Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 31 OCAK1995SALI 8 DIŞ HABERLER hrail, ÜPOün'den çekiliyor • tSRAİL-ÜRDÜN SIMRI (AA) - lsraıl Oıdusu'nun işgal altında tuttugu Ürdün topraklanndan dün çekilmeye başladığı bildirildi. tsrail ve Ürdün arasmda26Ekiml994 tarihinde imzalanan banş anlaşması uyannca lsraıl Ordusu 9 şubat tarihinde Al- Ghamar bölgesınden Ölüdeniz'in güneyine kadar 140 km uzunluğunda bir bölgeden geri çekilecek. Rus üster'me AKKA denetimi • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın Gürcıstan ve Ermenistan'da bulundurdugu askeri üsler, Batılı askeri uzmanlar taraftndan Avnıpa'da Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması (AKKA) çerçevesinde geçen hafta denetlendi. 9 Batılı askeri uzmanın yer aldığı heyet. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 30 km gûneyindeki Vaziani ıle Türkiye sınınnın batı ve doğu uçlanndaki Batum ve Ahalkalaki bölgelennde bulundurulan Rus konvansiyonel kuvvetlenni tnceledi. Çermriırde heyecan • MOSKOVA(AA)- Ukrayna'daki Çernobil nükleer enerji santralmda, üçüncü ünitedeki aksakhk dolayısıyla öncekı gece yine heyecan yaşandı. Santralın halkla ilişkiler merkezinden yapılan açıklamaya göre önceki gece yerel saatle 22.04'te, personelin yaptığı bk hata dolayısıyla santralın güvenlik sistemi devreye girdi ve üçüncü ünite otomatik olarak durdu. Deng, yilbaşı törenfne katdmadı • PEKİN (AA) - Çin lıderi Deng Siao-Ping, yıllardır sürdürdüğü bir geleneğı bozarak yılbaşi için hazırlanan törenlerde televizyona çıkmadı. Çin'in kullandığı ay takvimine göre yann Domuz Yıh'na giriliyor. Deng'in televizyona çıkmaması, sağlığınm bozuk olduğu yönundeki söylentileri kuvvetlendirdi. Kobe tiepremmin maliyeti yüksek • TOKYO(AA)- Japonya'da 17 ocak tarihinde meydana gelen depremin yol açtığı zarann toplam maliyetinin 85 milyar dolardan fazla olduğu tahmın ediliyor. 5 bin kişinin öldüğü depremde, 102binden fazla ev ve bina tamamen ya da kısmen zarar gördü. Cezayir'de patLama: 38 ölü, 256 yarah Dış Haberler Senisi - Cezayır'de park et- miş arabaya konan bir bombanın patlaması üzenne ılk belirlemelere göre 38 kişi öldü ve 256 kişı de yaralandı. Cezayirh yetkililerin açıklamasma göre dünkü saldınnın Cezayir'de Aşın dınci örgüt- lerin son 3 yıldır süregelen saldınlanmn en kanhsı olduğu bıldınldi. Saldınyı üstlenen ol- madı Başkent Cezayir'de polis merkezınin bulun- duğu Amirouche caddesınde dün, ıçine bom- ba yerleştirilen bir araba patladı. Olay sırasın- da bomba konan araç. tam bir demir yığınma • Cezayir'de dün Cezayir polis merkezinin bilindiği meydana pak edilmiş patlayıcı yerleştırilmiş bir araba infilak etti. Meydana gelen dev patlamada 38 kişı hayatını kaybederken 256 kişi de yaralandı. dönüştü. Patlamanın olduğu yerde çapı 2 met- reyi dennliği de yanm metreyı buİan bir çu- kur meydana gelirken cıvarda bulunan evler ve arabalar büyük zarar gördü. Patlamada 38 kişinin öldüğü 256 kişinin de yaralandığı bil- dinldi. Yaralananlardan 56 kişinin durumu- nun kritik olduğu belirtıldı. Cezayir Devlet Radyosu'ndan yapılan anonslarla, kenteki bütün doktor ve diğer sağ- lık personeline alarm verildi. Personelin en kısa zamanda patlamanın olduğu yere en ya- kın hastane olan Mustafa Hastanesi'ne gel- meleri istendi. Patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik gücleri tarafından trafiğe ka- patılırken, polis patlama sonrası olay yerine gelen yüzlerce kişiyı dipçikliyerek dağıttı. Olay yerine gelen bütün yollann zırhlı ara- çalarla kesildiği Cezayir kentinın merkezinin savaş yerine döndüğü bildirildi. Dünkü kanh saldın önceki gün Cezayir Cumhurbaşkanı LiamineZeruaTın destekle- mek ve Roma'da Cezayir muhalefet partilen ve lslami Kurtuluş Örgütü (FİS) arasında va- nlan anlaşmayı protesto ettnek için düzenle- nen yürüyüşün ardından geldi. Yürüyüşe 10 bin kişı katılmıştı. Bilindiği gibi Roma'da vanlan anlaşma Ce- zayir hükümeti tarafindan tümüyle reddedil- mişti. 13 Ocak'ta yapılan Roma anlaşması aynı zamanda Sılahh lslami Grup (GİA) ve diğer aşın dinci örgütlerce de reddedilmiş ve bu ör- gütlerden bin üyelerini Ramazan süresince eylemlerini sürdürmeye çağırmıştı. Bu yüzden Cezayir hükümeti ülkenin 10 bölgesinde 1992 Ramazanı'ndan' bu yana süregelen sıkı yönetim ilan etmişti. 20 bin kişi öldü Gecen 3 yıl içinde meydana gelen bombalı saldınlann 7'sinde arabalar kullanılmıştı. Bu süre içinde aşın dinci örgütler ve Cezayir hükümet güçlen arasında çıkan çatışmalarda 20 bin kişinin öldüğü bildirildi. GroznFde insanhk dramı Dış Haberler Servisi - Çe- çenya'nın başkenti Grozni'dekı incelemelerini tamamlayarak Moskova'ya dönen Avnıpa Gü- venlik ve tşbırliği Teşkılatı (AGİT) heyetı, bir "insanhkdra- mı" yaşanmakta olduğunu be- lirterek acil ateşkes için tarafla- ra çağnda bulundu. Başkent Grozni'deki incele- melerini tamamlayan AGtT he- yetı, dün Moskova'da düzenle- dikleri basın toplantısında "Grozni'debinalannbodnımla- rmda saklanan insanlara yardım edebibnek kjin acil bir ateşkes ge- rekiyor" dedıler. Çeçenya'dakı insan haklan ıhlallerinı incele- mek üzere bölgeye gıden ve ce- şıtlı temaslarda bulunan beş kı- şilik heyetin yaptığı açvklama- da, "Yedi haftadan bu yana sü- ren cattşmalarda her iki tarafin da insan haklan ihlaileri gerçek- leştirdiği" belırtildı. Heyete baş- kanlık eden Macar IstvanGyar- mari. seyahatin ardından düzen- lenen basın toplantısında, Rus- ya'nın Çeçenya'da düzenledığı askeri harekâtın yöntemlennin ve kullandıklan silahlann Batı tarafından kabul edılebilır sınır- lan çoktan aştığını belırttı Gyarmati, "ÖJüveyaralılannsa- yısınuı buraya gelmeden önce bi- ze bUdirilenİerden çok daha faz- la okhığunu gördük" dedi. Bu arada, Çeçenya'dakı Rus birliklennın başkent Grozni'nin Çeçenlerin denetiminde bulu- nan mevzilerine yönelik bom- bardımanlan bütün şiddetiyle sürüyor. Bugüne kadar başkenrte odaklanan çatışmalar, ülkenin geri kalan kısmına yayılırken, yollara düşen Çeçen mültecile- nn sayısı gitgıde artmaya başla- dı Çeçen savaşçılannınbaşken- nn üçte bırinde direnişlerini hâ- lâ sürdürdükleri, ancak çok şid- detli Rus bombardımanının ba- zı sokaklan geçilmez kıldığı bil- diriliyor. Ruslann GroznTdeki yerleşim bötgelerinesürdürdükkri bombardunanlar nedeniyle kaçan halkçevre kentkre sığmıyor. Economist'e göre, sorunlarla başa çıkmakta yetersiz kalan Fransa, Almanya, îtalya ve AB liderleri itibar yitirdi Avrapalı liderlerîn yıldızı söndüDış Haberler Servisi - Avrupah liderler giderek gözden düşüyor. Özellikle Fransa, Almanya, ttalya ve Avrupa Birliğf nde (AB) liderlerin itibannın sarsıldığı izleniyor. The Economist dergisine göre yö- neticilerin güvenilirliğıni yitırmesı, yalnızca Avrupa kıtasına özgü bır so- run değil. ABD'de, geçen kasım ayında yapılan seçimlerde Demokrat Parti'nın Cumhuriyetçiler karşısın- da hezımete ugraması, Başkan Bill Ointon'abiruyan niteliğı taşıyordu. Dünyanın öte yanında, Çın'de, ölüm döşeğindekı DengSiaoping'in başın- da kaygıyla bekleşenler, büyük dev- rimcınin ölümüyle modernizasyon sürecinin tehlikeye gireceğinden korkuyor. Japonya'da politik sistem rulet te- kerleğine benziyor. Tekerleğin her duruşunda ortaya yeni bir başbakan çıkıyor. Karar verme mekanizmasındaki aksaklıklar. en çok Batı Avnıpa'da da kendinı hissettiriyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı François Mitte- rand'ın uznn iktidan sona ermek üzere. Başbakan Edouard Balladur, devlet başkanlığı seçimlerinde adm- dan en çok söz ettiren aday olacağa benziyor; seçimleri büyük bir çoğun- lukla kazansa bile siyasi otoriteyi sağlayamayacağıdüşünülüyor Ingil- tere'de Başbakan John Major, her geçen gün ıtibannı yıtirirken tspan- ya'daFeHpeGonzalesve Almanya'da HelmutKohl yönetimde kaldıkça ta- raftaryitiriyor. Avrupa Birlıği Başka- nı, lider olarak Jacaues Delors'un gölgesinde kalıyor. ftalya'da Süvio Berluscoıü, başbakan olarak ttalyan- lan büyük düş kınklığına uğrattı. A\Tupa sıyaset sahnesinde izlenen bu aksaklıklar. ne yazık ki zamanla- ma açısından çok talıhsiz bir döne- me rastladı. Eski kıta. içerden ve dı- şardan pek çok sorunla karşı karşı- ya. Kuzey Afrika ülkeleri ve eski Do- ğu Bloku. Avrupa için son yıllarda bir tehdit unsuru oluştunıyor. Birinci tehlike Cezayir'den geli- yor. Şu anda askerlerin desteğindeki yönetim, köktendincilerin terör ey- İemleri karşısında çökerse. Fransa, Ispanya ve ttalya gibi Akdeniz ülke- leri Cezayir'den kaçanlann istilasına uğrayacak. Bu ülkeler, böylesinebü- yük bir göçün altında ezilebilir. Ikincı tehlike Rusya'dan geliyor. Rus ordusunun Çeçenya'ya saldınsı iktidann gücünü iyice sarsmış bulu- nuyor. Kremlin'de iplerin kimin elin- de olduğu bilinmiyor. Bu durumda Rusya'da ortaya çıkması muhtemel politik bir çatışma, öncelikle Avru- pa'yı sarsacak. Sistemde beürsizlik Avrupa, aynca kendi iç yapısın- dan kaynaklanan sorunlarla da mü- cadele etmek zorunda. ABD ve Ja- ponya bir-iki yıl içinde yetenekli li- derlere sahip olacaklanna ve politi- kada somut bir çizgıye kavuşacakla- nna inanıyorlar. Oysa Avnıpa'nm yakın geleceği- ne ilişkin büyük bir belırsizlik hü- küm sürüyor. BOSNA-HERSEK Çatışmalar durulmuyor Dış Haberle» Servisi - Bosna-Her- sek'in kuzeybatı kesiminde Boşnak ordu birliklenyle aynlıkçı Boşnaklar arasında- ki çatışmalar tırmanıyor. Çatışmalarda or- du birliklennin üstünlük sağladığı ve yo- ğun çatışmalar nedeniyle halkın bölgeden toplu halde kaçtığı bildiriliyor. Fransız haber ajansı AFP'nın bildirdiği- ne göre. ülkenin kuzeybatısındaki Velika KJadusa bölgesinde bulunan Mala Kladu- sa çevresinde. Bosna hükümet birlikleri ile aynlıkçı Hırvat Sırplannın desteğinde- ki, aynlıkçı Müslüman lider Fîkret Abdiç güçlen arasında çok şiddeth çarpışmalar meydana geliyor. BM Koruma Gücü (UNPROFOR) Söz- cüsü Koos Sol, yaptıfı açıklamada bölge- de önceki gün ve dün birçok top ve havan topu bombardımanının tespit edildiğir», belırterek sıvillenn. bölgenın güneyinde yer alan Mala KJadusa'dan. Abdiç güçle- rinin denetımindeki Velika Kladusa'ya doğru kaçmakta olduklannı kaydetti. Sözcü Sol, öte yandan Saraybosna ya- kınlanndaki silahtan anndınlmış igman Dağı'na sızmaya çalışan Boşnak askerler- den 4'ünün, UNPROFOR güçlerince açı- lan uyan ateşi sonucu hafif yaralandığıru belirtti. Sol. UNPROFOR güçlennin uya- nsına rağmen, 30 kadar Boşnak askerin si- lahtan anndınlmış bölgeye gırmek iste- mesi sonucu meydana gelen olayın, Bos- na'dakı BM Komutanı General Rupert Smith ıle Bosna-Hersek Başbakanı Eyüp Ganiç arasında dün yapılan görüşmede gûndeme geldiğini kaydetti. Sırplara ültimatoma ret Almanya Dışışlen Bakanı KfamsKinkel, Bosnalı Sırplara ültimatom verilmesini is- teyen Bosna Hersek Cumhurbaşkanı ABa tzzetbegoviç'in bu fikrine karşı olduğunu söyledı. Kjnkel, Alman radyosuna verdiği de- mecınde. "Bir ültimatom verdiğiniz za- man bunun muhtemel sonuclannı göze al- manızgerekir. l himatomun sonuç verme- mesi halinde nasü tedbir ahnacağını rvi bü- mek lazım. Bu yüzden. Bosna'nın içinde buhınduğu bugünkü güç durumda böyle ültimatomlar veriunesine karşıvım" diye konuştu. Bosna Cumhurbaşkanı lzzetbe- goviç; Almanya. ABD, Ingiltere, Fransa ve Rusya'dan oluşan Bosna Temas Grubu'na, Bosnalı Sırplara, ateşkes planmı kabul et- meleri için 2 ay süre tanımalan çağnsın- da bulunmuştu. Bu arada, Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kınkel, demecinde, Bosna Temas Grubu bünyesınde görüş aynlıklan bulun- duğu, banş çabalanndan vazgeçildiği id- dialannı yalanladı. İNSAN Hava Muhabere Albay, Eldivan Belediye Başkanı (Eski) Avukat UYGUR ÎLB AY (1935) 27.01.1995 Cumagünü sonsuzluğa gitti. Seni çok seviyoruz. Eşin: Kırtlua\ tlbay Çocuklarm: Maide Koc. Sevcan-Cöktürk tlbay, Güneş Ramiz Binbav. Işık tlba\ Torunlann: Şolen Tuna Koc, Recep Gökcan îltöre IIba>. Elif Asena Binbay. Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Serpil Zorbozan'm sevgili babası M. ŞEVKET ZORBOZAN 29.01.1995 günü vefat etmiştir. Merhuma rahmet, arkadaşımıza ve kederli ailesine başsağlığı dileriz. İSMMMMO YÖNETİM KURULU Zorbozan Ailesinin değerli büyüğü, Mefharet Zorbozan'm çok sevgili eşi, Murat ve Ümit Kasaplar'ın kıymetli dedeleri, Şükrü Kasaplar. Mürvet Zorbozan'm değerli kayınpederleri, Sevil Kasaplar, Serpil ve Selçuk Zorbozan'ın biricik babalan, dünyanın en iyi babası M. ŞEVKET ZORBOZAN 29.1.1995 günü Hakkın rahmetine ka\oışmuştur. Cenazesi 31.1.1995 Salı günü (bugün) Topkapı Kara Ahmet Paşa Camü'nden öğle namazmı müteakip kaldınlacaktır. ZORBOZAN AİLESİ Not: Çelenk gönderilmemesi, arzu edenlerin TEV'na bağışta bulunmalanricaolunur. Sevgili Kardeşimiz, TKP üyelerinden, güzel insan SEMA (ALTINEL) AZKAN'ı (05.05.1955 -19.01.1995) kaybettik. Ailesine, bütün yakınlanna başsağlığı dileriz. Ali Haydar Çınar, Hülya Çmar, Hülya Güler, Rıfat Güler, Irvem Keskinoğlu, Güray Tekin Öz, Ufuk Saka, Osrrian Sakalsız, Mehmet Sansözen, Nurseli Sansözen, Veysi Sansözen, Naci Sumeli, Çiçek Yağcı, Nabi Yağcı, Mehmet Yakut, Ayşe Zarakolu tLAN T.C. RtZE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas: 1992'225 Karar: 1994/433 Davacı Ibrahım Artan tara- fından, davalı nüfus müdürlü- ğü aleyhi ne açılan gaıplık da- vasmın yapılan yargılaması sonunda venlen karar gere- ğınce: Rize merkez Tophane ma- hallesı kütük 45, sayfa 2, cılt 034'02'de nüfusta kayıtlı Rız- van ve Emıne'den olma 26.1.1953 doğumlu Hüse yin Artan'ın 12.9.1980 tarihinde son göriildüğü tanh ıtıbanyla bu tarıhten ıtıbaren MK'nın 34. maddesı ıtıbanyla mahke- memızce 23. 11.1994 tanh ve 1992225 esas, 1994/433 ka- rar sayılı hükmü ıle gaıplı ğı- ne karar venldiğı, işbu ılanın karar yerine kaim olmak üze- re ilanen teblığ olunur. 13.1.1995 Basın: 3744 BEKO TİCARET AN0NİM ŞİRKETl YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN i>ırketımızın Ortaklar Genel Kurulu, !994 yılı çalışmalannı ıncelemek ve aşagıda >azılı gündemı görüşüpkarara bağ- lamak uzere. olagan toplantısını 6.3.1995 Pazartesı gûnû saat 10 OO'da Koç Holdıng Â Ş Nakka$tepe. Azabey Sok No 1 Kuzguncak - tstanbu! adresınde yapacaktır Sayın ortakiarımızın a^ağıdakı gündemı görûşmek ve bır karara baglamak ûzere toplantıda bızzat buhınmalannı ve- ya bır temsılcı göndererek kendılennı temsıl ettırmelenn! nca edenz Temsılcı göndenlmesı durumunda usulüne uygıın olarak dûzenlenmış vekaletnamenın şırkete ıbrazı gereklıdır 1994 \ılma an bılanço ve gelır tablosu \le Yönetim Kurulu. denetçı raporlan ve yılhk kazancın dagıttmı ıle ılgılı tek- lıf 16.2 1995 tanrıınden ıtıbaren şırketın ıdare merkezınde ortaklann ıncelemelerine hazır bulundurulacaktır Savın pav sahıplennm bılgılenne arzolunur GÜNDEM: 1) Açılış ve Başkanlık Dıvanı scçimı. 2) 1994 >ılı faahyet ve hesaplan hakJcında Yönetım Kurulu ve Denetçı raporlannm okunması, müzakeresı, Yönetim Kurulunun 1994 yılı bılançosu ve gelır tablosu ıle ılgılı önensmın kabulü. değıştırılerek kabulû veya reddı 3) Yönetim Kurulu üyelen ve Denetçılenn 1994 yılı faalıyetlennden dolayı ıbra edılmelen 4) Yönetim Kurulunun 1994 yılı kazancırun dağıtılması ve dagıtım tanhı konusundakı önensının kabulü. degıştınle- rek kabulû veya reddı 5) Görev süresı dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelenmn tekrar seçılmeleri veya değıştınlmelen ve görev sürele- nnın tayını 6) Görev süresı dolmuş bulunan Denetçılenn tekrar seçılmelen veya değıştınlmelen 7) Yonetım Kurulu Başkan ve Üyelen ıle Denetçılenn ayhk ûcretlennın tespıtj 8) Esas Mukavelenın 4 üncû maddesınııı 8'rncı bendının degıştınlmesı hakkında karar alınması. 9) Yönetim Kuruluna, gerek görülen zaman ve mıktarda kanunun mûsaade etöğı mıktar ve şartlarda tahvıl ve finans- man bonosu ıhraç edebılmesı hususunda yetkı venlmesı ve Türk Tıcaret Kanunu'nun 425'ıncı maddesınde yer alan hu- suslann Yönetim Kurulunca tespıtı. 10) Yönetim Kurulu üvelenne şırket konusuna gıren ışlen, bızzat veya başkalan adına yapmalan ve bu nevı ışlen ya- pan şırketlerde ortak olabılmelen ve diğer ışlemlen yapabılmelen hususunda Tûrk Tıcaret Kanunu'nun 334 ve 335'ın- cı maddelen gereğınce ızın venlmesı 11) Genel Kurul nıtanağımn Başkanlık Dıvanınca ımzalanması ve bununla yetımlmcsı hususunda yetkı venhnesi. 12)Dılekler BEKOTİCABETA.S. ^ ESAS MUKA\XLE DEGlŞtKLİĞl ESKİ METtN Madde4: Bent 8. Aracıhk faalıyctı nıtelığınde olmamak kaydı ıle. Tıcan Bankalara ıştırak edıkrek hıssc senetlen saün alı- nabılır ve gereğınde devTedılerek elden çıkanlabılır YENİ METİN Madde 4: Diğer fıkralar a>rten gecerlı olmak kaydıyla B«nt 8. Aracıhk faalıyetı nıtelığınde olmamak kavdı ıle, Tıcan Bankalara, Ftnansal Kıralama Şırketlen'ne ıştırak edılerek hısse senetlen saün alınabıhr ve gereğınde dev- redılerek elden çıkanlabılır INGILTERE A.B.D. KANADA AVUSTRALYA ALMANYA FRANSA İTALYA ve İSPANYA'da Dil Eğitimi YABANCI DIL "KONUŞULDUGU ÜLKEDE" ÖĞRENİLİR. • 17 yaş üzerindeki herkese, çeşitli başlama tarihli ve Istenllen sürelerde Oenel Dll va TOEFL kurslan, • İngiltere'de 12 ABD'de 24 haftalık yoğun programa kayit olanlara BEOAVA eldlf-dönüş uçak blletl, • 17-28 yaşlar arasındaki gençlere Eylül 95'de başlayan çok ekonomtk 9 ay sürell AKADEMİK YIL DİL proSraım.ABD'de Üniversiteye Yerleştirme servisi EF EĞİTİM LTD. Işveç Kuruluşu olan EF'nın Türkiye aatış ofiak/ir. Dûnya çapında kendtne aıt 22 okul V9 65 salıf ofisina sahiptır hemen arayın, ücretsiz broşür isteyin. EF EĞİTİM LTD. Mim Kemal Öke Cad. 9/1 Nişantaşı/İSTANBUL T«l: (0212) 22S 02 10 Fax: 225 46 92 ACENTALAR: ANKARA: (312) 468 05 55 İZMİR: (232) 489 41 OO ADANA: (322) 454 79 85 BALIKESİR: (266) 241 Ol 55
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog