Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

FM 103 6 Batı Marmara FM 103 3 Doğu Marmara Cumhuri yet 103 6 flA Marmara FM 103 3 Doğu Marmara 71. VISAYI 25295/15000 RfKDVynde) KURÜCUSU YIHBSNMİ (1924-1945) BAŞYAZARI IWDİRtUÜ (1945-1991) 80CNM8KMZM 'dan gizli belge: Islanu'ilara Avrapa sflahı• Cezayir'deki radikal Islamcılardan en fazla şiddet yanhsı olan GIA'nın milıtanlan; tngıltere, Almanya, Isvıçre ve Ispanya'da serbest yaşıyorlar. îslamcılann Avrupa'dakı üyelen, satın aldıklan sılahlan çeşitlı yollardan Cezayır'e göndenyor. Dış Haberier Servisi - Ceza- yır'de ıktıdardakı laık yonetı- me karşı savaşan radikal ts- lamcılara Avnıpa ulkelennden sılah gondenldığı bıldınldı Haftalık 'The European' ga- zetesı bınncı sayfadan verdığı habennde, Almanya'da ıkı ıs- tıhbarat orgutunun gızlı rapor- lannı ele geçırdığını bıldırdı 'Bundesamt Für Verfassunk- rimınalamt' (BFV) ve 'Bun- deskrıminalamt" (BKA) adlı ıstıhbarat orgutlennın gızlı ra- porlannda, Almanya'da radi- kal Islamcılara sempatı duyan çevrelere ılışkın bılgıler yer alıyor Ikı raporda radikal Islamcı- lann Avrupa da sılah satın alıp bunlan Cezayır'e gonderdık- lenne ılışkın çeşitlı ornekler sıralanıyor Isvıçre Kamu Ba- kanlığı tarafından hazırlanan bır rapor da bu savı doğruluyor The European, Fransa'mn radikal Islamcılann Almanya dakı faalıyetlennden bır suredır buyuk rahatsızlık du>duğunu, Islamcılara gızlı sılah sa- tışlannın Fransız-Alman ılışkılennı büsbutun ger- gınleştıreceğını yazıyor Pans. Helmut KohJ hukumetıne radikal Islam- cılann Almanya dakı faalıyetlennı kısıtlaması ıçın yogun baskı yapıyor Orneğın lslamı Selamet Cephesf nın (FIS) soz- cüsu Rabah Kebir, Almanya'da sürgunde yaşıyor Ancak Almanya, radikal lslamcılan banndıran tek ülke değıl Islamcılar arasında en çok şiddet yan- lısıolan tslamcı HareketGrubu'nun(GIA)bırdı- zı uyesı tngıltere. Danımarka tsveç ltalya ve ts- vıçre'de yaşıyor BFV'nın 22 sayfalık raporunda şoyle denıyor "FlS'ın AJmanya'da yaşayan siırgündeki vöne- tkiierinin Cezayir'e sflah gönder- dikJerine ilişkin somut kanıtiar vardır." BFV'nın raporunda, radikal tslamcılara sılah sağlayan bır Cezavırlının sılahlann alımı \e sevkıyatını orgutleven onde ge- len lıderlerden bın olduğu belır- tılıyor Bukışı 1993 Kasımı'nda Cezavır e rad\o parçalan gon- deımek ısterken 4lman>a'datu- ruklanmış ancak sılah taşımadı- ğı ıçın serbest bırakılmıştı Ceza- >ır hukumetı, bu kışının serbest bırakılmasına çok serttepkı gos- termıştı BFV nın raporunda sılahlann Cezavır'dekı radikal tslamcılara hangı vollardan gondenldığı ay- rıntılı bıçımde belırtılıyor Ra- porda Danımarka ve Almanya gıbı ulkelerde yaşayan islamcı mılıtanlann adlan da >er alıyor Sılahlann gondenldığı vollar- dan bın şo>le Berlın-Pans- Avıgnon,Toulouse-Barcelona-Madnd-Fas-Ceza- yır Raporda yer alan olaylardan bın de geçen yıl Hamburgdan bır Ceza>ır gemısıne vuklenen bu- vuk mıktarda sılahın Antvverb Lımanı'na uğradık- tan sonra, Cezayırde yukunu boşaltması Cezayır Karşı Casusluk Orgutu Başkanı Albay Smain Lamari geçen kasımda çeşitlı Avrupa ül- kelenne >aptığı gezıde, radikal Islamcılann daha sıkı bıçımde kontrol edılmesını ıstedı Ancak Al- ba> Laman'nın, ts\ ıçre'den 50 Islamcının sınırdı- şı edılmesı ısteğı Bern hukumetı tarafından soğuk karşılandı Isvıçre Kamu Bakanlığı'nın goruşme konusundakı raporu Sonntags Zeıtung gazetesıne sızdınlınca lsv ıçre hukumetı hıç beklenmeyen bır şekılde davrandı Polıs, gazeteyı ve raporu yayım- layan ıkı gazetecının evîennı bastı gisine NEREYİ GÖSTERİYOR? - Başbakan Çiller koalisvon ortağı Karayalçm'la bitiikte yeni yılın ilk basın toplantısında. (AA) Çfller, hedef saptmlı• Başbakan Tansu Çiller, 5 Nısan Kararlan'nı değerlendırdığı basın toplantısında, başlıca gostergeler açısından açığa duşen ıstıkrar paketı hedeflerının tutturulduğunu ıddıa ettı • SHP lıden ve Başbakan Yardımcısı Karayalçın da yuzde 150'ye ulaşan enflasyona karşın 9 aylık uygulamada çok başanlı olduklannı, kısa vadelı ıstıkrar önlemlennın alınması açısından, partısının tek başına ıktıdarda bulunmasının farklıhk yaratmayacağını söyledı 5 NİSAN KARARLARTNI SAVUNDU ~ "5 Nısan'da ne hedefledıysek oldu Enflasyondakı şaşma ıse ozelleştırmenın yapılamamasından kavnaklandı" "Erken seçım neyı değıştırecek 9 Hastaya 1994'te buyuk bır amelıyat yaptık, daha ıyıleşmeden ıtersenız, koşturmaya kalkarsanız ıç kanama geçınr " "Turk Lırası'ndan sıfır atmaya gerek var, ama enflasyon duşmeden olmaz " • 5. Sayfada zam • Hükümetın, gundemıne aldığı tasan, "emlak vergısıne enflasyon zammı" olarak nıtelendmldı Heryıl enflasyona koşut olarak belırlenen yenıden değerlendırme katsayısının, 1994 yılı ıçınyüzde 107.6 oranında belırlendığıne dıkkat çekıldı. • 7. Sayfada Çiller sorulan yanıtlamadı •Başbakan Tansu Çıller, basın toplantısında, Saıt Halım Paşa Yalısı ile Yenıkoy'de kendısıne aıt yalıya komşu olan Turban arazısının satışını neden engelledığı sorusuna yanıt vermedı Başbakan, sahıbı bulunduğu Marsan Holdıng'ın vergı kaçırdığına ılışkın ıhbarlann neden sonuçlandınlmadığı ve ABD'dekı malvarlığını, soz venldıgı halde, neden satmadığı sorulannı da yanıtsız bıraktı B19. Sayfada ÇILLER'İN TUTMAYAN HEDEFLERt B/9. Sayfada KOALİSYONUN TURKİYE'Sİ NEREDE •79. Sayfada DÎZÎ - Atatürkçü babanın zeki oğlu Erbakan'ın Gümüş Motor öyküsü. NECOETONURyazdı • 12. Sayfada KONUK Alman Parlamentosu'nda bir Türk, Cem Özdemir: 'Sünnetlisin' dedüer. ORALÇMJŞUirnnyteşisi • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Çankaya Mitingleri... Efendım, yazıyı okumaya başladınız, lutfen ayrılma- yın Soz, pazar keyfınızı bozmayacağım Bugun benım ıkı nedenle keyfım yerınde Bırıncısı, Turkıye Gazetecıler Sendıkamızla gazetemız arasında toplusozleşme ımzalandı Ucretlerdekı artışın yanı sıra sendıkamızla gazetemızın yan yana yaşayabıleceğını ortaya koyan bır sonucun çıkmasına sevınıyorum Ikın- cısı, dun sabah koşarken her zamankı beton yolun he- men yanındakı patıkaya saptım Hep yakınından geçtı- ğım yerde, daha once gormedığım bır ağaca rastladım mArkasıSa.l9,Sü.3'te KULTÜR Onat Kudar: Ayağıma kan bulaştı terör içindeyim... 28Ağustos1994İ8İdyu» M 15. Sayfada DUNYADAN Moskova, Stockholm, Tel Aviv, Stuttgart. hVUUNMttXY,GOnUNUÇIUN, OHMET « F M , Qnrı ytznrı 10. Sayfada 1HY, DYP'nin elinde• Türk Hava Yollan'nın, 'kurumu plansız büyütmek \e pılotlara baskı yapmak'la suçlanan yönetımının, DYP'den aktıf polıtıkaya atılmak ısteyen sıyası ısımlerden oluştuğu belırlendı THY Yonetım Kurulu'ndakj 7 kışıden, Başkan Erman Yerdelen'ın de aralannda bulunduğu 3'ünün DYP'den mılletvekılı adayı olması dıkkat çekerken, dığer uyelerden Naıl Kurt'un Devlet Bakanı Nafız Kurt'un kardeşı, tbrahım Yılmazer'ın de Cumhurbaşkanı Demırel'ın yakın arkadaşı olduğu belırtıldı BÜLENT SARJOĞLL ANKAR4-Turk Hava Yolla- n'nın (THY) "kurumu plansız büyütmek ve pilotlara baskı yap- mak"la suçlanan jonetımının DYP'den aktıf polıtıkava atılmak ısteyen sı>aset adamlannın ege- menlığınde bulunduğu belırtıldı K.urumun 7 kışıden oluşan Yo- netım Kurulu'nda3 uyenın 1991 genel seçımlerınde DYP'den mılletvekılı adayı dığer uyeler- den Nail Kurt'un Dev let Bakanı INafiz Kurt'un kardeşı olmasına dıkkat çe- kılırken Tbrahım V ümazer'ın de Cumhur başkanı Sulevman DemıreTın yakın arkada- şı olduğu kaydedıldı Van'da "Mersin" adlı \olcu uçağının duş- mesmın ardından "pilotİara baskı vapıldığı \e kurumun ihtivaçlan gozardı edılerek bu- yümeyegidikiiği'' yonundekı eleştınlere he- def olan THY Yonetım Kurulu'nun yapısı nedenı>le de tartışmalara neden oldu THY raporu: Uçaklar endişe verici •Turk Hava Yollan'nın kısa pıstlere sefer yapmak ıçın aldığı RJ-100 uçaklan teknık olarak buyuk endişe yaratıyor Bu uçaklan alan THY yönetımının endişe duyması ve hâlâ "Bıze guvenın' demesı hayretle karşılandı DOİZ SOIrTon ytott • 13. Sayfada Van'dakı kazanın ardından. "Bu bir rast- lantıdır. lnsan volda v urürken de duşup ole- bilir" değerlendırmesını >apan TH\ Yo- netım Kunılu Başkanı Erman Yerdelen'ın tstanbul'dan, dıger uyeler DV P eskı tl Baş- kanı \lev Akşin ın Izmır'den Ersin Be- ner'ın de tstanbul dan DYP mılletvekılı adayı olduklanna. ancak seçımı kazanama- dıklanna dıkkat çekıldı Yonetım Kurulu nun dığer u>elen Naıl Kurt'un Devlet Bakanı Nafız Kurt'un kardeşı, lbrahım Yıl- mazer'ın de eskı Devlet Baka- nı CavitÇağlarıleCumhurbaş- kanı Suleyman Demırel ın ya- kın arkadaşı olduğu vurgulan- dı Yonetımdekı dığer uyeler- den Yunus Baki Avdının da emeklı subay olmasına dıkkat çekıldı THY, son olarak 9 adet DC- 9 tıpı uçağın satışıyla ıgılı ola- rak tartışmalara neden olmuş- ru THY Pılotlan Derneğı Baş- kanı Erkan Potukonen. her bınnın değen >aklaşık 20 mılyon dolar olan uçaklann 9 adedının 17 mılyon dolara satılmasını eleş- tınrken şu goruşlerı dıle getırdı "Bu uçak- lar, maliyeti sıfır devletin oz mabdır. Bir kez daha boyle bir filo oluşturmak isteseniz, gü- cumuz vetmez. Dunyadakı emsallerinin en genç ve az yıpranmış olanlandır. Turki- MArkasıSa. 19,Sü.6'da Sıvas karanna tepki •Bırleşık Sosyalıst Partı'nın duzenledığı panele katılan konuşmacılar, karann hukukı mantığının olmadığını vurguladılar Olayıncanh tanığı Azız Nesın yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal'den sonrakı tum hukumetlen suçladı İstanbul Haber Servisi- Azız Nesın'e destek amacıyla yapılan "Sıvas Yangını ve Aziz Nesin" konulu panel-forumda Sıvas da- vası sonucunda alınan karann hukukı mantığa uymadığı, Azız Nesın'e yapılan saldınlann du- şunce ozgurluğune yonelık ol- duğu vurgulandı Toplantıda, Türkıye'de ınsan haklan ıhlalle- nnın, duşunce özgurlüğune yo- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te YAZAR KIŞKIRTIR MI, KIŞKIRTMAZ M P 'Sıvas Vangını ve Aziz Nesin' konulu panele katılım oldukça yüksektL (Fotoğraf KAAN SAÛANAK) OMl ÇMJŞUUt • 19. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK BuYıl 19951. Yenı yıl yazıları kural olarak yılbaşında yazılır, dunyada ve ulkede olan bıtenlerle yenı yı- la donuk ongoruler sayılıp dokülur Hıç kuşkusuz bu yazılanlar bırkaç gun ıçınde unutulur, suya atılan bır taş gıbı bellek denızının dıbıne çoker Gerçekte bu gıbı çabalar, onumuzu gormek ıçın ozenle yapılmalıdır Yalnız yenı yıl ıçın değıl, daha uzun surele- re yonelık çalışmalar gun geçtıkçe herkesı daha çok ıl- gılendırıyor Zamanı delıp ge- leceğı gormek merakı ınsan- larda çok eskıden berı vardı Falcılar, kâhınler, arpakçılar, muneccımler bu ışı yapartar- dı, devlet adamlarının, kralla- rın, sultanların, uzman sayı- lan bu kışılerı kullandıklarını tarıhler yazarlar Çağımızda ıse muneccım- lık daha bılımsel bır renge burundu, 'futurolojı' denen alanda 'gelecekbılımîe uğra- şan uzmanlar, bu konudakı ısteklere yanıt vermeye çalı- şıyorlar Artık yalnız devletler değıl buyuk şırketler ve te- keller de gelecek yılların bı- lınmeyenlerını bılınenlere do- nuşturmek ıçın para harca- mayı goze alıyoriar Bırakınız uzun zamanı, çok genış sa- yılmayan bır zaman dılımınde bıle olacakları kestırebılenler kazanıyor, onunu goreme- yenler ıse kaybedıyorlar Yine de Sovyetler'ın çoke- ceğını bıle en son kerteye • • • • Arkası Sa. 19,SiL8 'de 6 Çeçen müdahalesi Türkiye kaygısından 9 • The Economıst dergısı. Rusya'nın Çeçenya'ya müdahalesının ardında yatan nedenlerden bınnın, Moskova'nın, Azerbaycan'm Türkıye'nın nufuz bölgesıne kaymasını engelleme ısteğı olduğunu Öne SÜrdÜ. • //. Sayfada RUS general ÖldÜ Groznfdekı Rus tçışlen Bakanhğı bırlıklennın komutanı olan Korgeneral Vıktor Vorobyov, dun bır mayının patlaması sonucu oldu Rusya Devlet Başkanı Bons Yeltsın'm oncekı gun ıkıncı kez saldınyı durdurma emn vermesıne karşın bombardıman diın de bütün şıddetıyle surdu • //. Sayfada Birvarmış... Atalan, 93 Harbı sonrasında Çeçenya'dan Anadolu'ya göçen yazar Ayla Kutlu'nun bır hıkâyesı.. Üçüncü kuşağın başından geçen gerçek olaylar.. PNZMtDBKhK Bugün CumİMHHyefte bfciürte
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog