Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Portekiz, yeni dönem başkanı • BRÜKSEL(AA)- Avrupa'nın savunma alantndaki tek teşkilatı olan Batı Avrupa Birliği'nin (BAB) dönem başkanhğı görevi Portekiz'e geçti. Birliğe 1988 yılında katılan Portekiz, genelde bir yıl olan dönem başkanhğı görevini, altı ay için yürütecek. Bu görev, 1 Temmuz 1995'te yine altı ay için lspanya'nın sorumluluğuna geçecek. 1948 yılında kurulan BAB, Avrupa Birliği'nin 15 üyesinden, 10'unun oluşturduğu bir birlik niteliği taşıyor. bveç'te iRc acinsel evliUği •^TOCKHOLM (AA) - tsveç'de, homoseksüellerin evliliğine izin veren yasanın 1 ocak tarihinde yürürlüge girmesinden sonra ilk evlilik gerçekleştirildi. Isveç, böylece Danimarka ve Norveç'den sonra kilise düğünü ve çocuk edinme dışında, resmi evliliğin tüm haklanna sahip olacak şekilde homoseksüellerin evliliğine izin veren üçüncü kuzey ülkesı oldu. Dün evlenen Hans ve Sven-Olov Jansson, 5 yildan bu yana birlikte yaşadıklannı, ancak heteroseksüel çiftler gibi toplumca tanınmanın kendileri için önemli olduğunu söylediler. kapıştı: 10 blü • COTABATO(AA)- Güney Filipinler'de iki rakip örgüt arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü. Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi Komutanlan'ndan Teng Salık ile rakip örgüt Moro islami Kurtuluş Cephesi taraftan yeğeni Monguiamin Salık arasındakı kavga, iki grubun taraftarlan arasında çatışmaya dönüştü. Her iki grup da Filipinler'in güneyinde Müslümanlara daha fazla özerklik verilmesi için mücadele ediyor. BMr Somali'den çekffiyor • MOGADİŞU (AA) - BM, Somali'nin Başkenti Mogadişu'nun güneyinde bulunan merkez karargâhını 15 ocakta bosaltacak. BM yetkililennden edinilen bilgiye göre BM'nin Somali operasyonu çerçevesinde görev yapan askerler ve sivil personel, 15 ocakta merkez karargâh ıle birlikte, lıman ve havaalanını başkente bağlayan kontrol noktalanndan çekilecekler. Ülkenin kuzeyinde kendini cumhurbaşkanı ilan eden Ali Mehdi Muhammed'in kontrol ettiği bölgelerde bulunan BM bürolan ve başkenri ikiye bölen yeşil hattaki kontrol noktalan da aynı tarihte boşaltılacak. "Ankara, AB'ye çokuzak" • STRASBOURG (AA) - Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesinde yer alan bir yorumda, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne 15 yıl öncesinden daha uzak olduğu ileri sürüldü. Le Monde gazetesinde yer alan yorumda, Güneydoğu Anadolu politikası, Yunan hükümetinin Türkiye-Avrupa Birliği gümrük birliğini engellemesi ve Kıbns sorununun çözülememesi yüzünden, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı iddia edildi. GALERI • ATÖLYE Ecevit Cumhuriyef e verdiği demeçte, Ankara'nın bölgedeki değişiklikler karşısmda hazırlıksız kaldığmı söyledi: Türkiye değişiııd yakalayatnadıIŞIKKANSU ANKARA - DSP Genel Başkanı Bfilent Ecevit Türkiye'nin Kuzey Kıbns Türk Cum- huriyeti'nin (KKTC) giderek ağırlaşan ekono- mik sorunlannagereken ilgiyi göstermediğin- den yakınarak Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirePin kendisiyle aynı kaygılan taşıdığını ve bu konuda hükümeti sözlü ve yazılı uyardığı- nı söylediğini açıkladı. Ecevit. bölgede son yıl- larda meydana gelen değişikliklere Türki- ye'nin çok hazırlıksız ve bilgisiz yakalandığı- nı ifade etti. Ecevit, Bosna-Hersek'teki gelişmelere iliş- kin bir soruyu yanıtlarken 1990 yılında Yu- goslavya'nın bölünme sürecıne girdigini, o dö- nemde kendisinin, hükümeti ve devlet yöneti- cilerini Türkiye'nin devreyegirmesi konusun- da uyardıgını anımsatarak şunlan söyledi: "Türkiye ya Yugoslavya'daki bölünmeyi ön- lemeye çalışmalı ya da bu mümkün olmaya- caksa. bölünmenin sancısız olması için girişim- ierde bulunmalıydı. Fakat maalesef. Türkiye inisiyatifi. Yugoslavya'yı bölmek isteyen bazj Badİı ülkelere bıraktı ve kontrolü elinden ka- çtrdı. Çok adaletsiz olan ambargoya uzun süre aşın sadakatle uyum sağladı. Gereken etkinli- JCTC'nin giderek ağırlaşan ekonomik sorunlanna gereken ilgi gösterilmedi. Türkiye'de tırmanan enflasyon, KKTC'ye fazlasıyla yansıyor. Kıbns Türk halkında moral bozucu etkilere yol açılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da benim kaygılanmı paylaşıyordu. Hükümeti, hem sözlü hem de yazılı olarak uyardığını söyledi. ği elde edemedi." Çeçenya'daki gelişmelerin de çok hassas ol- duğunu dile getıren DSP lideri. eskı Sovyetler Birhgı dağıldıktan sonra Rusya'da yeni birya- pılanma ve Çarlık modeline benzer emperya- lizm hevesı uyanmaya başladığına dikkat çe- kerek şu görüşlere yer verdi: "Çecenya da Rusya Federasyonu'nun özerk cumhuriyetterinden biri Ruslar da daha çok bölünmek istenuyoriar. Türkiye,Çeçenlere çok ilgi göstermekle yükümlü. Hem bir bölge ülke- si olması acısından hem ulusal >akınlık açısın- dan hem de Türk ulusunun içinde önemli bir yer tuhıyor Çeçen kökenli yu rttaşlanmız. Tür- kiye. \ ine orada da hazırlıksı/ davrandı ve ini- siyatifolanağını elinden kaçirdı. Sovyetler Bir- liği hemen dağıidıktan sonra Sa>ın Dudavev, bildiğim kadam la birkaç ke/ Türkiye've geldi ve derdini anlatmak istedi. ama muhatap bu- lamadı. Ovsa o sırada Türkhe'de hükümet bi- raz yakından ilfplcnseydi, Çeçenlerin sorunla- nna kulak verseydi, onlan uziaştırma yollannı bulabilirdi. Aynı şe> Gürcistan-Abhazya ola- yında da yasandL 1992 yazında Sayın DemireL, başbakan olarak Gürcistan'a gideceği sırada, hemen ondan iki-üç gün önce. Abhazya Özcrk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın başkanh- ğında üst diizev bir hcyet geldi. Tek bir hükü- met üyesi konuşmadı kendileriyle. Hem Gür- cü hem Abhaz asıllı yurttaşlanmız var. Bun- lar. aralannda çok iyi geçinryorlar. Aynı uyumu, Gürcistan ile Abhazya arasında da sağiayabi- lirdi Türkiye. Fakat bu fırsatı da kaçırdı." Ecevit. Kıbrıs'ın uluslararası boyutundan fazla kaygılı olmadığını, ancak KKTC'nin ekonomisinın çok ciddi bir darboğaza sürük- lendiğini aktardı Ecevit şöyle konuştu: "Darboğazın başta gelen nedeni de elektrik konusunda hâlâ Rum kesimine bağlılığın sür- mesi. Maalesef Türkiye. KKTC'nin elektrik sonınun çözümüne ciddi bir katkıda bulunma- dı. Son ay larda. elektrik kcsintikrini günde 10- 12, bazen 18 saate çıkardılar. Türk kesiminde sanayi durdu. Esnaf tş yapamaz haie geldi, tu- rizm baltalandı. Buna bir de akary akıt sıkınh- sı eklendi. Ayrıca Türkiye'de tırmanan enflas- yon, KKTC'ye fazlasıyla yansıyor ve Türkiye; KKTC nin, giderek ağırlaşan ekonomik sorun- lanna gereken ilgiyi göstermiyor. Kıbns Türk halkında moral bozucu etkilere yol açılıyor. Bu- nun siyasal baskılan da artnracağı belİL" Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile yap- tığı hon görüşmede bu kaygılannı ilettiğini açıklayan Ecevıt, "Sayın Cumhurbaşkanı da benim kaygılanmı paylaşıyordu. Hükümeti, hem sözlü hem de yazüı olarak uyardığını söy- ledi" dedi. ilistinli 3 polisin öldürülmesine büyükprotesto Gazze ŞeridTnde hava gerginDış Haberler Servisi - Gazze'de üç Filistinli po- lisin, Israilli askerler tarafından öldürülmesi gergin- lik yarattı. Her iki taraf da önce karşı tarafın ateş aç- tığı konusunda ısrar ediyor. Yüzlerce Filistinli dün kanlı saldınyı protesto etmek için gösteri düzenle- di. Gazze Şeridi smınnda görev yapan tsrail asker- leri. önceki gün sınınn diğer tarafında nöbet tutan polisleri terörist sanarak ateş açtılar. Erez sınır ka- pısında meydana gelen olayda üç Filistinli polis öl- dü. Filistinli polis yetkilileri, tsrail askerlerinin ate- şi sonucu aynca 3 sivilin öldüğünü. 11 kişinin de ya- ralandığını belirttiler. Filistinli polis yetkilileri, çatışmayı lsrail asker- lerinin başlattığını ifade ettiler. Polis sözcüsû Gaz- ze'de yaptığı açıklamada. "Israü ordusunun iki Fi- listinsınır karakolunasakiınsı 3 polisin hayatına mal oldu. tlk kursunu lsrail nskerleri sıkö ve mevzfleri- mize doğnı bomba attılar" dedi. lsrail askeri kay- naklan ise lsrail ve Gazze Şeridi arasındakı Erez ge- çiş noktası yakınlannda devriye gezen lsrail askeri aracına Filistinlilerin otomatik silahla saldırdığını ileri sürüyor. lsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ise dün FKÖ heyeti ıle özerklik görüşmelerinı sürdürmek üzere gittiği Kahire'de verdigi demeçte. olayın bir "yan- lış anlaşılmadan" kaynaklandığını açıkladı. Üç Filistinli polis için dün Gazze'de düzenlenen cenaze töreninde yüzlerce Filistinli protesto göste- risi düzenledi. Cenaze törenıne katılan Filistinliler ^intikam" diye bağırdılar Yaser Arafat ise polisle- rin yakınlanna "Bizden daha güçlü olanlar, silah- larryla bize boyun eğdiremezler''dedi. Kuzey Irak, iç savaşın eşiğinde Bir haftadır meydana gelen çatışmalarda yüzlerce kişi öldü Kürt gruplar arasındaki çaüş- malar, Erbil ve Süleymaniye kentlerinde yoğunlaşryor. Dıs Haberler Servisi - Kuzey Irak'ta Kürt gruplar arasında bir haftadır tırmanarak sü- ren şiddetli çarpışmalar, sokak çatışmalan- na dönüştü. Rakip gruplar arasındaki çatış- malann Erbil kentine tamamen yayıldığı bil- diriliyor. lran resmi haber ajansı lRNA'nın Kürt kaynaklara dayanarak verdiği habere göre, bölgenin en büyük kenti olan Erbil'in çeşit- li kesimlerinde Mesud Barzani ile CelalTa- labani taraftarlan arasında önceki gün şid- detli çatışmalarpatlak verdi. Barzani'nın li- derhğındekı Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ile Talabani'nin liderligındekı Kür- distan Yurtseverler Birtigi (PUK) peşmerge- lerinin karşılıklı topçu ateşi açmalanyla baş- layan çatışmalarda çok sayıda sivil de haya- tını kaybetti. IRNA'nın haberinegöre, tran sının yakın- lanndaki Süleymaniye kentinde de şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Kuzey Irak'ta bir haftadır yaşanan çatış- malar, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Irak haber ajansı INA, yalnızca Erbil kentin- de ölü sayısının 472 olduğunu bildiriyor. Toplam ölü sayısının ise bunun çok daha üzerinde olduğu sanılıyor. Bölgede geçen mayıs ayında da çatışma- lar patlak vermış. aylarca süren olaylarda yaklaşık 400 kişi ölmüştü. Eylül ayında bir araya gelerek uzlaşma yollan arayan Kürt li- derler Barzani ile Talabani banş anlaşması imzalamış ve ortak bir yönetim kurma kara- n almışlardı. Barzani, Talabani ve Kürdistan tslami Hareket lideri Osman Abdfllaziz, Kürdistan Federe Devleti Parlamentosu ve Kürt partilerin gözetimi altında ımzalanan 7 maddelik banş anlaşması, bölgededenetimi hükümet birliklerinin sağlamasını, esirlerin karşılıklı salıverilmesini, peşmergelerin şe- hir içinde silahla dolaşmalannın yasaklan- masını öngörüyordu. 293 89 78 (3HAT) Resim Sergisi 3 Ocak-26 Ocak '95 Türkiye İş Bankası Parmakkapı Sanat Calerisi B*ye«lu4sL Tel: 244 20 21 riOBİ ^alerisi resim sergisi 5-24 Ocak 1995 Valikonağı Cad. Pasuj 73 Nişantaşı Tcl: (212) 225 23 37 SINEM BANNA EYÜBOĞLU Bugûn :" Bakalım ne yapacak ? " diye, renklerden birini kafesten çıkardım. 6-26 Ocak 1995 Taksım Sanat Galerisi \ Galeri Atölye ılanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) ADNAN ÇOKERMinimaller ve Varyasyonlar Sergı 21 OCAK 1995 tanhıne kadar uzatılmıştır GALERİB HüsrevGeredeCal FmnSdi.No 2iTe?*ye Istanbul Tel 0(212»22703fö'°aar-ı>ınıtesilmrçrıtrgm\nM-i)Xmx*>r BOR-KOOP İHALE İLANI Bor-Koop ortağı S.S. Bornova Saraykent Konut Yapı Kooperatifi'ne ait Bornova Erzene Mahallesi'nde kaba inşaatı (%40'ı) tamamlanmış, 90 adedi 79 m^'lik, 476 adedi 99 m^'lik toplam 566 (333 adedi dubleks, 233 adet tripleks) konutun ince işleri götürii bedelle yaptınlacak olup, 1995 yılı sonunda bitirilecektir. Işin tahmini bedeli 199^ ydı fıyatlarıyla 78.566.500.000.- (Yetmişsekizmilyar beşyüzaltmışaltımilyon beşyüzbin) TL. dır. tstekli olanların 11.01.1995 tarihine kadar aşağıdaki adrese başvurmalan gerekmektedir. \ Saygüanmızla, S.S. BORNOVA SARAYKENT KONUT YAPI KOOPERATIFİ Dilaver SARAYHANOĞLU Başkan Adres: Fevzi Çakmak Caddesi No. 24/4 Bornova - ÎZMİR Tel. 0 (232) 388 39 66 - 373 21 84 Not. 1- Kooperalifimiz ihate kmunı Ubi değildir ihüeyi ytpıp yıpmımaktı, «şi dilediğine vennehe seıbesttir 2- Ihale dosyası bedeli 3 000 000 TL-'dır EKONOMİK BASKILAR DORLKTA KKTC'de ekonomi felç • Elektrik kesintileri sanayi. turizm. ticaret ve tanm kesimlerine ağır darbe indirdi. Üretimde önemli oranda düşüş meydana geldi. REŞAT AKAR LEFKOŞA - Kıbns sorunu- nun çözümünü yakın bir gele- cekte sağlayabilmeyi amaçla- yan Amerika Birleşik Devietle- ri ile Ingiltere'nin girişimleri yoğunlaşırken Kıbns'taki Türk halkına yönelik ekonomik bas- kılar da son 20 yılın en yüksek düzeyıne ulaştı. Banş Harekatf nın gerçekleş- tiğı 20 Temmuz 1974'ten bu ya- na elektrik konusunda Rum ta- rafına bağımlılıktan kurtalama- yan Kuzey Kıbns Türk Cumhu- riyeti son 5 ay ıçerisindeki ke- sintiler yüzünden ciddi bir eko- nomik kriz yaşamaya başladı. Elektrik kesintileri sadece sana- yi ve turizm sektörünü degil. ti- caret \ e tanm sektörünü de ağır bir şekilde yaraladı. Üretimde önemli oranda azalmalar mey- dana gelince işçi çıkarmalannın yoğunlaştığı. bunun da göç ha- reketini hızlandırdığı gözlemle- niyor. Maaşlar zor ödeniyor Kuşkusuz, tüm ekonomik sektörlerin darbelenmesiyle devletin kasasına düşen vergi- ler de azalıyor \e bu kez sayıla- n 10 binı aşan kamu görev lilen ile emeklilerin maaşlannın ödenmesinde dahi güçlüklerçe- kiliyor. KKTC Hükümeti. bir süre önce Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş aracılıgıyla Ankara"ya gönderdiği mesajda "Son nefe- simizi verhoruz. ^rdıma yeti- şin'" diyerek acil para yardımı istedi. Ancak KKTC hükümeti- nin kamu görevlılenne "Eşel Mobi!" sıstemi uygulayarak enflasyon oranında maaş artışı vermesı ve Katma Değer Vergi- sı'nı ısrarla uygulamaktan ka- çınması. Çiller'ın yardım çağn- lannı dikkate almamasına yol açtı CiHer'inbutufumununde- vam etmesi halinde KKTC hü- kümetinin önümüzdeki aylarda maaş ödeyebilmesinin imkân- sız olduğu bızzat hükümet yet- kililerince ıtiraf ediliyor. Tek çare göç Bir yandan Rum Yöneti- mf nin ambargosu. diğer yan- dan Av rupa Birliği Adalet Diva- nı'nın. KKTC ürunlerine fon- larla ihracat zorluğu getirmesi sanayicilerin göçünü de hızlan- dırdı. KKTC Konfeksiyoncular Birliği Başkanı Eren Ertanın. Avrupa Birliği Adalet Diva- nı"nın Rum isteğineboyun eğe- rek almış olduğu karardan son- ra zora giren konfeksiyon ihra- catçılannın, KKTC hükümetin- den de gerekli teşvikleri görme- diğine dikkat çekerek "Hepimiz göçe hazırianıyonız'* dedi. Bir- çok yatınmcının Balkan ülkele- rıne yöneldiğinı anlatan Erta- nın. devletin izlediği politikayı gayri ciddi olarak nıteledi Kuzev Kıbns'ta son bir yıllık mutfak enflasyonunun yüzde 215"e yükselmesiyle dar ve sa- bıt gelırli vatandaşlar ciddi bir geçim sıkıntısına düşerken elektrik kesintilennin yarattığı olumsuz sonuçlarla birlikte ya- şamın zorlaştığı dikkat çekiyor. Bu noktada, Kıbnslı Türİcler arasında siyası çözüm isteyenle- rin artacağına ışaret ediliyor. KIBRIS SORÜNU Ankara-Washington trajîği hvdanıyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Türkiye, bu yılın ilk ko- nuklan olan ABD yetkililerini ağırlayacak. Ankara'ya tanıdık yüz olan ABD'nin yeni Türkiye Büyükelçisi Marc Grossman dün görevine başlamak üzere Ankara'ya geldi. ABD'nin Av- rupa ve Kanada işlerinden so- rumlu Dışişlen Bakan Yardım- cısı Richard Holbrookeda Was- hington'un Kıbns'a verdiği ön- celik çerçevesinde 6-7 ocak ta- nhleri arasında Ankara'yı ziya- ret edecek. Holbrooke'un ziya- reti sırasındaTürkiye'ye yönelik artan insan haklan eleşt'irisi ve Kongre'nin Ankara' ya ambargo uygulaması olasılığı üzerinde de durması bekleniyor. The Washington Post gazete- sinde önceki gün yaynlanan bir haberde ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kıbns sorunun çözü- mü yönünde yeni girişmler baş- lattığı bildirildi. Haberde, Clin- ton'ın, Kıbns konusunda hiç bir tecrübesi olmayan Richard I. Bedttie adlı bir avukatı kendisi- ne bağlı Kıbns özel temsilcisi olarak atayacağı belirtildi. İkinciadam 1989-1992 yıllan arasında büyükelçiden sonraki ikinci adam olarak Ankara'da görev yapan 44 yaşmdaki Grossman, Türkiye'deki yeni görevi önce- sinde ABD Dtşışleri Bakanı'nın özel asistanlığı görevini yürütü- yordu. Grossman' ın gazeteciler- le dün yaptığı ilk görüşmede Türkçe konuşması ilgiyle karşı- landı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel e irımatnamesini yann sunması beklenen Grossman, ocak sonlanna doğru ABD'de yapılacak Türk-Amerikan Kon- seyi toplantısına katılmak üzcte ülkesine gen gıdecek. ABD Dışişleri Bakanhğı'nda ağırlıklı olarak askeri ve siyasi işlere bakan Grossman, NATO nezdinde de ülkesini temsil etti. ABD'nin Türkiye'deki yeni bü- yükelçisi Grossman, ABD eski Başkanı Jimmy Carter döne- minden başlamak üzere. ABD başkanlan ile dışişleri bakanla- nnın özel asistanlığını yaptı. Eşi de ABD Dışişleri Bakanhğı'nda görevli olan bir çocuk babası Grossman, master derecesini In- giltere'de aldı ve Ortadoğu uz- manı olarak tanınıyor. ABD'nin Kıbns'a verdiği öncelik çerçe- vesinde geçen aylarda Stephen Oxman'dan görevi devralan ABD'nin Avrupa ve Kanada iş- lerinden sorumlu Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Richard Holbro- oke da Kıbns ve Atina'ya yapa- cağı zıyaretlerin ardından önü- müzdeİci cuma günü Ankara'ya geliyor. Holbrooke'un yeni görevine, başladıktan sonra bölgeye ilk zi- yaretini gerçekleştirdiği ve bu çerçevede Türkiye'deki temas- lan sırasında da tüm ikili ilişki- ler üzerinde görüş alışverişi ya- pacağı belirtiliyor. Geçen yıl sonunda Kıbns ko- nusunda nispeten dengeli bir ra- por yayımlayan ABD'nin Holb- rooke'u yılın hemen ilk hafta- sında bölgeye göndermesi Was- hıngton'un Kıbns sorununun bir an önce çözümü yolunda hızlı bir giriş yaptığı şeklinde değer- lendiriliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog