Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

31OCAK1995SALI CUMHURİYET SAYFA 11 ftt (212) 512 06 05 raluc (212) 513 80 88 ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI Solda liderolanıavan genelbaşkanlar L ider sözcüğünün sözlük anla- mı, "siyasi birpartinin başında olan kimse"dir. Eşanlamı "ön- der"dir. Bir siyasi partinin ba- şındaki kimsenin gerçek anlamda "li- der" ya da "önder" olabilmesi, kendi yandaşlannın ötesinde toplumun genış kesimlerini de kucaklayabilmesınde, kitleleri peşinden sürükleyebilmesın- dedir. Aksi durumda, siyasi partinin başın- daki kimse "lider" değil, o partinin ge- nel başkanıdır... Başkalarının yönlendirmesiyle, gö- revlendirmesiyle lider olunmaz, oluna- maz... Bu bakımdan 12 Eylül döneminde orgeneral Kenan Evren tarafından si- yasi parti genel başkanı olmakla görev- lendirilenler lider olamamış ve sıyaset sahnesinden silınip gitmıştir. Bugün solda yaşanan açmazın te- melinde de bu sorun yatmaktadır. Halkçı Parti, Sosyal Demokrasi Par- tisi, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, Cumhuriyet Halk Partisi sürecınde bır- çok kişi genel başkanlık koltuğuna oturmuş ya da oturtulmuştur. Necdet Malmüdürü ebze'de bir ılköğretim okulun- da ücretli görev yapan öğret- menin kamuoyu önünde Geb- ze Malmüdürü'ne bir maruza- tı var: "Gerek kadrolu öğretmenlerin ek ders ücretleri ve gerekse ücretli öğret- menlik yapan bizlerin aralık ayı ücret- lerimiz ödenmedi. Oysa aralık ayı so- nunda okul mutemedi görevlileri tara- fından bordrolann hazırlanıp Malmü- dürlüğü'ne götürülmesıne karşın öde- nek olmadıgı gerekçesiyle ödemeler yapılmadı. Yeni yılda da ödenek olmadıgı ge- rekçesiyle ödemeler yapılmadı, yapıl- mayacağı söyleniyor. Buna karşın Mal- müdürü'nün kendi çocuklannın oku- duğu Eşrefbey Ilköğretim Okulu'nun ek ders ücretleri 1995 yılının ilk günlerin- de ödendi. Bu çifte standartlı uygulamanın ne- denlerini soran öğretmenlere Gebze Malmüdürü tarafından olumsuz tavır takınıtdı. Sorunu, kaymakam dahil yet- kili kişilere iletmemize karşın bir çözüm elde edilemedi. Devletin bir bürokratı bulunhduğu makamda çalışan öğret- menJerin hakkını yok sayarken, kendi çocuklannın okudugu okularrüşvet ve- rir gıbi ayrıcalıklı ödeme yapmasını an- lamakta bizler zorlanırken, kendisi bu- nu nasıl içine sindirebiliyor dogrusu merak ediyorum. Eğer, gerçeğin bu ol- madığını söyleyebiliyorsa kendisini ka- muoyu önünde açaklamada bulunma- yaçağırıyoruz." Calp, Cezmi Kartay, Aydın Güven Gürkan, Erdal inönü, Murat Kara- yalçın, Deniz Baykal genel başkan ol- muş fakat lider olamamışlardır. İçine düştüğü açmazdan "bütünleş- me" ile çıkış yolu arayan SHP ve CHP'nin "birleşememe" ile geldiği nok- ta çok daha vahımdır. Ikı partinin bir- leşmesi için Karayalçın ve Baykal'ın buldukları yöntem faşist yönetimlerın uyguJamalarından farksızdır. Yapılamayan bütünleşme kurultayı öncesi Karayalçın'ın genel başkanlık içın Inönü'yü görevlendirmesi gibı. şım- dideherikisininbirdenHikmetÇetin'i görevlendirmesi demokrasiye saygı- sızlıktır. Kenan Evren'ın kendi iktidarı için Turgut Sunalp'ı görevlendirmesiyle, Karayalçın ve Baykal'ın da kendi ikti- darian için Çetin'ı görevlendirmesi ara- sında hiçbir fark yoktur! Eğer Hikmet Çetın, bütünleşmenın lideriığini üstlenmek ve birleşık partinin başına geçmek ıstıyorsa bunu kendi mısıyatıfi ile yapmalıdır. Mümtaz Soy- sal bu yolda bir adım atmış fakat çel- metenmiş, tökezleyince de kenara çe- kilmiştir. Karayalçın ve Baykal, lider olama- manın ezikliğini, işgal ettikleri genel başkanlık koltuğunun yetkisiyle baş- kalarını görevlendirerek daha açıkçası insanları kullanarak gidermeye çalış- maktadır. Bu bağlamda Karayalçın ve Bay- kal'ın demokrasi anlayışı Kenan Ev- ren'inkinden farklı değildir. DSP Genel Başkanı Bülent Ece- vit'in liderlik özelliği bugün tartışmasız olarak ortadadır. Ne ki tarih sahnesinde de görüldüğü gıbi bazı "lider'Mer, toplumu güzele doğru taşıdığı gibi felaketlere de sü- rükleyebilmektedır. Ve bugün Türkiye, Ecevit'ten kaynaklanmayan birfelake- tin eşiğindedir. Türkiye'de rejim tehlike- dedir. Bunun sorumluluğu kendi çıka- rından başkasını düşünmeyen üç-beş politikacıdadır. Bu noktada Ecevit'e büyük görev düşmektedir. Bu görev, çıkar çevrele- rınin değil halkın verdiği görevdir. Bun- dan kaçılamaz. Aksi durumda, Ecevit de felaketin sorumlulan arasında tarih- teki yerini alır... G Kuş gibi haftfledim. Deniz Baykal Bilgisavartardaki veri giriş hızı! M Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Postal herzaman kokar, ihtilal öncesinde ya da sonrasında değil. Çekmece FM v stanbul'daki yerel radyolardan Çekmece FM'de program yapı- yordu Nimet Olcay... Sevgili Onat Kutlar'ın ölümü üzerine, radyonun program müdürü ile konuşa- rak 12 Ocak perşembe günkü progra- mını Kutlar-a ayırdı... 13 Ocak cuma günü da Çekmece FM'den ayrıldı. Çünkü, "dinleyici istekleri" üzerine işine son verilmişti. stanbul Yakası Telefon Başmüdürlüğü Elektronik Bilgi Işlem Müdür Yardımcısı Fatma E. Yargıcı dan bir faks geldi. Fatma Hanım, faks mesajının başına "31.1.19995 tarihlı gazetenizde yayınlanmasını önemle rica ederim" yazmış. Bu uyarıyı dikkate almamız durumunda 18 bin yıl beklememiz gerekir ki, 19995 yılına dek kim öle kim kala! Fatma Hanım, yazısına bir de "tekziptir" başlığı atmış. Geçenlerde yazmıştık, Siemens/Nixdorf firmasından davet usulüyle alınan RM-400 bilgisayar sistemlerinin işe yaramadığından sözetmiş, uzun süre bu sistemin uygun olmadığını söyleyen Fatma Yargıcı'nın nasıl olduysa fikir değiştirip sıstemi kabul ettiğini bildirmiştik. Bu yazı çıkınca, Fatma Yargıcı'nın çevresindekilere "Bu bilgileri nereden aldılar, benim adımı neden bu olaya kanştınyorlar" dediği yolunda bilgiler gelmişti. Bir de belge ulaşmıştı. Resmi belgeye bakılırsa 10 Mayıs 1993'te sistemin çalışır durumda PTT'ye teslim edilmesi gerekiyordu. Oysa ancak Şubat 1994'te kesın kabulü yapılabiliyordu. Ve sözleşmedeki gecikme tazminatı Siemens/Nixdorf fimnasından talep edilmiyordu... Neyse, gelelim Fatma E. Yargıcı'nın "tekziptir"ine. Aynen yayımlıyoruz ki, bir belge olarak 18 bin yıl sonrasına kalmadan değeriendirilsin: "10.03.1993 tarih ve 13900 sayılı sözleşme ile Sıemens/Nıxdorf A.Ş. firmasından PTT Genel Müdüriüğü Bilgi Işlem Dairesi Başkanlığı'nca satın alınan RM 400 sistemleri geçici kabul işlemleri 26.10.1993 tarihinde başlanmış ve 27.12.1993 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. Donanım ve yazılım olarak anahtar teslimi hazır olması gereken bilgisayarlann donanım testleri hemen yapılmış ancak uygulama yazılımının PTT'ye uygunluğunun testi süre almıştır. Yazılım testleri sırasında tespıt edılen problemler giderihnceye kadar sistemin o haliyle uygun olmadıgı yetkililere yazılı ve şifahi olarak aktanlmış, firmanın yaptığı değişiklikler ve düzeltmelerden sonra işletme isteğine uygun hale gelmiş ve bilgisayar sistemleri kabul edilerek işletmeye açılmış ve halen çalışmaktadır. Sadece Istanbul'da 1994 yılında 20 milyon tahsilat tiketinin v.b. datanın girişi bu sistemler üzerinde yapılmıştır. Bu süre zarfında sistem çökmediği gibi tüm veri giriş ışlemlerimizin yükünü taşımaktadır. Sistemlerle ilgili 15-16/12/1993 ve 24-25/01/1994 tarihlerinde Genel Müdüriüğümüz Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı'nda toplantılar yapılmış ve ikinci toplantıda Istanbul'daki test sonuçlan ve geçici kabul işlemleri dikkate alınarak bu sistemlerin Ankara ve Izmir illerimizde de işletmeye açılmasına karar verilmiştir. Böylelikle Ankara, Istanbul, Izmir illeri için aylık toplam 21.500 dolar bedel karşılığı başka bir fîrmadan kiralanmış bilgisayariarın sözleşmesine son verilerek, PTT malı makınaların kullanılmasına geçılmiştir." Kiralık bilgisayarlar dosyasını daha sonra açmak üzere küçük bir aynntı verelim. Fatma Hanım'ın tıkır tıkır işlediğini söylediği bu sistemden önce, bir operatör bilgisayara 4 bin dolayında veri yükleyebiliyordu. Şimdi ancak 2 bin 500 dolayında veri yükleyebiliyoriar... MtVIAR SÎNAN ÜNİVERSİTESt REKTÖRLÜĞÜ'NDEN FEN BİLİMLERİ ENSTÎTÜSÜ 1994-1995 BAHAR YARIYILI YÜKSEKLİSANS,DOKTORAVESAISATTAYETERLtK ÖĞRENCÎ KONTENJANLARI YİKSEK LlSANS Anabilim Dalı Mımarlık Mimarlık M;marlık Mımarlık lç Mımarlık Endüstri Ürûn. Tas. Programı Yapı Bilgısı Yapı Fiziği ve Malzeme Kontenjan 10 2 1 Restorasyon Yenıleme ve Koruma 1 Restorasyon Tarihı Çevre 3 Değerlendirılmesi Iç Mımarlık End. Orün. Tasarımı Adaylann Kökeni (lisans) Mimar Mımar Iç Mımar Mımar Mimar 7 Iç Mimar yeya Mımar 6 . Endüstn Ürünlen Tasanmı 1 Elektronik \e Haberleşme 2 Matematik 'S tstatistik, Matematik, Iktisat. End. Müh., Ekonometrı İşletme 2 Devlet Konservatuvarı Piyano Adayların Kökeni (Y. Lisans) Mımarlık Mımarlık Iç Mımarlık veya Mımarlık ' • - • Endüstri Ürünleri Tasanmı Kentsel Planlama tstatistik. Matematik, Iktisat Ekonometri, İşletme Endüstn Mühendısı Adaviann Kökeni (V.Lisans) Iç Mimarlık veya Mimarlık , . Matematik Matematik tstatistik Istatıstik Müzık Pıyano 1 Doktora Anabilim Dalı Programı Kontenjan Mımarlık Yapı Bilgısı 5 Mimarlık Yapı Fizığı ve Malzeme 2 lç Mimarlık Iç Mımarlık I Endüstri Orün. Tas End. Crün. Tasarımı 3 Şehırcilık Şehırcilık 1 Istatıstik fstatistik 3 Sanatta Yeterlik Anasanat Dalı Programı . Kontenjan tç Mımarlık lç Mımarlık 2 Yukarıda belirtilen koşullarla birlikte adaylarda aranan ön koşullar: 1. Yüksek lısans adaylan ıçin: Başvurduğu programdan farklı lisans kökeni olan öğrencilere 1 yıllık hazırlık öğretimi yaptınlacaktır. Ön kayıtlar: 13 Şubat 1995 - 15 Şubat 1995 tanhleri arasında yapılacaktır. Ön kayıt için gerekli belgeler: 1. Dilekçe (Enstitüden venlecek) 2. Belirtilen dallarda lisansyüksek lisans dipoması ya da çıkış belgesinin aslı veya noterdcn onaylı fotokopisi. 3. Nöfus cüzdanı suretı (resmi onaylı). 4. 2 fotoğraf Sınav programı. (Aşağıda belirtilen günlerde saat 10 OO'da) Doktora/Sanatta Yeterlik Yabancı Dıl Sınavı: 16 Şubat 1995 Doktora/Sanatta YeterlıkYüksek Lisans Bılım Sanat Sınavı: 17 Şubat 1995 Yüksek Lisans Yabancı Dıl Sınavı: 20 Şubat 1995 Kesin kayıtlar: 21 -23 Şubat 1995 Kesin kayıt için gerekli belgeler ön kayıt yaptıran adaylara bildirilecektir. Not: 1. Yüksek lisans bılım sınavında bajanlı olup yabancı dil smavında basarısız olanlann üniversitemizın I yıllık yabancı dil hazırlık sınıfına kayıt yaptınp devam etmelen ve yıl sonunda yapılacak yabancı dıl sınavında başanlı olmalan gerekmektedır Aksi takdırde kayıtlan silıne- cektir. 2. Matematik ve Istatıstik Anabilim Dallan Bilım Sınavlan MSÜ Fen-Fdebiyat Fakültesi bınasında (Beşiktaş). Konservatuvar Anasanat Dallan Bilim< Sanat sınavlan MSÜ Konservatuvar binasında (Akaretler). burün Yabancı Dıl ve diğer bılım/sanat sınavlan MSU Fen Büımlerı Enstitüsü'nde (Fındıklı) yapılacaktır. 3. Müzik Anasanat Dalı Yüksek Lisans sınavının özel koşulları Fen Bilimleri Enstitüsü'nde ve konservatuvarda aynca duyurulacaktır. Basın 4489 -&>y H A R B İ SEMİHPOROY KlİfÜR WoUl..., y ...Mİ2AH OLUtJCA, TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAJS 31 Ocak ALTTA'KAŞlFl'lN ÜZArAFIOAT1U$/SteAStN- PA, JUPıTEK eOK£TİNİH, &£ÜeLİ YÜtSEK- ÜKLERDE, İŞLey/M YİrifZEN PMÇALAglNm DİİŞt4£Sİ Ü AM 'KAŞIFruZAYDA.. f9S6'D£ BueÜN, IUC AMSRİKAU XVW/f U2AY UrOUSU F'HLAr/La. Or IVEZrHER VON SRAUN, Dr JAMES VAM ALLEN VE Or. VHUMH PICKEK.ING TABAFINOAN C£ÜÇTİ2İLEH AB6Ç. SAATTE 29BİN ICm. UI2LA HAZEKETE7MBC- JE ve nee 113 OAKIKAOA &B oûNm rvsu - AĞIBLIĞMPAKİ ( , uzAYûAid teoz- IŞINIAIIJ, MEr£OBLAKI VE ISI PE&fİK- p ? , Ç DALGALARlYLA ÛSSE B/LDieECEKTİIt.BÖY. L£CE,AMEfdKA, SOVYETLEJİ BfRLI&NPEN BİR YIL SONBA UZAY YÖLCULUĞUNA ÇJICI- YOHDÜ. (NOT O yiLLABM BUAKAÇT1IIMA- LARl ABD O&>U£U &NAHSE ED/YORPU) İLAN ÇAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN 1 - Belediyemize ait Bel-1, Bel-2 No.lu maden kömü- rü sahalan rödövans karşılığı kapalı teklif usulü 4 yıl 9 ay süre ile ışletmek üzere 2886 sayılı Ihale Kanunu'nun 36'ncı maddesi gereğince ihaleye çıkanlmıştır. 2- B-1 No.lu maden kömürü sahasının geçici temina- tı 300.000.000.- lira, B-2 No.lu maden kömürü sahası- nın geçici teminatı 200.000.000.- liradır. 3- Bu işe ait şartnameler Belediyemiz Inşaat Mühen- disliği'nden 10.000.000.- lira karşılığı temin edilebilir. 4. Isteklilerin yeterlilikle ilgili belgelerini 15.02.1995 Çarşamba günü saat 17.00'ye, teklif dosyalarını 21.02.1995 Salı günü saat 14.00'e kadar Başkanlığımı- za vermelen gerekmektedir. 5- lhale'21.02.1995 Salı günü saat 15.00'te Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 6- Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. İSPANYA'dan Görsel Bir Şölen GLUB! GLUB! Muuufnun Yaraocıs Yllana Komedi Grubu Amerika ve Avrupa Festivallerinden sonra Istanbul'da Tarih: 2 Şubat 1995 Perfembe Saat20.30 Yer DT Taksim Sahnesi Davetiyeler DT Taksim Sahnesi Vakkorama'lar Dormen Tiyatrosu Capitol (Müjdat Gezen Tiyatrosu) Basvuru Tel: 243 35 33 • 293 72 77 K SlGORTA'nın KATKILARIYLA BARTIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKKMESİ EsasNo: 1993-492 Mahkememızde davacı Necla Ay tarafından davalı Mustafa Ay aleyhine açılan boşanma da\asının yapılan açık yargıla- ması sonunda taraflann boşanmalanna. müşterek çocuklar Cengiz ve Giray'ın ve layetinin davacı anneye verilmesine, çocuklar ile baba arasında şahsi ilişki kurulmasına. davacı eş için 1.000.000- TL. çocuklar için 500. 000"er TL yoksulluk ve ıştirak nafakası verilmesine ilişkın mahkerne miz ilamı tüm zabıta araştırmalarına rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Mustafa Ay adına 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29 ve mü teakip maddeleri gereğince teblig yerine geçmek üzere ilanen duyurulur. Basın: 3981 HAYDARPAŞA GÎRİŞ GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Gümrüğümüzce Tam Kimyevi Mad. Dah. Tic. adına tescilli 44705 sayılı 8.10,1992 günlü giriş beyannamesinden kaynak- lanan 531.756. 000.- TL gelireksiği 17.000.000- TL KKDF 170.000.000.- TL Des tekleme Fiyat İstikrar Fonu ile ilgili olarak yapılan tebligatımız adres yetersizligı nedeniyle iade edildiğinden ve tebligata sarıh başkaca ad res bulunamadığın- dan tebligat yerine kaim olmak üzere 7201 sayılı kanunun 28 ve 29. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. Basın: 4045 SÖMESTRE TAIÎUNDE ^ *~ GRANDRC OCAK SONUNA.SADAR 3Gûn3gece: 8.45Ö.000.-T1. 5 Gün 5gecc. 10.350.000.T1. 3 Gön 8 gece: 8.050.000.-IL 5Gûn5 0ece: 9.700.000.H. SSCaAT-lMAKr 3 Gön 3 gece: 7.350.000.-T1. 5Gûü5gece: 8.550.000.H. 7Gfia7gece: 9.750.000.-T1. AYSEL TURİZft 'O&i-JL? Olgunlar sokak 2/4 Bakanlık ^ % T Tel: 417 21 36 Fşx: 41 atura CKHOTEL • KD\LT FONSÜZ •PASAPOKTSUZ * GtDtŞ - DÖNtŞ VÇAKBtLEIt •1SANSFER •KONAKLAMA •İÂHVALTT *AKŞAMYEMEĞ1 •HERŞEYDAHÎL 1 ar-ANKARA 3 34 69 natura BAYRAMEVDA K I L I K Y A Taştıcu'mın 10 Km. Batısuıda Küçük, Koranaklı Bir Koy tçinde, Toroslaruı Akdenizle Kucaklaştığı Yerde, Küçük, Se^imli Bir Tesis \armış. Öyidisüııü Bizden Dinleyin... AYSEL TURİZM Olgunlar sokak 2/4 Bakanlıklar-ANKARA Tel: 417 21 36 Fax: 418 34 69 AJNMA . Mimar SANER SÜZEK Ölümünün beşinci yılında, onu derin bir özlemle anıyor, yüreği insan sevgisi dolu aydm kişiliğini gönlümüzde hep yaşatıyoruz. Annesi ve Babası: Dr. Cahide (Süzek) Sunay, Dr. Zeki Sunav Eşi ve Çocuklan: Ressan Süzek, Ömercan Süzek, Senem Süzek Ağabeji: Prof. Dr. Sarper Süzek İSPİR ASLİYE HUKUK H A K İ M L İ Ğ İ ' N D E N DosyaNo 1994 I6l Da\acı Karayollan Gcncl Müdüriüğü vckılı tarafından davalı Rcfik Seven \e arkada^lan ile Tapu ICadastro Genel Müdüriüğü aleyhine aç- mış olduğu tapu ıptali ve tescıl da\asında. Da\acı ıdare vckılı Erzurum ilı İspır Jçesı Bademlı Koyünde kaın I47 ada. 17 parsel sayıh taşın- mazın da\acı idarece kamulastınldığı halde kadastro tespıtı sırasında da\alılar adına tescıl edildiğinden bahısle lasınmazın tapusunun iptal edilerek davacı ıdare adına tocılıne karar \enlmesını lalep ve dava el- mı^. da\ alılar Kudret Sezgın. Cemıle Sezgın veTellı Sezginındavadi- lekçesındebe!ırtilenadreslerıneda\<ıdılekçeMadresteolmadıklanndan tcblığ cdılcmcmıs zabıtaca yapılan tüm araştırmalara ragmen davalıla- nn açık adreslcn tespıt edılemedığinden ilanen tebligat yapılmasına ka- rar vcrılmıslır Djvalılar. Kpır Bademlı Kö\ü"nden Memet çocuklan Kudret Sezgin. Cemıle Sezgın \e Tellı Sezgın'ın duru^ma günü olan 14 3 IW5 gunü saat 10 15te Ispir Aslıye Hukuk Mahkemesı'nın du- ru>ma salonunda hazır bulunmalan veya kendılennı bir vekılle temsil cttırmelcn. ak>ı takdırde yargılamanın yokluklannda yapılarak hüküm verilecegı i^bu kararın ıljn tarıhınden ıtıbaren 15 gün sonra davalılara teblig edılmii sayılacağı ve dava dilekçeM ile durujma gününü bildirir davelı>e yerine geçmek ü/erc teblig olunur 30 12.1994 Basın: 3247
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog