Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

310CAK1995SALJ CUMHURİYCT SAYFA HABERLER TBNM Araştrma KomlsyoiNi • tstanbulHaberServisi- ISKİ esic Genel Müdürii Ergun Göknel döneminde, 10 müteahhite haksız ödeme yapılarak kurumun yaklaşık 700 milyar lira zarara uğrahlcLfı yolundaki iddialan içeren 10 suç dosyası. lOayn savcı tarafından soruşturulacak. TBMM I5Kİ Araştırma Komisyonu Başkam Cemal Öztsylan tarafından bir hafta önce tstanbul Cumhuriyet Başsavcıkğı'na teslim edilen dosyalar, posta yoluyla göndenldığı Fatih Cumhuıiyet Başsavcılıgı'na dün ulaşt. Ankara'dan yınnuşfliiM) • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Avrupa Parlamentosu'nun TBMM ile ilışkilerin askıya ahnmasında rol oynayan Yeşiller Grubu Başkanı Claudia Roth'un, eski DEP milletvekilleri ile cezaevinde göriişmesine izin verildi. Avrupa Parlamentosu'nun geçen yıl DEP davası nedeniyle TBMM ile ilişkileri askıya alması karanna destek verenler arasında yer alan Roth, cezaevinde eski milletvekilleri ile avukatlann da yer aldığı yaklaşık 4 saatlik bir görûşme yaptı. Roth, bugün bir basın toplannsı düzenleyecek ve daha sonra Türkiye'den • ^Jynlacâk. GökçekTn yeni uygulaması • ANKARA (AA>- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, SHP'li Çankaya, Yenimahalle ve Mamak belediyelerinin temizlik işlerini yeterince > apamadıklarını ıddia ederek bu ilçelerde temizlik işlerine el koydu. Bu belediyelerin "temizlik konusunda lakayıt davranış içinde bulunduklannın. halkın yoğun şikayeti ve gözlemleri ile anlaşıldığıni" ileri süren Gökçek, bugünden itibaren bu üç ilçede geçici bir sure Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik hizmetlerine bakacağinı bildirdı. Eski Dffliler Strasbourg'ıla • STRASBOURG (AA>- Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DEP'in yurtdışına kaçan milletvekilleri Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar, Avrupa Konseyı Pariamenterler Meclisi (AKPM) üyeleriyle görüşmek ûzere dün Strasbourg'a geldi. Kaçak DEP'lilerin, AKPM Başkanı Miguel Angel Martinez ile de görüşmek için girişimde bulunduklan bildirildi. AKPM Genel Kurul toplantılan sırasında bir basın ' toplanüsı dûzenleyecekleri öğrenilen DEP'lilerden Aydar, Türk gazeteciler sorulan üzerine, 'sürgündeki Kürt parlamentosu'nun 'kurulmasıyla ilgili çahşmalannın devam ettiğini, bölücü PKK üyelerinin de buna katılacaklannı tekrarladı. Mumcu, Köhı'de • KÖLN (AA) - Atatürkçü Dûşünce Derneği tarafından Ugur Mumcu'nun ölûm yıldönümü nedeniyle Köln'de bir anma toplantısı düzenlendi. Büyükelçi Onur Öymen'n açık konuşmasıyla başlayan toplantı cerçevesinde Prof. Dr. Uğur Alacakaptan, yazar Emin Değer ve Milliyet Gazetesinden Ali Sirmen'in de davetli oldugu bir panel düzenlendi. Daha sonra sanatçı Belin Güneş de Uğur Mumcu anısına bir konser verdi. CHnton'la kahvattı • HaberMerkezi-ABD Devlet Başkanı Bill Clinton ABD Kongre üyeleri ve Hükümet üyelerinin katıldığı, HOülkenin temsilcilerinin bulunduğu ABD Devlet başkanı'nın 'Şükran Kahvaltısı'na bu yıl Türkiye'den Yeni Parti Istanbul Milletvekili Dr. K. Naci Ekşi davet edildi. Dünya insanlannı biraraya getirerek birliği ve inancı pekiştirme amacıyla düzenlenen uluslararası toplantı 31 ocak- 3 şubat tarihleri arasında yapılacak. nsnKUASÛUNSSAMATGALEUSİ jMURECCEL KUÇUKAKSOY Resim Sergisi 10Ocok-10Ş«fcaH99S HfMHtnot II OO-lSOOcnaıçjktt Abdi ipekçi Cad 75 Maçka Tel 0-212-231 28 32 36 Bakanı Karayalçın'a rest çektî Karayalçın'ın başkanhğında toplanan SHP Parti Meclisi, ortaya çıkan son gelişmeleri değeriendirdL Karayalçın, biriik için PM'den destek isterken. Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün, Karayalçın'ın alacağı kararlann kendisini bağlamayacağını söyledi. (FÖtoğrafAA) Çaüda karar delegenm Karayalçm, PM'den destek istedi. Bozoğlu, yönetimi istifaya çağırdı. TUREYKOSE ANKARA - SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karavalçın. Parti Meclisi (PM) toplantısınır açılışın- da yaptığı konuşmada, "Dün (önceki gün) vardığımız sonuca cuma günü ne- den varamadığımızı açıklayaıruyorum" dedi. Hangi parti çatısı altında toplanılaca- ğına ılişkin bir karar almmadığını ve bu konudaki karan delegelerin belırleyece- ğini vurgulayan Karayalçın, bu süreçte PM'den destek istedi. SHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar görevinden istifa ederken Genel Sekreter Yardımcısı Esin Bozoğlu. parti yönetimini istifaya çağırdı ve bütünleş- menin, SHP'nin seçimli olağanüstü ku- rultayını yapıp güçlenip toparlanmasın- dan sonrasma ertelenmesini istedi. Karayalçın'ın en yakın çevresinde yer alanlardan Devlet Bakanı Mehmet Gül- cegün de, son getişmelerden sonra SHP Genel Başkanı olarak Murat Karayal- çın'ın alacağı kararlann kendı- sirri bağlamayacağını söyledi. SoysaL, PM'ye katılmadı SHP PM. son gelişmeleri de- ğerlendirmek üzere dün olağa- nüstü toplandı. Toplantıya Mümtaz Soysal'ın katılmadıgi gözlendi. Karayalçın, PM toplantısının açılışında yaptığı konuşmada son gelişmeleri özetlerken, "Son birkaç gündür yaşatılan, yaşadı- ğımız ya da kendi payıma düşen özeleştiriyi yaparak söyleyeyiın. yaşattığımız olumsuzluklara PM'nin açılışında değinmek iste- miyorum. İçinde bulunulan ortamın mantığı ve genel başkan olarak taşıdığun sorumluluk nedenhie şahsımla ilgili haksız suçlamala- n yanrtlamayacagım. Bu süreçte önemU olan, işlemlerin sağhklı bir biçimde tamamlanması- dır"dedi. Karayalçın, kendisine yöneiik " haksız suçlama ve eleş- tirileri yanıtlamaya kalkışması- nın bir polemiği başlatmaya ve çalışmalan olumsuz etkilemeye neden olmasından" kaygı duy- duğunu söyledi. Karayalçın. "Ancak dün var- dığımız sonuca cuma günü ne- den varamadığımızı da açıklaya- mıyorum. Bu noktaya pekala cu- ma günü de vanlabilirdi" ded: Çeşitli televizyon ve gazete- lerde, SHP Onursal Genel Ba? - kanı Erdal tnönü'nün. birleşık sol partinin liderliğine aday gos- terilmesini kabul edip etmedıği- ne ilişkin tartışmalar yaşandıg*- na dikkat çeken Karayalçın. tnö- nü'nün bu konudaki öneriyi ka- bul ettiğini ve bunun da tanıkla- nolduğunuanlattı. PM'den destek istedi kal'ın "ÇaöCHP" sözlerine karşılık da, •'Hangi parti çatısı altında toplanılacağı- na ilişkin bir karar alınmış değildir. fn- sanlar, kuşkusuz kendüeri için özveride bulunup karar verebilirler. Ancak hangi partinin çatısı aitında toplanılacağına ge- nel kurulda her iki partilcrin oyuyla ka- de içtenlikle inanıyorum ki kendi Parti Meclisi'nin yöneticilerinin desteğine, sağ- duyusuna, soğukkanhlığına çok büyük ölçüde ihtiyacımız vardır. Bu desteği esirgemeyeceğinize olan inancunı bir kez daha ifade etmek istiyo- rum" diye seslendi. Karayalçın, bir so- dunkü toplantısmda konuşan Murat İFCarâyalçın, hangi parti çatısı altında toplanılacağına ilişkin bir karar alınmadığını ve bu konudaki karan delegelerin belirleyeceğini söyledi. Toplantıya Mümtaz Soysal katılmadı. SHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar görevinden istifa etti. rar verilecektir'' dedi. Karayalçın. konuşmasının sonunda, CHP lideri Baykal ile birlikte çok zor bir görevı yürüttüklerine dikkat çekerek, PM'den "İçinde bulunduğumuz günler- de SHP Genel Başkanı olarak benim si- zfaı yardımınıza. desteğinize, Deniz Bey'in ru üzerine de. Başbakan Tansu Çillerile de bir görüşme yaptıklannı söyledi. PM'nin basına kapalı bölümünde, ba- zı üyelerin parti içi muhalefet temsilci- lerine "Genel başkanımızı harcamak is- teyenler var" diye yüklendikleri ve Ka- rayalçın'ın "özverisi" için teşekkür edi- ÇtZMEDEN YUKARI/MUSA KART Karayalçın, il başkanlan ve MYK'nin sert tepkisine yol açan, CHP lideri Deniz Bİy- len duygusal konuşmalar yapıldığı öğre- nildi. Karayalçın'ın da, önümüzdeki dö- nemde çalışmalannı mart ayında yapıla- cak Türkiye ile AB arasmdaki ortaklık konseyi toplantısı hazırlıklan üzerinde yoğunlaştıracağını söyledıği bildirildi. SHP MYK üyelerinden Fikri Sağjar'ın da. u birieşme çahşmalannın üzerinden hükümet gölgesinin kalkması için bir an önce hükümetten çekilme" gereği üze- rinde durdugu belirtildi. Yönetime 'Çekflin' çağnsı SHP ile CHP'nin bütünleşme konu- sunda geç gelen uzlaşma karan tartışma yarattı. SHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar, yaşananlara tepkisini ge- nel başkan yardımcılığı görevinden isti- fa ederek gösterdi. Işıklar, dün yapılan PM toplantısına MYK üyesi sıfatıyla katıldı. Genel Sek- reter Yardımcısı Esin Bozoglu da, orta- ya son derece olumsuz bir tablonun çık- tığına dikkat çekerek, SHP tabanının olaylann bu noktaya getirilmesinden so- rumlu tuttuğu parti üst yöneti- minin. örgütüne güvenerek gö- revden çekilmesi gerektiğini söyledi. Bozoglu ve bazı arkadaşlan, partinin toparlanması için bir- leşmeden önce seçimli olağa- nüstü kurultayın yapılması ve yönetiminyenilenmesini istiyor. karayalçın'ın en yakın çevre- sinde olan ve kurultay sürecin- de kendisine açık destek veren Devlet Bakanı Mehmet Gülce- gün de, Karayalçın ile ipleri ko- pardı. Gülcegün, son gelişme- lerden sonra SHP Genel Başka- nı olarak Murat Karayalçın'ın alacağı kararlann kendisini bağ- lamayacağını belirterek "Beni, arnkbunlarla birlikte anmayın * dedi. SHP Grup Başkanvekili Ercan Karakaş da, dün PM top- lantısına katılmayacağını bildir- di. Karakaş, "Artık konuşacak bir şey yvk. Bir an önce takvim belirleme- li ve süreci işletmeliyiz. Daha faz- la zaman kayi>edemeyiz n dedi. Karakaş, tstanbul'a Nokta dergisinin "Doruktakiler '95" törenine gideceğini, kendisine "bütünleşmeye katknan" nede- niyle ödül verildığıni anımsatır- ken de gülerek. "Yedi düvele re- zil olduktan sonra bir noktaya getindi. Önce, ne yü/Je gideceğiz diye düşündüm, sonra bu süreci gidip anlatmaya karar verdim" dedi. Maöyet 5 milyar SHP Saymanı Erdal Koyun- cu. geçen hafta amacına ulaş- mayan kongreler için SHP adı- na yaklaşık 2.5 milyar lira har- candığına dikkat çekerek, CHP'nin de yaklaşık bu kadar bir harcama yapmış olabileceği- ni bildirdi ve toplam maliyetin 5 milyar liraya ulaştığını ifade etti. DYP'den Karayalçın 'a: Hayatta başarılar ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Es- ki Dışışlen Bakanı Hikmet Çetinin tek adaylığı konusunda uzlaşılan SHP-CHP bütünleşme kurultayı öncesinde koalis- yonun büyük ortağı DYP; SHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'a, "hayattabaşanUr" diledi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ibrahim Yaşar Dedelek, Karayalçın'm, hükümet açısından "hükmi şahsiyetinin'kalmadı- ğını savunarak "Dün dündür, bugün bu- gündür. Kendisine shasi hayatında başa- nlardileriz"dedi. Dedelek, dün düzenlediği basın toplan- tısında, soldaki bütünleşme çalişmalan- nın ardından koalisyonu sürdürmek iste- diklenni, ancak önlerine gelecek tabloya göre "DYP'nin ağırlığmda" yeni hükü- met alternatiflerinin de düşünükbileceği- ni belirtti. Hikmet Çetin'in liderr adaylığı konusunda uzlaşılmasından "demokrasi •DYP Genel Başkan Yardımcısı tbrahim Yaşar Dedelek, bütünleşme kurultayı öncesinde Hikmet Çetin'in tek adaylığı üzerinde uzlaşılması nedeniyle hükümet açısından Karayalçın'ın "hükmi şahsiyeti"nin kalmadığını savundu. Dedelek, "Dün dündür, bugün bugündür. Siyasi hayatında kendisine başanlar diliyoruz" dedi. ve sosyal demokratlar adına kıvanç duy- kümet altematifı gerekirse, bunda DYP duklannı" vurgulayan Dedelek şunlan söyledi"Sayın Hikmet Çetin gibi değeıli bir devlet ve siyaset adamı üzerinde anla- şılması, Türk devleti açısından fevkalade sevindirkidir. 28 Ocak üzerine muhteüf mihraklar tarafından çeşitli spekülasyon- lar yapıldı. Esas değeıiendirme bundan sonra başhyor. Koalisyonun geleceği konu- sunda bir şey soylemek için bir hayli er- ken. Sosyal demokrat oluşumu, bize sağ- layacaklan ve sağlamavacaklan açısından bakarak değerlendirecegiz. Bir başka hü- beürieyid olacaktır. Ancak, istikrar için hükümetin devamından >-anayız. SHP'de- ki sarsıntıiar bitmemişrir. Bundan sonra, bizim getireceğimiz yeni şeykrolabilinon- lann getireceği yeni şeyler olabilir." Dedelek, koalisyon protokolünün yeni- lenmesi durumunda, DYP'nin getireceği yeni koşullann ne olacağı yönündeki bir soruya. "Biz ortaya koyanz, karşı taraf da ortaya koyar. Burada bunlan soylemek siyasetçi adına hoş değil. Gün gelir, onu o platformlarda konuşuruz" yanıtını ver- di. Dedelek, bir gazetecinin "Karayal- çuı'a obn güveniniz devam ediyor mu?" sorusu üzerine şöyle dedi: "Dün dündür, bugün bugündür. Dün Karayalçın baştaydı, bugün HikmetÇetin başta. KarayaJçın, karşımızda hükmi şah- siyetdeğil, bizona bakanz. Siyasi hayatın- da kendisine başanlar dileriz. Sayın Hik- met Çetin, hükmi şahsiyetimizdir. Siyasi olarak Sayın Çetin'i muhatap alma mec- buriyetindeyiz. Siyasette tamamen sada- kat de yoktur, tamamen husumet de yok- tur. Parti gerçegi var artık önümüzde." Demokraside çözüm yollannın tıkan- ması durumunda, yeni alternatiflerin bu- lunacağını vurgulayan Dedelek, ANAP Genel Başkanı Mesut Yıbnaz'ın bazı de- ğerlendirmeleri anımsatılarak yöneltilen bir soruya karşılık, "Kendisini kırmak is- temiyomm. Belki kendisine gerek ola- biBr" diye konuştu. POLÎTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA İlkesizlik... SHP-CHP birlikteJiğinin genel başkanlığı için öneri gö- türülen eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin ne diyor: "Emanetçi başkan olmam..." Önce Murat Karayalçın, ardından Deniz Baykal'ın "Bi- zi birteştir" önerisine Hikmet Çetin şu yanıtı verdi önceki gün: "Benim için zor bir görev, düşünmem gerekir..." Hikmet Çetin, düşünmeye başladığı saatlerde CHP li- deri Deniz Baykal salona "Vur vur inlesin, Karayalçın din- lesin" sloganları arasında giriyordu. Baykal, Murat Kara- yalçın'la görüşmüş, 'Hikmet Çetin' adı üzerinde anlaşmış- tı. 'Pembe Köşk'te ise Erdal Inönü'ye haber salınmıştı. Söylentilere göre Hikmet Çetin'in adını Inönü iletmişti Murat Bey'e. Galiba Onur Kumbaracıbaşı, Karayalçın'a şöyle demişti: "Sayın Karayalçın, Hikmet Çetin'in etrafında toplanın..." CHP Genel Başkan Yardımcılanndan Adnan Keskin, birleşme-bütünleşme için canını dişine takmıştı. Baykal'a olan yakınlığıyla tanınan Keskin, şöyle diyordu: "Tabanımız DSP'ye doğru hızla kayıyor. Kişisel hesap- lan bırakıp koşullarne olursa olsun anlaşmak gerekir..." Deniz Baykal, kürsüden Hikmet Çetin'in aday olduğu- nu açıkladı. Tepkiler yükselince de şöyle dedi: "Birieşme CHP çatısı altında olacaktır." Hava biraz yumuşamıştı... • • • SHP'de sıkıntı sürüyordu. SHP Genel Başkan Yardım- cısı Fehmi Işıklar, delegenin baskısına fazla dayanama- dı ve beklenen açıklamasını yaptı. Dedi ki: "Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyo- rum. Sayın Karayalçın'ı da istifaya çağınyorum..." Murat Bey oldukça yorgun gözüküyordu. Sinirli, hayli gergindi. Bir ara yakın çevresine şöyle seslendi: "İstifa etmemi ister misiniz? " llk 'hayır' diyen Mustafa Tımisi oldu. Ardından diğerte- ri katıldı... "İstifa etmenize gerek yok Sayın Genel Başkanım. Siz özveride bulundunuz. Üstelik ülkenin geleceğini dûşün- meseydiniz aday olur, ilk turda seçimi kazanırdınız..." Murat Bey her zamanki gibi alt dudağını ısırdı. Birden yüz hatları gerildi. Artık önünde yeni bir dönem vardı. Işte tam o sırada Deniz Baykal'ın kurultay konuşması Mustafa Timisi'ye iletildi... Mustafa Tımisi, Murat Karayalçın'a döndü: "Deniz Bey bineşmenin CHP çatısı altında gerçekJeşe- ceğini açıklamış..." Murat Bey gürledi: "Nereden çıkmış. Öyle biranlaşma söz konusu değil..." Mustafa Timisi dışanda bekleyen gazetecileri çağırdı, he- men bir basın toplantısı düzenledi... • • • Bu olup-bitenler karşısında hâlâ şaşkındı Mümtaz Soy- sal. ikiyüzlülüğü, üçkâğıdı, dalavereyi politika sananlara karşı da şöyle sesleniyordu: "Değerterim bunlann davranışlanna akıl erdirmeye el- verişli değil..." Gerçekten üç günlük süreç Mümtaz Soysal'ı şaşkına çe- virmişti. Bir lider, Mümtaz Hoca'nın yüzüne baka baka ya- lan söylüyordu. Soysal anlatıyordu: "Ben, parti meclisinde 'Kurultaya gitmemek yanlış olur' dedim. Sayın Karayalçın bunu söylemediğimi açıklıyor. PM kararlannı saygıyla kanştınyor. Deniz Bey ise şov ya- pıyor. Bu iki liderin davranışlan karşısında benim fazla ya- pacağım bir şey yok. Ben onlan defterimden sildim..." Gelişmeler, değil saati saatine, dakikası dakikasına de- ğişiyordu. Kimin ne zaman ne yapacağı belli olmuyordu. Dün sabah da aynı belirsizlik sürüyordu... Hikmet Çetin bir kez 'HikmetAbi' formülüne baştan kar- şı çıkmış, hem Murat Karayalçın'a hem de Deniz Baykal'a şöyle demişti: "Ben 'emanetçi genel başkan' olmam. Benim ilkelerim vardır..." İlkesizlik sosyal demokratlan bugünlere getirmemiş miy- di? Yılmaz, Çetin'e olumlu bakıyor 'Ülkeyi bataktan ANAP kurtarabilir' tSTANBUL/ANKARA (Cumhuriyet) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yıtanaz, koalis- yon hükümetinin ülkeyi yönet- mekte "aciz" kaldığını belirte- rek "Ülkeyi içinedüştüğü batak- tan çıkarmak ANAP'a nasip olacaktır" dedi. ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pak- demirti de dün yaptığı açıkla- mada, ANAYOL formülü hak- kında. solda birieşme girişim- lerine atıfta bulunarak, "AİNA- YOL diye bir şey yok. Biz kome- di oynamaya değil, ülkeyi içinde bulunduğu bataktan kurtarma- ya talibiz" dedi ANAP Beyoğlu ilçe örgütü- nün önceki gece The Marmara Oteli'nde düzenlediği yemeğe katılan ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, günümüz Tür- kiyesi'nin, ANAP'ın 8 yıllık ik- tidar döneminde ortaya koydu- ğu icraatlan beğenmeyenler ta- rafından idare edildigıni dile ge- tirerek "Ülkeyi getirdikleri tab- lonun övünülecek bir yanı ouna- dıgj ortadadır. Bu tabİoda bizim bıraktığunızdan çok daha yük- sek enflasyon, işsizlik, istikrar- sıznk, adaletsizlik vardır 11 dedi ve "her şeye rağmen" Türki- ye'yi, içine düştüğü bataktan çı- karmanın kendi partisine nasip olacağını savundu. Karamsar taUo çizdi Türkiye'nin ekonomik duru- muyla ilgili kendisine yönelti- len bir soru üzerine "karamsar bir tabto" çizen ANAP lideri Yılmaz, "1994 yıh bütçe açığı IMF'ye verilen hedeflerin çok ötesine geçmiştir. 1995 yıh için ortaya konulan hedefler de IMF tarafından gerçekçi bulunmadı- ğı için, yeni bir istikrar paketi zorunlu hak gelmiştir. Benim al- dıgım bilgilere göre, 200 trUyon liralık bir vergi paketi söz konu- sudur. 5 Nisan Kararian'ndan 9 ay sonra yeni bir istikrar pake- tinin gündeme geuniş olması, 5 Nisan'm başansızhğuun en bfi- yiikdelibdir"' şeklınde konuştu. Yılmaz, SHP-CHP bütünleş- mesiyle ilgili olarak da, "İki parti yönetiminin Hikmet Çetin üzerinde anlaşmasını memnu- niyetle karşıfayvrum. Ancak bir- leşmenin çatısı hakkında bazı fi- kir aynlıklan devam ediyor. Umanm bu görüş a> nlığı da aşı- tır ve sağlıkb bir birieşme ger- çekleşir" yorumunu yaptı. ANAYOL >ok ANAP Genel Başkan Yar- dımcısı Ekrem Pakdemirli, dün ANAP Başkanlık Divanı top- lantısından sonra yaptığı açıkla- mada, gazetecilerin soldaki bir- leşmenin ANAP ile DYP ara- sında ANAYOL formülünü gündeme getirip getirmeyece- ğine ilişkin sorulanna, "ANA- YOL diye bir şey yok. Bana gö- re birieşme tabanda sağhuuna- lı. Tavanda suni olarak ortaya çıkan arayışlar işte böyle bir ko- mediye yol açar. Biz komedi oy- namaya değil, ülkeyi içinde bu- lunduğu bataktan kurtarmaya talibiz" yanıtını verdi. Pakde- mirli. Hikmet Çetin'inbirleşik solda tek aday olması konusun- da da, "Bunu Tansu Hanım dü- şünsün, Paris'te müzakereler devam ederken, Sayın Çetin'in kulağına eğflip," Siz azledilmiş- siniz" diyen hükümetin başı dü- şünsün" diye konuştu. Karayal- çın'ın kurultay hesaplan nede- niyle Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren dış gelişmelere ilgi- siz kaldığını savunan Pakdemir- li, lskeçe Müftüsü Mehmet Emin Ağa'nın mahkûm edilme- sinin bir nota ile geçiştirilmeye çalışıldığını; Çeçenistan, Bos- na-Hersek ve diğer dış sorunla- nn da sahipsiz kaldığını ile., sürdü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog