Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

31 OCAK 1995 SALI • • • * CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 17 Atamaları yapılaıı hâkiııı \e savcılarm tam listesi-2 Gaaantep Hâkımlığı'ne Toka: rlâkuni Kemal Bani, Sakarya CumhLiııyet SavcılığTna Çatalca Cumhuıiyet Savcısı Yaşar Akar- yıMız. Gazıantep Hâkımhğı'ne Bandırma Hâkımı AhmetTuran Yüde. Sanver Cumhunyet Baş,- savcılğ'na Salıhlı Cumhunyet Başsavcısı Veli Engin Arslan, Bursa Cumhunyet Bassav cı Ve- kıllığı'ne Mudanya Cumhunyet Başsavcısı Nasuh Akça, Kocaelı Cumhuriyet Savcılıgı'na Ereglı (Kon\a> Cumhunyet Savcısı RüştüKenıalYıldız,Erdemlı Hâ- kımlıgı ne Kaysen Hâkımı Ha- sanAydun, Ankara Hâkımhğı'rıe Yargıtay Tetkık, Hâkımı Ahmet Dinç, Ankara Hâkımhğı'ne Po- latlı Hâkımı HayruUahOzdemir, Kartal Cumhunyet Savcılıgı'na Geyve Cumhunyet Savcısı Afi Ergûder, Mersın Hâkımhğı'ne Aksarav Hâkımı Ertuğrul Şehı- toğlu. Pendık Hâkımlığı'ne Ereğlı (Karadenız) Hâkımı H»- san Büyiikkıbç, Nığde Cumhun- >et Savcılıgı'na Mustafakemal- paşaCumhunyet Savcısı Musta- fa Tefon, Salıhlı Cumhunyet Başsavcıhğı'na Bafra Cumhun- yet Savc ısı Afi Yılmaz, Yenıhısar Cumhunyet Savcılıgı'-na Rıze Cumhunyet Savcısı Recep KH bar, ICocaelı Cumhunyet Bas- savcılığı'na Dıyarbakır Cumhu- nyet Başsavcısı Fahri Kasırga, Karabük Hâkımhğı'ne Tokat Hâkımı Ayşe V ıldınm, Karşıya- ka Cumhun>et Başsavcı Vekılli- ğı'ne Karşıyaka Cumhunyet Savcısı Turgut Vural, Bursa Ha- kımlıgVne Bursa Cumhunyet Savcısı Sezai Akbulut, Ardanuç Cumhunyet Savcılığf na Sunıç Hâkımı Akın Yılmaz, Oğuzeh Hâkımhğı'ne Beşın Hâkımı Hayri Hakö>er, Saımbeyh Hâ- kımhğı'ne Yuksekova Hâkımı Faruk Kırmacı, Derelı Cumhu- nyet Savcılıgı'na Yuksekova Cumhun>et Savcısı Şaban Ya- vuz, Yerkoy Hâkımhğı'ne Ugur- ludağ Hâkımı Abdurrahman BuMağ, Doganhısar Hâkım lı- ğı'ne Mutkı Hâkımı Adnan Cansu, Karaısalı Hâkım lığı'ne Solhan Cumhunyet Savcısı Nev- zat Ozso>, Şabanozu Hâkımlı- ğı'ne Başkale Hâkımı Mekan Sı- rakaya,Eflanı Hâkımhğı'ne De- nk Hâkımı Metih Osmançavu- şoğlu, Aşkale Hâkımlığı'ne Tu- tak Hâkımı Sabir Semiz, Aıtvın Hâkımlığı'ne Gercuş Hâkımı Ayhan Ozsoy, Yeşılova Hâkımlı- ğı'ne Doğubeyazıt Cumhunyet Savcısı Ömer Berber, Tutak Hâ- kımlığı'ne Pozantı Hâkımı Çe- tin Şen. Goksun Cumhunyet Savcılıgı'na Aralık Cumhunyet Savcısı Adnan Menderes Yü- maz, Çukurca Hâkımlığı'ne Şa- banözu Hâkımı Yılmaz Tosun, Çayıralan Cumhunyet Savcılı- gı'na Battalgazı Hâkımı Fevzi Anuç, Muş Cumhunyet Savcılı- gı'na Altınekın Hâkımı Erkan Bulat, Yıldızelı Hâkımlığı'ne Sarayönu Hâkımı Hakan AkguL, Ancak Cumhunyet Savcılıgı'na Golhısar Cumhunyet Savcısı Veysi Bozkurt Çınar Cumhun- yet Savcılıgı'na Ulaş Cumhun- yet Savcısı Seyit Ahmet Alperen, Batman Cumhunyet Savcılı- gı'na Ahmetlı Curnhunyet Sav- cısı Zafer Sercan Yetişer, Ulus Cumhunvet Savcılığı'naKulun- cak Cumhunvet Savcısı Musta- fa Kıbç, Korgan Cumhunyet Sa\ - cılığı'na Turkoğlu Cumhun>et Savcısı Bereket Toplar, Ulus Cumhunyet Savcılıgı'na Gok- şun Cumhunyet Savcısı Feyzi Öztürk,lskıhp Hâkımlığı'ne Dı- gor Hâkımı Miıkerrem Çevik, Çamlıdere Cumhunyet Sa\ cılı- ğı'na Halfetı Cumhunyet Savcı- sı Ali Güngör, Atabey Cumhu- nyet Savcılıgı'na Vorta Cumhu- nyet Savcısı HakanGünaL, Yer- koy HâkımhŞı'ne Iğdır Hâkımı Nesrin Buldağ, Golhısar Cumhu- nyet Savcılıgı'na Dıgor Cumhu- nyet Savcısı Serhat Tutuncu, Şarkışla Hâkımlığı'ne Acıgol Hâkımı Ayfer Duman,Yahyalı Cumhunyet Savcılıgı'na Söğut Cumhunyet Savcısı Mehtap Yıl- maz, Acıgöl Hâkımhğı'ne Genç Hâkımı Mustafa Güntin, Iğdır Hâkımlığı'ne Ortakoy (Çorum) Cumhunyet ^av cısı Mehmet Er- kan Pınar, Bıtlıs Cumhunyet Savcılığf naŞırnak Cumhunyet Savcısı MuhammetMutlu, Iğdır Hâkımhğı "IK Nazımıye Cumhu- nyet Savcıs Zayide Pınar, Bat- man Hâkımiğı'ne Ancak Cum- hunyet Savası Emel Ülkû Yeti- şer, Muş H&ımhğı'ne Dumlu- pınar Cumrunyet Sa\ cısı Şule Bulat, Bıthv Hâkımhğı'ne Ata- bey Cumhunyet Savcısı Zahide Mutlu. Arıavı Hâkımlığı'ne Çerkeş Cunhunyet Savcısı Ser- vet Ba>guı,Gurpınar Hâkımlı- ğı'ne Emıriağ Hâkımı Sema Kavgusuz, Mvnhısar Cumhun- yet Savcılığ'na Akçadağ Cum- hunyet Savcısı Nazmi Güven, Buyükorhaj Cumhunyet Savcı- lığı na LıceCumhunyet Savcısı Mustafa Bığarkası, Yenıpazar (A>dın) Hâvimlığı'ne Nazımıye Hâlımı Abhıllah Kocager, Lap- sekı CutnJunyet Savcılıgı'na Ulvs Cumiunyet Savcısı Ibra- hinı HaJiK terzi, Eskıpazar Cıuıhunye Savcılıgı'na Geme- rek Currihınyet Savcısı Sinan Kı^, Akç-koca Hâkımhğı'ne Şendınlı umhunyet Savcısı M^ımet fcsım Çetın, Manyas Cumhuriye Savcılıgı'na Beşın Cumhuriyt Sav cısı Ozkan Koç, Cıhanbeylı Cumhunyet Savcılı- ğı'na Darende Cumhunyet Sav- cısı Levent Budak, Çerkeş Cum- hunyet Savcılıgı'na Aybastı Cumhunyet Savcısı Osman Ta- natar, Saray Hâkımlığı'ne Sulak- yurt Hâkımı tlhan Obut, Gelen- dost Hâkımlığı'ne Şemdınlı Cumhunyet Savcısı Bülent Yıl- maz, Gedız Hâkımlığı'ne Çer- mık Hâkımı Birol Atmaca, Tur- hal Hâkımlığı'ne Bıtlıs Hâkımı Ayşen Pbyraz, Taşova, Hâkımh- ğı 'ne Aksekı Hâkımı Cmran Di- ler. Mesleğe kabulleri yapüanlar Mesleğe kabullen yapılarak hâkım ve sav cı olarak atananlar da şoyle Bılecık Cumhunyet Savcılı- gı'na eskı Adalet Bakanlığı Ca- za Tevkıf Evlen Genel Müdur Yardımcısı Abdulkadir Ozgöz, lznık Hâkımlığı'ne eskı Ankara Hâkımı Orhan Şahbaz, Babaes- kı Hâkımlığı'ne eskı Germencık Hâkımı Atalay Sûmer Uğur, Battalgazı Hâkımlığı'ne eskı Ye- şılova Hâkımı Cezmi Metin, Ye- nışehır Hâkımlığı'ne eskı Göl- kaya Hâkımı Mehmet Şeran, Sı- lopı Hâkımlığı'ne Ankara Baro- su Avukatı Emine Yıktız Öner, Başmakçı Hâkımlığı'ne Bağ- Kur Genel Müdurluğu Hukuk Muşavırhğı Avukatı SibelCivan- bay, Şabanozu Hâkımlığı'ne Ay- dm Barosu Avukatı Berrin Ko- yuncuoğlu, Orta Hâkımlığı'ne eskı Beypazan Hâkımı Zeynep Doğar, Solhan Hâkımlığı'ne lz- mır Barosu Avukatı Bülent Ko- çoğullan, Denk Hâkımlığı'ne Adana Barosu Avukatı Ayhan Akyürek, Nazımıye Hâkımlı- ğı'ne Antalya Barosu Avukatı Halit Uysal, Ağın Hâkımlığı'ne eskı Arhav ı Hâkımı Bedriye Bel- gin Oyman, Korgan Hâkımlı- ğı'ne eskı Savaştepe Hâkımı Me- tin Serhantaş, Çardak Hâkımlı- ğı'ne Çardak Hazıne Avukatı Selma Yendoğan. Doğubeyazıt Cumhunyet Savcılıgı'na Adana Barosu Avukatı Güventürk Kı- atyet,Şemdınlı Cumhunyet Sav - cılığı'na Kaysen Barosu Avuka- tı Kudrettin Lafçı, Dıgor Hâkım- lığı'ne İzmır Barosu Avukatı ErolDumnd, Çukurca Hâkımlı- ğı'ne Adana Barosu Avukatı Or- han Anso>, Lıce Cumhunyet Savcılıgı'na Istanbul Barosu Avukatı Halil Akhrmaz, Azda- vay Hâkımlığı'ne Ankara Muha- kemat Müdurluğu Hazıne Avu- katı Mine Ansov, Beşın Hâkım- lığı'ne Adana Barosu Avukatı Mehtap Karsh, Inhısar Hâkımlı- ğı'ne Istanbul Barosu Avukatı Bilge Işık,Turkoğlu Hâkımlı- ğı'ne Mersın Barosu Avukatı De- niz Zeynep Berent, Bozova Hâ- kımlığı'ne Ankara Barosu Avu- katı Ale\ Kaynar, Yuksekova Cumhunyet Savcılıgı'na Nığde Barosu Avukatı Mehmet Turga>, Maden Hâkımlığı'ne Ankara Barosu Avukatı Murşide Mete, Cızre Hâkımlığı'ne Izmır Baro- su Avukatı Nuran Nurcan Kıhç, Çayıralan Hâkımlığı'ne Malatya Barosu Avukatı Zübeyde Aıpç, Mutkı Hâkımlığı'ne Istanbul Ba- rosu Avukatı Leyla Zoriu, Ku- luncak Cumhunyet Savcılıgı'na Mersın Barosu AvukatıMüge Zelda Huner, Başkale Hâkımlı- ğı'ne Ünye Hazıne Avukatı Si- bel Tosun. Aybastı Cumhunyet Savcılıgı'na Batman Barosu Avukatı Ali Urunca, Aybastı Hâ- kımlığı'ne Batman Bağ-Kur tl Müdurluğu Avukatı Hanım Urunca, <\rtvm Hâkımlığı'ne Ankara Barosu Avukatı Uarik Özsoj, Kozluk Hâkımlığı'ne Is- tanbul Barosu Avukatı Gülbeş Baş, .Almus Hâkımhğı'ne Konya Barosu Avukatı Nilüfer Efe, Pu- lumur Hâkımhğı'ne Kınkkale Barosu Avukatı UlkerÇelgin,Or- hangazı Hâkınüığı'ne Gonen Hâkımı Ayşen Güven, Kalecık Hâkımlığı'ne Kutahya Hâkımı Naile Taş, Pendık Hâkımlığf ne Şıhvn Hâkımı Mehmet Ali Önen, Bala Cumhunyet Savcılı- gı'na. lvnndı Cumhunyet Sav- cısı Tekin Aslan, Malatya Hâ- kımlığı'ne Samsun Hâkımı Ek- rem Ozdağ, Ankara Hâkımlı- ğı"ne Yargıtay Tetkık Hâkımı Le- vent Yavuz, Nığde Hâkımlığı'ne Karacabey Hâkımı Ahmet Zafer Seçer, Adana Cumhunyet Sav- cılıgı'na Duzce Cumhunyet Baş- savcısı Ahmet Birsen, Kaysen Hâkımlığı'ne Mardın Ağır Ceza Mahkemesı Baskanı Ahmet Ve- dat Gûndeş, Nazılh Cumhunyet Başsav cılığı'na Adalet mufettışı Muzaffer Oztûrk, tstanbul Hâ- kımlığı'ne Nığde Hâkımı Nur- han Erol, Adana Hâkımhğı'ne Şanlıurfa Hâkımı Mehmet Başa- ran, Bafra Hâkımhğı ne Inegol Hâkımı Safettin Aldemir, Inegol Hâkımhğı'ne Şanhurfa Hâkımı Cemal Tayyar Sevük, Ankara Cumhunyet Savcılıgı'na Adalet mufettışı Salih Zeki tskender, Ankara Ağır Ceza Mahkemesı uyelığıne Yargıtay Tetkık Hâkı- mı Esin Cömert, Gazıantep Hâ- kımlığı'ne Marmans Hâkımı Ali Haydar Karaibrahimoğhı, Zon- guldak Hâkımlığı'ne Erzurum Hâkımı Meryem Nur AOcı, Is- tanbul Cumhunyet Savcılıgı'na Adana Cumhunyet Savcısı Er- gûn Koyuncuoğlu, Konya Hâ- kımlı|ı'ne Çumra Hâkımı Emi- ne Ancan, SÜRECEK G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada sı'nı arayan bır kışı, "Aksoy'u, tûr- ban konusundakı tavrı nedenıyle cezaiandırdık" dedı Cınayetı Islamı Hareket Örgutu ustlendı. 5 yıldır ka- tıllerden haber yok. Uğur Mumcu, koşesinde beş gun art arda Prof Aksoy cınayetını ışle- mıştı Bırkaç paragraf aktaralım "Prof. Aksoy bır ınanç ordusunun adıydı. Alçakça kurşunlanan Ak- soy, gıttıkçe sayılan azalan son Ata- turkçulerden bınydı Butun Atatürkçuler, butun dev- nmcıler, laıklığe yurekten ınananlar, hepınınn ve hepımızın başı sağol- sun... Ah hocam, ah, ah, ah.. " (1 Şubat 1990) "Aksoy tıpkı Ipekçi gıbı terönın artmasını, ülkenın anarşı ve teror ortamına süruklenmesını planlayan gızlı guçlerce mı oldunıldu'? Öyleyse olaylar bu noktada dur- maz, daha da artar Terör bır ınsanlık suçudur Katılın sağcısı solcusu, Müslümanı dınsızı olmaz. Katıl, katıldır. Ulkemızı bır kan golune çevırmek ısteyen bu uğursuz terore gelın hep bırlıkte karşı çıkalım Aksoy, hıç olmazsa bundan son- ra bu bılıncın, dayanışmanın ve ış- bırlığının adı olsun " (2 Şubat 1990) Teror, Uğur Mumcu'nun da vur- guladığı gıbı, arttı 7 Mart 1990'da Çetin Emeç, 4 Eylul 1990'da Tu- ran Dursun, 6 Ekım 1990'da Bah- riye Üçok, 20 Eylül 1992'de Musa Anter, 24 Ocak 1993'te Uğur Mumcu... Ve 11 Ocak 1995'te Onat Kutlar. Bu yıl Mumcu ve Aksoy bırlıkte Mumcu-Aksoy EtMnlHderi... anıldı Yurdun dort bır yanında du- zenlenen toplantılarda 24 ocakla 31 ocak bırieştmldı. Anadolu basını 24 ocak gunu bırıncı sayfasını Mum- cu'ya ayırdı Aralannda Balıkesır'de yayımlanan Polıtıka, Samsun'da ya- yımlanan Barış gazetelen olmak uzere bana ulaşan pek çok "Ana- dolu gazetesınde" yerel haberlenn yennı Mumcu'nun fotoğraflan, yazı- lan almıştı Başkentte de 23-31 ocak "Adalet ve Demokrası Haftası" olarak kabul edıldı Her gun bır etkınlık vardı. De- mokratık kıtle orgutlerı bır araya ge- lerek "solda bırleşmecılen" çıleden çıkaracak bır ışbırlığı orneğı sergıle- dıler Bu kuruluşların (duyuru met- nındekı sıraya gore) adlan şunlar. Ataturkçu Duşunce Derneğı, 68'lıler Bırlığı Vakfı Ankara Temsılcı- lığı, Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneğı, Ankara Sanat Tıyatrosu, Tabıp Odası, Umum Servıs Aracı !ş- letmecılerı Derneğı, Cumhunyet Gazetesı, Çankaya Beledıyesı, Çağdaş Gazetecıler Derneğı, Çağ- daş Turkıye Platformu, Çağdaş Ya- şamı Destekleme Derneğı, Deneme üsesı Mezunlan Derneğı, Edebıyat- çılar Derneğı, Eğıt-Der, Eğıtım-lş, Genel Sağlık-lş, Hacı Bektaş Velı Kultur Derneğı, Halkevlen, Harb-lş, Iğdecık Köyu ve Hocabey Koyu Derneğı, Kent-Koop, Mamak Bele- dıyesı, Mulkıyelıler Bııiığı ve Vakfı, Orman Muhendıslerı Odası, öğre- tım Uyelerı Derneğı, Petrol-lş, Pır Sultan Abdal Kultur Derneğı, Sos- yal Hızmet Uzmanları Derneğı, Tum Sağlık-Sen, Turk Devrım Kurumu, Turkıye Eczacılar Odası, Turkıye Hemşıreler Derneğı, TMMOB, Tur- kıye Taban Oluşumu, Turkıye Or- mancılar Derneğı, Veteriner Hekım- lerı Bırlığı, Zıraatçılar Derneğı, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecılık Vakfı, Vetenner Hektmlerı Derneğı, 27 Mayıs Mıllı Devnm Derneğı Bu kuruluşların Mumcu ve Aksoy anısına demokrası ıçm bır araya gelmesı, TBMM'nın, sıyası partılenn Turkıye'nın gerıstnde kaldığını gos- termesı ve toplumun "uyumadığını" ortaya koyması bakımından çok onemlı Payel Yayıhevı'nın Mumcu'nun katıllerının bulunması ıçın çaktığı kıbntı, Cumhuriyet gazetesı meşa- leye çevırdı ve bır mılyonu aşkın ım- za toplandı Demek kı, Mumcu'nun cenazesınde bır araya gelen mıl- yonların heyecanı o gunün akşa- mında sonmemış Her yaştan gençler Avrupa'da da bır dızı etkınlık du- zenlendı Sosyal Demokrat Halk Derneklerı Federasyonu'nun (HDF) toplantılanndan uçunde ben de ko- nuşmacıydım Koln, Frankfurt ve Berlın'de toplantılara katılanların canlılığı Avrupa'dakı yurttaşlanmızın radıkal gruplara teslım olmadığını gosterıyordu Konuşmalar sonra- sında aralannda Almanlann da bu- lunduğu yuzlerce kışı ımza kam- panyasına katıldı Almanya'nın yanı sıra, Ankara ve Adapazan'nda katıldığım ıkı açıko- turumda gorduğum o kı, Mum- cu'yu, Aksoy'u sevenler, onlann oz- lemı olan Turkıye'yı ısteyenler salt bellı bır kesım değıl Salonlarda, lıse çağından unıversıteye, oğretmen- den emeklıye kadar, her yaştan gençler vardı Bu goruntu bana 1982 yılındakı bır anımı anımsattı Celal Başlangıç'la bırlıkte, Ege Denızı'ne açılan Pırı Reıs araştırma gemısının bır hafta konuğu olmuş- tuk Bır oğle vaktıydı Gokyuzu bu- lutlarla kaphydı Ortalık kararmıştı Kaptan, "Bır saat sonra ortalık ptnl pınl olacak" dedı Inanmadık. - Nasıl oluO - Bakın, gokyuzunun şu koşesin- de bır açıklık var Az sonra fırtına başlayacak Karayel fırtınası, avuçı- çı kadar bır açıklık bulursa, bulutlan yırtar Gokyuzu pınl pınl olur Gerçekten oyle oldu Turkıye'dekı aydınlık, karanlığı yır- tıp atmaya yetecek Buna yurekten ınanıyorum Yeter kı essın Mumcu-Aksoy etkınlıklerı, Ana- dolu'nun dort bır yanını aydınlatan bır çakmaktı. Ancak çakmak, adı ustunde çakar, bır şeyı tutuşturur ve soner Bu çakmağın sonmeden, ınsanla- nn ıçındekı bır şeylerı tutuşturması gereklı Bu toplantılara katılanlar, ımza verenler ya da katılamayıp yu- rekten destekleyenler, çakıp son- mesın Her gun bır gazete alsın, okusun, mesleğının orgutunu canlı tutsun . Kısacası, ocağın son haftası ya- nan ışık sonmesın O zaman yurek- lere korku salmak ısteyenler "kınn- tı", solda bıriık bencıllerı "ayrıntı" kalacaktir.. Şeıiatçılar mektupla para topluyor tçişleri • Baştaroft /. Sayfada tehdıdıy le adını duyuran Nakşıbendı tanka- tma bağh tsmaü Ağa Cemaatı, mektupla para topluyor Cemaat. "Kuran ve sunneti değişmez esas ve hedef kabul eden" bır ne- sıl yetıştırmek amacıyla kurduğu Kuran kurslan ıçm ışadamlanna mektup gondere- rek en az 15'er mılyon lıra para ıstedı is- maıl Ağa Cemaatı'nın mektuplannda, ya- pılacak yardımın mıktannın bıldınlmesı ıs- tenırken, "Allah'ın nzasuıa ulaşmanm ve ebedi mükâfan elde etmenin en guzel volu da budur" denılıyor Ramazan ayının yaklaşmasıyla bırlıkte şenat yanlısı örgutler ve Kuran kurslan da bağış ya da benzen yollarla para toplama gı- nşımlenne hız verdıler Nakşıbendı tanka- tınabağlı îsmaıl Ağa Cemaatı de ışadamla- n ve esnafa mektup gondererek para ıstıyor Îsmaıl Ağa Cemaatı, adını, gazetemız yaza- n Onat Kutlar'a düzenlenen saldın sonrası, eylemt ustlenen ÎBDA-C adlı şenat yanlısı orgütun yayın organı Taraf dergısınde ya- yımlanan gazetemız yazarlan ve aydınlara yonelık olum tehdıtlen ıle duyurdu tsmaıl Ağa Cemaatı'nın bır mundı de Kutlar'ın te- davı gordugu hastaneye bır IBDA-C mılı- tanı ıle bırlıkte gıderek orada bulunanlarla tartışrruştı Sakallı, sanklı ve cuppelı şenat yanlıla- nna tepkı gostenp hastaneyı terk etmelen- nı ısteyenlen IBDA-C örgutune ıhbar eden Îsmaıl Ağa Cemaatı ve bu cemaatın mun- dıyle ılgılı olarak Taraf dergısınde yayım- lanan yazıda, "tBDA-C İKK Faüh Milis Ko- mhesi ve İsmail Ağa cemaatı sana sövleye- cek başka soz bulamıyor. Muntakim ol, Al- lah'ın uıtikanundan kork" denmıştı Ağırlıkh olarak Fatıh ılçesı Çarşamba mahallesınde orgutlenen, camı, Kuran kur- su, yurt yaptırmak gıbı etkınlıklenyle bılı- nen Nakşıbendı tankatına bağh Mahmut Efendı Cemaatı'nın kolu olan Îsmaıl Ağa Cemaatı, son alarak Fatıh'te, ıçınde her tûr- lu ıhtıyacın karşılanabıleceğı tesıslenn de bulundugu 7 katlı bır Kuran kursu y aptırdı Cemaat adınau tstanbul Merkez Vaizi İsma- il Ağa Camii tlim ve Hizmet Vakfı ve İsma- il Ağa Kuran Kursu Umum Mudürü Ahmet Vanboğlu'* ımzasıyla ışadamlan ve esnafa gondenlen mektuplarda, vakıf ve kursun 10 mıly ar lıray ı aşkın borç ıçınde olduğu belır- tıldı Mektubun sonunda "— sizden en az 15 mihon_ bu* miktar bekliyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum" denıldı Tek daktı- lo sayfahk mektupta ozetle şu görüşler yeT aldı u \ üce khabınuz Kurarn Kerim'in sırat- ı m üstakim,yani dosdoğru yol diye ifade bu- yıırduğu EhVi sünnet vel-cemaat manç ve akidesine sımsıkı bağh, Kuran ve sunneti de- ğişmez esas ve hedef kabul eden vepyeni bir nesil ve şuurlu bir gençlik vetiştirebihnek icin kuruhnuş olan tsmail \ğa Cemaati, bü- run hızL,zengin veguçlu kadrosu ik çahşma- larına dcv-am etmektedir. Yalnız ulkemiz için değiL, butun insanhk için son derece lüzum- lu ve hayırtı olan bu ciddi vesamimi çahşma- nın, istenen neticeyi verebilmesi için devam- h ve istikrarh ohnası şartbr. Yani hiçbir ke- süıtive uğramadan nesilden nesile intikali sağlanmahdır. ... Gençliğimize sahip çıkma meselesi he- pimizin ortak davası ve asli meselesklir. Bu mucadelevi devamh kılabilmek için yardun- lannıza son derece ihtiyacınuz vardır. Yapa- cağmız her turlu vardim. ölmek üzere olan bir hastaya yetiştirilen taze kan kadar önem taşunaktadır. Hizmetimtrin belkemiği ve te- meü sizin yardımlannızdır. tşte bu gerçeği hatırlatmak ve vurgulamak uzere bu mek- tubu ve içindeki karO gönderiyorum. Mek- tubu ve karü dikkatle inceleverek bize yapa- cağınız yardunı şundiden behriemeniz bi- zim için çok bdyuk önem taşunaktadır. Al- lah'uı nzasma ulaşmanm ve ebedi mukâfa- tı elde etmenin en guzel volu da budur. Size gelen kartta,yapabileceğiniz yardım şekille- ri açıkça beUrtümıştir. Dokluracağınız kar- tı bize fakslar veya kartı ahnamız için tele- fon ederseniz, son derece nıemnun olur ve minnettar kahnz.Yalnız Mlah nzası için yü- rütülen bu çahşmalanmıza ka&lacağınıza butun samimiyetimle inanıyor ve sizi yûce Rabbim'e emanet edivorum." 'Cezayiriçin' Îsmaıl Ağa Cemaatı'nden gondenlen mektuplann ıçınden aynca bırer de ıftar yemeğı davetıyesı çıkıyor Davetıyede ıftar yemeğının îsmaıl Ağa Kuran Kursu'nda yenıleceğı behrtılerek şöyle denılıyor "Şurası kesin olarak bOiıuneUdir ki, iftar toplanülan sadece bir vesiledir. Asıl hedef ve gaye maddi ve manevi değerlerimize sahip çıkacak şuurlu bir nesil vetıştirmektir. Hiç şüpheyok ki ustun gaye ve hedeflere ulaşabil- mekiçin maldan ve candan geçmek gerekir. Bütün Islam dunvasının denn çokuntuler ve çok cıddi bunahmlar ıçinde bulundugu bir donemde geçkti bfa- sure içm de olsa işin- den, eşinden ve rahahndan geçemevenler muüaka bir gün büyuk imtıhanlara, bek- lenmeyen ve istenmeyen ağır sonuçlara mah- kûm olacaklardır. Bu gerçeği ka\ ranıak ıçm Bosna-Hersek'i, Fiüstin'i, Cezayir'i, Azer- baycan'u Somali'yi, Çcçenistan'u Keşmir'i ve dünyadaki diğer gelişmeleri düşünmek veterlidir." Bir imaımn inamlmaz övkiisü • Baştarafı 1. Sayfada koyuyordu, Inanan ınsanlan bol ve taraftar kazan Işte Kırklarelı'nın Inece bel- desı, Kazım Paşa Mahallesı ımamı Muharrem Dürüm- lü'nün Atatûrkçuluğunden yola çıkarak ortaya konulan senaryo Imam Muharrem Dürumlü on yıl Turkıye'nın çeşıtlı bolgele- nnde ımamlık yaptıktan sonra, 1990 yılının temmuz ayında Kırklarelı'nın Inece ılçesı Ka- zım Paşa Mahallesı camısıne ta- yın olur Burada ıkı yıl sorun- suz bır şekılde ımamlık yapar Yöre haÜayla ıyı ılışkıler ıçınde- dır Ancak kızçocuklanndan bı- nsı baş ortusu takmaz Üstelık dört çocuğundan hıçbınnı ımam hatıp lısesıne gondennez Bu dunım yorede bulunan ımam hatıp lısesınde, dın ıstırmarcılı- ğı yapan bazı görevhlenn dıkka- tını çeker Sonra kışkırtmalar başlar Dönemınmuftusuve ba- zı ımam hatıp görevhlen ımam- la ılgılı süreklı valıye şıkâyette bulunur Olay çıkacak, kan do- külecek tehdıtlen çevreye y ayı- lır Yore halkı kuçuk bır azınlık tarafmdan ıkıye bölûnmek ıste- nır Durümlu, cemaatle uyum sağlayamıyor gerekçesıyle so- ruşturma gorur ve 1992 yılmın ağustos aymda Telardağ'uı Mu- ratlı ılçesıne taymı çıkar Ancak buyuk oğlu tbrahim, meslek lı- sesı bılgisayar bolumünu kaza- nır Imam Durumlü, Edırne 1da- re Mahkemesı'ne yunıtmeyı durdurması ıçm dava açar ve ka- zanır 1993 yılmın ocak ayında karar ıptal edılır Eskı gorev ye- nne mayıs ayında tekrar doner Baskılar eskısınden daha fazla artmıştır Gorevebaşlamasından dort gun sonra "cemaat camiye gehniyor'' gerekçesıyle bu kez tayını geçıcı olarak Karahıdır mahallesı camısıne çıkar Başına geleceklerden haber- darmışçasına ımam Durumlu bır yandan ımamlık yapar, dığer yandan hukuk fakultesını dışa- ndan bıtumeye çalışır ve büyuk çabalardan sonra üçüncü sınıfa kadar gelır Kendı çabalanyla al- dığı bu eğıtım, hukuk yoluyla hak arama mucadelesınde ona oldukça yardımcı olur Temmuz 93'te tekrar Inece'ye döner Ancak göreve başlaya- maz Bu kez faks emnyle tayını tstanbul Kartal'a çıkar Durumlü bu kez Istanbul tda- re Mahkemesı'nde bır dava da- ha açar ve aylarca suren hukuk mucadelesınden sonra 9 Aralık 1994'te tekrar tnece'ye döner Kısa bır sure sonra Kırklareh Valısı ıl ıçı tayınle kendısmı Ka- rakoç koyü ımamlığına atar Bu arada Dıyanet tşlen Başkanlığı müfettış gondererek Durumlu hakkında soruşturma açar Ata- turkçu ımam olmak Durumlu'ye pahahya patlamıştır Atatürkçü imam tmam Dürümlü, Karakoç ko- yune gıtmekte bır sakınca gör- mez Sorun, kendısıne yapılan bır haksızlığı gıdermekten baş- ka bırşey değıldır Atamaylaıl- gıh göruştuğumuz Karakoç Ko- yü Muhtan İsmail Mert ıse Du- rümlu'nun koylenne gelmesm- den oldukça memnun Muhtar Mert, bu memnunıyetını, "Bize Atatürkçü imam lazım. Bizim vobazlarla işimiz yok. Gelsin kendisini el üstünde nitacağız" sozlenyle dıle getınyor Kara- koç köyu Ataturkçu bır ımama kavuşmaktan mutluyken tnece halkı da ımamlannı gen almak ıçınvahlığebaşvunıyordu Yo- re halkının vahlık makamma verdığı dılekçede şıkaâyetler şoyle sıralanıyordu "Kuidareli Inece nahivesi Kazun Paşa Ma- hallesi sakinlerindeniz. 13 Ocak 1995 tarihinde mahalli Kırkla- reBYeşilyurt gazetesinde mahal- lemiz imamı Muharrem Dü- rümlü hakkında çıkan asılsız id- dialardan dolayı mahallemizde yaşanan kılıfı kimin haarladığı- nı ve resmi makamlan hadise çı- kar taktikleri ilegaleyana getiren mahafiemiz doğumhı Kırklareli tmam Hatip Lisesi Müdür Yar- dımcısı Necmı Şımşek'in haznr- ladığı oyunlan anlatmaya geldik. Mahallemiz imamı Ata- türkçü aydın bir din adamı- dır. Görev yaptığı beş seneden bu yana hakkında soylenenle- rin hepsi uydurmacadır. Ata- türk düşmanı olan imam ha- tip lisesi müdür yardımcısı Necmi Şimşek, kendi akraba kesimini aynı görüşte olmay an imamın aleyhüıe kışkırtmıştır. Zaten Yeşilyurt gazetesinin so- rumlusu Elmas Cankurt, Şim- şek ile bacanaktır... Sayuı V'aH- miz mahallemizde 50 seneden bu yana cami ve imam için yaşanan en ufak canlı bir olay meydana gehnemiştir™" Diyanefte neler oluyor? tmam Durumlu ıle ılgılı son gehşmelen öğrenmek ıçın go- ruştuğumüz bır muftulük yetkı- hsı, Dıyanet lşlen Başkanlı- ğı'nda çeşıtlı tankatlann ege- men olduğunu behrterek şunla- n soyledı "Adamlar hem Diyanet'ten para ahyor hem de Div anet aley- hine çahşıyor. Diyanet içuıde or- gütiennüş bazı tarikat mensup- lan, ne devlet ne cumhuriyet ne de başka bir şey tamyor. tstedik- leriyere kendi adamlannı ycrleş- tiriyor. Geçici görev lerle başka yerlere atatbrdıklan ûnamlann yerine tarikatçı imamlan getiri- yorlar. Devlet içinde devlet gibi çauşıyorlar. Bir de tehlikeli bir gelişme var; Muslumanlan bir- birine karşı kışkırrjyorlar." Şeriatçı basın Yerel bır gazetede çıkan kış- kırtıcı haber uzenne ımam Du- rumlü ıle goruşmeye gelen şen- atçı gazetenm muhabın kendını Günaydın gazetesı muhabın olarak tanıtır Ustelık kımlığın- de de Günaydın gazetesinin lo- gosu vardır Durumlu. muhabı- re sadece hukuksal mücadelesı- nı anlahr. Ancak gazete yazdığı haberle bır tasla ıkı bşıyı vur- mak ıstemektedır, bınncısı İmam Durumlü ıkıncısı ıse Ana- yasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden Haberle ılgılı dığer gehşmelen Durumlu şöy- le anlattı "Ben Anayasa Mahkemesı Başkanı'nı sadece basmdan ta- kip ettiğim kadanyla tanırım. Kendisiy le hiçbir göriişmem ol- mamışür. Bovle ikiyüzlülük olmaz. Bunlar nasü Muslüman? Kendi kafalanna göre bir hutbe uy dur- muşlar. Ben böyle bir hutbeyi ilk de- fa onlardan duvdum. Kunsenfaı giyimuıe karışmam ve giyimiyle ilğili kimsevi suçlamam. Kendi- lerine telgrafla bir tekzip metni gönderdhn. Bir de noter kanauy- la tekzip gondereceğım. Eğer ya- yımlamazlarsa dava açacağun ve yazdıklannıa ispat edin diyece- ğun." Dürümlu ıle kısa goruşmemız sırasında telefonlar susmak bıl- medı Çunku şenatçı gazete, Dü- rumlu'nün ev telefonunu yayım- lamıştı Bu nedenle gelen tehdıt telefonlan aılenm morahnı ıyı- ce bozmuştu Kansı ağlayarak şunlan söylüyor "Kocam evde yokken telefon açryorlar, 'kım- sın' diyorum. 'Kocanın katılı- yım' diye cevap veriyor. Sonun- da kabloyu kopartacağun™" Bız dışan çıkarken Durüm- lu'nun kuçuk oğlu koşarak ıçen gınyor ve tmam Durumlu'ye şu mujdey ı venyor (') "Mufettişter geuniş baba. seni sorup gitmiş- ter™" I Baştarafı 1. Sayfada çağnsı yapan bildirilerin kendisi- ne verilmesine ve bu bügi ve bel- geleıin 1 ve 2 temmuzgunleri asa- yiş saatinde değertendirihnesine karşın,tl tdaresi Kanunu'nun 11. nıaddesınin D bendûûn 1. ve 2. fıkralannda kendisine verilen yetkileri kullanarak. olaylann vukuundan once (edbir olarak 5. Er Eghün Tugayı"uıdan kuvvet istemedigi. kolluk kuvvetleriyle bastınlamayacak olağanüstu olaylar cereyan etmesine rağmen, yine Tugav Komutanhğı'ndan kuvvet istemekte geç kaldığı, ko- mutanm, kanunun amir emrine rağmen tçişleri Bakam'na ve Başbakan'a bu durumu telefon- la bildirerek komutana emir ver- dirmeyohınu seçmesi gerekirken bu makamlara sadece Tugav Ko- mutanhğı'ndan ku»et istendiği yolunda bilgi vermekle yetindigi anlaşünuştır. Vali, halkm can ve mal güvenliğini sağlamamıştır. Bu nedenle TCK'nin 230. mad- desi uyannca vargüanması gere- kir." ' Tazminat davalan Danıştay'ın 'tdare kusursuz- dur' karannı Sıvas tdare Mah- kemesı'ne gonderen lçışlen Ba- kanlığı, halen ıdare hakkında surmekte olan tazminat davalan- nın reddını ıstedı Bakanlık. mahkemeye gön- derdığı yazıda, ıdarenın ıhmalı bulunmadığına daır Danıştay'ın karannı anımsatarak şu goruşle- re yer verdı "Srvas olavîannda- ki zarar. fanatik yapılı bazı kişi- lerin. kanun dışı hareketleri sonu- cu meydana geuniştir ve bu kişi- ler adli makamlara teslim edil- miştir. Zarar, idarenin ihmalin- den, kusurundan,eyiem yahut iş- leminden kaynaklanmamıştır. tdarece gereken guvenlik önlem- leri alınmıstır." Müdahıl avukatlanndan Şanal Saruhan ıse tçışlen Bakanlı- ğı'nm Sıvas tdare Mahkeme- sı'ne gonderdığı yazıyı eleşOrdı 6 Medya tekelleşmeden kurtulmalı 9 B Baştarafı 1. Sayfada beti getırmiştir. Bu, bilginin aktanlması sorununu yaratmıştır. Medyada ahlaki bir değer sarsuıtısı yaşanıvor. Bu nedenle halkın gozundeki güvenilüiiğini yitirmiş dunımda" diye konuştu Gazetemız yazan tlhan Selçuk konuşmasına medyanın ozeleştın yapması gerektığmı vurgulayarak başladı Toplumu ılgılendıren bu konuyu yalnızca medyanın ıçınde yer alan ınsanlann değerlendırmesının yeterlı olmay acağını belırten Selçuk şoyle konuştu 'Saygınlığı yok' u Bugun medyanın sayguıbğı yok. Bunu kendi ellerimizle kaybettik. Sayguüık kuşkusuz yaşadığunız her alanda aranır. Bunun hangi ortamda, hangi gerçeklenn arasında buyuyüp gelişeceğı onemlidir. Gunumuzde medyaya bilim adamlan girmelidir. Çünkû yapısal bir bozukluk var. Metlvanın. içinde bulundugu çıkaı balağından çıkması gerekiyor. En onemlisi, ekonomik tekelleşmenin altmdan çıkması gerekriğkiir." TSYD Başkanı Atılla Gokçe ıse konuşmasında medyada sporun onemıne değındı Spor say falannın çok genış bır okuyucu kıtlesıne sahip olduğuna dıkkat çeken Gökçe, bu durumun kendılenne ağır bır sonımluluk yukledığını belırttı Turkıye'de ozelhkle futbolun pazarlandığını soyleyen Gokçe "Bugun eski futbolcular gazetelerde spor vazarlığı, televizyonlarda spor programlan vapıyoıiar. Olaylan değerlendırirken eski takımının hakem karşısında ugradığı haksızlığı dıle getirip kızıyorlar. Spor yazarlan içerisinde eski basketbolcu, futbolcu. hakem olduğu gibi tivatro sanatçısı ve komedyen de var. Yazarhk rol oynama işi haline geldi" dedı Her meslekten insan sakıncah Saygınlık kavTamınm bır ulkenın ıçınde bulundugu koşullarla ılıntılı olduğunu soyleyen Turkıye gazetesı yazan Vedat Zeydanlı, basında her meslekten ınsanın yer almasının sakıncah olduğunu belırttı Bu meslekte en çok muhabırlenn çalıştığını soyleyen Zeydanlı. "Bugün onune gelen basın kartı alabılivor. Basın kuruluşlan bir araya gelmeli ve bir denetleme mekanizması oluşturmah. Omeğin herkes gazete çıkarmamalı" diye konuştu ıstanbul Unıversıtesı tletısım Fakultesı Dekanı Prof Dr Nuket Guz, bırçok ulkede medyanın kendını sorguladığını ve yenıden yapılanma surecıne gırdığını soy ledı Medyaya eleman yetıştıren fakultelere daha fazla ağırlık venlmesı gerektığını vurgulayan Guz; şunlan soyledı "Medya saygınlığını vitirdi. Bu gerçek kabul edıhnell Bu işleyişi denetleyecek ciddi bir yasa çıkanlması gerekivor. Gazetecıler bir gazeteden diğerine transfer oluyor. Çek sayıda gazete piyasaya çıkıyor, ama bunlann çokseslilik getirdiğini kun s&vleyebilir? Bfr yerden diğer bir vere transfer olan gazetecilerin aldtğı parabur futbol transferlerini anunsatıyor. Bu bettce duşüncenin satılmasıdır." YAZI ODASI SELİM İLERİ • Baştarafı 12. Sayfada dal, hangı çetın koşullarda yenı Ankara'nın lyımser b«r dunyaya açılmak ıstedığını Ayaşlı ıle Kıracıları'nda (1934) anlatmış Eşsız bır kronık olan Uç tstanbul (1938) ımparatorluğun eşsız bır çokuş gorunumu Ro- man okuma alışkanlığı yaratmış Güzide Sabri o naıf anlatımıyla Yabangulu'nde (1920) halkın çok sevıp be- nımseyeceğı, her nedense doğrudan doğruya oyuncu- lannın sonradan kuçumseyıp yadsıyacağı sıyah-beyaz Turk filmlenne, bu masal dunyasına bır prototıp sunu- yor Halikarnas Balıkçısı, dunyada harplerın daıma çı- kar çevrelerıne hızmet verdığını ötelenn Çocuğu'nöa (1956) bırden bıre, hıç beklenmedık anda saptıyor Hele o gerçek halk romancısı Osman Cemal Kaygılı, başı sonu bellısız, bozuk cumlelennde, 'Aygır Fatma'da (1944) bıthalk çocuğunun kahvehane koşelennde gor- duğu duvar resımlenne gönul venşını, bır halk çocuğu- nun sanat ıhtıyacını anlatırken oylesıne huzun uyandın- yor kı, bugunun umarsız kıtlestnı ve olan bıten ıktısadi skandallar ortasında kıtlenın gızlı sanat potansıyelını de dıle getınyor.. Daha ne çok romandan soz açılabılır Boylesıne zen- gın bır bınkım, okunmadan, okutulmadan, hatırianma- dan terk edılmıştır Duzyazı geleneğının pek de olmadı- ğı bır ulkede Turk romanı kendı yolunu kımbılır nasıl bulmuşken, bu çaba, saşılacak şey, Cumhunyet tanhı- mızın konulan arasında tek b\r defa ele alınmamıştır. Hep duşunuyorum' Turk romanının soylu eğıtımin- den geçmtş herhangı bır muzık adamı oyle 'şıkıdım şı- kıdım' diye şarkı sozlen yazabılır, şarkılar besteleyebılır, oyle şarkılar soyleyebılır mrydı'5 Sanattakı bu karanlığın yanı sıra Turk romanını gerçekten okumuş bır pölı- tıkacı, her akşam ekranlarda, gozumuzun ıçıne baka baka bu kadar yalan soyleyebılır mıydı?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog