Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

28 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ankara'da vaziyet İki 'eksi'nin toplamı DENİZSOM Yazt günü olmamasına karşm Vaziyet, bugün fazla mesaide... Ankara'da... SHP ile CHP arasındaki 'bütünleşme kuruhayTnın kulislerindekı 'vaziyet'lerin geşinde... Önce bir saptama yapalım: Bugünkü kûrultayın hukuki bir bağlayıcılığı yok. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, toplantıdan çıkacak sonuca razı olduğunu açıkladı, ama SHP Genel Başkanı Murat Karayalçuı cephesinden gelen haberler. sonuç istediklen gibi çıkmazsa "Şaka yapük" diyecekleri mesajını veriyor. Yani Karayalçın, kolruğundan olursa CHP'ye katılım karannın alınması gereken SHP'nin olağanüstü kurultayı, 'yeterli sayı bulunamadığı' ıçin toplanamayabilir! Karayalçın ve Baykal cephelerinden bakıldığında 'bütünleşme kurultayı', SHP ile CHP arasında bir aynşma, kutuplaşma görüntûsü veriyor, partiler arası bir yanşa dönüşüyor... Üçûncü aday Mümtaz Sosyal cephesinden bakıldığında ise SHP ile CHP arasında 'bütünleşme' tablosu ortaya çıkıyor. Ne ki tüm olasılıklar içinde bütünleşme kurultayından dördüncü bir partinin doğum sinyalleri de alınıyor! Matematikte temel bir kural vardır: tki 'eksi' sayının toplamından 'artı' değerde bir sayı çıkmaz. Eksılerin toplamı yine eksi olur. Peki, ya sıyasette? Seçmen gözünde notlan 'eksi'lerle dolu SHP ve CHP"nin birleşmesinden 'arn' değerde bir parti çıkar mı? Ikisinden birinin çatısı altında ve fakat Karayalçın ya da Baykal'ın liderliğinde ne değişir? Bugünkü kurultay sonunda Karayalçın ya da Baykal liderliğinde güçlerini birleştirecek SHP ile CHP'nin tek çatı altında gûcüne güç katacağını söylemek güç olsa gerek. Karayalçın ya da Baykal'ın yapacağı toptama', matematikte ikı 'eksi' sayırun toplamını verecektir. Var olan 'eksi'ler. tek partide toplanacaktır. Var olan 'eksi'ler, SHP ya da CHP'nin parti programında yazan ilkelerinden kaynaklanmıyor tabii ki... Sorun, Karayalçın ve Baykal'ın kamuoyundaki imajlanndan. özellikle Karayalçm'ın uygulamalanndan kaynaklanıyor.... 'Kazanmayı vaat ediyorum' Delegeyt 'siyaseten düşünen' bir varlık olarak gören Soysal'a tkareten düşünen' delegelerin varlığını da anımsatıp onlara ne vaat ettîğini sorunca şu yanıtı alıyoruz: "Hep birfikte kazanmayı vaat edıyonım." Üstelik bugünden yanna 'kazanç' da vaat etmiyor... Partinin ideolojik yapısının ortaya çıkması ve kadrolann yeniden yapılanmasının ardından. bütün sol güçlerin bir araya gelebileceği bir süreçten söz ediyor. Ve bu süreç kendisi açıkça söylemese de DSP'yi de kapsıyor. Yine matematik hesabına dönersek, Mümtaz Soyşal, SHP ve CHP'nin 'eksi'lerini sıfirlamak içın ortaya çıkıyor. Matematikte 'eksi'ler, 'arhian götürür... Ama 'sıfir'ın 'arü' ile toplamı 'aru'nın değerini etkilemez... Bülent Ecevit'in kamuoyundaki notu 'artı'dır. Ecevit. 'eksi'lerden uzak durmakta ne denli haklıysa 'snır'dan kaçışın haklıhğını kimseye anlatamaz. Ve matematikte bir kural daha vardır: Sıfinn bir sayı ile çarpımı yine sıfirdır! Ve Türkiye, "Sıfira sıfir, ekle var sıflr" hesabı yapacak durumda değildir... Son dakikadan önceki dakikadaki gelişmeye bakılırsa Karayalçın, kurultaydan yenik çıkacağını sezmiş gibi. Erdal Inönü'yü tek aday olarak 'görevlendirmesi' de bunun belirtisi olsa gerek. Sanki II. Mehmet, ilk saltanatı sırasmda babası II. Murat'ı tekrar tahta davet ediyor: Başkan sen isen gel partinin başına geç, yok başkan ben isem emrediyorum gel partinin başına geç! Son dakikada ne olacağını kestirmek zor. Kûrultayın iptali bile olası... Yani yine sıfıra sıfir, elde var sıfir! Bugün başlayacak olan SHP-CHP bütünleşme kurultayında işler kanştı Delegede giiven bıınahm TÜREY KÖSE / KEMAL YUKTERİ ANKARA - SHP ile CHP arasında ya- pılacak bütünleşme kurultayından önce- ki son gün Erdal tnönü'de yoğunlaştın- Ian tek ada> üzerinde uzlaşma arayışlan, iki parti lideri arasındaki güven bunahmı- nı su yüzüne çıkardı. SHP yönetimi, lnö- nü üzerinde uzlaşmaya vanldığmı, Mfim- taz SoysaTın adaylıktan çekileceğini öne sürerken Baykal, dün akşam "Ben aday- hğunı açıkladım.Arük geri dönüşyok" di- yerek uzlaşma girişimlerine kapısını ka- pattı. SHP lideri Murat Karayalçın, Bay- kal 'm adayhkta ısrarlı olması durumun- da, birleşik partinin liderliğine adaylık için "görevlendirdiğini'' açıkladığı fnö- nü'nün devreden çıkacağını söyledi. Ge- lışmelere "Oyun mu, değü mi, anlayanu- yorum" sözleriyle tepki gösteren Soysal, adaylığının sürdüğünü bildirdi. Soysal, kurmaylanna, tnönü'nün kendisine, " Baykal giriyorsa sen degir" dediğini ak- tardı. Dün gece geç saatlerde toplanan SHP PM'nin gündeminde ise 'kuruftaya kanunama' vardı. SHP Merkez Yürütme Kurulu, dün ge- ce, seçilme şansını zayıf gördüğü savla- nan Karayalçm'ın gündeme getirdiği or- tak kurultaya katılmama seçeneğini tarnş- tı. SHP ile CHP'nin bugün yapılacak bü- tünleşme kurultayı, üç adaylı yanş ve ku- rultay öncesinde SHP-CHP aynmının keskinleşmesi nedeniyle "Bütünleşme kurultayı, bölünme mi getirecek?" kay- gılan arasında yapılacak. Son anda bir değişiklikolmazsa SHP lideri Karayalçm ile CHP lideri Baykal ve eski Dışişleri Bakanı Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın genel başkanlık için yanşacağı bütünleşme kurultayı öncesin- de, Ankara'da iki parti yönetimi arasında güven bunahmı doruğa çıktı. CHP'liler "Çaü CHP, üder Baykal" derken SHP kulislerinde Deniz Baykal'ı "kesmek" için "Partine, partinin adayına sahip çık. tkinci turda en yüksek oy alan SHP adayını destekle. Hesaplaşmanı ey- lül ayındaki olağan kurultaya ertek" for- mülü yaygınlaştı Kulıslerde, çatı ve lide- rin CHP'den olması durumunda, yann toplanacak SHP kurultayında fesih kara- n alınmaması olasılığı yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Saat saat pazarük Karayalçın. dün grup ve parti meclisi (PM) toplantısından sonra Baykal'ı tele- fonla aradı ve bir üçüncü isimde uzlaşıl- masını önerdi. Baykal. buna karşıhk. "İnönü ya da Aydın Güven Gürkan olur- sa uzlaşabileceklerini"bildırdi. Buarada. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali To- puz, Karayalçın ile telefonda göriiserek, Soysal'ın da adaylıktan çekilmesi gerek- tiğini bildirdi. Bunun üzerine, Gürkan is- mi üzerinde durmayan Karayalçın, saat 14.30'da SHP Istanbul Jl Başkanı AH Öz- can ile büiikte Inönü'yü ziyaret etti. Ka- rayalçın, Inönü ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada "Inönü, kısa bir süre önce aday olmayacağını açıkJadığmı söy- ledi. Ben de kendisine bunun adaytak so- runu oimadkğmı, genel başkan olarak ken- disini görevlendirdiğimi tebliğ ettim" de- di. Edinilen bilgiye göre Inönü, Karayal- çm'ın "görevlendirnıe" yakJaşımı karşı- sında suskun kaldı. Inönü, görüşmeden sonra yöneltilen sonılara "rahatsız oMu- ğu" gerekçesiyle yanıt vermeyeceğini bil- dirdi. Karayalçın, tnönü'nün yanından aynl- dıktan sonra Soysal ile bir görüşme yapa- rak durumu aktardı. Soysal, süre istedi ve durumu değerlendireceğini bildirdi. Bu arada Inönü ile görüşen Soysal, adaylığı- nın doğru olup olmadığını öğrendi ve kendisinin bu durumda adaylıktan çeki- lebileceğini iletti. Karayalçın, saat 15.50'de Baykal'a, Inönü'nün liderliğini uygun karşıîadığını iletti. Karayalçın bu görüşmede, Soysal'm da Inönü üzerinde uzlaşılması üzerine çekilmeyi kabul ede- ceğini sandığını aktardı. Baykal ise saat 16.00'da adaylığını açıklayacağını belir- GENÇ PANTER izmirli aydmlar: Solun gereksinimi yenileşme SERDAR KIZIK İZMİR- Sosyal demokratlann genel başkanlık taruşmasının ya- rattığı toz bulutunda, farklı bek- lentileri dile getirenler de var. Genel başkamn kim olacağının ötesinde partide baştan aşağı ye- nilenme ve yeniden yapılanma isteniyor. İki partinin delegeleri bugün tarihi bir sorumluluğu ye- rine getirecek. Bütünleşme ku- rultayında ağırlıklı konu. genel başkanlık sorunu. Oysa bütünleşmeye büyük öl- çüde umut bağlayanlar, gelinen noktada aydınlık bir çıkış anyor- lar. Yenileşmeyi, yeniden yapı- lanmayı içermeyenbirbütünleş- menin ya da bu ışıltılan taşıma- yan gelişmelerin, sosyal demok- ratlan yenı açmazlara sokacağı vurgulanıyor. Bu vurgulama Anadolu'da birçok platformdan, taban hareketinden, halktan ge- liyor. 12 Eylül öncesi genelliîde değişik kitle örgütlerinde aktif politika yapan, bugün çoğunlu- ğu partilerin dışında kalmış Iz- mirli aydmlar, geçen hafla bu doğrultuda bir ilan yayımladılar ve rapor hazırladılar. "Yenileş- me"nin büyük harflerle yazıldı- ğı bu ilan özlü ve anlamlıydı: "...tzmirli aydmlar olarak CHP-SHP birieşme YENİLEŞ- ME girişiminin ülkemizve halkı- nuzın geleceği açısından büyük önem taşıdığma inanıyoruz. Kısa sürede gerçekleşmesmi istediö- miz BU BtRLEŞMENİN ÇAG- DAŞ İLKELERLE ÖRGÜT- SEL YENİLEŞME HAMLESt- NE YÖNELMESİ HALtNDE, her rürlü destek v e katuutna ha- zır olduğumuzu demokrat ka- muoyuna açıklarken şimdive ka- dar bu partiler dışında kalmış tüm Kemalistieri, demokratlan, ttericileri, yurtseverleri sözkonu- su birieşme v« YENÎLEŞME ko- nusunda duyarh olmav'a ve bu gi- risime kablmaya çağınyoruz." Bu metne imza atanlar. tek tek seçildi. Toplumun değişik mes- lek gruplanndan olmalanna özen gösterildi. Bu girişimin ön- cülüğünü yapan Ergun Ergin ile Metin Aydoğan 'ın tartışmaya aç- tığı rapor, kurultay delegelerini de çok yakından ilgilendiyor. terek Inönü ve Soysal 'dan kesin yanıt bek- lediğini iletti. Karayalçm'ın, 16.05'tegörüştüğü Soy- sal, iki genel başkamn da liderlik yanşın- dan vazgeçmeleri durumunda. Inönü for- mülü kesinleşirse adaylıktan çekileceği- ni söyledi. Karayalçm, hemen Baykal'ı aradı, ancak Baykal'ın Meclis'e geçtiği belirtildi. Baykal, saat 16.27'de TBMM'de adaylığını açıklarken Karayal- çın, saat 16.30'da Karayollan Genel Mü- dürlüğü'ndeki toplantıda, ilçe başkanla- nna Inönü'nûn uzlaşılan lider olacağını açıkladı. Saat 17.00 sıralannda Soysal'ın çalış- ma bürosuna gelen SHP Istanbul II Baş- kanı Ali Özcan, Ankara ll Başkanı Yıl- mazAtes, son gelişmeleri orada bulunan- lara aktardıktan sonra Mümtaz Soysal ile görüşmek istediğini bildirdi. Özcan, tele- fonda Soysal için çalışan Tahir Köse ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası öz- can. "Tahir Bey,MümtazSoysaTın, Erdal tnönü'de uzlaşma sağlamrsa kendisinin çekileceğini aktardığuıT söyledi ve u Ha- yniı olsun" diyerek bürodan aynldı. Baykal: Artik dönüş yok Bu trafiğin ardından, SHP Genel Mer- kezi'nde Grup Başkanvekili Ercan Kara- kaş'ın. Inönü adı üzerinde uzlaşıldığını açıkladığı saatlerde, Baykal ile görüşme- ye giden SHP Genel Sekreteri MustafaTimisi, Baykal'ın aday- lıktan çekilmeyeceğı haberi ile döndü. Timisi ile göruşmesinden sonra açıklama yapan Baykal, adaylığını açıklayıncaya dek olu- şumu beklediğinı, sürekli basın toplantısmı erteledığinı kayde- derek. "En son saat 16.00'ya ka- dar kesin bir cevabuı bildirilme- sinibeklivordum. 16.15'teçıküm, herhangi bir mesaj gelmedi. 16.27'de karanmı açıkladım. Adayhgımj açıkladım. arük geri dönüş yok" dedi. Soysal. yaşanan trafiği kendi- sine yakın partililere aktanrken "tnönü, bana 'Baykal giriyorsa sen de gır' dedi" açıklamasını yaptı. Mümtaz Soysal, gelişme- lerin ardından Curnhuriyet'in so- rularını vanıtlarken "İki genel başkan, Inönü üzerinde anlaşın- ca uvumsuziuk yaratnıak is- temedim. Ama görünen o ki, ol- madL Adayım" dedi. Kurultay tarûşmalı Bu gelişmelerin ardından, Ka- rayalçın, saat 18.30'da SHP MYK'yi topladı. Toplantıya; Ay- dın Güven Gürkan. Ercan Kara- kaş, Celal Doğan, Onur Kumba- raabaşı ile millervekilleri ve ba- kanlarkatıldı. MYK'de SHP'nin uzlaşmayı sonuna değin zorla- ması konusunun yani sıra bugün yapılacak ortak birieşme kurul- tayına "katılmama" konusu da tartışıldı. Bazı MYK üyeleri, or- tak kurultaya katılmama seçene- ğinin, Baykal ve Soysal karşısın- da seçilme şansını zayıf gören Karayalçın tarafindan gündeme getirildiğini söylediler. MYK, SHP PM'yi dün gece saat 22.30'da olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda gelişmelere göre karar almak için Karayalçın ile MYK, PM'den yetki istedi. Ancak PM'de bu yetki kendilerine veril- medi. "Gerekirse sabaha kadar konuşur uzlaşma aranz" görüşü dilegetirildi. Karayalçın'ınkur- maylan ise bugün kurultaya ka- tılmama istemini yüksek sesle dile getirirken "Pazar günü (ya- nn) kendi kuruitayunızı yapanz. SeçimM kurultay karan aur, ora- da da hesaplaşınz" görüşünü di- le getirdıler. Soysal ve yandaşla- n ise bütünleşme kurultayma ka- tılmama eğilimine karşı oldukla- nnı dile getirdiler. Delegeler, PM toplantısı sürerken kapı önünde beklediler ve "Sözümüzden dö- nemeyiz. Katahnak zorunda>iz; anlaşuı" görüşünü dile getirdi- ler. Gazetemiz baskıya girdiğin- de görüşmeler sürüyordu. SHP PM toplantısı sürerken geceyansına doğru bir grup par- tili, elierinde SHP ve CHP bay- raklanyla SHP Genel Merke- zi'ne gelerek "Gençliğin adayı Soysal", "Bu parti müteahhhier partisiolmuş'" sloganlan atmaya başladılar. Karayalçın vandaşla- n da "Baykal'la kaca anlaştuuz. En büyük SHP" sloganlanyla karşıhk verdiler. Bu sırada çıkan tarhşmada, karşılıklı birbirlerini tartakladılar. Televizyon kame- ralannın olayı görüntülemek is- temesi üzerine, bazı partililer ka- meramanlan tartakladılar. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Havanda Su... Solda bütünleşme mi yoksa solda bütünleşmeme mi? Her ikisi de söylenebilir... Otel lobilerinde delegeler yılgın ve umutsuz... Öyle bayram coşkusu filan da yaşamıyoriar. SHP lideri ve Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçm'ın çevresinde toplananlar şöyle diyor "Karayalçın'ı sosyal demokrat seçmen hem anlamadı hem de tanımadı. Karayalçın'a bir şans daha vermek gerekir..." CHP lideri -dün CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etti- Deniz Baykal'ın çevresindekilere ve onu destekleyen 700 kemık delegeye gelince... Onlar karariarını çoktan vermişJer. Sosyal demokratlar ancak ve ancak Deniz Bey'in kaptanlığında Bülent Ece- vit'in DSP'sini aşağıya çekebilirler. Bir de üçüncü kişi var: Mümtaz Soysal. Arkasına Ege örgütlerini almış SHP'nin. Ankara desteğiyle Murat Bey'in keyfini kaçırıyor. Daha düne dek "Murat Bey çekilsin, Mümtaz Hoca gelsin" diyenler, bir çalım atarak 'vaziyet' almışlar. Bizim Deniz Som, VazTveft'öğrenirken neredeyse küçük dilini yutacaktı. Dedi ki: "Yahu daha iki gün önce Fikri Sağlar, 'Karayalçın'la bu iş yürümez, mutlaka Mümtaz Hoca' diyordu. Şimdi nasıl olur da Murat Bey'i destekler?.." Güldüm... Deniz'e şöyle yanıt verdim: "Türkiye'de politikacılar düşüncelere değil, vaatlere önem verirler..." Düşünmeyen ve ideotojisi olmayan sosyal demokrat yö- neticiler bizleri bugünlere getirmedi mi? ••• Ankara 'yalancı bahan' yaşıyör bugünlerde... Kızılay'dayürürken bir eski sosyal demokrat politikacıyla karşılaştım. Sabah saatin sekiziydi. Oturduk bir kahve içtik bir yerde. Sordum: "SHP-CHP bütünleşmesinden ne çıkar dersiniz?" Yanıtı şöyle oldu: "Hiçbir şey çıkmaz. Kurultaya iki bin delege katılacak. Onlan yönlendirenlerie birlikte bu sayı en fazla 4-5 bindir. Yani 6-7 milyon sosyal demokrat seçmenin kaderini 4-5 bin profesyonel belirleyecek." Eski CHP milletvekiline, "Ya sonuç ne olur?" dedim. Başını salladı ve ekledi: "Bülent Ecevit 17-18 yıl sonra bir kez daha sosyal demokrat seçmenin umudu olur..." Eski CHP milletvekili haklı mıydı? Galiba... önceki gece yine bir eski CHP milletvekiliyle geç saatlere dek sohbet ettik. Kendisi CHP'den kurultay delegesiydi ve Deniz Baykal'a çok yakın bir kişiydi. Açık açık şöyle konuştu: "Deniz Bey'le Murat Bey denendi. CHPyûzde 2'lerde, SHP ise yüzde 7-8 civannda. Ben Deniz Bey'e duygusal olarak bağlıyım ve oyumu verebilirim. Ancak, DSP bizi sonunda boğar, yok eder..." Dedim ki: "Niye Mümtaz Soysal'ı desteklemiyorsunuz?" Yanıt: "Bakın Deniz Bey'i severim. Oy da verebilirim. Ancak, Deniz Bey'le ya da Murat Bey'le bu iş yürümez. Mümtaz ' Hoca'ya gelince... Mümtaz Hoca'nın seçilebilmesi için Murat Bey'in çekilmesi gerekir. Eğer çekilseydi, Mümtaz Hoca'ya oyumu verebilirdim. Ama seçilmesiolanaksız, o yüzden Deniz Bey'i tercih ederim." iritir SHP'de bir korku yaşanıyor... Diyoriar ki: "Birleşme CHP'de olur ve genel başkanlığa Deniz Baykal seçilirse biz ne yapanz?" Bir SHP'Iİ bakanın yanıtı açık: "Bunun adı bütünleşme değil, SHP'nin CHP'ye iltihakı olur. Ben de o iltihaka katılmam, Murat Bey de katılmaz. Böylece hükûmet sürer..." Soruyoruz: "Sosyal demokrat örgüte ve seçmene nasıl anlatırsınız bunu?" Yanıt: "BaJ gibi anlatınz..." SHP'liler iltihaktan cayıp partilerini feshetmeyebilirier mi? Böyle bir hava esiyor Ankara'da... Ama sosyal demokratlar bir gerçeği nedense göremiy- oriar... Memur perişan, işçiler ayakta... Şeriatçı ve ırkçı örgütfenme giderek ivme kazanıyor... Bir ülkenin başbakanı 'dinci örgüt' liderierinden medet umarhategelmiş... Ne diyor Tansu Çiller "Sen Murat Bey'le çok uyumlu çalışıyorum..." Çok güzel!.. Ulke hızla uçuruma doğru sürüklenirken sosyal demokratlar 'havanda su' dövüyorlar... Bülent Ecevit de onlan izledikçe haber salıyon "Sakın benim kaptma gelmeyin..." Ankara'da turlar sürüyor... Aydın Güven Gürkan kiminle görüşmüş? Ercan Kara- kaş, Mümtaz Hoca'y 1 neden desteklemiyormuş? Ismail Cem ne düşünüyormuş? Bol dedikodu, bol palavra egemen olmuş her yerde... Olan sosyal demokrat seçmene oluyor... Eh onlar da zaten SHP ve CHP'ye gereken dersi ver- mediler mi? • • • Son anda önemli bir gelişme oluyor: Dün saat 18.00'de Ankara'da siyasi kulisler birden hareketleniyor. Adaylık için Erdal Inönü'nûn adı ortaya atılıyor. İlk gelen haberlere göre Inönü, bu öneriyi kabul ediyor. Ancak Deniz Baykal'dan olumlu bir yanıt alınamıyor. Bir süre sonra Deniz Baykal, adaylığında karariı oldugunu açıklıyor. Bunun üz- erine Mümtaz Soysal da adaylığında kararlı oldugunu be- lirtiyor. Erdal Inönü ise Pembe Köşk'ten dışan çıkmıyor, daha açıkçası konuşmamayı yeğliyor. Oyun içinde oyun... Cenel başkan seçilebilmek için 910 oy almak gerekiyor Kurultayda gözler ikinci turda ANKARA (Cnmlıaıiyet Bfirosu) - SHP- CHP ortak kuruJtayında iîk turda genel başkan seçüebilmek için en güçlü adaym 910 oy alma- sı gerekiyor. İlk turda bu rakama ulaşılması ola- nakh görülmediğinden. genel başkamn ikinci turda seçilmesi bekfenîyor. SHP-CHP bütünleşme kurultayı öncesinde, sabah saat iû.00'da CHP olağanüstü kurultayı Seiim Sım Tarcan Spor Salonunda toplanacak. Bütünleşme ortak kurultayı ise. bugün saat 14,00'te Ankara Atatûrk Spor Salonu'nda top- lanacak. Bütünleşme protokolü gereğince. bü- tünleşilecek partinin çaüsı ile ilgüi oylamada en çok oy alan parti bütünleşilecek parti olacak. Genel başkan seçimi için ise birinci turda üye tam sayısının salt çoğunluğu, ikinci turda da en çok oy topiamış olma koşulu aranacak. Kurul- taya SHPden 945, CHP'den 874 delege kaöla- cak.. Bütünleşilecek partininçatı ve liderinm belir- lenmesinîn ardından, yann SHP ve CHP kurul- taylan ayn a>Tî toplanacaklar. SHP kurultayı Ankara Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Ka- patılması kararlaştınlan parti, kendini feshede- rek bütünleşilecek partiye katılmaya ve tümmal- varîığınındevredilmesine karar verecek. Bütön- leşilen parti ise, katılmanın ve malvarhgıaın devredilmesinin kabulüne ve kapatılacak parti- nin üyelerinin tam ve güvenilir bir yöntemleya- zımma karar verecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog