Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

31OCAK 1995 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Hükümet geri adım attı. 20 aralık eylemine katılan memurlann 'atamalan' geri alındı Sürgün durdıı, eylem ertelendi• K.2mu Çalışanlan Konfederasyonlaşma Kurulu Sözcüsü Vicdan Baykara, 20 aralık iş bırakma eylemi sonrasında Tüm Haber-Sen yöne:icilerinin Güneydoğu Anadolu bölgesine sürgünlerinin durdurulduğunu belirterek, bu nedenle bugün yapılacak uyan eylerıinin ertelendiğini açıkladı. ANICARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükünet. 20 aralık eyİemine katılan kamu caltsanlannın sürgün edilmesinde geri aatn attı "Kamu Çalışanlan Konfederasyonlaşma Kurulu" Sözcüsü "VTcdaıı Baykara. Tüm Haber-Sen"den 28 yöneticınin Gûneydogu Anadolu böiges.ne yapılan atamalannın durdurjlması nedeniyle. bugün yapılması planlaıan uyan eyleminin ertelendiğini açıklacı. Kamu Çalışanlan Konfederasyonlaşma Kurulu'nca dün yapılan basın toplantısında, 20 aralık sonrasında yoğunlas.an baskı. sürgün ve soruşturmalann durdurulması için 27 ocak tarihine kadar hükümete süre venldiği, aksi takdırde 31 ocakta eylem yapılacağmm duyurulduğu anımsatılarak, sürgünlerin durdurulması nedeniyle bugün yapılacak eylemin ertelendiği belirtildi. Kurul sözcüsü Baykara. Maliye-Sen, Tanm-Sen ve Eğitim-Sen yönetici ve üyelerine yapılan baskı ve soruşturmalann devam ettiğine dikkat çekerek üyelere yapılan baskılann kaldınlması ıçın ilk aşamada ılgilı bakanlıklarla dıyalog kurulacağını söyledı. Baykara, "Diğer sürgün. soruşturma ve özellikle eğrtim emekçilerinin 20 aralıkla ilgili cezalannın durdurulmasının takipçisi olacak ve durdurulmazsa hizmet üretiminden gekn gücümüzü yeniden kullanacağız" diye konuştu. Toplantıda, Eğitim-Sen'den 5 yöneticinin 20 aralık eylemine katıldıklan gerekçesiyle sürgün edüdiği, Ankara'da 4 bin 500 öğretmene de soruşturmalar sonucu kınama, uyarma, ders ücretinin kesilmesi gibi cezalar venldiği belirtildi. Yayıncı Zarakolu y na hapis cezası tstanbul Haber Servisi - ts- tanbul 4. DGM, Belge Yaymlan sahibi Ayşenur ZarakohTnu, ya- yımladığı iki kitap nedeniyle açılan iki ayn davada, toplam2.5 yıl hapıs ve 300 milyon lira pa- ra cezasına mahkûm etti. İstanbul 4. DGM'de dün yapı- lan kararduruşmalannda. kitap- ta "vaym voluvla bölücülük pro- pagandası' yapıldığını belirten , imahkeme, Avşe Nur Zarako- îu'na 3713 sayılı yasanın 8. mad- desi uyannca 6 ay hapıs \e 50 milyon lira para cezası verdi. Ay- nı mahkemede, yurtdışında bu- lunan Abdülkadir Konuk tara- fından çevrilen 'Erraeni Tabu- su' adlı kitap nedeniyle açılan davada da mahkeme Ayşe Nur Zarakolu'nu 2 yıl hapis %e 250 milyon lira para cezasına mah- kûm etti. Kitabın önsözünü ya- zan Ragıp Zarakolu ve çevırmen Konuk haklannda da suç duyu- rusundabulunulmasını kararlaş- tıran mahkeme. kitabı yasakladı ÖSYM formları hâlâ geçerli İstanbul Haber Servisi - ÖSYM smavına girecek adayla- ra yollanan ve sına\ formunda değişiklikyapılmasını sağlayan bilgi kontrol formlannın OSYM tarafından önümüzdeki günlerde de kabul edıleceği açıklandı. Adaylann paniğe kapılmaması gerektığıni belirten Uğur Dersa- nesı Eğıtim Uzmanı Sadık Gü\- tekin. "Bilgi kontrol formlannın işleme aluımasında ÖSYM Ge- nel Evrak Böliimü'nün teslim al- ma tarihi esas alınacakor. Aday- lar kesinlikle panik yapmasınlar. Maddi, manevi olarak kendileri- ni yıprarmasınlar. Eğer 27 ocak- tan daha sonraki günlerde bilgi düzeltme formu adayuı eline geç- tiyse vedüzeltme gerektirecek bir durum \arsagerekli işlemleriya- pan aday, formu, iadeli ve taah- hütlü olarak ÖSYM Başkanlı- ğı'na gönderebilir* 1 dedi. BANK-SEN den acıklama: Çalışanm garantisi yok tstanbul Haber Servisi - Garanti Bankası çalışanlan, işlerinin hiçbir zaman 'garantüi' olmadığını söylüyorlar. DlSK'e bağh BANK-SEN'de örgütlendikleri için sorgulama, psikolojik baskı ve ışten atılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Garanti Bankası çalışanlan için dün bir basın açıklaması yapıldı. BANK-SEN Yönetim Kurulu üyesi Hulusi Karh, bankanın son iki buçuk yılda 2 bin 500'e yakın işçiyi sokağa bıraktığını söyle- di. Tüm bu işten çıkarmalara karşın. Garanti Bankası'nın gazete- lere yeni ışçi almak için ilan verdiğini belirten Karh, bu ilanlarla bankanın daha da büyük bir işçi atma gırişimi içinde olduğunu iddia etti. 140 kişinin işten atıldığını söyleyen Karh, tüm duyarlı insanlan Garanti Bankası çalışanlanna destek vermeye çağırdı. AYM SONDA BULLŞTl LAR Yazanmız Uğur Mumçu, Prof. Aksoy'un cenazesinde onun resmini taşırken, birkaç yıl sonra miryonlarca insanm kendi resmi- ni de taşıyabüeceğinin bilincindeydi. Ama, üpkı Aksav, Üçok ve diğer "faili meçhuT kurbaru avdınlar gibi o da yümadı. (Fotoğraf: CUMHURİYET) Prof. Muammer Aksoy anılıyorANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Şubat ve mart aylan terör kurbanı aydınlan anma etkınlikleriyle geçecek. Evinın önünde, 5 yıl önce bir silahlı saldırı sonucu öldürülen Prof. Muammer Aksoy. bugün bir dizı et- kınlıkle anılacak. 1 şubat günü. uğradığı silahlı saldında yaşamını yitiren Abdi tpek- çi ıle 9 mart günü, gene silahlı saldırı sonu- cu öldürülen Çetin Emeç de çeşıtlı etkınlık- lerle anılacak. Ankara Barosu tarafından "Uğur Mum- cu-Muammer Aksoy Anma Erkinlikleri" çerçev esinde düzenlenen program, gün bo- yu sürecek. tlk tören saat 13.00"te Cebeci Asn Mezarlığı'nda, Aksoy'un gömütü ba- şında düzenlenecek. Ankara Barosu ıle Türk Hukuk Kuru- mu'nun ortaklaşa düzenledıklen "Ulusal Egemenlik-Tam Bağımsulık" konulu açık oturum, saat 15.00'te yapılacak. Oturuma konuşmacı olarak Yargıtay üyesı Çetin As- çıoğlu, emeklı büyükelçı Osman Olcav. Prof. Dr tlberOrtayh, Dil Derneği Başka- nı Prof. Dr. Şerafettin Turan katılacaklar. Konuşmalan. eski Ankara Barosu Başka- nı Erdal Merdol yönetecek. Cumhurbaş- kanlığı Senfoni Örkestrası, saat 20.30'da bir konser verecek. Radyo Mozaık, bugün saat 10.00-12.00 arasmda "Muammer Ak- soy Programı" yayımlayacak. Aksoy'un yaşamı, ilkelen ve hâlâ aydınlahlmayan su- ıkastının ırdeleneceği programa konuk ola- rak Prof. Dr. Cem EroguL Atatürkçü Dü- şünce Demeği Genel Başkanı Suphi Gür- soytrak ve Insan Haklan Derneği Yürütme Kurulu üyesi Kamil Atesoğullankatılacak- lar. Programı, Güldal Özprangahazırladı. Eğit-Der Genel Başkanı Mustafa Gazalcı, yaptığı açıklamada. Muammer Aksoy" un kanının 5 yıldır yerde kaldığını, başta ya- kın dostu Uğur Mumcu olmak üzere onun gibi düşünen Atatürkçü, laıkliğin simgesi bırçok kışının kanının da Aksoy'un kanı- nın yanında bulunduğunu söyledi. Gazalcı, "Ne acı ki,o kanlan akıtanlarul ortayaçıkanlması. her türlü söze karşın şer- çekJeşemedi. Hem öldüren düşünce belli. el- le tutulacak kadar yakın. ama bir türlü ço- rap söküğü gibi öldürenieri yakalayacak ipin ucu bulunmuyor'" dedi. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) anma etkinlikleri de, saat 13.00'te Ak- soy'un gömütünü ziyaretle başlayacak. Bu törene katılmak isteyen ADD üyeleri için saat 12.00'de genel merkez bınası önünden otobüs kaldınlacak. "Muamnıer Aksoj', Liusal Petrol ve Maden Davamız n konulu saydam gösterilı panel, saat 14.30'da Vakıf- lar Bankası Genel Müdürlüğü Toplantı Sa- lonu'nda gerçekleştırilecek. Panele konuş- macı olarak. ADD Genel Başkanı Suphi Gürsoytrak. eski Enerji ve Tabiı Kaynak- lar Bakanı thsanTopatoghı, Maden Yüksek Mühendısi HasanMumcu, eski Petrol Ofi- si Genel Müdürü Ayhan Açıkabn katıla- caklar. Eski Milliyet gazetesi başyazan Abdi Ipekçi de 1 şubat günü mezan başında anı- lacak. Nışantaşf ndakı evının önünde uğra- dığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Ipekçi için Milliyet gazetesınde de bir tören dü- zenlenecek. Bilindıgı gibi Papa suıkastı ıle ünlenen ülkücü mafyanın tetikçilerinden Mehmet AK Ağca, lpekçi'nin katil zanlısı olarak ya- kalanmış. ancak tutuklu bulunduğu ceza- evinden şüpheli bir şekılde firar ederek kaç- mıştı. 9 mart günü İstanbul Bostancı'dakı evınin önünde silahlı saldın sonucu şoförü ile birlıkte öldürülen Hürnyet gazetesi ge- nel yayın yönetmenı Çetin Emeç için de 9 mart günümezannın başında anma toplan- tısı düzenlenecek. Emeç ve Ipekçi aynca çeşitli etkinliklerle anılacaklar. Kabul edilmezse Danıştay'a başvurulacak Valilik, büyükşehir bütçesini tırpanlayarak onayladı İstanbul Haber Servisi - İs- tanbul Valıligı, İstanbul Büyük- şehir Beledıyesf nın bütçesini ta- dilen (değiştirerek) onayladı. 37 trilyonluk belediye bütçe- sindeki değişıklik. belediye mec- lisinde kabul edılmemesı halin- de Danıştay'a başvurulacak. Belediye meclısi tarafından aralık ayında kabul edilen tstan- bul Büyükşehir Belediyesı'nin 37 trilvonluk bütçesi. valilik ta- NOKTA OZEL ODÜLU KUTLAR'IN r 94'ün 'Doruktakiler'i ödülerini aldı tstanbul Haber Servisi - Nok ta dergisince, geleneksel olarak düzenlenen "Doruktakiler" ödüllerinin dağıüm töreni, dün akşam Ataköy'deki Holiday Inn Crowne Plaza'da gerçekleştirildi. Nokta okurlan arasmda yapılan anket sonucu bankacılık. basın, bilim, bürokrat, çeviri, çevre, demokratik kitle örgütü, edebiyat, iş dünyası, kurum, mizah, müzik, plastik sanatlar. politika, sinema. spor, televizyon ve tiyatro aianuıda îî başanh bulunanlara ödülleri Devlet Bakanı ve - Hükümet Sözcüsü Yüdının Aktuna ile devkt bakanlan Necmettin Cevheri ve Saüh Sümer'in de aralannda bulunduğu protokol konuklan tarafından dağıtıldı. "Doruktakiler*94'"de "en başanh" seçılenler şunlar. Prof. Dr. Ayduı Ayaydm, Hıncal Uluç, Prof. Dr. Gazi Yaşargfl, Fehmi Gültekin, Can Yücel Ediz Hun, Hak-tş, Duj^u Asena, Sakıp Sabancı. TÜBİTAK, Levent Kırca. Sezen Aksu, Komet Alparslan Türkeş, Şeaer Şen, Vanspor, Savaş Ay ve Müjdat Gezen. Törende aynca Türk solunun birleşmesi için gösterdikleri çabadan ötürü, SHP Grup Başkanvekili Ercan Karakaş ile CHP Genel Başkan Yardımcısıİsmafi Cem de özel ödül kazandı. Ödülünü, Nokta dergisinin eski koordinatörü, CHPIi Mustafa Özyürek'ten alan Ercan Karakaş %e ödülünü DSP'li Küçükcekmece Belediye Başkanı Nurettin Şen'den alan îsmaıl Cem ödülleriyle birlikte gazetecilere £ poz verdiler. Uğradığı bombalı saldın sonucu yaşamını * yitiren gazetemiz yazan Onat Kutlar'a verilen "Nokta Özel c, OdüKTnü ise Kutlar'ın eşi Ffliz Kutlar aldı. * \T)H Genel Başkanı Cem Boyner ile Yeni Yüzyıl gazetesi yazarlanndan Can Dündar da "Nokta Özel ödülü"ne değer bulundu. rafindan bazı maddeleri değişti- rilerek onaylandı. Belediye yet- kilileri. hangi maddelerin değiş- tirildiğine bir açıklık getirmeme- sıne karşın. prensip olarak böy- le bir değışikliğe gidilmesini eleştırdiklerini açıkladı. istanbul Vali Yardımcısı Hay- dar Şen. Vali Hayri Kozakçıoğ- lu'nun İstanbul dışında bulun- ması nedeniyle konuyla ilgili bil- gi veremeyeceğini, ancak bütçe- nin tadilen onaylandığını söyle- yebilecegini belirtri. S A L I T O P L A N T I L A R I BİLİM, BİREY VE ETİK RP'li İstanbul Büyükşehir Be- lediye Başkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda bir gazetede yer alan habere göre, İstanbul Valısi Hayri Kozakçıoğlu'nun beledi- ye bütçesini onaylamamasını "saçmalık" olarak nitelemişri. 1580 sayılı Beledeyı Yasa- sı'nın 122. maddesine göre bele- diye bütçelerinin valilikler tara- fından onaylanması gerekiyor. Aynı yasanm 123. maddesi ise valiliklerin hangi konularda de- ği§iklikler yapabileceklerini açıklıyor. Danıştay'a başvurulacak Bu maddeye göre valilik, büt- çeye konulmayan mecburi mas- raflara ait tahsisatı bütçeye ilave edebileceği gibi, yerine getiril- mesi belediyenin görevleri ara- smda olmayan hizmet ve bunla- ra ait masraf kalemlerini de büt- çeden çıkarabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belede- yesi Meclisi değişiklikleri kabul etmemesı durumunda Danış- tay'a başvurulabileceği aynı yasada yer alıyor. SOSYOLOJİ VE ETİK SORUNLAR1 (SİYASET SOSYOLOJİSİ/SOSYAL PSİKOLOJİ) Yöneten Orhan Bursalı Konuşmacılar Reşit Canbeyli, Yılmaz Esmer 31 Ocak 1995 Saat: 18.30 YAPI KREDI K Ü L T Ü R MERK R 7. İ Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesi Istıklâl Caddesı 285 Beyoğlu 80050 İstanbul Telefon- (212) 252 47 00/441 - 245 20 41 Salı Toplanülan 'nı. ısteyen herkes ücretsiz olarak ızleyebılir. YAPI KREDİ ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ N'etsek Acaba?. SHP ve CHP arasındaki bütünleşme kurultayı tam bir skandala dönüştü. Bu insanların, yani liderierin, ne gibi beklentiler içinde olduklarını anlayabilmek mümkün değil. Birinin oyu yüzde 10'lann altında, öbürünün oyu yüzde 5'lerin altında ve bunlar birbirierini yiyorlar. Şu halleriyle bir- leşseler bile yüzde 10 barajının altında kalabilirter. Ama hâ- lâ "ben" diyoriar... Telefona sarılan, kızgınlığını dile getiriyor. "Ne yapıyor bunlar?" diye soruyorlar. Kızgınlıklarını daha başka biçim- lerde dile getirenler de var. Kimileri de hırsını benden alı- yor. Eminim benim duaımumda olan başka arkadaşlar da vardır. "Bunlarda umut var diyordunuz, şimdi bu kepaze- lik karşısında ne diyorsunuz?" diyoriar. Verecek yanıt bu- lamıyorum. Eminim Sayın Ecevit ve Sayın Erbakan da kıs kıs gü- lüyorlardır. Hele Ecevit, "Ben bunlann ne mal olduklannı bildiğim için böylesine katı davranıyorum" dese, itiraz et- meye yüzümüz olmayacak. Erbakan da "Oh olsun" dtyordur mutlaka. "Bunlar bir- biherini yerlerken; dar gelirli, umutlannı yitirmiş ve deği- şim peşindeki kitleler de bana gelirier." Vallahi giderier mi giderler... Cem Boyner de mutlulukla izliyordur gelişmeleri. O da "Değişim isteyenlere kapımız açık" diyordur. "Umutlannı bu adamlara bağlayacaklanna, bana bağlahar. "Ama ya- kında onun başına da öylesine sürtüşmeler gelecek ki; as- lan sosyal demokratlann kepazeliği, daha düzeyli kala- cak. Hele "Kürtçü parti" imajının getireceği maliyetleri gör- memesi, anlaşılır gibi değil. Neyse, bugünkü konumuz YDH değil. "Şimdi neyapacağız Hocam?" diye soruyorlar telefon- larda. "Şimdiumudumuzu kime bağlayacağız?"Çoğu kez, "Kendinize bağlayacaksınız umutlarınızı" diye yanıtlıyo- rumbutürsorulan. "Kendinize güveneceksiniz. Sosyal de- mokraside, bir liderin peşinden gitmek ve tüm umutlan bu lidere bağlamak yoktur." Gerçekten sosyal demokraside başan, geniş tabanlı ve katılımlı örgütlerle gelir. Sosyal demokrasinin gerek iktidar öncesi, gerekse ikti- dardaki gücü, emekçi kitleler ve bunlann örgütleridir. Za- ten bizim aslan sosyal demokratların örgütleri emekçiler- den çok, müteahhitlenn ve komisyonculann denetimine girdikten sonra, biz bu işi yarı yarıya yitirmiştik. Tabıi. "Emekçilerin örgütlenmesine izin mi veriliyor? Her aşama- da binbirengel çıkartılıyor" diyeceksiniz ama, bu işin baş- ka bir çözüm yolu da yok. İki partinin liderleri, herşeyi berbat ettikten sonra, Hik- met Çetin adı üzerinde anlaşmışlar. Umanm iyi olur. As- lında ben aıiık bu liderierin hiçbir söylediklerine inanamı- yorum. Hele iktidarın tadını alan ve koltuğunu bırakmamak için her şeyi göze almış olan liderin hiçbir inandırıcılığı ve güvenilirliği kalmadı benim için. Sanki zaman kazanmaya çalışıyoriar gibime geliyor. Sanki (her şeye karşın) örgütle- rinden gelecek tepkiyi azaltmaya çalışıyoriar gibime geli- yor. Bir hafta sonra kurultaylar yeniden toplanacakmış. Bek- leyelim ve görelim. Ve bakalım "ipe un sermek" için bu kez nasıl bahaneler üretecekler. Ve bu partilerin örgütleri... Televizyonlarda kimı kurultay delegelerinin isyanlarını izlerken, yüreğim daraldı. Üzül- düm, kahroldum. Ben bu insanlardan bir kısmını ve ben- zerlerint kendi bölgelerinde tanıdım. Nasıl zor koşullar al- tında karanhklarta mücadele etmeye çalıştıklannı gördüm. Bir yandan kendilerini geliştirmeye çalışırken; bir yandan da çağdaşlığın. bağımsızlığın, dürüstlüğün ve aydınlığın kavgasını vermeye çalıştıklarının en yakın tanıklarından bi- riyim. Şimdi bu ınsanlar nasıl dönecekler bölgelenne? Ar- kadaşlarına ne diyecekler, rakiplerinin alaylarına nasıl ta- hammül edecekler?.. Zaman zaman çok eleştiri alıyorum. "Hocam" diyoriar, "sizlerde artık köşelerinizden çıkmalı ve siyasete aktifola- rak katılmalısınız." Ve bunu yapmadığım için kimi zaman "tembellikle", kimi zaman "korkaWıWa"suçîanıyorum. Bel- ki suçlamalar bir ölçüde haklı ama, Mümtaz Soysal'a re- va görülen muamele de ortada, Aydın Güven'in (tüm öz- verili geçmişine karşın) çaresizliği de ortada. Bu yapı kınl- madan, bıreyterın niteliklerinin pek ağırlığı kalmıyor. Birieşmeyi bir hafta sonra sağlasalar da sağlayamasa- lar da; sanıyorum Ecevit bu durumda müthiş bir prestij ka- zandı. Bugünlerde yapılacak kamuoyu yoklamalannda sa- nıyorum "bihnci parti" konumunda görünecek. Doğrusu- nu isterseniz bu da bir şeydir. Bu iki parti variıklanyla bir katkıda bulunamıyor, bari yokluklanyla bazı katkılan olsun. Ve bu partilerin örgütlerinde özveriyle çalışan, geceyi gündüze çevirmeye uğraşan insanlar... Sizler kavganıza ara vermeyin. Ezenle ezilenin; sömü- renle sömürülenin; karanlıkla aydınlığın kavgası yüzyıllar- dır, binyıllardır sürüyor. Haklı olan ve er-ğeç kazanacak olan sizsiniz, biziz. Bir cunta yönetiminin karanlığı ve bu- lanıklığı içinde örgütlerinizi bambaşka türden insanlara kaptırmış olsanız bile.. Devlet Bakanı Doğan: Sosyal güvenliğe müdahale şart ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Sosyal güvenlik sistemi- ni ameliyat masasma yatırmak için kollan sıvayan hükümet, bu- nun için 15 yıllık süre verirken EHinya Bankası (DB), emeklilik sistemi yeniden düzenlenirken 'nüfusun yaşlanma oranının" dikkate alınmasını önerdı. Devlet Bakanı Aykon Doğan, Türkiye'nin sosyal gü\enlik sis- teminde. 'çok acil müdahale edü- mesigereken bir kanama olduğu- nu' belirterek "Meselevi acil gö- rüyorum, ama o kadar da dra- matik görmemefi. 15 >ıllık pers- pektife yönelikolarak ilk adımlar atılacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Nüiad Matkap da sosyal güvenlik kuruluşlannın 'siyasi kaygılann göz önünde rurulmasr nedeniyle tıkanma noktasına gel- diğini vurgulayarak "21.yüzyıhn sosyal güvenlik sistemi oiuşturu- lacak" dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası'nın katkıla- nyla düzenlenen 'Türk Sosyal Güvenlik Sistemi: Sorunlar ve Reform Önerileri' konulu semi- ner dün başladı. Nihad Matkap. "Etkin bir sosyal güvenlik siste- mi oluşturmadan >% bu sistemi tüm ulke nüfusuna yaygınlaşbr- madan, bir devletin tam bir'sos- yal devlet' olduğunu söylemek olanaklı değUdir" dedi. Türkiye'deki sosyal güvenlik kuruluşlannın geçmişte uygula- nan yanlış politikalar sonucu darboğaz içine düştüğünü kay- deden Matkap, "Bu duruma ge- linmesinin nedenlerinin başında, yülardan beri çeşitli siyasal ikti- darlann, kurunüann geleceğini ve mali dengesini düşünmeden, siyasi prim yapacak uygulama- laragitmişounalangelmektedir'" diye konuştu. Matkap, emeklı- lık koşullannın kolaylaştınlma- sı ve aktüaryal dengenin bozul- masından dolayı, sosyal güven- lik kuruluşlannın tıkandığım söyledi. Aykon Doğan da insan ömrü- nün uzamasıyla sosyal güvenlik kuruluşlannın mali yükünün ağırlaşması arasındaki paralelli- ğe dikkat çekti. Dünyanm 'yaşh- lık krizine girdiğini" belirten Do- ğan. sosyal güvenlik kuruluşlan- nın da 'yaşlandıklamu' kaydetri. Dünya Bankası uzmanı Anita Schwarz da Dünya Bankası'nın "Yaşlüık Krtn' raporundan ör- nekler verdi. Schvvarz. Türki- ye'deki nüfusun yaşlanma süre- ci açısından 2070 yılında ABD'nin bugünkü durumuna geleceğini belirtti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog