Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 8 OCAK1995PAZAR 18 SPOR Ege Üniversitesi'nde yapılan ankette spor sayfalannda diğer sporlara az yer verildiği ortaya çıktı Her yerde varsa yoksafiıtlK>1• Araştırma çerçevesinde Ege Üniversitesi öğrencilerinden 369'u üzerinde yapılan anket çalışmasında, yüzde4vl l'i spor haberlerinin tümünün doğru olduğunu, yüzde 36. 16'sı yansmın, yüzde 29. 59'u çok az bölümünün, yüzde 30.14'ü ise haberlerin çoğunluğunun doğru olduğunu belirtti. İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ege Üniversitesi lletişim Fakültesi gazetecilik bölümünce "Spor Basını - Futbol Ilişkisi" üzerine yapılan araştırmada, spor sayfalann- da futbolun ağırlığının büyük olduğu belirti- lirken bu tür sayfalara yönelik önerrdi eleşti- riler ortaya çıktı. Araştırma çerçevesinde Ege Üniversitesi öğrencilerinden 369'u üzerinde yapılan an- ket çalışmasında, yüzde 4.1 l'i spor haberle- rinin tümünün doğru olduğunu, yüzde 36. 16'sı yansmın, yüzde 29. 59'u çok az bölü- münün, yüzde 30.14'ü ise haberlenn çoğun- luğunun doğru olduğunu belirtti. Ankette öğrencılenn büyük bölümünün spor haberle- rinde kullanılan dıli beğenmedikleri belır- lendi. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 37'sinin Galatasaray, yüzde 35.23'ü Fener- bahçe. yüzde 15'i Beşiktaş taraftan oldukla- nnı bildırirken lzmir taJumlanndan Karşıya- 12 -ı 10 - Okunan gazetelerin dağılımı Grafik Servisi Tutulan takımların dağılımı ^ ^ Gazetelerin futbol haberleri yeterli mi? kalı olduklannı söyleyen 1.62 olarak saptan- dı. E. Ü. lletişim Fakültesi Gazetecilik Bö- lümü araştırma görevlisi İsmail Kızılbay'ın araştırmasında 6 gazete (Hürriyet, Sabah, Türkiye. Millıyet, Spor ve Fotcmaç) üzerin- de yapılan araştırmada spor sayfalannda fut- bol haberlerinin büyük yer aldığı görülürken spor haberleri için ek gazete alan öğrenciler olduğu ortaya çıktı. Araştırmayı yapan yet- kililer, "Söz konusu gazeteler üzerinde yapb- ğınuz çalışmada bir sayıdaki futbol haberle- rinin beş sayıdaki değer spor haberlerinin toplanu kadar olduğunu gördük. Arada bü- yük bir uçunım var. Aynı dönem içinde İngi- İiz The Guardian ve Alman Frankfurter Al- gemeine gazeteleri üzerinde yapûğunız çalış- mada ise >ine futbol haberierinin en fazla ye- ri kapladığını gördük. Fakat arada uçurunı yoktu. ÖzellikJe yabancı gazetelerde spor haberlerinin çeşitlilik gösterdiğini gör- dük" dedi. Konuyla ilgili araştırmalann sürdüğü- nü vurgulayan yetkililer, spor basınının dikkati çeken noktanın yalnızca futbol haberlerinin fazlalıgı olmadığını, spor basınında uzmanlaşamamanın da söz konusu olduğunu belirttiler. 300 n llk olarak okunan sayfalar Trabzonspor'da kongre bugün yapılacak OMERGUNER TRABZON- Trabzons- por'un bugün yapacağı kongre- de yeni yönetıcıler belırlenecek. Yönetıciler arasında, özellikle tstanbul kanadında yenı isimler var. Bugün. Trabzon 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda yapıla- cak olan Trabzonspor'un kong- resinde ılk kez 200 milyar lira- lık bir bütçe onaylayacak. Özak, "Trabzonspor'un bun- dan böyle hedefınin çok büvü- düğünii. Trabzon'un değil, Tür- kiyc'nin bir takımı olduğunun biİindndeyiz," dedı. Başkan Faruk Özak'ın, kong- reye tek lıste halinde gitmesinin katılımı azaltacağı ılen sürülür- ken, yöneticı sayısmın 25 olma- sı önerilecek. Kesin olmamakla birlıkte bu- gün Faruk özak tarafından ha- zırlanan listede şu ısımler yer alıyor: Faruk Özak, Kenan Is- kender, Ali Zafer Özdemir, Me- cit San. Cafer Hazaroğlu, Ad- nan Müftüoğlu. Necmettin Ay- tekin. Bekir Bülbüloğlu, Harun Yavuz, Nevzat Şakar, Fehmi Ay- vaz, Recep Denizeri, Ali Terzi, Ercüment Kanoğlu. Bu isimler Trabzon kanadından. Ankara'dan lsmet Kalafatoğ- lu. Ender Karaduman. istanbul'dan, Mehmet Öksü- zoğlu, tlhan Karadeniz, Meh- met Cengiz, Mehmet Cevahir, Hamdi Özcan, Kemal Hamami- zade. Listede. Istanbul kanadın- dan eskı yönetıcilerden Salim Alpaslan, Ahmet Ağaoglu, Mu- hittin Öztürk, Tuncay Bender görev kabul etmeyeceklerini açıkladılar. Galatasaray Ticaret Merkezi izin bekliyor Spor Servisi - Galatasaray Kulübü, Ali Sami Yen Stadı yakınındaki arsaya yapa- cağı 17 katlı ticaret merkezi için inşaat iz- ni bekliyor. Galatasaray Kulübü Ikıncı Başkanı Do- ğan HasoL, Ali Sami Yen Stadı yakınında- ki arsada inşaata başlamak için gereken iznin, Büyükşehir Belediye Meclisi'nın şubat ayında yapacağı toplantısında belli olacagını belirterek şunlan söyledi: "Biz Ali Sami Yen Stadı vanındaki arsa- ya 17 katiı ticaret merkea vapacağız. Bu- raya çok kaüı otopark. sinema. tiyatro ve konferans salonlan vapüacak; aynca ha- len Beyoğlu'nda bulunan kulüp binasını da buraya taşıyacağız. Temeli 3 ekimde Cumhurbaşkâmmız tarafından atılmıştı. Ancak projemizde benzin istasyonu bu- lunduğu için. bunu Gençlik ve Spor G«nel Müdürlüğü kabul etmedi. Biz de bundan vazgeçtik ve pürüz halledildi. Şimdi her şey Büyükşehir Belediye Meclisi"nın şubat ayında yapacağı toplan- tıda belli olacak. Bu toplantıda arsanın in- şaat ıznı görüşülecek. Büyük ihtimalle bu toplantıda. lehimıze karar çıkacak; biz de şubat ayında ınşaatına başlayacağız." Doğan Hasol, 1995 yılı ıtıbanyla tstan- bul'da oynayacaklan maçlann naklen ya- yını konusunda Show TV ve Kanal D ıle pazarlık halinde olduklannı kaydetti. sarsmayacak birini bulursak ahnz. Ancak bu tarihe kadar da almamız diye bir şey söz konusu değil" ^eklinde konuştu ÖZELMAÇ Galatasaray Aydınspor'u zor yendi Avdın:2 - G.Saray: 3 STÂT: Adnan Menderes HAKEMLER: Süteyman Koç (5), Ka- zım Erçahr (5). Metin Çetinkava (5) AYDINSPOR: Yüksel (5). 'Recep (6), Ali (5) (Dk. 33 Ercan 5), Berkay (5), Ta- ner (6), Hayrettin (6), Nail (5), Hikmet (5). Hamdi '(5) (Dk. 75 Güven 3), Mumt (7), Kenan (6) (Dk 67 Ahmet 5) GALATASARAY: Nezihi (4), Mapeza (4), (Behr 5),Hakan (5), Sedat (6), Fethi (41 (Dk 46 Okan 4), Osman (6), B. Ha- kan (7), Suat (4) (Dk 46 tfyas 4), Arif(5) GOLLER: Dk. 9 (Pen) ve 30 Mumt, Dk. 20 >e 52 B. Hakan, Dk. 88 Behr AYDIN (Cumhuriyet) - Kuşadası kanpını sürdüren Galatasaray, ikinci hıarlık maçında Aydınspor önünde ba- şarh bir futbol ortaya koyamamasma kırjın sahadan 3-2 galip aynldı. Diğer sonuçlar: Antalyaspor - Bursaspor: 3-0, Haayspor - D.Ç. Karabükspor: 4-1 Arçîl - Şota: Bîz ayrdamayız • Trabzonspor'un sevilen Gürcü futbolcuları Şotave Arçil, Türkiye'den ayrılmak istemiyorlar. Ikiz kardeşler, futbolyaşamlarını aynı tahmda sürdürmekte kararlılar. BÜLENT ECEVtT ~ ANTALYA,- Türkiye 'de ya- bancı futbolcûlar arasında yapı- lan değerlendirmede en başarlı- lar arasında ilk sırayı alan Gürcü sporculardan Şota ve ıkız karde- şi Arcil Türkiye'den aynlmak is- temiyorlar ve aynı takımda fut- bol oynamayı sürdürmek ıstıyor- lar. Şota'ya göre 3-4 yıl sonra Av- rupa futboluna esdeğer oyun ser- gileyen takım sayısı 7-8'e ulaşa- cak. Gürcıstan'da iyi futbolcula- nn yetiştığini ve Avnıpa takım- larında oynayan birçok Gürcü sporcunun bulunduğu- nu hatırlatan Şota, "Gürcistan'da futbol var. Ama zor, çok zor. Yemek yok, elektrik yok, gaz yok. Bakalım ekonomi biraz düzelir- se, futbol da giizel ola- cak. Ekonomi yok. fut- bol da yok" diye yakı- nıyor. Afhkalı futbolcularla ilgili Sota'nın ve Ar- çil'in değerlendirmesı ise şöyle: "Aslında iyi futbolcûlar değiller. Takımlar. ri için ucuza futbolcu bulma yo- eşını maddi durumlannı düşündükle- luna gidiyoriar. Avrupalılar da. karşın Arçfl ve Şota Türkiye'yi çok sevdiklerini sövieverek av nlmak istemivoruz divoriar. artık ucuz futbolcu an- yorlar. Oralarda da Af- rikalı futbolcu oynatı- yorlar. Gelecek yülarda başka yerlerden de fut- bolcıılar geleceklerdir." Gürcü ikizler, Türk yemeklerine alıştıklannı belırtirken Şota mantar çorbasını, Arçıl ise dö- nen çok seviyor. Türkiye'yi de çok se- viyorlar: üİkede politik problem yok, savaş yok çünkü. Evli olan Şota Türkiye'ye getırmesine Arçil de Tiflis'te bulunan nişanlısı ıle bir an önce evlen- mek istiyor. Antalya'da ikinci yan hazırlık- lannı sürdüren Trabzonspor ka- filesi, günde üç kez ıdman yapı- yor. Takımın kaldığı Falez Otel'de akşam yemeğınden son- ra serbest kalan futbolulann ga- zınoya ve diskoya gitmeleri de yasak. Teknik Dırektör Şenol Gûneş, ıdman saatleri içinde fut- bolcuîara gazetecilerle görüşme yasağını da koydu. Güneş. lig şampiyonu olacaklannı ve Avru- pa'da Şampiyon Kulüpler Kupa- sı'nda Türkiye'yi temsil etmek isteğini futbolculara aşılıyor. REEBOK ALL STAR SESSİZ BAŞLADI - Kanserii basketbolcu Kaan Dağdelen yaranna yapılan 6. Reebok Ali Star Basketbol Show, dün tstanbul'da başladı. Seyircilerin fazla olmadığı açıhşın sunuculugunu Korhan Abay yaparken step ve ponpon gösterilerinin yanı sıra ünlü sanatçı Eteniz de bir konser verdL Kaan ise duygulanm, "Buraya gelen herkese teşekkür ederim. Basketbolu çok özledim ve en kısa sürede ovnamak istiyorum" drye dile getirirken salonda bulunan seyircilerden bü- yük alkış aldı. "Bavanlar 3 sayı" yarışmasında Galatasarayb Zeynepgül, Brisasporlu Burcu. V ükseliş'ten Aslı ve An Kole- ji'nden Neslihan fınale kahrken "Erkckler 3 sayı'da ise Karşıyakah Hakan, Ma>i Jeans Ortaköylü Cumbeıiand ve geçen yı- hn birincisi Galatasaraytı Levent birinci olarak bugün yapılacak olan final yanşmalanna katümaya hak kazandüar. En iyi yerli smaç yarışmasmda Galatasaraylı Burak. Efes Pilsenli M. Kemal ve geçen yılın smaç birincisi Tofaşu Nihat ile yabancı- larda Galatasaraylı Hodges. Antahasportu Afeaki ve geçen yılın birincisi NLI.Ortaköylü Cumberiand, bugün ovnanacak olan final karşüaşmalannda yansacaklar. Bu arada, Asya Karması ve Avnıpa Karması arasında oynanan bavanlar maçıru, Avnıpa Karması 73-72 kazanırken Brisasporlu Şebnem bu maçın en iyi baskerbolcusu seçildi. (Foloğraflar: ALİ ESER) NBA'DE SO\ DUKUM Shaquille O 'Neal 34 sayıylayıldızlaştı NEW YORK (AA) - ABD Profesyo- nel Basketbol Ligi'nde (NBA), 9. haf- ta maçlanna devam ediliyor. Ligde sabaha karşı yapılan rnaç- larda. bu sezonun en başanlı ekibi gö^ rünümündeki Atlantik Grubu lideri Orlando Magic. kendi sahasında üst üste 15. galibiyetini Minnesota Tim- bervvolves karşısında alırken, ünlü pi- votu ShaquiUe O'Neal, 34 sayı kayde- derek galıbiyette en büyük pay sahibi oldu. Merkez Grubu lideri Cleveland Cavaliers. kendi sahasında geçen sezo- nun finalisti New York Knicks'e yenil- mesine karşın yine zirvede yer alırken, Knicks'de John Starks 23, Anthony Mason 21 ve Patrkk Evving 20 sayı ürettiler. 1991, 1992 ve 1993 yıllannın lig şampiyonu Chicago Bulls, 23'er sayı kaydeden Shavvn Kemp ve Alman Det- lef Schrempf'i durduramayıp Seattle Superconics'e teslim olurken, Merkez Grubu ikincisi Indiana Pacers da dep- lasmanda Dalas Mavericks'e yenil- mekten kurtulamadı. NBA' de bu sabaha karşı yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Portlan Trail Blazers: 95-Boston Celtics: 92, Charlotte Hornets: 89- New Jersey Nets: 88, Orlando Magic: 121-Minnesota Timbenvolves: 99. At- lanta Havvks: 112-Washington Bullets: 90, Nevv York Knicks: 103-Cleveland Cavaliers: 93, Seattle Supersonics: 108-Chicago Bulls: 101, Dallas Mave- ricks: 103-Indiana Pacers: 92, Los An- geles Lakers: 106-Milvvaukee Bucks: 98. Fenerbahçe'nin Antalya kampından Aygün, îviç'in gözdesi ANTALYA (AA)- Antalya Side'de kamp yapan Fenerbah- çe, dün sağanak yağmur altında taktık çahşması yaptı. Yağmur nedemyle oldukça ağırlaşan ve su bırikıntilen ile dolu sahada Teknik Direktör Tomislav Iviç, yaklaşık iki saat boyunca taktik ağırlıklı bir antrenman yaptıra- rak, futbolculann adeta pestili- ni çıkardı. Orta saha ve forvet oyunculannı diğer oyuncular- dan aytran Iviç, yine Aykut ve Aygfin'le kanat akınlarına önem vererek gol provası yap- tırdı. Genç Ender'in hafıf bir sakatlık geçirdiğı antrenmanda Feyyaz ve Engin ilk kez takımla birlikte çalışmalara katıldı. En- gin, kalede rahat hareketleriyle dikkat çekerken, Feyyaz ise kendisini fazla zorlamadı. Id- man bitiminde futbolcûlar ade- ta çamurdan adam halıne geldı- ler. Antalya Kampı'nda yoğun bir çalışma içine giren Fener- bahçeli futbolcûlar, kampın ilk üç gününde toplam 36 kilo ver- dıler. Kafile başkanı Yavuz Kayral ile kulüp müdürü Ser- kan Acar, sabah antrenmanın- dan sonra Istanbul'a dönerken, hastalığım atlatan Futbol Şube Sorumlu yardımcısı Sefim Soy- dan dün kampa geldi. Teknik Direktör tvıç'in gözdesi haline gelen Aygün, kampın en neşelı futbolculan arasında. Kaam sakattandı Bu arada dün yapılan çalış- mada kalecı Kazım'ın sakatlığı nüksetti. Kazım'ın sakatlıgmın ciddi olduğu ve sahalara dön- mesinin uzayabileceğı bildiril- di. öte yandan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Rıdvan da ya- nn Side'ye gelerek takımla bir- likte çalışmalara başlayacak. YORUM HALİT DERİNGÖR İviç'in düşündürdükleri Iviç, dünyada hiçbır teknik dırektöre nasip olmayacak sansas- yonel bir hava içerisinde Fenerbahçe'ye getirildi. Tabii bu kolay olmadı: 2 kez Fenerbahçe'nin başkanı dahil, milyarder grubu ayağına kadar gidip ona garantı verdi. Yoksa her gün. sokaklann- da molotof kokteyli patlayan. zaman zaman başkanlann. futbol- culann arabalannm taşlandığı, Güneydoğu'da savaş hali olan, ekonomisı arap saçına dönüşmüş bir ülkeye kolay kolay gelir miydi? Hem de dünyanın en zengin ve doğa manzarası şahane güzelliklerle dolu olan Monaco'dan... Tabii bunda en önemli faktör, AM Şen'in tilkiliğidir. Onun ya- pamayacağı hiçbir iş, düşünülemez. Şımdi basından da izlediğimiz gibi adam. ayağının tozuyla bü- yük demeçler veriyor veya verdiriyorlar. 50 yıldır bu senaryolan izliyoruz. Ama ülicemize gelen bu yabancı teknik adamlann ka- derlen hiçbır zaman değişmiyor. Önce onlara insanüstü bir var- hkmış gibi davramhyor, bir yıl sonra da arkalanna teneke bağla- yıp ülkelerine gönderilıyor. Çok yakın Fenerbahçe tarihinde bu şekilde gelip aynı şekilde giden Raıısch, Mezsoly, Cernai. Hid- ding, Vfengloş ve en sonunda Osieck bu düşüncelerimıze birer ör- nek değıl mi? Bunlar da Iviç kadar, hatta içlerinde ondan şöhretlı olan teknik adamlar vardı. Iviç ne yapabilir? Hiçbır teknik adam yoktan var edemez. On- lann en önemli malzemesi, futbolcudur. Futbolcunun yeteneği yoksa ister yerli ister yabancı olsun, ona yetenek veremez. En büyük antrenör. futbolcusunda var olan yeteneğini sonuna kadar kullandıran kişidir. Yeteneklerinden daha fazlasını isteme- leri daima geri tepen bir silah olmuştur. Prim vermek veya kor- kutmak suretiyle futbolculardan yeteneklerinden daha fazlasını istemek de çok yanlıştır. Ingiltere'deki bir arkadaşım anlatmıştı: Liverpool, ikinci küme- den birinci kümeye geçtiği ve Avrupa'nın tozunu attığı yıllarda antrenörleri, Bin Shanke'ye sormuşlar. "Bu takımı nasıl bu hale getirdin?"--Berı değil. onlar geldiler, kendi yeteneklerini kullandı- lar ve ben de onlara yardımcı oldum" der. Osieck'in tüm basansızlığı çalıştırdığı takımdaki futbolculann yeteneklerini iyi kullanmamasından kaynaklanmıştır. Maç kazan- dıklan zaman bile takımdaki futbolcûlar gerçek kapasitelerine ulaşamıyorlardı. Işte şimdi iviç'in eline kapasitelerini gereği gibi kullanamayan bir takım veriliyor. Bu takımdaki bazı futbolculann artık bundan 5 yıl evvelki kapasitelerini kullanmalan çok zordur. Hatta bazılan için bu insan doğasma bile aykındır. îşte bütün bunları düşünüp şimdiden büyük konuşup büyük hayallere kapılmamak gerekir. Beşiktaş halı sahada çalıştı MARMARİS (Cumhuri- yet)- Beşiktaş. yağmur nede- niyle çalışacak saha bulama- yınca dün sabahki idmanı halı sahada yaptı ve günde üç kez olan antrenman sayısını bu- günden itıbaren ikiye indirme karan aldı. Teknik Direktör Daum, Marmaris sahasının suyla kap- lı olduğunu belirterek. "Tann böyle istiyor. Biz de böyle çalısı- yoruz" dedi. Orta saha elemanlanm gole dönük oynatma planı uygula- yan ve Madida'yı gol atmaya teşvik eden Teknik Direktör Daum.dün ilk kez neselendı ve futbolculanyla şakalaştı. Bu arada dün halı sahada • yapılan çalışma sırasında Ok-. tay, bacağından sakatlandı. Genç futbolcunun yapılan kontrol sonunda 1 ay oynaya- • mayacağı bildirildi. Trabzon gol yağdırdı Trabzonspor: 8 Ant. K. Hiz.: 2 STAT: UğurSorguç HAKEMLER: Celil Aykan (7). tlhan Nergis (7), Erdogan Üstü (7), TRABZONSPOR. Viktor (5), Nihat (5), Lemi (7), Ogün <5). (Mehmet 5), Kemal (7), Hamdi (7), (Ahn 5). Abdıdlah (7), En- • der (5), (Şota 7), Semavı (7)- - Soner (7), (Arçil 7) (Dk 46) Fa- tih, (Zafer Dk. 46), Orhan, (Ha- mi Dk 46) ANT. KÖY. HİZ.: Erturan (5), B. Mehmet (6), Tuncay (5), (Sadık 4). Mehmet (4), (Ali 4), Baıy (5). Hasan (5). Mete (5), Ihsan (3), llmren 4). Rafet (6). (Salih 4), Zafer (5), (Fuat 4), Necip (4), (Murat 4) GOLLER: Dk. 8 Kemal, Dk. 11 Soner, Dk 22 Rafet, Dk 52- 85ve90 Arçil, Dk 55 ve 82 Şo- ta, Dk 60 Fuat, Dk. 75 Hami ANTALYA (Cumhuriyet) - Antalya'da ikinci yan hazır- lıklannı sürdüren Trabzons-. por, 3. Lig 7. grupta mücade- İe eden Antalya Köy Hiz- metlerispor ile yaptığıözel • maçı 8-2 kazandı. • G. Saray rövanşı aldı* G. Saray: 3 Fenerbahçe: 0 HAKEMLER: ^7/ Özarboy (7), Atilla Erinç (7). G. SARAY: Kenan (7), Payi- dar (8), Tamer (7). Sergei (5), Selim (7), Vladmir (7), Şenol (5). Zafer (6). Ata (6). Cem (7). F. BAHÇE: Johan (6), Atilla (6), Metin (6), Alexandr (8), Metehan (5), Serdar (7), Şenol (6), Hakan (6), Galip (4). SETLER: 16/14. 15/12. 15/12 ALEV ANAKÖK 1. Türkiye Erkekler Voley- bol Ligi'nde Galatasaray. ezeli rakibi F. Bahçe'yi 3-0 yenerek ilk devredeki yenilginin rövan- şını aldı. Ligde diğer sonuçlar. TAED Kolejliler-Samsun DSl:3-2, Halk Bankası- Çan- kaya Bel.:3-0, Ziraat Bankası- Arçelık: 3-1, Petrolofisi- PTT:3-0, Ankara SSK- Netaş: 0-3, Beşiktaş-Gemi Sanayi: 3- 0, lst.B.BeId.-Eczacıbaşı:0-3. Altıh 8.4 milyon verdi Spor Servisi - Dün koşulan Adana at yarışlarında altılı ganyan 5-5-3-4/6-10-12 kom- binesini bilen 2.023 kişi, 8 milyon 488 bin 350'şer lira ik- ramiye kazandı. Bu arada, Seyhan Belediye Başkanhğı Kupası'nı, Yemen Tunç'un bındiğı 'Hürbatur' isimli at ka- zandı. GÜNÜN PROGRAMI VOLEYBOL (S. Sırrı): 14.00 Halkbank- PTT (B. Felek): 14.00 G.Saray-Ec- zacıbaşı 1530 Ist. B.Bel.- F.Bahçe MASATENtSİ 10.00 Teşvik Turnuvası (Toz- koparan) YUZME 10.00 Baraj Geçme Müsaba- kalan (B.Felek) JUDO 10.0011 Birinciliği (Kartal) TV'DE SPOR TVl 18.10 Spor Stüdyosu 20.45 Günün Spor Haberleri TV3 13.20 At Yanşlan (nak- len) : 1930 Spor Cine5 17.00 Asya-Avrupa Basketbol Karşılaşması (şif- resiz ve naklen) TGRT22J0Telemaç HBB 21.45 Brezilya Futbolu 23.15 TopBizde KanalD 21.50 Süper Stadyum interStar 1850 Motor Sporla- n Dünyası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog