Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 1995 CUMARTESİ OLAYLAR VE GORUŞLER Dış siyasetimiz Dışanda, olanaklanmızı aşan bırpolıtıka ıle verılmek ıstenılen destek yardım edılmek ıstenılen halkd da zarar verebıhr SACİT SOMEL Emeklı Elç A taturk "Lğerkomşubır ulke ile ilışkılenmızde puruzlu bır nokta belı- nrse, punı/ hemen ba- nşçı vollaria gıdenlme- lıdır. Aksı halde. başka bir komşu ile de bır puru/ orta\a çıkar, birieşKenrlcr Bır bakarsın etrafımız duşmanlaria çevrılıvermış. çocuk" de- [TUŞ Bu politıka> ı başan ı le uv gulav ıp t,a- tışan çıkarlan bagdaştırabılmek ıçın in- celik, takt sabır ve uzak goruş gıbı nı- teliklergerekmektedır Bunedenle Ba- tı ûlkelennde başanlı dıplomatlar yetış- tırmek ıçın ozel okullar açılmakta ve gerekülkenındışMyasetınınsaptanma- sında.gereksebuMyasetınuvgulanma- sındateknısvenlennveuzmankadrola- nn goruşlenne de yer \enlmektedır Bır de bu bansçı dış polıtıkanın kar- şıtı uygulanması daha kolav bırpolıtı- kavardır Hırçın kıncı etrafamevdan 7 okuv up tchdıtlcr savuran vc obur ıılke- lerın du>arlı olduklan konulara ->aygı gostermedıgı ıçın kışkırtıo nıtclık taşı- \an bırpolıtıka Bovlebirpolıtıka polıtıkauyı hul- kının gozunde kahranıan vapar. fakat ulkesıne duşmanlıktan başka bır şev kazandırmaz Adıblotçuveçıkanbırdevlctıntch- dıtlerıne artık kımsc ınanmaz Donan- mamızın bır ıkı kez Kıbns\ı vaklaşıp donmeMnden >onra Rumlann bunu bır blot sanarak "BekJedim de gelme- din" şarkısını alaycı bır bıçımde kah- \ehanelennde çalmalan ve çıkarma \apacagımıza bırturlu ınanmanıalan buna ornektır Bu polıtıkanın bır sakıncası daha vardır Içışlenne karışılan va da boyle bırsaplantıyakapılmasınamcvdan ve- nlcn ulke de kızıp ıçışlerıne karışma- nın ıkı yanı keskın bır kılıç olduğunu kanıtlamaya kalkabılır Şavet olekı ulkcnın topraklarında ba- şını agrılan dertlerı varsa bunu kanıl laması daha da kola\ olabılır Ozaldonemi'nde bov le kı^ısel kcv fı ve kişkırtıu bırdış -.ıvaset ızlenmış tır Bıı vanlış polıtıkanın ulkemıze veı- dıgı zararlaı hala de\anı ederken. ba- zı polıtıkacılarınıı/ın bugun de Dişış- lennıızııı goruşlerını onemsemeverek kışısel takdır ve egılımlerıne gore bır polıtıkauvguladıkİarını gozlerını Mi- sak-ı Milli sınırlanmı/ın dışına çev ı- rerek.Katkasva'da ve Orta <\sya da nu- tuz Myasetı \a da agabevlık polıtıkası ızledıklerını goruvoruz Perestroykadan tesaret alınarak fa- kat dunyadakı gelışmelerı ızlemeden •*bu>ukde\ let olma hevesrvlegırışılen bu yenı polıtıka. ulkemızın çıkarlarına buvuk zararlar vermektedır Rusların kuşkularına meydan okuyucu demeç- lerle vanıt vermemız ve polıtıkamızı ınatçı bır bıçımde surdurmemı/ pey derpev Kaflcasvada vc Balkanlarda bıze karşı onlemler alınmasına \e da- ha sonra da Rus-PKK yakınlaşmasına yol açmıştır Son 7-8 a> ıçınde Moskova'da ıkı kurt kontcransı toplanmış, bu konte- ransları Minhaltalarda Moskovadabır PK.K Enlornus>on Burosu nun açıl- ması 1/lcmıs.tır Dılegımız bunun, bır Rus Pkk. ışbırlıgının başlangıcı olma- masıdır Artık avmazlıktan uyanmamız bek- lenırkcn Rusva nın <\vrupa Konsevı ııvelıgmı Çeçcnya'ya saldınsındanotu- ru aNkıyaaldırdıiiimızıourendık (Hur- rıvet II 1 |995f Rus halkının bıle ısyanla karşıladığı bu haksi7 saldırıy ı hıçbır ınsanın onay- I ım.isına elbette olanak yoktur (, cçcn- lere dden gelen butun ın^anı yardımı yapınalıvız Fakat Rusya nın konscy uyelıgını askıya aldırmadan once, bı- 71in kendımi7iıı Yunan vetosunagöster- dıgımız scrt tepkıvı anımsamamız lyı olurdu George Orncll: "Uluslararası ilişki- lerde çıfte standart kullanılması. milli- vettılıkten çıkıp şmenızme sapıldığının işarvtidir" dıyor kı, bu e->kıdcn yapıl- mazdı Dışanda olanaklanmızı aşan bırpo- lıtıka ıle verılmek ıstenılen destek, yar- dım edılmek ıstenılen halka da zarar vcrebılır Vaktıylc Llçibey'c vcrılcn böylc bır destek hem Llçıbcy'ın vc Azcrbay- can'ın zararına neden olmuş hem de ul- kemızle kuzey komşumuz arasındakı artan soguklugun ılk tohumlannı ek- mıstır Turkıye, bugun, uç yandan PKK"yc yataklıkedcnulkclcrlcçcvnlmıştır Ua- tı ulkelen de bızden uzaklaşmaktadır Turkıye tam bır yalnızlıga ıtılmcktcdır Yenı du^manlar değıl. dostlar edınme- lıdır Rusların Ç cçcnya'dakı askcn ba^arı- sızlıklannın ılerıde kendı yonetımlen uzcrındckı ctkısı nc olursa olsun, ıçış- lenmıze kanşmadıklan surece dostluk- lanna değer vermenın, once kendı çı- karlarımız gcrcgı olduğuna ınanıyoruz Bu nedenle, artık polıtıkacılanmızın kısıscl veduygusalegılımlcrınıbırakıp Atatıirk'un gerçekçı polıtıkasına don- mclcrını dıkkatlennı dısarıda dostlu- ğa. ıçende de, Milli Misak sınırianmız ıçınde yaşayan halkımızın sağlık- cğıtım ve gönencıne (refahına) çevır- melcnnı dılıyoruz ARADA BtR Av. EROL ERTLGRUL A\dm Ataturk^u Dıışıınce Deıneğı Başkanı Uğur Mumcu Bize Bakıyor Uğur Mumcu'yu ıkı yı! once bugun (24 Ocak 1993 gu- nu) bombalı bır saldırı sonucunda yıtırdık Kuşku yok kı Uğur Mumcu, eşıne zor rastlanır bır araştırmacı yazar ve odunsuz bır Ataturk devrımcısı ıdı Onu olumunun ıkıncı yılında şımdı daha çok anyoruz Yalnızca Cumhunyet ga- zetesındekı koşesı değıl, ulusumuzun yureğındekı yen de boş kaldı Onun yazılarıyla ve yureklı eylemlerıyle bıze verdığı tadı hıç unutmadık Yıllar geçse de onu unutma- yacağımızı ve daha çok arayacağımızı bılıyorum 24 Ocak 1993'ten bu yana tam ıkı koca yıl geçtı Bu ıkı yıl ıçerısınde olayın sorumluları bulunmuş olsaydı, belkı acımız bıraz azalırdı Sorumlular bulunsaydı, en azından, bunu yapanların ellerını kollarını sallaya sallaya dolaştık- lannı duşunmezdık ve acımızı belkı unutmaya çalışırdık Canılerı bulmak bır yana, bu yolda en kuçuk bır ıpucu, en kuçuk bır umut bıle yok Bunlardan ayrı olarak ne acı kı gorevlılerın, sorumluların bırbırını tutmayan anlatımlan, olayda, devletın gorevını gereğı gıbı yapmadığı yolunda çok buyuk kuşkuları doğuruyor Bu olay uzerıne devlet yetkılılerının verdığı sozler, olay uzenne takındığı tavırlar devlete duyulan guvenı de azalttı Sevgılı Uğur Mumcu'nun aramızdan ayrılmasına ne- den olan olayın sorumluları bulunsaydı, bu tur olaylar yı- nelenmezdı Bu tur eylemlen gerçekleştırenler, yenı ey- lemler ıçın kendılennde guç bulamazlardı Oysa kı bız her eylemde bu son olur dıye duşunuyoruz Ve hep yanılıyo- ruz Hep yenı acıları goğuslemek zorunda kaiıyoruz 12 Ocak 1995 gunu değerlı yazar Onat Kutlar da aynı bı- çımde, bır bombalı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı Bu olaylann belırgın bır ortak ozellığı var Hepsınde he- def ulkemızın seçkın aydınlan, hepsınde hedef aydınlık ka- falar Ancak bu eylemı gerçekleştırenler, yurdumuzun ay- dınlannın bu saldırılardan korkmayacaklannı gerı adım at- mayacaklarını bılmıyorlar Sevgılı Uğur Mumcu, olum tehdıtlen alarak yaşadı Ama hıç odun vermedı, bır kez bıle korkuya kapılmadı Olume, karanlığa, Ataturkçu duşunce karşıtlarına, laık cumhurı- yet karşrtlanna hep meydan okudu Yaşasa, hıç kuşku- muz yok, sonucu bılse, aynı şeylen kesınlıkle yınelerdı Çunku o yureklı bır aydın, korkusuz bır Ataturk devrımcı- sı, gunumuze kadar uzanmış, yaşayan bır Kuvayı Mıllıye- cıydı Aydınlarımıza yonelık her eylemden sonra olayı kına- mak, her olaydan sonra yazmak, konuşmak, artık tarıfsız acılar verıyor Aydınlanmaya ınanmış sessız çoğunluk, ar- tık eyleme geçmek zorundadır Bu eylem, aydınlanmayı gerçekleştırmek amacına yonelık çok daha oncelerı baş- latılmış, buyuk eylemlerın bır parçasıdır Bu eylem "aydın- lanmayt yayma "dır Orgutlenme ve bıkmadan usanma- dan, en uzak koşelere kadar uzanarak Ataturkçu duşun- ceyı aydınlanmanın devrım ve ılkelennı yaymak artık ka- çınılmaz bır zorunluluk olmuştur Bunu yapmak tum ay- dınlann gorevıdır Artık konuşmak zamanı bıtmıştır Bunu yapmazsak Uğur Mumcu bızı bağışlamaz Bunu yapmaz- sak Muammer Aksoy bızı bağışlamaz Bunu yapmaz- sak Bahrıye Uçok bızı bağışlamaz Korkmadan bıkmadan, usanmadan ınançla aydınlan- ma yolunda ılerlemelıyız Gelecek kuşaklar ıçın ılerleme- lıyız Başka çıkar yol yoktur Muammer Aksoy Bahnye Uçok, Onat Kutlar ve en çok da Uğur Mumcu bıze bakı- yor DUZELTME: Cuma gunu ARADA BİR sutununda ya- yımlanan Sayın Eray Karınca'nın yazısının başlığındakı "Savcılarımız" sozcuğu yanlışlıkla "Sevdalarımız" olarak çıkmıştır Duzeltır ozur dılerız Setur Eğıtım Hızmetlerı, Sayın Tolga Ç*ltlkçl'yı .The SHIHG1 ON DC Mühandlallk ve Uygulamalı Blllmlor Llsanm Ûstü BölümOnde butun derslerden 1OO uzerınden 10O alarak. elde ettığı ustun başarıdan dolayı tebrık eder S«tur Eğltlm Hlzm*tl*ri Tel (O212) 23O O3 36 (8 hat) TURYAP EMLAK BILGI BANKASI Tlf (2421248 49 ys 242 4X 12 Fax (242) 242 3^ 33 ANTALYA Romanlannızve Ansıklopedılennız yennızden alınır. Te!:5540804 Çeçenlerin sonu... Çeçenlenn bağımsiz ve ozgur ya;>ama ısteğının Rusya'yla tıcan ve ekonomık çıkarı olan ulkeler ıçın bır onemı yoktur TARIK CEMAL KUTLU Y avılmacı ve mudahalecı po- lıtıkanın bır sonucu olarak Rus\a nın II Aralık 1994 gunu Çe(,enya ya gınşı ıle başlayan savaş, halen devam etmektedır Başta Turkıve olmak uzere ABD'nın bır kısım iskandına\ ulkelennın dısında Avru- pa ulkelennın özellıkle Almanya nın "Rusya'nın toprak buttınluğune sa>güı>iz. Çeçenva, Rus\a FederasvonıTnun iç soru- nudur" gıbı kesin tavırlı a(,ıklamalanndan sonra Çeçenler resmı anlamda bu savaşı da- ha şımdıden kaybetmışlerdır Koşede bucaİcta vapılan cılız mıtınglenn devletlenn ve hukumetlenn polıtıkalannda değışıklık yaptıracağı beklenemez \eltsın muhalıflen ıle Rus asker analannın şımdı- kı durumda fazla etkılı olmadıklan orlada- dır Savaş gerçeğının ulkemızde ortaya çı- kardığı toplumsal tepkıler sıyasal ve ıdeolo- |ik şov lann dışında, ınsanı ve resmı anlam- da Çeçenlere bır yarar sağlamamıştır Kaf- kasya da cerevan eden bu savaş Çeçenlenn Musluman olarak, son derece korkulan Rus- >a gıbı bırdevın onunde umulmadık bır dı- renış gostermesı ve hayranlık uyandırması karşısında Turk halkının yalnızca yardım- severlık \e comertlık duygulannı kamçıla- mıştır Rusya Federasvonu Dışışlen Bakanı -Vndr^ Koziro'ındıplomatık atağı toplum- sal tepkılerden de partı mensubu taraftarla- nn dını ve mıllı heyecanlanndan da etkılı ol- maktadır Çeçen dıplomasısının deneyım- sızlığı ve yetışmış eleman eksıklığı bır tur- lu hamasılığın onune geçememektedır Ko- zırev'ın ABD Dışışlen Bakanı ve Alman Dışışlen Bakanı ıle hatta BM Genel Sekre- ten Gali ıle gonişmesı polıtık ve dıploma- tık açıdan Çeçenya sorununu Rusya lehıne sonuçlandırmaya eğılım göstermektedır Rus\a "Çeçenmafvası,silahlıhaydutsü- rusu'*gıbı fantezıvı propagandaaracı yapa- rak <\BD ve Almanya gıbı ulkelerden açık destek bulmuştur Doğal olarak Çeçen- va nın maddı gucu ve ınsan gucu bundan sonra bır daha toparlanamayacak bıçımde bıtırılecektır Şu andakı Çeçen-Rus savaşının başlangı- cında Rusya Cohar Dudayev'ı kendı ıstedı- ğı koşullarda masaya oturtmak ıstemıştır Ilk taarruzun hezımetınden sonra Çeçen- ya'nın kayıtsız şartsız teslımınden de ote Dudayev ın adı bırsuçluymuşgıbı yakalan- ması veya oldurulmesı emn venlmıştır Ya- vılmacı polıtıka ve emperyal goruş ası(') Çeçenya'ya ızın vermeyı asla ıçıne sındıre- meyecektır 21 Ocak 1994 gunu Rusya Sa- vunma Bakanı General PaveJGraçev'ın Ku- zev Osetya nın Mozdok kentındekı basın toplantısında soyledığı şu ofkelı sözler, as- la dışlanama7 "Çeçenya'da ateşkes olmaz. Bu sorunun tek çozumu Çeçenlerin be>az bavrak çekip teslım olmalandır." Dışlana- mavan bu sozlenn ortaya koyduğu gerçek ıse Ç eçenlenn soy kınm ıle karşı karşıya gel- mış olmasıdır Rusya savaşmamakta, yakıp yıkmakta şehırlen,ılçelen koylenharabe- ye çev ırmektedır Insan haklanna tamamen ters duşen bu harekete karsılrtc Batı dunya- sı, cılız kınama dışında yaptmm ujgula- mayayanaşmamaktadır Kaldı kı, kendı hus- nukuruntulanyla Çeçenlenn Turkıye'den umduklan asken ve ınsanı yardım da hayal kınklığından başka bır sonuç vermeyecek- tır Knezlıkten çarlığa, çarlıktan KP'ye KP'den demokratık(') Rusya Federasyo- nu'na geçen bu ulkede rejımler değışse de ruhun dev let polıtıkasının değışmedığı ke- sındır 'Ortodoks mezhebi nı temsıl eden III Roma Imparatorluğu'nundayanağıpan- slavizm utopyası, tanh sahnesıne çıkmayı hedeflemektedır Hatta gunümuzde faşız- mın yıldızı olarak ortaya çıkan Jirinovs- ki'nın, Rus askennın çızmelennı Hınt Ok- yanusu'nda yıkatmak ısteyışı ve aşın Rus mıllıyetçılennın Çeçenya'da notron bomba- sı kullanmayı önermelen bıle Rus fiknya- tının ne boyutlarda olduğunu gozler onune sermektedır Baku-Groznı-Novorossısk gu- zergâhındakı boru hattının onemını 13 Ara- lık 1994'tekı şu ıkı çelışkılı Rus açıklama- sında bulmak olasıdır 1 - Rus bırlıklen Çe- çenya ya yasal duzenı sağiamak ıçın gır- mıştır 2- Çeçenya'da petrol bölgelennın ko- runmasıyla yetınılecektır Çeçenya mudahalesındeasıl hedef ıkın- cı açıklamada gorulur Dırenışın şıddetı Yeltsm'ın planlannı alt ust etmıştır Muha- lıflenne veordudakı çatlak seslere karşı da ıktıdar mucadelesı vermektedır Artık bu- tun tezler, bır yana atılmıştır Mınıcık Çe- çenya'nın büyuk Rus onurunu ayaklar al- tına almasına asla ızın venlmeyecektır Bu onur kurtanlamazsa ıçten yıkılma bır yaz- gı olarak karşısına dıkılecektır Rusya. karşısına çıkan her sorunu zorba- lıkla çozmekten vazgeçmış değıldır Tek yanlı olarak AKKA'ya uymayacağını hay- kırmaktadır Kozırev, "Kanh da oisa Çe- çenja'ja dizçokturteceğinı!'' demekten çe- kınmemektedır Ona bu cesaretı veren ve bu hakkı tanıyan Batı'dır Batı'yı da galıba bız sessızae-onamaktayiz- - Çeçenlemrbağımsız ve özgür yaşama ıS- teğının Rusya'yla tıcan ve ekonomık çıka- n olan ulkeler ıçın bır önemı yoktur Sıvıl ınsanlann oldurulmesı yerleşım bınmlen- nın tahnp edılmesı, ekolojık dengenın bo- zulmasıdabırsorunoluştunnaz Propagan- danın yanılttığı ulkelenn çıkarlanna gore kullandıklan tercıh, Rusya'nın lehıne gelı- şıy orsa bır •Çeçenyn'cıkın v e Çeçencıklenn dunyadan sılınmesı mukadderdır Çeçenler. Rusya durdurulursa kazanır, yoksa bu ulusun ışı çok zor PENCERE TARTIŞMA Şimdi birleşmenin zamanıdır S H P-C H P bırlesme kurultayı yaklaşırken ulkesını halkını ve partısını seven sorumluluğunun bılıncınde bm olarak duşuncelenmı açıklamak zorunluluğunu gordum Gelınen noktada toplum dolayısıvla da Cumhunvet çozulüvor Partılenmızde çozuluyor renksızleşıyor Bunun sonucunda sıyaset tıkanıyor, sıyaset uretılemıvor ve ulkenın can alıcı sorunlan <,ığ gıbı buyurken çozumsuzlukten çıkılamıvor "Devlet Partisi" olma vukunu sırtından atamayan sosyal demokrası bunlara ek olarak toplumun demokratıkleşmesını sağlayan ve ınsan haklanna sahıp çıkan dınamıklen başkalarına kaptırınca ıdeolojık ve polıtık etkısını yıtınvor Sosval demokrası her geçen gun daha da kuçuluyor Bu sorunlan gozardı ederek umutlanmızı'SHP-CHP bırleşmesine bağlamak çozum olamaz Bu bırlesme "solda bırlik" olarak da nıtelendınlemez Solculuk toplumsal muhalefete onderlık edebıldığı zaman adına lavık bır ozellık edınır Ovsa her ıkı partıde de solculuk ıdeolojısı bır kenara ıtılmıştır Buaun SHPde CHPdeıdeolojıden uzak olçutlerle tarıf edılebılnorsa ortada polıtıkasızlıgın vol açtığı bır kokuşma var demektır Topjumsal muhalefetın temel dınamıklennı oluşturan ışçıler kamu çalışanlan muhendısler doktorlar vanı bugun demokrası ve sosval hak aravı^ı ıçın sokaga dokulen ınsanlar bu partılerden uzak duruyorlar, nedenı bu polıtık kokuşma degıl de nedır 1 Bu kesimlenn hıçbınsı ıkı partının bırleşmesı ıle ılgılenmıvor Bırlesme tartışması solun dınamıklennı dışanda bırakan oldukça ıçe donuk bır duzlemde gerçekleşıyor Ote yandan partılıler "bu halivle. bu ıki parti de olmasın"dı\orlar Bugun dost da duşman da şunu ıvıbılıvor Her ıkı partı de Ittıhat Terakkı vı devam ettıren dev let partısı ofmaktan ote bır ışlev taşıvamıvor Her ıkı partı de gunumuzun ıhtıyaçlannı karsılamaktan uzaktır Bıze gore bu ıkı partı bırleşmelı Bırlıkten vana olmalıyız A.ma bırlığın hangı sıvaset ve programlar etrafında olacağı partılen teke ındırmekten daha da onemlıdır Sosval demokrat hareketın 90 sonrasındakı guç kavbı program ve sıvasetın pratıkte sağcılaştınlmasından, sol ıdeolojının sılıkleştınlmesınden kavnaklanmıştır Bu durumun varattığı knz parçalanma\ı venı aravışlan getırmıştır Şımdı bırlesme ıle umutlan dırıltmekten başka çare voktur Bu ıse toplumun temel dınamıklennın ozlem ve ıstemlennın programlaştınlması ve bunun orautlenmesıdır ZırasoldabırhkSHPvada C HP nın bır ıç meselesı degıldır Bu bağlamda bu ıkı parmede dışandan vanı sokaktakı muhalefetın ıçınden mudahalevaktı gelmıştır Her ıkı partı saglıklı bır zemınde birleşmenin volunu ancak bovle bır mudahale savesınde bulabılır Bugun toplumun temel dınamıklen Memurlar ışçıler sıvıl ınısıyatıf gruplandır DİSK, Turk-lş, Gazetecıler Çemıyetı kamu sendıkalan ve muhendıs mımar odalan tabıpler bırlığı dış hekımlen odası eczacılar odası, vetenner hekımler odası barolar kooperatıfler gıbı meslek odaları kı bunlara sanayı odası da dahıl edılebılır Bu bırlesme, ıkbal kaygılannın teşvıkettıgı partı meclıslennın kendını kurtarma operasyonu nıtelığınde olmamalıdır Tam tersıne. her ıkı partı yonetımı ıçın de dışa açılan bır fırsat olmalıdır Toplumun dınamıklennı vonetıme katabılmek amacıyla kurultavdan partı meclısı ıçın seçım karan çıkmalıdır Eğer bu bırlesme gerçekten de solda bırlık arzusuyla yapılıyorsa bunun gereklennı \enne getırmedıkçe ınandıncı olmak mumkun degıldır Onde gelen gerekçelerden bın partı dışındakı sol muhalıf gırışımlere (vanı sendıkalara. avdınlara ınsan haklan savunuculanna odalara ve sıvıl orgutlenmelere) partı çalişmasına mudahale ımkânı tanıvacak bır yenıden vapılanmadır Bugun partı bunyesınde toplumsal muhalefetın sesını sokakta vukselterek polıtıka yapan her toplumsal kesımle dıyalog kuran onlarla ışbırlığı vapan çalışma gruplan oluşturulmalıdır Bu çalışma gruplan toplumsal dınamıklenn sesını. duşuncesını ve evlemını partıve taşıyabdecek vetkılerle donanmalıdır Partı bunyesınde bu tur gınşımlere ver açan bovle bır faalıvet surecınde partı tuzuğunde yapılacak bır değışıkhkle partı meclısınde kamu çalışanlan, ışçı ve meslek orgutlenne yuzde 25'lık bır kota tanınmalı ve onlann gonderdığı temsılcıler partı meclısı uyesı olabılmelıdır Partı meclısınde kararlar 2'3 çoğunlukla ahnmahdır Bununla. partımız bınlennın partısı olmaktan çıkar, kıtle partısı olur, toplumun degışık kesımlennın kendısını bulabıldığı bır partı olur Kısacası. partı tûzuk ve programı gunun şartlanna gore yenıden ele ahnmahdır Partının venı programı. ancak Kurt sorununda demokrat, şenat sorununda laık ve toplumsal alanda emekten yana kesın tercıhını vapmış olma temel karaktennı taşımahdır Orgut program ve sıyaset alanında değışerek bırleşmek' Temel sloganımız bu olmalıdır Bunun bır ılk adımı olarak başlattığımız tartışmanın elınızde bulunan taslağı vıcdanen rahatsızlık duyan aydın vurtsever demokrat butun herkesın goruşune v e katkısına açıktır Solda bırlık. demokratık halk muhalefetmı kucaklayan ısteklenne cevap veren yanı Turkıye'nın mevcut ekonomık polıtık ve kulturel ıklımını demokrat ve sol bır bakış açısıvla tahhl edıp ona venı sıyasal proje sunan bır ev lem uzennde gerçekleşecektır Şımdı solculuğun ıdeolojısını yenıden uretmek ve sa\-unmak zamanıdır Şımdı değışerek donuşerek birleşmenin zamanıdır ' Dr.GÜRBÜZÇAPAN K\RŞI\\KA 3. SULH HLTOJK HÂKİMLİĞrNDEN Sayı 1994 952 Davacılar Bahrıve Şehırlı (Akkaş) \unye Şehırlı Fahrıve Şehırlı vekıllen tarafından davalılar Fıruz Salazoğlu Huseyın Yılmaz Banşçı A.hmet Barışçı ve Sema Banşçı alevhıne hâkımlıgımızın 1994 95 esas savılı dosyasi ıle açılan Karşıyaka ılçesı Dedebaşı \1ah 2S L 111 a pafta ^lA^ ada 6^ parsel savılı ta^ınmazın taksımen veva satılarak ortakhğının gıdenlmesı ıle ılgılı davada Javalılar Fıruz Salazoğlu Husevın > ılmaz Ban>çı Ahmet Bansı,ı ve Sema Banşçı adreslennde bulunamamış olmakla duruşma gunu olan 21 2 199> aunu saat 09 10 da duru^tnada hazır bulunmaları aksı halde vokluklannda davanın sonuçlandınlşcagı ılanen teblığ olunur 19 1 1995 Basın: 3482 2000*6 Doğru 12 Eylül... ANAP'tan bakandı, herkesın dedığıne kulak venrse- nız bır "dâhı" ıdı, ıkımızı de tanıyan bır dostun ısranyla buluşmuştuk, ben kırk yıllık saflık -ya da enayılık- eğılı- mı ıçınde sozu demokrasıye getırdım, 12 Eylul huku- kundan arınmak gerekmıyor muydu9 . Bakan Bey sordu - Pekı, sız demokrası dıyorsunuz, ama, bakalım halk demokrası ıstıyormu?. Ayaklarım suya erdı Halk demokrası ıstıyor mu7 istese, ıstedığını alamaz mıydı9 Kırk yıldan ben bu ulkede seçım yapılıyor da neden bır turlu demokratık rejım kurulamıyor'' Askerı darbeler mı engel"? Haydı canım sen de1 1961 Anayasası'yla 82 Anayasası'nı al, bırbınne vur, ortaya ne çıkar? 61 Anayasası, 82 Anayasası'ndan en aşağı 30 yıl da- ha ılerdedır Teslime Nesrın, Bangladeş'ten kaçmak zorunda kaldı, Fransa da ingıltere'de hatta Turkıye'de sorun oluşturmayacak kıtapları ve yazıları yuzunden olumle burun buruna yaşıyor Kadıncağızı al, Bangladeş'e ge- tır, halkın onune at, o dakıka parça parça edılsın Ne çıkar bundan7 Demek kı İngıltere'de, Fransa'da, Turkıye'de, Bangla- deş'te, Suudı Arabıstan'da Yemen'de halklar tarıhın değışık çağlarında yaşıyortar Halk, ama, hangı halk7 12 Eylul'un 82 Anayasası'nı da 199O'lı yıllara taşıyan halk değıl mı7 Eğer 12 Eylul hukuku 2000 yılında bıle Turkıye'de ge- çerlı kalacaksa, yazık bızlere1 Ama, bu olgu bır gerçe- ğı de kanıtlamıyor mu7 Demek kı Kenan Evren ve ar- kadaşları halkı bızden daha lyı tanıyıp bılıyorlarmış 82 Anayasast'nın geçıcı 15'ıncı maddesı 12 Eylulcu- ler'den hesap sorulmasını engeller Kısaca der kı 15 ıncı madde "12 Eylul'de beş generalden oluşan Guvenlık Kon- seyı uyelen, 12 Eylul hukumetlen, Danışma Meclısı'nın karar ve eylemlennden dolayı yargıya başvurulamaz " Yettı mı 7 Yetmedı "12 Eylul"culerın karariarını uygulayan gorevlıler ıçın de yargıya başvurulamaz" Yine yetmedı "12 Eylul donemınde çıkanlan kanunlar ve kanun hukmunde kararnameler ıçın anayasaya aykırılık ıddı- asıyla Anayasa Mahkemesı'ne başvurulamaz " Cumhurbaşkanı Demirel kımı mılletvekıllerıne bu ko- nuda bır uyarıda bulunmuş - Bu maddeyı tumuyle anayasadan çıkarmalı Guzel değıl mı 7 Eğer 12 EyiüTden kahna yasalar ve kararnameter ıçın Anayasa Mahkemesı ne başvuru olanağı yaratılırsa "antıdemokratlk me'vzûat" hıç olmazsa bır olçude tas- fıye edılebılır, ama, 12 Eylul den bu yana uç genel se- çım geçmesıne karşın 82 Anayasası olduğu gıbı duru- yor, 82 Anayasası'nın geçıcı 15 ıncı maddesını bugun bıle değıştırebılecek halımız yok.. Suç kımde 7 Ne Evren'de ne otekı generallerde' 1995 yılında 82 Anayasası'nı değıştırmekte bır turlu anlaşamayan polı- tıkacılarda değıl mı 7 Pekı, o polıtıkacılan kım seçtı 7 A N M A RTHTURffCU ve D usunc e KINAMA Muammer AKSOY - Uğur MUMCU Birlikte Anma Haftası SUSURLUK ılçesı "Halkım unutma bizi" etkinlığı Konuşmacılar. CEYHAN MUMCU MUSTAFABALBAY AYYUKERENBERK Yer. ZevkSıneması Gün: 31 Ocak 1995 Saat 14.00 Birlikte analım ATATURKÇU DÜSÜNCE DERNEĞİ SUSURLUK ŞUBESİ Ey omrunu destan gıbı yuruyenler, Zamanı ruzgâra salıp gıdenler Ne kırlarda dırenen çıçekler Ne kentlerde devleşen ofkeler Henuz elveda demedıler Bıtmedı daha suruyor o kavga ve surecek Yeryuzu aşkın yuzu oluncaya dek İHSAN HACIMURATOGLU 1958-1980 ANISI MUCADELEMİZDE YAŞIYOR 29 Ocak 1995 Pazar gunu mezan başında anılacak Aılesı ve arkadaşları adına HADİYE HACIMURATOGLU KADIKÖY BELEDİYESİ KULTUR ve SANAT MERKEZİ 28 Ocak 1995 Cumartesı Saat 15 00 Dıalı Söyleşı "RESİM ve FELSEFE" AYDIN ÇUBUKÇU Gırış serbesttır KSM Bağdat Caddesı Haldun Taner Sokağı Caddebostan Tel 360 90 95
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog