Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 1995 CUMARTESİ HABERLER İFden Mumcu kampanyasma destek • İstanbul Haber Servisi - tşçı Partisı (İP) Bakırköy ilçe örgütünce, 24 Ocak 1995 Salı günü, katledilişinin ıkincı yildönümünde andığımız yazanmız Ugur Mumcu'nun katillennin buiunması arnacıyla başlatılan ımza kampanyasına destek verildi IP Bakırköy ilçe örgütünün, Bakırköy'dekı Özgürlük Mevdanı'nda açılan bir stantta toplanan bine yakın imza dün gazetemize teslim edildi. için smav açılıyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağhk Bakanliğı toplam lObin 712 ebe, hemşire \e sağlık memuru ihtıyacının karşılanması içın sinav yapacak. Sağlık Bakanliğı Personel Genel Müdürü Haluk Yıldız, dün düzenlediği basın toplantısında, sağlık meslek liselerinin gündüzlü bölümünden mezun olan 10 bin 712 ebe. hemşıre ve sağlık memurunun atamalan içın 19 mart pazar günü sınav açılacağım bildırdi. Sınav kılavuzlannın ve başvuru formlannın ıl milli eğitim müdürlüklerinden sağlanabileceğini belırten Yıldız, sınavlann, Ankara, tstanbul, Izmır. Adana, Diyarbakır. Erzurum, Trabzon ve Van il merkezlennde yapılacağını söyledi. Aktaş Bektrik'ten duyuru • İstanbul Haber Servisi - Aktaş Elektnk tarafından Istanbul'da bazı bölgelere yannsaat 09.00-14.00 arasında elektnk verilemeyeceği konusundaki duyurunun iptal edildiği , açıklandı. Aktaş Elektnk tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, "Elektrik verilemeyeceği duyurulan Kartal. Pendik Yakacık ve mahallerinde yann elektrik kesintisi yapılmayacaktır" denildi. Aiışık'ın sağtık durumu • tstanbul Haber Servisi - Amerikan Hastanesı'nde uzun bir süreden beri. karaciğer. şeker ve kroner kalp hastalığından tedavi gören, ünlü sinema sanatçısı Sadri Alışık'a, "mültipl miyelom" teşhisı konuldu. Amerikan Hastanesınden yapılan açıklamaya göre. mültipl miyelomun. kemik ilığınden başlayarak. öncelıkle kemiklen ve böbreğı tutan ve kışı de akciğer ile dığer enfeksiyonlara eğilimi arttıran bir hastahk olduğu belirtildi. 'Yargıya söz söylemedim' • ANKARA (ANKA)- tçişleri Bakanı Nahit Menteşe. UğurKılıç'ın öldürülmesiyle ilgili değerlendırmesinde kullandığı "Güvenlık güçlerince adliyeye sevk edilen bazı sanıklar, delıl yetersizliğınden serbest bırakılmakta ve beraat etmektedirler" şeklindeki ifadelerin Türk hukuk sistemıni eleştırmeye yönelik olmadığını söyledi. Memur zamım yolda • ANKARA (AA) - Kamu personeli ile emeklilerin mali ve sosyal haklannda düzenlemeler yapılmasına dair Yetki Yasası, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayimlanarak yürürlüğe girdı. Yetki Kanunu, Bakanlar Kurulu'na kamu kunım ve kuruluşlannda görevli personelin çaiışmalannda etkinliği artırmak kamu hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak üzere bunlann ve emeklilerin mali ve sosyal haklannda iyileştirmeler ve değişiklikler yapma yetkisi veriyor. Tımaya'nm ölümünün 4. y * • Haber Merkezi - Ünlü bilim adamı hukukçu Prof. Dr. Tank Zafer Tunaya, ölümünün 4. yıldönümünde anılacak. Yann saat 10.30'da Aşiyan'daki mezan başında yapılacak anma törenıne Tunaya'nın yakınlan, öğrencileri ve dostlan katılacak. Yarış öncesi baş döndürücü pazarbk AYŞE YILPIRIM ANKARA- SHP-CHP bırleşme kurultayı öncesi pazarlıklar baş döndüriicü bir hızla sürüyor. Parti merkezleri. Türkıye"nın dört bır>anından gelen delegelerle dolup taşarken, Ankara'dakı otellerde yer kalmadı. Genel merkezlerde başlayan kulısler, otel lobilennde sabah erken saatlere dek devam ettı Kurultava ramak kala adaylann kurma>lan. teke tek adam markajına gırdıler, vaatlerde bulundular. Gaizantep Belediye Başkanı Celal Doğan. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın içın en çok çalışan kışi oldu. SHP Genel Merkezı'nde Karayalçın'ın makamına yerleşen Doğan. delegelen tek tek kabul ederek görüştü. Doğan'ın görüştüğü kışıler arasında eskı CHP'lı Maliye Bakanı, yeni CHP'nın PM üyesi Prof. Besim Üstûnei de vardı. Ankara'ya bırkaç gün öncesinden gelen partılı belediye, il ve ilçe başkanlan da ortak tavır belırlemek için ayn ayn toplantılar düzenledıler. SHP Genel Soysal cephesi • Altı kişilik bir komite oluşturan i] başkanlan, kurultaya ortak bir adayla gidilmesi yönünde karar aldılar ve bu karan üç adaya da ilettiler. Toplantıda. birleşmenin çatısmın CHP olması durumunda SHP'nin kendisini feshetmemesi gerektiği yönünde görüşlerini ileten bazı il başkanlannın, ortak aday belirlenrnemesi durumunda SHP'nin bugün yapılacak kurultaya katılmamasını da istedikleri öğrenildi. Merkezı'nde. önccki gün akşam 17.00"de başlayıp sabahın erken saatlerine kadar süren il başkanlan toplantısı da oldukça tartibmalı geçtı. Altı kiijilik bir komite oluşturan ıl başkanlan. kurultaya ortak bir adayla gidilmesi yönünde karar aldılar ve bu karan üç adaya da ilettiler. Toplantıda, bırleşmenın çatısmın CHP olması durumunda SHP'nin kendisini feshetmemesi gerektiği yönünde görüşlerini ileten bazı ıl başkanlannın, ortak aday belirlenmemesi durumunda SHP'nin bugün yapılacak kurultaya katılmamasınt da istedikleri ögrenildı. "CHPmisyonunu tamamlanuştır" görüşünü taşıyan bırçok SHP'lı yönetıci ıse delegelere. "Birleşme adresi olarak SHP'ye oy verin" telkınınde bulunuyor. "Birieşme zaten olmayacak" diyen SHP'lı yönetıciler, CHP'ni'n "Altıok'"una bılc karşı çıkarkcn. -Amacn azından bunu bozan biz olmayahm. Kurultay da SHP kararını çıkartabuirsek, CHP kendisini feshetmeyecektir. Böylece tarih önünde mahkûm olan biz değil, onlar olacaktır" diyorlar. Bir MDK üyesı. "Baykal seçilirse bu partide beş dakika bile durmam. Baykal'la çalışacağıma Türkeş'e bile giderim" dıyor Muhalifler arasında "İlk turda Soysal" formülü ağırlık kazanırken. Aydın Güven Gürkan'ı da bu formül için iknaya çalışacaklan bildirildi. Gürkan'la birlikte hareket eden bırçok delege, "Eğer Gürkan, Karayalçın'a sıcak bakarsa bu iş burada biter. Ö da yalnız kalır" diyorlar 49. ve 50. hukumetlenn değişmez bakanı Mehmet Moğultay ise açıkça çalışmasa bile Karayalçın'dan yana ağırlığını koydu. Moğultay, öncekı gün Ankara'ya gelen SHP'li İstanbul il yöneticilerine bir yemek vererek görüşlerini açıkladı. Murat Karayalçın, dün son kez SHP'lı kımliğiyle Parti Meclisi (PM) ve Meclis Grubu'nu TBMM'de topladı. Kulislerde özellikle sol kanat muhalıflenn sıkıntılı olduklan gözlendi. Muhaliflerden Ercan Karakaşda "Partimize sahip çıkanz" havasındaydı. Karakaş'ın da ılk turda Soysal'a, ikinci turda ise hangi aday öne çıkarsa, ona destek vereceği belirtiliyor. Deniz Baykal'ı destekleyeceğini açıklayan SHP Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, partilı arkadaşlan tarafından kutlanırken, "Bakanlık sözü mü akün?" laflan atılıyordu. Karayalçın'ı protesto için sakailannı uzatan İstanbul milletvekili İbrahim Gürsoy ise kendisine "Niye tek aday çıkarmadına" diye soran bir partiliyle oldukça yüksek bir sesle tanışırken, "Kardeşim Soysal dediysem Soysal'dır. Bu, beniro tercihim" diyordu. SHP Ankara Milletvekili Mehmet Kerimoğlu, dün hemen hemen bütün günü Mümtaz Soysal'ın Karanfıl Sokak'taki seçim bürosunda geçırdı. Gelen delegelerle ılgılendi, onlara çay ısmarladı. Kerimoğlu'na göre bugünkü kurultay, bir Türkıye kurultayıydı. Kerimoğlu, "sosyal demokratlann siyaset içindeki ağıruklan kalmadığı, siyasi denge bozulduğu için gericüiğin şafıa kalküğınr belırterek, aynşmamak, bölünmemek amacıyla delegelerin Mümtaz Soysal çevresinde kenetleneceğini ifade ediyordu. Tarihi "birleşnıe" ya da "aynşmaw ya sahne olacak kurultay salonuna hiçbir adayın ve genel başkanın posterinin yerleştirilmemesi karan alındı. Salonda sadece Türk bayrağı. Atatürk portresi ve ıki partının bayraklan yer alacak. Klik görüntüsü hepimizi yok eder • K.urmaylannın SHP-CHP aynşmasına karşılık "birleştirici aday" görüntüsünü öne çıkarmaya çahştıklan Soysal, "SHP-CHP aynşması çok yanhş olur. Her iki partinin de delegeleri, cumhuriyeti kuran kökten gelen insanlar. Klikler kazandı görüntüsü venrsek hep birlikte yok oluruz" dedi. [ŞIK KANSU ANKARA - Kurmayları, Mümtaz SoysaTın, bütünleşme kurultayında gözlenen SHP- CHP aynşmasına karşılık ''bir- leştirici aday" görüntüsünü öne çıkanyorlar Soysal. "SHP-CHP aynşması çok yanlış olur. Her iki partinin de delegeleri, cumhuri- yeti kuran kökten gelen insan- lar" dedi. Delegenın. siyasi ku- ruluşunun kazanma şansıntn art- tınlmasını isteyeceğinı vurgula- yarak. "Eğer yenilenmeyi, bii- tünlüğü, Türkiye'yi sağlam yere oturtma iradesini hep birlikte gösteremezsek, eski klikler ka- zandı görüntüsü \erirsek, hep birlikte yok oluruz"dedı Mümtaz Soysal ekibi, dün ça- lışmalannı >oğunlaştırdı. Soysal ve ekıbi, dün öğleden sonra il temsilcileri ve delegelerle göriiş- meler yaptı. Soysal'ın, genel başkan adaylığına ilişkin öner- "gesinin, bütün illerden bir SMP. bir CHP'li delege vemillervekil- leri ile parti meclisi üyeleri tara- fından imzalanması kararlaştınl- dı. Soysal'ın yakın çe\Tesı. ku- rulta\ da gözlenen SHP-CHP av - nşmasına karşılık. Mümtaz Soy- sal'ın "birleştirici aday " olduğu- nu dıle getırerek. "Bugüne de- ğin Mümtaz SoysaL, parti içi ça- üşmalarda SHP w CHP'de kes- kin bir taraf olnıadı. Güven veren bir kişilik çizdi. Kurultay dele- gasyonu, kendi seçmen tabanıy- la da bütünleşnıek istiyor. Bunun da Mümtaz Soysal'ın liderliği ile gerçekleşeceğini biliyor" diye ko- nuştular. A)nı kaynaklar. birka- palı kutu gibi görünen CHP de- legasyonunda Mümtaz Sovsal'ın büyük ilgı topladığını ıleri süre- rek. "Bütünleşmenin gerçekleş- memesi ve parcalanma olasüıkla- n karşısında delegeler. Mümtaz Soysal'ın adı etrafında birieşe- ceklerdir" görüşünü dıle getır- diler. Delegelerin, siyasal düşü- neceğini. siyasal düşünen kişi- nın de genel seçimlerde alınacak sonuçlan bekleyeceğini kayde- den Soysal. şunları söyledi: "Delege, genel seçimde de, si- yasi kunıluşunun kazanma şan- sının arttınlmasını. kendi çıkan ile birlikte düşünür. Eğer yeni- lenmeyi, bütünlüğü, Türkiye'yi sağlam yere oturtma iradesini hep birlikte gösteremezsek, eski klikler kazandı görüntüsü verir- sek, hep birlikte yok oluruz." Soysal. geçtığimiz günlerde bir Kürt işadamının kendisini arayarak. "Ben sizi destekliyo- rum. Çünkü solda güçlii bir par- ti oluşsun ve Türkiye'ye istikrar getirsin. Çünkü, nereye, ne za- man yatınm yapacağunı bilemi- yorum. 5 yıl sonra Türkiye'nin ne olacağını bilemiy orum" dedı- ğını anımsattı ve "Partiyi kazan- dırmamtz lazım. Türkiye battık- tan sonra, onda bir çıkanmız yoktur. Parti battiktan sonra, b»- rakın kahvey e gitmeyi mey hane- ye bile gjdemeyiz" görüşünü sa- vundu "Siz bütünleşüea partinin U- derliğine gidersiniz OSP ile de bütünleşmegirişinileri yapacağı- nız sö> leniyor, ne diyorsunuz"so- rusuna. Soysal özetle şu yanıtı \erdı: "SHP-CHP biriesmesi uzun bir sürecin ilk adımıdır. Bü- tün sol güçlerir. bir araya getiril- mesi izin uzun bir sürecin ilk adı- mıdır. Öncelikle partimizin için- deki idelojik bütünlüğü, yenileş- me\i. tabanda dirileşmeşi. hasta- hk denen riim olumsu/lan gider- memiz gerekiyor. Çünkü, bizim dışımızdakiler, bize 'Hastasınız' diyor. DSP ile diyalog kurulabi- lecekse, bunu en iyi Mümtaz Soy- saPın yapacağı yönünde bir imaj >ar. Ancak. önce içimizdeki has- talıklan gidermemiz gerekiyor. Sağ partilerle bile sağlıklı diy alog kurabilmek için kimliğimizi be- lirlememiz ^rekiyor." Mümtaz Soysal'ın, dün akşam adaylık karannda değişiklik ol- mazken. CHP Edirne Milletve- kili Hasan Basri Eler. oyunun Mümtaz Soysal'a olduğunu be- lirtti. Eler. "Mümtaz Soysal'ı destekleyecek çok CHP deîegesi var, ama açıklamıyoriar. Müm- taz Soysal dışındaki adayın baş- kanhğında yapılacak bırleşme, aynlmaya yol açacakhr" dedi. ÇİZMEDEN YUKARI / MUSA KART Baykal cephesi 'Bana söylemekte geç kaldılar' • Deniz Baykal; Erdal tnönü veya Aydın Güven Gürkan üzerinde uzlaşılması yönündeki koşulunun öngördügü zaman içinde gerçekleşmediği gerekçesıyle adayhğmı açıkladı. AYŞE SAVIN ANKARA -CHP Genel Başka- nı Deniz Baykal, SHPOnursal Ge- nel Başkanı Erdal lnönüveya lçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan üzennde uzlaşılması yönündeki koşulunun, öngördüğu zaman ıçın- de gerçekleşmedığı gerekçesıvle adaylığını açıkladı. Baykal. sabah saatlennde genel merkezde ıl baş- kanlan. CHP delege ve parti mec- lisi üyelennı toplayarak aday ola- cagını açıkladı. Bavkal'ın. basına kapalı yapılan bu toplantıda ıl baş- kanlan ve PM üyelerıne "Çaö CHP. Genel Başkan BaykaTsonu- cunun çıkması durumunda SHP'nın kendisini feshetmeyece- ğı ıddıalannı değerlendınTken "Kimsenin kendini feshetmemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Kendilerini feshetnıeyecekler desi- ya&eti sürgünde mi de\am ettire- cekler"dedığı ögrenildı. Baykal'ın TBMM Plan ve Büt- çe Komısyonu salonunda basın toplaaUsı sua&ında SHP Aııkdra ;«J4illervekili Sabnan Ka>a ^ktşlar arasında sabna g e l ^ kal'a "resmen'destek verdsğini or- taya koydu. Baykal, basm toplantısını, önce saat 14.00'te düzenleyeceklerini ılan ettiklerini, ancak son anda ye- nı bir oluşum sağlanabilir umu- duyla, bir gecikme yaşandığını bil- dırerek sözlenne başladı. "Saat DYP'nin Kder adayı Inönü BÜLENT SARIOĞLU . ANKARA - SHP-CHP bütünleşme kurultayının ardından yeni bir oluşumla karşılaşacak olan hükümetin DYP ve SHP kanadında ayn ayn değişiklikkre gidilmesi beklenıyor. Kurultayda "sürpriz" bir çıkışla SHP'nin Onursal Genel Başkanı Erdal İnönü'nün lider olması olasılığına. şans tanıyan koalisyonun büyuk ortağı DYP'nin kurmaylan, "BaykaTla da gideriz, ancak Soysal'la olmaz" göriişünü dile getirdiler. Başbakan Tansu Çiller"in. protokolün yenilenmesı durumunda, 1991 yılına göre 20 mıllenekilı kaybeden birleşik sol partiye verilen bakanlık sayısını azaltma önerisi götürmesi, DYP kanadında da küçük çapta bir revizyona gitmesi beklenıyor. DYP, hükümetin bozulması durumunda ise ANAP'la koalisyon ya da transfer ve MHP destekli azınlık hükümeti senaryolanna güveniyor. ANAP'ta. solda bütünleşmenin koalısyonu bozmayacağı görüşü ağırlık kazanırken DYP ile koalisyona girilmemesı ve erken seçimde ısrar edilmesi isteniyor. Son ana kadar yeni hükümet senaryolan konusunda girişimde bulunmamakta direnen DYP kanadının. "Birleşik parti. bu kadar yükümlülüğün ardından hükümetten çekilme riskini göze alamaz" düşüncesini taşıdığı belinıldi. Kurultay öncesinde, 3 aday arasında yer alan Baykal'ın. "Hükümette daha çok şey yapabiliriz" açıklamasıyla rahatlayan DYP kurmaylan, şu görüşleri dile getirdiler "Kurultay öncesi İnönü'nün 4. bir aday olarak çıkıp partüeri topartaması iyi olur. DYP'nin gönlünde rejüne ve koalisyona uyumlu kim olursa. onun ismi yatıyor. Tabü bizim acımızdan en iyisi Erdal tnönü. Sayın İnönü'yü gecmişte yakm olarak tanıdık Son derece ağır bir poGtikacı, gercekçL Onun gelmesi durumunda koalisyonda da kamuoyunda da rahatlama olur. Sayın Baykal'la da olur. O da deneyimli ve mannklı bir siyasetçkUr. Ancak Sayın Soy sal'la yürümesi çok zor. Soysal'ın kendisi, ortaya pürüzlcr koyuyor. Kabinede devamh imza krizi çıkıyor. Hoca kendisi, bu işin kolay olmay acağı intibaını veriyor." 13.15'ten ş\ı ana kadar yeni birolu- şum olabilir mi diye bir arayış için- de olduk. ancak şu ana kadar böy- le bir gelişme sağlanamadı" dıven Ba>kal. 3 saat süren haberleşme trafıgı sırasında, tnönü ve Gürkan üzerinde anlaşılması durumunda çekıleceğını belırttığini, ancak açıklaması öncesinde kendisine vanıt venlmedığını söyledi. Adaylık karannı bu gelişmeler üzerine kesınleştırdığinı vurgula- yan Baykal. daha önce SHP ve CHP örgütünün destegiyle aday olacağını açıkladığını ammsatır- ken kendisine eşlık eden SHP'lile- re dıkkat çektı. Baykal. bu sözleri ile salonda bulunanlarca uzun uzun alkışlanırken eskı HP ve DSP milletvekili Şükrü Babacan "Ya- nk. çok yazık, sizin de çekilmeniz gerekirdi fedakârtık böyleolur "di- ye bağırdı Salonda bir anda hava gergınleşırken Babacan. CHP rrul- letvekıllennın "koruması'' altmda salondan çıkanldı. Daha sonra söz alan Ekmen, SHP'den yaklaşık 20 mıllet\ekılinın Baykal'a destef^ vereceğini öne sûrerkenbütoptan- tıya mazeretlen hedeniyje katıla- ma>an SHP'lıletin de ismini açık- ladı. Ekmen. eskı SHP Genel Sek- reteri Rkri Sağlar'ın yanı sıra, İs- tanbul Milletvekili tbrahim Gür- soy. Adıyaman Milletvekili Abu- zerTanrrvçrdi. Tuncelı Milletveki- li SinanVerlikayave Adana Millet- \ekıh Muhammet Kaymak'ın da Baykal'a destek verdiğini iddıa et- tı Basın toplantısından sonra bir açıklama yapan Fikri Sağlar, Bay- kal'a destek olarak değerlendirile- cek bir mesaj vermediğini açıkla- dı. Bu arada. gecenin ılerleyen sa- atlennde SHP Genel Sekreteri T\- misi ile Grup Başkanvekilı Ercan Karakaş, CHP Genel Merkezi'ne gelerek, CHP'lılerle görüştüler. Ti- misi \ e Karakaş., "tnönü motfcfi- ni kabul etmiyorsanız, Gürkan üzerinde uzlaşalım" önensını go- türdüler. Gürkan üzennde Soysal ve Karayalçın'ın hemfıkır olduk- larını Gürkan'ın tek aday olması koşuluyla Baykal'ın da adayhktan çekılebileceği mesajı verdiğini anımsatan Karakaş ve Tımisi, Gür- kan lehıne Baykaİ'ın çekilmesini ıstedıler. CHP'lılerbu öneriye kar- şı çıkarken, Baykal'la da telefon görüşmesı sağlandı. Baykal "ın ıse. "Artık ben adayhğımı ilan ettim. Geri çekümem mümkün degH " dedigı ögrenildı. Karayalçın cephesi' Kalabalık yönetim darboğaz yaratır YUSUFÖZK\N ANKARA -SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın. bütünleşme kurultavmda Türkiye'ye "kazanan-kaybeden görüntüsü değil, bütünleşen sol görüntüsü vermenin" zorunlu olduğunu belırterek. "troyka, üçlü yönetim modeli" önensinın son ana kadar kabul aörrnemesı durumunda aday olacağını açıkladı. Karayalçın, SHPnın CHP'den "çok daha büyük" bir parti olduğunu, bu ağırlığın birleşme sürecınde bir siyasi katsayıya dönüştürülmesı gerektiğıni savundu. SHP lıderi, bu noktalann ortak protokole yansıtılmadtgına dıkkat çekerken, "Bu siyasi katsayının uygulamaya taşınması hâlâ olanaklıdır. Bu, SHP'nin parti militarizmi dısında, birligiy le. butunleşmesiy le olanakİKtır" dedi. SHP'li olarak son toplanti SHP lideri. iki parti organlannın birleşmesıyle ortaya çıkacak yönetımin "darboğaz" yaratacağını savundu. SHP lıderi Murat Karayalçın. dün TBMM Grubu ile Parti Meclısf nın (PM) ortak toplantısında yaptığı konuşmada, "SHP kimliğiyle ve SHP'li olarak" son toplantılannı yaptıklanna dıkkat çekerek. "Içten dileğim, aranuza kaoian arkadaşlanmızla bundan sonra sosyal demokrat hareketin çok daha Ueri sonuçlar elde edebileceği bir başan noktasına gelinmesidir" dedi. Karayalçın, solda birlık projesinin dilenilen, ıstenilen ölçüde • SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, kazanan- kaybeden görüntüsü yerine bütünleşen sol görüntüsü vermenin bir zorunluluk olduğunu belirterek, solda birleşme projesinin genel başkanlık sorunu olarak algılanmasından ötürü istenilen ölçüde yaşama geçırilemediğini söyledi. yaşama geçirilemediğini ve konunun sadece genel başkanlık sorunu olarak algılandığını söyledi. Kurultay sürecı ile birleşme sürecınin mantığının farklı olduğunu belirten Karayalçın. "Ancak çalışmalara birleşmeye giden yol mannğı yerine, kurultay mantığı egemen oldu" diye konuştu. SHP lıderi, "kuruttay" değıl "birleşme pJatformu" mantığı gereğince. yönetimde iddiası olanlann adaylıklannı kurultaya ertelemesi, bu sürecin anlaşma ile geçinlmesi gerekliliğine dıkkat çekerken, anlaşma için yürütülen çalışmalarhakkında bılgi verdi. Karayalçın. CHP lideri Deniz Baykaİ'ın "troyka" modelinin Siyasi Partiler Yasası (SPY) ve tüzükte yeri olmadığına ilişkin sözlerini "Doğru, bu SPY'de yok. Ama bu bir benzetme ifadesi" diye yanıtladı. Karayalçın, "troyka modeli" önerisinı >ineleyerek sözlenni şöyle sürdürdü: "Kuşkusuz anlaşma olmazsa yanş olur ve bunun da gerekleri tereddütsüz yerine getirilecektir. Anlaşma olmazsa, birieşme gününde kazanan-kaybeden görüntüsü verilecektir. Biz, kaybeden-kazanan görüntüsü değil, bütünleşen sol görüntüsü vermek zonındayız. 120 kişilik PM, 40 kişilik MYK ile yönetimde ciddi darboğazlar ortaya çıkacak. Daha az kişiden oluşan bir kunıla ihtiyaç olacaktır. O nedenle tepedeki 3'lü. birieşilen sol partinin hızlı işleyişi açısından çok daha yarariı sonuçlar verecektir. 3'lü, 5'li de olabilir. Bu öneri, yaşanan kaygdan ortadan kaldırabilecek niteliktedir. Ancak bu. anlaşmay la mümkündür. tek başınıza bir karar almanızm anlamı yoktur. Bu öneriyi açık tutuyorum. Eğer bu çağnya olumlu yanıt alamazsam. adayhğımı koyacağım. Ben, içinde bulunduğumuz süreçte. partimiz, ülkemiz için çok daha ileri sonuçlar elde edebileceğim bir noktada olduğum kanısmdayım." Karayalçın, konuşmasının sonunda 24 aralık kurultaymdan sonra CHP ile aralannda bir fark olmadıgını, ancak 2.5 yıllık aynlığın getirdiği farklılıklar, duyarhlıklann da göz ardı edilemeyeceğini bildirdi. Karayalçın, sözlerini şöyle noktaladı: "Öyle anlaşıhyor ki 3 aday yanşacak. SHP, CHP'den çok daha büyük bir partidir. O nedenle birieşme sürecinde bu farkhlığın bir siyasi katsayıya dönüştürülmesi gerektiği kanısındaydım, bu düşüncem imzaladığımız protokole yansımadı. İmzaladığımız protokolün gereğjni yerine getirme durumundayiz, ama protokole taşınmayan bu katsayının, tartının uygulamaya taşınması hâlâ olanaklıdır. Bu, SHP'nin parti militarizmi dışında, birliğiyle, butunleşmesiy le olanaklıdır. Bunu önemle göz önünde bulundurmanızı diliyonım.' AnadoluAlevileri: . "Süııııiler kadar Müslümanız..." Aleviler kendilerini nasıl tanımhyor? Gerçekten Aleviler namaz kılmayan, oruç tutmayan, Hacca gitmeyen insanlar mı? Büyük kentlerde yaşayan "Şehirli Aleviler"e Anadolu Alevileri nasıl bakıyor? İslâm, Hz. Muhammed. Hz. Ali, büyük halifeler, Diyanet ve Sünniler hakkında Alevi vatandaşlanmız neler düşünüyor? "Mum söndü" söylentileri, "temsil" tartışmalan, "dede"lik müessesesi ve sol. Aleviler için ne anlam taşıyor? AKStYON, köy köy dolaştı. Anadolu Alevileriyle konuştu. Anadolu Alevileri'nin yayınlanmamış düşünceleri, AKSİYON'un 8. sayısında. Alın, Anadolu Alevileri'yle tanışın. AKSİYON, bütün gazete bayilerinde ve sadece 30.000.- TL. AKSIYONI MAFTALIK HABER YORLM JERGlSl]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog