Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA HABERLER Macir toprağa verfldl • ADAISA (Cumhuriyet Güney İDeri Bürosu) - Adana'dauğradığı silahlı saldında dldürülen HADEP il delegesi Haci Sait Macir (48) dûn düzenlenen bir törenle toprağa verildi. Evli ve dört çocuk babast olan Macir'in cenazesine katılanlaı, "Kahrolsun kontrgerilla" şeklinde slogan attı. HADEP İl Başkanı A. Samet Yaman ile diğer yöneticilerin de katıldığı cenaze töreninde genış güvenlik önlemleri alinirken Macir'in cenazesi Ihlas Camii'nde kılınan namazdan sonra Mutlu Mezarlığı'nda zılgıt ve alkışlar arasında toprağa verildi. 'Bütünleşnte içfeı yeni başkaıf • MERSİN (Cumhuriyet) - Eski SHP Genel Sekreteri Fikri Saglar, SHP ve CHP'nin gerçek anlamda bütünleşebilmesi için yeni bir genel başkan seçilmesı gerektiğinı söyledi. Mersin Gazeteciler Cemiyeti'nde bir basın toplantısı düzenleyen Içel Milletvekili Saglar, "Birleşme kurultayında yeni bir genel başkan seçilmelidir. Çünkü mevcut iki genel başkanm aday olması ve birinin seçilmesi durumunda her iki parti birleşemeyecek ve sürekli iki başlılık sürecektir. Bu nedenle her iki lider de kendi aralannda uzlaşma sağlayarak kendilerinin dışında bir adayla seçime gidilmesini sağlamalıdır" dedı. Otobüsteröpüne karşı önlemler • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İçişleri Bakunlığı, şehirlerarası yolcu laşıyan otobüs fırmalannın bilet satarken kimlik kontrolü yaparak bileti yolculuk edecek kişinin adına kesmelerini istedi. Bakanlık, valiliklere gönderdiği genelgede. son zamanlarda yolcu otobüslerine yönelik saldınlara karşı daha geniş ve titiz önlemlerahnmasını istedi. Firmalardan, bagajlann incelenmesi ve elektronik araclarla kontrol etmeleriistendi. Bu konudaki genelgenin Hereke'de meydana gelen olaydan önce de yayımlandığı anımsatıldı. Tafli meçhuP çaresîzliğl Koalisyonun göreve başladığı tarihten bugüne değin 1151 kişi öldürüldü AHMETŞIK Ülkemizde artık günlük yaşamın bir parçası haline gelen 'faili meçhul' cina- yetler en çok, 'demokratikleşme ve şef- faflaşma' vaatleriyle işbaşına gelen DYP-SHP koalisyon hükümeti döne- minde ön plana çıktı. Meçhul failler, koalisyon hükümeti- nin göreve başladığı 21 Kasım 1991 ta- rihinden bugüne değin gazeteci, siyasi parti yöneticisi, doktor, öğretmen, din görevlisi, işçi, çiftçi, hatta milletvekili olan her meslekten 1151 kişiyi öldürdü 6 Kasım 1983 - 21 Kasım 1991 tarihleri arasındaki ANAP iktidarı döneminde ise toplam 39 kişi, faili meçhul cinayete kurban gitti. Olağanüstü hal bölgesinde (OHAL) 1991 yilının ortalanndan iti- baren sıkça karşılaşılan faili meçhul ci- nayetler, giderek batı bölgelerine de kaydı. OHAL bölgesindeki cinayetlerle ilgi- li olarak devlet yöneticileri, sadece 'bölgede faaliyet gösteren Hizbullah adlı bir örgütün bulunduğu ve bu örgütün PKK ile hâkimiyet mücadelesi verdiğT şeklinde açıklamalar yaptılar. Gazete- miz yazan Uğur Mumcu'nun 24 ocak günü bombalı bir saldırı sonucu öldü- rülmesine kadar cinayetlerin meçhul fa-' illerine göz yuman yetkililer, bu tarih- ten sonra faili meçhul cinayetleri araş- tırmak üzere TBMM bünyesinde bir araştırma komisyonu kurdular. Ancak araştırma komisyonunun çalışmalan da bir sonuca ulaşmadı. Türkıye Insan Haklan Vakfı (TİHV). Insan Haklan Derneği (İHD) ve Ulasla- rarası Af Örgütü'nün kaynaklarından derlenen bilgilere göre faili meçhul ci- nayetlerin en çok, DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde ön plana çıktığı görüldü. Koalisyon hükümeti, 21 Ka- sım 1991 yılında göreve başladı. Süley- man Demirel - Erdal İnönü ikilisiyîe kurulan hükümet, daha sonra Tansu Çiller - Murat Karayalçın ikilisine bıra- kılırken faili meçhul cinayetler de bü- tün hızıyla devam etti. Koalisyon hükü- metinin demokratikleşme \aatleriyle iş- başına gelmesinden iki gün sonra, 23 Kasım 1991 günü, İsmail Hakkı Koca- kaya adlı vatandaşın öldürülmesiyle başlayan faili meçhul cinayetler zinciri- ne yeni yeni halkalar eklendi. Faili meçhul saldırılar. 1994 yılı içinde TBMM milletvekillerine kadar uzandı. Faili meçhul saldınlan incelemek üzere Batman'a giden DEP'li milletvekili he- yetine, 4 Eylül 1994 günü Batman'da kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Saldın sonucu DEP Mardin Milletveki- li Mehmet Sincar öldü. Hizbullahçılann cinayetlerinin arka- sında, devlet güvenlik güçlerinin bulun- duğu iddialan ortaya atılırken meçhul faillerin yakalanabilmesi için demeçler vermenin dışmda kamuoyuna ciddi hiç- bir açıklama yapılmadı. Koalisyon hükümeti dönemindeki en çok faili meçhul cinayet görülen iller sı- ralamasında Diyarbakır, 451 cinayetle ılk sırayı ahrken OHAL bölgesi dışın- daki illerde de 15 cinayetle Adana başı çekti. PKK'nin bastığı Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Köyü koruculan isyan etti: Bizi zorla koracu yaptdar • Baskında yakınlannı yitiren köy korucusu Halit Can, Sivrice Karakolu Komutanı'nın kendilerini zorla korucu yaptığını söyleyerek, "Silah aldıktan sonra böyle bir olayla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ben bu yaşımda nasıl silah taşıyıp çatışmaya gireceğim. Hani devlet bizi koruyacaktı?" dedi. DİYARBAKIR (Cumhuri- yet) - Diyarbaktr'ın Kulp ilçe- sine bağlı Hamzalı Köyü'ndeki PKK katliamında yaşamını yi- tirenler, ilçe merkezinde topra- ğa verildi. Olayda üç yakınını kaybeden köy korucusu Halit Can (55), zorla korucu yapıldıklarını, as- kerlerin katliamdan iki saat sonra köye geldiğini öne sürdü. Hamzalı Köyü'nde PKK'nin uzun namlulu silah, roketatar ve el bombalı saldmsında ya- şamlannı yitirenlerin yakınlan- nın isteği üzerine Kulp ilçe merkezinde dün toprağa veril- di. • Hükümet konağı önünde dü- zenlenen cenaze törenine Kulp Kaymakamı Nuri Gürsel Me- tin, Emniyet Amirı Hamdi Tokmak, ölenlenn yakınlan ve yurttaşlar katıldı. Köy camisinde cesetlerin ba- şında_ağlayan ailelerle görüşen Vali Ünal Erkan ve beraberin- dekiler, katliamda üç yakınını kaybeden köy korucusu Halil Can'ın sitemleriyle karşılaştı. Can, köylerine gündüz 14.30 Hamzah Köyü katiiamında üç yakınını kaybeden köy korucusu, zorla korucu yapıkhğını söyle- yince süahı geri alındı. Daha sonra Vali Erkan araya girerek silahı iade etti. (Fotoğraf: AA) sıralarında 50 kişilik bir PKK'li grubun baskın düzenle- diğini, çatışma sırasında telsiz bataryalannın bittiği ve yardı- mın olaydan iki saat sonra gel- diğini belirterek, "PKK'nin di- ni, devtetin de intanı yoktur. O\- mak istemedigimi/ hakJe Sivri- ce Karakol Komutanı bizi zorla korucu yapn. Silah aldıktan sonra böyle bir olayla karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ben bu yaşımda na- sıl silah taşıyıp çatışmaya gire- ceğim. Hani devlet bizi koruya- caktı?'' dedi. Bu arada çatışma sırasında öldürülen PKK militanının ce- sedinı gösteren korucu Can, "Bize bunlar Ermenidir diyor- sunuz. Hani bunun neresi Enneni? Bu sünnetli, Ermeniyse sünnet- siz olması gerekiyor" deyince İl Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu, "Kim sizi korucu yaptı. kendiniz istediniz, ver o silahı, devleti yalancı mı yapa- caksuuz" diyerek silahı aldı. •întikamlannı alacağutT Buna karşılık korucu da, "Verin silahımı ailemden üç ki- şiyi kaybettim. tntikamlannı alacağım. olan olmuş" dedi. Tartışmanın büyümesini iste- meyen Bölge Valisi Erkan, ola- ya müdahale ederek silahı ko- rucuya iade etti. Erkan, son günlerde sıkça tartışılan Güneydoğu sorununa değinerek bazı çevrelerin böl- gedeki terör olaylannı unutup sorunu şu veya bu sorun diye gündeme getirmeye çalıştığını söyledi. Erkan, u Bu insanlar terörist- lere adeta zemin hazırlıyorlar. Örgütün dağılma ve çözülme süreci içerisinde bunlara af iste- yenler çıkmaktadır. Bu tür ara- yışlar, yok olmayı önleyemez. Hk; kimseye rica hilannda koru- culuk verilmez. Şu anda 20 bi- nin üzerinde talep var. Kadro ol- sa 30 bin kişi daha korucu ol- mak istiyor. Isterlerse ohırlar, is- temezlerse olmazlar. Cönülsüz korucu olmaz" dıye konuştu. Cözaltında kayıp 1.5yıllık kayıp İsmail Bahçeci nerede? İstanbul Haber Servisi - 1994'ün, üzennde en çok konuşulan konulanndan birisi de •gözalünda kayıplar' zinciriydi. Şimdi o zincire yeni bir halka daha eklendi: ismail Bahçeci. İsmail Bahçeci, yaklaşık 1.5 yıldan beri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı siyasi polis tarafından aranıyor. İstanbul 5 no'lu DGM'nin 1994,287 numaralı dosyasında ise Bahçeci'nin, DHKP-C İstanbul Dev-Genç Poürik Sorumlusu' olarak fîrari sanık' sıfatıyla arandığı belirtiliyor. Bu nedenle polis heryerde tsmail Bahçeci"yi anyor. Işin en 'ilginç' yanı İsmail Bahçeci'yi yalnızca polis değil, ailesi de anyor. Ailesinin iddiası ise İsmail Bahçeci'nin gözaltında tutuluyor olması. Baba Şeyhmus Bahçeci ile anne Fatma Bahçeci. oğullannın kaybolmasından bir süre sonra arkadaşlanndan birisinin evlerine telefon ettiğini ve oğullannın sivasi polis tarafından gözaltına alındığını bıldırdiginı söylüyorlar. Terörle Mücadele Şubesi ise Marmara Universitesi Basın-Yayın Yüksekokulu öğrencisı İsmail Bahçeci'nin gözaltında tutulduğu görüşünü kesinlikle reddediyor. Bu yanıt. ailesi ve avukatlannı da 'kesinlikle' ikna etmeye yetmemiş. Çünkü aktardıklanna göre siyasi polis son iki yıl içinde, Bahçeci'nin Avcılar'daki evine 3 kez baskın yapmış ve ifadelerini almış. En son polis baskını ise 8 ay önce gerçekleştinlmış. tstanbul Haklar \e Özgürlükler Platformu'nun, İsmail Bahçeci'nin ailesine yardım , tsmail Bahçeci bulunamıyor amacıyla sürdürdüğü aramalar da sonuçsuz kalmış. Ailesi ve Haklar ve Özgürlükler Platformu, "Pofis tarafından aranan, mahkemelerde fırari sanık olarak addedilmiş birinin emniyet güçlerince gözaltına alındığını kesinlikle söylüyoruz. Vetkililer bir an önce açıklama yapmahdır" diyor. Polisin tatmın edici bir açıklamada bulunmaması durumunda ise İsmail Bahçeci'yle ilgili olarak, Avrupa Insan Haklan Komisyonu'na başvuracaklannı dile getiren ailesi ve Haklar ve Özgürlükler Platformu aynca. "İnsanlan yargı onüne çıkarmaya büe cesaret edemeyen, kendi yasalarına bile güvenmeyen. baskıcı. terörcü, işkenceci zihniyetin daima peşinde ve karşısında olacağız. Tüm kamuoyunu sesini yükseltmeye, duyariı olmaya, kayıplara bir yenisinin daha eklenmesine izin vermemeye çağunyoruz" görüşünü dile getiriyorlar. tsmail Bahçeci'nin ailesi ve HaklarveÖzgürlükler Platformu, yetkililerin bir an önce açıklama yapmasını istiyor. Uğur Mumcu'nun katîllerinin yakalanabilmesi için imza verenler 15685- Necmettin Adilyanık, 15686- Nevin K.Kaya, 15687- Nazlı Ölmez, 15688- Nurdan Gür, 15689- Nesrin Saka. 15690- Okan Büyüktunç, 15691- Orhan Duman, 15692- Orhan Güneri, 15693- Oğuz Özgür, 15694-Orhan Aslan, 15695- Osman Akis. 15696- Osman AkbiL 15697- Ogon Algedik, 15698- Onur Tiryakioğlu, 15699- Okan Altıntaş, 15700- Orhan Ba- tw, 15701- Onur Özkan, 15702- Osman Torun, 15703- Osman Zeki Akpınar, 15704- Orhan Goldher, 15705- Osman Saçlı, 15706- Osman Çırakoğlu, 15707- Oğuz Güven, 15708- Oktay Çengel, 15709- Osman Kurt, 15710- Orkun ^arktekin. 15711- Özgür Barış, 15712- Onder Kul, 15713- Özgül Güler, 15714- Özgül Diz- man, 15715- Özjgür Arslan, 15716- Özgür Tetik, 1.5717- Omer Başdoğan. 15718- Ömer Özcan, 15719- Ömer Kılıçarslan, 15720- Özlem DemirbUek, 15721- Özgür Karabulut, 15722- Önder Karaçam, 15723- Özgür Yücel, 15724- Özlem De- mirbilek, 15725- Özlem Benli, 15726-Öz- gür Barış, 15727- Özgür Kavaklı, 15728- Ozcan .AJbayrak, 15729- Özcan Dalanbay, 15730- Özgür Eker, 15731- Önder Aksu, 15732- Önder Akın, 15733- Özer Burkay, 15734- Özlem Bayraktar, 15735- Özgür Yılmazel, 15736- Pınar Eker, 15737- Pelin Uzman, 15738- Pınar ÖztemeL 15739- Pı- nar Çarman. 15770- Rıza Şen, 15741- Remzi Delen, 15742- Rana Lim, 15743- Ramazan Mürvet Çıdam, 15744- Rabia Bügiç, 15745- Rıfat Boyaroğlu, 15746- Rı- za Boz, 15747- Rehvan Gülyuva, 15748- Rah* Okur, 15749- Refık Sina, 15750- Rı- fat Yener, 15751- Ramazan Küçük, 15752- Rıza Balkır, 15753- Ramazan Man. 15754- Rüya Yurtlıı, 15755- Sevgi Deren, 15756- Sema Cengiz, 15757- Suat Gülsana, 15758- Sitemkar Babür, 15759- Servet Kartay, 15760- Seylan Iğurlu, 15761- Semra Eker, 15762- Sabiha Çıplak, 15763- Selma Ipek, 15764- Sema Yetkin, 15765- Saliha Soylu, 15766- Serdar Şahin, 15767- S. Sungur, 15768- Selmin Kural, 15769- Sevil Alemdar, 15770- Sabri Bingöl, 15771- Süleyman Üstündağ, 15772-Sevim Dalanbay, 15773- Saliha Yavuz, 15774-Si- bel Kiiçükoğlu, 15775- Seda Biryan, 15776- Servet Günay, 15777- Serkan Bağ- sız, 15778- Seüm Özay, 15779- Suat Akm, 15780- Sinan Celeba, 15781- Sırn Ağazat, 15782- Saliha Genç, 15783- Sibel Çavan, 15784- Süleyman Karakaş. 15785- Salih Yeniay. 15786- Saime Tazegül, 15787- Se- vil Ateş, 15788- Serpü Aru, 15789- Serdar Bostancı, 15790- Sabahat Dikkaya, 15791- Sevim Tanrıverdi, 15792- Sefa Akar, 15793- Sibel Özyurt, 15794- Serhan Gül- çebağ, 15795- Songül Toklu, 15796- Sey- han Suna, 15797- Serkan Özkasnak, 15798- Servet Aydın, 15799- Sezer Ceylan, 15800- Serkan Dağbaşı, 15801- Serap Örs- çü, 15802- Sami Akar, 15803- Songül Ko- yun, 15804- Seün Cihanoğlu. 15805- Seyi- de Kelege, 15806- Selim Dağ, 15807- Si- nan Pehlivanoğlu. 15808- Semra Vılmaz. 15809- Selamettın Ömeroğlu. 15810- Sü- han Taşkın, 15811- Serkan Kara, 15812- Saadet Aslan, 15813- Süleyman Akdağ, 15814- Selahattin Bayındır, 15815- Sander Nuryol. 15816- Seher Tela- tar, 15817- Seda Gül, 15818- Serdar Şahin, 15819- Sev- can Bereket. 15820- Sibel Konar, 15821- Semıha Gülbayır, 15822- Sema Taze- gül, 15823- Sadık Can, 15824- Sinan Budak,15825- S. Hilmi Köseoğlu, 15826- Sultan Özde- mir, 15827- Sevgı Ekin, 15828- Sabri GürdaL 15829- Ser- dar Şahin, 15830- Samir Kayu. 15831- Serkan Özlü. 15832- Sevda Dikmen, 15833- Sinan Şen, 15834- Sakıp Gün- gör. 15835- Sibel Alkaya. 15836- Sevi- lay Durmuşoğlu, 15837- Sibel Cey- lan. 15838- Sabel Karaba, 15839- Sevgi Gözener, 15840- Süheyla Kı- nay, 15841- Suzan Ça'ğlayan, 15842- Süheyla Özarslan, 15843- Serkan Aksu, 15844- Seyhan Ök- ten, 15845- Serap Ertekin, 15846-Sel- man Benli, 15847- Sabiha Demir, 15848- Serhat Ali Korkmaz, 15849- Sinan Karaköçek, 15850- Sevkan Yılmaz, 15851- Songül Birsöz, 15852- Satün Ibiş, 15853- Saadet Karacaalu, 15854- Serkan Dündar. 15855- Şener Bulut, 15856- Şenol Akkaya, 15857- Şermin Kınay, 15858- Şa- fak Erkaya, 15859- Şenel Bacık, 15860- Şehri Güney, 15861- Şükriye Ekici, 15862- Şükran Güney, 15863- Şenay Kılıçbay, 15864- Şermil Başer, 15865- Şenay Erikin, 15866- Şevket Akkaya, 15867- Şerafettin TazegüL 15868- Şerif Karataş, 15869- Şük- ran Sinan, 15870- Şule Başpınar, 15871- Şeker Aras, 15872- Şebnem Duman. 15873- Tahsin Başoğlu. 15874- Talip Mut- lu. 15875- Tamer Ozçelik, 15876- Turgut Gülmez. 15877-Timuçin Taylan, 15878- Tuğrul Bozdoğangil, 15879- Tahsin Kırku- şu, 15880- Tolga Çelik, 15881- Tolga Tav- şanoğlu, 15882- Tuğba Ercan, 15883- Tü- nay Ozuğurlu, 15884- Tuğrut Çark, 15885- kan Şengül, 15908- Tuğba Küçükosman. 15909- Tamer Balcı, 15910- Tunay Tutas, 15911-Turan Büyükdağ, 15912- Turan Dalbudak. 15913-Tank Ince, 15914- Tan- sel Serin. 15915- Tolga Oksev, 15916- Uğur Özhan, 15917- Ural Koç, 15918- Uğur Uygar, 15919- Uğur Gümikineli, 15920- Uğur Üstünel, 15921- Uğraş YU- maz, 15922- Uğur Özgür, 15923- Uğur Uğur Muımu Cinayeti Faillerinin Ortaya Çıkarılması İcin Dilekce Halcsızlığa, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı yılmaz ve eşsiz savaşçı, laik düzenin ve Cumhuriyetin yılmaz savunucusu, benzeri bir daha belki de gelmeyecek olan değerli gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun, savaşhğı yolda kalleşçe şehit edilmesinin üzerinden iki yıla yaKin bir zaman gectiği halae, bir ucu kuşkusuz bütün Türkiye insanlarının yüreklerine teker teker saplanan hançeri tutan eller hâlâ bulunamadı. Uğur Mumcu hayatta olsavdı, bu cinayetin faillerinin yakalanması yolunda savaşır ve mutlaka bir sonuca ulaşırdı. Ne yazık ki, ulaştığı başka sonuçlar, onun şahsında, yeryüzünün en haksız, en hain, en kalleş cinayetinin işlenmesine yol açtı. Cinayetin aydınlanacağı yolunda namus sözü verenlerden umudumuzu kestik. Ama adaletten ve Uğur Mumcu'nun hunharca parçaianmış bedeni ardından yürüyen onbinlerden umudu kesmedik. Yazarımızın değerli eşi Güldal Mumcu'nun yaptığı, Uğur Mumcu'nun devlet tarafından ortadan kaldırıldığının kendisine söylendiği yolundaki son açıklama, canilerin ortaya çıkarılmastndaki başarısızlığın nedenlerini açıklıyor olabilir. Ancak neden ne olursa olsun, Uğur Mumcu Cinayeti, faili meçhul cinayetler rafında tozlandınlmayacaktır. İlgili ve yetkili kurumları, bir kez daha göreve çağınyoruz. ADI SOYADI MESLEGI 1) 2) 3) 4) raksto: İstony (0212) 512 43 53 • (0212) 571 35 79 - (0216) 368 84 78 Ankara (0312) 221 39 84 Telefoolor: (02121511 82 33 - (0212) 528 44 09 imzolann Cumhuriyet Gazelesi P.K.246 Sirkeci/lstonbul ya da Payel Yayınevi P.K. 889 Sirkeci/İslonbul odreslerine posta ile ukçhnlmasıda olasıdır. Bı dilekçeyi çoğaltın, imzalatıı. Hedefiniz bir milyon imza. Hemen, şimdi! Türkan Ünal, 15886- Tugay Başar, 15887- Tavlan Bulut, 15888- Tan Özen, 15889- Tülay Battal, 15890- Tahsin Yetimoğlu, 15891- Tayfun Afsüı, 15892- Tarık Yurttaş, 15893- Türksel Özkan, 15894- Tolga Ke- leş, 15895- Tuncer Gün, 15896- Tuğba Ansan, 15897- Tacettin Çetindağ, 15898- Turgut Kelpetin, 15899- Tamer Çulha, 15900- Tuncay Cakan, 15901- Tülay Taş- ben, 15902- Tolga Imer. 15903- Tayfiın De- niz, 15904- Tülay Güngör, 15905- Tolga Koloğu, 15906- Taylan Obuz, 15907- Tar- Eker, 15924- Ümit Avcı, 15925- Ümit Ha- nedar, 15926- Ümran Sargın, 15927- Ümit Çalışkan, 15928- Ümit Kaleli, 15929- Umit Kaya, 15930- Veli Ceylan, 15931- Veysel Demir, 15932- Veli Yüksel, 15933- Vasıf Erdinç, 15934- Veli Geri, 15935- Ve- cihi Oral, 15936- Veysel Kamer, 15937- Vildan Koloğlu, 15938- Vahit Ercan, 15939- Vedat Sanal, 15940- Vedat Çavlı, 15941- Vural Gülen, 15942- Vedat Arslan, 15943- Yılmaz Özer, 15944- Yeşim Özgün, 15945- Yahya Dönmez, 15946- Yasemin Gökçe, 15947- Yaşar Ayveli, 15948- Yase- min Yavaşoğlu, 15949- Yaşar Büyüknacar, 15950- Yalçın Güven, 15951- Yılmaz Gü- zeMeniz, 15952- Yener Suratoğlu, 15953- Yusuf Bağcı, 15954- Yücel Dudu, 15955- Yakup Şoyer, 15956- Yasin Demir. 15957- Yaşar Özidemir, 15958- Yadigar Aktam, 15959- Yavuz Özcan, 15960- Yusuf Baraj. 15961- Yndoksi Tozluoğlu, 15962- Yücel Özter, 15963- Yusuf Poloz, 15964- Yıl- maz Hasdemir. 15965- Yüksel Öz- ,gören, 15966- Yü- cel Gözüpek. 15967- Yılmaz Öz- türk, 15968- Yeşim lgün. 15969- Yo- un Sanyer, 15970- Yunus Daştan, 15971- Yüksel Ba- ger, 15972- Yusuf Arda, 15973- Yaşar Akcal, 15974- Yük- sel Aksu, 15975- Yüksel Doğan, 15976- Yalçın Sa- vas, 15977- Yıkhray Polat, 15978- Yunus Karayalan, 15979- Yavuz Demirci, 15980- Yıldırım Alataş, 15981- Yıl- maz Karabacak. 15982- Yeşim Yıl- dınm, 15983- Yusuf Gündüz, 15984- Yücel Yıldız, 15985- Yüdınm Ay- kut Irkan, 15986- Yücel Şancı, 15987- Yaşar Alataş, 15988- Yunus Düz- mekik, 15989- Yal- çın Ateş, 15990- Yetkin Taşkın. 15991-Yusuf Gen- col, 15992- Yücel Koca, 15993- Yalçın Özak, 15994- Yıl- dız Karabuz, 15995- Yüksel Aydıo, 15996- Yıldız Bilgin, 15997- Yüksel Kirişci, 15998- Yılmaz Ar- ta, 15999- Zafer Bilgen, 16000- Zuhal Bin- güler. 16001- Ali lslakel, 16002- A. Rıza Ceyhun, 16003- Adike Akdağ. 16004- Ali Bozkurt, 16005- Ali Biçimoğlu, 16006- AhmetAhun, 16007- Ahmet Ko- cakabak, 16008- Aybala Günay. 16009- Ahmet Çilli, 16010- Ahmet Karamancı, 16011- Ali Kabasakal. 16012- Atila Apak, 16013- Ayşegül Tunç. 16014- Ay- kanÖzener, 16015- Adem Şen, 16016- IMZA Aykut Altay, 16017- Ahmet Çahan, 16018- Aydın Erdem, 16019- Ali San, 16020- Ahmet Saraç, 16021- Altan Ser- pil. 16022- Alkan Kuzey, 16023- Aziz Canver. 16024- Ayşegül Merin, 16025- Ahmet Kabasakal. 16026- Ali Güneş, 16027- Ali Hepanıl, 16028- Ahsen Ağ- rag, 16029- Ali Rıza Aslan. 16030- Ali Yaşar Birimoğlu, 16031 - Aziz Tophaş, 16032- Ayhan Yılmaz, 16033- Ahmet Can. 16034- Ali Yıldız, 16035- Adnan Avcı, 16036- Ali Serdar ÇataL 16037- Ali Çiçek. 16038- Ali Demirel, 16039- A. Semra Kartal. 16040- Ali Çakır, 16041- Ali Yaman. 16042- Ayten Er- vank, 16043- Asuman Keskiner, 16044- AbbasEren, 16045- Aziz Toptaş, 16046- Ayçan Çimen, 16047- Aynur Çalışkan, 16048- Adalet Mısırh, 16049- Aylin Gü- venç. 16050- Aylin Boyacıoğlu, 16051- Abuzer Gündoğdu. 16052- Ayşe Gayret» 16053- Ayhan Gökmen, 16Ö54- Ayse^ Ceylan, 16055- Aslı Ervank. 16056- Aziz Özkoyuncu, 16057- Adnan Özbek, 16058- Aynur Güven, 16059- Aziz Öz- can, 16060- Ali Alp, 16061- Abdullah Alp, 16062- Ahmet Akdoğan, 16063- Ayten Emen, 16064- Ayşe Keçecioğlu, 16065- Ali Hıdır Karakaya, 16066- Ali Cömert, 16067- Aziz Demirok, 16068- Aziz Alkan, 16069- Arzu Kara, 16070- Ahmet Kartal, 16071- Ali Yılmaz, 16072- AliTopaç, 16073- Ahmet Şengün, 16074- Ayşegül Şimşek, 16075- Ayşe Öz- demir. İ6076- Aslı Saraçbaşı, 16077- Aysel Pehlivan, 16078- Ali Asgar Emiroğ- hı, 16079- Altan Boğzuoğlu, 16080- Ay- dın Koncer, 16081- A. Alageyik. 16082- Ah'Durmuş, 16083- Ayhan Işıkel, 16084- AHTüzün, 16085- Alper Koçak, 16086- Adil Kayhan, 16087- Ayhan Pekel, 16088- Âydın Velioğlu. 16089- Aşkın tl- sev er, 16090- Ahmet Ünveren, 16091 - Ali Inci. 16092- Ayla Ertan, 16093- Ay- lin Sönmez. 16094- Ali Gündüz, 16095- Ali Salman. 16096- Ali Gündüz, 16097- Adil Esi, 16098- Ayfer Yeşilmenderes, 16099- Alper Ustagil. 16100- Aykut Ay- tekin, 16101- Aygül Özkan, 16102- Ah- met Gündüz, 16103- Ali Göktaş^ 16104- Alaattin MorgüL 16105- Ali Çe- tin, 16106- Ahmet Atar, 16107- Abdul- lah Sızmaz. 16108- Ali Yıldız, 16109- Aliye Berk, 16110- Ali Rıza Öztnen, 16111- Aliörak, 16112- Abdurrahman Çalışkan, 16113- Ahmet Evren, 16114- Ahmet Çamlıca, 16115- Aziz Altay, 16116- Ayşen Demiröz, 16117- Akif De- mir, 16118- Ali Dönmez, 16119- Ahmet Ünal, 16120- AzizKaradaş, 16121- Ay- şe Beyazkılıç. 16122- Ayşenur Sağdıç, Siirecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog