Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

. 4 CCAK1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Bravukatdaha • ANKARA (Camhuriyet Büıosu) - Ankara Barosu avucatlarından Faik Caıdanın kaçınldıktan sorra ölü bulunmasının ardndan, aynı baronun üyesi 2 yilık avukat Talat Akar da yılbaşı gecesi kayboldu. Belar olan Akar'ın ev arkidaşının, Ankara Emniyet Müiürliiğü Kayıplar Büro • Amrliği'ne başvurmasryla 'olavin ortaya çıktığı belirtildi. fMamak'ta oturan ve evden taynjnadan önce bir kadından 'telefon alan Talat Akar'ın *acebyle evden çıktıgı ı belrtildi. Ankara Barosu i»yetkilileri, Ankara JCurahuriyet Başsavcılığı'na jjbaşvururken, olayı araştıran vemriyet gûçlerinin, Şanlıurfa t doğumlu olan Talat Akar'ın "hangi davalarla ilgilendiğini ;• ve rerelerde bulunabileceğini soruşturdugu öğrenildi. CHP'den soru önergesi • ANKARA (Cumhuriyet Bür»su)-CHPEdirne Millefvekili Hasan Basri Eler, geçen hafta lstanbul Balıkçılar Çarşısı'nda gecekondu yıkımı sırasında görevli polislerin, ytkıma direnen kişilere müdahale ederken, yakılan benzinden montlannm tutuşması olayını, bir soru önergesi ile TBMM'ye getirdi. Eler, Başbakan Tansu Çiller'in cevaplandırması istegiyle verdiği önergede "Emniyet mensuplanmızın yeni kıyafetlennin ihalesini alıp diken ve kumaşını veren şirket ve temsilcileri kimlerdir?" diye sordu. DYftfen savunma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DYP Genel Başkan Yardımcısı Ibrahim Yaşar Dedelek, Başbakan Tansu Çıller'in, "Ne mutlu Türkiye'nin vatandaşıyım diyene" şeklindekı sözlerinin 'yıpratma amacıyla' spekülasyon konusu ; yapıldığını söyledi. Dedelek, dün dûzenlediği basın toplantısında. Başbakan Çıller'in; bu sözleri. "Bizi kimse birbirimizden ayıramaz. Canımızı alsınlar, ama bir tek çakıl taşını , f vermeyiz, ne mutlu bu ' birliğe, bu beraberliğe" sözJeriyle bir bütünlük ıçinde kuliandığını söyledi. Türk aîleslnin evi kundaklandı • HAMM(AA)- Almanya'nın Kuzey Ren VVestfalya Eyaleti'ndeki Hamm kentınde, bir Türkûn evi kundaklandı. Gece yansı Türk ailenin kapısını çalan iki kişi, önce para istedi. Aile reisinin 10 mark vermesi üzerine saldırganlardan birisi aile reisine saldırarak etkisiz hale getirdi. Diğer saldırgan da çantasından çıkardığı yanıcı sıvı maddeyi oturma odasına döktü. Saldırganlar daha sonra yanıcı maddeyi ateşleyerek hızla evden uzaklaştılar. Diyarbakır'da bankaya bomba • DİYARBAKIR(AA)- Diyarbakır'ın Bağlar beldesindeZiraat Bankası şubesine düzenlenen bombalı saldında bir kişi ağır yaralandı. Akşam saat 19.00 sıralannda Bağlar beldesi Gürsel Caddesi Yanık Köşk mevkiinde bulunan Ziraat Bankası şubesine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce atılan savunma tipi el bombası. olay yerinden geçmekteolan Mehmet Menteşe'nin ağır yaralanmasma neden oldu. Menteşe, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Fırat, taburcu • İSTANBUL(AA)- Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 10 gün önce Internalional Hospital'da tedavisi yapılan Erzurum Bagımsız Milletvekili Abdülmelik Fıratdün taburcu oldu. Aktuna'dan DİSK'i ziyaret •İSTANBUL(AA) - Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Yıldınm Aktuna, dün DtSK'i ziyaret ederek DİSK Genel Başkaru Rıdvan Budak ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Aktuna, ziyarette yaptığı konuşmada "Kamu açıklanyla iç borçlan kapatmak ve enflasyonu düşürmek ana hedeflerimizden biri" dedi. Demirel'in, seçim karan alma yetkisi istemesinin yankılan sürüyor Fesih tarüşması büyüyor Destek istedi Alınak'tan Erbakan'ı ziyaret • Alınak, Güneydoğu sorunun çözümüne yönelik ortak bir zemin oluşturulması amacıyla siyasi parti liderleriyle yapmayı planladığı görüşmeye, ilk randevuyu veren RP lideri Erbakan'la başladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şırnak Bagımsız Mil- letvekili Mahmut Abnak, Gü- neydoğu sorununun çözümü ve milletvekillikleri düşürülen DEP'lilere bu sıfatlannın iadesi için RP Genel Başkanı Necmet- tin Erbakan'dan destek istedi. Cezaevinden çıktıktan sonra bir süre sessiz kalmayı tercih eden Alınak, bölgede sorunun çözü- müne yönelik ortak bir zemin oluşturulması amacıyla siyasi parti liderleriyle yapmayı plan- ladığı görüşmeye, ilk randevuyu veren RP lideri Erbakan'la baş- ladı. Alınak, Erbakan'la dün bir araya gelerek bölgenin sorunla- nnı anlattı. Basına kapalı görüş- me sonrasında Currihuriyet'in sorulannı yanıtlayan Alınak, Er- bakan'ıngörüşlerini, "kapahgö- rüşme* olduğu gerekçesiyle ya- nıtlamaktan kaçındı. Alınak, Er- bakan'a. 1994yılınıninsanhak- lan ve demokrası konusunda zorluklarla geçtiğini aktardığını belirterek "Kendilerine, Anka- ra "daki yasalann, Olağanüstü Hai Bölgesi'nde uygulanmadığı- nı; bu konudaki çözümün, siya- si parti liderierinin ortak caba göstermesi gerektigini, TBMM Başkanı Sa>in Hüsamettin Cin- doruk başkanlığındaki bir heye- tin bölgede inccknıclcrde bulun- ması gerektigini iiettim" dedi. DEP milletvekillerinin, parla- mentoya yeniden dönmesı ge- rektigini de vurguladığını belir- ten Alınak, bu amaçla anayasa- nın 84. maddesinin değiştirilme- si ıçin destek istedığini de bildir- di. -*--»'" r .»». . HÜkÜmete bigi vermef Devlet Bakanı Esat 1te bİHyorsa açridasn* ANAP Genel Başkanı Kıratlıoğlu, Curnhurbaşkanı Demirel'in kendisine Mesut Yılmaz ise pemirel'in gerekçelerini ters düştüğünü söyleyerek, "Eğer bir yerlerden açıklamasını istedi. SHP Grup Başkanvekili mesaj aldıysa bu konuda hükürnete ve Meclis'e Karakaş da "Cumhurbaşkanı ne biliyorsa bilgi vermelidir" görüşünü dile getirdi. açıklamalıdır" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, "Mecüs'i feshetme ve seçim karan alma yet- kisi" istemesine, hükümetin DYP kanadın- dan sert tepki gelirken, diğer parti temsilci- leri, Cumhurbaşkanı'nın, ıstemlerinin ge- rekçelerini açıklamasını önerdiler. Başbakan Tansu Çiller'e yakınhgıyla ta- nınan Devlet Bakanı Esat Kıratboğlu. Demi- rel'in, çok ciddi bir konuda "başkaçağnşım- lar" yapacak açıklamalarda bulunmasını ya- dırgadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin en öndegelen demokrasi müca- delecisidir. Bu gibi hassas konularda beyan verenkre sert çıkmışür. Sayın Cumhurbaş- kanı, bu açıklamasıyla kendisine de ters düş- müstür" diye konuştu. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. De- ÇtZMEDEN YUKARIİMUSA KART Durmuş saat bile günde iki kez doğnıyu gösterir. mirel'in, sözlerine tüm gerekçeleriyle açık- lık getirmesini istedi. Siyasi kulislerde dün de Cumhurbaşkanı Demirel'in, 6 ay içinde Meclis'i feshetme ve seçime gitme yetkisinin "zorunlu olabilece- ğfne ilişkin sözleri tartışıldı. Kıratlıoğlu, Demirel'in, Türkiye'de de- mokrası mücadeiesi veren en önemlı kişiler- den biri olduğunu vurgulayarak,"Birtakım yerlerden mesajlar mı aidı, biV- miyoruz. Hükümete, bu konuda en ufak bir bilgi vermemtstir. Çünkü, seçim konusuna Meclis karar verir. Eğer ciddi bir du- nım varsa, bu konuda Meclis'e bilgi vermelidir. Cumhurbaşka- nı, bu sözlerine açıklık gerirme- lidir. Cumhurbaşkanı, bu dav- ranışivla kendi fav nna da aykın düşmüştür" dedi. DYP Genel Başkan Yardımcı- sı Yaşar Dedelek de, Demirel'in neyi ima etmek ıstediğini bile- mediğinı vurgulayarak, "Bir kaygı ve endişe yabyorsa, Cunv hurbaşkanımızın boyle bir teh- likevi kamuoyuna açıklamasın- d» yarar var" diye konuştu. Mesut Yılmaz, Cumhurbaş- kanı Demirel'in neden böyle bir yetki istediğininönemli olduğu- nu belirtirken, "AltJ ay sonrasn na flişkin bir şey varsa, bunu ka- muoyundan esirgememelidir. Cumhurbaşkanı, siyasi hayatı boyunca şefTaflıktan yana o\- muştur. Şûndi böylesine önemli bir sonımluluk makamındav- ken. şeffaflık ilkesine uygun dav- ranmasını bekh'yoruz" dedi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit de yaptığı açıklamada, Meclis'in, gündemdeki anayasa değişikliklerini bilegeçirerriedi- ğine dikkat çekti. SHP Grup Başkanvekili Ercan Karakaş da. Demirel'in sözlerini eleştirerek, "Cumhurbaşkanı ne biliyorsa açıklamalıdır?'" görüşünü dile getirdi. CHP Genel Başkanı Deniz Baykai, Demirel'in 1994 yıl so- nu değerlendirmesinde önemli bir gündemi ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin siyasal yaşamında bu konunun tartışıl- masında çıkış yolunun oluşma- sını istedığini söyledi. ANAP Grup Başkanvekili Sungurlu, önenleriyle 'beyaz bir sayfa' açtıklannı söyledi ANAP, anayasa değişildiği için atakta ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, anayasa değişikliği konusunda partısinin öncülük yapacağını belirtirken. TBMVJ Başkanı Hüsamettin Cindoruk'a da hazırladıklan değışiklik önerisini bugün sunacaklannı söyledi. Yılmaz, anayasa değişikliğinin diğer siyasi partilerin desteğiyle gerçekleşmesini ve uzlaşmayla çıkmasını istediklerini belirterek. "Bu değişiküklerin gerçekJeşmesi durumunda bunun şerefi tüm partilerin ve Meclis'in oJacaktır" dedi. ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu da dün dûzenlediği basın toplantısında, değişiklik önerilerini kamuoyuna açıklarken, diğer Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan da parlamentoda temsil edılen siyasi parti yöneticileriyle görüşerek destek istedi. Sungurlu, bu paket ile "beyaz bir sayfa açûklaruıı" söyledi. Genel Başkan Mesut Yılmaz'ın, bu konuda TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'la görüşeceğine de dikkat çeken Sungurlu. diğer siyasi partilerin desteğini beklediğini söyledi. Sungurlu, hazırladıklan değişiklik paketinde, anayasanın başlangıç bölümünde yer alan ve 12 Eylül'ü övücü fıkralann çıkanlmasının yanı sıra 14, derneklerin kurulmasına ilişkin düzenlenme içeren 33, çalışma yaşamıyla ilgili 51, 52, 53 ve 54, seçme ve seçilmeye ilişkin hükümler içeren 67. siyasi partilere üye olma koşullannı düzenleyen 68, sendika. dernek ve kooperatiflerle ilgili siyaset yasağı getiren 69, milletvekili seçilme yaşını düzenleyen 76. sendika ve meslek kuruluşlannın siyaset yapmalannı yasaklayan 82, Atatürk Kültür Dil Tarih Kurumu'na ilişkin 134. kamu kurumu nıteliğindeki meslek kuruluşlan ile ilgili yasaklar getiren 135. kooperatiflerle ilgili siyaset yasağı koyan 171 ve 128. maddelerinde değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi. Toplantı sonrası ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, RP, SHP, DYP grup yöneticileriyle görüştü. İlk görüşmeyi RP Grup Başkanvekili Oğuzhan Asiltürk'le yapan ve partisinin önerilerini sunan Korkmazcan, daha önce oluşturulan partilerarası komisyonun üzerinde uzlaşmaya vardığı maddelerin bir an önce TBMM'den geçirilmesini istediklerini söyledi. RP Grup Başkanvekili Asiltürk ise temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmamasına ilişkin 14. madde ile din ve vicdan özgürlüğünü düzenleyen 24. maddenin de değişiklik kapsamına alınması koşuluyla bu öneriye "evet" diyebileceklerini ifade etti. Anayasada temel insan haklannı güvence aitına almadan. diğer konulan tartışmaya açmanın "zaman kaybı r 'ndan başka bir işe yaramayacağını öne süren Asiltürk, 14 ve 24. madde değişiklikleri gerçekleştirilirse, ancak diğer değişiklikleri destekleyeceklerini hıldirdi. DYP Grup Başkanvekili Ihsan Saraçiar da Korkmazcan'la yaptığı görüşme sırasında, anayasa değişikliği konusunda bu defa umutlu olduklannı belirterek "1995 yıbnda bu işi başaracağımıza inanıyoruz" dedi. DYP yöneticilennin de anayasa değişikliği için çaiıştığını anlatan Saraçiar, parlamentoda temsil edilen diğer siyasi partilerle anayasa konusunda başlayan birlikte çalışma bilincinın diğer yasalarda da gösterilmesini istedi. Saraçiar, bir soru üzerine, uzlaşmanın fedakârlık istediğini belirterek "BeUi fedakârbklarda bulunur, shri taraflanmı/j törpülersek ortada bir yerde buluşuruz" dedi. CHP'li muhaliflerden Soysal'a destek TÜREYKÖSE AYŞESAYIN ANKARA - SHP Genel Başkanı Mu- rat Karayalcın, CHP ile bütünleşme ku- rultayı öncesinde, MYK üyeleri ve par- tili bakanlarla tek tek görüşerek destek is- terken SHP Onursal Genel Başkanı Er- dal tnönü üzerinde uzlaşılırsa adaylıktan çekilebileceğini söyledi. SHP-CHP bütünleşme kurultayı önce- sinde, SHP Genel Başkanı Murat Kara- yalcın, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve partili bakanlarla tek tek görüş- meler yaparak, destek aramaya başladı. SHP'de parti içi muhalefetin iki liderdı- şında. üçüncü bir aday arayışı sürerken, Grup Başkanı Seyfî Okta\ ile Grup Baş- kanvekili Ercan Karakaş, Içel Milletve- kili Aydın Güven Gürkan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ismailCem bugün bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlen- direcekler. Eski Dışişleri Bakanı Müm- taz Soysal'ın, Kıbns'a gideceği için bu toplantıya katılmayacağı öğrenildi. CHP'li muhaliflerden PM üyesi Hayret- tin Uysal da Soysal'ın genel başkan aday- lığına sıcak baktıklannı söyledi. Edinilen bilgiye göre Karayalçın, yap- tığı görüşmeler sırasında iki lider dışın- da üçüncü bir isim üzerinde uzlaşma ara- yışlanyla ilgili olarak "-Vncak misyonu olan Erdal fnönü için adaylıktan çekiie- bflirün. Ben bu hükümetin devamını isti- yorum. Bu hükümet de benimle ya da ınönü'nün liderliğiyle sürer. Hükümet için 1994 zor bir VIML Sıkmbnın meyve- sini 1995'te alacağız. Bu nedenle hüküme- tin sürmesini istiyorum. İnönü dışında kimse için adayhktan çekilmem" değer- lendirmesini yaptı. Karayalçın, MYK. üyeleri ve partili bakanlardan destek is- terken özellikle muhalif kanadın temsil- cilerinin. kendisine, "Biz parfivi büyüte- medik. CHP'deki arkadaşlarımız, CHP'yi partileştiremediler bile. fki eksi- nin toplamı bir şey etmez. Ancak bunla- nn çarpımı ile bir yerlere vanlabilir. Bu- nun için partiyi büyütecek yeni kadrola- ra ihtiyaç var" karşılığını verdikleri öğ- renildi. SHP lideri Murat Karayalçın, uzlaşma sağlanamaması durumunda aday olaca- ğını söylerken, "Genel başkanlığı sür- dürmek isterim, ama kavgalı gürültülü bir kurultaya girmeden bunun olmasını isterim" mesajı verdi. Karayalçın, MYK üyeleri ve partili bakanlarla tek tek görüş- meler yaparak, destek arayışına girdi. Ör- gütlerde de ortak bölge toplantılan yap- ma hazırlıklan yürütülüyor. SHP'li Seyfı Oktay, Aydın Güven Gürkan, Grup Başkanvekili Ercan Kara- kaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ls- mail Cem, bugün bir araya gelerek, son gelişmeleri değerlendirecekler. İki lider dışında üçüncü biraday arayışı sürerken, eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal'ın. Kıbns'a gideceği için bu toplantıya ka- tılmayacağı öğrenildi. CHP Genel Baş- kan Yardımcısı Ismail Cem, toplantıyla ilgili olarak. "Zaten her zaman göriiştü- ğümüz arkadaşlarta bir araya gelip bir değerlendirme yapacağız" dedi. Başbakan, Ankara il örgütünü de dağıtacak AYŞE YILDIRIM Başbakan Tansu Çıller'in DYP İstan- bul örgütünün feshiyle başlayan kurulta- ya hazırlık harekâtı Ankara'yla devam edecek. Kamuoyuna "yeniksme" olarak açıklanan en fazla delegeye sahip lstan- bul örgütünün görevden alınma nedeni- nin ardında Çiller'in kumltay hesaplan- nın yattığı öğrenildi. Geçen hafta bir gece yansı operasyo- nuyla Istanbul'daki 33 ilçe yönetimi ve il yönetim kurulu görevden alındı. Başba- kan Tansu Çiller'in direktifiyle hareket eden DYP Genel Sekreteri Şinasi Ahı- ner, İl Başkanı Rasim CinisJinin karşı çı- k-masına rağmen, tüm ilçe örgütlerine görevden alındıklannı faks mesajlyla bil- dirdi. DYP Genel Merkezi'ni ve lstanbul örgütünü kanştıran bu karardan sonra il- çelere "kayyum" atanacağı bildirildi. Amaç, "üye yapısını yenüeme" olarak açıklandı. İlçe başkan1an. "haksu" olarak nite- ledikleri bu kararla, Başbakan Tansu ÇiJ- ler'in kendilerine güvenmediğini de or- taya koyduğunu söyjediler. 21 ekimde MaralOztekin'in görevden alınmasının ardından il başkanlığına ata- nan Rasim Cinisli de bu karan oldukça ağırbulmuştu. Mührü vermediği gibi ge- nel merkezin beklediği istifasını da ver- medi. Çiller'le görüşen Cinisli, düşünce- lerini Başbakan'a da anlattı. "Ben tam yetkiyle gelmiştim" diyen Ci- nisli, kendisinin bile görüşü alınmadan yapılan bu hareketin kendisine ve parti- ye zarar vereceğini bildirdi. Bunun üze- rine Tansu Çiller'den "artangü\«nlegö- revine devam" talimatını aldı. Kongre sürecinegiren DYP'de tüm İs- tanbul ilçe örgütlerine parti müfettişleri atandı. "En kısa sürede" üye yapılannı inceleyecek oian müfettişler, "naylon" üyeleri silerek, yeni üye yazımlannı ger- çekleştirmekle görevlendirildiler. Müfettişlerin görevinin tamamlanma- sının ardından kongre takvimi işlemeye başlayacak. Böylece, Çiller'in istediği yönetimler işbaşınagelirken, kongreler- de de kendisine destek verecek olan de- legeler seçilecek. DYP Genel Sekreteri Şinasi Altıner'in koordinatörlüğünde oluşturulan dokuz kişilik birkomisyon ise il yönetim kuru- lunun oluşturulması için çalışmalanna başladı. Istanbul'a gelerek çalışmalan kontrol eden Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcü- sü Yıldınm Aktuna, fstanbul'dan sonra Ankara'da da aynı operasyonun yapılaca- ğau bildirdi. Aktuna, operasyonu şöyle açıkladı: "Birtakım eski üyeier var, nay- lon üyeier var, yeni üyelerin kaydedilme- si gerekir. Bunlann düzehilmesi gerekir. Kongrelerde, ilçe başkanlan statüyü ko- rumak ister. şu veva bu sekilde baskı uy- gulayabuiıier diye düşünülür.Asiında bü- rün ilçelerde böyle değüdir, ama bir ilrîsi- ni almak da doğru olmazdı, o nedenle hepsini görevden aldık. Uzun süredir bu- nu yapmayı düşünüyorduk. Aralık seçim- leri ertelenince Başbakan da 'Bir an ev- vel yapalım' dedi." POLÎTİKA GÜIVLÜĞÜ HİKMET ÇETtNKAYA Kîmler Kaçırıyor?.. Çaresizliğin içinde ne yapacağını şaşırmış bir aile. Çal- madık kapı bırakmamışlar 10-12 gün içinde. Ama sonuç alamamışlar. Gözaltında mı yoksa bir başka yerde mi? Yaşıyor mu yoksa yaşamıyor mu? Adı: Ismail. Soyadı: Bahçeci. Marmara Üniversitesi lletişim Fakültesi'nde öğrenci... Ailesınin belirttiğine göre, 1.5 yıldır polisçe aranıyor... Ailesi TBMM Başkanı Hüsametin Cindoruk'a, Adalet Bakanı Mehmet Moğultay'a, Içişleri Bakanı Nahit Men- teşe'ye, ınsan haklarından sorumlu Devlet Bakanı Azi- met Köylüoğlu na başvuruyortar. Diyorlar ki: "Yaşayıp yaşamadığından kuşkuluyuz. Eğer gözaltın- daysa nerede olduğunu öğrenmek istiyoruz..." Bombalar patlıyor, insanlar ölüyor, yaralanıyor; ama al- çaklar toplumun içinde ellerini kollannı sallayarak dolaşı- yor... İnsanlar sokak ortasında kaçınlıp gözleri bağlanarak bi- linmeyen biryönegötürülüpsorgulanıyor, ardından serbest bırakılıyor... Neler oluyor Türkiye'de? Yaşama hakkı hiçe sayılıyor, düşünceye kelepçe vuru- luyof... Faili meçhul cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor... Sadece izliyoruz, umursamaz bir bıçimde biraz da şaş- kın düşünüyoruz: "Kim yapıyor bunlan?.." • • • Aytıan Uzala, Kadıköy'de güpegündüz kaçırıldı ve Hol- landa yurttaşı olduğu için bir süre sonra bırakıldı... Kaçınlma öyküsünü. arkadaşımız Oral Çalışlar uzun uzun yazdı. Ayhan Uzala'nın anlattıkları, Türkiye'nin fotoğrafıydı as- lında. Gazetelenn ve televizyonların görmek istemediği bir gerçekti. 30 Aralık 1994 günü, Bursa'da bir başka kaçırılma ola- yı yaşandı. Adı: Cebeli. Soyadı: Akyol... Kim kaçırdı Cebeli Akyol'u? Cebeli Akyol anlatıyor: "Beyaz renkli Renault marka bir otomobil önümde dur- du ve içindekiler bir anda üzehme çullandı..." Tıpkı Ayhan Uzala'nın başına gelenler gibi... Cebeli Akyol devam ediyor: "Paltomu başıma geçirdiler. Ağzımı kapattılar. Kaçınl- dığımı mahalle sakinlerine duyurmaya çalıştım. Ama so- nuçta beni arabaya bindirerek bilmediğım biryöne doğ- ru götürmeye çalıştılar." Kaçıranlardan birisi, Cebeli Akyol'a şöyle diyor: "Sen fidye karşılığında bir çocuğu kaçırmışsın. Seni sorgulamak için aldık. ölümleyaşam arasında tercihisen yap..." Yedi saat süreyle ormanlık bir alanda kalıyor Cebeli Ak- yol... Yer, Bılecik yakınlannda bir bölge. Tıpkı Ayhan Uzala'nın gütürüldüğü yer gibi. Cebeli Akyol başmdan geçenleri şöyle noktalıyor: "Sonra beni biimediğim ormanlık bir alana bırakarak kaçtılar. Ayakkabılanm kaçınldığım araçta kaldı. Yürüye- rek bir köye gittim. Köylüler, bırakıldığım yerin askeri tat- bikat alanı olduğunu söylediler. Köyden ayakkabı tedarik ederek önce Bilecik'e sonra Bursa'ya döndüm.." • • • Insanlann güpegündüz kaçınldığı, pastaneleon, otobüs- lerin bombalandığı, failı meçhullerin kol gezdiğı bir ülkede demokrasiden söz edilir mi? Oral Çalışlar, Ayhan Uzala'nın kaçınlış öyküsünü yazdı da ne oldu? Bir yetkili telefon açıp olay hakkında bilgi al- dı mı? Ayhan Uzala'nın avukatı Kemal Yılmaz'a sorduk: "Kaçınlma olayı ne aşamada?.." Yanıt: "lstanbul Cumhuriyet Savcısı, Ayhan Uzala'nın ve babasının ifadesini aldı..." Sonra ne oldu? Dosya, Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi... Eğer devlet, 'faili meçhul cinayetleh' ortaya çıkarmak is- tiyorsa elinde çok sayıda ipucu var. Ama üzerine gitmiyor, yaşanan olaylan görmemezlikten geliyor... Acı, ama gerçek!.. Katliam davasına tepkiler bitmiyor istanbuFdan Sıvas'a bir temyiz daha • Ankara DGM'nin Sıvas davası sanıkları hakkında verdiği karara bir temyiz de Istanbul'dan geldi. Nesimi Çimen ve Hasret Gültekin'in yakınlan adına avukatlar Ali Yaşar ve Üzûm Ateş tarafından Yargıtay Ceza Dairesi'ne sunulmak üzere lstanbul DGM'ye dün verilen temyiz dilekçesinde, Ankara DGM'nin kararının 'usul ve yasalara aykın olduğu için bozulması' istendi. Haber Merkezi - Ankara DGM'nin Sıvas davası sanıkla- n hakkında verdiği karara, bir temyiz de Istanbul'dan geldi. Madımak Oteli'nde yakılan halk ozanı NesimiÇimen'in ço- cuklan ve Hasret Gültekin'in mirasçılan, Sıvas davası karan- nı temyiz ettiler. Çimen ve Gültekin'in yakın- lan adına avukat Ali Yaşar ve avukat Üzüm Ateş tarafından Yargıtay Ceza Dairesi 'ne sunul- mak üzere lstanbul DGM'ye dün verilen temyiz dilekçesin- de Ankara DGM'nin karannın, 'usul ve yasalara aylan olduğu için bozulması' istendi. 'Acıyı hafifletmedi' Siyasiler ve çeşitli demokra- tik kitleörgütleri temsilcileri de yayımladıklan bildiri ve yap- tıklan açıklamalarda, Sıvas da- vasında mahkemenin verdiği karann toplumun vicdanını ka- nattığını vurgulayarak bu konu- da 'yargının bağımsızhğından sözetmenin' inandıncı olmadı- ğını belirttiler. TMMOB Genel Sekreten Alpaslan Ertürkyazı- lı açıklamasında, Sıvas olayla- nna ilişkin Ankara Devlet Gü- venlik Mahkemesi'nin verdiği karann, Türkiye'nin içine çe- kilmeye çalışıldığı karanlığa 'dur' diyen ve çağdaş Türkiye yaratma kaygı sı taşıyan kamu- oyunun acısını hafifletecek ni- telikte olmadığını bildirdi. Çifte standart Ertürk, 'Islami kisve' altında, köktendinci rejim özlemini ger- çekleştirmek isteyen ortaçağ zihniyetinin şair, aydın ve ya- zarlara yönelik kin ve düşman- lığını yaşamsal bir tehlike ola- rak gördüklerini \urgulayarak şöyle devam etti: "Önemli olan her firsatta kö- rüklenen dinsel çatışma ve kat- liamlann oluşum ve gerçekleş- me zemininin yok edümesi, en azından siyasi çıkar kaygısryla toplumsal kesimlcr arasında onanlmaz düşmanlık ve çatiş- malara yol açan çifte standart u>gulamalan ile partizankk ya da kav ıtsızlık gibi tutumlardan vazgeçilmesidir.'' Ertürk, "Resmi din olarak yalnızca Islamın tek bir tarz yo- rumunun tanındığı, dinin bü- tün siyasal etkinliklerde ve en yetkili makamlarca istismar edümesinin altşkanlık haline ge- tirildiği bir devtet yapısında Sı- vas olaylan hakkında verilen karann bağımsızhğından söz et- mek hiç kimse için inandıncıhk taşımamaktadu-" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog