Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 yırdıma engel •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rusya, Türkiye'nin çoğunluğu Çeçenler'den oluşan mültecilere insani yaıdım talebmi Kızılay'ın dagıtmaması koşuluyla kabul etti Ankara, çoğunluğu Çeçenler'den oluşan ve sayılan 150 bin olarak tahmin edilen mültecilere Kızılay tarafindan sağlanan 10 tonluk yardım malzemesini bugün gönderecekti. Ancak, Rusya'nın henüz uçuş izni vermemesi nedeniyle yardımın gönderilmesi 24 saat ertelendi. Rusya'nın, aynlıkçı Çeçenlerin safiannda çatışanlara insani yardım dışında herhangi bir tür . yardımtn gitmesini önlemek amacıyla Kızılay'ın dağıtım işlemini yapmasına karşı çıktığı öğrenildi. Ktakel: Çeçenler bağımsız olamaz • BONN (AA) - Almanya Dişışleri Bakani Klaus Kinkei, Çeçenıstan sorununun Rusya'nın kendi iç sorunu olduğunu kaydederek "Çeçenistan'ın bağımsızlık ilan etme hakkı yok" dedi. Kinkei, Bonn'da yaptığı açıklamada. Rusya'nın, kendisine ait olan bir bölgenin aynlmasına izin vermek istememesinin, hiçbir ülke tarafından yadırganmaması gerektıgini söyledi. Batılı ülkelerin şu anda yapabileceğı çok az bir şey olduğunu vurgulayan Kinkei, "Batı. ancak insan haklanna nayet edilmesi konusunda reformcu çevreleri destekleyebilir" dedi. Tacikistan: 6 Rus askeri öMürüldü • MOSKOVA(AA)- Tacikistan'ın Afganistan sınınndaki Gorno-Badakhan bölgesinde görev yapan Rus zırhlı keşif birliğine dûzenlenen saldında 6 askerin öldüğü, bazılannın da yaralandıgı bıldirildi. Interfaks ajansının, sınır bölgesindeki yetkililere dayanarak verdiği habere göre saldın, Afganistan'dan Tacikistan'a sızan mücahitler tarafından düzenledi. Afganistan'a kacan ve orada faaliyet gösteren aşırı dinci Taciİc muhalefet gruplannm muhtemel saldınlannı önlemek için bölgede yaklaşık 15 bin Rus askeri görev yapıyor. Clinton'dan küptaja destek • LtTTLE ROCK (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, kürtaj yapan klinıklere yönelik saldınlan kınadı ve yetkiülerden bu kliniklerin güvenliklerini sağlanması için özel bir güç kurulmasını istedi. Bill Clinton. açıklamasında kürtajı savunanlann da karşı çıkanlann da "son derece derin inançlara" sahip olduklannı. ancak bunlan banşçı yöntemlerle dile getirdiklerinı ifade ederek "Kürtaj konusundaki inançlannda farklılıklar olan, ancak şiddete karşı ortak tavır alan Amerikalıları takdir ediyorum" dedi. IByaşndaki 'casus' yakalandı • LONDRA (AA) - The Independent gazetesıne göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bilgisayanna girdiği sanılan 16 yaşındaki "genç casus" Ingiliz polisince yakalandı. Casusun, özellikle ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan nükleer kriz döneminde, bu ülkedeki ABD ajanlan arasındaki görüşmeleri ele geçirdiği sanılıvor. GroznTdeRusya'nın eski Başbakanı Gaydar, "Grozni bizim için askeri felaket oldu" dedi G R O Z N İ ( A A / A F P / R E - UTER)-Rusbirlik- lerı Çeçenya'nın başkenti Grozni'de yedikleri ağırdarbe- den sonra toparlan- maya çalışırken Çe- çenya Devlet Başka- nı Cahar Dudayev, Igor Gaydar yRus esiri bulunduğunu açıklayarak Rus askerlerin Çeçenya'dan çekilmelen koşu- luyla ateşkesanlaşması yapılmasını öner- di. Rusya'nın eski Başbakanı Igor Gay- dar ise Grozni'deki durumu Rusya için "bir askeri felaket" olarak niteledi. AFP Grozni "deBaşkanlık Sarayfnınçe\ resin- de en az 100 Rus askerinin cesedinin bu- lılnduğunu bildirdi. Cahar Dudayev. önceki gün Çeçen te- levızyonunda yaptığı açıklamada "Şuan- da Rus ordusundan yüzlerce subay ve er elimizde esir bulunuvor. fIk emirde öldü- rülebiliricr, ancak hâlâ Rus hükümetinin tüm Rus birliklerinin banş içinde çekilme- si için gerckli koşullan ve ateşkesi göriişe- cek kadar akıllı olacağını ümit ediyoru/" dedi. Dudayev "Grozni'ye saldın,saldır- ganlar için bir felaket olmuştur" diye ko- nuştu. Geçen güçler tarafından esir alınan üç Rusasker. Grozni "deki merkezi tren istas- yonunu ele geçirmeye çalışan iki piyade bölüğünden sadece kendilerinın sag kal- dıgını söyledi. Esirlerdcn VladimirChudimov(19) ve iki arkadaşı, bir okul bınasında gazetecı- ler \e bir Uluslararası Kızılhaç temsilci- sı ile göriiştürüldü. Bu ay ıçınde kızının bırincı doğumgü- nünü kutlamayı planladıgını. ancak şu an- da Çeçenlerin elinde esir bulunduğunu söyleyen Chudimov. haksız olarak nite- lcndirdığı "Bu savaşın hiçbir yere ulaşa- mayacağınr belirtti. 120 kişilik birliğindeki herkesin, su- baylar da dahil olmak üzcre tren istasyo- nunu ele geçırmek için yaptıklan saldın- da öldürüldüğünü söyleyen Chudinov. "Sadece ben kurtuldum< 'dedi. Diğer ıkı esir VlktorAbdullih (18) ve Aleksei Rubt- sov (I9)datrcn istasyonunayapılan fark- lı saldınlardaesırdüştüklerinı söylediler. Rubstov, kendilerini istasyona götüren zırhlı personel taşiyıcısının saldınya uğ- radığını ve dışardaki Çeçenlerin savaş çığlıklannı duyabildiğini bclirterek "Çok çok korkmuştum. Arkadaşımın cesedi ya- nımda duruyordu" dedi. Alekseı Rubstov, "Nedenini bilmediği- miz bir savaşı başlatmamalıydık. Bu savaş ne için? Burada yaptığımız çok aptal- ca"diye konuştu. Son Rus tankı da tesBm oldu Moskova'da yayın yapan Echo Radyo- su'na demeç veren Inguş Cumhuriyeti Dc\let Başkan Yardımcısı BortsAgapov, Ceçen Cumhuriyeti'nin başkenti Groz- ni'debulunan son Rustankınında "beyaz bavrak" çektiğini söyledi. Rus ordusu perişan durumda• Orduda silahlann modernizasyonu iptal edildi. Askerlerin eğitim düzeyi çok düşük. MOSKOVA (AFP) - Ruslann Grozni'deki başansızlığı Rus ordusunun durumunu gündeme getirdi. Grozni'ye dûzenlenen hava saldınlannda Rus pilotlannın çoğu zaman hedefi kaçırmalan, kara birliklerinin ise Ceçenler karşısında yetersiz kalması Rus "askeri makinesinin" dağmıklığını gözierönüne serdi. Resmı Rossiskie Vesti Journal Rus uçaklannın bombardımanlannda hedefe isabet oranının az olduğunu. bu nedenle çok sayıda sivilin öldüğünü bildiriyor. Rus komutanlan Çeçenya savaşının başlannda "lazer güdümlü bombalar" kullanacaklannı. böylece sivil hedeflerin bombardımandan zarar görmeyeceğini açıklamışlardı. Ama nedense Grozni'ye dûzenlenen saldınlarda bu bombalar kullanılmadı. Gerçek şu ki. günümüzdeki Rus ordusu, bir zamanlann güçlü Sovyet ordusundan çok farklı. Kızı) Ordu'nun panltılı dönemlerinde, tüm Sovyet ekonomisi savunmaya göre ayarlanmıştı. Asken sektör ulusal ekonominin % 90"ını oluşturuyor, Gayn Safı Milli Hasıla'nın % 4O'ı savunma harcamalanna gidiyordu. Ancak 1991 'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra durum degişti. Savunma harcamalannda büyük kısıntılaryapıldı. Birzamanlar ABD'nin savunma bütçesine eşit olan savunma harcamalan şimdi. ABD'nin savunma harcamalannın ancak % 5"i oranına ulaşabiliyor. Bu nedenle. Rus ordusu yenilenme ve silahlann modernizasyonu programlannı iptal etmiş durumda. Eğitim yetersiz Parasızlık, orduda eğitim ve manevralan da olumsuz etkiledi. Grozni'ye dûzenlenen hava saldınlanna katılan bir Rus pilotu geçen hafta bir Rus gazetesine şu açıklamayı yaptr. "Hedefleri vurabilmek için yılda 200 saat uçmamız gerekli. Öysa ben 1993'te sadece 32 saat uçtum. r 'Askeri malzeme üretiminde de büyük düşüş \ar. Gazeteci Tatiana Leiye şöyle diyor: "Rusya. halen"l991'de ürcttiği askeri malzemenin sadece % 6'sını üretiyor. Orduya \erilen silahlann ise ancak % 30'u modern teknolojik standartlara uygun." Bir hükümet komisyonunun geçen yıl ekim ayında hazırladıgı raporda, "Rus ordusunda keşif, biigi toplama ve hedefleri vurma sistemlerinin yabancı ülkelerin çok gerisinde olduğunu" belirtiliyordu.Aynca araştırma merkezleri büyük krizde olup, yeni teknoloji deneme birimleri ortadan kaybolmuş durumda. Örneğin Sovyet dönemindeki muazzam "Geofîsika" (Havacılık Teknolojisi Araştırma Merkezi) kuruluşu günümüzde iflas etmiş durumda. Konvansiyonel silah alanında da 500'e yakın fırma üretimi durdurmuş durumda. POLTITKADA SORU1NLAR ERGUN BALCI Çeçenler, Ruslann bombardımanlanyla harabeye dönen başkentte büyük bir mücadele verdOer. Yeltsin'in Başı Dertte Evet, Çeçenya Boris Yeltsin'in başına büyük dert aç- mtş durumda. Ancak ondan önce Savunma Bakanı Pavel Graçov'un başı dertte. "Çeçenya sorunu Grozni'ye birkaç paraşüt- çü bıriiği indirilerek bir iki saatte çözümlenir" diyen Gra- çov'un, Rus bırliklen önceki gün Grozni'de Çeçen diren- mesı karşısında geri çekılirken ne düşündüğünü bileme- yiz. Ama muhalefetin ne düşündüğü ortada; Grozni'den dönen bir grup milletvekili, Rus ordusunu Çeçenya bata- ğına süren Graçov'un istifasının istedi. Graçov zaten Rus ordusuna ilişkin araştırma yapan bir gazetecinin öldürülmesinden dolayı basının tepkisini üze- rine çekıyor, olaya kanştığı ıddia ediliyordu. Çeçenya, Gra- çov'un prestıjini kurtarmak, dikkatleri dışanya çevirmek için oynadığı belkı de son kumardı. Görünüşe göre bu kumar gen tepmıştir. Rus ordusu tek- rar toparlanıp Grozni'yi ele geçırmeyi başarsa bıle öylesi- ne ağır kayıplara uğramış ve kötü bir sınav vermiştir ki, Gra- çov'un bu fiyasko karşısında uzun süre görevinde kalabil- mesi herhalde çok zor olacaktır. Yeltsin ise, Graçov'un gazına gelmenin bedelini büyük bir olasılıkla ağır ödeyecektir. Çeçenya bunalımında Gra- çov'la Yeltsin bir anlamda kader yoldaşıydılar. ikisinin de yıpranan prestijlerini kurtarmak, durumlannı sağlamlaştır- mak için dışarıda kolay bir zafere gereksinimleri vardı. Ancak bir devlet başkanının, çok ciddi siyasal sonuçlar doğurabılecek böyle bir kuman oynamadan önce sorunu enıne boyun ıncelemesı, temkinli davranması gerekirdi. Ilginçtir, Yeltsin'in gösteremediğı basireti, eski Genelkur- may Başkanı Orgeneral Necip Torumtay göstermiş, Tur- gut Özal'ın Körfez Savaşı sırasında Irak'a müdahale et- me önerisine karşı direnerek ıstıfasını vermişti. Bu haftadan sonra, görünen o kı, Yeltsin çırpındıkça Çe- çenya batağına daııa fazla batacaktır. Rus ordusu, Groz- ni'de ağır prestij kaybına uğramıştır. Orduyu geri çekmek, ıçeride Yeltsin'in giderek daha fazla dayandığı milliyetçi- lerie şahınlerin kazan kaldırmasına yol açacaktır. Grozni'ye yeni bir saldın ise başanya ulaşsa bile, çok da- ha büyük çaplı ve kanlı olacak, binlerce insan ölecektir. Bu da bir yandan içeride liberallerle bazı komutanların isya- nına, öte yandan Batı'adan sert tepkılerın gelmesine yol açacaktır. Içende. Yeltsin'in reformcu dostlan Igor Gaydar, And- ronik Migranian, Grigori Yavlinski gibi yetkıliler Çeçen- ya müdahalesine başından ben karşı çıkıyor. Son olarak geçen hafta Ekonomı Bakanı Yevgeni Yassinde bu gru- ba katılarak "Hükümetya savaşı ya da ekonomik reform- lan seçmek zorundadır. Ikisi bir arada yürümez" dedi. Dışanda ise Amerikalı Gumhuriyetçi senatör Bob Dole, ilk kez Rusya Çeçenya'ya karşı şiddeti arttırdığı takdirde "ekonomik yardımın yeniden gözden geçirilebileceğini" söyledi. • • • Rusya'nın karışmasının Türkiye'yi Kafkasya'da rahatla- tacağı, Moskova'nın "yakın çevre" olarak nıtelediği Kaf- kasya'da yayılma politıkasının yavaşlayacağı, AKKA'ya itişkin tafeplerinin yumuşayacağı düşünülebılir. Ancak soruna geniş açıdan bakıldığında Rusya'nın par- çalanmasının gündeme gelmesı, dünyanın vetabii bu ara- da Türkiye'nin başına birçok dert açabılir. Dünyanın iki numaralı nükleer gücü olan Rusya'da iktidann faşist bir diktatöriüğe ya da doğrudan orduya geçmesı, Mosko- va'nın çok daha saldırgan politikaya yönelmesine neden olabilir. Bu arada Ukrayna, Beyaz Rusya ile Kazakistan'da nükleer silahların bulunduğunu da unutmamak gerekiyor. Türkiye'nin uzun vadede çıkarı. demokratik, istikrarlı ve "yakın çevre" diye adlandırdığı bölgelerde yayılmacı po- litikadan vazgeçmiş bir Rusya ile işbirliği yapmaktan ge- çer. Böyle bir Rusya ise, ne yazık ki kısa dönemde ufukta görünmüyor. Kırk yıldan bu yana ilk kez iki kanadı birden Cumhuriyetçilerin denetimine geçen Kongre açılıyor ABD Kongresfnde taıılıi dönemFUATKOZLUKLU WASHINGTON - Geçen 8 kasımda yapı- lan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler'in kont- rolüne geçen ABD Kongresi'nde yeni dö- nem bugün başlıyor. Öncelikli gündem maddelerinin devletin küçültülmesi, orta sınıf ailelerin vergi yükü- nün azaltılması ve ekonomi olacağı bildiri- len Senato ve Temsilciler Meclisi'nde. De- mokratlar'ın genel prensiplerinden vazgeç- mek zorunda kalabılecekleri dile getiriliyor. Aynı paralelde, seçim sonuçlannı. "tarihi ve büyük hezimet" olarak değerlendiren De- mokrat Başkan Bill CKnton'ın da Cumhuri- yetçıler'e rağmen bir politika izleyemeye- cegi. aksi takdirde bunun 1996 seçimlerin- de aleyhine sonuç verecegi belirtıliyor. Kırk yıldan bu yana ilk kez her iki kana- dı da Cumhuriyetçiler'in denetımınde olacak Kongre'de, 104'üncü yasama dönemi bo- yunca dış yardımlann daha da kısılması ve dengeli bütçe için anayasada ilgili degişik- lik konulanna ağırlık verileceği kaydedili- yor. Son olarak Reagan döneminde 6 yıl bo- yunca Senato'da çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler'in Kongre'deki en yetkili ismi senatör Robert Dole, artık denetimin kendilenne geçtiğini vurgulayarak "Bu ne- denle gündemi de biz beürie> r eceğiz" diyor. YıllardırTürkiye aleyhindeki yasa tasan- larına ımza atan Dole ve diğer Cumhuriyetçiler. bu eğilimlerini sürdürmek nıyetinde. Partisinin Atatürk'ü ve onun mo- dern Türkiye'yi kurarken yaptıklannı örnek alması gerektiğini söyleyen Cumhuriyetçi- lerin seçim zaferinin miman ve Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı New1 Gingrich de Amerikan halkına göreve başladıklanndan itibaren ilk I00 gün içinde "Amerika tçin Sözkşme'' adlı programlannda yer alan va- atleri yerine getirme sözü verdi. Yeni Kongre ve Tûrkiye Bugün başlayacak yeni dönemde, Cumhu- nyetçiler'in dış ılişkilere ve bu çerçevede dış yardım konusuna nasıl bir yaklaşım ser- gileyecekleri. ABD başkentindeki diploma- tik çevrelerde merakla bekleniyor. Türki- ye'yi yakından izleyen çevrelerin ve diplo- matlann değerlendirmelerinin özeti şöyle: "Cumhuriyetçiler. Başkan Clinton'ı belir- siz bir dış politikadan yana olmakla suçlu>or- lar. Bu bağlamda. dış yardım paketi de dahil birçok konuda Beyaz Saray'ın sözü, Kong- re'de dinlenilmeyecek. Ancak şu da bir ger- çek ki, Türkiyc aleyhine ya da lehine bir de- ğişiklik beklenmemeli. Cumhuriyetçiler. Demokratlann aksine dış yardımlan Clinton'ın daha fazla kesecek- lerini asıl hedeflerinin iç sorunlan gidermek olduğunu söylediler. Herne kadar ABD büt- çesinde dış yardımlar, yüzde bir oranında bile değilse de Cumhuriyetçiler, kesintinin radikal olması gerektiğini savunuyor. Bugün Türkiye'nin yapacağı, Cumhuri- yetçilerin etkinligindeki bir Kongre'nin de- mokratlardan esnek olabileceği beklentisine girmemesi. Çünkü, gerek yardımlann ele alındıgı komitelerdekilergerekse son sözün verildiği kesimlerde görev yapanlann tama- mına yakını. tavırlan bilinen insanlar. Tür- kiye'ye ABD'den gelen eleştirilerdaha da ar- tacak. 104. Amerikan Kongresi Partilerin sandalye sayılan ve eski Kongre'ye göre değişimi Demokratlar Cumhuriyetçiler Demokratlar Cumhuriyetçiler -9 Temsilciler Meclisi AFP grafik İLAN T.C. ADANA4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HÂKİMLtĞİ'NDEN 1994/572 Davacı K.H. tarafından davalılar nüfus müdürlüğü ve Hüsnü Yıldız aleyhine açılan evliliğin iptali davasının yapılan 07.12.1994 ta rihli duruşmasmda verilen ara karan gereğince: Davalılardan Hüsnü Yıldız'ın bildirilen Mersin'in Osmaniye Ma hallesi, 320 Sokak. No: 31 Mersin adresine çıkanlan davetiye tebliğ edilmeksizin bila tebliğ iade edil- miş ve zabıtaca da davalının adresi tespit edilememiş olduğundan dava dilekçesinin Türkiye'de yayımla nan gazetelerden biriyle ilanen tebliğine karar verilmiş olmak- la, du ruşmanın bırakıldıgı 01.03.1995 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, bizzat ha zır bulunmaz veya kendisini bir vekille temsil ettirmezse dava dilekçe sinin (davanamenin) tebliğ edilmiş sayılacağı ve yokluğunda karar verileceği davalı Hüsnü Yıidız'a davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07.12.1994 Basın:484 İLAN T.C. SELÇUK ASLÎYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1993/193 Davacı SSK Genel Müdürlüğü tarafından davalı Turan Koç dağ aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşması sırasın da: Davalı Turan Koçdağ'ın tüm aramalara rağmen teblıgata sanh adresi tespit edilemediğinden adına ilanen dava dilekçesi ve duruşma günû tebliğine karar verilmiştin da\aiı Turan Koçdağ'ın duruşmanın bırakıldıgı 08.02.1995 günü saat 11.20'de mahkememız duruşma sa lonunda hazır bulunması veya kendisini kanunı bir vekille temsil et tirmesi. gelmediği takdirde yokluğunda yargılama yapılıp karar veri leceği hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçmek üzere ilan olunur. Basın:657 İLAN T.C. KOZAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 1994/26 Davacı DSt Genel Müdürlüğü tarafından davalı Ahmet Ök- süz aleyhine açılan tescil davasından dolayı mahkememizın 27.10.1994 gün ve 1994/26 esas. 1994356 sayılı kararlan ile Kozan ılçesi Faydalı Köyü 61 parseldeki davalf Ahmet oğlu. Ahmet Öksüz'ün hissesinin iptali 333m2'lık bölümünün DSİ adına tapuya tescılıne; 958.000.- TL'nin davalıdan tahsiline. keza 350.000.- TL ve- kalet ücretinin de davalıdan tahsiline karar venlmış olup işbu karann gazetede yavım tanhinden itibaren 15 gün içinde adre- si tespit edılemeyen davalı Ahmet Öksüz tarafından ıtiraz edil- memesi halinde karann kendisi yönünden kesinleşeceği husu- su tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen duyurulur. Basın: 435 UMUT HANGİ DAĞEV ARDINDA HalitÇeJenk 60.000 (KDV içinde) Çoğdo) Ytıymltın TürkiKuğıÇııd 3V-4I Cağaloğlu-faıtnbul ödemeli gönderilmez DÜŞÜNÜYORÜM ÖYLEYSE VURUN İlhanSelçuk 22. bası 70.0001 KDV ıçınde) Çağduj Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağalnğlu-hıaııhul Ödemeli gönderilmez İLAN T.C. BERGAMA ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1994/35 Davacı Huriyc Koz tarafından açılan eşi Bergama Cel- tıkçi Köyü'nden Bayram oğlu Ibrahım Koz'un gaipliğine karar verilmesi talep edılmekle: Bergama Topallar Köyü, cilt 14401, sayfa 20, kütük sı- ra no 8'de nüfusa kayıtlı Bayram ve Cennet oğlu, 1938 do- ğumlu Ibrahim Koz' un tarihten beş sene kadar önce evi terk edip gittiği, kendisinin akıl hastası olduğu, saldırgan davranışlan sırasında belirsiz kişilerce öldü rülebileceği. ancak nerede öldüğünün bilinmediği, yapılan tüm ara ma- lara rağmen izine rastlanmadığmdan gaipliğine karar veri- leceğin den, Ibrahim Koz hakkında malumatlan bulunan kişilerin MK'njn 32. maddesi gereğince 3 ay içinde malu- matlarını Bergama Asliye Hu kuk Mahkemesi'nin 1994/35 esas sayılı dosyasına bildirmesi, aksi takdirde adı geçenin gaipliğine karar verileceği ilan olunur. 11.08. 1994 Basın: 655
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog