Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

8 OCAK1995 PAZAR CUMHURİYET SAYFA 13 KtM KİME DUM DUMA BEHİÇAK ftt (212)112 W 86 FttC (218 613 90 88 THY, kendi uçaklanndan endişeli T ürk Hava Yolları'nın kısa pist- lere sefer yapmak üzere aldı- ğı RJ-100 uçakları teknik per- formans ve güvenilirlik konu- sunda büyük endişeler yaratıyor. Uçaklardan endişe duyanlarTHY yö- netiminin vatan haini olarak ilan ettiği çevreler değil, bizzat bu uçakları alan bugünkü THY yöneticilen! Yazmıştık, Cem Kozlu döneminde, Ingirtere'den alınan ATP-64 tipi dört uçak Tezcan Yaramancı nın genel müdüriüğü sırasında geri verilmişti. Ya- ramancı'nın Ingiltere Prensi Charies'la yaptığı görüşmelerin ışığında ve yine o dönemin uçak alım komisyonu başka- nı şimdiki Genel Müdür Atilla Çele- bi'nin verdiği raporlarla filoya sekiz adet RJ-100 uçagı katılmıştı. lşte şim- di bu uçaklann LF507-1F motorian ke- limenin tam anlamıyla dökülüyor. Düşen Boeing 737'nin yerine Van gi- bi Doğu Anadolu'dakı kısa pistli hava- alanlarına uçması gereken RJ-100'le- rin özellikle motor yakrt kontrol ünite- lerinin sökülmek zorunda olması THY'nin uçuş programlarına darbe üzerine darbe vuruyor. Bunu biz söy- lemiyoruz. THY Genel Müdür Teknik Yardımcı- sı Yusuf Bolayırlı açıklıyor. Yusuf Bolayırlı, 5 Temmuz 1994'te İGDAŞtelsbd şağıdaki olayın herhangi bir Temel fıkrasıyla ûzaktan ya- kından ilgisi yoktur: Geçen perşembe günü Is- tanbul'un Yakuplu Köyü çevresindeki bir fabrikada patlama olur. Fabrikanın adı IÇDAŞ'tır. Bazı yerel radyolar habe- h verirken patlamanın İGDAŞ'ta oldu- ğunu bildirir. Istanbul'a doğalgaz dağı- tımı yapan belediyenin İGDAŞ şirkeri- nin üst düzey yöneticileri de patlama olayını öğrenmeyeçalışır. İGDAŞ'ın tel- sizleri çalışmaya başlar. Sonunda pat- lamanın İGDAŞ'la ilgisi olmadığı anla- şılır. Işletme Müdürü Türker Bey de, iş- letmelerden sorumlu Genel Müdür Yar- dımcısı Osman Bey e telsizle durumu iletir: -Olayın bizimle ilgisi yok. Firmanın adı İÇDAŞ'mış.. -Kodlar mısm? -Kodluyorum: Istanbul, Çanakka- <e, Denizli, Ankara', Şarkışla. -Anlaşıldı: istanbul, Çanakkale, Dı- yarbakır, Ankara, Şarkışla. -Hayır efendim. Diyarbakır değil Denizli. "B.02.2.THY.0.46.03.00-389" sayı ile uçağın motorlannı aldıkları Amerikan Textron Lycoming firmasına yazdığı mektupta bir dizi endişeyi dile getirdik- ten sonra şöyle diyor: "Üç zamansız motor sökümü (mek- tubun yazılmasından sonra dört motor daha söküldü) THY RJ-100 operasyo- nunu olumsuz etkileyerek zoriuklar ya- ratmıştır. Her ne kadar son iki anzanın nedeni henüz belirlenemediyse de, bu olaylar bizim kafamızda söz konusu motorun performansı ve güvenilirliği konusunda sorular oluşmasına neden olmuştur." Bolayırlı, THY Mühendislik Başkanı Ziya Oral'ia birlikte imzalayıp, firmanın Ticari Müşteriler Destek Bölümü Baş- kanı Thomas Carmody'e gönderdiği mektupta aynca, THY'nin teknik bölü- münde bu motorlann büyük bakımla- nnın yapılması için gerekli yattnmlara destek verilmediğinden yakınıyor ve şöyle devam ediyor: "THY'nin 1994 yılı sonuna kadar mo- torlara büyük bakım yapabilme kabili- yeti kazanmak karannı takiben. gerek- li yedek parçalar seçilerek siparişi ve- rildi. Tavsiye edilen takım ve avadan- lıklar ya sipariş edildi ya da THY ola- naklanyla imal edildi. Buna rağmen LF507-1F motorlannın büyük bakımla- n için gerekli bazı takımlann çiziminde ve bazı takımlar konusundaki bilgilerin Textron Lycoming tarafından aktarıl- masında önemli gecikmeler meydana geldi. Bu gecikmeler kabul edilemez düzeyde olmuştur. Bizi endişelendiren diğer önemli bir konu da motorlann test gereksinimle- ridir. Textron Lycoming'in başlangıçta bize verdiği bilgiler motorlann kanattan sökülerek test edilme gereksiniminin minimum olacağı ve çoğu durumlarda motorlann testinin kanat üzerinde ya- pılabileceği yönündeydi. Şimdi anlaşılmaktadır ki fan bölümü- ne büyük bakım yapıldığında veya altı çift fan palesi degiştirildiğinde motor, uçaktan sökülerek test hücresinde it- me gücü ölçme testi yapılması gerek- mektedir." lşte böyle... Bolayırlı bu mektubun amacını ise aynen şöyle açıklıyor: "Bu mektubun amacı RJ-100 mo- torlannın genel teknik performansı ve güvenilirliği konusunda yarattığı endi- şelerdir." Evet, THY'nin bugünkü yönetimi kimsenin baskısı olmadan, kendi terci- hi ile aldığı bu uçaklardan endişe du- yuyor ve fakat milletin gözünün içine baka baka da hâlâ "Bize güvenin" di- yebiliyor... Hayret! A Türkiye bugün bir bunalım içinde degildir. Süleyman Demirel m YAPI Zaman'ın dağıttığı porno dergfler T Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Ne mutlu sözcüklere takılmadan politika üretebiliyoıvm diyene. Donanma Komutanlığı G ölcük'ten "Ben bir asker eşiyim" diyerek aradı... Gölcük'ün merkezınde Taşan Hamamı'nın yakınlannda bir öğrenci yurdu inşaatının sürdüğünü bildirdi. Inşaatın Çağrı Vakfı'na ait olduğunu söyledi. Ve şöyle dedi: "Inşaatta, Donanma Komutanlığı'nda görevli bazı astsubaylar sıva işi yapıyor, inşaat çalışmalanna yardımcı oluyorlar." Olabilir. Demek ki Donanma Komutanlığı bünyesinde böyle bir vakıf kurulmuş. Astsubaylar, dincilerin vakfında fazla mesai yapacak değil ya! iraj şişirme şampiyonu Zaman gazetesinin sahibi Alaeddin Kaya'nın, porno dergiler de dağıtan şirketın ortağı olarak Antalya'da bayiler için verilen içkili- dansözlü yemeğe ev sahipliği yapma- sı, muhafazakâr çevrelerde şok etkısi yaratmış... Duyduğumuza göre, Alaeddin Ka- ya, oldukça zor duruma düşmüş... Alaeddin Beyefendi, porno dergi da- ğrtım işinin ortaya çıkması üzerine de, Birleşik Basn Dağıtım'ın büyük ortağı Dinç Bil- gin'e baskı yapı- yor, "Bu işi bıraka- lım" diyormuş... Pardon yani... Bugüne dek por- no dergileri dagıtıp paraları kazanır- ken iyiydi de, vazi- yet ortaya çıkınca mı bu işler tu kaka oldu! Acaba Zaman gazetesinin hisse- lerini temsilen Bir- leşik Basın Dağı- tım'da Genel Mü- dür Yardımcılığı yapan IzzetÇal'ın bunlardan haberi yok muydu? Piyasa- daki porno dergilerin neredeyse tümü- nü almak için dağıtım komisyonunu yüzde 40'lardan yüzde 20'lere indiren Birleşik Basın Dağıtım değil miydi? Vaziyet'i arayan kimi Zaman okuria- n, Zaman'ın porno dergi dağıtımcılığı- na pek akıl erdiremiyor... Inanmayan- lar ızzet Bey'e sorsunlar. Bir yanhşımız varsa Izzet Bey kardeşimiz lütfen dü- zeltsin, kasım ayı içinde dağıtımını yap- tıklan poşetteki dergilerin adlan şöyley- di: Sex Shop. Süper Afrodit. Sex Te- am, Süper Bomba, Özel Sex, Bad Girls, Only Sex, Lady My Fair, Şeytan, Lokum Süper Sex. Azgın Badboys, Çavuş, Club, Delikanlı, Playboy, Es- quire, Eros, Oley, Okey, Süper Adam, Süper Orgy, S.Shick, Erkek Kral, Kiss, Son Küçük Kral, PetShovv, Deli Fişek, Kupa Kızı, Imparator, Sexy Girls, Ero Çizgı, Mega Best Kral, Gallery. Sex Star, Live. Hepsı 35 tane. Bunlardan kasım ayı içinde piyasaya toplam 587.122 adet dağıtıldı. 213.569 adedi satıldı. Yak- laşık 25 milyar li- ralık bir satış geli- ri elde edildi. Bu paranın yaklaşık 19 milyar lirası porno dergileri rtazırlayıp yayım- layanların payı olarak bir kenara kondu, 6 milyar li- radan bayi payı düşülüp geri kala- nı da şirketin kârı olarak kasayaatıl- dı. Aralık ayının dö- kümü ise henüz çıkmadı. Fakat, Birleşik Basın Dağıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Sönmez, daha önce Vaziyet'e yaptığı açıklamada, dağıtım işinden para kazanmadıklarını, bu işi halka hızmet için yaptıklannı bildirmiş- ti. Defterlerini incelemediğim için Ke- nan Sönmez'in doğru söylediğini ka- bul ediyor ve Alaeddin Kayaya şu soruyu sormak istiyorum: Porno dergileri yurdun dört bir köşesine . dağrtmak için cepten kaç para veri- yorsunuz? Bu arada merak edip bu dergilerden birini alıp baktım... Yabancıların deyi- miyle "soft porno" sanıyordum, me- ğer "hard porno"ymuş... Mahkeme harcını geri almak herkesin harcı değildir! A vukat Mehmet Uçum, "Mu- hatap olduğumuz her yerde. çalışanlar hep titiz ve özenli davrandı. Sorunu çözmek için uğraştı. Yani yaşadıklarımızın nedeni çalışanların ihmali değildi. Mevcut sis- tem içinde çalışanlar ne kadar fedakâr çalışsalar da tıkanıklıkları, aksaklıklan, hantallığı aşmak mümkün olmuyor" di- ye bitirmiş gönderdiği yazıyı..."So- run"u birlikte izleyelim: "5.5.1994'te meydana gelenbir trafik kazasında dokuz yaşında bir çocuk yaşamını yitirdi. Çocuğun a'ı- lesinin başvurusu üzerine 17.5. 1994'te kazayı yapan şoför ve araç sahipleri hakkında Bakırköy 7.Asli- ye Hukuk Mahkemesi'nin 1994/371 esas sayılı dosyası ile maddi ve ma- nevi tazminat davası açtık. Daha sonra tarafların anlaşması üze- rine 10.6.1994'te mahkemeye verilen dilekçeyle davadan feragat ettiğimizi ve peşin ödenen harcın tarafımıza ia- de edilmesinı talep ettik. Mahkeme talebimizi 7.9.1994te- ki duruşmada kabul etti. Davayı açarken 'vezneye git, parayı yatır, makbuzu getir' işleminden ibaret olan 8.980.000 liralık harcı geri al- mak için gerekli işlemlere başladık. Işlemin ilk aşaması verilen kararın kesinleşmesiydi. Karar, 15.11.1994'te kesinleşti. 18.11.1994'te Bakırköy Mal Mü- düriüğü'ne başvurarak harcın iade- sini talep ettik. Mal Müdüriüğü, har- cın yansını ödedi. Öteki yansının ne olduğunu sorduğumuzda, 'Biz de bilmiyoruz, eğer öğrenirseniz bize de bilgi verin' dendi. Tekrar mahkemeye döndük. Kalem müdiresinin verdiği yanıt da olumsuz- du. Yani mahkeme de böyle durumlar- da ne yapılacağını bilmiyordu. Mal Mudüriüğü'nden paranın ne- den yansını yerdiklerini soruştur- duk. Nedeninin, bir ara Adalet Ba- kanlığı'nın uygulamaya koyup son- ra kaldırdığı bir karar olduğunu öğ- rendik. Karara göre mahkeme harç- lannın yansı Mal Müdürlüğü'ne ya- nsı da Emlak Bankası'na yatacak- mış. Mahkeme vezneleri bir dönem buna göre işlem yapmış. Bizim da- vayı açtığımız tarih de bu döneme denk geliyormuş. Bunun üzerine mahkeme veznesin- den bizim paramızı ne zaman Emlak Bankası'na yatırdığına ilişkin bir yazı aldık. Bu yazıyı mahkeme kalemine götürdük. Kalemden bu yazıyı da ek- leterek Emlak Bankası Bakırköy Şube- si'ne talimat yazdırdık. Emlak Bankası'na gittiğimizde, adliye hesaplannın cumhuriyet baş- savcılıklan adına olması nedeniyle yazımıza Bakırköy Savcılığı'ndan 'uygundur' almamız gerektiği söy- lendi. Bakırköy Başsavcı Vekili'ne gittik. Bu hesaplarda paraları kalmadığı için 'uy- gundur' veremeyeceklerini söylediler. Hesaplardaki paraların ne olduğunu sorduğumuzda, 'Ankara'ya gönderdik' yanıtını aldık. Tekrar bankaya dönerek, hesap- ların Ankara'ya devredildiğine bu nedenle ödeme yapılmadığına iliş- kin bir yazı aldık. Bu yazıyla yeniden mahkemeye gittik. Mahkemeden bu kez Emlak Bankası Ankara Gök- delen Şubesi'ne talimat yazdırdık. Ankara'daki şube ilk yanıtında 'sa- dece devredilen hesap numarasının bildirilmesinin yetmediğini, havale ta- rihi ile mutabakat numarasının da bil- dirilmesi gerektiğini' söyledi. Bunun üzerine yeniden Emlak Bankası Bakır- köy Şubesi'ne başvurduk. Mahkeme- vezne-banka arasında defalarca gidip gelerek sonuçta istenen bilgileri ta- mamladık ve Gökdelen Şubesi'ne baş- vurumuzu 13.12.1994'te APS ile yap- tık. Başvurumuz Ankara'ya ulaştktan sonra şubede bu konuyla görevle Adalet Servisi çalışanı ile telefon trafiği başlattık. Başvurumuzu aldı- ğını bildiren görevli bundan sonra- ki sürecin nasıl gelişeceğini anlattı. 13 resmı yazıya ulaşan evrakımız bir üst yazı ile Adalet Bakanlığı'nın ilgili servisine gönderilecek. İlgili servis, ev- rakı inceleyerek olumlu ya da olumsuz bir yanıt verecek. Yanıt olumlu ise öde- necek harç miktarı Adalet Bakanlı- ğı'ndan bankaya havale edilecek. Eğer olumlu yanıt bildirilirse yeni bir sorun daha karşımıza çıkacak. Çünkü şimdiye kadar Emlak Banka- sı ile bu işleri gören Adalet Bakan- lığı, artık Ziraat Bankası ile çalışı- yormuş." ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACl l r 4 HARBİ SEMtHPOROY 1 y^B&J STATLİKOCUYUM. j ^H^H Tf TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAJS 8Ocak ELEKTRİK KONUSUNOA B/R DEUA.. 194-3'T€ SuGUfJ, YUGOSLAI' ASJLLl AiABRrKAU £L£K TKİK MUHEHbtSI VS 8ULUÇÇM HIKOLA TESL4 ÖL- ûü i SANiei OCA/V TESU4, NATİF AKIMIN KULLAN/lMASffJOA OA ÖNCÜ- LÜK YAPMfŞT'. AMER.İ&I 'OA, DOS&U AKtMI KABUL err/RUEYE ÇAC/ÇAA/ TftOMAS EO/SONA KARŞt, ALTEKA/ATİF AtC/M/M SAlfOMUCUSU OL- MUŞTU. BİR Sü&E SONRA, ELBKmİK. MOTOG- 'AJ/N Ş- 1912 'PE, NO8EL FfZ/tZ ÖOOUİ WÜ EOlSON O4 Yl REPDSPEN 7ESLA, BULUŞLAgfUDAM ÇOK A2 PAGA tCAZAAI- MtŞTf. ALIÇlLMADtfC DAI/RAN/flARI, ĞÖSTE^/ÇLf P£N£yL£- .R.İYLE İLŞfNÇ 8'G OAHİ Ol-AieA/C TANtMMlÇTf- CEM KARACA •S9I IFSAK38 yıllık denevimlı fFSAK m 75. dönem temel fotoğraf seminerlen 10.01.1995 Salı ve 14.01.1995 Cumanesı günleri başlıyor. Salı günlen saat 19:15-21:00. cumartesı günleri ] 1:00-13:00 arasında yapılacak olan seminerlerde. FotoğrafTarihi-Fotoğraf Makınesı-Işık Bilgısı-Yardımcı Araçlar-Kompozisyon-Karanlık Oda derslen ışlenecektir. Semınerler sırasında çekim gezileri ve karanlık oda uygulamalan yapılacaktır Aynntılı bilgi için 243 1401 numaralı telefondan saat 14.30"dan sonra bilgı alınabüir. ÎJyeleritnize veKiîapseveriere Saym nedeniyk9-12 Ocak 1995 tarihleri arasında kapahyiz Cumhuriyet KrtapKulübu Cağaloglu Sergi Salonu Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel:5540804 Rusça dersler; öğretmeninden. 325 80 39 İLAN ŞANLJURFA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1994/306 Karar: 1994/76-* Davacı Şeref Maskan, vekıli Av. Mehmet Hartavioğlu taraftn- dan davalı Ute Lüdtke Maskan aleyhine açılan tenfiz davasının yapılan yargılaması sonunda: Mahkememızce 21.12.1994 tarihınde venlen hüküm: Dava- nın kabulü ile Şanhurfa ılı, Halfetı ilçesı Kayalar köyü C. 025/01, Sayfa 05 kütiik 24'te nüfusta kayıtlı bulunan Mustafa ve Nunye'den olma 1952 D.'Iu Şeref Maskan ile Alman uyruklu 1958 D.'lu Ute Lüdtke'nm Almanya Bensheim Sulh Mahkemesi (Aile Mahkemesi'nin) 7 F 388/81 sayılı boşanma ilamının ten- fiz ve tamnmasına karar verılmiştir. Iş bu ilamın yayın tanhınden itibaren 15 gün içerisinde tem- yiz edilmediğı takdirde Kesınleşeceği ilan olunur. 26.12.1994 Basın: 1007 T.C. BAŞBAKAMJK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI HALKALIGİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN Avcılar Cad. No: 20 Küçükyalt'îstanbul adresinde mukim tstan bul Gıda Inş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması adına gûmrük gıriş beyan namelennden dofan ve karşılannda miktarlan gös- terilen İcamu ala caklannın tahsili için çıkanlan tebligatlar, fır- masının adreste buluna maması sebebıyle iade edılmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 \e 31 "incı maddeleri geregınce tebligat yenne kaim olmak üzere ılanen tebligine karar venlmiştir. Yukanda belirtılen nedenler ile anılan adres- te faaliyet gösteren şir ketin belirtilen boreunun 15 gün içinde Gümrüğümüz Saymanlığı'na ödenmesi, aksı halde 6183 sayılı AATUH Kanunu'nun 55-60 ve 114' üncü maddeleri gereğince işlem yapılacagının bilinmesi ilanen tebliğ olunur. Beyanname N<V Amme AJacağı Dosva No: Tarihi: Miktan: 21994-8 75763/31.08.1992 16.363.000.-TL. Basın: 1175 T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI HALKALI GİRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ İLAN Karaağaç Cad. 6-3 Sütlüce/lstanbul adresinde mukım Ar- dem Pişı ricı ve Isıtıcı Cıh. San. A.Ş. fırması adına gümrük gi- nş beyannamele nnden dogan ve karşılannda miktarlan göste- rilen kamu alacaklan nın tahsili için çıkanlan tebligatlar. fir- masının adreste bulunamaması sebebıyle iade edılmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve 31 "inci maddeleri gereğince tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğıne karar verilmıştır. Yukanda belirtılen nedenler ile anılan adreste faaliyet gösteren şir ketın belirtılen boreunun 15 gün içinde Gümrüğümüz Saymanlığı'na ödenmesi, aksi halde 6183 sayılı AATUH Kanunu'nun 55-60 ve 114' üncü maddelen gereğince işlem yapılacagının bilinmesi ilanen tebliğ olunur. Beyanname No/ Amme Alacağı Dosya No: Tarihi: Miktan 42808J178 105689/03.12.1992 1.018.000 TL. Basın:M70 Doğayla Dost Olalım.. OMUN UtMUÜ MİLLİ PARKUR VIAV-YUAN HATAT1 GfNEl MİIDİİftlÜ&İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog