Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

DINLEYINFM 103.» Batı Marmara FM 103.3 Doju Marmara Cumhuriyef71. VI. SAYI25290 15000 R (KDV içinde) KURUCUSU: YUNUS M D İ (7924- MADİR MDİ (W5-?997j ErbakanL Erbakan: Partisinin kuşkulu gelirierini özel hesabında toplavarak faize yatırmışü. •RP lideri Necmettin Erbakan'ın, kapatılan ikinci partisi olan Milli Selamet Partisi döneminde bankalara bugünkü değerlerle milyarhk hesaplar açtığı ve bu hesaplardan düzenli faiz elde ettiği belgelerle ortaya çıktı. •Yaptığı 27 ayn yolsuzluk ve usulsüzlükle Gümüş Motor'u batırdığı belgelerle saptanan Erbakan, parti gelirlerini özel hesabında topladı. Kaynağı kuşkulu bu hesaptan düzenli faiz elde eden Erbakan, eşi Nermin Erbakan ve kardeşi Kemalettin Erbakan'a da ödemelerde bulundu. KEMAL YURTERİ ANKARA-Refah Partisi Ge- nel Başkanı Necmettin Erba- kan'ın. Mıllı Nızam Parti- si'nden (MNP) sonra kapatılan Milli Selamet Partisi (MSP)Ge- nel Başkanlığı döneminde de "partinin gelirlerini özel hesa- bında topladığı \e bu hesaptan düzenli faiz geliri elde ettiği" devlet belgelenyle ortaya çıktı Partı gelırlennden eşı Nermin Erbakan ve kardeşi Kemalettin Erbakan 'a ödemelerde bulunan RP lideri, 12 Eylül'ün ardından sorgulanırken. partının hesabın- dan özel hesabına para aktarma- sına gerekçe olarak "vankşükla olmuş" dedı. Ilk partisi MNP'nin kapatıl- masının ardından MSP'yı ku- ran Erbakan'ın. bu partıde bir dizi kuşkulu işlem yaptığı orta- ya çıktı Belgeler, Erbakan'ın malvarlı|ı için düzenledıği ba- sın toplantısında. sı>asete atıl- masından sonraki döneme ilış- kın olarak da gerçekleri söyle- mediğını gözler önune serdi Edinılen bılgiye göre MSP, 12 Eylül asken darbesının hemen ardından Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nın ıstemı üzenne önce bır kayyım tarafından. ar- dından da Sanayı \e Teknolojı. Ticaret Bakanlıği ıle Maliye Ba- kanlığı'ndan aelen müfettışle- nn oluşturdugu bır heyet tara- fından denetlendi Donemın Ankara Sıkıyönetım Komutanı Korgeneral Recep Ergun tara- fından gönderılen 1980-Siy. Par-4 sayılı rapor üzenne çalış- malarda bulunan müfettışler. Süleyman Merciimek: RP'nin topladığı ve nereje aktanldığı beili olmavan mirvarlar hesabından geçti. partı gelırlerinın özel şahıslar adına açılmış hesaplarda toplan- dığını gördüler Müfettışler. bu kuşkulu durum üzenne. Erba- kan'ın. Yapı Kredı Bankası Ay- rancı Şubesi'nde bulunan hesa- bının dökümlennı ıstedıler. in- celemelenn ardından Erba- kan'ın "1615-4 sayılı" hesabına süreklı yuksek mıktarda para geldığı \ e bu paralann başka şa- hıslara aktanldığı belırlendı. Er- bakan. Yapı Kredı Bankası'nda- kı hesabını 12 Aralık 1975 tan- U Arkası Sa. 19,Sü.3'te Kazançlanndan ço Vergi skandal• Başbakan Tansu Çiller liderliğindeki koalisyon hükümeti, 1994 yılında yürürlüğe koyduğu ek vergilerde hesap hatası yapınca, vergi yükümlüleri "yüzde 100"ün üzerinde vergi yükü karşısında kaldı. "Skandal" olarak değerlendirilen yanlışhğın, "reform" olarak sunulan vergi paketi hazırlanırken basit bir toplama işlemi bile yapılmadığını ortaya koyduğu bildirildi. •Yasayla konan bu vergilerin tamamının tahsil edilmesinin. "kurumlar vergisi yükümlülerinin kazançlannm üzerinde vergi ödemeleri" anlamına geleceği için olanaksız olduğu. hesap hatası nedeniyle vergi kaçakçılığının' "yasayla kaçınılmaz kılındığı" vurgulandı. DOGAA MdTin habeH • 9. Sayfada Diploma şebekesine şeriatçı yardım ••Türkiye'nin Kahire Eğitim Ataşesi Güzel, El-Ezher Üniversitesi'nden kaydı silinen ve şenarçı olduklan savlanan 700 kişinin, Mısır'daki şeriatçı örgütlerle yakın ilişkide olduklannı haber aldıklannı söyledi. • Güzel, Ezher'den atılan 700 kişiden büyük bölümünün Suriyeli ve Filistınli şeriatçı gruplardan para yardımı aldıklan yolunda duyumlar olduğunu bıldırdı. YUSUFÖZKAN ANKARA - RP ıle bu partinm Avru- pa'dakı kolu olarak bılınen Avrupa Mıl- lı Görüş Teşkılatlan (AMGT) aracılıgıy- la Mısır'a götürülen ve sahte belgelerle ejıtim gördükleri gerekçesiyle El-Ezher Üniversıtesi llahıyat Fakültesı'nden kay- dı sılınen 700 kışınin, Mısır'daki şeriat- çı gruplarla yakın ilişkide oldukJan öğ- renildi. Yaptığı incelemeler sonunda, şeriatçı olduklan savlanan 700 kişının El-Ez- her'den kaydının sılinmesini sağlayan Türkiye'nin Kahire Eğitim Ataşesi Ab- dülhadi Güzel. bu öğrencılerden bazıla- nnın Filistınli. Suriyeli aşm dınci grup- lardan para aldıklannın savlandığını söy- ledi. Güzel. AMGT'nin Mısır'da okuyan öğrencilen yaz tatillennde Avrupa'ya götürmesıne de ızm venlmedıgıni açık- M Arkası Sa. 19, Sü. l'de ŞERİATÇI DİPLOMA 40 YILDIR GÜNDEMDE • 19. Sayfada PKK saldınsında ölü sayısı 19'a çıktı•Diyarbakır'ın Kulp ılçesıne bağlı Hamzalı köyüne önceki giin düzenlenen silahlı baskında. 6 yurttaşm da yaralandığı açıklandı. Açıklamada aynca, köydeki beş evı yaktıktan sonra kaçmaya çalışan teröristlerden birinin öldürüldüğü kaydedildi. Oİağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Erkan, Dıyarbakır Valisi Doğan Hatipoglu ile Diyarbakır II Jandarma Alay Komutanı Albay Eşref Hatipoglu dün sabah Hamzalı köyüne giderek incelemelerde bulundu. •Katlıamda 3 yakınını kaybeden köy korucusu Halil Can (55), çatışma sırasında telsız bataryalanrun bittiğini ve askerlerin olaydan iki saat sonra yardıma gelebildiğini belirtti. • 3. Sayfada Iıı^iliz belgelermde Kıbrıs 5 Mayıs 1964 tarihinde Londra Büyükelçisi Zeki Kuneralp'in İngiliz diplomattan, Kıbrıs'm Rumlara bırakılması karşısında Rodos ve Gümülcine'yi istediği öne sürülüyor. Kuneralp bu iddialan yalanladı. LONDRA/ANKARA (AA) - lngıltere Dı- şışleri Bakanlıgı'nın 1964tarihlı belgelennde. dönemin Londra Büyükelçisi Zeki Kune- raJp'ın. "Kıbns'ın Rumlara bırakıimasına karşüık Rodos ve Gümiilcine'nin Türkiye'ye verilmesini" önerdığı iddıalanna yer venrken gızlı belgelerde dönemin Başbakanı İsmet İnö- nüden de "Türkiye'nin Kürt kökenli başbaka- nı" olduğu ılen sürülü>or SHP Onursal Ge- nel başkanı Erdal İnönü. "Bu konuda \orum yapmam" dedı lngıltere Dışışlerı Bakanlı- gı'nın Türkiye masası yetkılilennden B. Bur- rows, 5 Mayıs 1964 tanhlı "gizli" notunda. Bu- yükelçı Kuneralp ıle bir yemekten sonra Kıb- ns'ı konuştuğunu belırterek şu görüşlere yer verıyor: "Toprakdeğişimi ihtimali konusunda Kune- ralp, Dışişleri Bakanı Fendun Cema! Erkın'den daha çok kendisinin bu görüşe >akın olduğu- nu. böyle bir değişimin, azınlık haklan konu- sunu dışiayıp kesin çözüm getireceğini. ancak Rumlann Kıbns'a denk bir toprağı \ermele- rinin çok giiç olduğunu kabul cttiğini \e bu çer- çe\ede Türki\e'\e denize çıkış sağlamasına karşüık Rodos'un yeterli olmavabileceğini söy- ledi. Ardından Kuneralp^ükseksesiedüşüne- rek \e benim müdahalem olmadan, Günıüki- ne'nin de verilmesi olasılığından $öz erti ve o bölgede tanm arazisinin çok i\i olduğunu söy- ledL" Rapora göre Kuneralp, yıne de Türkiye'nin Kıbns'ta taksım ya da federasyondan başka bır çözümün kabulüne hazır olduğu ızlenimı vermesinın "ötâmcüT bır sonuç getireceğini ve "TürkJerin Kıbns'tan ayrdmasını, Anka- • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de SUNALP: SAPTIR1YORLAR GÖM)âZ İHŞfttİR haterf • 6. Sayfada Sıvas'ın 'yalancr* tanıldarına dava YEMİNLİ YALANCILIK Madımak Otelı'nde 37 aydının dıri diri yakılması olaylanndan sonra gözaltına alınarak Devlet Güvenlik Mahkemesı'nde yargılanan sanıklardan 15'i için "yeminh" olarak 'yalancı tanıklık' yaptıklan iddiasıyla 55 kişi hakkında dava açılıyor. Sıvas Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor. TEMYİZ DİLEKÇESİ ŞERİATÇI YAYINLAR DGM karannın gerekçeli temyiz dilekçesını hazırlayan müdahıl avukatlar, sanıklarla tanıklar arasındakı bağlantılann açıkhk kazanmasının yanı sıra, Sı\as olayının polis tarafından "ternızlendiği" ilen sürülen video kaset kayıtlannın da TÜBlTAK'a yollanmasını ve kare kare fotoğraflanarak kanıt olarak gösterılmesini istiyorlar. Sıvas davası müdahil a\ukatlarından Şenal Saruhan, Snas davasının gerekçeli temyiz dilekçesinde, "teok ratik devlet kurma istemiyle yayımlanan" Taraf. Tahkim, Genç Adam, Ümmet, Cuma, Vakit, Akhuzur. Karar dergisı ve benzeri yayınlann 1993-1994 yıllanndayayımlanmış sayılanndan birer nüshasının Emniyet'ten istenmesi taleplerinın de yer alacağını belirtti. B 4. Sayfada Dolar 41 bini gordu •Hazine'nin yüklü ödemeleri nedeniyle döviz yılın ilk işgünü yüzde 4 düzeyinde arttı. ABD Dolan akşam saatlerinde 40 bin 700 lıraya çıkarken, Alman Markı geçen haftaya oranla yaklaşık yüzde 5 değer kazandı. •27 aralıkta gerçekleşen yılın en son ihalesinde faiz oranlannı yüzde 105'lere çıkaran ancak 5.6 trilyon liralık satış yapan Hazine, yılın ilk üç ayındaki yüksek iç borç ödemeleri nedeniyle dolara karşı daha da zorlanacağa benziyor. • 8. Sayfada Kardemir'den işçi atılmayacak •Hak - Iş Konfederasyonu Genel Başkanı Necati Çelik, Kardemır'in çalışanlanna devredılmesınin ardından bir ışçinin bile işten çıkanlmayacağını söyledi. •Işletme yönetimi için uzman yöneticiler seçileceğini belirten Çelik, "Ancak devietin yaptığı gibi 15-20 milyon lira ücretle yöneticı seçerseniz fabrika batar. Burada iyi maaşla, iyi eleman alacağız" diye konuştu. • 3. Sayfada GÜNDEM MUSTAFA BALBAY ŞHÇEK Artik İlik'sizL Bürokrasideki Özal mantı- ğı, önce hükümetın Çiller kanadına sıçradı. Başbakan, bir yılda 40'ın üzerinde üst düzey bürokratı görevden al- dı. Hastalık, Karayalçın ka- nadına da geçti ve giderek yayılıyor. Bir kurumun en tepesinde- ki kişi, en büyük banknot gi- bidir. Tüm alt birimlerini bün- yesinde barındırır. Tepedeki değişiklik, doğal olarak taba- nı da etkiler. Ne var ki, bugün bürokraside izlenen yöntem şu: • Arkası Sa. 19,Sü.3'te OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK Tırmanış Bitmiyor Sayın Başbakan'ın ko- nuşmalarını, ülke yöneti- minden sorumlu bir yetkili olarak mı, aklına geleni önünü ardını düşünmeden dile getiren bir politikacı olarak mı yaptığını kestir- mek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Örneğin "Terörün belini kırdık" sözü Sayın Başba- kan'ın en çok ve övünerek söylediği sözlerden biri. Ancak yeni yılın ilk günü Di- yarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne PKK'Iİ teröristler baskın dü- zenleyip 7'si çocuk, 9'u ka- dın olmak üzere 19 kişiyi öldürebiliyor. Dünkü gaze- telerde Sayın Başbakan'ın şu sözlerini de okuyoruz: "Terörle mücadelede de başarılı olduk. Ülkenin bir- lik ve bütünlüğü için gayet iyi adımlar atıldı. Yıllann bi- rikimi olan bir mücadeleydi bu." Bu sözler, gazeteler- de, ilk gelen bilgilere göre Hamzalı köyünde 9 kişinin öldürüldüğünü duyuran ha- berferle birlikte yer alıyor. "Ne mutlu Türküm diye- ne" deyişini değiştirmek için yıllardır uğraşanlara destek vermekten de ka- çınmıyor Sayın Başbakan, • • • • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de Resimle balenin ilginç sentezi Sibel Kasapoğlu, koreografisinde kendi kültürünü Paris gözlüklerıyle gözlemlemekten kendini alıkoyamıyor. • 14. Sayfada BORSA ODun 25.081.38 Önceki 27^57.14 DOLAR ûDun 40.700 Önceki 39.000 MARK ûDun 26.150 önceki 25.150 ALT1N ÛDun 498.000 Öncekı 476.000 Bir galericinin topografisi Danıel - Henry Kahnvveiler Koleksiyonu'ndan 120 önemli resim Düsseldorf'ta sergileniyor. • 15. Sayfada ABD'de bir savas suçlusu Costa Gavras'ın yönettiği 'Müzik Kutusu'nda Jessica Lange ve Armin Mueller-Stahl oynuyor. Bu gece saat 23.10'da Show TV'de • /". Sayfada Ayakkabı alacak param yok' Türkiye rekortmenı atlet Serap Aktaş, yılda 3-4 ayakkabı eskittiğinı belirterek bu harcamayı karşılayamadığını söyledi. P Sporda iviç krallar gibi kar$ılandı Hırvat teknık direktörü havaalanında karşılayan çok sayıda taraftar izdihama neden oldu. • Sporda Gençlik ve yükseköğrenim Uzmanlar, gencın yaşamdaki tek amacının yükseköğrenim olmaması için aileleri ve gençlerı uyanyor. • Arka Sayfada Dostiarı Kudar'ı yalnız bırakmıyor • Bombalı saldın sonucu felç olan yazanmız Onat Kutlar'ı ziyaret eden SHP Grup Başkanvekıli Ercan Karakaş "Bu eylem, çağdaş uygarlıga karşı olan ve Sıvas'ı yaygınlaştırmak isteyenlerin işidir" dedı Kiiltür Servısi - Taksım'dekı The Marmara Oteli'nin gınşinde bulunan \ e sanatçılann uğrak ye- ri özelhğını taşıyan Cafe Mar- mara'ya geçen cuma günü ger- çekleştmlen bombalı saldın so- nucu yaralanan \e Amenkan Bnstol Hastanesi'nde yoğun ba- kımda bulunan gazetemız yazar- lanndan Onat Kutlar dün de zi- yaretçı akınına uğradı. Kutlar'ı dün, çok sayıda dostunun yanı sıra TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Kültür Bakanı Ti- murçin Savaş ıle SHP Grup Baş- kanvekıli Ercan Karakaş hasta- nede ziyaret etti ve aiiesinden M Arkası Sa. 19,Sü.3'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog