Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

4- OCAK1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 İİHHH^IHBBHBHI Deniz SOM nmnııım • ! • 1 Belediye otobüsü bir kacbnıtepelediî P azartesi... Yeni yilın ilk mesai günü... Insanlaryeni umutlar- la işbaşı yapıyor... Çalıştıklan yer "karanlık" da olsa, yine de çlerinde bir aydınlık var insanlann... Burcu Hanım'ın da öyle... Kamında- ki bebeği ile geleceğe umutla bakıyor... 7 aylık hamile... Mimar... Istanbul Bü- yükşehir Belediyesi'nde çalışıyor. Yapı fşleri Müdürlüğü'nde görevli... 24 ya- şında... Osabah... 2ocaksabahı... Saraçha- ne'de Belediye Sarayı'nın karşısında, kaldınmda dua/yor... BeJediyenin Fa- tth'e doğru giden körüklü otobüsü ge- liyor... Freni patlamış halde... Otobüs kaldınmaçıkıyor... Burcu Hanım, kaldınmda... Otobüs, Burcu Hanım'ın üzerinde... Burcu Hanım ve karnındaki bebek, otobüsün aftında... Zaman'a çağrı ali Müşavir ve Muhasebeci- ler Birliği kurucu başkanı H.Turgut Anğ, Zaman ga- zetesinin şişirilmiş tirajıyla il- gili olarak yetkili makamlan göreve ça- ğırdı. Anğ, Zaman gazetesinin 5 bin ve 5 binin katlanyla yükseltilen ve sonuçta 335 bine ulaştığı söylenen abone sayı- sının açıklığa kavuşturulması gereken bir konu oJduğunu bildirerek şöyle de- di: °Bu kayıtlar vergi idaresince denet- lenmelidir ki, 'temiz eller'den 'temiz gö- nüller'e ulaşabilelim. 335 bin abone be- deJi tutan gazetenin muhasebe belge ve defter kayıtlannda tam yoksa, gelir gizleniyor demektir. Süregelen bu tar- tışma açıklığa kavuşmalı, Maliye yetki- lileri duruma el koymalıdır." Bir kez daha yineliyorum: Porno der- giler de pazarlayan Zaman gazetesi, ortağı olduğu dağıtım şirketi aracılığıy- la seks yayınları piyasasının büyük bö- fümünü elinde tutmaktadır. Bunun ak- sini iddia bile edemezler. Ve iddia ediyorum: Zaman'ın defter kayrtlan incelendiği zaman tek tek 335 bin ayn kişiye ait abone kaydına, bu ki- şilerden tek tek para tahsil edildiğine ilişkin makbuza ya da faturaya rastla- nılmayacaktır. Çünkü bu aboneler şişir- medir. Zaman'ın ortalama satışı 30 bin- dir. MHİİ Gazete ki Refah'ın yarı resmi yayın organı gibidir, ortaJama satışı 22 bindir ve tirajını yükseltebilmek için 30 kupona Kuran vermeye başlamıştır. Dincilerin bir başka gazetesi Vakit or- talama 16 bin satmaktadır. Yeni Şafak ise yeterii tiraja ulaşamadığı için ka- panmıştır. Bu bakımdan Milli Gazete, Vakit, Ye- ni Şafak ile aynı zihniyetteki Zaman'ın son günlerde 400 bine yaklaşmış gibi gösterilen tirajı gerçek değildir. Bunu Fehmi Koru da, Taha Kıvanç da, Fa- ruk Yeni de çok iyi bilmektedir! Za- mancılann cesaretleri varsa kayıtlarını açsınlar da şu abonelerini bir görelim! Haber, tez yayılıyor. Belediye otobü- sünün beiediyenin karşısında yaptığı kaza, belediyede çalışanlarca duyulu- yor... Belediyenin ilgilileri, yetkilileri hare- kete geçiyor... Ölenin kimliğinden habersiz telsiz- lerden emirler veriliyor... Belediyede çalışanlar, belediye telsi- zinden yapılan konuşmalan dinliyor. Tayyip'in Elazığ Köy Hizmetleri'nden bulup getirdiği Yol Bak/m Müdürü Zül- fü Demirbağ konuşuyor... Kod numa- rası Bakım 1... Karşısında Yol Bakım Müdür Yardımcısı Selçuk Tuzkaya var... Kod numarası Bakım 7. -Bakım 1, Bakım 7. -Dinliyorum efendim. -Bir belediye otobüsü bir kadını te- pelemiş, git bak. -Peki efendim. t Otobüs bir kadını tepelemiş... Kadın dediğin nedir ki... Kocası tepelemezse, belediye otobüsünce tepelenecek... Tepesine binilesice mahluk... Gidip bakıyorlar... Birotobüse bakı- yorlar... Bir otobüsün tepelediği kadı- na bakıyorlar... Bakmaları bir saatten fazla sürüyor. Sonunda otobüsü tepelenmiş kadı- nın üzerinden alıyoriar... Burcu Gök'ün bedeni artık cansız... Ya karnındaki bebek? Kimin umurun- da! Onlar Bosna'daki kadınları ve be- bekleri kurtarma iddiasında... Belediye otobüslerinin arka camlan- nı Bosna'daki kadınları ve bebekleri kullanarak afişlerle donatmak varken... Istanbul'un caddelerinde kadınlar ve annesinin karnındaki bebekler tepe- lenmiş ne yazar! Kürtler, Türk soyundandır. Kenan Evren THY yenî uçakkazalarına gebe v an'daki uçak kazasının ardın- dan yaşanan olaylar ve orta- ya çıkan durumlar, THY yö- netiminin yeni kazalara ortam hazırladığını gösteriyor. Nasıl mı? Bir ilgili anlatıyor: "Kazanın olduğu günden sonra ar- kadaşlanmızın cenazeleri kaldınlınca- ya kadar THY Genel Müdürü Atilla Çe- lebi'nın gerek görsel, gerekse yazılı basının karşısına çıkmaması.son dere- ce dikkat çekicidir. Bir kaptan pilot, hem de bazı maga- zin basınının abartmasıyla neredeyse dünyanın en büyük pilotu gibi göste- rilmeye çalışılan bir kişi, aynı zamanda Genel Müdür makamını işgal ediyorsa kamuoyunu en iyi aydınlatacak da yi- ne kendisidir. Ama o, böyle yapacağına basının önüne daha yetkisiz ve bu konularda daha az bilgili kişileri çıkararak toplum önünde lekelenmemek istemektedir. Soranz kendisine, acaba vicdani birsı- zıntısı mı vardır? Kazanın ertesi günü, Esenboğa Ha- vaalanı teknik kapasitesi, öyle bir ha- va koşulunda trafiğe kapalı iken THY'nin bir uçağı, Atilla Çelebi kuman- dasında uluslararası ve THY şirket li- mitlerine aykın olarak nasıl Ankara uçuşunu gerçekleştirdi? Uçakta bulunan diğer kaptan Zafer Baysal, arkadaşlan kendisine 'Limit dışı havada Esenboğa'ya nasıl indi- niz?' dediklerinde 'N'apayım başka gönüllü yoktu' derken neyi kastediyor- du? Böyle üzücü ve düşündürücü bir ka- zadan sonra dahi ikinci bir kahraman- lığa gözü kapalı atılan yaşlı ve uçuş iz- ni olmayan Atilla Çelebi'nin topluma vermek istediği mesaj neydi? Uluslararası uçuş kurallannı düzen- leyen tek otorite olan ICAO'nun en bi- rinci ve en önemli kuralı 'hasta olan ve- ya kendini fiziksel ya da psikolojik ola- rak uçuşa yeterii hissetmeyen birpilo- tun o gün uçuşa çıkmama hakkı' oldu- ğudur. Ne yazık ki Nisan 1994'te pilotlann eylemine temel olan ve eylemde üze- rinde en çok durulan ama kamuoyu ve ilgililerce gözardı edilen bu kural, Atil- la Çelebi tarafından hazırianan yeni uçuş yönetmeliğinde bakın nasıl yer alıyor: 'Hastalık ya da herhangi bir neden- ie uçuşunu yapmayacağını beyan eden pilotun, o uçuş karşılığı ücreti kendisine ödenen maaştan kesilir' Uçuş emniyetini ortadan kaldıran bu yönetmelik kelimenin tam anlamıyla rezalettir, skandaldır. Vedünyada baş- ka bir örneği yoktur." Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Kadını golf sahası olarak görmek, sportmenliğe sığmaz. PTT'nin bflgisayar ahmında sıkı pazarhğın sonu TT'nin 118 Bilinmeyen Nu- maralar Servisi'ne ihalesiz 2.7 milyon dolara bilgisayar alınmasıyla ilgili olarak iki ay- n faks geldi. Birini PTT Genel Müdürü Veli Bettemir ile Genel Müdür Yardım- cısı Şevki Develioğlu imzalayıp gön- dermiş, ötekini Digital Equipment Tür- kiye A.Ş.'nin Ankara Satış Müdürü Ha- kan Antürk imzalamış fakat ondan ha- bersiz bir okur fakslamış... PTT'nin faksında, 118 sisteminin ka- pasife arttınmı için ICLfirmasından iha- lesiz bilgisayar alındığı doğrulanarak şöyle deniyor: "Firma 192 terminal ilavesi, sistem kapasitesinin genişletilmesi, yeni bir Çiller, Amerika'daki gayrimenkuilerinî istediği paraya satamıyormuş... -Kolayı var, 1 sente özelleştirsin! yazılım ile sistemin güncelleşmesi ve sistem için gerekli yedek malzemeler için toplam 4 milyon 71 bin dolar ücret istenmiştir. Daha sonra firmaya bu fi- yatın yüksek olduğu bildirilmiş ve firma fiyatını 3 milyon 272 bin dolara düşür- müştür. Idaremizce bu da yeterii görül- memiş ve firma ile tekrar pazarlıklar ya- pılmış, fiyatını önce 3 milyon 202 bin dolara sonra da 3 milyon 140 bin do- lara düşürmüştür. Firmanın vermiş olduğu bu son fiya- tın emsalleriyle uygun olup olmadığı araştınlmış, aynı özellikleri yaklaşık da olsa sağlayan bilgisayar sistemlerinin yazılım ve donanım fiyatlarının toplam- da bu fiyatlar mertebesinde olduğu ve hatta bazı ürünlerin, bunun çok üzerin- de olduğu teknik heyetimiz tarafından tespit edilmiştir. Ancak firma 20 Aralık 1994 tarihinde satınalma komisyonu huzurunda son bir kere daha pazarfı- ğa çağnlmış ve yapılan pazariıkta fiya- tını 2 milyon 700 bin dolara indirrniştir, Firmanın verdiği bu en son indirimli fi- yat satın alma komisyonunca makul görülmüş ve sistemin ICL firmasının verdiği bu fiyat üzerinden genişletilme- sine satın alma komisyonunca karar verilmiştir." Ihaleye çıkmadan, kapalı kapılar ar- dında iş bitirmenin savunması ancak bu kadar olabilir: Sıkı pazaıiık yaptık 4 milyon dolardan 2.7 milyon dolara in- dirdik! öteki faksa gelince. Digital firması tarafından PTT Genel Müdürlüğü'ne verilen fiyat önerisini içeriyor: "Teknik personelinizle yapmış oldu- ğumuz ön görüşmelerde elde edilen veriler doğrultusunda aşağıda genel hatları ve özellikleri belirtilen çözümü- müz için gerekli donanım ürünleri için bütçeleme amacına yönelik ön teklifi- miz Türkiye teslimi yaklaşık 2.4 milyon dolar olacaktır. Bu bedelin Türk ürası karşılığı, ödeme tarihlerinde geçerli T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden talep edilecektir." Digital firmasının PTT'ye önerdiği 2.4 milyon dolariık ön fiyat bile PTT'nin ICL firmasına indirdiği son fiyattan düşük... Bu da halkın milyarlannın nasıl savrul- duğunu gösteriyor! KIZILTEPE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK NO: 163 ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ 1994/343 Esas Alacaklı: Uğur Elektrik Ev Cihazlan Pazarlama ve Sanayii Li mitet Şirketi, Süley- man Öner-Kızıltepe Vekili: Av. Kemal llhan, Genç Aykut tş Hanı, Kızıltepe Borçlu: Cemii Demir, Hasan oğlu, Derik ilçesi Kovanlı Köyü, De rik. Borç miktan: 21.098.000.- TL toplam alacak ile 5.8.1994 tarihin den tahsil tarihine kadar tşlenecek yıllık % 54 faizi, ücreti vekâlet, icra harç ve masraflar. Takibin müstenidi: 1.7.1993 tanzim, 1.8.1993 vade tarihli 13.700. 000.- TL tutannda bono. Yukanda adı ve adresi yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibin de adına çıkanlan örnek no: 163 ödeme emri bila tebliğ iade edilmiş ve adresi meçhul olduğundan ödeme emrinin alacaklı vekili talebine binaen ilanen tebligine karar verilmiştir. Ödeme emri gazetede neşir tarihinden itibaren 5 günlük kanuni müddetlere 15 gün daha ilave edilerek işbu borcu 20 gün içinde öde meniz, takibin dayanağı kambiyo se- netleri niteliğinde değilse 20 gün içinde Kızıltepe İcra Tetkik Mercii'nde şilcâyet etme- niz, takip daya nagı bono altındakı imza size ait değilse yine 20 gün içinde aynca ve açıkça yine Kızıltepe icra Tetkik Mercii Mahkemesi'nde itirazda bu lunmanız, aksi tak- dirde icra takibindeki senet altındakı imzanın size sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz takip konusu alacağın % 10 oramnda para cezası ile mahkûm edileceği- niz, borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya ihmal edildiği veya alacağın zama naşı- mına uğradığı hakkında itirazmız varsa bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içinde Kızıl- tepe İcra Tetkik Mercii Mahkemesi'ne bir dilekçe ile bildirerek itirazınızın kabuiüne dair bir karar getirmediğiniz tak dirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği takdirde veya borç ödenmediğinde 25 gün içinde IlK'nin 74. maddesine göre mal beya- nında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bu- lunmaz veya hakikate aykın beyanda bulunur sanız aynca hapisle cezalandınlacağınız. İşbu ilan, ödeme emri ve bono suretleri tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 22.12.1994 Basuı: 206 DUYURU T.C. GAZİANTEP İŞ MAHKEIVlESf HÂKtMLİĞİ'IVDEN 1994/418 SSK Gn. Md.'Iüğü tarafından Ali Bülent Uyanık, Vildan Uya nık, Ayşe Begûm Uyanık ve Hatice Be- tül Uyanık aleyhine açılan 4. 415.989.- TL tazminat davasmda; Tüm aramalara rağmen buluna- mayan Hatice Betül Uyanık ile Ali Bülent Uyanık'a ilanen tebligat ya- pılmasına karar verilmiş olduğun dan bu şahıslann 21.3.1995 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil ettirmelen, gelmedik leri takdirde duruşmaya yoklukla- nnda devam edileceği ve hüküm verilecegi davetiye yerine kaim ol- mak üzere duyurulur. Basn:209 HAYVANLAR VE HAYVANLAR ISMAIL GÜLGEÇ KİM KİME DUM DUMA BEHIÇ AK ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMtHPOROY TARİHTE BUGÜN MÜMTAZARIKAN 4Ocak "STENO'NUN BABASL. 8U6ÜN, "STEHO6RAPİ"Yİ İCAT ISAAC PITMAN, İNGİLTSeE 'PB OOĞDU. K£LİMeLERİH FONETİK ÖZeUJlCLeeİNİ GÖ2. ÖNÜNOB TUTARAK OUIŞTVeACAĞI SASİT ÇEKiLLBZLe YENİ gi£ &İSTSM MEYDANA 6ETİ££CEKTİR. gU KJSA VB SADB ŞEKİL- LER, DAUA g/eŞEY SÖyLENiej££M YAZ- MAyA OLANAK SAĞDYACAtCn. U2UN yiLLAR ÖĞ£S77U£NUK YAPAN BfR. BĞİTİMCJ OLAN P/TMAN, BULJjŞUNU 1BSPe YAY SOUNP HAND." SOLDA, P/TMAN'/N STBNO ŞG£n£&YL£ YAZVUŞ OLDUĞU BiGMerrU GĞKÛUİYOR.. İLAN T.C. TERCAN KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN Sayı. 1979/8 Parsel. Terean Çukuryurt Kö- yü, Köyüstü mevkündeki 72 ve 106 parsel sayıh tarla vecayır. Davaa Orman Idaresi tarafın- dan davahlar Molla Sûleyman Coş- kun. Kamer. Mevali. Musa ve İsa Coşkunlar aleyhine mahkememize açılan karar iptali ve tescil davasının yapılan duruşmaiannda; Yukanda ısmi geçen davaMann ölü olduklan ve rnirasçılan tespit edilemediğinden bu davalılara mi- rasçı olan şahıslann mahkememizin 9.2.1995 tarihli, saat lO.OO'daki du- ruşraaya gefmeleri. davayı takip euneleri veya kendilerini vekil ile temsi) ettirraeteri. aksı takdirde yok- luklannda davaya devam edüeceği ve sonucuna göre karar veriieceii dava dilekçesi ve davetiye yerine ge- çerli olmak üzere ilanen tebligat yapılmasına ve gazete ilanından 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla- cağının bilinraesi ilan olunur. 22.12. 1994 Basın.225 TURYAP EMUK BİLGİ BANKASI Tlf.: (242) 24X 4^ 95 - 242 48 12 Fax:(242)242 37 33 ANTALYA VEFAT Silivri Ali Paşa Köyü eşrafından merhum Ahmet Kemal Gündoğan ve merhume Nazire Gündoğan'ın oğullan, merhume Tevhide Gündoğan'ın sevgili eşi, eski Istanbul Milletvekili merhum Av. Ferit Gündoğan, Fikriye Gündoğan, Fevkiye Gündoğan, Fahamet Şekeroğlu'nun sevgili ağabeyleri; Nuray Gündoğan ve Idil Selamet'in sevgili babalan; Gür Çubuk, Fikret ve Umut Selamet'in dedeleri; Mehmet Selamet'in kayınpederi; Serdar, Muhteser, Faruk, Arda, Nazlı, Barbaros, Orhan ve Özlem'in dayılan; Ayşe, Memed ve Örsan'ın amcalan; Dr. Ayhan Şekeroğlu'nun kaymbiraderi; eski Gıda ve Tanm Bakanı, Istanbul Senatörü ve CHP Cumhuriyet Senatosu Grup Başkan Vekili, Istanbul Barosu avukatlanndan, FtKRET GÜNDOĞAN 3 Ocak 1995 Sah günü Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Aziz naaşı 4 Ocak 1995 Çarşamba günü öğle namazmı müteakip Silivri Piri Mehmet Paşa Camii'nden kaldınlarak, Ali Paşa Köyü Aile Kabristanı'nda toprağa verilecektir. Allah rahmet eylesin. Romanlannız ve Ansiklopedileriniz yerinizden alınır. Tel:5540804 Değerli sanatçı Prof. HALUK TEZONAR'ı kaybettik. Kederli ailesine ve sanat dünyamıza başsağhğı diliyoruz. Prof. Ismail Türemen, Prof. Mehmet Turgay Erem, Prof. Abdullah Demir, Doç. Atila Atar, Doç. Zehra Ozkerçobanb, Yrd. Doç. Faruk Atalayer, Yrd. Doç. BUgehan Uzuoer, Yrd. Doç. Ekrem Kula, Yrd. Doç. Fıkret Uçar, Yrd. Doç. Soner Genç, Oğr. Cör. Tekin Koşan, Oğr. Gör. Tan Oral. VEFAT Baromuzun 2734 sicil sayısında kayıtlı Avuk^t w FIKRET GUNDOGAN vefat etmiştir. Aziz meslektaşımızın cenazesi 4.1.1995 günü (bugün) Silivri Piripaşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip ebedi istirahatgâhına deftıedilecekrir. Merhuma Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlıgı dileriz. tSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR ASLfYE 1. HUKUK 1994/328 MAHKEMESİ'NDEN Davacı Ömer Köker tarafından davalı Sultey Köker aleyhine açılan boşanma davawsebebiyle; Adresi tespit edilemeyen davalı Sultey Köker'in durusmanın atılı bulunduğu, 14.2.1995 günü saat 09.00'da mahkememiz,^ duruşma sa lonunda hazır bulunması veya kendisini bir vekilleg$ temsil ettrrmesi, aksi halde duruşmaya yokluğunda devam olu- ö nacağı ve karar verile ceği davalı Sutey Köker'e dava dilekçesi â ve duruşma günü davetiye venne geçmek üzere ilan olunur. 3
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog