Bugünden 1930'a 5,504,180 adet makaleKatalog


«
»

DİNLEYİNFM 103J Batı Marmara FH 103.3 Doflu Uvmm Cumhuriyef DİNLEYİNFM 103J Bab Marmara FM 103.3 DoOO 71. H SAYI 25291 /15000 Tl r^Ol/ KURUCUSU: YUNUS NMİ (7924-7945) BAŞYAZARI: NMİRIUUH (1945-7991) DtRENtYORLAR- Çeçen halkmın direnişinde kadınlann payı biiyük. Gerek cephe gerisinde gerek silah elde mü- cadeleleri) le Ruslara kafa tutuvoriar. Grozni'de Rus bozgunu• Çeçenya'nın başkenti Grozni'de ağır bir kayba uğrayan Ruslar toparlanmaya çalışırken Çeçenya Devlet Başkanı Cahar Dudayev, ellerinde yüzlerce Rus askeri bulundugunu açıkladı. Dudavev, Rusya'ya çekilmesı koşuluyla ateşkes önensinde bulundu. • Rusya'nın eski Başbakanı Igor Gaydar ise Groznı'deki durumu Rusya için "bir askeri felaket" olarak niteledi. AFP, Grozni'de Başkanlık Sarayı'nın çevresinde en az 100 Rus askerinin cesedınin bulunduğunu bildirdi. • //. Sayfada ECEVİT CUMHURİYETE KONUŞTUT Türkiye gelişmelere hazırlıksız yakalandı • KKTC'nin giderek ağırlaşan ekonomik sorunlanna gereken ilgi gösterilmedi. Türkiye'de tırmanan enflasyon, KKTC'ye fazlasıyla yansıyor. Kıbns Türk halkında moral bozucu etkilere yol açılıyor. Saym Cumhurbaşkanı da benim kaygılanmı paylaşıyordu. Hükümeti. hem sözlü hem de yazılı olarak uyardığını söyledi. • Türkiye, Çeçenya sorununda da hazırlıksız davrandı ve inisiyatif olanağını elinden kaçırdı. Sovyetler Birliği hemen dağıldıktan sonra Sayın Dudayev, bildiğim kadanyla birkaç kez Türkiye'ye geldi ve derdini anlatmak istedi, ama muhatap bulamadı. IŞK KJINSU'mm SÖyteŞİSİ miO.Sayfada Kuzey Irak'ta Kürtler iç savaşm eşiğinde • Celal Talabani ile Mesud Barzani taraftarlan arasındaki çatışmalann giderek tırmandığı ve sokak sokak sürdüğü bildiriliyor. • Rakip gruplar arasındaki çatışmalar Erbil kentine tamamen yayılmış durumda. Irak haber ajansı INA'ya göre, yalnızca Erbil kentinde ölü sayısı 472. Toplam ölü sayısınm ise bunun çok daha üzerinde olduğu sanılıyor. • 10. Sayfada Cazze'de hava gergin Gazze'de üç Filistinli polisin, Israilli askerler tarafından öldürülmesi gerginlik yarattı. Her iki taraf da önce karşı tarafın ateş açtığı konusunda ısrar ediyor. Yüzlerce Filistinli dün kanlı saldmyı protesto etmek için gösteri düzenledi. • ıo. Sayfada ANAP'lı Dumankaya'dan DYP'lilere suçlama: TURBAN çiftliği•"Ömer Bilgin'in bir numaralı görevi. kuruluşta çalışan yüzlerce insanı Başbakan Çiller'in mitinglerine götürüp Çiller'i alkışlatmaktır" diyen ANAP'lı Halit Dumankaya, "DYP teşkilatında çahşıp TURBAN'dan maaş alanlar var... Bazı müfettişler de TURBAN'ın tesislerinden bedava ya da çok ucuza yararlanıyorlar" iddiasında bulundu. NURSUNEREL ANKARA - ANAP Istanbul Milletvekilı Halit Dumankava. TURBAN'dan, DYP teşkilatın- da çahşıp işe gelmeden maaş alanlar bulunduğunu, yöneticı- lenn "sahte faturalar" yoluyla kurumu mılyarlarca lira zarara uğrattıklannı bıidırerek "TL'R- BA>, Ömer BügüTin çifUiğine dönmüşttir" dedı. TURBAN Genel Müdür Yardımcısı Ah- mct Dündar'ın sahte kadro ile ışe adam almak suçundan halen ağır ceza mahkemesınde yargı- landığını. hakkında rüşvet suç- iamalan bulunduğunu kayde- den Dumankaya, "Ne yazık ki. CUMHURBAŞKANI'NIN FEStH YETKİSl TARTIŞILIYOR 'Demirel açıklama yapmalı' • Cumhurbaşkanı Demirel'in, Meclis'i •ANAP Genel Başkanı Mesut fesih yetkısi ıstemesı ve bunun 6 ay içinde Yılmaz, Cumhurbaşkanı Demirel'in, gerekli olabıleceğini açıklamasına mevcut hükümetle Türkiye'nin Kjratlıoğlu'ndan sert tepki geldi. Çıller'e sorunlannın aşılamayacağı ve bunalımdan yakınlığıyla bilinen Kıratlıoğlu, "Eğer bir çıkışın erken seçim olduğunu ifade ettiğını yerlerden mesaj aldıysa bu konuda belirterek, sözlenne tüm gerekçeleriyle fıükümete ve Meclis'e bilgi vermehdir" açıklık getiımesini istedi. SHP Grup görüşünü dile getirerek, bu açıklamanın Başkanvekili Ercan Karakaş ise "yabana atılmayacak ciddi bir olay" "Cumhurbaşkanı ne biliyorsa olduğunu söyledi. açıklamalıdır" dedı. 1 5. Sayfada Türkiye'de ne bu iddialan sonışturacak müfettişler ne de bunlan haber \apabi- lecekgazetecilere rasdanmıyor" diye ko- nuştu. TURBAN'laılgıli olarak aylardırsür- dürdüğü çalışmalan Cumhuriyet'e an- latan Halit Dumankaya, derledığı belge- leri göstenrken. Başbakan Tansu Çil- ter'e de "KİT zararlanndan şikâyet edi- yordunuz. TURBAN'ı partiniz için kul- landığını/ için mi buradaki skandallara göz vumuyorsunuz" sorusunu yöneltti. Halit Dumankaya, sahte faturalar ara- cılığı ile kurumun dolandınldığı yönün- deki bılgıleri Malıye Bakanlığı'ndanda doğrulattığını belirterek şunlan anlattı: "TURBAN'a ait Küçüksu, Cartton ve İstinye arsalan,Ozelleşrirme tdaresi'nce satişa çıkanlacaktir. Buna rağmen bu arsalara 1993 yılı fi\atlan ile 500 miKar liraya yakın alryapı >atınmı yapılmıştır. Bu işleri Ak Hafriyat, Şafak Vapı ve Do- •" Yöneticiler, sahte faturayla milyarlık usulsüz ödemelere aracıhk ediyorlar" diyen Dumankaya şöyle konuştu: "Özelleştirme Idaresi'ne devredilen arsalara bile milyarlarca lira altyapı yatınmı yapıldığını belirledik... Kurumun genel müdür yardımcısı Ahmet Dündar, rüşvet ve sahte kadro ihdası suçlanndan ağır cezada yargılanıyor" lar bulunduruyorlar. Sene sonunda bu avansları kapat- mak için dışarıdan sahte fa- tura alıvorlar. Biitün bu iş- lemlerde de Ömer Bilgin im- zası bulunuyor." Dumanka- ya, kuruluşta DYP teşkilatın- da çahşıp işe gelmeden para alanlar bulunduğunu şu ör- neklerle anlattı: "Ömer Bil- gin'in bir numaralı görevi, ku- ruluşta çalışan yüzlerce insanı Başbakan Çiller'in mitingleri- ne götürüp Çiller'i alkışlat- mak ve Basbakan'ı öven pan- kartlar taşıtmak. Bunun öte- sinde DV P teşkilatında çahşıp TURBAN'dan maaş alanlar var, işte bazılannın isimleri: Ercan Işık (Şevket Demirel'in kayınbira- deri), Melih Işık (Şe\ket Demirel"in ye- ğeni), llhan Cevhen (Necmettin Cevhe- ri'nin yeğeni,Tansu Çiller'in siyasi danış- manı), Sezaı Ancı (Muzaffer Ancı'nın yakını). Nurettın Gökdemır (Hayrettin Gökdemir'in oglu), Mehmet Sedat Yıl- mazlar (Başbakanlık Tcfriş Kurulu Baş- kanı Turan Güven'in yeğeni), Emel Ke- ğuş Ticaret isimli şirketler almışlardır. Ozellestinne kapsamındaki bir >ere, he- le arsaya mil>arlarca lira altyapı >atın- mı sapmanın bu şirketlere para kazan- dırmaktan başka ne amacı olabilir? l sulsüzlükîerbununladabitmi>or, kurumun kendi işçilerine >aptırılan boya işleri, dışarıdan bir şirketten alı- nan faturalar volu ile iç ediliyor. Baş- ta Ömer Bilgin olmak üzere kurum yöneticileri, üzerlerinde biiyük avans- \ArkasiSa. 19,Sü.3'te düzeni affet kızım'•Opera Pastanesi'nde patlayan bomba ile yaşamını yitiren Yasemin Cebenoyan'ın annesi kızının cenazesinde tabuta sanlarak ağlarken babası da "lnşallah, bu terör olaylannın sonu olur" dileğinde bulunuyordu. İstanbul Haber Servisi - The Marmara Oteli'nin ginş katındaki Opera Pastanesi'ne (Cafe Marmara) geçtiğimiz cu- ma günü konulan bombanın patlaması sonucu yaşamını yi- tiren arkeolog-rehber Yasemin Cebenoyan dün Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verildi. Cebenoyan'ın cenazesine Cumhufbaşkanhğı Yaveri Jan- darma Binbaşı Ferit Sucuka da katıldı. Yaver Sucuka, daha sonra da yazanmız Onat Kut- • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de Yasemin''in cenazesinde gözyaşa döken annesi Hikmet Cebenoyan teröre lanet okudu. (Fotoğraf. KEREMILGAZ) 'Onat Kutlara sevgiyle' Surlar ve Onat Kııtlar •Yaşanan son olaylar, sanki bir zincirin halkalan gibi. Önce sanata tükürdülen sonra CRR'yi uygarhktan kopardılar; derken tstanbul surlannı üvey ev lat ilan ettiler; hemen ardından Turing'in yarattığı tesislere göz koydular... Böylesi bir süreçte, aydınlann ve sanatçılann buluşma yeri olan Opera Pastanesi'nin de bombalanmasını, artık salt ktnanacak bir terör eylemi olarak görmek, tehlikeli bir aymazlık olmuyor mu?.. OKTAY EKfiNCt Sonunda belki de amaçlanna ulaştılar ve hiç değılse yeni yıla şöyle yürekten bir coşku ve umut dolu kutlamayla girmemize engel oldular. Taksım'deki Opera Pastanesi'nde patlatılan bomba, sevgılı Onat Kutlarımızı Piyer Lo- ti'sinden ayınrken, sanınm birçok yılbaşı top- lantısına da hüzün ve genhmın çökmesine yol açtı. Daha 1995 başlamadan, ortahğı yine yo- bazhğın kara bulutlan sardı: "tslamcı şovenist- lerin" yılın son günlerinde düzenledikleri "al- ternattf" etkinliklerde ise gerçek nıyetleri ve "hedefleri" bir kez daha açığa çıktı. Örneğin, İs- tanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bıle televizyonlardaki o kibar görünme çabasını bir kenara bırakıp partisinin Kadıköy Caferağa Spor Salonu'ndaki toplantı- sına katılarak, Tunng'in boşaltacağı tesisler üzerindeki amaçlannı şöyle özetledi: "Aradası- rada bunlar Boğaz'a karşı kafavı buluyorlardı, şimdi bulamayacaklar..." Hiç kuşku yok ki Opera Pastanesi'ne bomba koyan "İslamcı teröristler'' de benzer düşünce- lere kapılmışlardı; "Aradasıradalaksim'inor- tasında toplanıp söyleşiyorlardı. Şimdi toplana- mayacaklar_." diyerek kanlı eylemlerinı plan- lamışlardı. Ne var ki bu karanlık planın talıhsız kurbanı olan Onat Kutlar, hastanede yaşama savaşı \ e- rirken, ertesi günü aynı pastaneyı bu kez tıklım tıklım dolduran aydınlık insanlar da demokra- siye ve çağdaş uygarlığa bağlılığın savaşımını göstermiş oldular. Aslında bütün bu olup bitenlerin "içyiizü'", yine yılbaşı öncesinde gündeme gelen bir baş- • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de Otobüsü tarayan teröristler yakalandı • Hereke ilçesi yakınlannda 31 Aralık 1994 günü Ankara- Istanbul seferini yapan şehirlerarası otobüsü tarayanlardan biri kadın iki kişi Ümraniye'de yapılan operasyon sonunda yakalandı. Saldırganlardan biri kaçmayı başardı. • Yakalananlann PKK'lı olduklan ve Milliyet gazetesi ile Kanal D'nin bulunduğu Doğan Medya Center'a karşı yapılan sılahlı saldın olayına da kanştıklan ileri sürüldü. tstanbul Haber Servisi- Koca- eli'nin Hereke ilçesi yakınlann- da, 31 Aralık 1994 cumartesı ge- cesi. Ankara-lstanbul seferini yapan "Metro Turizm"e aıt şe- hırlerarası otobüsü otomatık si- lahlarla tarayan ve 2 kişinin ölü- • Arkası Sa. 19,Sü.3'te Bakanlıktan asker ailelerine Çağn • Askerlık süresinin yeniden , 18 aya çıkanlması ile batı illerinden Olağanüstü Hal Bölgesi'ne gönderilen erbaş ve erler üzerinde oluşabilecek moral çöküntüsünü gidermek için bakanlık, aileleri devreye sokuyor. • Milli Savunma Bakanlığı, Olağanüstü Hal Bölgesi'ne göndenlen askerlenn aılelennden çocuklanna moral takviyesi için sık sık mektup yazmalannı istedi. • 7. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY Heeey, Biraz Tahrik 01un! Sıvas davasının yargısal aşaması, daha önce de vur- guladığımız gibi, henüz nok- talanmadı. DGM, 86 sanığa 2 yılla 15 yıl arasında deği- şen hapis cezalan verdi. Ka- rar, önümüzdeki günlerde Yargrtay'ın önüne gelecek. Sanıklara verilen hapis ce- zalarının azlığı çokluğu, da- vanın anlamı açısından birin- ci planda degil. Biz, özellikle DGM'nin karar veriş yöntemi • Arkası Sa. 19, Sü. 3te Hükümet özelleştirme konusuna hız verecek • Hükümet, Karabük'ün satışının ardından, özelleştirmeye hız verdi. Alınan kararlara göre Petrol Ofisi'nin yüzde 20 hissesi, yurtdışı fonlara satılacak. Havaş'ın yüzde 51-60 arasındaki hissesi, Sümerbank'ın asgari yüzde 40 hissesi, Erdemir'in en çok yüzde 30 oranındakı hissesi, blok olarak satışa sunulacak. • Devlet Bakanı Ali Şevki Erek. PTT'nin T'sinin satışı için Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli karannın bir an önce yayımlanması gerektiğini söyledi. • 7. Sayfada OLAYLAREN ARDENDAKt GERÇEK Bölük Pörçük... Sağda ve solda bölünmüş- lük ya da parçalanmışlık si- yasal yaşamın en çarpıcı göstergesı!.. Gerçi solda bir- leşmeden söz ediliyor, bu konuda "platformlar" oluştu- ruluyor; ama, sağdaki man- zaranın da soldan aşağı kalır yeri yok. Seçmenler sağdaki bütün partileri tanımıyorlar. Eğer gelişigüzel saymaya başlarsak önce iktidar ortağı DYP'den başlamalıyız; ardın- dan ana muhalefet partisi ANAP geliyor. MHP'nin dün- den bugüne değişmiş bir hali yok!.. RP'nin kimliği tartış- malı, ama yükselen bir yöne- lim çiziyor. En önemlisi, sağ partiler yelpazesinde Islamcı- ların merkez sağ kanadın şemsiyesinden ve vesayetin- den çoktan kurtulup iktidara tırmanma yoluna girmiş ol- maları; artık ayrı bir olguya dönüşmeleri!.. Ne var ki sağ kanattaki irıli ufaklı partilerin resmigeçidi sürüyor. Mende- res'in DP'si, Cem Boyner'in YDH'sı {Yeni Demokrası Ha- reketi), Yusuf Özal'ın YP'si (Yeni Parti), Muhsin Yazıcı- oğlu'nun BBP'si (Büyük Bir- lik Partisi), Hasan Celal Gü- zel'in YDP'si (Yeniden Doğuş Partisi), Besim Tibuk'un LP'si (Liberal Parti) ve belki de adını anımsayamadığımız başka partilerie sağ, tam bö- lük pörçük bir görüntü sergi- liyor. Solda ise CHP, SHP, DSP, ••• • Arkası Sa. 19,Sü.8'de 'Zorla kortıcu yaptılar' PKK'nin baskın yapıp 19 kişiyi öldürdüğü Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyü koruculan, kendilerinin zorla korucu yapıldıklarını Söylediler. • 4. Sayfada BORSA ûDun 26.080.38 öncekı 25.081.38 DOLAR ûDun 41.100 Öncekı 40.700 MARK ûDun 26.400 öncekı 26.150 ALTIN ûDun 502.000 öncekı 498.000 -Söz Fato'da" Kanal D'de Fatma Girik'in realty şovu 16 ocaktan itibaren yeni kanalında. M 17. Sayfada Prizziierin Onuru atv'de bir başyapıt. John Houston'ın yönettiği filmde başrollerde Jack Nicholson ve Kathleen Turner var. M 17. Sayfada Cinsiyet belirleme yasaklandı Sağlık Bakanlığı, "sperm aynmı" yöntemiyle cinsiyetin beliriennnesine olanak tanınan uygulamanın kullanıldığı merkezler hakkında işlem yapacak. • Arka Sayfada Yeşllırmak Dershanelerl kapatıldı Bursa'da Dershaneler Birliği'ne üye 13 dershane tarafından 8 Temmuz 1994'te yapılan toplu başvuruda, Yeşilırmak Dershaneleri'nin yönetmelik ve yasalara uymadığı belirtildı. • 3. Sayfada Ingiliz elçisinin raporu Talat Aydemir fedaedüdi • tngiltere Büyükelçisi Sir Denis Allen, 13 Temmuz 1964'te yolladığı "Aydemir Duruşmalan" başlıklı raporunda "Albay Aydemir'in üst rütbeli komutanlann ve sivillerin de harekâttaki payını açıklama çabalan, üstlerin itibannın korunması için Aydemir'in feda edilmesi konusundaki kararlılığın artmasına neden oldu" ifadelerini kullanmıştı. • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog