Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGOAŞYMHA» Necati Cumalı VİRAN DAĞLAR 200000TUUWıpıb) Curohunyet KHap Kutefaü Çoğ Pczatara A.Ş Mocogı Cod 39/41 (34334) CoğdoğMstntbd Cumhuriyel Jölia Marshail -'' ANA DİLİ VE YAZIN ÖÖRETİMİ ümıhunye» KHap Kuiûfaû Çag Pazoriamo A.Ş Türkocoğı Cod 39/41 (34334) CoJologMsionbul 71. Y l SAYI25818 /16000 Tl (KDVtçınde) KURUCUSU: YUNU8 NJUH17924- f945; S^ŞVAZAfî/. NMİB HMİ (?945-T997j 81KM1MLMU 256 kişi yaralandı Cezayir'de padama: 38ölü• Cezayir'de park etmiş bir arabaya konan bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere ?öre 38 kişi öldü ve 256 kişi de yaralandı. !ezayirli yetkililerin açıklamasında, dünkü saldınnın, Cezayir'de, aşın dinci örgütlerin son 3 yıldır süren saldırılarımn en kanlısı olduğu bildirildi. • Olay sırasında bomba konan araç, tam bir demir yığınına dönüştü. Patlamanın olduğu yerde çapı 2 metreyi, derinliği de yanm metreyı bulan bir çukur meydana gehrken civarda bulunan evler ve arabalar büyük zarar gördü. 1 8 . Sayfada AVRUPA KONSEYt: Türkiye'de demokrasi adınıları yetersîz • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin dün yapılan toplantısında sosyalist grup, Türkiye'nin Konsey'e üyeliğmin askıya ahnmasını isteyeceğini açıkladı. Sosyalistler, insan haklan konusunda ilerleme kaydedilmesi için Türkiye'ye gerekli sürenin verildiğini, ancak şu ana kadar venlen sözlerin yerine getirilmediğini ileri sürdüler. • Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanhk Divanı'nın 1994 yılı etkinlik raporunda, Türkiye'de demokratikleşme konusunda atılan adımlann yeterli olmadığı görüşü savunuldu. B 9. Sayfada Ekoııoıııiyi borçlar yönetîyor • Hazine'nin iç borç yumağı boynuna dolandı. Şimdiden nisan ayı için 240 trilyona yakm borç biriktiren Hazine, mayıs ayına da bir 50 trilyon aktardı. Haziran sonuna kadar yaklaşık 900 trilyon liralık borç ödemesi bulunan Hazine'nin yıl sonu iç borç rakamı ise böyle giderse 2 katrilyonu aşacak. Uzmanlar, Türkiye'nin hızla bir konsolidasyona doğru koştuğunu belirtirken iyimserler bile ekonomiye en uzun 1 yıl vade biçiyorlar. • Türkiye iç borç duvanna fena tosladı. İç ve dış borçlan yüzünden hükümetin istikrar tedbirleri tutturulamazken Türkiye'de iç borç ekonomisi diye bir şeyin olmadığını belirten uzmanlar, ekonominin borçlan yönetmesinden değil de "borçlann ekonomiyi yönetmesinden" söz ediyorlar. Halen günü kurtarma politikalan ile sorunlan hep bir gün sonraya erteleyen hükümetin önünde bu krizden çıkması için de fazla bir seçenek bulunmuyor. ÜMER ımuyor. 6. Sayfada TÛSlAD'DAN UYARI: GÜCÜMÜZ KALMADI M 7. Sayfada KTT ZAMLARI DOLU DİZGIN • 7. Sayfada DEMİREL SOLDA BÜTÜNLEŞMEYt DEĞERLENDİRDİ Birleşmeleri alkışlanm • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, solda bütünleşme sûrecini değerlendirirken sancıların birleşmeye doğru yöneldiğini, "kulağına gelen çatının" CHP olduğunu belirterek böyle bir gelişmenin yeni hükümeti "kaçınılmaz" kılacağını söyledi. Demirel, "Parçalanmış Türk siyasetinde birleşme sağlıklıdır. Birleşmeleri alkışlanm" dedi. # • "Kendı halıne bırakılmayan siyasetin 30 yıl içinde gerçekleştirilen üç darbe ile karmakanşık hale getirildiğini, 15 yıl önce kapaölan CHP'nin tekrar gündemde olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı, "Türkiye bir hat ûzerinde gitmiyor. Bir daire ûzerinde gidiyor" görüşünü dile getirdi. DOĞNİ NOfmtabari• 4. Sayfada SHP PM, KARAYALÇIN BAŞKANLIĞINDA TOPLAJVDI Bakan, liderini tanımıyor •SHP PM toplantısına katılan ve Karayalçın'ın yakın çevresinde yer alanlardan Devlet Bakanı Mehmet Gülcegün de, son gelişmelerden sonra SHP Genel Başkanı olarak Murat Karayalçın'ın alacağı kararlann kendisini bağlamayacağını söyledi. •Karayalçın hangi parti çatısı altında toplanılacağma ilişkm bir karar alınmadığını, bu konudaki karan delegelerin belirleyeceğini vurguladı ve bu süreçte PM'den destek ıstedi. SHP Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Işıklar görevinden istifa ederken, Genel Sekreter Yardımcısı Esin Bozoğlu, parti yönetimini istıfaya çağırdı. TflHEY KAtFl* htfNTİ • 5. Sayfada Birleşik solun yeni lider adayı, Karayalçın ve Baykal'la görüşerek 'ilkelerini' iletti Çetin, tam yetldistiyor• SHP Gaziantep Milletvekili Hikmet Çetin, dün SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'dân; yeni partinin yapılaşmasından yenileşmesine, hükümetin yeniden oluşturulmasından bakanlann belirlenmesine değin bir dizi konuda 'tam yetkili' olup olmayacağı konusunda güvence istedi. • Çetin, Seyfi Oktay, Onur Kumbaracıbaşı ve Aydın Güven Gürkan ile yaptığı görüşmeden sonra, birleşik partinin liderliğıni kabul edip etmeyeceği sorusuna, "Henüzkaranmı vermedim. Gereğini yapacağım. En az sorunlu şekilde olayı çözeceğiz dedi. Çetin, koalisyon ile ilgili soruya da "Şu anda hükümet devam ediyor" yanıtını verdi. . • SHP-CHP bütünleşme genel kurulu ile iki partinin olağanüsrü kurultaylannın 18 şubat cumartesi günü toplanrnası kararlaştınldı. Birleşme halinde 120 kişiye çıkacak parti meclisinin, 30'u CHP'den, 30'u da SHP'den seçilecek isimlerle 60'a indirilmesi de gündemde. • 4. Sayfada iııamlmaz öyküsü Bîr iıııaıııııı •Atatürkçü olduğunu söyleyen Muharrem Dürümlü'nün bu ifadesi başına büyük işler gelmesine neden oldu. Dürümlü'nün yaşamı oradan oraya sürülmekle geçti. ZAFERAKNAR Yerel seçimlenn ardından Türiaye haritasını önlenne ko- yan şeriatçılann yüzleri gülü- yordu. Türkiye'nin birçok böl- gesinde -kendi deyişleriyle- yeşil bayraklardikilmişti. Göz- leri batıya doğru kaydıkça fal- taşı gibi açıldı Trak>a bölge- sine dıkemedikleri yeşil bay- raklar, yûzlenndekı mutluluğu almıştı. Fetıh planının yûrürlü- ğe konma tarihi 1990 yılına kadar gidiyordu. Ancak eko- nomik yapının güçlü olması nedeniyle Trakya bölgesinde fakir fukara edebiyatı tutma- mıştı. Değişik ve tehlikeli bir oyun sahneye konulmalıydı. Şeriatçı basında günlerdir manşetlerden inmeyen bir ha- ber, Trakya'da oynanan tehli- keli oyunun nasıl yaşama geçi- rildiğini tüm açıklığıyla ortaya • ArkasıSa.l7,Sü.3te Dürümlü, camisinde sanğnla cetnaatine hizmet veri> < or, evinde ise hukuk okuyon. Çatı pazarlığı yok CHP'den SHP'ye tavır • CHP Genel Sekreteri Adnan Keskin "CHP ve SHP'nin kurultay delegeleri, siyasi gerçeği kabul ederek sandıktan CHP'yi çıkaracaktır" dedi. • Keskin, Deniz Baykal ile Murat Karayalçın'ın Hikmet Çetin ûzerinde "onurlu ve güvenilir kişiliği" gerekçesiyle tam bir anlaşmaya vardığını da sözlerine ekleyerek "Çetin'in tam yetkili, kendi takdiri ve düşüncesi ile karar alacak bir : genel başkan olması konusunda görüş birliğine vanlmıştır" dedi. I 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Mumcu-Aksoy EtkinHkleri... Bugün, Uğur Mumcu'nun "Babam gi- bi seviyorum" dediği Prof. Muammer Aksoy'un katledilişinin beşinci yılı. 31 Ocak 1990 Çarşamba günü, Ata- türkçü Düşünce Dömeği'ndeki toplantı- dan çıktı. Bürosuna uğradı. Bahçeliev- ler'deki evine gırerken saat 19.05'te üç karanlık kurşunla öldürüldü. Olaydan hemen sonra Anadolu Ajan- • ArkasıSa. 17, Sû. 3'te Selim İleri Cumhupiyet'te îçişleri Sıvas^a tazminat vermiyor Bugün vehersalı YAZ1 OOASTyte Kâttüp Sayfasfnda okurtanyto Urtkte olacak •Sıvas katlıamı ile ilgili olarak Îçişleri Bakanlığı, 'Idare kusursuzdur' karannı, Ankara Nöbetçi îdare Mahkemesi aracılığıyla Sıvas Idare Mahkemesi'ne göndererek bakanlık hakkında açılan tazminat davalann reddıni istedi. ERGÜNAKSOY ANKARA-Danıştay'ın, Sıvas'ta 37 kışinın katledılmesıyle ılgılı olarak. dönemın Sıvas Valisi Ab- met Karabilgin ve Emniyet Müdü- rû Doğukan Oner hakkında verdıği 'men-i muhakeme' karanna muha- Şeriatçılar mektupla para topluyor tstanbul Haber Servisi - Ga- zetemiz yazan OnatKırtiar a dü- zenlenen bombalı saldınyı ustle- nen İBDA-C adlı örgütün yayın organı Tarafdergisinde yayımla- nan, yazarlanmıza yönelik ölüm • ArkasıSa. 17, SH 3'te lefet şerhi koyan Danıştay üyesı Doç. Dr. Muammer Oytan, Kara- bilgin'in olayda ihmali bulunduğu- nu öne sürerek yargılanmasım iste- di. Sıvas davası müdahil avukatla- nndan Şanal Saruhan da idarenin ağır hizmet kusurunu görmezlikten gelmenin olanaksız olduğunu be- lirttı. Îçişleri Bakanlığı ise u Idare kusursuzdur" karannı Sıvas Idare Mahkemesi"ne göndererek bakan- lık hakkında açılan tazminat dava- lannın reddini istedi. Bakanlık, ida- renin kusursuz olduğu yönünde ve- nlen karan anımsatarak olaylann fanatik yapılı bazı kişilertarafından çıkanlîğını bıldirdı. Danıştay'ın, Sıvas Valisi Ahmet Karabilgin ve Emniyet Müdürü Do- ğukan Oner ile ilgili men-i muhake- me karannda muhalefet şerhi bulu- nan Danıştay üyelennden Doç. Dr Muammer Oytan'ın, Karabilgin hakkında lüzumu muhakeme kara- n verilmesını istediğı kaydedildi. Oytan, muhalefet şerhinde şöyle de- di: "Vali Karabilgin, sözü edikn oiay- lann çıkacağı haberierinin mahalU gazeteterde yayımlaıunasma, cihat • ArkasıSa. 17,Sü, 7'de Prof. Muammer Aksoy'u anıyoruz • Evinin önünde alçakça öldürülmesinin üzerinden beş yıl geçmesine karşın katilleri hâlâ bulunamayan gazetemiz yazan Prof. Muammer Aksoy, bugün bir dizi etkinlikle anılıyor. • Söyleşi ve müzik etkinliklerinde, Aksoy ve katledilen aydınlann katillerinin bulunmamasından duyulan kaygılar dile getirilirken, yeni cinayetlerin önlenmesi isteği de dile getirilecek. • 3. Sayfada 'Medya tekelleşmeden kurtulmalı' • Tûrkiye Gazeteciler Ceraiyeti'nce düzenlenen "Medyada Saygınlık ve Güvenilirlik" panelinde katılımcılar, "basının halkın gözünde saygmhğını yitirdiği ve tekelleşme batağından kurtubnası gerektigi" görüşünde birleşti. tstanbulHaberServisi -Türkiye Gazeteciler Ce- miyeti tarafindan düzenlenen "Medyada Saygro- hkveGiivenih'rlik"' konulupanelde, medyanın hal- kın gözûndekı saygınlığım yıtirdığı, ekonomık te- kelleşmeden çıkması gerektigi vurgulandı. Açılış konuşmalannı Devlet Bakanı ve Hükü- met Sözcüsü YJdınm Aktuna ile Türkiye Gaze- teciler Cemıyeft Başkanı Nail Gfireli'nın yaptığı panele, TSYD (Türkıye Spor Yazarlan Derneği) Başkanı AtiUaGökçe,gazetemiz yazan İlhan Sel- çuk, Türkiye gazetesı yazan VfedatZejdanhve Is- tanbul Ünıversitesı lletışim Fakültesı Dekanı Prof. Dr. Nüket Gflz konuşmacı olarak katıldı. Medyanın kendını sorgulaması gerektiğine dik- kat çeken Nail Gürelı, toplum üzennde oldukça et- kilı bir fonksiyona sahip olduğunu, bu nedenle de sorumluluk bilinciyle davranması gerektiğini söy- ledi. Medyanın özellikle son yıllarda çok hızlı bir gelişim gösterdiginı söyleyen Yıldınm Aktuna ise, kurumsallaşmanın bu gelişımle paralel gıttiğini belirtti. Medyanın en temel fonksiyonunun insan- lan bilgilendırmek olduğuna dikkat çeken Aktu- na, "Yaalı basının, TV kanallanrun artması reka • ArkasıSa. 17, SüS'de Savunma Bakanı Gölhan, Atina'nın girişimini Cumhuriyet'e değerlendirdi: 12 mil5 banşı zedeler • Mehmet Gölhan, Yunanistan'ın karasulannı 12 mıle çıkarmak için sürdürdüğü girişimlerin bölgedeki banşa zarar getireceğini söyledi. Gölhan, "Bugünkü statünün olduğu gıbı korunmasını istiyoruz. Durup dururken Ege bölgesinde bir sorun çıkmasını istemeyiz. 20 sene önce söylediğimiz gibi bugünkü karasulan sınırlannda en lcüçük bir değişıklik olduğu takdırde bunu savaş sebebi sayacağız" dedi. • Yunan hükümetinin, karasulannı 12 mile çıkarmasını öngören Bırleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesı'nı geçen hafta sonunda, onaylanmak üzere Meclis'e sunması ve konuyla ılgılı girişimlen Türkiye tarafindan dikkatle izleniyor. • 9. Sayfada Olaylı mac. seylrclsiz tekrar Futbol Federasyonu, geçen hafta tatil edilen Kocaelispor - Samsunspor maçının 15 şubat tarihipde seyircisiz olarak oynanmasına karar verdi. B Sporda Kafanı kullan, 10'un artsın Beynimiz de kaslarımız gibi... Çalıştıkça formunu koruyor. Amerikalı bilim adamlan, beyin kapasitemizi yaşadığımız müddetçe etkilememizin mümkün olduğunu söylüyorlar. • Arka Sayfada İtalyanlar, güvercinlerden bıktı Başta Venedik olmak üzere, Italya'nın bazı şehirlerinde, şehrin tarihi mirasını korumakla yükümlü kişiler, güvercinlerin, yok edilmesini istiyorfar. • Arka Sayfada ÖSYM formları hâlâ geçerll Öğrenci Seçme ve Yerteştirme Sınavı'na girecek adaylara yollanan ve sınav formunda değişiklik yapılmasını sağlayan bilgi kontrol formlannın ÖSYM tarafindan önümüzdeki günlerde de kabul edileceği açıklandı. I 3. Sayfada Hâklm ve savcı Hâkim ve savcı atamaiannın tam listesi. M 17. Sayfada BORSA DOLAR Dun 25.030.60 öficekı 25.246.07
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog