Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makale



Katalog


«
»

4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yedi kıtanın tepesindebir kadın • HaberMerkezi - Rebecca Stephens adlı kadın dağcı, Everest tırmanışının ardından Antarktika'daki Vinson Massif e ulaşarak dünyanın yedi kıtasındaki en yüksek tepelere tırmanmayı başaran ilk İngiliz kadın unvanını da elde etmiş oldu. 1980 sonlanna kadar sadece üç kez tırmanılan Vinson Massif Tepesi, 5040 metre yükseklikte. DHL Worldvide Express'in sponsorluğunu yaptığı Stephens'inçıkuğı yedi zirve, şöyle: Afrika'da Kilimanjero, Kuzey Kutbu'nun aşağısında 63 derece enlemde McKinley, Güney Amerika'da Akonkagua. Himalayalar'da Everest. Endonezya'da Cartenzy Pyramid ve Vinson Massif. Migros'tan yeni kampanya •Haber Merkezi - Migros Mağazalan'nda 5 ocak -16 şubat tarihleri arasında yûz bin Iirabk alışveriş yapanlar arasında yapılacak çekilişte 10 çift; Londra'ya uçakla gidiş dönüş bileti, Londra'da 4 yıldızlı bir otelde 5 gece konaklama, kahvaltı ile Setur'un transfer. rehberlik ve yanm günlük şehir turu hizmetlerinden bedava yararlanma hakkına sahip olacak. Migros yetkiüleri, aynca çekilişte lOtalihliçiftin daha Antalya-Belek'te Altis Golf OtePde 7 gece konaklama şansını elde edeceğini bildirdiler. Öğrencilere burs • Haber Merkezi - Çeşitli üniversite ve kuruluşlar, başanlı öğrencilere burs vereceklerini açıkladılar. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Yardımlaşma Sandığı'nca, Tıp Fakültesi'nde okuyan 60 öğrenciye karşılıksız burs verilecek. Mersin Üniversitesi de uygulamaya koyduğu 'Öğfenci Danışma Projesi' kapsamında 81 öğrenciye burs sağladı. Duvar çöktû: 1 I İstanbul Haber Servisi - Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü binasının garajında dün akşam saat 21.30 sıralannda çöken duvann altında kalan Uğur Duru (25), Kartal Devlet Hastanesi'ne kaldınhrken yolda yaşamını yitirdi. Asker ailelerine çağri: Çocııklanıııza mektupla moral verin ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Savunma Bakanlığı, temel askerlik eğirim- lerini alarak Olağanüstü Hal Bölgesi'ne gönderilen erbaş ve er ailelerinden, çocuk- lanna destek olmalannı ve moral takviyesi için sık sık mektup yazmalannı istedi. Mil- li Savunma Bakanlığı'na bağlı askerlik şu- beleri tarafından gönderilen mektuplarda, "Askerüğinin ilk 3 ayında olduğu gibi kalan bölümünde de erkrimizin aile ocağı ve ya- kınlanna duyduğu özlem, sizlerin yakın ilgi ve desteği ile giderilecektir" denildi. Gerek askerlik süresinin yeniden 18 aya çıkanlması, gerekse terörle mücadele çer- çevesinde, Batı illerinden Olağanüstü Hal Bölgesi'ne gönderilen erbaş ve erler üze- rinde oluşabilecek moral çöküntüsünü gi- • Milli Savunma Bakanlığı tarafından, temel eğitimlerini tamamladıktan sonra Olağanüstü Hal Bölgesi'nde görevlendirilen erbaş ve er ailelerine gönderilen mektuplarda, "Askerliğinin ilk 3 aymda olduğu gibi kaîan bölümünde de erlerimizin aile ocağı ve yakınlanna duyduğu özlem, sizlerin yakın ilgi ve desteği ile giderilecektir" denildi. dermek için bakanlık, ailelen de\reye so- kuyor. Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi ve "özel" damgalı mektuplarda, ai- lelerin çocuklannı yalnız bırakmamalan ta- lep edilirken şöyle denildi: "Oğlunuz, eğitim merkezindeki temel eğitimi tamamlayarak ve askerlik yemini et- miş olarak, ne yapacağını bilen, kendine gü- veni tam bir asker olmuşrur. Bundan sonra birliğimizde göre\ vaptığı süre içerisinde komutanltğımızca sağlığı ve ihtiyaçlanyla yakından ilgilenilecek \e ihthaçlannın kar- şılanmasına devam edilecektir. Askeriiğinin ilk üç ayında olduğu gibi kalan bölümünde de erlerimizin aile ocağı ve yakınlanna duy- duğu özlem, sizlerin yakın ilgi ve desteği ile giderilecektir. Bu nedenle mektuplannızın aksatılmamasu yakın ve sıcak ilişkilerinizin devam ettirilmesi, oğlunuzun moral gücün- de etkinlik sağlavacaktır. Nitekim, oğlunuza eğitim merkezinde bulunan süre içinde yaz- mış olduğunuz destekleyici mahiyetteki mektuplannız. oğlunuzun daha büyük arzu ile ğöre\ yapmasına büyük katkı sağlamış- ür. Bu itibarla yazacağınız mektuplannızın devamını dileriz." Mektuplarda ailelerin, çocuklannı hangi gün \e hangi saatlerde arayabileceklerine de yer verilirken "Erterimizin ruh ve bede- nen daha güçlü, kendine güven duyan ve et- rafina güven veren olgunluğa erişmiş ve ye- tişmiş olarak yuvalarına dönmeleri müş- terek arzumuzdur" denildi. İNCELEME YARIŞMASI Tunaya ödülleri öğrencilerin Haber Merkezi - Aybay Hukuk Araştırmalan Vakfı"nca, Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya anısı- na düzenlenen "lnceteme YanşmasT sonuçlan- dı. Yanşmada bırinci, ikincı ve üçüncülüğü öğ- renciler paylaştı. Aybay Hukuk Araştırmalan Vakfı'ndan veri- len bilgiye göre Tank Zafer Tunaya anısına dü- zenlenen lnceleme Yanşması, hukuk ve siyasal bilimler fakülteleri öğrenci ve araştırma görev - lıleri ile stajyer yargıç ve avukatlann katılımı- na açık olarak düzenlendi. Prof. Dr. Bahri Sav- a başkanlığında, Prof. Dr. Vakur Versan, Prof. Dr.Erdoğan Teziç. Prof. Dr. Rona Aybay. Prof. Dr. Cem Eroğul. Doç. Dr. Fazıl Sağİam ve Prof. Dr. Ersin KalayooğlıTndan oluşan jürinin dün yapılan toplantısında, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi 4. sınıf öğrencişi Koray Karasu'nun incelemesi birincilığe, AÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencişi Metin Kayaçağlayan'ın incele- mesi ikinci, IÜ Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğren- cişi ldil Elveriş'in incelemesi üçüncülüğe layık görüldü. Stajyer avukat Ozfcm Orhon ile staj- yer hâkim Kamil Sevimli'nin ortak çalışması, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencileri Aytin Şule Songül ile Mehmetcan Tarhan'ın ortak çalışması ve stajyer avukat Selda Kocaboz'un çalışması ise mansıyon aldı. Yanşmacılann, ödüllerinı her yıl olduğu gıbı bu yıl da Prof. Tunaya'nın doğum günü olan 16 ocakta vakıf merkezinde düzenlenecek tö- renle alacaklan belirtildi. Uçak kazasının nedenlerini araştıran komisyon, çalışmalannı sürdürüyor Van'da ölü sayısı 57'ye yükseldiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Van'ın Edremit il- çesi yakınlannda Mersin ad- lı uçağın düşmesiyle mey- dana gelen kazada yarala- nanlardan bın daha yaşamı- nı yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 57'ye yük- seldi. Yaralılardan 2'si teda- vi edılmek üzere Ankara'ya gönderildi. Uçak kazasından yaralı olarak kurtulan Çatak ilçesi Yukarı Narlıca K.öyü Muh- tarı Halil Kaplan (50). böb- rek yetmezliği sonucu teda- vi edilmekte olduğu Yüzün- cü Yıl Üniversitesi Tıp Fa- kültesi Hastanesi'nden Van Devlet Hastanesi'ne kaldı- nldı. Kaplan, burada yapı- lan tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Daha önce taburcu edildiği bildirilen Mustafa Akar'ın ise olay U ç a k kazasmda ölen emekli çift Mehmet-Nermin Akkemik. Izmir'de toprağa verildi. CAA) günü öldüğü anlaşıldı. Ka- di. Uçak kazasında ölen ve yaralanan THY personeli ile yolculann yakınlan- na ödenecek tazminat miktannın belir- lenmesi çalışmalan da sürdürülüyor. Bu arada kaza nedeniyle başsağlığı mesajları da gelmeye başladı. Pakistan zada ölen emekli çift Mehmet-Nermin Akkemik, tzmir Karşıyaka'da dün dü- zenlenen törenle toprağa verildi. Bu arada, kazanın nedenlerini araştı- ran komisyonun, çalışmalannı en erken bir ay içinde tamamlayabileceğı bildiril- Cumhurbaşkanı Faruk Ahmet Han Legari ve Başbakan Benazir Butto, THY uçağının Van'da düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel ve Başbakan Tansu Çiller'e başsağlığı mesajı gönderdiler. TGS'nin toplıısözleşme görüşmeleri sürüyor ANKARA (AA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın Anadolu Ajansı ve Cumhu- riyet gazetesi işyerlerinde sürdürdüğü top- lu iş sözleşmesi görüşmelerinde henüz an- laşma sağlanamadı. TGS, Cumhuriyet ga- zetesinde uyuşmazlığa giderken Anadolu Ajansı işyefteriyle ilgili olarak yann grev karan alınacağını bildirdi. TGS Genel Merkezi'nden yapılan açık- lamada. yann Anadolu Ajansı işyerlerin- de grev kararı alınılacağı ve bu kararın cuma günü AA işyerine asılacağı belirtil- di. TGS, Anadolu Ajansı'nda bırinci 6 ay için ücretlerin ilk 5 milyon liralık dılimıne yüzde 70, ikinci 5 milyon liralık dilimine yüzde 60, üçüncü 5 milyon liralık dilimi- ne yüzde 50. dördüncü 5 milyon liralık di- limine ve üzerine ise yüzde 40 oranında zam, aynca tüm ücretlere brüt 2.5 milyon lira seyyanen zam yapılmasını istiyor. TGS'nin teklifinde ikinci 6 ay için yüz- de 20, ikinci yılın birinci altı ayı için yüz- de 55 ve ikinci 6 ayı için de yüzde 20 ora- nında artış talep ediliyor. AA işvereni ise birinci 6 ay için ücretle- rin ilk 5 milyon liralık dilimine yüzde 30, ikinci 5 milyon liralık dilimine yüzde 20, üçüncü 5 milyon tiratık dilimine yüzde 10, dördüncü 5 milyon liralık dilimine yüzde 5, beşinci 5 milyon liralık dilimi ve üzerine ise yüzde O'lık artış, ayrıca brüt ücretleri 15 milyon liraya kadar olanlara brüt 1 milyon lira seyyanen zam öneriyor. Anadolu Ajansı işvereni, ikinci 6 ay için yüzde 15, ikinci yılın birinci 6 ayı için yüzde 20 ve ikinci 6 ayı için de yüzde 15'Jik bir artış teklif ediyor. Öte yandan TGS ile Cumhuriyet gaze- tesi arasında sürdürülen toplu iş sözleş- mesi görüşmelerinde de uyuşmazlığa gi- dildi. Uyuşmazlıkla ilgili tutanakların Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne göndenldi- ği, resmi arabulucunun ise önümüzdeki günlerde belirleneceği belirtildi. Cumhuriyet gazetesi işvereni, uyuş- mazlık konusu olan ücret maddesinde. yıllık ortalama yüzde 87.5"lik bir artış öneriyor. Işverenin zam teklifi, 1 Ocak 1995'ten ıtibaren tüm üCTetlere yüzde 50 zam, aynca 1 nisan, 1 temmuz ve 1 ekim tarihlerinde yüzde 15'er oranında artış ön- görüyor. TGS ise bir yıllık toplusözleşme imzalanmasını teklif ederken 1 Ocak 1995 tarihinde tüm ücretlerde yüzde yüz artış. aynca 3 milyon lira seyyanen zam, 1 temmuz itibarıyla da yüzde 20 zam is- tiyor. Bu arada TGS'nin ANKA Ajansı iş- yerindeki toplusözleşme görüşmelerine önümüzdeki günlerde başlayacağı bildiril- di. PTT'ciler görevde İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Tüm Haber-Sen yöneticilerinin 20 aralık eylemleri- ne katıldıklan savıyla sürüldüklerinı belirttik- leri 39 kişi. eski görev yerlerine döndü. PTT Bölge Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre yılbaşı öncesi, her yıl olduğu gibi iş yo- ğunluğu nedeniyle taşra birimlerine geçici gö- revle gönderilen tüm çalışanlann, eski görev yerlerine döndükleri belirtildi. Tüm Haber-Sen yöneticileri, 20 aralık ey- lemlerinin ardından düzenledikleri basın top- lantılannda, Izmir PTT Bölge Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde çalışan 39 kişinin eylemlere katıldıklan için "geçici görev" adı altında sü- rüldüklerini öne sürmüşlerdi. Sendika yöneti- cilerinin açıklamalanna karşı, PTT bölge mü- dürlüğü yetkiüleri de uygulamanın. yılbaşı ne- deni ile taşra PTT müdürlüklerinde meydana gelebilecek yığılmalan önlemek amacına yö- nelik olduğunu açıklamışlardı. Hükümet özelleştirmeye hız verecekANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, Karabük'ün satışının ardından, özelleştirmeye hız verdi. Devlet Bakanı ve Özelleştirme Yük- sek Kurulu Başkanı Ali Şevki Erek. Peffol Ofı- si hisselerinin yurtdışı fonlara satılacağım; Ha- vaş, Sümerbank ve Erdemir hisselerinin de be- lirli oranlarda blok hisse olarak satışa çıkanla- cagını açıkladı. PTT'nın T'sının satışı için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karannın bir an önce yayımlanması gerektiğini de belir- ten Erek, Kardemir AŞ'nin müteşebbis heyeti ile Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun yann bir araya geleceğini söyledi. Özelleştirme kapsamındakı arsalar ve PTT'nin T'si ile ilgili toplantı, dün Başbakan Tansu Çiller'ın başkanlığında yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıya, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın. devlet bakanlan Ali Şevki Erek. Aykon Doğan, Ulaş- tırma Bakanı Mehmet Köstepen, Başbakanhk Müsteşan Ali Naci Tuncer, Başbakanhk Müs- teşan Ali Naci Tuncer, Başbakanhk Başdanış- manı Prof. Emre Gönensay. Maliye Bakanlığı Müsteşan Kemal Krbataş. DPT Niüsteşan Ne- cati Özfırat, Hazine Müsteşan Ajfer Yıl- maz, Özelleştirme tdaresi Başkanı Can Yeşilada, DİE Baş- kanvekili Mehmet Kaytaz. Başbakan Müşaviri Türkmen Derdiyok. Çorum Millefvekilı Ateş Amiklioğlu. Arsa Ofisi Genel Müdürü Nadir Cnal. Milli Emlak Genel Müdü- rü Akif Hamzaçebi katıldı. Toplantıda alınan kararlara göre Petrol Ofisi'nın yüzde 20 hissesi, yurtdışı fon- lara satılacak. Ha- vaş'ın yüzde 51-60 arasındaki hissesi, Sümerbank'ın asgari yüzde 40 hissesi, Erdemir'in en çok yüzde 30 oranındaki hissesi, blok olarak satışa sunulacak. Sa- tışlar, önümüzdeki günlerde ilan edilerek kamuoyuna duyurula- cak. Özelleştirilecek kunıluşlann arsalanyla il- gili düzenlemeler, Arsa Ofısi Genel Müdürlü- ğü aracılığıyla yapılacak. Kamu hizmetleri dışında olan, üzennde bina olan arsalar da satılacak. Anayasa ve yasalann elverdiği ölçüde kıyılardaki arsalardan da satış olacak. Erek'in verdiği bilgiye göre kısmen blok sa- tışlarla, kuruluşun ilerideki verimliliği, kârlıh- ğı, üstün düzeyde yönetici kadrosu ile üstün performansla yönetilmesi amaçlanıyor. Özel- leştirilecek kuruluşların "çekirdek yönetici kadrosu" ile yönetileceğini belirten Erek, "Ta- şın altına elini sokabilen, kâr \c verimliliği göze- ten, tstihdamın. kâriılığın. verimliliğin arrnnl- masını yönetici olarak gözetecek kişiler, satışta görevlendirilecek" dedi. Erek, Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü ile Özel- leştirme Yüksek Kurulu arasında. satılacak ar- salann aynlması ve birleştirilmesi konusunda- ki işlemleri yürütmek üzcre protokol imzalan- dığını, protokolün hafta sonunda yürürlüğe gireceğini kaydetti. • Karabük'ün ardından Petrol Ofisi, Havaş, Sümerbank ve Erdemir'in satışına hız verilmesi kararlaştınldı. • Alınan kararlara göre Petrol Ofisi 'nin yüzde 20 hissesi, yurtdışı fonlara satılacak. Havas'ın yüzde 51-60 arasındaki hissesi, Sümerbank'ın asgari yüzde 40 hissesi, Erdemir'in en çok yüzde 30 oranındaki hissesi, blok olarak satışa sunulacak. KÜLTÜR • SANAT 293 89 78 (3HAT) Kansına yalan söyledi ve sokaklara düştü. Kahkaha ve gözyaşınızı tutamıyacaksınız. MÜHTEŞEM YHLAR(Une Epoque Formidable) Yön: Gerard Jugnot •Oerard Jugnot -Rıchard Bohnnger •Victoria Abril BeyDğlu ALKAZAR {2*5 73 83) 1 2 15-14 30-16 45-19 00-21 '5 JFA SSfi Yörmtmen: Nikita MIKHALKOV 6. HAFTA Kadıköy MODA CEP (337 01 28) I 1.30-14.00-16.30-19.00-21.30 KEINT OYUI^CLJLARI 247 3b 3a - 246 35 89 T.C.KÜttürfc*anlıç|i İSTANBUL OEVLET OPERA VE BAtESİ MUZAFFER IZGU »#»»»»»»#»»»»»»»»»»#» Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) U/TPf/şl K1ZI/»\LA şMÜZİKLİ KOMEDİ 2 BÖLÜM Mıızık : Melih KİBAR Yönelen : YILDIZ KENTER Dekor: OSMAN ŞENGEZER Kostüm : Çolpan İLHAN Söz: Selma ÇUHACI Perşembe-Cutna 21.00 C.tesi 1 S.OO-18.00 Pazar 15.00 Perşembe indirimlîdir. K Ü I t ü r - A. S A Y I C I K T I N a k ı ş ı , k i 1 i m i , o y a s ı , h a l ı s ı ... D ü g u n ü . h a r m a n ı . b a g b o z u m u . S a r a y ı , k ö ş k ü , ç a d ı r ı . . C a m i s ı . k e r v a n s a r a y ı , ç e ş m e s i . . . S a r k ı s ı . . t ü r k ü s ü . h o r o n u y l a . Türkiyemiz Kültürel zenginliklerimizin araştırıldığı ve tamtıldığı Türkiyemiz dergisi, Ocak 1995 tarihli "7 4. sayısı ile 25. yaşına bastı. Dört ayda bir vayınlanan d e r g i , yine u z m a n y a z ı l a r ı ve ö z g ü n f o t o ğ r a f l a r l a pırıl p ı r ı l . . »Metin And Osmanh'da Sirk Sanatlart" • Cahit Kayra "Bodrutn Mekânlar ve Zamanlar" »Sema Öner Milli Saraylar Tablo Kolehsiyonu Işığmda Saray, Köşk, ve Kastrlar" • Dr Temuçtn Aygen "Beyşebir Gölü Milli Parhı" YENİ YIL KONSERI PUCCINI GECESİ Orfcestra Şefi : Antonio PIROLLI Solistler : ı Suat ARIKAN/BOtent ATAK/Jaklin Çarkçı/Payam KORYAK/ Cemalettjn KUBUGÜLLÜ Cönül ONAT/Ruhsar ÖCAU Nursel ÖNCÜL/Efsun ÖZTOPRAK/Erol URAS/Suha YILDIZ İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (İsim sıralaması soyadı altabetik sıraya göre yapılmışlır.) 5 Ocak 1995 Perşembe saat 19 30 da < ******* ! Carl Orff CARMINA BURANA Orkestra Sefi : Serdar VALÇIN Koro Şefi : Gökçen KORAY Solistler : Gülgez ALTINDAĞ/Mesut İKTU/Timur DOĞANAV İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 6 Ocak 1995 Cuma saat • 19 30 da ******* Ken Ludvvig BİR TENOR ARANIYOR Mûzikal Komedi 2 Perde Türkçesi : Sevgi SANLI Sahneye Koyan : Adrian BRINE MOzik Yönetmeni : Serdar YALÇIN Dekor : Erkut UZELLİ Kostüm : Şanda ZIPÇI Isık : Metin KOÇTÖRK 7 Ocak 1995 Cumartesı saat 15 00 15 Ocak 1995 Pazar saat 15 00 30 Ocak 1995 Pazartesı saat 19 30 < Leo Delıbes COPPELIA Bale 3 Perde Koreografi : L.IVANOV /E. CECHETTI Sahneye Koyan : Suna ŞENEL (F.I.Chor) Dekor : Emin UÇER Kostüm : Aysegül ALEV Kordo Bale Şefi : Yüksel ERSİN fşık : Metin KOÇTÖRK 11 Ocak 1995 Çarşamba saat 19 30 20 Ocak 1995 Cuma saat 19 30 31 Ocak 1995 Sa't saat 19 30 Gcncl Datll Tum ya/jlar T r Yj>ın lh(ınıt T«lı »1212ı ? 2i \i - Ttymı <*<<*>• Tl Yllük Abonc 1 AKBALMK G ü v e n i n ı z i n E s e r i Gıuseppe Verdi REOUIEMOrfcestra Şefi : Antonio PIROLLI Koro Şefi : Gökçen KORAY Solistler : Zehra YILDIZ/lşın GÜYER/Erol URAS/ Ayhan BARAN (Devlet SanatçısıVSuat ARIKAN İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu 12 Ocak 1995 Perşembe Saat 19 30 23 Ocak 1995 Pazartesı Saaî 19 30 OPERET KONSERİ Orkestra Şefi: Serdar YALÇIN Solistler : Ferdi ATUNER/Tank ÇAKAR/ Berguzar ÇELEBİ/Kenan DAĞAŞANV Faruk GOKER/Hüseyin LİKOS/Ali İhsan ONAT/ Ruhsar ÖCAL/Mûjgan ÖZÇAY/Sevan ŞENCANV Oktay TEZCANLI /Mûjde TURAN/İlhami UYANIK/ Songıir UNAL/Sevil YARAR/Ahmet YAZICI/Sûha YILDIZ İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası (İsim sıralaması soyadı altabetik sıraya göre yapılmıstır.) 2ö OcaK 1995 CüTiartesı saat 19 3C * Biletler Atatürk Kültür Merkezi ve Cemal Resit Rey Konser Salonu gişelerinde satılmaktadır. AKM gise Tel : 2S1 10 23-251 56 00 (7 hat) / CRR gişe Tel : 240 50 1 2-246 50 1 2-246 06 96 ORTAOYUNCULAR 'STIKLAL CAD NO 140 TEL 251 18 65 -66 FAX 244 43 27 Fe r han Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ YBNI YILIN İLK KAHKAHASI MEMET BAYDUR Voneten MUŞflK K€NT€fl Per.:£l 00. Cu.:21 00 Ct.: 15 30-21 00 Poı.: 15 30-18 3 ŞİŞU GONUl ÛlHÛ-GflZflNF€R ÛZCftN TiVnTflOSU T€L (0 21 £j 230 16 18 HARBIYE MUHSIN ERTUĞRUL SAHNESİ (240 77 20) Çocuk Oyunu RKPÎT TEPZ 1 GÖLGENİN CANI Otopartt konusundı bizi arayınız. ONETEN ÇETIN IPEKKAYA (4-5-6-7-8 Ocak) >O\ET£\ CEMDAVRAN (7-8 Ocak Saat 11.00) DOSTLAR-KARACA TİYATROSU'NDA Cuma 21.00 Cumartesii5,00 Nazım Hikmet - Genco Erkal DELİNİN HATIRA PEFTERİ C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 ] T.C.Küttür&*aihğı Si İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ KADIKÖY HALK EGITIM MERKEZİNDE Leo Delibes COPPELIA Bale 3 Perde 3 Ocak 1995 Salı saat 21 00 GarfÖrff CARMINA BURANA 10 Ocak 1995 Salı saaî 2 1 0 0 OPERET KONSERİ 17 Ocak 1995 Salı Saat 2100 Ken ludwıq BİR TENOR ARANIYOR Müzikal Komedi 2 Perde 24 Ocak 1995 Saiı saat 21 0C ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BİRİMTİYATRODA HARBIYE CEP TİYATROSU ( 240 77 20 ) FERENC KARINTHY PEYNİRLİ YUMURTA ONFEN CAN DOĞAN (3 Ocak Saat. 18.00/20.30 5-6 Ocak Saat • 15.00) K A D I K Ö Y H A L D U N T A N E R S A H N E S İ (349 04 63) YEŞIM DORMAN/ YILDIRIM TÜRKER GOLGEUSTASI YONETEİN ORHANALKAYA (4-5-6-7-8 Ocak) Çocuk Oyunu WSHAKESPEARE BİR GECE MASALI NEŞE ERÇETİN (7-8 Ocak Saat 11.00) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 03 97 EKREM REŞIT REY/ CEMAL REŞIT REY LÜKÜS HAYAT YONETEN HALDUN DORMEN (4-S-6-7-8 Ocak) Çocuk Oyunu F<A'.AE;~TER SOYTARILAR OKULU TANER BARLAS (7-8 Ocak Saat. 11.00) FATİH REŞAT NURİ SAHNESİ (526 53 80) BALEDE YENİ RENKLER VESAİRE ÇELİŞKİ DÛŞLER bale 1 perde bale 1 perde bale 1 perde 8-29 Oca* 1955 Pazar saat 15 CC ANTON ÇEHOV VANYA DAYI YONETEN LEONID HEIFETZ (4-5-6-7-8 Ocak) Çocuk Oyunu 5 AV^SEULGER- E-OSTOĞLU-MCKIUÇ YAVRU KİMİN VO\ETEK ŞEVKETAVŞAR (7-8 Ocak Saat 11.00) GAZIOSMANPAŞA SAHNESİ (578 60 67) İBAKIRKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİNDE T. Egner KARAN FİL KÖY Çocuk Müzikali 2 perde 8-15-22-29 Ocak 1995 Pazar saat 11 00 MELİSA GÜRPINAR İSTANBUL'UN GÖZLERİ MAHMUR YÛNETEN HAKANALTINER (4.5.6.7-8 Ocak) Çocuk Oyunu HE1NRICH BOLL- DENIZ UYGUNER BİRLİKTE OYNAYALIM 'O\FJEN DENIZUYGUNER (7-8 Ocak Saat I 100)• Biletler Atatürk Kültür Mer., Kadıköy Halk Eğitim Mer. v Yunus Emre Kültür Merkezi gişelerinde satılmaktadır. • O runGunt«rt çır ıs oo HUOftr 20 lOCu™ 10 )0 cı. ısoo. 20)0 ruır ıs ooıl 30 • AKMgişeTel :(212) 251 10 23-251 56 0O/7 hat (2S4| - K.H.E.Mİ B ıL E T L £ ı,ı ;E Hm TirATHOLAKi CISELEKI VE KAOIKÖY MAIOUN TANE«(ME»«EZ| gişe Tel: (2161 348 40 50 - V.E.K.M. gi;e Tel : (2121 661 3» 95 | GiŞESINOE SAT1LMAKTADI» 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog