Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA. CUMHURİYET 31 OCAK1995SALI 12 KULTUR FahrEl Nissa Zeid'in tablolan sergileniyor Kultur Servısı -Fahr El Nissa Zeıd'ın tablolarından oluşan yaklaşık 25 >apıt, Iktı- sat Bankası Bahçekapı Şube alanı ıçındekı tanhı havrada sergileniyor Otuz yıllık bır aradan sonra 1994 yılında Cemal Reşit Rey Konser Sa- lonu'nda Erol Kerım Aksoy Vakfı tarafindan sanatseverle- re sunulan Fahr El Nissa Ze- ıd'ın tablolannın bugünlerde bu eskı ve tanhı mekanda sergılenmesı de onun tanırı- ması açısından buyük onem taşıyor Fahr El Nissa Zeıd, 1901 yılında dıplomat hattat, tanh- çı Şakır Paşa'nın kızı olarak dönyaya geldı 13 yaşından ıtıbaren resımle ıç içe vaşa- yan sanatçı 1920 vılında Sa- nayıı Nefıse Mektebı'ne gıre- rek, ressam Namık İsmail'ın yanmda oğrenım gordu 1928 yılında Pans'e gıderek Ran- son Akademısı nde Stsuıboch ve Bıssıere ıle çalışmalarını sürduren Zeıd, 1942'de Türkı- ye'ye dondü ve "B Grubu"na gırdı 1946 yılından ıtıbaren yurtdışında yaşamaya başla- yan sanatçının tablolan Pans Modern Sanatlar Muzesı, New York Modern Sanatlar Muzesı, Cıncınnatı, Edın- burgh Pıttsburg Amman müzelen ıle Ankara \e tstan- bul Devlet Resım ve Hevkel Muzelen nde bulunmaktadır Sanatçı 1991 vılında Am- man da vefat etmıştır tktısat Bankası tarafindan restore edılen sergı mekanı havranın Bızans donemmde ve lstanbul'un fethınden son- ra Emınonü ve çevresınde yerleşen \e lstanbul'un ılk apartmanlannı yapan Yahudı- ler tarafindan ınşa edıldığı bı- lınmektedır (512 01 60) Altın Portakal Film Festivali ANTALYA (Cumhunyet) - Antalya Altın Portakal Fılm Festivali nın uluslararası boyu- tu, 'Kısa Fılm ve Vıdeo Festi- vali' olarak gerçekleşecek 1- 15 ekım tanhlennde yapılacak olan bu yılkı 31 Altın Portakal Festivali yerlı fılmler arasın- dakf vansmayla gerçekleşırken berabennde de 1 Uluslararası Kısa Fılm/Vıdeo Festivali yer alacak Ûzelhkle Avrupa ülke- lenne ağırlık venlecegını ve yazışmalann yenı başladığını soyleyen Festıval Mudunı Et- hem 6zgüven "Çağnmız ABD'ye de, Çin'e de, Arjan- tiıTedevapıIacak \ma ağır- lık noktamız 4vrupa ülkele- ri. Yunanıstan'ın da bu festı- vale katılmasını istıyonız" dedı Reldamın yeni dîli... Pardon! ZEKİ COŞKUN Galıba Turkıve'de ılk kez bır reklam fıl- mı -ve kampanva- bu denlı tartışma konu- suoluyor Ustune vazılaryazılıyor ızlevı- cıler gazetelen, TV kanallannı reklam ve- renkuruluşu(bankayı)anyor reklam kah- ramanrhın akıbetme ılışkın kaygılannı ıfa- de edı>orlar Telefonlar kılıtlenıvor tzle- vıcı kampanvanın ıçınde ılk kez "aktif" tutum alıvor Yapı Kredı'nın ıkı yılı bulan "Pardon5 " kampanyası bunun dışında da bır dızı") e- oilik" taşıyor Belkı de ızleyıcıyı aktıf tn- tum almava yönelten etkenlen son halka- da, kaiadadegıl kampanyanın yapısında kı "ılk"lerde aramak gerekıyor Ve yıne galıba ıhtıyatını koyarak belırtelım bu kampanvayla Turk reklamcıhğı yenı bır evreyegınyor Dolavısıyla dıkkatırruzı so- nuçtan çok bu sonuçla başlayan-başlaya- cak yenı evreye yoneltmelıvız Reklamm nereye doğru gıttığını gormek ıçın *'Ba> Pardon"un serûvenını kısaca arumsavalım Kahrarnanırnızbırbankaşu- besıne gınvor Karşısında alımh, ama ken- dı hahnde bır kız, memure hamrn Mıışte- rı-kahraman yenı hızmetler hakkında bıl- gı almak ıstedığmı soyluyor Şunu vapa- bılıyormuyuz, yanıt "maalesef efendım" ama bunu yapabılıyor değıl mı "henuz değiF, pekı ya bunu7 "Onu da ne yazık ki..." Kız şaşkın bızımkı şaşkın En so- nunda soruvor "Ama nasıl olur hanfen- dı, burası Yapı Kredı değıl mi?" Yanıt "Hayır... Değil!" Adam belkı kızı faka bastırmarun, bel- kı otekı bankanın eksıklennı ve tabıı kı kendı bankasının (Yapı Kredı nın) ustun- luklennı gormenın kıvancıvla muzıpçe "Pardon... pardon" dıverek çıkıp gıdı yor Pardon oyunu böyle başlamıştı Oysa ovunun dışında kaldığı ıçın pek akılda kal mayan, asıl satış sözüonemlı "Burası Ya- pı Kredı.. Fark burada" Bu. açık rekabete pek yanaşmayan Turk reklam uvgulamalannı zorlavan, asan bır başlangıç Kampanyanın aşağıda tartışa cağımız anlatım-kurgu teknığınden "dra mı" yapısından once taşıdığı ılk yenılık rekabete \urduğu darbedır Mesaj Yapı Kredı'dekı hızmetler u\gulamalar dığer bankalarda yoktur 1 Oyun, karşı tarafa geçti Şımdı sekız fılmlık bu \apı\a yakmdan bakalım Reklamlarda pek alışık olmadı ğımız bır akış, sureklıhk çıkıyor karşımı za Bu, televızyonun vazgeçılmez prog ram yapısına. dızı film teknığıne dayanan bır akış Her bolûm (fılm) bağımsız bır oyku Otekı yanıyla da fılmler sankı reklam ıçın vapılmamış da bır senrv enın evrelennı an latırcasına bırbınne bağlanır Geçerken ızlevıcı ıçm kampanyanın "reklam dışı" ızlçnımını bcslevıcı onem- lı bır etkene daha değınelım 10vada20 sanıyelık spotlar vavgın uygulaması 30, en babayığjdı 60 sanıyelık "satış" yonu agır basan reklam fılmlen arasında Yapı Kredı'nın "Pardon" kampanyası anlattık- lanyla olduğu kadar anlatım biçımi, su- resiyte de aynlır Alışılagelen reklam filmının 5 katını bu- lan (150 sanıye) sureler kullanılmaktadır kampanyadakı fılmlerde Bu ızlevıcıvı gostenye çekmek ıçınyeterve artar bır su- re "Pardon" kampanyası dızı filmın he- men butun oğelennı ıçenr Ana kahraman- lar (erkek ve kadm) ıkı yıldır aynı ılışkı te- melınde varlıklannı koruyor Üçuncu fılmden (bölumden) ıtıbaren onlara yan L tıpler eklenı\or (hostes teyze, k^mutan, komşu kız ve esas kızın annesıy le babası, asker arkadaşlan şoför hemşıre ve esas oğlanınannesıvle babası) Mekânlar degı- şıvor Hav at dev am edıyor, bu arada oyku de devam edıyor Dızı fılmler gıbı "Pardon" kampanva- sı da temelde drama teknığıne anlatımı- na dayanır Üetışım uzmanı Martın Ess- lın'm de vurguladığı gıbı "drama temel- de erotıkttr" Buradakı erotızm ılle de sevışme değıldır Gösten (teşhır) ve ızleme (dıkız) ılışkı- sınm ıçınde doğal bır çekım, erotızm za- tenvar Bunakahramanlanncınselkımhk- lenru \e duyusal ılgılennı, yakınlaşmala- nnı, genlımlennı de eklersenız, ızleyıcı açısından erotık tadın duyumun dozajmı ısteğınıze -ıhtıyaçlannıza- göre ayarlaya- bılırsınız Yıne dramanın ve onun modem uretıcı- sı televızvonun -erotızmle de ıltntılenen- vazgeçılmez bır başka öğesı "dediko- dfi"dur Izleyıcı başka ınsanlann hayatla- nna, serüvenlenne tanık olurken ıletışı- mın ve bılgılenmenın en eskı bıçımı dedı- koduyu gerçekleştmnektedır Televızyon, dızıler başta olmak uzere hemen tûm programlanyla dığer ınsanlar- la paylaşılacak ve dedıkodusu yapılacak malzemelerle gorüntu ve seruvenlerle de- dıkoduvu kışkırtır Pardon kampanyası dramanın ve tele- vızyonun anılan ıkı öğesını erotızmı ve onu besleyen dedıkovu ağırlıklı bır bıçım de kullanmaktadır Erkeğın (Bay Pardon) kıza "taküma"sına ızleyıcının yam sıra tevze komutan komşu kız gorünenher- kes tanıktır Ve bunun bır tur dedıkodusu- nu vapariar Ustelık bu gayet usturupludur erkek erkekle (komutan, olayın erkek kah- ramanıyla) kadın kadınla (komşu kız ka- dın kahramanla) kaynanr Izleyıcıye bu- tun bunlan -eronzmı, dedıkoduyu- zıhnm- de ve dılınde yemden uretmek, çoğaltmak kalıjor Biraz da reklam Buraya dek anlatılanlan ıkı noktada top- lamak mumkün Yınelenerek, arada bır venı aynntılar eklenerek bır aşk öyküsü sergileniyor Açık "saüş"-reklam vapıl- mıyor görunumü ve "sahıcilik" vurgusu ısrarlakorunuvor Aynı zamanda tıcan açı- dan en ıddıalı rekabete karşı en saldırgan mesajı da yıne aynı kampanya taşıyor O halde ışın sım ne° Dıkkat edılırse son bır aya -ve son uç fîl- me-dekobu>ukfıkın "Burası Yapı Kre- dı... Fark burada"vı besleyecek hıçbır yenı uygulama, yenı bankacılık hızmetı y- eralmıyor reklam fılmlennde Reklamve- ren banka ve reklam ajansı, ızleyıcıye ıkı yıl boyunca aynı "mal"ı satmak dunımun- da. Izleyıcı aynı mesajı ve hıçbır artı yarar taşımayan mah (bankayı) nıye seçsın9 On- lan anlatacak reklam(lar)ı ruye ızlesın9 Işte peş peşe "Pardon... pardon"lann değışık mekân, enstantane öykülerle sı- ralanması reklamveren ve ajansm ıçmde bulunduğu buyuk açmazı örtmeye yan- yor Izleyıcınm markayı (Yapı Kredı yı) ve urûnü (Telecard) anımsaması, terket- memesı seçmesı ıçın ovkûyü süreklı kıl- mak gundemde tutmak gerekıyor "Pardon" kampanyasının basansı bu- radadır Varolanlara artı bır şey eklemeden ıkı yıl boyunca gundemde kalıyorsunuz Ustelık bın Yapı Kredı hızmetlennı bılen onun ustûnlüğunu mılıtanca sergıleyen er- kek (buraya dıkkat), dığen "yanlış ban- ka"da çalışan ve rahayet gonlunu mılıta- rla kaphran kız (yıne dıkkat) ıkı kahrama- nımz var Hıçbır şey yapmasanız da ızle- yıcı önunde sırtınız vere gelmez artık So- nuçta "izdivaç" mutlu son beklenmekte- dır u \anlışbankadaki"(kızvemüşten- ler)sızıbılmektedır,sızegelecektır Hedef bu Yakından baküdığında gorülecektu kı baştan tasarlanmış bır oykuler sılsılesı yok Satış sloganı bıle ("Burası Yapı Kredı... Fark burada") kampanya ıçınde yakalan- mıştır Satılacak mal olmayınca adamı as- kere göndermek gerekıyor tıpkı dızılerde o sıra şu ya da bu nedenle problemlı olan oyuncunun bır anda sevahate gondenlme- sı gıbı Serûvene tanık olan ızleyıcıler oğlanı kızı bırbınne yakıştınyor, evlensın- ler artık dıye telefonlar edılıvor Kaza ûzenne meraklılar harekete geçı- yor Ölmesın 1 Demek kı ış tuttu Turk reklamcılığının en buyuk sonınu görsel anlatım dılını kuramamaktır Yapı Kredı reklamlan sonınu aşmış gorunuyor Kendını ızletıyor gundemde kalmanın otesınde gundem oluşturuyor Bu başan- dır Kullanılan "araç"lar (askerlık, "tra- fık canavan" gıbı "sıcak" malzeme) ıse ayn bır tartışma konusu Artık reklamcılar ışlennı tasarlarken bu kampanyayı bır ven olarak alacaklar kaçınılmaz olarak Çunku ızleyıcınm bel- leğmde tıpleme akış, anlatım, sure vb o- larak o ven var Pardon' YAZI ODASI SELtM tLERİ TÜPK Romanı Bin Yaşında Bır antolojı ve bır açıkoturum dolayısıyla Turk romanı- nın gozden ırak kalmış seruvenıne bır kez daha değın- mek ıstıyorum Antolojı, Turk romanından seçme sayfa- lar, ben hazırtamaya çalıştım Açıkoturum, romanımızın yuzuncu yıldonumu çevresınde odaklanacak Bırer ıkışer o eskı romanlar çıkagelıyor yıne, romanın eskısı yenısı olabılır mı, dıye sormaya gerek yok Guncel değerlendınşlerden yoksun kalmış roman mırasımız, bır koşede atılı dururken, gunun değeriendınşı yazık kı yal- nızca moda esertere yonelıyor Boylece, butun bır bın- kım unutuluşa terk edılmış Turk romanı onca emek ve- nşıne karşın gunun okurlarına ses yonettemez durumda Bu turden bır kryım, oyle sanıyorum kı, kulturlerıne saygı duymuş hıçbır ulkede soz konusu edılemez Daha, Recaizade Mahmut Ekrem'ın Araba Sevda- sf'ndan (1896) başlayarak, Turk romanının değerlı ve- nmlen goımezden gelışın hışmına uğramıştır, denebılır Araba Sevdası kultur gomleğı degıştırışın sancılarına yonelık ağır bır taşlamaydı Romanın kahramanı ıkıde bırde Fransızca paralıyor, gulunç duşuyor, ama, yenı ya- şayışa uymak uğruna trajık bır mucadele venyordu Re- caizade Mahmut Ekrem yuzyıl oncesınden bugunu, bu- gunun bazı unlu kışılennı sezınlemış, saptamak ıstemış olamaz mıydı' Zavallı Bıhruz Bey'ın trajedısı gerçekten okunup ozumsenebılseydı, ne btleyım, sozgelımı Lond- ra'da yaşanmış bır Kanunî'nın aşkı sorunu gundeme gelmeyecek, Prenses Dıana'lar gulumsemeyecek, ın- sanlanmız omur boyu Bıhruz Bey'ler olmak zorunda kal- mayacaklar, çatpat Ingılızcelennı ovunç payı saymaya- caklardı Oysa Tıpkı Araba Sevdası'nın amansız eleştınsı gıbı Hü- seyin Rahmı de ınanılmaz bır çalışkanlıkla, bıze başlı başına bır kutuphane armağan etmış, alaturka alafran- ga hayatlanmızın olanca çarpıklığını yansıtmışken, an- cak bır ıkı edebıyat tanhçısının kadırbılır satırlannda so- luk almaya çalışmıştır Içerık açısından goz kamaştıncı dunyasıyla Huseyın Rahmı, bıçım açısından da çok onemlı bır romancımızdır Karagoz, meddah, ortaoyunu geleneklenne bağlanmış bu buyuk yazann, Tun\ romanı ıçın bır geçmış, kok arayışı ıçınde olduğu hıç mı duşu- nulemezdP 1970'lerde konuşulmuş, yazılmış, Turk ro- manı ne olmalıdır tartışmalanna şoyle bır goz attım Tah- mın ettığım gıbı Huseyın Rahmı'nın adı bıle anılmamış Doğrudan doğruya romancılarımız anmamışlar Etme bulma dunyası 1900 tarıhlı Aşk-ı Memnu, Halit Refiğ'ın çabasıyla başanlı bır televızyon dızısı olmuş haftalarca, sonradan da yıllarca ızleyıcıyı onemlı bır Turk romanından haberiı kılmıştı Izleyıcınm yalnızca bayağılıktan, ığrençlıkten hoşlandığı o gunlerde ılerı surulmuyordu Gonul ısterdı kı, Halıt Refiğ'e Maı ve Sıyah'\n televızyon dızısı hemen onenlsın ve gerçekleştınlsın 1897 tanhlı Maı ve Sıyah bugunun bakış açısından ıncelense, toplumun Turk toplumunun sanat kultur, tıkel olarak da edebıyattan nı- çın bunca uzak yaşadığını, nıçın bır turlu sanattan duyu- labılecek hazzı tadamadığını açıkça ıfade eden pek çok bolumuyle gunumuze ışık tutacaktır Zavallı Bıhruz gıbı, zavallı Ahmet Cemıl de şıırlerie orulu ıçten dunyasında mavı bır umuttan sıyah geceye yıkılıp gıtmış, bunlan ka- leme getırmış romancının çığlığı, yurdun egıtımıyle uğ- raştığı sanılmış hıçbır Mıllı Eğıtım Bakanı'nın kulağına ulaşamamıştır Hıçbır Mıllı Eğıtım Bakanı, Kultur Bakanı, Meclis kursutennden Maı ve Sıyah'ın kısık çığlığını hay- kırmamıştır Bunlar bırkaç ornek Son bır hatırlatış olsun dıye ha- zırlamaya çalıştığım antolojının ıhtıyar daktılomda yazıl- mış sayfalannı şımdı hızlı hızlı çevınyorum Turk romanı nıce unutulmuş değen bılınmemış, genç kuşaklara sev- dınlmemış yazanyla bır kurtuluş manrfestosu gıbı duru- yor Mehmet Rauf'un Ey/û/'u (1900), Boğazıçı pıtoreskın- de neyı sonsuza kadar kaybettığımızı soyluyor Esen- • Arkası 17. Sayfada tu ^unum ? s nemas n n I N maıal >ntattcıs K KIESIOVVSKI n n "UC RENK" L emes n ) f "BEYAZ "MAVI" Kodaı fcikılevecek BÜ Ç REISIKT M EYAZtu le Delpv • L.Z qr ev lamaçbo <ss • Jonusz Gaıo^ DOSTLAR-KARACA TİYATROSU'NDAIMASKKARATİYATROSU Dario Fo BİR ANARSİSTİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ Parşeınba 18 30 Cuma 21 OO CumartesMS OO Nazım Hikmet • Genco Erkal BİR PELİNİN HATIRA DEFTERIBEYOĞLU ALKAZAR (245 73 13) 12.15-14.30-1*. 45-1». 00-21. IS 3 HAFTA| C.tesi 1S.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 SİNEMAMıN 100., ONAT KLTLARIN 59. DOĞUM GÜNÜ NEDENh LE HerSall 19 30 Muammef Karaca Tıyatrosu nda Yaprm Mask Kata Sanat Alotyesı Tel 570 54 50 21 00 C 30.1100 Pız 21 «0 IS 30-18 30 t C|XO«AZAMPD OZC*!H REZHtVASYOK <OIII)H»I6H S. SANAT TIYATROSU (212)275 13 72 kÖCÛk 1UVMC1 MUZİKLt »*NSll COCUK OYUNU SE-L88S ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD NO 140 TEL 25 1 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGI ŞEYLER ŞU GOGOL DELISI SEYiRCiLi SEYİR FTEf Ca îomba 21 00 Perjembe 1 8 30 ' Cuma 21 00 Cuna -s 15 30 21 00 Paza. 5 30 18 30, li!<t SatK Vtrttn : SES-1H5 OrtMyvncular Tel: 25111 «5 VMKOUİU bhsim-ltuıneli.CAKSI Mislak-İJ*ırV«y, Cafıttl M « u ı ! j n \NKARA SANAT TreVTROSU ISTANBUL TURNESI Genel Istelt Uzerine YAŞAYAN ONAT KUTLAR HAFTASI \LKAZAR AVRUPA SINEMASI Tel 2iS "1 81 TI OCAK Njh iî-n YUSUF HE KENAN 1-4M0 4S HAKKARTDE BIR MEVSIM 21 *) HAZAL V • * i î %%% 31 OCAK - 4 ŞUBAT 1995 - ŞEHIR TIYATROLARI L. HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) HALDUN TANER GOZURIMIKAPAR1M VA21FEMIYAPARIM S E R G t i \ İ M B L G U H E U E L S E R G l S l " 2 6 O c a k 2 5 S u b a t 1 9 9*» Lsta sanalçımız ^aırı Bugav son yıllardakı 25 ı a§kın ahşap \e demır he\kehnı sergılıvor Karademz ın k \ıstnda Agaclı açıktanndak eskı batık gemı kal ntılannı maİ2eme olarak kullanan Buga> ın sımgelen hav\anlar T İ Y A T R O B I R \ A L M Z U K H İ K A \ E S İ ' K A F K A M N K A D I N L A R I " Aİmanca >azan unlu Çek vazar Franz Kafka nın bunalımlarla dolu yaşamma gıren uç kadının aşklarım \e valnızlıkla ın konu ed nen Mıchael \lmaztn hu \apuı seçkın bır kadro tarafindan sunulınor 1 (HAK Laser-discten buvuk çkranda konser BEETHOVEN StmftmiNa. 9" (Utmard Bemstein) Saat. lZSO'je 18 30(1 sa lt d 'ASLAN KRAL-The Lion King"; ^^ KrgA=anK(a' er zengn 3n Tias,or a la suslu °"KrgA=anK(a' er zengn 3n Tias,or a la suslu c Kirmedkb şekı o» ^esarPtl t buvu" erp masa 1 £ îon uc^r ve T T R ce n şark a \ v a un u y id z ar n ^ s t^d m€ er y e t j f ırr nıç küşkusuz DU pzonun er çck g ^ > '•ör-- c üCak Şa k la k sr^ei Caid de k smen d° Ha"nle k zl"r tasıvan övVusuyiefcutureşıvor Jera *te aas ayan ep k 1 t r> ı r" bcvunca ağıriıg n r-=aettrvor At ka orrrar uz°rnde ' gu nes yiKsel iKen hayvan ar bu cagr jze' ne TieyOanda . v e t j arada C r c e c f L f e n arşı t-ayvan se»er , * ugu rt =:ia c r K r ^ s 0 ^ ^ ha "de gur uyor Tur<ce npsrde : c n d ^ ZJr^\^ a/ ^avs ver >^ Galeri Atölye ılanlarınız cın 293 89 78 (3 hat) 1 SVBAT (.ARŞAMBA \uieocüıi hu ttti ckranda hlm "WILD STRAWBERRI£$n (Ingmar Bergman ) fhveççe onjum' îtıgıl zte ait~\azuı Saat 12.30 \c 1" -*Q I sa ^ L 2 ŞIBAT PERSFMBF Laser dısc'tetı buyıık ekranda koıner RICHAKD STRALSS "\EW YEAKS EVT CO\CERT" (Donjuan. Burieske, TİU eutenspiegels iusttge strvtcbe, Der Rosenkaıalter) Saat. 12 30 ve 18 00 < 1 ^a 10 d ) r> S l B A T C.l'MA Laser-dısc teiı bu\ıtk ekratıda konser "JUUO IGLESIAS" Saat. 12 3011 sa 20 d ) Tn'atm tİR YALMZUK HİKÂYESİ KAFKA1SIN KADDSIARr Saat. 18 00 Sl'BAT ( l MARTHSI Laser dısc ten hu\uk tknında fıem VERDI "La Traviata" (T fabbHcini S Curiet/A. Trevtsan/R. Muti) Saat. 15 OO (2 sa 30 d ) STÜDYO VE ATÖLYELER Litografl Atol>esı nde Mvjscıfj \\A\AÇ Serlgrmfi Atölyesi nde Musıafa Ma Bale Studyosa ndj Istanbul De\let Opera ve Balesı Mımar ^ınan Lnıversıttsı Devlet Konser\atu\ an Bale Bolumu Tlyatro Studyosu nda Ce\ su Koçak Nıhal Ge>Tan Koldaş Mp Gıntlı \e tmrc Bavkal Sesım Burak m "İŞTE BAŞ IŞTE GOVDE tŞTE KANATLAR' adlı oyunu ıçın çalışmalar v apmaktadır MUZİK PİNLEME ODASI Zemgİm dtskoteğtmizdem seçeceğiniz klasik bat$ mtiziği CD lerini Pazar ıe Pnzartesi gümtert dıştnda ber güm 14 OO 16 OO te 1 ^ OO 19 OO saatleri arasttuUt &zel kulaklthlarla dfmleyebİUrsiuiz. Bir Yahtızhk Htkâyesi 'Kafka nın Kadtnlart' adh o\unun bıietlen AKSASATta 60 OOO TL dan salışa &unulmi4ftur Akkart ı* J Kart sabtpien ıçtn bûeûer 40 OOO Tl dtr Dtger etktnlikler tçın U(.retstz daı ett\eUr AKSA \AT tan saglunahtltr Çok amaçtt >alnndakt gostenlere program başladtktan sonra ftırıirnemest rtca olunur AKBAIMKS a n a t ı n S a n a t ç ı n ı n Y a n ı n d a \KSAWT Isııklal «OCıtiO Beyoglu Ktanbul Tel (021212^2 3^00 01 02 Faks (0212 24"> 12 28 Çocuk Oyunu GOLGENIN CANI YONETtN CEMDAVRAN (4 5 Şubat Saat 11 00) YONcTEN SAVAŞDINÇEL (I 2 3-4 5 Şubat) EMILE FABRE-HUSEYIN SUAT ÇÜRÜK TEMEL YONETEN ZIHNIKUÇUMEN (30 Ocak Pazartesı Saat 20 30) HARBİYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) FER-ENCKARİNTHY PEYNIRLI YUMURTA YONETEN CANDOGAN ak Saat 18 00/20 30 2 3 Şubat. Saat IS 00) VER ELİNİ K E I N T O Y U I N C U L A R I ' KADIKOYHÂLDUNTANER"SAHNESM34»04 63 247 36 34-246 35 89 L ^ NEIL SIMON K0MEDİ2IÖLÜM Çeviren: lilge KOLOGLU Yön: Yıldız KENTER Dekor: Osman ŞEMGEZER GUNGOR DILMEN CANUMAYHUN LOKANTASI YONETEN AUTAYGUN (I-2 3 4-5 Şubat) Çocuk Oyunu BIR GECE MASAU NEŞ'E ERÇETIN (4 5 Şubat Saat 11 00) U S K U D A R M U S A H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I ( 3 3 3 0 3 » 7 ) 2 Şubat Persembe 21.00 (Persemhe İndirimlidir.) 5 Şubat ^azar 15.00 MUZAFFER İZGÜ KOMEDİ 2B0LUM Ybn: Yıldız KENTER Müzik: Melih KİBAR NAZIM HİKMET/ MACIT »<OPER ASLOLAN HAYATTIR \ZWM\ MACITKOPER M 1 3-4 S Sııhatl Çocuk Oyunu F1CVVAECHTER SOYTARILAROKULU v 0 s ~ TANER BARLAS M 5 Suhar Saat I I 001 F A T I H RESAT N U R I S A H N E S I (524 53 10) kf V U M « /»MSVSBZA 3 Şubat Cuma 21.00 4 Şubat Cumartesi 15.00 ve 21.00 (C.tesi 15.00 indirimlidir.) K Ü I t ü r B a k a n l ı A ı K a t k ı l a r ı y l a . KE!L SIMON ASKERLIGIM YONETEN ENGINULUDAG (I 2 3 4 S Şubat) Çocuk Oyunu Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) EPOSTOGLUMDKILIÇ YAVRU KİMIN i0\r\ ŞEVKETAVŞAR 14 ^ Çııhar ^aar I I 001 GAZİOSMANPAŞA SAHNESI (571 40 47) MEMET 3AYDUR TEN5İNG YONETEN ÇETIN IPEKKAYA (12 3 4 5 Şubat) Çocuk Oyunu HEN1CHB0 LDENZUYGUNER BIRLIKTE OYNAYALIM 0NHt\ DENIZUYGUNER (4 5 Subat Saat 11 001
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog