Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28OCAK1995CMMARTÇŞİ HABERLER Hâlâ komada Aktuna'dan Aydın'ı ziyaret tSTANBlL (AA) - Devlet Bakanı \e Hukumet Sozcusu Yıldınm Aktuna, geçırdığı tra- fîk kazası sonucu ağır yarala- nan gazetecı tlkin A\dın'ı zı>a- retettı İU Tıp Fakultesı ne gelen Bakan Aktuna, Tıp Fakultesı Dekanı Prof Dr Korkmaz \1- tuğ ıle Anestıyolojı <\nabılım Dalı Başkanı \e Reanımas>on Servısı Sorumlusu Prof. Dr. Kuta> Akpir'den Avdın'ın sağlık durumu hakkında bilgı aldı Prof Dr Akpir. Aktu- na'ya. llkın Avdın'ın şıddetlı bır kafa tramvası geçırdıŞını belırterek "Buna bağiı olarak bevinde zedeienme var ve odem oluşmuş. Koma halı de\am edı- yor. Surekli beyın basıncını ız- Uyonız, bugun (dun) beyındeki ödem biraz azaWı"dı> e konu:>- tu Aktuna zıvaret sonrasında servısın kap\Mnda bekleven Aydın' ın annesi Adiie v e baba- sı İhsan Aydın a. "Merak et- meyia, burada gereken her şe> yapüı>or; en gelişmış aygıtlar kullanılıtor. Kızınızın duru- mu nda kotuve gıtme \ok. ivhe doğru gıdivor. \Uah'tan umit kesilmez" dıve konu^tu Egzoz gazı 3 bin araç trafikten men edildi İstanbul Haber Senisı - ls- tanbul Merdnenkoy \e Zevtın- burnu araç muavene ıstasyonla- nnda yapılmava başlanan eg- zoz olçumlennde gerekli pa- rametrelenn uzennde degerler çıkan araçlarda plaka sokum ı>- lemıne başlandı tstanbul Valı- sı Hayri Kozakçıoğju"nun baş- kanlığinda tstanbul II Trafık Korrusyonu nun atdığı kararla yaklaşık ıkı ay kadar oncc baş- latılan olçumîerde, araç egzoz- lannda olçulen başta karbon- monoksıt, karbondıoksıt \ e ok- sıjen gaztannın. belırlı oranla- nn uzennde olması durumun- da. 10 gun bure tan\nıp araç sa- hıplerınden gereklı bakımlan yaprnası ıstenıyordu Gazete- mızı arayan (,ok sayıda vatan- da$ uygulamaya karşı çıkarak araç muayene ıstasyonlannda "terör 1 " estınldığını soyledıler ANAP Genel Başkanı Yılmaz, Başbakan Çiller'i, gözyaşlannın da kurtaramayacağını söyledi 4 Siyasetteki lıala cezasız kalmaz' • ANAP hden Mesut Yılmaz. Emınonu Beledıyesı Gelırler Mudurluğu Hızlı Işlem Merkezfnı dun torenle hızmete açtı Yılmaz, Çıller'ın "IstanbuKu Kurtarma OperasyonıTna karşı çıkarak. Tayyıp Erdoğan'a destek verdı tstanbul Haber Serv isi - ANAP Genel Ba:>- kanı Mesut V ılmaz. gunumuz Turkıyesı'nde büyukbırekonomıkknzın yaşandığını belır- terek bunun sorumlusunun koalısyon huku- metı olduğunu sovledı Ba^bakan TansuÇil- lerın '•Artistikgözyaşlannnı" bu gerçeğı de- ğıştıremejeceğını \urgulayan \ ılmaz, sıya- sette sapılan hıçbır hatanın cezasız kalmava- cagını dıle getirdı Turk halkının koalısyon hukumetıne hak ettıgi cezayı seçımlerde ve- receğıne ınandıjnnı ıfade eden \ ılmaz, ıktı- darortaklannın bu gerçegı bıldıgı ıçın erken seçıme yanaşmadıklannı savundu Ote yan- dan, Mesut \ ılmaz. Başbakan TansuÇıller ın "Istanbul'u Kurtarma OperasyoıTna karşı çıkarak, İstanbul Bu\ukş.ehır Beledıye Baş- Tayyip Erdoğan a destek verdı AN^Plıden Mesut \ ılmaz Emınonu Be- IVIesutYılmaz, HızhIşlem Merkea'nihizmeteaçtMFotoğraf YASEMİN KOYUTURK) ledıyesı Gelırler Mudurluğu Hızlı Isjem Mer- tımlere kaynak akı^ının durdurulduğunu dıle kezı nı dun torenle hızmete açtı Törenönce- getırdı vetktıdarpartılennıpartızanlıkveay- sindebırbasıntoplantısıduzenleyen'V ılmaz, nmcılık yapmakla suçladı Hukumetın, son koalısyon hukumetı doneminde, >erel yone- gunlerde yerel yonetımlerın vetkılennı mer- keze alma eğılımınde olduğunu ıfade eden V ılmaz. ANAP olarak buna karşı olduklan- nı anlattı Yılmaz, Çıller'ın, hıçbır yerde ba- rajı geçemedığını ıddıa ettığı DYP'nın çıka- rı ıçın tstanbul'a el koyduğunu one surdu Bu konuya ılışkın bır yasa tasansı hazırlan- dığını da vurgulayan Yılmaz, tasannın, İstan- bul Buyukşehır Beledıyesı'ne aıt bazı yetkı- lenn, merkezı hukümet tarafından oluşturu- lacak yenı bınmler tarafından kullanılmasını ongorduğunu sovledı Tasannın, Turkıye'yı gen gotureceğını dıle getıren Yılmaz, lstan- bul'un artık Ankara'dan yonetılebıleceğıne ınanmadıklannı belırttı Daha sonra sorulan yanıtlayan Yılmaz, Başbakan Tansu Çıller'ın hakkında soyledı- ğı "Acınacak adam" sozüne ılışkın duşunce- sının sorulması uzerıne "Sayın Başbakan mutlaka birineacuna ihtiyacındaysa bana de- ğil de perişan halegetirdiği milletin haline a o sın" dedı Solda bırlık kurultayına ılışkın bır soruyu da yanıtlayan Yılmaz, bu konunun Turkı- ye'nın gundemıyle ılgılı olmadığını belırte- rek, ulke gundemının kurultaya ayarlanması- nı talıhsızlık olarak nıtelendırdı BUCA VE AYDIN CEZAEVİ Açhk grevinde endişeli günler İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - Buca \e Aydın E tıpı cezae\lennde surdurülen açhk gre\ınde gelmen noktadan ka>- gı duvuluvor ÇHD Izmır Şube- sı Başkanı Murat Yıkhnm, tz- mırde açlık grevının 39 gundur surduğunu belırtt\ ve 53 kışının sağlık durumunun endı^e vencı olduğunu sovledı İnsan Haklan Vakfı kurucu uyelennden Dr Alpaslan Berk- tay da açlık gre\ ınde krıtık gun lere gelındığını savundu ve her an bır olum olayının meydana gelebıleceğını one sürdu Buca CezacM Savcisi Yaşar Aslan'sa eylemcılenn sağlık du- rumlarının ıvı olduğunu belırttı ve "Hastalanan hirkaç kişi has- taneye gondenldi. \ncak teda\i kabul etmediler" dedı Haklan gerive alındı Devnmcı Sol dışında dığer sı- >ası davalardan tutuklu bulunan Buca Cezae\ ı'nde ^00. Aydın E Tıpı Cezaevı'nde de 112 tutuklu v e hukumlu bundan oncekı açlık grevlennde elde ettıklen hakla- nn gen alınmasinı gerekçe gös- tererek başlattıklan suresız açlık grevını surduruyorlar ÇHD Izmır Şubcsı Başkanı Murat Yıldınm vaptığı açıkla- mada Buca ve Aydın cezaevle- nnde surdurülen açlık grevlen- nın msan yaşamım tehdıt eder bır noktaya geldığını belırterek şun- lansoyledı "Dahaoncoaşanan açlık grev lennden de yetkılilerin hareketlenmesı ve sorunlann ço- ziınıüne duyarlı hale gelebilmesı ancak ve ne yazık ki açük grevi- nın ınsan yaşamını tehdıt ettiği noktada soz konusu olabihniştir. Bu vaklaşım ve tavnn hiçbir mantıklı sebebi olamaz. Evlemin sona ermesı K,in (, HD olarak İn- san Haklanndan Sorumlu Dev- let Bakanı Azımet Kovluoğlu'na durumu ilettik ve yardım istedik. \yrıca vonetim kurulunda go- revh arkadaşlarta cezaevı savcısı ve muduıienvle vaptığımı/ go- ruşmede çoğu haklı olan ıstemle- rin yennegetırilmesini istedik. Ne vazık ki aradan geçen sure ıçınde ve açlık grevinın 38. gununde ol- masuıa karşın oiuntlu bir getişme olmadL" Berktay yetkılılenn eylemın olumle sonuçlanmadan sorunael atarak çozumlemelennı ıstedı Türbanlılara cinsellik dersi • Çoğunluğunu turbanlı hanımlann oluşturduğu toplantıda dınle\ıcılere cinsellik ve aıle ılışkısı konulannda tslamı kurallar anlatıldı tstanbul Haber Servisi - Lskudar Beledıyesı tarafından duzenlenen "Psikoloji, Pedagoji ve Fıkıh" konulu toplantıda çoğunluğunu turbanlı hanımlann olu^turduğu dınlevıcılere aıle yapısı, evlılık ılışkısı ve cinsellik konulannda klamıyetın ongorduğu kurallar anlatıldı Dınlevıcı bır hanımın "Eşim ilişkimizde kararian kendisi veımekistıyor. Ne vapmalıvım" sorusuna pedagog Nejla Koytak, "Evlilikte. iüşkiye" erkegin hâkım olması oklukça doğal. Burada yapan pedagog Nejla Koytak, ınsan psıkolojısı hakkında bılgı verdı Dınle>ıcı bır hanımın. U 4 yaşnıdaki kıam masturbasyona benzer hareketler vapıyor; nasıl davranmalryuıT şeklındekı sorusuna Koytak, "Genellikk ergenlik çağında, ozellikle erkek çocuklarda görülen masturbasyon, cinsel ısteklennı belli bir oranda tutmak ıstemeyen kesımlerde görülen bir faalrvettır Çocuk bu hareketı >aptığında zevk aldığını keşfetmışse bunu \apmaya dcvam eder. Kuşkusuz iyi bir şey değiL Çocuğunuzu suçlamamalısınız, daha çok ılgi gostererek bu davranışı bırakmasııu sağlamalısuıız" dedı Nejla Koytak, eşıyle olan ılışkısınde son kararlan onun vermesmden rahatsızhk duyduğunu Topland bayanlar Ogi>leizlendL (Fotograf HÜLYA TOPCU) \apüacak en doğru şey sizin bakış açınızı degiştırmektir"' şekhnde yanıtladı Uskudar Beledıyesı Egıtıme Katkı Grubu tarafından duzenlenen toplantı Mtunızade Kultür Merkezf nde yapıldı Katılanlann çoğunluğunun çarşaflı \e başörtülu olduğu toplantıda gazetecılenn fotograf çekmesıne ızınvenlmedı Burada bır konuşma "tüşkilerde erkeğin hâkim ' davranması bana yankş gehnedi. Burada problem olmayan bir şeyi problem haline getiren kişi>e bakmak gerekir." Mücadeleyi kazandılar PTT'de sürgünler durduruldutstanbul Haber Servisi - Tüm Haber-Sen yöne- tıcısı ve aktıf üyesı 26 kışının Doğu ve Guneydo- ğu ıllenne surulmesı nedenıyle, PTT Genel Mu- durluğu ıle çalışanlar arasında başlayan mucade- ley ı "örgütlü PİT çahşanlan" kazandı 18 ocak- ta çalışanlara resmen bıldınlen surgun karannın PTT Genel Mudurlugu'nce, oncekı gun genye çekıldığı bıldınldı Konuyla ılgılı resmı yazının haftabaşındaılgılı PTT mudurluklenne ulaştınl- ması beklenıyor Tum Haber-Sen Genel Başkanı tsmail Çuıar, •*Yaptıguna goruşmede, PTT Gend Müduru, surgunlenn durdurulduğunu, Doğu ve Güneydoğu'ya gondenlen arkadaştarunızın eski işyerierinde yenıden goreve başlavabüecekkrini söytedi" dedı Kamu çahşanlan sendıkalannın "grevlitopJu- sözleşmeü sendika hakkı için" 20 aralıkta bır gün ış bırakmalan nedenı> le başlatılan soruşturma ve sürgünler, 26 PTT çalışanının Doğu ve Gûney- doğu ıllenne surgun edılmesıyle doruğa ulaşmış- tı lstanburdakı 14 bın 500 PTT çalışanının, sür- gun karannın gen alınması ıçın 19 ocakta başlat- tıklan suresız ış bırakma uç gun surdu PTT ça- lışanlan eylem yaptıklan uç gun boyunca polısın joplu, tekmelı \e kopeklı saldınsına uğradı, an- cak sonuçta kaza- • 18 ocakta çalışanlara resmen bildınlen sûrgün karanmPTT Genel Müdürlüğü genye çektı. Doğu1 ya sûrgüne göndenten 26 PTT çahşanı eski görevıne dönecek. nanonlaroldu Iş bı- rakma eylemının ar- dından. sorunun ço- zumu ıçın yetkılıler- le goruşmelerde bu- lunan PTT çahşan- lan, 27 ocakta yenı- den başlatmayı planladıklan ey lem- len, PTT Genel Mu- durluğü'nun surgun karannı genye çek- tığını soylemesı uzenne ıptal enıler Hukümet yetkılılenyle sür- durduğu goruşmeler hakkında bılgı veren Tum Haber-Sen Genel Başkanı Ismaıl Çınar şunlan soyledı "PTT Genel Muduriı Velı Bekdemır ite yapö- gunu ilk goruşmede bize soy lenen şey, "tayın yer- lennıze gıdın, gorev e başlavın bır hafta ıçınde es- ki gorev yerlennıze doneceksınız şeklindeydi. Ancak bu öneri arkadaşlanma için inandıncı ve ikna edici olmadı. Bunun u/erine 27 aralıkta ye- nıden iş bırakma karan aldık." PTT çalışanlannın yenıden eylem yapmaya ha- zırlandıklan gun Kamu Çahşanlan Sendıkalan Konfederasyonlaşma Kurulu ıle bırlıkte önce Hü- kumet Sozcusu \ üdınm Aktuna ıle goruştukle- nnı belırten Çınar "Daha sonra yaptığımız goruş- mede ise PTT Genel Miıdurü Veli Bekdemir bize sürgunlenn durdurulduğunu. Doğu \e Gunev do- ğu'ya gonderilen arkadaşlanmızuı eski işyerte- rinde goreve başlayabıleceklerini soyledi. Biz de bunun üzerine eylemımizi iptal ettik" dedı tsmail Çınar PTT çalışanlannın guç bırlığı ve örgutluluklen sayesınde surgunlen durdurmayı başardığını vurguladı 1%1 IHW1 C j f l j m j z !> n r m ^ r T N •*• -ı nt V ı f 3 t K KIESIOVVSKI n "UÇ RENK \ n. •, ı r BEYAZ S 7 MAVI k o o i btt P " =k BÜÇ RENKrr EYAZjulte De'p, • Zbıqr lartuız Goıos B E Y O Ö L U A L K A Z A R (245 73 83) I 2.15-14.30-16.45-19,00-2 1.1 S 3. HAFTA Dilek TÜRKER Tivatro AYNA MUTLU OL NAZIMK U Ç U K S A H N E / B E Y O Ğ L U OM \L\^TIR.\N Ataol Bebramoğlu O\N«AN Dilek Turker ust RI :S1 8S 8" 24S 2^ % Cuma 20 ^0 Cumanesı İS 00 Sİ.NEMAMN 100.. ONAT KLTLARIN 59. DOĞUM GÜNİJ NEDENİYLE I \NK\RA SANAT TlYAIROSC ISTANBUL TURNESI Cier>el lstek l'zerlne YAŞAYAN ONAT KDTUR HAHASI ALKAZAR AVRUPA SINEMASI Tel 2^ ~1 8^ 28 OCAK Cumartesi HAKKARİ'DE BİR MEVSİM Yon ERDEN KIRAL İS -4S-1^ -tS-19 -+5-21 30 UGUR MUMCU SAKINCALIPIYADE GENEL ISTEK ÜZERİNE 1 Şubatta yalnız 1 gün Saat 19.00 ve 21.15 KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Tel: 418 61 86 MUtMMEft KARtCA TIYATROSU | BULUNMAZ TİYATRO İ S T A N B U L Çocuk Oyunu gALİH KALYOjSj BİR siMAV Hf r Cımi'lıt Pıııı 13 00 BEYOĞLU KUÇUK SAHNE Istılılal C>ddesl Na 209 T«l (0 312)151 »5 »7 B i /. i ın T i y a t r o Altunızade CAPITOL (Üst Kat) Tel : 391 65 3« |Nefts tıyatro metninı ve r Dıper'ın virtuoz jyunculuk gOsterısım kaçırmayın. / BASIN YARGI Cumartes 18 3C Muzıklı Çocuk Oyunu NASRED DIN * HQ CA EŞEGI Ctesı Pazar 15 C3 ORTAOYUNCULAR S ' I K L A L C A D N O 1 4 0 T E L 2 5 1 1 8 6 5 6 6 F A X 2 4 4 4 ^ 2 7 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ M ^ E y SEVİR 2 l 00 Perjecrbe 18 30 Cuma 21 CC a tes 15 30-21 00 P3ZHS 13 30 830 lilei Salıs Men: SES-1M5 Ortw«uncu:at Tel: 251IIS5 VtKKOMMİ TjkSim-Humtli.ClRSI Miilık.|jkırk«y, Cifrt»; Mi|jıal*n REZERVASYON (0.212) 230 16 18 |f ttzomjn CN nrrmjorumu vone en MujfkKerte f OMlu 9uWuru* Ned m Soboi Pekon Koşof Köksol 6ıgur ve Horıko lıodro' P.rjembe î\ 00 Cuma 21 OC Cumoncsr İS 30-21 00 Poıor 15 30-18 30 SISLl GONUL ULKU-GAZANFER OZCAN TIYATROSU OGRENCl OGRETMEN IŞÇI MEMÜR ve EMEKUYE HER SEANSTAINDIRIM OTOPARK KONUSUNDA BIZ1 »RAYINU MUZtKLI ÇOCUK OYUNU TC KULTUR BAKANLlGl DEVLET TİYATROL^\R| İSTANBUL DEVLET TİYATROSU DOSTLAR-KARACA TIYATROSU NDA Ptryembt 18.30 Cuma 21 00 Cumart«>ı1S 00 Nazım Hikmet - Genco Erkal BİR DELİNİN HATIRA DEFTERI C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel: 252 59 35 ŞEHIR TIYATROLARI SİHİRLİSANDIKYaz -Yön H Hılmı Bulunmaz Cumartesi 11 00 | HARBIYE MUHS1N ERTUGRUL SAHNESI (Î40 77 10) bahar isyancıdır O N A T « U T L A I HIR CUMA CUMARTESİ 20 30 Sırs Saivllaı Catf 4> 9 Ta v _ USKUDAR ODEON SINEMASI • Tel: 513 7* 31-2S1 60 SO • Tel : 310 S» 69-251 «0 90 BULUNMAZ TIYATRO • İSTANBUL KONSERVATUARA KARŞIT TİYATRO EĞİTİMİ 513 74 31-522 65 85-251 60 90-638 14 84 UER£ÜN( BRÛADWAY NAZIM HİKMET SAHNESI TC KULTUR BAKMUG* DEVLET PYATROLAB > İSTANBUL DEVLET TİYATROSU TAKSİM SAHNESİ 293 31 08 SANAT INSANLARI -II TURHAN SELÇUK Senaryo Ütku AYVAZ Yoneten Murat KARASU KONUK KONUŞMACILAR : Mehmet AKAH Hayati ASILYAZICI Semih BALCIOĞLU Prof.Dr.Cevat ÇAPAN Turgut ÇEVİKER Mengü ERTEL Alpay KABACALI Eflatun NURİ 30 Ocak Pazartesı Saat: 20.00 TAKSİM SAHNESI 293 31 08 • AKM ODA TIYATROSU 25156 00/(254) | Haftaıci Saat: 20.00 C.tesi 15.00 ve 20.00 • Haftaıçı Saat:.19.00 C.tesi 15.00 ve 19.00 Pazar 15.00 SANAT İNSANLARI • II TURHAN SELÇUK 30 Ocak Pazartesi Saat: 20.00 TURHAN SELÇUK ABDÜLCANBAZ Oyunlaştıran ve Yöneten : Y.Kenan IŞIK 31 Ocak 3-4 Şubat ARTHUR MILLER CADI KAZANI Yoneten: Cüneyt GÖKÇER 7-8-9-10-11-12 Şubat GLUP GLUP • YLLANA ISPANYOL GRUBU Tiyatro Dergisı Işbirliğiyle) 1-2 Şubat GÜNGÖR DILMEN . BEN ANADOLU Anadohı Üniversitesi Devlet Konservatuan Tiyatro Topluluğu) 5 Şubat Pazar Saat : 19.00 CARSTEN KRUGER-VOLKER LUDWIG ISLIK SEVER MAX (Muzıklı Çocuk Oyunu) Yöneten: Erkan TAŞDOĞEN 29 Ocak Saat 11.00 ve 14.00 5 Şubat Saat: 11.00 ARNOLD VVESKER ANNIE WOBBLER Yöneten: Vacide ÖKSÜZCÜ 31 Ocak 1-2-3-4-5 Şubat (Ankara Devlet Tıyatrosu Yapımı) AZIZ NESIN HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM Yöneten: Metin BELGİN 7-8-9-10-11-12 Şubat 1 AKM BİRİM TİYATROSU 25156 00/(254) 1 Haftaıci Saat 19 30 C tesı 15.00 ve 19.30 BEHİÇ AK BİNA Yöneten: Özgür YAUM 31 Ocak 1-2-3-4 Şubat MAKSİM GORKI KÜÇÜK BURJUVALAR Yöneten: Nesrin KAZANKAYA 7-8-9-10-11 Şubat ULKU AYVAZ TENEKE ŞÖVALYELER (Muzikli Çocuk Oyunu) Yöneten: Orhan KURTULDU 5 Şubat'tan ıtıbaren her Pazar Saat: 12.00 pnınt souenıtti i SANAT VE POPÜLERLİK 5 Şubat Pazar Saat . 15.30 HALDUN TANER GOZLBUMIKAPAR1M VAZlFEMİYAPArUM YONETEN SAVAŞDINÇEL (25-26-27-28-29 Ocak) Çocuk Oyunu GÖLGENİN CANI TONETN CEMDAYRAN (28-29 Ocak Saat 11 00) EMILE FABRE HUSEYIN SUAT ÇÜRUKTEMEL YÖNETEN ZIHNIKUÇUMEN (23-30 Ocak Saat 20 30) HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) DARJO FO AÇIK EVLILIK YONET-N MAZLUMKIPER ! Ocak Saat 18 00/20 30 26-27 Ocak Saat \5 0Q)i K A D I K O Y H A L D U N T A N E R S A H N E S I ( 3 4 » 0 4 * 3 | CuNGOR DILMEN CANUMAYMUN LOKANTASI YONETEN ALITAYGUN (25-26-27-28-29 Ocak) Çocuk Oyunu A iHftKE^AFE BİR GECE MASAU "VNLA5T V\Y0NETN NEŞtERÇETİN (28 29 Ocak Saat 11 00) U S K U D A R M U S * H I P Z A D E C E L A L S A H N E S I 1 3 3 3 0 3 » 7 i MEMET BAYDUR TENSİNC YCNETEN ÇETINIPEKKAYA (25-26-27 28-29 Ocak) Çocuk Oyunu <.AAECMTEP SOYTARILAR OKULU lONE^N TANER BARLAS (28-29 Ocak Saat 11 00 FATIH RESAT NURİ SAHNESI (526 53 10) Toplu Satışlar için : 244 28 11 NIKOLAY GOGOL PÂLTÖ Toplu Satışlar için: 244 28 11 SEVGİLİ ÇOCUKIAR, Şimdi Sinema-Tiyatro Perdeleri Sizin İçin Açılıyor. Okullar fleılmadan önee, Tatilin Keyftni Birbirinden Güzel Filmler ve Oyunlarla Çıkarın. Eğlenee Oolu Bir Somestr Tatili Piliyoruz. YÖNETEN BAŞARSABUNCU (25-26 27 28 29 Ocak) Çocuk Oyunu ŞAVŞAREULGER EPOSTOGLUKDKILIÇ YAVRU KİMİN v QN^K ŞEVKETAVŞAR Oft-79 OraU 'saa I I 00^ ASKERÜĞİM "3NETEN ENGINULUDAĞ (25-26 27 28-29 Ocak) G A Z İ O S M A N P A S A S A H N E S I ( 5 7 8 6 0 6 7 ) Çocuk Oyunu O 3 0 I-OENZUYGUNEP BIRUKTE 0YNAYALIM CNFEN DENİZUYGUNER LETLER. SEHiq TtYATROL*«l GlS£LE«l ILE KADIKOf l 1MERKEZ CISESH "<c SATILMAttTAOlH
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog