Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SA.TFA CUMHURİYET 31 OCAK 1995 SALJ HABERLER Ottyol ıeçi ücpetler inıfrim • ANKARA(Cwnhııri>«t Bürosu) - Kırayollan Genel Mücürlüğü. devlet yollanna ayn lan ödereğin kısıtanması yûzünden, bu yolluin yıpranmasmın önleımesi için, otoyol kul laıımmı özendirmek amanyla otoyol geçiş ücrelennde yüzde 50 oranında indirim yapıldığını bıldırdi. tndirimli fiyat uygiılamasına yann başhnacak. Karayollan Genel Müdürlügü'nden dün akşam yapılan açıklamada, trafîğin yoğun olduğu Ankara-Bolu batı kavşağı ve lzmır-Alaçatı kavşağında otoyol kullanımının özendiriltnesi ve devlet yolu gövdesinde meydana gelen bozümalan, yıpranmalan en aza indirebilmek amacıyla otoyol geçiş ücretlerinde indinme gıdildiği belirtildi. Civan'ın not defteri yargNla • İstanbul Haber Servisi- Show TV'de yayımlanan "Arena" programının yapımcısı Ugur Dûndar, > Engin Civan'ın not defterinde ortaya çıkan isim ve harfler ile Isviçre bankalannda açılan şifreli hesaplara ilışkin ıddıalan kapsayan belgeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Avni Bılgin'e dûn teslim etti. Dündar, teslim sırasında yaptığı açıklamada, "Artık , konu yüce Türk adaletinin değerlendirmesine sunulmuştur" dedi. Dünya Cüzam Gunu • İstanbul Haber Servisj- " Dünya Cüzam Günü" nedeniyle Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi'nde dün bir panel düzenlendi. Panelde bir konuşma yapan Cüzamla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof.Dr.Türkân Saylan, cüzam (lepra) hastalığının 2000 yılına kadar ülkemızde kontrol aluna ahnacağını belirttı. Erbaydar • İSTANBUL (AA)- Levent Levazım Sitesı'nde önceki gün çıkan yangında hayatını kaybeden THY hosteslerinden Şebnem Erbaydar'ın cenazesi Zeytinbumu Merkezefendi Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Minibüs ücretierine zam • Istanbul Haber Servisi- lstanbul il sınırlan içerisinde çalışmakta olan (M) serisi ticari minibüslerin ücret tarifelerine yanndan geçerli olmak üzere yüzde 50 ile yüzde 60 arasmda zam yapildı. Tahip AKtaş serbest bırakıldı • tSTANBUL(AA)- Mercedes marka otomobilinin motoru değiştirildiği ıçin gözaltına alınan Eminönü Belediyesi eski Başkanı Tahir Aktaş. dün istanbul Adliyesi'nde verdiği ifadeden sonra savcılık tarafindan serbest bırakıldı. Ramazan ayı mesajı • A.\KARA(Cumhurivet Bürosu) - Diyanet Işleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Ramazan nedeniyle dûn bir mesaj yayımladı. Ramazan ayımn, "Insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğnıyu eğriden ayırmanm açık delilleri olarak Kuran'ın indirildiği ay" oldugunu belirten Yılmaz, Islam dininin kavganın değil, banşın ifadesi oldugunu söyledi. Açıklamasında "Cehaletten, art niyetten ve kendi huzursuzluğunu din kılıfı ile ifade etmek isteyenlerden kaynaklanan çarpık anlayışlar, her zaman var olmuştur ve olmaya devam edecektir" görüşünü dile getiren Yılmaz, bunun önüne geçilmesi için dinin gerçek anlamda tanıtılmasının şart oldugunu vurguladı. Birleşik solun yeni lider adayı Karayalçın ve Baykal'la görüşerek 'ilkelerini' iletti Çetin, tam yetld istiyorANKARA (Cumhuriyet Büro- su) - SHP ve CHP liderlerinin. bir- leşik partinin liderliği konusunda üzerinde uzlaşmaya vardıklan SHP Gaziantep Mılletvekili Hikmet Çe- tin. dün her ikı partı genel başka- nından: yeni partinin yapılaşmasın- dan yenıleşmesıne, hükümetin ye- niden oluşturulmasından bakanla- nn belirlenmesine değin bir dizi konuda "tam yetidli" olup olmaya- cağı konusunda güvence istedı Güvenilir kaynaklara göre gerek SHP Genel Başkanı Murat Kara- yalçın. gerekse CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal, Çetin "e istediğı yetkiler konusunda "olumlu" ya- nıt verdiler. Çetin. teknik aynntıla- n görüşmek üzere bugün iki parti- nin genel sekreteriyle görüşecek. Birleşme halınde 120 kişiye çıka- cakparti meclisinin 30"u CHP'den, 30"u da SHP'den seçilecek isimle 60'a indınlmesı gündeme geldı. SHP-CHP bütünleşme genel kuru- lu ile iki partinin olağanüstü kurul- taylannın 18 şubat cumartesi günü toplanması kararlaştınldı. SHP-CHP ortak kurultayında "tekaday" olması konusunda SHP ve CHP liderlerinin üzennde an- laştığı Hikmet Çetin, dün peş peşe görüşmeleryaptı. Görüşmeler son- rası Cumhuriyet'e bilgı veren kay- naklar. Çetin'in görüşmeler sıra- İstekleri 1 - Partide tam yetkili olacak mıyım? 2 - Partiyi yeniden yapılandırma ve yenileştirme çerçevesinde MYK ve PM'yi oluşturma olanağım olacak mı? 3 - Yeni koalisyon görüşmelerinde ve kabinenin sol kanadındaki isimleri belirlemede etkin rol alacak mıyım? söyledi. Baykal, Çetin'in her- hangı bir gizli çevre ya da top- lulukla işbirliğiyle değil, tam yetkili olarak görev yapacağını vurgulayarak, kendısini her ko- nuda destekleyeceklerini kay- detti. Karayalçm'la birleşik partinin yönetiminde yer almama konu- sunda anlaşan Baykal, bir gaze- tecinin, "Yönetimde görev ala- cak mBmız" sorusuna. "Ciddi bir çahşma başlaoyoruz. Şeffaf bir yönetimleçahşacağınuz açık" karşılığını verdi. Çetin, yaklaşık 1.5 saat süren görüşmenin ardından, gelecek dönemdeki sıkıntılan aşrna yol- lannın tartışıldığını belirterek, "Hepimiz, bu birliğin ieindeyiz. Bunu birlikte aşmanın yollanıu araşnnyoruz* değeriendırmesi- nı yaptı. Çetin, adaylığı konusundaki bir soru üzerine, bugün her iki partinin sekreterleri ile yapaca- ğı görüşmenin ardından "gere- ğiniyapacağuu'' vurgulayarak," Nakıs genel başkan ya da kendi- ne özgü genel başkanhk ya da beDJ bir ekip ve kadro içinde ça- hşmak durumunda olacağı bir genel başkanhk söz konusu değil- <Kr" dedi. Çetin, koalisyonun geleceği- sında şu sorulara yanıt aradığ.n. m k m e t Ç e ^ d û n ^mz Baykal 0e bir arava geldi. Bavkal Çetin'in tam y«tkiB olarak görev va- ne ilışkin bir soruya karş.hk. "Şu 'T^ —«deS tekley eceW enniS öy ,edi.(Fotogra f: TARIKTINAZAY) " • £ « « • ! * g T * su da var, ama hükümet sürüyoryim? Tümüyie gruplar ve kişüer üstünde, bağimsız. koşulsuz bir genel başkanhk ya- pabilecek miyim? 2 - Partinin yeniden yapdandınbnası,ye- nileşmesi ve birleşme sürecinin tam anla- mryla gerçekleştirümesi çerçevesinde ba- ğımsız davranabüecek miyim? MYK ve PM'yi oluşturma olanagım olacak mı, ki- şisel irademi kuüanabilecek miyim? 3-Yeni koalisyon görüşmelerinde veka- binenin sol kanadında bakan olarak görev yapacak isimleri belirlemede etkin rol ala- bilecek miyim?" Gerek Karayalçın, gerekse Baykal ile yapılan toplantı sonrası bilgi veren kay- naklar; Çetin'in, her iki liderden, bu soru- lara genelde "olumlu" yanıt aldığı, bunun üzerine teknik aynntılan görüşmek üzere bugün SHP Genel Sekreteri Mustafa Ti- misi ve CHP Genel Sekreteri Adnan Kes- kin ile bir araya geleceğini bildirdiler. Çetin'in temaslannın ardından. ılk bir- leşme protokolüne göre, birleşik partinin parti meclisinin 120 kişiden oluşması yo- lundaki hükmün. anlaşma ile değıştirile- bileceği görüşü gündeme geldi. 120 kişi ile çalışmamn zorluğuna değinen kaynak- lar, birleşme genel kurulunda ya da bu top- lantı sonrası yapılacak birleşilecek parti- nin kurultayında parti meclisi (PM) seçi- mi yapılarak, bu sayının, CHP'den 30, SHP'den 30 olmak üzere 60'a indirilebi- leceğini bildirdiler. Çetin'in temaslan Hikmet Çetin, dün öncelikle TBMM'de SHP Grup Başkanı Se>1i Oktay ve SHP Hatay Milletvekili Onur Kumbaracıbaşı, SHP Içel Millenekih Aydm Güven Gür- kan ile görüştü. Çetin, bu üç isimle yaptı- ğı temaslann ardından, birleşik partinin liderliğinı kabul edip etmeyeceği sorusu- na. "Henüz karanmı vermedim. Genel başkanlarla görüşecegim. Degerlendirme- miz sürüyor. En sağukh ve en az sorunlu şekilde ola>i çözeceğiz'' yanıtını verdi. Hangi çatı altında birleşileceğine kurulta- yin karar vereceğini vurgulayan Çetin, "Aday olupolmavacağuuzı ne zaman açık- Ia>acaksıni2"sorusuna. "Açıklanacak bir şey yok ashnda. Aynca, daha önümüzde uzun zaman var" yanıtını verdi. Çetin, saat 16.40'ta girdiği Dışişleri Ba- kanlığı konutunda Karayalçm'la yaptığı 1 saatlik görüşmenin ardından, amacının, iki genel başkanm kendi aralannda yaptık- lan değerlendirmenin aynntısını öğren- mek oldugunu açıkladı. Çetin, "Adaytığa kararverdiniznıi''sorusunakarşılık, "Me- sele; karardan çok, bu çok güç noktada, sosyal demokrat birikimi. sosyal demokrat hareketle bütünleştirecek olan koşullaru ortamı birlikte değerlendirmedir'" dıye ko- nuştu. Çetin, "Öne sürdügünüz koşullar var mı" sorusuna. "Mesele, şart meseksi değfl, konuyu değerlendiriyonız" yanıtını vermekle yetindi. Çetin'in, Dışişlen Ba- kanlığı konutundan çıktıktan hemen son- ra CHP Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Deniz Baykal, görüşme öncesinde yaptı- ğı açıklamada, Çetin'in deneyimi, soğuk- kanlılığı, sosyal demokrat tabanın istekle- ri ve özlemlerini bir araya getirerek, en kı- sa zamanda sağhklı gelişmeleri sağlayaca- ğından kuşku duyulmaması gerektığıni goruşu- nü dile getirdi. Baykal, gazetecilerin sorulannın ken- disine yönelmesi üzerine, "Çetin, çok bü- yük bir dikkatie konuya yaklaşır ve her iki parti yönetkflerinin bakış açilanna, anla- yışlanna teşhts koymaya çauşryor. Bu de- ğerlendirmeler sonucunda karannı oluştu- racaktır. Konu büyüktür, güç bir iştir. Böy- le güç bir işin ahindan. kalkılması anhk, duygusal kararlara yönelmeden. soğuk- kanlı. ciddi bir çabşmayı gerektirir. Sayın Çetin. şu anda o çalışmamn içindedir. So- nuçta gereken doğnıltuda karan ortaya çv kacaknr" dıye konuştu. Kurultay 18 şubatta SHP Genel Sekreten Mustafa Tımisi ile CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin, dün akşam bir araya gelerek, bu konuda tek- nik aynntılan ele aldılar. Edinılen bilgıye göre, birleşme genel kurulu 18 şubat cumartesi günü gerçekleş- tirilecek. CHP veSHP'nin olağanüstü ku- rultaylan da aynı gün yapılacak. Cumhurbaşkanı, Hindistan yolunda solda bütünleşme sürecini değerlendirdi: Detnbvl:Yenihükümetkaçnuhnaz•Siyaset toparlanıyor: Cumhurbaşkanı Demirel, solda bütünleşme sürecini değerlendirirken sancılann birleşmeye doğru yöneldiğini, 'kulağına gelen çatının' CHP oldugunu belirterek, böyle bir gelişmenin, yeni hükümeti 'kaçımlmaz' kılacağını söyledi. Demirel, 'Parçalanmış Türk siyasetinde birleşme sağlıklıdır. Birleşmeleri alkışlanm' dedi. DOĞAN AKIN YEIVİ DELHİ - Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel. solda bütünleşme sürecini değerlendi- rirken sancılann birleşmeye doğ- ru yöneldiğini, "kulağına gelen çatuun" CHP oldugunu belirte- rek böyle bir gelişmenin yeni bir hükümeti "kacuulmaz"kılacağı- nı söyledi. Demirel, "Parçalan- mış Türk siyasetinde birleşme sağlıklıdır. Birleşmeleri alkışla- nm" dedi. Demirel, basını "söy- lenenkri yanlış istikamete çeke- rek tarbşma imkânı bırakmadı- ğı" gerekçesiyle eleştirdi. Demirel, 3 günlük ziyarette bulunmak üzere Hindistan'a gi- derken gazetecilerin sorulannı yanıtladı. Cumhurbaşkanı, SHP ile CHP arasında hafta sonunda gerçekleştirilemeyen bütünleş- me kurultayı ve ardından uzlaş- maya doğru atılan adımlan nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, yaşananlann "sürpriz" olmadığını vurguladı. Kendi ha- line bırakılmayan siyasetin 30 yıl içinde gerçekleştirilen üç darbe ile karmakanşık hale getinldiği- ni, 15 yıl önce kapatılan CHP'nin tekrar gündemde oldu- gunu anlatan Cumhurbaşkanı, "Türki>« bir hat üzerinde gftmi- yor. Bir daire üzerinde gidiyor" görüşünü dile getirdi. Demirel. siyasetin "bölündü- ğü için" bütünleşme aradığını belırtirken. "Siyaset bir ülkenin sorunlanmçözer. Yeter kiona sa- bır gösterilsin. ^eter ki gelişmesi- ne müsaade edilsin" dedi Solda bütünleşme sürecınde geçen haf- ta yaşananlann "bölünmenin ko- lay, bütünleşmenin zor" oldugu- nu gösterdiğinı vurgulayan De- mirel. "bunalımın içinde aktör olan" kışılen suçlayarak bir ye- re vanlamayacağını, siyasetin to- parlanma çabası içinde oldugu- nu söyledi. Demirel, "Benim kulağona ge- len şey CHP çatısı altında birleşi- leceği"dedi Demirel. 12 Eylül'de kapatılan Adalet Partisi'nin ne- den tekrar canlandmlmadığı so- rusuna da şu karşılığı verdi: "Kıyas yapmakla bir yere va- ramazsınız. Çünkü hadiselerin şartlan ayndır. Eğer böyle üçe bölünmüşbir partieski dunımu- Cumhurbaşkaru DemireiM Hindistan'a Çilkr uğurladı. (AA) na dönüyorsa önemlidir. CHP cumhuriyetten ev^el kurulmuş bir partidir. Ona dönüyorsa, ben bundan memnun olurum. Şah- sen bana değil, ülkeye memnuni- yet verici bir olaydır." Cumhurbaşkanı Demirel, ocak ayı başında neden Meclis'i fesih yetkisi istedığinin sorulma- sı üzerine, bu ısteğın "tıkan- ma"dan kaynaklanmadığını, an- cak gerektiğinde seçimin mutla- ka yapılmasının zorunlu oldugu- nu söyledi. Seçim gereksinimi- nin ölçütü olan bunalımın. siya- setçiler tarafindan belirlenmesi gerektiğini anlatan Demirel, "Halla bunahmdan çıkaracak olan tek çare seçimdir.' Yapılma- dığı takdirde daha büyük zorluk- lar olur' dediğim zaman, 'Darbe mi olur?" deniyor. Yavaş yavaş darbeden sokağa. sokaktan da eve geldiniz. Sin eve soktuk" di- ye konuştu. Demirel. bir başka soru üzerine özel olarak Meclis'i fesih olanağı istemediğini. ancak anayasada zaten yer verilen bu yetkiyi kullanılamaz duruma ge- tiren çelışkıli maddelerin kaldı- nlmasını istediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Demirel, sol- da bütünleşme olması halinde teknik açıdan hükümetin duru- munun ne olacağının sorulması üzerine, "seçimin kaçımlmaz" oldugunu belirterek şunlan söy- ledi. "Bunlar tartışılacak. Bütün- leşmeden sonraki parti koaüs- yonda kalacak mu kalmavacak mı? Kendisi buna karar verecek. Eğer partinin ismi değişirse, ay- nı koalisyona değişik isimle de- \am edip etmeme diye bir dunım olamaz tartışması, zaten yann- dan itibaren yapılmaya başlar. Benim kanaatim. yeni bir hükü- met kaçımlmazdır." Cumhurbaşkanı, hükümetin bozulması durumunda kabineyi kurmakla tekrar Başbakan Tan- su Çüler'i mi görevlendireceği sonısuna, "Şimdiden bir şey söy- lemeyeyim, şartlan bir görün. Şu anda hükümet varken bana Hin- distan yolunda yeni bir hükümet kurdurmayın" yanıtını verdi. Buca, Gaziantep ve Aydm'daki tutuklu ve hükümlülerin eylemi sürüyor Tutukhı OııgıuıAUI kuşkulu ölümü Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. BAHADIR ÇELEBİ Haber Merkezİ - Buca, Gaziantep ve Aydın Cezaevi'ndeki rutuklulann sürdür- düğü açlık grevleri devam ederken Di- yarbakır Cezaevi'ndeki olaylann ardın- dan Gaziantep Özel Tip Cezaevi'ne nak- ledilen tutuklu Süleyman Ongun'un ölü- mü, kuşkuyla karşılandı. însan Haklan Derneği ile ölen Ongun'un cezaevindeki arkadaşi an "Öhıme,tibbitedavi ve bakım yapdmamasmın neden oldugunu" öne sürdüler. Bir süre önce Diyarbakır E Ti- pi Cezaevi'nde çeşitli istemlerin karşılan- ması amacıyla başlatılan olaylar sırasın- da Gaziantep Cezaevi'ne nakledilenler arasında bulunan tutuklu Süleyman On- gun'un vücudunun 20 yerinden darbe al- dığı ve sonrasında ilgisiz kalındığı için yaşamını yitirdiği savlanıyor. tHD Gazi- antep Şube Başkanı İnanÖzharat, Gazi- antep Cezaevi'ne nakledilen tutuklu ve hükümlüler arasında halen vücudunda şa- rapnel parçalan bulunanlara rastlandıgı- nı belirterek şunlan söyledi: "Süleyman Ongun'a yeterli tedavi ve bakım uygulanmadığı kanısı hâkimdir. Cezaevinden iletilen bilgiler de bunu gös- teriyor. Öğrendiğimize göre Süleyman Ongun, 10 gün kadar önce ailesine telefon açüarak tarafsız itirafçı koğuşuna alın- mak istenmiş. Alındığı takdirde teda\isi- nin yapüacağı belirtilmiş. Süleyman da bu teldifi geri çevirmiş, bakım yapılmanıış." Süleyman Ongun'un ölümü dışında Hakan Onur adındaki tutuklunun ciğer- lerinde hâlâ kurşun bulunduğu da savla- nıyor. Gaziantep Cezaevi'ndeki tutuklu ve hükümlüler tarafindan iletilen bilgiye göre Faruk Karaekçi, Şirin Bine, Hacı Göktekin, Hayrettin Vüral, Cafer Kan, Aslan Akçakale, Abdi Çubukçu, Faruk Daltaş. Faysal L'ysal, Şirin Taşdemir ve Ergün Özdemir adlı mahkûmlann tüber- küloz olduğu, Erdoğan Dinçer'de ise omurilik zedelenmesi bulunduğu bildi- nldi. Bu arada Şahabettin Fidan ile Mehmet Yıküz ve Nejdet Başaran adlı tutuklula- nn da çene kemiklerinin kınldığı. tedavi için Adana'ya sevk edildikleri, ancak te- davi edilmeden tekrar Gaziantep'e götü- rüldükleri bildirildi. Cumhuriyet'e ileti- len savlara göre yine tutuklulardan Ali Aktaş ve Harbi Soylu'nun vücutlannda şarapnel parçalan bulunuyor. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin, Süleyman Ongun'un ölümünü protesto ve bazı haklann alınmasını sağlamak için açlık grevine başladıklan da öğrenildi. Gaziantep Özel Tip Cezaevi'ndeki açlık grevi eyleminin dönüşümlü olduğu belir- tilirken süresi konusunda bilgi verilmedi. Anlaşma sağlanamadı Cumhunyet Ege Bürosu'nun haberine göre Buca Cezaevi'ndeki açlık grevcile- rinin istemlerinde iki ana madde üzerin- de anlaşma sağlanamadı. 42 gündür aç- lık grevinde bulunan tutuklulara destek amacıyla yakmlan, dün cezaevi önünde oturma eylemi yaptılar. Bir süre trafiği engelleyen aileler, polisin uyansı üzerine dağıldı. Eylemcilerin avukatlan, Kemal Bügiç ile tuncer Fırat, cezaevinde incelemeler- de bulunan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Zeki Güngör, Izmir Cumhuriyet Ba$savcısı MeBh Tan, Cezaevi Savcısı Yaşar Aslan ve Cezaevi Müdürü Ahmet Aynan'la sorunlann çözümü için görüş- tüler. Bilgiç, cezaevi yönetiminin birkaç günden beri eylemcilere karşı ılımlı dav- randıklannı belirterek "Koğuşlara tele- vizyon verildL Öyle tahmin ediyorum ki bir iki gün içinde gerekli anlaşma sağla- mr" dedi. Dev-Sol dışında 300 tutuklunun 42. gündür sürdürdüğü açlık grevinde 57 ki- şinin hasta oldugunu, bunlardan Bülent Söker. Süleyman Sıncı, Bircan Demirçe- lik'in Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne sevk edildiklerini belirten Avukat Bilgiç, di- ğer 54 kişinin de sağlık durumlannuı kay- gı verici oldugunu belirtti. Aydın E Tipi Cezaevi'nde 112 tutuklu ve hükümlünün sürdürdüğü açlık grevi 31. gününü doldurdu. GUNDUZ GOZUYLE MELİH CEVDET ANDAY Başkanhk Oyunu Geçen yüzyılın ünlü Ingiliz başbakanı Disraeli, iktidar- dan düştüğünde evine çekilir, roman yazarmış. Romanla- nndan birinin adı "Dorian Gray"dir. Oscar Wilde "Dorian Gray'in Portresi" romanını buna bakarak adlandırmış. Disraeli'nin siyasette rakibi olan Gladston ise, başba- kanlığı yitirdiğinde, köyüne çekilir, odun yararmış. Bizim siyasetçiler politikadan ayrıldıklannda ne yapar- lar? Sayın Bülent Ecevrt şiir yazar. Sayın Erdal Inönü fizik problemleri çözer... Ya roman? Roman yazan çıkar mı? Belki Başbakan Sayın Çiller, iktidardan düştüğünde ro- man yazabilir ve adını, "Hatırta Ey Peri" koyabilir. Üst yanı? Üst yanı çoğunlukla odun kırar. : • • • İki parti, SHP ile CHP, bize güzel bir oyun oynadılar Bir- leşmeğe karar verdiler, bunu aylarca konuştular, sonunda "Ânlaştık" dediler, bir bütünleşme protokolu da hazıriadı- lar ve kurultaylannı topladılar. Biz ne bekliyorduk? Bu ka- rann ortak kurultayda alkışlaıia onayfanmasını, değil mi? Ama öyle olmadı; parti başkanlığı konusunda ve son da- kikada çıkan anlaşmazlık yûzünden birieşme, alkışlar ara- sında suya düştü. Bizde en önemli sorun, baş olmaktır, hiç son dakikaya bırakılır mı? ••• Deniz Baykal, bir SHP olağanüstü kurultayında Başkan Erdal Inönü'ye karşı adaylığını koymuştu, kazanamayınca aynldı partiden, başka bir parti, CHP'yi kurdu ve onun başkanı oldu. Peki, neden SHP ile bıreşmeğe kalktı yeni- den? Gene başkan olmak için. Bu oyuna "Başkanlık Oyunu" diyebiliriz. Gözümüzün önünde oynandı, başanlı da oldu; biz seyirciler mutlu son beklerken, şaşkınhktan dona kaldık. Sanınm şaşırmayan sadece Sayın Ecevit olmuştur. • • • Başa geçme hırsı, politikada çok olağan sayılır; öyleyse bırakmalı başa geçmek isteyeni, geçsin. Ertesi gün de bütün üyeler o partiden aynlıp başka bir parti kurmalı. Böylece siyasal partilerimiz çoğalır, demokrasiye daha da yaklaşılmış olur. "Vanlır" demiyorum, çünkü varama- yacağımız anlaşıldı, biz olsa olsa yaklaşabilinz. O kadan bile büyük başandır. • • • Pazar sabahı liderler, anlaşamadıklannı açıkladılar. Ay- lann heyecanı böylece sona erdi. Derken telefon... Karşımda Gani Girgin. - Yahu, dedi, bunlara bir iş bulmaiı. • • • Ben oyun bitti sanırken, pazar akşamı, yeni bir olay çık- tı ortaya: Anlaşmışlar. Doğrusunu isterseniz, buna inanamıyorum. Çünkü bu tür kişisel anlaşmalar, kişisel bozuşmalar kim- seyi ilgilendirmez. önce şunu öğrenmemiz gerekir: Sosyal demokrat ne demektir? Genel Sekreter Keskin: CHP pazarlık yapmayacak•CHP Genel Sekreteri, "Çatıyı pazarlık olarak görmüyoruz. CHP ve SHP'deki kurultay delegeleri, siyasi gerçeği kabul ederek sandıktan CHP'yi çıkaracaktır" dedi. Keskin, sosyal demokrasiye uzun ve onurlu hizmet veren kişi olduğu için Hikmet Çetin'in seçildiğini bildirdi IŞIKKANSU ANK.ARA-CHP Genel Sek- reteri Adnan Keskin, birleşile- cek partinin çatısını bir pazarlık unsuru olarak görmediklerini belirterek "CHP ve SHP'deki kurultay delegeleri, siyasigerçe- ği kabul ederek sandıktan CHP'yi çıkaracaktır" dedi. Sosyal demokrasiye uzun ve onurlu hizmet veren bir kişi ol- duğu için birleşilecek partinin genel başkanlığı konusunda SHP Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin üzerinde uzlaşıl- dığını kaydeden Keskin, iki ge- nel başkamn, Çetin üzerinde an- laşırken, hiçbir kurulda görev almayacaklan karanna vardık- lannı ammsattı. Keskin, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile SHP Genel Başkanı Murat Ka- rayalçın'ın. Çetin'in tam yetki- li, kendi takdiri ve düşüncesi ile karar alacak bir genel başkan olması konusunda görüş birliği- ne vardıklannı da açıkladı. Keskin, Cumhuriyet'in "Ça- tmın neden CHP olmasuu isti- yorsunuz" sorusunu yanıtlar- ken, bugüne değin, birleşme protokolonün sağhklı yürüye- bilmesi için "Çaü CHP kimligi olmabdn-" yönünde bir açıkla- ma yapmadıklannı ifade etti. SHP delegelerinde de CHP ça- tısında birleşme olacağına iliş- kin bir yaygın inanç bulunduğu- na değinen Keskin, şöyle ko- nuştu: "Uzlaşma gerçekleşti. Uziaş- ma talep eden kesim istediğini ekle etti. CHP tabam zaten CHP kimliği diyordu, SHP'de de yay- gm bir kabul vanh. CHP, bir sos- yal, siyasi gerçek olarak toplu- mun gündeminde duruyor. Bu- nun maddi ve siyasi temelleri bütünleşmenin CHP kimliği al- tında oknasını zorunlu kılıyor. CHP, Türkiy«'de laiküğin, de- mokrasinin. sol düşüncenin meşrulaşmasuun, köklü dönü- şümlerin,de\1etin kuruluşunun, temetinde yer alan ilkelerin sim- gesi haline'gelmiş. CHP'nin Ge- nel Başkanı, iki güne kadar adaydı, şündi 'Artık ben aday değilim, ama sade bir CHP'li olarak, CHP kimliği altında bü- tünleşilmesi gerekmektedir. Bu çatı, ilerde sosyal demokratlann güçlü bir konuma gelmesine katkı yapacaktır" diyor. Ama protokol de işleyecek diyoruz. Bunu bir pazarlık olarak gör- müyoruz. Bunun pazarlık ko- nusu yapumasını. CHP'nin geç- mişine, kimh'ğine, tarihine ha- karet telakld ederiz. tnanrvoruz ki. CHP w SHP'deki kurultay delegeleri bu siyasi gerçeği kabul ederek sandıktan CHP'yi çıka- racaktu*. Yine protokol yürüye- cektir, biz atbğîınız imzaya sabi- biz." Neden Hikmet Çetin? Keskin. "Neden Hikmet Çe- tin üzerinde uzlaşıkiı'" sorusunu yanıtlarken. şunlan söyledi: "Hikmet Çetin, sosyal de- mokrasiye uzun ve onurlu bir hizmet vermiş insandır. CHP'nin gençlik koUanndan gelmektedir. Siyasi kimliğini, kültürünü CHP'nin ara kade- meierinde görev yaparak bul- muş bir insandır. CHP'de ba- kanlık görev i yapmıstır. Daha sonra SODEP'in kurufcmasında çok büyük katkılan olmuştur. SHP'de genel sekretertik, ba- kanhk görevi yapmışür. Bu ka- dar uzun, onurlu. özveriye daya- tı bir siyasi geçmişi olan ve bu uzun siyasi yaşamı içinde hiçbir kiriUik buhınmayan, örnek bir sosyal demokrat olarak gösteri- lecek kişiden daha uygun genel başkan adayı olabiür miy di?" Tam yetkili olacak Keskin, "Hikmet Çetin'in yahuzca geçici bir süre, bir ara dönem genel başkam olup otma- yacağT yönündeki bir soruya da şu karşılığı verdi: "Haym ud genel başkan aynen şöyle anlaş- ülar; 'tkimiz de hiçbir kurulda görev almayacağız. Genel baş- kanı yönlendirmek için hiçbir çabamız olmayacak. Tüzüğün, siyasi parn'lerin öngördüğü tam yetkili bir genel başkan seçil- melidir.' Bu mannkla uzlaşma olmuştur. Geçicflik, kayyunhk, böyle bir düşünce gündeme bi- le gelmiştir." iki partinin birleşmesinin toplumun istemi oldugunu akta- ran Keskin, "Türkiye'niniçiııde bulunduğu koşullar bunu zor- luyor. Bu kadar maddi temelle- ri olan bir olayı gerçekleştir- memek için hiçbir neden yok- tur" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog