Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dinton siyahlara para dağıttı mı? • VVASHEVGTON (AA) - Whitewater skandalını soruşturan özel savcı. Başkan BiH Clinton'un 1990 valilik kampanyasi sırasında Arkansas'da siyah seçmenlere para dağıtıldığı yotundakı ıddialan incelemeye başladı. Özel savcı Starr'ın, özellikle inceledıği konulardan birinin, Clinton'un 1990 secim kampanyası sırasındakı harcamalar olduğu ıfade edilıyor. Hillarynin çrplak fotoğranarı • NEVVYORK(AA)- Aralannda ABD Başkanı'nın eşı Hillary Rodham Clinton'un da bulunduğu bazı ünlülerin ûniversıte yıllannda bilımsel amaçla çekilmiş çrplak fotoğraflan ûnıversiteden gelen talep ûzerine ımha edildi. Söz konusu çıplak fotoğraflar insan vücudu ile zekâ düzeyi ^rasmda bır bağlantı olup olmadığını araştıran bır ekip tarafmdan 1940-1960 yıllan arasında çekümiş \e Yale. Wellesley, Mount Holyoke gibi tanınmış üniversıtelerde okuyan ögrenciler model olarak kullanılmıştı. Madenciler ı: lOölüçatıştı: • JOHANNESBURG (AA) - Güney Afhka Cumhuriyetı'nin kuzeybatısındaki brr altın madenınde çalışan ışçiler arasında öncekı gün çıkan çatışmada, 10 kişinin öldüğü bildirildı. Maden yetkilileri, karşıt görüşlü kabile üyesi olan işçilerin arasındaki çatışmalann, önceki gece yansı başladığını ve gün boyunca sürdüğünü söylediler. Yetkililer, anlaşmazhğın sebebi hakkında bılgı vermediler. Rus elçiliğine bombalı saldırı • SANAA (AA) - Yemen'in başkenti Sanaa'daki Rusya Büyükelçıliği binasına öncekı gün bombalı saldtn düzenlendi. Polis, büyükelçilik binasına kimlıği bilinmeyen kişilerce iki el bombası atıldığını, saldınnın hasara yol açtığını. olayla ilgili sonışturma başlatıldığını söyledi. Moskova: Irak'a yapürınta son • MOSKOVA (AA) - Rusya Federasyonu Pariamentosu Alt Kanadı (Duma) Başkanı Ivan Ribkın. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'a uygulanan tüm yapönmlann kaldınlmasını istedı. Duma Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, "Ivan Ribkin, Birleşmış Milletler (BM) ve Avrupa Güvenlik ve Işbirliği TeşkilatTnın (AGlT) tüm kararlannı kabul eden Irak'a uygulanan ekonomik ve sfyasi yaptınmlann kaldınlması gerektiğine inanıyor" denildı. blami Cihad: Saldırıya devam • LONDRA (AA) - Israıl'de bombalı intihar saldınlannı düzenleyen Islami Cihad örgütünün lideri Dr. Fethi Şkakı. Şam'da görüştüğü Batılı gazetecılere, saldınlann süreceğini söyledi. Independent gazetesi muhabiri Robert Fisk, Sam yakınlanndaki Yarmuk Filistin kampında gördüğü Şkaki'nin sürekli güldüğünü ve bombalı eylemleri de gülerek değerlendirdiğtnt bildırdi. Aşırı dincîlere karşı uyan • PARlS(AA)-Fransa tçışleri Bakanı Charles Pasqua, aşın dincılere yönelik herhangi bir yumuşamaya karşı uyardı. Pasqua, bir televizyona verdigi demeçte, aşın dincilerin ılımlı Müslüman ülkeleri istikrarsızlığa kavuşturma ısteklerinde tereddüt etmeyeceklerinı söyledi. Pasqua "FlS'ın demokratlardan oluştuğuna birini kolayca inandırabilirsiniz. ama beni inandıramazsınız" dedi. Avrupa Konseyi, Türkiye'de demokratikleşmenin yetefsiz olduğunu savundu: Türldye demokrasi faldriSTRASBOURG (AA) - Avrupa Kon- seyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanlık Divanı'nın 1994 yılı etkinlik raporunda, Türkiye'de demokratikleşme konusunda atılan adımlann yeterli olma- dığı görüşü savunuldu. Raporda. "BaşkanukDivaıu,Turkyet- kililerin taahhütlerine ragmen gerekli ge- üşme sağlanamamasından üzüntii duyu- yor" ifadesine yer verildı. Etkinlik raporunu sunan ltalyan parla- menter La Russa, "Türldye'nin,terorizm ile mücadele ederken demokratik kuraJ- lan çignememesi gerekir'' dedı. La Rus- sa. ıktıdar ortağı ikı parti ve bır muhale- fet partısınin. demokratik reformlar ko- nusunda anlaştıgı yolundakı habeflerin ise sevindirici oldugunu söyledi. Sosyatist grubun tepldsi Etkjnhk raporu konusunda sosyalist grubun görüşlenni açıklayan Hollandalı parlamenter Elizabeth Baarveld Schla- man ise grup olarak Türkiye'nın Avrupa Konseyi üyeliğınin askıya alınmasını is- teyeceklerini bıldirdi. Hollandalı parlamenter, Türkiye'ye ge- • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin dün yapılan toplantısmda sosyalist grup, Türkiye'nın Konsey üyeliğinin askıya alınmasını isteyeceğini açıkladı. Sosyalistler, insan haklan konusunda Türkiye'ye gerekli sürenin verildiğini, ancak sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdüler. rekli sürenin verildiğini, ancak şu ana ka- dar verilen sözlerin yerine getirilmediği- ni ilen sürdü. Schlaman, sosyalist grubun Başkanlık Divanı'na bir mektupla iletilecegini söy- ledi. Etkinlik raporu ile ilgili olarak Türk parlamenterler adına söz alan DYP mil- letvekili Sait Kemal Mimaroğhı ise Tür- kiye'de demokratikleşme konusunda atı- lan adımlardan kendilerinin de tatmin ol- madığını belirtirken, anayasal değişiklik- lerin zorluğuna değindi. Mimaroğlu, "Üerjeme, Türk yetkilUer flerieme>i istemediği için değil. demokra- tik sistem > avaş bir sistem olduğu için ger- çekleşmiyor.450 üyefi parlamentoda, ana- yasal değişiklikler için 350 ov gerekiyor, dolayısryla değişiklikleristenen hızda ger- çekleşemiyor'* dıye konuştu. Anayasadakı 21 maddenin değışmesi için üç partinin anlaştığını ve bu değışik- likJerin şu anda alt komisyonda bulundu- ğunu hatırlatan Mimaroğlu, konuşması- nı şöyle sürdürdü: "Türk halkının amacı, demokrasiye olaşmakür. Kanşık bir bölgede bulunuyo- ruz, ancak buna ragmen demokratik ve laik bir düzeni savunuvoruz. Bu kolay bir iş değildir, fakat Türkhe bunu vapmaya kararhdır. Türkiye seçiminiyapmışnr. Bu da demokrasi vohıdur." Norveçli muhafazakâr parlamenter Hallgrim Berg ise yaptığı konuşmada. Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması fikrinin 'akıkı' olmadığını söyledi. Türkıye'nin üyeliğinin askıya alınma- sının hiçbır sorunu çözmeyeceğini belir- ten Berg, Türkiye'nin üyeliğinin askıya ahnmasıyla bölücü terör örgütü PKK ile birlikte aşın köktendinci akımlann getir- diği tehdidin de artacağını söyledi. Norveçli parlamenter, "Tüm olumsuz- luklara rağmen Türkiye'de ümit veren ba- zı ışıklar görüyorum. Türkhe ile olan dfr- yaloğumuzu sürdürmenyiz" dedı. Etkinlik raporuyla ilgili olarak görüş- lenni açıklayan AKPM Başkanı Miguel Angei Martinez ise Türkiye'ye karşı "sa- bırlı ve makul" da\Tanmaktan üzüntü duymadığını belirterek "Türkiye'nin üyeliğinin askıya alınması hiçbir sorunu çözmeyecektir" diye konuştu. Avrupa Konseyi'nin Türkiye'yi bün- yesinde tutarak demokratikleşmenin sağ- lanması konusunda "ftki bir güç"olabi- leceğini savunan Martinez, Ankara'nın üyeliğinin askıya ahnmasının Türki- ye'den insan Haklan Komisyonu'na ya- pılacak bireysel başvurulann da sonunu getıreceği uyansında bulundu. Avrupa sular altındaDış Haberler Servisi - Bir haftadır Avrupa'yı etkisi altına alan körü hava ve yoğun yağış etkisini sürdürüyor. Yoğun yağı- şın yol açtığı seller Alman- ya'dan sonra Fransa ve Belçi- ka'yı da etkısı altına aldı. Pans'te bir açıklama yapan hükümet sözcüsü Philippe Do- uste-Blazy su baskınlan sonu- cunda 15 kişinin hayatını kay- bettiğini. 5 kişinin halen kayıp olduğunu bildirdi. Sözcü 40 bın evin zarar gör- düğünü 5 bınden fazla kişinin evlenni terk etmek zorunda kal- dığını açıkladı. Fransa'nm Charleville-Me- zeres bölgesini etkileyen yoğun yağış nedeniyle taşan Meuse Nehri'nin yol açtığı baskınlar sonucunda 2 binden fazla ev su altında kalırken, bölgedeki okullar ve işyerleri süresiz tatil edildi. Givet yakınlanndaki bir yaş- lılar evıni su basması sonucu zor durumda kalan 70 kişi zorlukla kurtanldı. Charlaville'de ise Citroen otomobil fabrikası ka- patıldı, fabrikada çalışan 1800 kışi su altında kalan evlerine gönderildi. Normandiya'daki su baskınlan yüderce kişinin evlerini terk ermesine neden oldu. Aln kişinin ka> bolduğu baskınJarda en az bir kişinin ha\aünı kaybettiği öğrenîldi. Citroen marka bir araba selden nasibini almış ve sulara gömülmüş durumda. Milli Savunma Bakanı Gölhan, Atina'nın girişimini Cumhuriyet 'e değerlendirdi: 12 nıîl, barışa zarar verir • Gölhan, Yunanistan'ın karasulannı 12 mile çıkarmak için sürdürdüğü girişimlerle ilgili olarak "Bugünkü statünün olduğu gibi korunmasmı istiyoruz" dedi. KEMAL YURTERİ ANKARA - Milli Savunma Bakanı MehmetGölhan. Yunanistan'ın karasula- nnı 12 mile çıkarmak için yeniden baş- lattığı girişimlerin, bölgedekinın yanısı- ra, dünyada yaşanan banşı da etkileyece- ğini belirterek "Bugünkü statünün oldu- ğu gibi korunmasmı istiyoruz. Durup du- rurken, Ege bölgesinde bir sorun çıkma- sını istemejiz" dedi. Gölhan, Türkiye'nin 'komşularuun' yürütülen düzenin bozul- maması yolunda dıkkatli olmalannın 'ya- rarlı' olduğunu söyledi. Yunan hükümetinın. imzacı ülkelerin karasulannı 12mıleçıkarmasmıöngören Birleşmış Milletler Deniz Hukuku Söz- leşmesı'ni geçtiğimiz hafta sonunda, onaylanmak üzere meclise sunması ve konuyla ilgili gırişımlen Türkiye tarafın- dan dikkatle ızleniyor. Cumhuriyetin sorulannı yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Gölhan. Yunanis- tan'ın karasulannı 12 mile çıkarmasınm bölgedeki banşa zarar getireceğini ifade etti. " Durup dururken Ege böigesinde bir sorun çıkrnasını istemeyiz. 20 sene önce söylediğimiz gibi, bugünkü karasulan SH nırlannda en küçük bir değişikiik olduğu takdirde bunu savaş sebebi sayacağız" dı- ye konuşan Gölhan, Türkiye'nın'komşu- laruun' yürütülen düzenin bozulmaması yolunda dıkkatli olmalannın 'yararlı' ol- duğunu vurguladı. Yunanistan'ın karasulannı 12 mile çı- karmasının ardından Ege Denizi'nin bir 'Yunan göJü' haline dönüşeceğini belirten Gölhan, 12 mil sının içınde kalan deni- zaltı ve denizüstü varlıklannın Yunanlı- lara ait olacağını anımsattı Yunanistan'ın, Deniz Hukuku Sözleş- mesi'ni, onaylanmak üzere geçtiğimiz hafta sonunda meclise getırmesiyle ilgi- li zamanlamanın çeşıtlı faktörlere bağla- nabıleceği belirtiliyor. Bu faktörler şöyle sıralanıyor: # Yunanıstan, Türkiye ile Avrupa Bir- lıği (AB) arasında mart ayı başında yapıl- ması beklenen Ortaklık Konseyi toplan- tısmda bir gümrük bırliğı karan çıkması- na karşı vetosunu sürdürüyor. Bu vetosu- nu kaldırması için AB 'den tavızler kopar- maya çalışan Atina, 12 mil konusunu şim- di gündeme getirmış olabilır. # Yunan kamuoyu, geçen 16 kasımda sözleşmenin yürürlüğe girdiği sırada Tür- kiye ile yaşanan knz sırasında hükümeti, Ege'de karasulannı 12 mile çıkarmaya- rak, geri adım atmakla suçladı. Yunanis- tan'da mayıs ayında cumhurbaşkanlığı se- çimleri yapılacak. Andreas Papandreu hükümetinin. secinuer öncesi Deniz Hu- kuku Sözleşmesi'ni meclise getirerek, ka- mum unu arkasında toplamaya çabşabüe- ceği ifade ediHyor. # Türkiye'de dikkarJerin, koalisyon or- tağı SHP'nin, CHP ile gerçekleştiremedi- ği birleşme çalışmalannm yoğunlaşma- sından yararlanarak Yunanistan, 12 mil konusunu meclise gerirmiş olabilir. # Yunan hükümeti. geçen 16 kasımda daha henüz sözleşmenin Yunanca çeviri- sini yapamadığı gerekçesiyle kamuoyun- dan eleştiri aldı. Sözleşmenin çevirisinin yeni tamamlanmış olabileceği ve meclise getirilmesi zamanlamasmın da bu durum- la bağlantılı olabileceği belirtiliyor. ABD KONGRESI Türkiye, insan haklarında sıkışıyor • ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Shattuck, insan haklan ihlalleriyle ilgili raporunu yann Kongre'ye sunacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. insan hak- lan alanında giderek ABD'nin baskısı altına giriyor. Diploma- tik kaynaklar, ABD'nin Türki- ye'deki insan haklan uygulama- lanyla ilgili olarak koyduğu si- lah yardımı kısıtlamalannm gi- derek ağırlaşhğını dile getirdi- ler. Cumhuriyet'e bilgi veren kaynaklar, ABD Dışişlen Ba- kan Yardımcısı John Shat- tuck'ın Türkiye'de insan hakla- nyla ilgili raporunu yann Kongre'ye sunacağını söyledı- ler. Bu rapor. Türkiye'ye 1995 mali yılında verilen düşük faiz- lı askeri yardım kredisınm in- san haklanna bağlı olarak kesı- len yüzde 10'luk bölümünün bırakılıp bırakılmayacağına te- mel teşkil edecek. Ankara. daha önce aldığı ka- rarda, bu yüzde 10'luk kesinti- nın insan haklan koşuluna bağ- lanması nedeniyle, geri verilse bile reddedecegini açıklamıştı. Dıplomatik kaynaklar, yann ABD Kongresi 'ne sunulmasını beklediklen rapor konusunda bir açıklama yapamayacaklan- nı belirtirken, dış yardım konu- sunda bir azaltmanın söz konu- su olacağını söylediler. Kaynaklar. "Cumhuriyetçi- ler'in agırlıklı olduğu yeni Kongre, dış yardımlann azaltıl- ması konusunda görüş bildirdi ve bu konuda çalışma baslatn. Yalnız bu salt Türkiye'ye yöne- lik bir uygulama değİL ABD'nin dış yardımda bulunduğu tüm ülkeleri kapsıyor" görüşünü dile getirdiler. Ekvador-Peru gerginliği dinmiyor Dış Haberler Servisi - Ekvador güçleri Peru sınınnda, Cenape nehn yakınlannda 2 Peru helıkopterini düşürürken çatışmalarda iki tarafin ölü sayısının en az 36 olduğu bildinldı. Hükümet sözcüsü; Ekvador bırliklerinın Teniente Ortız sınır karakoluna saldıran bir Peru helikopterini içindeki 7 askerle birlikte düşürdüğünü duyurdu. Birkaç saat sonra diğer bır helikopterin daha düşürüldüğü öğrenildi. Peru bırliklerinın komutanı General Vladamir Lopez Trigoso çatışmalarda 30 Ekvador askeriyle 6 Peru askerinin öldüğünü söyledi. ALMAN HIRİSTİYAN DEMOKRATLAR: 'Ankara AB'ye üye olamaz' DtLEK ZAPTÇTOĞLU BERLtN - Alman Hıristiyan Demokrat Partisi Meclis Grup Başkanı VV'olfgang SchaeuNe Davos'ta verdigi bir demeçte "TürkiyeAvrupaBirliği'ne üye olamaz" dedi. Başbakan Helmut Kohl'den sonraki 'ikinci adam' ve Kohl'ün s^g kolu olarak tanı- nan Schaeuble. "AB'nin sınırla- n, AvTupa'nın cografi sınırla- nnda bter" dedi. Alman poli- tikacı, "Türkiye bu yüzden AB'ye üye olamaz" dıyerek şöyle devam etti: "AB'deki bütün devletler, Türkrye'ye AB'ye üye otmasmı istediklerini söylüyor ve ikiyüz- lü davTanıyorİar. Ben Türki- ye'nin bir dostuyıım ve bu iki- yüzhl politikalardan artık vm- geçilmesi gerektigine inanıvo- nım. Türkiye'ye düriist da>Ta- nalım.Avrupa Biıüği sulandın- larak bir serbest ticaret bölgesi haline getirilemez. Türkiye, Av- nıpalı bir ülke değudir." Schaeuble. Alman Hıristiyan Demokrat Partisi CDU içinde Kohl 'den sonraki başbakan ada- yı olarak da anılıyor. Alman Dışişleri Bakanhği Sözcüsü Pfeifler, dün sorumuz üzerine Schaeuble'nın demeci- nin 'hükümet adına verilmedi- ğini' ve *her polhikacının istedi- ği şekilde konuşabüecegini. bu- nun hükümeti bağlamadığuıı' söyledi. Ancak Davos'ta veri- len bu demeç, Alman hüküme- tinin ve Kohl'ün Türkiye'ye ba- kışını özetliyor. Gümrük Birli- ği'nin ertelenmesinden sonra Alman basınında çıkan tüm yo- rumlarda da aynı görüş ege- mendı: "Türkiye nasü olsa AB'ye kabul edflmeyecek, o hal- de artık Türkiye'ye karşıdürüst da>Tanümalı ve ikiyüztu poUti- kalardan vazgeçilmeBdir." DEMİREL HİNDİSTAN'DA YeniDelhi ile ekonomik işbirliği • Hindistan Cumhurbaşkanı Sharma'nın davetlisi olarak dün Yeni Delhi'yegiden Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 'çifte vergilendirmeyi önleme' ve 'turizm işbirliği' konulannda anlaşmalar imzalayacak. ANK.\R\ / YENt DELHİ (Cumhuriyet)-Cumhurbaşkanı Süleyınan Demirel. dün Hindis- tan Cumhurbaşkanı Dr. Shan- kar Dayal Sharma'nın davetlisi olarak 4 günlük resmi bir ziya- ret için Hindistan'a gırti. Cumhurbaşkanı Demirel. Hindistan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalanı'nda yaptığı açıklamada, ikı ülke arasında ekonomik konularda ışbırliği yapmak üzere görüşmelerde bulunulacağını bildirdi. tmzalanacak anlaşmalar Hindistan ile Türkiye arasın- da 'çifte vergilendirmevi önle- me' ve 'turizm işbirliği' anlaş- ması imzalanacagını bıldiren Demirel, Yeni Delhi ve Bom- bay'da önde gelen işadamlany- la temas edileceğini belırttı. De- mirel, açıklamasmda şöyle de- di: "Zengin bir tarihi geçmişe sahip olan, kalkınmasuiı de- mokratikbir rejûn çerçevesinde yürüten ve milleüerarası topJu- mun etkin üyelerinden biri olan bu ülke ile ilişkilerimfczin karp- lıkh yarar temelindc geliştirihne- sine önem atfetmekteyiz. Tarih- ten kaynaklanan bağiann da bulunduğu Hindistan'da yapa- cağunız temaslann, ilişkilerimi- ze yeni bir ivme kazandıracağı- na ve aramızdaki dostluk bagla- rmın güçlenmesine katkıda bu- lunacağuıa inaruyorum." Ziyaret sırasında, Hindistan yönetiminin, iki ülke arasmda- kı ticaret hacminin genışletil- mesi, uluslararası terorizm ve uyuşturucu ile mücadele konu- lannda işbirliği projelerini ma- saya getireceği öğrenildi. Türki- ye'nin yakın müttefıki Pakistan ile Hindistan arasında Keşmir konusunda çıkan sorun nede- myle bu ülkenin duyarlılığının da Ankara'ya iletilmesi bekJe- niyor. NOTLAR Hindistan: Diller ve dinler mozaiği DOĞANAKIN YENİ DELHİ - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve beraberindekilerin bulunduğu uçak, 1984'de suikasta kurban giden Başbakan tndira Gandi'nin adı verilen havalimanının yakınındaki Palam askeri havaalanına inerken, yolculan, Türkiye'ye göre 3.5 saat ılen taşıyan bu ilginç ülkenin havasına çoktan girmiştik. 1947 ağustosunda bağımsızlığına kavuşan Hindistan, eşsiz bir dil ve din mozaiğine sahip. 5 bin yıllık geçmişe sahip Hindistan. 15 'resmi' dilın bulunduğu, Islam ve Hıristıyanlıktan Budizme kadar onlarca dinin yanyana varlığıru sürdürebildiği bir Güney Asya ülkesi. Yılda yüzde 2.1 dolayında artış gösteren nüfus, 900 milyon. Bir başka deyışle, yeryüzünde yaşayan her altı kişiden biri Hıntli. Hindistan'ın ilginç özellikleri, uzun bir lıste oluşturabilır. Ama bazılan var kı, Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor. Türkiyeflebenzerlik Bırincısı, değişikiik çalışmalan Türkiye'de sıyasi gündemin ilk sıralannda bulunan anayasaya ılişkin. Hındistan'ın, tam 595 maddeden oluşan bir anayasası var. 177 maddelik 12 Eylül Anayasası'nda uzun yıllara sığdinlamayan değışikliklerin Hindistan'da çok daha zor olacağını varsaymak yanıltıcı olur. 1950'de yürürlüğe giren anayasa, 45 yılda 90 dolayında değişikliğe uğramış. Hindistan'ın dikkat çeken diğer bir özelliği, ülkede yaşayan Müslüman nüfus. 120 miryon kişiyle Hindistan, Endonezya'dan sonra, dünyada en büyük Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke. Bu Güney Asya ülkesinin Türkiye için ilginç bir özelliği de, Hindistan'da Atatürk'e duyulan ilgı. 'Bağlantıstdar' hareketı içinde olması nedeniyle NATO ve CENTO (dağıldı) gibi bloklann içinde yer alan Türkiye ile ilişkileri 'mesafeB'olan Hındistan'm ulusal kurtuluş mücadelesinde Atatürk esm kaynağı ohnuş. Atatürk, başta laıklik anlayışı olmak üzere, çeşitli görüşleriyle Hindistan'da saygıyla anılan bir lider. Ancak bu, Kıbns sonınunda Rumlara daha yakın durmalanna engel olmamış... Liberalizasyon programı uygulanan Hindistan eİconomisinin de direksiyonunda IMF var. Hayra alamet olup olmadığı tartışılsa da, anımsatmakta yarar var; IMF ve Dünya Bankası, geçen yıl Hindistan ekonomisini. istikrar programı uygulayan ülkelere 'örnek' gösterdi.Geçen sene yüzde 5.2 büyüme kaydeden Hindistan ekonomisinde yıllık enflasyon yüzde 7 dolayında. Hindistan gezisıne Demirel yerine, yüzde 149.6'lık enflasyonun mucidi Başbakan Tansu Çiller çıksaydı, daha mı iyı olurdu acaba? 3 milyon 287 bin 590 kilometrekarelık yüzölçümü ile dünyanın 7. büyük ülkesi olan Hindistan, siyasal rejim açısından, Ingiltere ve ABD'den esin alan özelliklere sahip. tki meclisli parlamentoyla. klasik parlamentarizmin beşiği olan Ingiltere örnek alınmış. 'Federal cumhuriyet' olarak örgütlenen devlet, 25 eyalet ile 6 'büiik toprağı'ndan oluşuyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog