Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

DİNLEYINFM 103-t Batı Karmara FM 103.3 OoQu Marmara Cumhuriyet DİNIPYİNFM 103.C B.tı Uaımuı FM 103.3 Doftu Marmare 71. W, SAYI26282 /15000 Tl (KDVynde) KURUCUSU: YMİB tUIÂ (1924-1945) BAŞYAZARI: IMOİB MDİ (1945-1991) S0C«1885FBŞBIIIK I Oııat Kııtlar yaşam sav aşımmda YAZARMIZIN DURUMU AĞIRLAŞTI tstanbul HaberServisi-The Marmara Ote- lı'nın gınş katındakı Opera Pastanesı'nde mey- dana gelen patlama sonucu ağır yaralanarak Amerikan Bristol Hastanesi'nde tedaviye alı- nan gazetemiz yazan Onat Kutlar'ın sağlık du- rumu ağırlaştı. Patlama sırasinda beline sapla- nan cam kınklan nedeniyle ayaklan felç olan. dalağı alınan ve öncekı gün şoka girmesı ûzeri- ne 2. kez ameliyat edilen Kutlar'ın hayati tehli- keyi atlatamadığı ve önümüzdeki 48 saatlik za- man dılımının çok kritık olduğu bildirildi. Kut- lar'ın tedavısiyle ilgilenen Doktor Gürbiiz Bar- las. "Durumu çok kritik. Omurilikteki zedeten- menin solunumu engeUemesi üzerine ikinci kez şoka giren kutlar tekrar amelivat edildi" dedi. Yılbaşindan bır gün önce The Marmara Ote- li'nın gınşındebulunan Opera Pastanesı'nde bir paltonun cebıne yerleştinlen bombanın patla- ması sonucu agır yaralanan gazetemiz yazan Onat Kutlar tedavi edilmekte olduğu Amerikan Bristol Hastanesi'nde öncekı gün tekrar şoka girdı. Kutlar. durumunun ağırlaşması üzenne 2. kez ameliyat edildi. Daha önce amelıyatla daia- ğı alınan ve omunliğındekı zedelenme nedenıy- • Arkası Sa. 19, Sü. 3 'te TEPKtLER SÜRÜYOR Kültür Servisi - Yazanmız Onat Kutiar'ın bombalı saldmya uğramasına göstenlen tepki- ler artarak sürüyor. Içişleri Bakanı Nahit Men- teşe, gönderdiği telgrafla olaydan duydu|u üzüntüyü dile getirdi ve bir an önce sağlığına kavuşup aramıza dönerek yeniden yazı hayatı- na başlamasını diledi. Devlet Bakanı Bahattin Alagöz ise Onat Kut- lar'ın ağabeyı Erhun Kutlar a gönderdiği me- sajda. "Ulkemizin biriiğini ve bölünmez biitün- lüğünii ortadan kaldırmavı hedef alan bir terör ola>ında değerli yazanmız, se>gili kardeşiniz Onat Kutlar'ın varalanmasından derin iizüntü dtıydum" dedı CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise dün Cumhuriyet'i zıyaret ederek, gazetemiz yöne- tıcılenne, Onat Kutiar'la ilgili "geçmiş ofeurT dıleğınde bulundu. Baykal ziyaretı sırasında Kutlar'ın yaralanmasıyla ilgili saldın hakkında. "Onat Kutlar şimdi hastanedc can derdinde ota- cak. Bu durum ise, ailesinin. yakınlannın, dost- lannın, hepimizin yüreğine bir kâbus gibi çöküp oruracak. Söz konusu saldın, kendini bilmez bir insanın ya da akli dengesi yerinde olmayan bir M Arkası Sa. 19,Sü.3te DemirePi korkutan tablo SEÇEIVEK ARAYIŞI Çiller'in hesabı seçim üstüne • Başbakan Çiller'e yakın kaynaklann değerlendirmesi: "Çiller kötüye gidişin farkında, konjonktür giderek daha aleyhine dönecek, bu nedenle en avantajh konumda ve bir an önce seçime gitmeyi planhyor." Aynı kaynaklar, Çiller'in planını 'marsı kesme planı' diye adlandınyorlar. I 5. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY United States OfffOf TÜPkiye... Siyaset gündemimiz büyükbabanın seçim yet- kisi istemiyle bacının Atatürk'ten uyarladığı "Ne mutlu Türkiye'nin va- tandaşıyım diyene" slo- ganıyla çalkalanıyor. Bıraz morfinli bir top- lum olduğumuz ıçin jeton genellikle bırkaç gün son- ra düşüyor. Demirel se- çim yetkisıni yılbaşından önce istedi, ama tartış- ması 1995'e kaldı. Çiller M Arkası Sa. 19, Sü. 3te Basm savcıları için suç duyurusu • lstanbul Barosu'na bağlı üç avukat, Atatürk'ü kötüleyen Taraf dergisi hakkında soruşturma başlatmadıklannı ileri sürerek basın savcılan hakkında suç duyurusunda bulundu. tstanbul Haber Servisi- İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar Zeynep Nur Dağ- deviren, Yaşar Köstekçi ve Alpkağan Doğan, devletin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve devlet yöneticıle- riyle ilgili hakaret içerikli ya- • ArkasıSa. 19, Sü. 8'de KrİZİer koaliSyonU: Tansu Çiller ve Murat Karayalçın liderliğindeki 51. hükümet, "kronikleşmiş krizler" koalisyonu oldu. Koalisyonun geleceğinin, 28 ocakta yapılacak SHP-CHP bütünleşme kurultayı nedeniyle belirsizliğe itilmiş olması, siyasi istikrarsızlık görünümünü güçlendirdi. SÜper enflasyOII: Ekonomide, döviz kurlannın tutulamamasıyla başlayan bunalımla birlikte, 1994 yılı enflasyonu yüzde 149.6 oranıyla, cumhuriyet tarihinin en yüksek düzeyine ulaştı. PKK Ve ŞerlatCl terör: 1984 yıhndan beri tırmanan teröre ilişkin bilançonun yansına yakın bölümü 1994 rakamlanyla oluşru. Köktendinci akımlann güçlenmesi, Ankara ve îstanbul'da tekrarlanan "şeriatçı" gövde gösterileri ve Sıvas'ta yaşanan katliamla çarpıcı boyut kazandı. Tlkanan dlŞ polltika: DEP milletvekillennin 2 ile 15 yıl arasında ağır hapse mahkûm edilmeleri ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan terör olaylan, "demokratikleşmeyi gerçekleştirmesi" yönünde sık sık uyanlan Türkiye'y» uluslararası platformda zor duruma soktu. • 5. Sayfada Baykal: Manzara karanbk EKONOMİ-POLİTÎKA "Türkiye'nin reel ekonomisi ve politikası hep sıkıntıya dönük çalışıyor. Dünya çapında bir yalnızlaşma süreci, olağanüstü yüksek enflasyon ve küçülme yaşıyoruz. Türkiye bunu savaş döneminde bile yaşamadı." DEMtREL'E YETKİ "CHP olarak, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in 1982 Anayasası'ndabir değişiklikle, TBMM'yi seçime götürme yetkisinin Cumhurbaşkanı'na verilmesiyle ilgili olarak ortaya attığı öneriye soğuk bakıyoruz." SOLDA BÜTÜNLEŞME "SHP-CHP birleşmesinin ardından soldaki bütünleşme de 'kaçınılmaz' bir boyut kazanacak ve Türkiye'deki dinamizmin harekete geçirilmesi konusunda sola büyük işlev ve sorumluluklar düşecektir." • 4. Sayfada Rus savaş uçaklan Çeçenya'da ölüm saçarken Çeçen askerieri, Rus askeıierinin Crozni'\e havadan indirme yapma olasıiığı- na karşı tetikte bekliyorlar. Crozni'nin merkeande bulunan Başkanlık Sarayı'run orak çekiç oymalı kaptsı ârdında,Grozni semalannı dikkatJe gözleyen Çeçen askerleri, gelecek bir hava saldınsına hazır. Ankara'dan Moskova'ya sert kınama •Çeçenya'daki çarpışmalann hemen durdurulmasını isteyen Ankara, Türkiye'deki bölücü PKK eylemleri ile Çeçenya'daki durum arasında hiçbir benzerlik olmadığını da vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet BÜFOSU) - Ankara, bağımsızlık için direnen Çeçenya'da sivil halkta büyük can kaybına yol açan ve vahşete dönüşen Rusya müdahalesını "şiddetle kınadı- ğmı" açıkladı. Çatışmalara der- hal son verilmesi çağnsında bu- lunan Ankara, Çeçenya'daki ge- lişmeler ile bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'deki eylemle- ri konusunda hiçbir benzerlik bulunmadığını vurguladı. Kızı- lay'ın, çoğunluğu Çeçenlerden olıışan mültecilere 11 tonluk ilk parti acil ınsani yardımının da bugün yola çıkması beklenıyor. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ferhat Ataman, dün düzenledi- ği haftalık basın toplantısında, W Arkası Sa.19, Sû.l'de YELTSİN, BOMBARDIMANI DURDURDU • 11. Sayfada Enflasyon rekoru: 0 BORSA ûDun Oncek. OOLAR 40J80 Ocekı 41 100 MARK Dun 26 400 ALTIN Dun 416.000 Öncekı 502.000 • DlE'ye göre cumhuriyet tarihinin en yüksek fiyat artışı 1994 yılında gerçekleşti. Geçen yılın aralık ayı itibanyla 1994 yılı enflasyonu, toptan eşya fiyatlannda yüzde 149.6, tüketici fiyatlannda yüzde 125.5 olarak hesaplandı. • Yıl sonlan itibanyla en yüksek enflasyon oranlan toptan eşya fiyatlannda % 104.4 ile 1946'da, tüketici fiyatlannda ise % 115.6 ile de 1980 yılında görülmüştü. • 9. Sayfada Rantına göre özelleştirme • Hükümet, KİT'lerdeki özelleştirmeye 4 rant değeri yüksek' arazilerden başladı. Özelleştirme Yüksek Kurulu, üçü deniz kıyısında, biri Pamukkale'de Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki dört kamu eğitim ve dinlenme tesisini satışa çıkardı. 1ŞIK KANSU ANKARA - Hükümet. özelleştirmeye "rant değeri yüksek" kamuarazılennden başladı. Özelleştirme Yük- sek Kurulu, üçü deniz kena- nnda. biri Pamukkale'de Özel Çevre Koruma Bölge- si'nde yer alan kamuya ait dört eğitim ve dinlenme te- sisini satışa çıkardı. Söz konusu tesıslerin \e arazilerin satışına ilişkin protokoller, ilgili kamu ku- ruluşları ile Özelleştirme Idaresi Başkanlığı arasında ımzalandı. Satışlara ilişkin ıhale koşullan yakında ka- muoyuna açıklanacak. Türkiye Mühendıs ve Mi- marlarOdası (TMMOB) ile Türk Harb-lş Sendikası bün- yesinde kurulu Kamu lşlet- mecıliğıni Geliştirme Mer- kezı (KlGEM). satışa ilişkin işlemlerin ıptalı ıçın yargıya başvuracak. • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de TURBAN'da sahtecilik • TURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin'in, KİT Komisyonu'ndan gizlediği gerçeği, Tanm ve Köyişleri Bakanlığı'nın 'gizli' belgesi açıklığa kavuşturdu. TURBAN Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Dündar'ın, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'sahte kadro düzenlemek' suçundan yargılandığı belirlendi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - JURBAN Genel Müdürü Ömer Bilgin'in. TBMM KİT Komısyo- nu'nda reddettiği 'sahteci- lik' savlannı Tanm ve Kö- yişleri Bakanlığı'nın *gizli' belgesi açıklığa kavuştur- Bakanlığın, komisyona gönderdiği belgede, TUR- BAN Genel Müdür Yardım- cısı Ahmet Dündar'ın An- kara 3. Ağır Ceza Mahke- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te O T A V T ATÎ¥1V 9 er ? ek b i r soruna dönüş- V-FJ-irl.Xl-iTVl.lJ_Ll müştü; bu olgunun nedenle- rini herkes biliyor, üzerinde tartışmaya gerek yok. Bu gerçeğin altını şu nok- tayı belirtmek için çizdik: Demirel'in cumhurbaşkan- lığı döneminde Çankaya bir sorun oluşturmadı. Anayasal kurallara özen gösteren tutumuyla Süley- man Demirel, Köşk'teki gö- revini sürdürüyor; televizyon ekranlarında fazla görünü- yor; ülkede rejimin işlerliğıni koruduğunu sık sık yinele- mekle, her şeyin iyi gittiğini söylemekten çok, kamuoyu- na iyimserlik aşılamaya çalı- ARDENDAKİ GERÇEK Lunapark Aynasu.. Tu-gut Özal, Çankaya'da soruı yaratan bir cumhur- başlanıydı, daha başka de- yişle Özal döneminde cum- hurtaşkaniığı Türkiye'de şıyor, sorunlarımızı anayasal koşullarda aşabileceğimizi anlatmak ıçin çaba gösteri- yor. Sayın Demirel, birkaç gün önce, ilk kez cumhurbaşka- nının yetkilerinden söz açtı ve bir genel seçime gıdilmesi yönündeki düşüncesini deği- şik ve dolaylı bir yoldan dile getirdi. Bu konuşması "med- yatikyonım"\a bir askeri dar- beden korktuğu biçiminde yorumlandı. Işin ilginç yanı, yazılı ve görsel medyada herkes 1995'i seçim yılı olarak ilan • • • M Arkası Sa. 19, Sü. 8'de Bugün Cumhuriyet'le Dolar vurdu, satışlar durdu Doların yeni yılda 41 bin liraya tırmanması ile piyasalarda zam beklentisi ve mal yokluğu başgösterdi. Özellikle çeşitli hammaddelerde darboğaz yaşanmaya başladı. Piyasada demir-çelık ürünlen, kâğıt ve plastik malzeme sağlanmasında sıkıntı çekiliyor. • 9. Sayfada Şlddet çocukta fobl yaratır Eğm'min ilk basamağında şiddetle tanışan çocuklarda okul fobisi oluşuyor. llkokuîlarda çocuklan azarlama ve alaya alma, okulu reddetmeye neden oluyor. • Arka Sayfada Dlno Paris'te anılacak Ölümünün binnci yılında Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılan Abidin Dino, Paris'te de Galerie Vıeille du Temple'da açılan ve 12 ocağa kadar sürecek olan sergiyle anılıyor. • 15. Sayfada Ibret alınacak bir yardım öyküsü Mustafa Sagir olayı îki sözde din adamı, Sait Molla ile tngiliz casusu rahip Frew el ele vermiş, Türk halkının giriştiği Ulusal Kurtuluş Savaşı'na karşı sabotajlar düzenlemekte; halkı ayaldanmaya karşı kışkırtmakta ve zaman zaman da bunda başanlı olmaktaydılar. MPKY KABACALTran rJM yazm • 12. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog