Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

310CAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA EKONOMI yidız (Mversftesrnden sertffika • Ekonomi Servisi- Yıldız Teknik Üniversitesi tktisadi ve -dari Bilimler FaküJtesi tanfindan Temel Işletme Yoaetimi Sertifîlça Programı (TİYSEP) bajlatıldı. Işletmelerin orta ve ûst kademe yönetici konumundaki elemanlan için düzenlenen sertifika programında üniversite öğretim görevlileri ve kendi alanmda tanınmış özel sektör yöneticilerinden oluşan uzman bir kadro görev yapacak. İsmar'dan gıda üreticisme çağrı • Ekonomi Servisi - tsmar 700 gıda üreticisine fiyatlan dondurma çagnsı yaptı. Bahçelıevler'deki ısmar Shopping Center'ın açılışında bir araya gelen 74 Ismar üyesi adına bir açıklama yapan tsmar Marketler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilgen, 700 gıda üreticisine seslenerek "Gelin bize destek verin, ramazan ayı süresince fiyatlanmızı donduralım" dedi. İsmar Center'da geçen ay büriin fıyatlann dondurulduğunu belirten Bilgen. îstanbul Ticaret Odası Hububat ve Bakliyat Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Reis'in ?irinç ve bakliyatta fiyat dondurma çagnsına gönülden katıldıklanm bildirdi. Erdemir'e yeni talip • ZONGULDAK (AA) - Kamu hisseleri blok şekilde satışa çıkanlan ve teklif verme süresi 3 şubatta sona erecek Eregli Demir-Çelik Fabrikalan'na (Erdemir), Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) talip oldu. Ereğli TSO Başkanı Yaşar Tetiker. yaptığı açıklamada, Erdemir'i gerçek değerinden satın almak için talip olduklannı söyledi. Erdemir konusunda, özelleştirme Yüksek Kurulu'nun doğru bilgilendirilmedığini savunan Tetiker, "Doğriılann ortaya çıkması ve Ereğli halkının, Erdemir çalışanının sahipsiz olmadığtnı göstermek için" Erdemir'e talip olduklannı ifade erri. Araplar da özelteştiriyop • ABU DABİ (AA) - Arap dünyasının önde gelen dört bölgesel kunıluşu. Arap ülkelennin, ekonomileri özelleştirme planlannı yerine getirmeleri gerektiğini bildirdi. Merkezi, Birleşik Arap Emirlikleri'nde olan Arap Para Fonu, Arap Birligi, Ekonomik ve Sosyal Kalkınma için Arap Fonu ile Petrol Ihraç Eden Arap Ülkelen Teşkilatı (DAPEC) tarafından yayımlanan ortak raporda, Arap ülkelerinin ekonomilerini yeniden yapılandııma çabalannın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Zirai destek bütçeden • ANKARA (ANKA)- Zirai mücadele ve hayvan sağlığında kullanılan ilaçlara yapılan destekleme ödemeleri direkt olarak bütçeden karsılanacak. Bakanlar K.urulu"nun Resmi Gazete'de yayımlanan karanna göre. daha önce '"Destekleme Fiyat Istikrar Fonu"'ndan karşılanan zirai destekleme ödemeleri bundan sonra Hazine Müsteşarlığı bütçesine konan ödenekten Ziraat Bankası'na aktanlacak. Hükümet krediyi tüketti • ANKARA (ANKA)- Ankara Sanayi Odası (ASO) Yönetim Kurulu Başkanvekili Zafer Çağlayan, ekonomik sorunîann patlama noktasına geldiğini vurgulayarak, "hükümet kendisine verilen krediyi tüketti. Suni tenefflisle yaşıyor" dedi. ASO Oda Meclisi'nin ocak ayı toplantısında konuşan Çağlayan, özelleştirme gelirlerinin büyük ölçüde iç borçlann tasfîyesinde kullanılması gerektiğini savundu. Çağlayan 800 trilyon liraya ulaşan iç borç stokunun bir yıl içinde 800 trilyonluk ek yük getireceğini, ihracatçılann devletten alacaklannın da 36 trilyona ulaştığmı ifade etti. Patronlar, Demirel ve Cindoruk gibi açık bir dille olmasa da sosyal patlama uyansında bulundular TÜSIAD: Dayanacak güç kahnadı Ekonomi Servisi- TÜSİ- AD'ın 3. üç aylık konjonktür raporunda. reel ücretlerin I995 yılında da gerilemeye devam etmesi halinde. sosyal dengele- rin bozulacağı ileri sürüldü. 1994 yılında yaşanan krizde sı- nırlı sayıda firmanın iflas et- mesinin bir nedeninin de reel ücretlerdeki hızlı düşüş oldu- ğuna dikkat çekilen raporda, I995'te bu eğilimin sürmesi durumunda sosyal sorunîann ağırlaşacağı belirtildi. TÜSlAD tarafından üç ayda bir hazırlanan konjonktür ra- porlarının üçüncüsünde, orta vadeli bir istikrar programına acil olarak ihtiyaç duyulduğu kaydedilerek, 1995 yılına gi- rerken reel ekonominin mali piyasalardaki şoklara karşı di- rençsiz olduğuna işaret edildi. Uluslararası mali çevrelerin ve kamuoyunun desteğini alan or- ta vadeli bir istikrar programı- na şiddetle ihtiyaç duyulduğu- na yer verilen raporda, 95 yılı program hedeflerinin özel sek- tör tarafından gerçekçi bulun- mamasının da belirsizlik orta- mını körükledigi dile getirildi. Belirsizlik ortammdan kurtul- mak için iktisadi karar alıcılara güven veren siyasi bir iradenin şart olduğu belirtilen raporda "lyimser bekleyişlerin oluşması iyimser bir program yapılma- sıyla degil. içsei tutarlılığı olan bir program yapılmasıyla miimkün olabilecektir" denil- di. TÜSlAD raporunda, 1995 Komili. yönetimi sıkıştınyor • TÜSÎAD'ın 1995 yılı ekonomisini değerlendirdiği konjonktür raporunda, geçen yıl ücretlerdeki reel gerileme ve işten çıkarmalann iflaslan önlediği vurgulandı. Bu yıl yeni şoklara karşı direncin zayıfladığına ve sosyal sorunîann büyüyeceğine dikkat çekildi. TÜSİAD, hükümetin büyüme hedefini düşürerek enflasyonu aşağıya çekmesini önerdi. İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER Kimliksiz Çiller, güven vermiyor. 1995 YILI İÇİN EKONOMİK SENARYOLAR Hükümet senaryosu (Hızlı büyüme) Büyüme hızı (%) Enflasyon (%) ilk 3ay -3.8 142.3 fkinci 3 ay 5.5 85.9 Uçuncu 3ay 7.2 87.4 Dönföncü 3 ay 6.6 79.8 Yılhk ort. 4.4 93.4 Büyüme hızı (%] Enflasyon (%) TÜSİAD'ın senaryosu (Yavaş büyüme) İlk fkinci Üçüncü Oördöncü Yılhk 3 ay 3 ay 3 ay 3 ay ort. -3.8 3.9 4.9 4.8 2.9 137 67 63 56 73 yılı ekonomi tahminleri şu şe- kilde sıralandı: # TÜSlAD öncü gösterge- ler endeksi, yaz aylannda sap- tanan genişlmemenin geçici ni- telikte oldugunu, ekim ayından itibaren. ekonomik faaliyetin yeniden azalma eğilimine gir- digini, yavaşlamanın önümüz- deki dönemde de devam edece- gini gösteriyor. # Türkiye'nin kıt olan dö- viz imkânlannın dış borç öde- melerinde kullanılacak olması. I995 yılında da büyümeyi sı- nırlayacak. # 1995 yılında istikrar; faiz. kur ve enflasyon arasındaki hassas dengeye bağlıdır. Enf- lasyon. kur ve faiz ilişkisi. iç ve dış borç problemlerinin çö- zülmesinde hangi araçların kullanılacagına ve borç yöneti- minde sağlanacak başarıya bağlıdır. # Hazine'nin finansman ih- tiyacı önümüzdeki dönemde faiz oranlannın yüksek seyret- mesine yol açacaktır. # 1994 yılında yaşanan kri- zin sınırlı sayıda firma iflasına yol açmasının en önemli nede- ni firmaların bilanço yapılan- nın güçlü olmasıdır. 1992 ve 1993 yıllarındaki görece yük- sek büyüme hızlan firmlalann bilanço yapılarını güçlendir- mişti. 1994 yılında reel ücretlerde- ki hızlı düşüş ve istihdamdakı azalma, firma iflaslarını önle- yen diğer etkenler olmuşlardır. 1994 yılında hızla gerileyen re- el ücretlerin 1995 yılında da aynı eğılimıni sürdürmesi sos- yal sorunîann ağırlaşmasına neden olacaktır. # 1995 yılına girerken reel ekonominin mali piyasalardaki muhtemel şoklara karşı direnci zayıflamıştır. •Uluslararası mali çevrele- rin ve kamuoyunun desteğini alan orta vadeli bir istikrar programına ihtiyaç duyulmak- tadır. ÎGSAŞ Genel Müdürü, başvurulan geri çevirmemenin yolunu anyor İş veremeyince, çikolata verdim Feridun Güray Ekonomi Servisi- 1.5 ay önce göreve başlayan Îstanbul Gübre Sanayi AŞ (İGSAŞ) Genel Müdürü Feridun Ğüray. ilk iş olarak personel alma yetkisinı el- de etmek için kollan sıvadı. Göreve geldiğinden bu yana 216 kişi- nin iş için başvuruda bulunduğunu be- lirten Güray. Bakanlar Kurulu'nun per- sonel altmını donduran karan yüzünden eli kolu bağlı kaldığını \e başvurulan geri çevirmenin sıkıntısını yaşadığını ifade etti. Feridun Güray, işsizlerin çaresizligi karşısmda çok üzüldüğü için. onlan bir kutu çikolata ve bir kavanoz bal gibi he- diyelerle sevindirmeye çalıştığını kay- detti. 2.5 yıl görevde kalan önceki genel müdür Prof. Dr. Yılmaz Özbay"ın per- sonel alım politikalan yüzünden. Koca- eli'nın SHP'li yönetımiyle anlaşamadığı ve bu yüzden görevden alındığı kayde- diliyor. Güray. (GSAŞ'ta göre\ almasının ne- denlerinden bırinı "îzmit'te bulunan iş- sizierin bir kısmının derdine çare olnıak ve eideki iş olanaklannı hemsehrilerinc tafısis etmek"* olarak açıkiadı. Yeni personel alabilmek için Ankara ile sürekli ıletişim halinde bulunduğunu behrten Güray, 15 Ekim 1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bakanlar Kurulu kararının "Eleman çıkar ama yerine eleman alma" mantığına dayan- dığını söyledi. İGSAŞ'ta eleman fazlalı- ğı olmadığını hatırlatan Güray. ocak ayı içinde 69 kişinin emekli edildığini hatır- lattı. Güray, 100 teknik elemana ıhtiyaçlan bulunduğunu yineleyerek " Buradaki iş- sizlcr dururken başka yerden eleman gönderilmesi haksızlık değil mi? Başvu- rumuzu yaptık, eger izin verirlerse, ele- man alacagız, izin vermezlerse alnıava- cagız" diye konuştu. Iş arayanlann durumunun kendisini etkilediğini belirten Güray. "Baa gece- ler Ozüntüden yalıuzca 3 saat uyu\abili- yorum" dedi. KlT'lere eleman alınma- sinı yasaklayan kanunun kaldırılması için çalıştıklannı bildirdi. Dışamdan alacağmız kredi miktarı IMF'yc bagh ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası bankalar. Türkiye'ye veri- lecek borç için Uluslarası Para Fo- nu'yla (IMF). şubat ayında imzalana- cak yeni "stand-by" kredi anlaşmasını bekliyorlar. Hazine yetkililerinin Ingil- tere'de görüştükleri yabancı bankacıla- rın, IMF'nin yeni niyet mektubunu onaylaması şartıyla 250 milyon dolar- lık toplu sendikasyon kredisi vermeyı kabul ettikleri öğrenildi. Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın imzasıjla yabancı fi- nans çevrelerine gönderilen Türk eko- nomisinin son durumunu anlatan mek- tuplar sonucunda, 1 yıldan beri dış kre- di bulamayan hükümet, ilk olumlu sin- yali Ingiliz bankalanndan aldı. Ingiltere'de hafta sonu boyunca sü- ren görüşmeler sonucunda 15 uluslara- rası bankanın, IMF'nin yeni niyet mek- tubunu onaylaması şartıyla 250 milyon dolarlık toplu olarak verilecek sendi- kasyon kredisini kabul ettikleri ögre- nildi. Yetkililer, IMF ile imzalanacak anlaşmanın kriterlerine göre kredi mik- tannın 500 milyon dolara kadar yükse- lebileceğini söyledi. Davos'ta düzenlenen 25. Dünya Ekonomi Zirvesi için hafta sonu lsviç- re'de bulunan Başbakan Tansu Çil- ler'in, uluslararası fınans çevreleri ve IMF yetkilileriyfe yaptığı temasların olumlu geçmediği bildirildi. Hazine yet- kilileri, Çiller'in göriişmeleri sonucun- da, finans çe\ relerinin. IMF ile imzala- nacak yeni anlaşmayi beklediğinin an- laşıldığinı vurguladdar. Enflasyon, Türkiye'nin'kötü pu- anı'nı arttınyor ANKA'nın haberine göre, Türki- ye'nin rahatsızlık katsayısı 1994 yılın- da hızla yükseldi. Enflasyona işsizlik oranının eklen- mesiyle bulunan "ülke kötü puaru"ge-" çen yıl bir kattan fazla artış gösterdi. Ekonominin durumunu ölçme kriterle- rinden biri olan bu yönteme göre, 1993 yılında Türkiye'nin yüzde 67.5 olan kötü puanı. geçen yıl rekor enflasyon ve artan işsizlik nedeniyle yüzde 158'e yükseldi. ILAN Sendıkamız T.SeMoz, Kâğıt ve Mamullert Işçıten SendıKaa (Selüloz-lşJ'nın 21-22 Ocak 1995 tanhmde yapılan XIII. Olağan Genel Kurulu'nda seçılen Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyetennın. Deneüm Kurulu asıl ve yedek uyeJennın. Oısıplın Kurulu asıl ve yedek uyetennın ad ve soyadtan, baba adı. öoğum yen ve yıllan, sendıkadakı gorevlen, meslek ve ıkametgânlan aşağıda göstenlmıştr. 2821 Sayılı Kanun'un 8 maddesi gereğınce ılan olunur. SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU NO 1 2 4 5 6 NO 1 2 3 4 5 6 NO 1 2 3 NO 1 2 3 NO 1 2 3 NO 1 2 3 ADISOYADI Mithat San Ergin Alşan MüsJüm Ocak Aydın Vardan Ismaıl Kılınç SENOİKAOAKf GÖREVİ Genel Başkan Genel Bşk.vekili Genel Sekreter Genel Ma!ı Sekreter Geneı Teşk.Sek. G.Başkan Mithat SARI SELÜLOZ-İŞ SENOİKASI GENEL YÖNETİM KURULU ASİL ÛYELERİ Adına G.Sekrtrtef Mûslüm OCAK MESLEĞI Kâğıt ışçisi Kağrl ışçisi DOĞUM YILI ve YERİ 1947Çenger 1956Sakarya Kâğıt ışçisi 1948Eieşkirt Kâğıt ışçisi Kâğıt ışçisi 1955Çaycuma 1956 Yıldızeli DavutBozkan Genel Eğ. Sekreteri _ Kağıt ışçisi 1956 Göbel SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU YEDEK ÛYELERİ BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Mevlut T.C. YahyaKaptanA/5Kaf1 D.7lzmrt Alı Faık T.C. Mımar Sınan Cad. Yeşil körfezHer Sftesı S Blok Kat: 3 Körfez/lzmit Hani T.C. Teknik Sk.Balaba/ı Ozyapı Koop.Kat 2 Daıre: 6 Izmrt Mehmet Yaşar T.C. Zabrtan Mah. Suftan Sk Murat Apt. 5/4 Izmrt Bektaş T.C. Teknik Sk. Balaban Ozyapı Koop , . Kat: 6 Daıre: 20 Izmrt Ahmet T.C. Yahya Kaptan G/21 -A Kat:2 Daire:3 Izmıt ADI SOYADI Neşri Taşkın Fuat Ceylan Halıt Soyturk Bayram Cura Kamuran Zmg Ahmet Demırtaş ADI SOYADI Zeynel Bıçer (SEKA Dalaman) Nazmi Aytıan (SEKA Akdenız) Hamıt Tıryaki (SEKA Balıkesir) ADI SOYADI Ismaıl Kayakök (Camış Ambalaj) Kemal Gürkan (SEKA Aksu) Eyüp Kaniş (SEKA Çaycuma) ADISOYADI Şerrf Boğaz (Camiş Ambalaj) Abduliah Can (DENTAŞ) Selahattın özdefnır (SEKA AKSU) ADISOYADI Ferudun Karabulut (SEKA Dalaman) Mahmut Tosun (Toprak Kâğrt) Ismaıl Yukse* (SEKA Balıkesir) SENDİKADAKİ GÖREVİ Dalaman Şb Başkanı Gıresun Şb. Başkanı îstanbul Şb.Başkanı Çaycuma Şb.Başk. IzmırŞb.Başk Sılıfke Şb Başk MESLEĞI Bobın makaslan ustası Baş laborant DOGUM YILI veYERl 1956Fethiye 1948Karabulduk BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Kaiıp ustası 1965 KaramurseJ Kâğrt ışçisi Kâğrt ışçisi .. Kâğrt ışçisi 1955 Çaycuma 1956 Menemen 1956 Ereğli Mehmet Mehmet Bekir Mustafa Hüseyın Halıt T.C. T.C. TC T.C. T.C. T.C. Attıntaş Mah. (kinci Ekincı sk. No: 8 Dalaman/Muğla Gedıkkaya Mah. Konak Srt. A-1 Blok No: 5 Giresun Mustafa Paşa Mah. 0717 Sk No: 15 Gebze/Kocaelı Kayıkçılar Köyü Çaycuma/Zonguldak 1853 Sk. No: 14 6/19 Karşıyaka/lzmır SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL DENETİM KURULU ASİL ÛYELERİ Seka Lojmanlan 56/4 Taşucu/Silifke SENDİKADAKİ GÖREVİ Denetım Kurulu Asıl Üyesı Denetım Kunjlu Asıi Üyesı Denetım Kurulu Asıl Üyesı MESLEĞI Işletme Teknısyenı Garson DOĞUM YILI ve YERİ 1958 Muğla 1952 Sılıfke BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Hasan T.C Kemalîye Köyü Ortaca/Muğla H.Hüseyın T.C. Toma Tesvıye 1953 Adapazan Ali T.C. Mukaddem Mah. 444 Sk. No:40 Sılıfke/lçel Seka Lojrnanlan B-3/2 Balıkesir SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL DENETİM KURULU YEDEK ÛYELERİ SENDİKADAKİ GÖREVİ Defîetim Kurulu Yedek Uyesi Denetim Kurulu Yedek Uyesi Denetim Kurulu Yedek Üyesı MESLEĞI Operatör Yardımcısı vlnç Operatörü Kantar Ustası DOĞUM YIU veYERl 1954Zile 1967 Keşap 1951 Devrek BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Sıtkı Muzaffer Durmuş SELÜLOZ-İŞ SENDİKASI GENEL DİSİPÜN KURULU ASİL ÛYELERİ T.C. Kayışdağı Cad. Nazar Sk. Yuvam Apt. No: 2 Daıre- 37 Içerenkoy/lstanbul T.C. Gedıkkaya Mah. Mehtap Yapı Srtesı D Blok Daire: 5 Gıresun T.C Yeni Mah. Kurudüzu Cad. Barbaros Sk. Çaycuma/Zonguldak SENDİKADAKİ GÖREVİ Dısıplın Kurulu Asıl Üyesı Dısıplın Kurulu Asıl Üyesı Denıtim Kurulu Asıl Üyesı MESLEĞI Kalıp Yardımcısı Ambar Saymanı Elektrik Ustabaşı DOĞUM YILI veYERl 1963Erzıncan 1955Denızlı 1951 Espıye BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Alaattın T.C. AydıntepeMah DoğanSk. No: 16 Tuzla/lstanbul Mehmet T.C. KaramanMah. 1759 Sk. No: 4 Denızlı Yusuf T.C SEKA Vazife Evleri Gıresun SELÜLOZ-fŞ SENDİKASI GENEL DİSİPLİN KURULU YEDEK ÛYELERİ SENDjKADAKl GÖREVf Dısıplın Kurulu Yedek Üyesi Dısıplın Kurulu Yedek Üyesi Dısıplın Kunjlu Yedek Uyesi MESLEĞI Makına Bakım Ustası Dublaj Işçisi Nakil Vasıtalan Ustabaşı DOĞUM YIU veYERİ 1954 Dont 1953Tuncelı 1952 llıca/. Balya BABA ADI UYRUĞU İKAMETGAHI Nacı T.C. Merkez Mahallesı Ortaca/Muğla Mehmet T.C. Teke Mah. Su Teposu Üstü No: 10/A Bozuyuk/Bılecık Alı T.C. Seka Hızmet Evlen B-8/1 Balıkesir Bir zamanlar, yaşama seyirci kalmak istemeyen insan- lar; işveren ceprtesinde, ırkçı, dinci akımlar içinde yer ai- mamışlarsa, düzenin değişmesini istiyorlarsa, çoğunlukla "so/ct/"olurlardı. Sol bir partinin üyesi, DİSK'li, TÖB-DER'Iİ.. olmanın bir bedeli olsa da insana toplumsal kimlik kazandınrdı. Top- lum içinde yer alma savaşımı içindeki bireyler, kafa ve kimlikîeri, ahlaki değerleri ile solcu olmayı başaramasalar da solcu olmakla övünüıierdi. Araya 12 Eylül girdi. Solu silindir gibi ezdi. Solculuğun toplumsal kimlik kazandırma anlamında bir degeri kalma- dı. Toplumsal kimliklerini yrtirınce, insanlar çırrlçıplak ken- dilerini sokağın ortasında buldular. Ne yapacaklannı şaşır- dılar.. Işte tam da bu noktada, "bireyi öne çıkarma" gündeme geldi. 12 Eylül ve sonrası süreçte, bireyi öne çıkarma adı- na, bireye kimlik kazandırma yerine bireycilik geliştirildi.. "Adam, seçilemezse politik yaşamı bitecek. Yaptıkların- dan hesap vermekten korkuyor. Kendini seçtiremeyeceği- ni anlayınca, birieşmeyi, sosyal demokrasiyibitiriyor..." "Adam, yüz kere kaçırdığı delege hesabını yakalamış. Kendini seçtirmek için her şeyi yapıyor. Sosyal demokra- siyi bitirecekmiş, ne umurunda?", "Adam, ikisiyle de par- ti, sosyal demokrasi batar" diye söze giriyor. Sonra da sözcükleri bir güzel dizeleyip partiyi kurtaracak adres ola- rak kendisini gösteriyor. (Boylesinden birkaç tane birden var.) Doğrusu olaylann gelişimine bağlı olarak çamura yat- mak için gerekçe gösterme yeteneğinde hepsi de "10 pu- an, 10puan" aldılar. Bazen bir başka mekânda, bir başka gelişmeyi bileme- diklerinden komik durumlara da düştüler... Televizyonda, canlı yayında, her şeyin bittiği bir noktada bir lider, artık sosyal demokrasinin üç ayn parti ve çizgide yürüyeceği fetvasını vererek kendıne bir tanesinde liderlik payı veriyordu. Aynı saatlerde, işı bıten iki liderin, son da- kika anlaşması ile bir başka isimde anlaşacaklarını nere- den bilebilsindi ki? Ancak bu rezilliğin içinde artık hiçbir şey fark etmez ve ayıp da olmazdı. Nasılsa diğer iki lider yan yana en son uzlaşmalannın müjdesini verirlerken bile, birisi birleşmenin kendi partisınin çatısı altında olacağında anlaştıklannı duyurabiliyor, bir diğeri o konuya kurultayın karar vereceğini söyleyebiliyordu. Birleşme hangi partinin çatısı altında olursa, şimdi o partide yönetim kadrolannı ellerinde tutanlar, gelecekleri denetleme ve iktidarlannı ellerinde tutma umudu içindeler. Partilenne ve liderierine bu sımsıkı sanlmanın bir tek hesa- bı; "koltuklanna sahip çıkabilme." Salonlarda, meyhanelerde "Saza Niye Gelmedin?" tür- küsü ile oynayıp göbek atmanın da, diğer parti liderine küfretmenin de, ateşli "şak şak" ve amigoluklann da tek nedeni, işte bu bir yer kapma hesabı. Bu çirkin oyunları seyreden vatandaş, yorgun, üzgün, bezgin soruyor: "Bu ne rezalet böyle? Bunca yılın deneyimli politika li- dehen, parti delegeleri kendi sonlannı hazırladıklannı gör- müyorlar mı?" Onca deneyım, onca birikimle görmez oluıiar mı? Hem görüyor hem de duygusal anlamda çok da üzüldükleri ke- sin. Ancak başka türlü davranmak ellerinden gelmiyor. Onlar artık, ne yazık ki azımsanmayacak bir çoğunlukla 12 Eylül sonrasının değer yargıları ile toplumsal kimliklerini, az da olsa var olan bireysel kimlik ve değerferini, ağızlanndan düşürmedikleri sosyal demokratlıklarını çoktan yitirmişler. Olsa olsa bu değişimin bilincinde, algılamasında değiller. Onlara çok kızan bizler, sanki çok farklı bir konumda mı- yız? Kaybedecek bir koltuğumuz, iktidanmız, çıkarımız ol- duğunda acaba biz nasıl davranıyoruz? Ya solun bu haline gülen, iktidar sevinci ile ellerini ovuş- turan sağa ne demeli? Bugün oy, iktidar adına sağda libe- ral, demokrat geçinip şeriatçılığa, ırkçılığa teslim olmuş si- yasetçileri nasıl bir son bekliyor dersiniz? Sağdaki kimlik kaybı, siyasal«kirlenme, solu her zaman için katlar. Tek farkla ki, o oephedeki çıkarların büyüklüğü, kirlenmişliği, soldaki gibi kamuoyu önünde rezil olma pahasına da olsa, kavga etmeyi tiile engelliyor. Bütün bu olumsuzlukların içinde sıkışıp kalan halk yığın- ları, yeniden bireysel ve toplumsal kimliğini anyor. Olup bi- tenlere alışık oimaüığımız tepkiler gösteriyor Kamuoyunun tepkisi, baskısı öylesine güçlü oldu ki, sol- daki kavga en çirkin bir noktada, liderlerin koltuklanndan vazgeçecekleri çözüm önerileri getirmek zorunda bıraktı. Soldaki, solu eriten çirkin kavga, bu son çözümle elbet- te noktalanmadı. Bu kadar kimlik kaybından sonra ye- niden toparlanma, elberte çok zor ve çok sancılı, uzun soluklu bir yol olacak. Hükümet kamu gelirlerini artıncı önlemlere hız verdi 1995'in zam yağmııru sürüyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası Para Fo- nu'yla (IMF). şubat ayında yeni bir anlaşma için masaya otura- cak olan hükümet. yeni niyet mektubunda kamu gelirlerini arttıncı önlemler paketinde ilk sırayı alan KİT zamlarını arka arkaya yürürlüğe sokuyor. Akaryakıt ve demır-çelık ürün fiyatlanna yapılan yüzde 20 oranındaki zammın ardın- dan. dün de şeker fi\ atlan yüz- de 18 oranında arttınldı. fürk Hava Yollan (THY) ve Devlet Demir Yollan'nın (TCDD). okul ara tatilinden sonra bilet fiyatlanna yüzde 15 ile 20 ara- sında, SEKA"nın da kağıt fiyat- lanna 15 gün içinde yüzde 20 ile 30 dolaylannda zam yapa- cafı öğrenildi. Türkiye Şeker Fabrikala- n'ndan dün yapılan yazılı açık- lamaya göre: 50 kilogram po- lipropilen torba kristal şekerin kilogram fiyatı 17 bin 650 lira- dan. 20 bin 850 liraya, 15 ki- logramlık koli kristal şekerin • Hükümet, IMF'ye söz verdiği KİT zamlanru arka arkaya yürürlüğe sokuyor. Akaryakıt ve demir çelik zamlannın ardından dün de şeker fiyatlan yüzde 18 oranında artınldı. THY ve TCDD büetlerinde yan yıl tatilinden sonra yüzdel5üe20.kâğıda da 15 gün içinde yüzde 20 ile 30 oranlan arasmda artış bekleniyor. kilogramlık paket fiyatı da 18 bin liradan 21 bin 250 liraya çı- karıldı. Açıklamada, 50 kilog- ram bez ve polipropilen torba küp şekerin kilogramının satış fiyatının 19 bin 450 liradan 22 bin 950 liraya. 25 kilogramlık paketli kutu küp şekerin kilog- ramının satış fiyatının da 20 bin 550 liradan 24 bin 250 lira- ya yükseltildigi bildirildi. IMF'yie geleeek ay yeni bir "stand-by" kredi anlaşması im- zalayacak olan hükümet. yeni niyet mektubunda KİT ürünle- rinin fiyatlanna gecikilmeden zam yapılacağı yolundaki va- adini uygulamaya soktu. Akar- yakıt ürün fiyatlanna 19 ocak- ta, demir-çelik ürün fiyatlanna da 27 ocakta yapılan yüzde 20 oranlarındaki zamların ardın- dan. şeker fiyatlan dün yüzde 18 oranında arttınldı. Başbakanlıktan edınilen bii- giye göre THY ve TCDD de ara tatilden sonra bilet fiyatlan- na yüzde 15 ile yüzde 20 ara- sında zam yapacaklar. Yetkili- ler, SEKA'nın da kâğıt fiyatla- nnı. 15 gün içinde yüzde 20 ile 30 arasında arttıracafını bildir- diler. Hükümet, aralık ayında da akaryakıt ürün fiyatlanna ve demir-çelrk ürünlerine yüzde 15. şeker fiyatlanna yüzde 20, kâğıt fiyatlanna da yüzde 15 ile 30 arasında zam yapmıştı. 15 KİT yöneticisiyle toplantı yapan Erek, hedefi açıkiadı: Üç ayda hızlı özelleştirme ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Özelleştirmeden sorumlu Devlet Bakanı AJi Şevki Erek, özelleştirmenin tek başına tüm sorunîann çözümü olmayacağını vurgularken "Ama özelleştirme, ekonominin rayına orurrulmasında en önemli ensrrümanlardan birisidir. Önümüzdeki a>lar ö/elleştirme tarihinin en önemli uygulamalannın gerçekleşcceği ajiardır" dedi. Sümerbank"ın satış ihalesinin son aşamada oldugu, Et-Balık Kurumu'nun da büyük olasılıkla Hak-Iş'e bağlı Özgıda-tş Sendikasfna satılacagı belirtıliyor. Erek, özelleştirme kapsamındaki 15 kamu iktisadi kuruluşunun (K.İT) genel müdürleriyle dün bir toplantı düzenledi. 2 gün sürecek toplantılarda, KÎT'lerin sorunlannın ve özelleştirılmeye hazırlıklan için gereken çalışmaların görüşülecegi öğrenildi. Erek, toplantıda genel müdürlere, başında bulunduklan kuruluşlann devlete büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Erek; şubat, mart ve nisan aylannın, özelleştirme tarihinin en önemli ve en büyük boyutlu uygulamalannın gerçekleştirileceği aylar olacağını belirterek •*Artık bir pusulamız var. Bu yasaya göre uygulamalan süratic götürme durumundavTz" dedi. Özelleştirmenin ekonominin dışında, başka boyutlannın da oldugunu vurgulayan trcik. "\erimliliğin arttınlmasının ve kamu •fıAeıierinin düşürülmesinin yanında, istihdamın ' artnnlmasını, sermayenin tabana yayılmasuıı, * rtizine'deki kanamanın durdurulmasını hedefliyoruz" dedi. Sümerbank'ın satışı için açılan ihalede teklif verme tarihi dün sona erdi. Tekliflerin tek tek değerlendirileceğini belirten Özelleştirme Idaresi Başkanlığı yetkilileri, uygun görülenler için teklif sahipleriyle masaya oturulacağmı belirttiler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog