Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

DINLEYNF H i f l U M I k ı m n FM103JDoguMarmara Cumhuriyet71. VISAYI2SZ94 /15000 TL (KDV,ç,nde) KURUCUSU YÜNÜS NAOt (7924-7945J ft4ŞVAZM HUDİRMDİ (1945-1991) CUMARTESİ Başbakan'ın helikopter pisti olarak kullandığı Yeniköy'deki 3 trilyonluk arazi, özelleştirme kapsammdan çıkanldıTansuÇfller aıfca hahçesmi satbrmadıSatış durduruldu Başbakanlık. gc%en yıl özelleştirme kapsamına alarak satışına karar verdığı TLRBAN-Carlton arazısının satışını durdurdu Çıller'ın kullandığı Saıt Halım Paşa Yalısf nın arkasına duşen arazının Başbakanlığa "bedelsız" olarak devredılmesı ıstendı "Başbakan adına" Özelleştirme Idaresı Başkanlığı'na bır yazı gonderen Başbakanlık Musteşar Vekılı Alı Nacı Tuncer, "yalının Başbakanlık tarafından kullanılmakta olduğu" gerekçesıne dayandı NURSUN BS.m hafcert • 3. Sayfada 'Cecekondu affı mafyaya yarar' Başbakan Tansu Çıllcr ımar aff? çerçevesınde gecekondulara af getınlmesı ıçın Hazıne ve Mıllı Emlak Genel Mudurluğü'ne talımat vermesıne karşın. Bavındırlık ve İskân Bakanı Halıl Çulhaoğlu bu gınşıme kesınlıkle karşı olduğunu açıkladı Çulhaoğlu. af yaklaşımının soruna çozum getırmedığını anlatırken "Bızım yaptırdığımız bır araştırmada, gecekondularda oturanlann yuzde 70'ının ev sahıbı olmadığı, kıracı bulunduğu ortaya çıktı Af Setırerek sadece mafyaya gelır sağlamış olursunuz" dedı I i. Sayfada Kente karşı şiddet suçu! MımarSınan ıle Boğazıçi unıversıtelerımn bırlıkte duzenledıklen 'Istanbul ve Goç' konulu semınerde, ımar affı geleneğıne son venlmesı ıstenırken akademık unvanını Boğazıçı Unıversıtesı'nden alan Tansu Çıller'ın gecekondu affı önlemlerı tepkıyle karşılandı \e sonuç bıldırgesınde kınanması karan alındı Gecekondu sayısının 1994yılında 1 mılyonun uzenne çıkmasıyla yaklaşık 6 mılyon kışının kaçak bınalarda yaşadığı istanbul'un "jasadışı bır kent" olma ozellığı arttı OKTIY BONChin yaz» • 3. Sayfada 'ABESLE İŞTİGAL' Alevîlerden hükünıete tepki •Pır Sultan Abdal Derneklen Genel Başkanı Murtaza Demır, Devlet Bakanı Cevhen'nın, 'Alevılık'le ılgılı goruşlennı, 'abesle ıştıgal etmek' olarak değerlendırdı Demır, "Cevhen'nın yorumu, zorla Alevı koylenne camı yapan zıhnıyetın uzantısıdır" dedı AVŞESAYIN \NKARA - Hukumetın. "\levUik" konusundakı. "res- mi gonışune" Alev ılerden sert tepkı geldı Dev let Bakanı Nec- mettin Cevheri nın "Cami yoktur. cemevi vardır, namaz yoktur, cem ayini vardır, rama- zan orucu yoktur, muharrem orucu vardır telkinlerini, sade- ce İslamdan değiL saf Alevilik- ten de sapma" olarak değerlen- dırmesıne Ale\ı derneklenn- den. "Aleviliktecami yoktur, ce- mevi vardır, namaz yoktur, cem ayini \ardır. ramazan orucu yoktur, muharrem orucu var- dır" yanıtı geldı Pır Sultan Ab- dal Derneklen Başkanı Murta- za Demir. Cevhen'nın "Alevi- lik" konusundakı yorumunu. "abesle iştigal etmek" olarak nı- teledı ve "Bu, zorla \levi koy- lerine cami yapan zihniyetin uzantısıdır" dedı Murtaza Demır. Cumhuri- yet'e >aptığı açıklamada. Dıya- net Işlen'nden sorumlu Devlet Bakanı Cevhen'nın Alevılık konusundakı goruşlennı, "Os- manh'dan bu yana sürdürulen Turk-Sunni-tslam sentezi doğ- rultusundalu politikalann gıi- niımuze kadar uzanan çarpık sonuçlarT olarak değerlendır- dı Alev ılenn ortak ozellığının UArkasıSa. 17,SiL l'de 5 NİSAN KARARLARI DEĞİŞİYOR Bankacılık sîstemi sil baştan • Oncekı akşam yayımlanan Merkez Bankası'nın "Umumı Dısponıbılıte Teblığı" ıle bankacılık sektoru yenı kararlarla tanıştı 5 Nısan Kararlan'nı değıştıren teblığe göre bankalar tarafindan me\ duata uygulanan faız oranlanndakı ust sınır kaldınldı Bankalann TL ve yabancı para taahhutlerı karşılığında tutacaklan dısponıbılıte oranlan yenıden belırlendı • Dısponıbılıte oranı 31 Mart 1994 tanhındekı mevcut ıçın yuzde 32. bu tanhten sonra artan mevduat ve yabancı para mevduatı ıçın yuzde 3 olarak belırlendı BORSA ODün 26.949.82 örcekı 27.16234 DOLAft ûDun 40.100 örcekı 40.050 MARK Dun 25.700 DrceK 25 750 ALTIN ûDun 486 000 Oncekı 485.500 FAlZ YARIŞI KORKUSU • 6. Sayfada Şeriat ozlemlerini diJe getirmek için cuma namazlannı kullananlar. dun de Çeçen- ya'yı bahane ederek gosteri yaptılar. Polis. 'Allah nzası için dağılın' ricasuıda bulun- duğu şeratçılan dahasonradoverekdağıtmakzonındakaldı.(Fotoğraf AHMET ŞIK) Çeçenya İbahane amaç şeriat•Cuma namazından çıkan bır grup Çeçenya'da olenler ıçın "'gıvabf'cenaze namazı kıldıktan sonra yuruyuş yaptı Elleıındekı şenat bayraklanvla '"Munammed'ın ordusu, kâfırlerın korkusu". "Nesın'e olum" sloganlan atan kalabalık daha sonra polısle çatıştı Olayda gozaltına alınan olmadı Istanbul Haber Serv isi - Be> azıt > ıne gergın bır cuma yaşadı Şenat ozlemlennı dıle getınnek ıçın cuma namaz- lannı kullananlar bu kez de Çeçenya'yı bahane ettıler Yaklaşık bın kışılık bır grup Çeçenya'dakı Rus ışgalını protesto etmek bahanesıyle, Be>azıt Camısı'ndekı cuma namazı sonrasında gosten >aptı Çeçenva'da olen Muslu- manlar ıçın gıyabı cenaze namazı kılınmasmın ardından sloganlar atarak yuruyüş yapan gostencılen polıs, dove- rek dağıttı Bazı gostencıler yaralanırken gozaltına alınan olmadı Dunku cuma namazı sonrası, Beyazıt Camısf nın Istan- bul Unıversıtesı'ne (İL) bakan kapısından tekbır getırerek çıkan yaklaşık bın kışı, meydanda toplandı Camının du- varlanna Ingılızce Rusça ve Turkçe pankartlar asan gos- tencıler, sık sık tekbır getırerek "Kahrolsun Rusemperya- lizmi", "İslami hareket engellenemez", "Çeçenlere özgur- luk. Ruslara lanet" şeklınde sloganlar attılar Ellennde, "Füistin, Bosna, Çeçenya İslam âienıi kıyam- • ArkasıSa. 17, Sü. l'de Iraldı KürÜere PKK uyarısı • Ankara, Kuzey Irak'takı çatışmalann daha vahım sonuçlara yol açacağı konusunda Talabanı ve Barzanı'yı uyardı Dışışlen Bakanlığı tarafından vapılan açıklamada. çatışmalar sırasında 'taraflardan bınnın' PKK ıle ışbırlığıne kalkışması halınde Turkıye'nın kayıtsız kalmayacağı bıldınldı •Ağırlıklı olarak Celal Talabanı'nın lojıstık destek ıçın PKK teronstlenne goz kırptığı bıldınlırken Ankara. Kurt lıderlen bır araya getırmeyı planlıyor Çatışmalann ozellıkle Habur sınınndan yapılan tıcaretten elde edılen gelınn paylaşımından kaynaklandığı belırtılıyor 4N1C4R.A (Cumhuriyet Burosu) - Turkıye Ku- ze> Irak'taçatışan taraflann PKK teronstlerın- den destek aldığı ve teror orgutune "goz kırpük- lan" volunda alınan duyumlaria ılgılı olarak u>andabulundu Dış'şlerı Bakanlığı tarafından dun yapılan yazılı açıklamada, Celal Talabani lıderlığındekı Kur- dıstan \urtsever Bırlığı (KYB) ıle"Mesut Barza- ni lıderlığındekı Kurdıstan Demokratık Partısı (KDP) arasındakı çatışmalann, tüm bolgenın banş ve ıstıkran ıçın tehlıkelı gorulduğune dık- kat çekılırken, taraflar daha vahım sonuçlar ko- nusunda uyarıldı Ozellıkle Talabanı'nın, çatışmalar sırasında lo- jıstık destek sağlamak ıçın PKK teronstlenne goz kırptığı bıldınlıyor KYB ıle KDP arasında bır suredır devam eden çatışmalann ana nedenı- nın, Habur sınır kapısından geçışlerde taraflann kamyonlardan aldığı vergılenn pa> laşımından kaynaklandığı belırtılıvor Dışışlen Bakanlığı'nca dun yapılan açıklamada, KYB ıle KDP arasındakı çatışmalann yenıden başladığı, bazı yerleşım bmmlennın halk tara- fından boşaltıldığı yolunda bılgıler alındığı be- lırtıldı Açıklamada. -Çatışmalar sırasında taraflardan birinin, böldcu teror örgıitü ile işbiriiği yapmaya kalkışması halinde Türkive'nin buna kayıtsız kalması beklenmemelidir" dendı Cumhuriyet e bılgı veren dıplomatık kavnaklar, ozellıkle Talabanı'nın çatışmalar sırasında guç kazanmak ıçın, PKK'den lojıstık destek almak amacıvla teror orgutune "göz kırptığı" duyum MArkasıSa. 17,Sü. l'de KKTCTURKİYE'DEN İSTEDIĞİNİ AL4MADI LAlf S«ateRAHİMOâ.iriKifl haberi • 9. Sayfada Erbakan'ın Gümüş Motor Dosyası •Erbakan Gumuş Motor ıçın şoyle dıyordu 'Gumuş Motor, Turkıye de sanayıleşme hareketının çok muhım bır donum noktasıdır Gumuş Motor'un kuruluşu ve ınkışafı hakıkaten belkı bırfılm halınde, bır roman halınde butun mılletımıze duyurulması lazım gelen onemlı bır hadısedır" •Necmettın Erbakan'ın bu sozlerı ıçındekı tek gerçek, Gumuş Motor'un kuruluşu ve daha sonrakı gunlennın ıbret ıçın bır fılm ya da kıtap halıne getırılmesı gerektığı onerısıdır Bu kıtap ya da fılm dort dortluk bır "Erbakan Belgeselı" olur •Erbakan'ın, karşısında oturan Şeker Şırketı yetkılısı hakkında hıçbır bılgısı yoktu Fakat o, Erbakan ıle ılgılı her şeyı, hatta bırtakım ozellıklerını bıle bılıyordu Temsılcı kuçuk bır çantayı kucağında sımsıkı tutuyordu Bu kuçuk çantada, gerçekten çok onemlı bılgıler, uzerınde "gızlı" yazan sarı zarflar ve belgeler vardı Bunlar bır araya gelınce, Erbakan'ın Gumuş Motor Dosyası da durulmuş oluyordu NECOfT ONUR'un yaadcJM yaraı Cumhuriyerte GUNDEM MLSTAFA BALBAY Vuruşarak mı Barışarak mı? Bır ınanışa gore yenı yıla nasıl gı- rıhrse yıl oyle devam edermış Baş- kent yenı yıla gırdığı gıbı devam ederse yandık "Darbe" soylentılerıne "mutluluk" sloganları, seçım yetkısı ıstemlerıne "gıtmem" nıdaları karıştı Hukumetın omrunu kestırmek ar- tık olası değıl Çunku omur doldu, "uzafma/ar"oynanıyor Duduğun • ArkasıSo. ! 7 ,Su.3'te CİNDORUK; Seçim, kuşkuyu giderir •Demırel'ın "'Meclıs'ı feshederek seçime gıtme" yetkısı ıstemesını "darbe uvarısı" olarak değerlendırmenın yanlış olacağını sovleyen Cındoruk, "'Vorumlar, yenı yorumları uretıyor Yoksa sozun ıçerısınde bo> le bır ıçerık >ok" dedı I 5. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Olmakya da Olmamak... SHP ıle CHP'nın bırleşme- sını gerçekleştırecek 28 ocak kurultayı yaklaştıkça, hem bırleşme sonrasına hem de koalısyon hukumetının gele- ceğıne ılışkın kulısler kızışıyor Kulıslenn en ılgı çeken bo- lumu, olası genel başkan adaylan SHP Genel Başkanı Sayın Murat Karayalçın'ın adaylık ıçın Sayın Erdal Ino- nü'ye onerı goturmesı, şu aşamada kendı adaylığının soz konusu olmadığını gos- terıyor Ancak, Karayalçın'ın bu tutumu da Başbakan Yar- dımcılığı gorevını korumaya yonelık bır gınşım olarak de- ğerlendırılıyor Bu goruşte olanlar gerekçe olarak Sayın Inonu'nun Başbakan Yardım- cılığı gorevını kabul etmesının beklenemeyeceğını ılen suru- yorlar Sayın Erdal Inonu'nun adaylığına sıcak bakmayan- lann ıse ıkı nedenlerı var Bı- nncısı Sayın Inonu'nun SHP- CHP ayrışmasından once de genel başkanlık gorevını yap- makta oluşu Boyle bır du- rumda neyın değışeceğıne yanıt aranıyor ikıncı neden de Sayın Inonu'nun genel başkanlığı geçıcı bır sure ıçın kabul etme eğılımınde olma- sı Boyle bır durumda partı ıçı çekışmelerın daha da yoğun- laşacağına dıkkat çekılıyor ve geçıcı genel başkanlığın ya- rardan çok zarar getıreceğı soylenıyor Deniz Baykal'ın, fazla açık • • • UArkauSa. 17,Sü.8'de Bugun Cumhupiyefle birlikte Gimeydoğu'ya yaürmı için sıfir faizli kredi • Mıllı Guvenlık Koordınasyon Kurulu, Olağanustu Hal Bolgesı'ndeİcı yurttaşlara, halıcılık, el sanatlan, hayvancılık, ancılık gıbı alanlarda uretımı teşvık etmek ve îbtıhdamı arttırmak ıçın sıfır faızlı kredı ıle bazı alanlarda "karşıhksız" kredı kullandınlmasını benımsedı Kurul, bolgedekı kapalı okulların oğrencılerının, yatılı bolge okullarına aktarılmasını karara bağladı • Tansu Çıller'ın başkanlığında yapılan toplantıda. 1989 yılında TRT'den alınarak Ulaştırma Bakanlığı*na devredılen televızyon vencılennın "ulusal guvenlık" gerekçesıyle yenıden TRT'ye devredılmesı kararlaştırıldı 4 5 saat suren toplantıda, basına bılgı venlmemesı uyarısında bulunan Başbakan Tansu Çıller'ın, basın toplantısı duzenleyeceğı kaydedüdı • 17. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog