Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 1995 CUMARTESİ 18 SPOR Spordan sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem'in Kocaelispor-Samsunspor maçı ile ilgili yorumu: Herkes hakh, ortada suçhı yokSpor Servisi - Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Şükrü Erdem, hakem tarafindan tatı! edilen Kocaelispor-Samsunspor maçıvla il- gılı olarak. "Ne hakemi ne seyirciyi ne de Kocelispor'u suçlanm** diye konuştu. Bakan Erdem, Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Rıza Sümer ve yö- netıcılerını kabulünde, Kocaelispor-Sam- sunspor kupa karşılaşmasıyla ilgili olarak verdigi demeçte maçın iptal edilmesinden sonra hakem odasına girdiğinde Serdar Çakman'ın kendısine, "18 yıllık hakemim, isterseniz lisansımı yırtıp maçı devam ettire- yim" dedıgıni sdyledi. Erdem, 1995 yılının kötü başladığını behrterek şunlan söyledi: "Kocaeli'de 27 yıllık bir özlem vardı. Beni çok güzel ha\ai fişek gösterileriy le karşıladiT lar. Her şey çok güzeldi. Ama maç başladık- tan sonra her şey değişti. kırmızı kart ve sa- katlıklardan sonra seyirciler. koro halinde hakeme küfiir etmeye başladılar. O stres da- yanılacak bir stres değO. Çakman, anons etti- rerek maçı iptal etti. Hakem odasına indi- • 'Yanda kalan maç için ne hakemi, ne seyirciyi ne de Kocaelispor'u suçlanm.' • Odasına gittiğimde Çakman, 'İsterseniz lisansımı yırtıp maçı devam ettireyim' dedi. • 'Bu maç devam etseydi bana göre daha büyük olaylar olurdu.' • 'Hakemlerikorumaaltınaalmak ve bazılannı istememek çok yanlış.' W I d&\\ UHVcıV Sditı y f ğimde bana, 'Siz isterseniz maçı oynatayım. Fakat kurallara göre lisansım iptal edilir. 18 yıhmı \erdim. İsterseniz lisansımı yırtayım' dedi. Ben de ona 'Kurallan ne ben ne vali ne de belediye başkanı bilir. Sen kurallan u>gu- la* diye cevap verdim. Eğer devam ettirseydi, hakemlik müessesesinin ağırlığı kaybolurdu. Zaten bazı beyanatiar hakemlik müessesesini miithiş yıprattı. Bunun önüne geçmezsek tribünlerdeki tezahüratlar daha büyük bo- yutiara ulaşır. Bu hususta tstanbul kulüpleri sıkıntıu. Anadolu kulüpleri ise endişeli. IVlaç- larda seyirciler, İstanbullu hakemlere 'İstan- bul takımlannın uşağf diye bağınyorlar. Ha- kemler de iki arada bir derede kaldı. Ser- dar'ın verdigi karar ise bardağı taşıran son damla oldu. Hakemler üzerine yapılan bu spekülasyonlar bardağı taşırmıştır. tstanbul takımlannın yönetkileri çıkıyoıiar, 'Hakem- ler korumamız altında' diyorlar ya da 'Bu hakemi maçımıza istemeyiz' diye beyanet ve- riyorlar. Hakemler tekvücut oİmalıdır."* Ba- kan Erdem'in bu konuşmasına, kabulde bu- lunan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Fede- rasyonu Başkanı .Vluarrem Hızal. "Sanki ha- kemleri konıyormuşsunuz gibi beyanat veri- yorsunuz. Buna çok üzüldüm" karşılığını \erdi. Bakan Erdem ise kesinlikle böyle bir düşüncesinın bulunmadıgını ve tek amaçla- nnın stat anarşisini, kötü tezahüratı önlemek olduğunu belirterek, "Ne hakemi ne seyirciyi ne de Kocaelispor'u suçlanm** dedi. Erdem, bir futbolcusu kırmızı kart gören, bir futbol- cusu da sakatlanarak oyun dışı kalan Koca- elispor'un maçta bıraz güçsüz duruma düş- tüğünü belirterek maçın oynanarak Sam- sunspor lehine sonuçlanması durumunda da- ha büyük olaylann çıkabıleceği endişesini taşıdığını söyledi. Erdem, tüm birincı lig ku- lüplerinin başkanlannı Ankara'da toplayarak statlardaki olaylann önlenmesi konusunda birtoplanti yapacağını sözlerine ekledi. YORUM / HALtT DERtNGÖR Hukuk ve Çakman Ülkemizde hiçbir bürokrat; kanunları, tali- matlan ve tüzükîeri, gereği gibi uygulayamaz. Uygulamaya kalktığı zaman da "tu kaka" olur. Eğer memur isen soluğu Şemdinli'de alırsın. Bir cumhurbaşkanının, "Anayasa bir kez delinse ne olur?" dediği ülkede, huku- kun üstünlüğü ilkesi büyük anlam taşır mı? Parlamentonun çoğunluğu hukukçudur, ama zaman zaman hukuka aykın kararlar verdik- leri olmuyor mu? Hatta Anayasa Mahkeme- si'nin kararlan bile zaman zaman tartışılmıyor mu? Işte böyle bir ülkede, Kocaelispor-Sam- sunspor maçını yöneten hakem Serdar Çakman, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 25. maddesinin 2. fıkrası (b) bendi gereğınce maçı tadil ediyor. Bu madde; edebe, ahlaka aykın yapılan sözlü saldın. tezahürat hakkında. Işin mi yok be kardeşım? Anayasanın delindiği bir ülke- de sen kalkıp da ceza yönetmeliğinı uygulu- yorsun. Ne olmuş küfretmişler de. Seni öl- düımediler ya!.. Hem şimdıye kadar mılyon- larca küfür yemedın mı? O zamanlar, yönetti- ğin maçları neden brtirdin!.. Hem sadece sen değılsin ki küfür yiyen!.. Bütün hakemlerin, 50 yıldır ne anası kalıyor ne avradı!.. Toplum, deşarj olmak istiyor, deşarj... Siz- ler de biraz deşarj malzemesi!.. Nasıl oluyor da halkın böyle kutsal tepkilerine set çekme- ye kalkıyorsun?.. Bırakın insanlar boşalsın. Sen bunlara engel oldun şimdi. Ayıkla baka- lım pirincin taşını. Bundan sonra sana kim sahip çıkacak? Artık değil profesyonel ligi, mahalle maçını dahi idare ettirmezler sana, hatta katlin bile vaciptir senin. işte bu bir hu- kuk mantığı değil, düz bir mantıktır. Ama bazı spor yazarı arkadaşlanmız, böyle bir maçın hıçbır hukuk mantığı ıle birieşmeyeceğini ya- zıyorlar. Belkı doğrudur. Ama hangi hukuk mantığı, insanlann onurunu kırmaya ve yedi sülalesi- ne küfretmeye cevaz veriyor? Sonuç olarak söylemek gerekirse; yasala- nn, talimatların, hatta özel anlaşmalann doğ- ru dürüst uygulanmaması, ülkemizı kaosa sürüklemektedir. Samsunspor Kulübü Başkanı İsmail Uyanık: Böyle tur istemiyoruz HİLMt TÜRKAY Samsunspor Kulübü Başkanı İs- mail l yanık, "Polemiklere girmek istemiyoruz" dedi Kocaelispor- Samsunspor kupa rövanşında ma- çın hakem Serdar Çakman tarafin- dan "iptal"edilmesi uzenne şimdi- lik beklemede olduklannı söyleyen Uyanık, Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi tesislerinde yapılan yan final kura çekiminde yönetim kuru- lu üyesı Fuat Yılmaz'la hazır bu- lundu Bir gazetecınin, "Koca- eli'den kimse yok, siz neden burada- sınız" şeklindeki sorusuna . tsmail Uyanık, "'Çekilen kurayı izlememiz en doğal hakkımız** yanıtını verdı. Samsunspor Kulübü Başkanı Is- maıl Uyanık. pazartesı günü fede- rasyon toplantısında çıkacak olum- suz bir karar karşısında haklannı sonuna kadar arayacaklannı vurgu- layarak, "Koca- elispor'u incitecek konuşma yapmak istemiyonım. Çok kritik bir ortam var. Kararı vere- ceklerin Allah yardımcısı olsun diyorum. Beni şu an için Samsuns- por ilgilendirivor. Haksızlık olursa haklarımızı ararız. En büyük ar- zum Türk futbolunun ve kuİüplerin fazla yara almamasıdır** dedi. Başkan Ismaıl Uyanık. ölümlerin. kazalann. talihsızliklerin üst üste gelmesi uzerine ocak ayını "uğur- suz a>" clarak ılan ettı. Uyanık, "Samsunspor'a ocak ayı yaramı- yor** diyerek her zaman olduğu gıbı yine en kısa sürede bir kurban kestı- receklerını ıfade etti. Samsunspor Başkanı, karan pazartesi günü açık- lanacak maç sonucu ile ilgili olarak da "Böyle tur obnaz olsun, biz turu 90 dakika oynayarak geçmek ister- dik. Sonuç lehimize de çıkarsa sevin- meyecegiz. Kocaeliyle hiçbir proble- mimiz yok. Çıkük topumuzu oyna- dık, yapoğımız herhangi bir şey ol- madi. Ûzgünüz, karara biz de şaşır- dık" diye konuştu. İsmail Uyanık, konuşmasının son bölümünde seyirciye de değindi ve bu konuda görüşlennı şöyle açıkla- dı "Bcdava seyirci olayı yanlış. Fut- bola para vererek girenlerin altyapı- sı var. Maça ilk defa gelenler var, bu da sahaya yansıdı. Seyirciyi bilinç- lendirme konusunda işi ciddi tutaca- ğız. Hakem, maçı tam yerinde tatil etti, savunması da son derece güzel- dL Bizim Samsunspor olarak ştmdi- lik beklemekten başka çaremiz vok." Kartal, yannki maç öncesi sıkıntılı Beşiktoş'ın korkusu Kocaeli seyircisi ASENA ÖZKAN Yann Kocaelispor'la 3 puan mücadelesi yapacak olan lider Beşiktaş, rakipten değil ama, Kocaelispor taraftanndan çeki- niyor. Siyah - Beyazlı takımın yöneticileri, Samsunspor kar- şılaşmasının yanda kaimasının taraftar üzennde olumsuz etkı yapacağını, bundan da çekin- diklenni belırttiler. Kocaelispor - Samsunspor karşılaşmasının maçın hakemi Serdar Çakman tarafindan, "Tribünlerden küfür ediliyor" gerekçesiyle iptal edilmesi, Futbol Federasyonu'nu ve Merkez Hakem Komitesi'nı zor durumda bırakırken. bu zorluğu dolaylı yaşayacak ekiplerden birisı de şüphesiz yann tzmıt'te Kocaelispor'la karşılaşacak olan Beşiktaş... Siyah-Beyazlı ekibin yönetici- si Mete Kılıç, Kocaelispor ve taraftanyla hiçbir sorunlan ol- madığını belirtirken, ** Bu kar- şılaşmada bir şey olacağını san- mıyorum. Ancak Kocaelispor taraftariannın sinirierinin ger- gin olduğu da bir gerçek. Dost- ça bir maç olmasını diliyonım" dedi. Divan toplantısı bugtin Beşiktaş Kulübü'nün divan toplantısı Fulya'daki Ahmet Fetgeri Spor Salonu'nda saat 10.00'da yapılacak. Cumhuriyet Satranç Yanşması başlıyor Spor Servisi - Satrançta Karma Takımlar Lıgi bugün başlıyor. Kadıköy Moda Caddesı Zuhal Sokak'taki Satranç Geliştirme Merke- zi'nde saat 15.00"te başlaya- cak karşılaşmalara hafta son- lan yine aynı yerde devam edilecek. Lig 30 nisana kadar sürecek. 1. ligde şu takımlar yer alı- yor: Satranç Geliştirme Mer- kezi. Galatasaray. Bakırköy Belediyesi, Gambit Satranç Merkezi. Radıo Contact 91.1, Milano. Serhatspor. Bosna-Sancak. 2. ligde yer alan takımlar ise şöyle- Satranç Geliştirme Merkezi Bavan. Satranç Ge- liştirme Merkezi Junior Be- yaz, Satranç Geliştirme Mer- kezi Junior Mavi. Gambit Satranç Merkezi Genç, Göz- tepe. Bakırköy Belediyesi Genç. Kadıköylüler. Netaş, Kadıköv Anadolu. Yıldınm- Bosna, In-Kurs, Ferahspor. Teniste heyecan sürüyor Spor Servisi - 14 Yaş Gru- bu Türkiye Kapalı Kort Klas- manı Tenis Turnuvası ENKA Sadi Gülçelik Spor Site- si'nde devam ediyor. Turnu- vada bugün saat 12.00'den îtibaren yan finaller, yann saat 12.00'den itibaren ise fi- naller oynanacak. 14 Yaş Grubu erkekler, kızlar ve çiftlerde oynanan Türkiye Şampiyonası'na toplam 128 sporcu katıldı. tstinye Sadi Gülçelik Spor Sitesinde, 30 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ise 12 Yaş Grubu Türkiye Kapalı Kort Klasmanı Tenis Turnuvası oynanacak. Türkiye Kupası yan finalinde büyük derbi Fenerbahçe - Galatasaray Türkiye Kupası kura çekimine Fenerbahçe adına Mehmet Ali Aydmlar. Galatasaray adına ise menajer Adnan Sezgin katıldı. Spor Servisi - Türkiye Kupası yan final kuralan !s- tanbul'da çekıldi. Futbol Federasyonu'nun Beylerbeyi Atatürk Egitim \e Araştırma Merkezi'nde gerçekleşti- rilen kura çekiminde Fenerbahçe, Galatasaray ile eşle- şırken Trabzonspor'un rakibi Samsunspor ya da Ko- caelispor olacak. Bordo-Mavililerin yan finaldeki ra- kibi, Futbol Federasyonu'nun 30 ocak pazartesi günü yapacağı olağanüstü toplantıda vereceği karara göre kesinlik kazanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray ilk maçı Fenerbahçe Stadı'nda, rövanşı ise Ali Sami Yen'de yapacak. Trabzonspor ise ilk maçını deplas- manda oynayacak. Öte yandan daha önce 8-22 şubat olarak açıklanan yan final maçlan tarihlerinin, hakem Serdar Çakman tarafından iptal edilen Kocaelispor- Samsunspor maçının görüşüleceği 30 ocak pazartesi günkü toplantıda kesinlik kazanacağı bildirildi. Kura çekimine Fenerbahçe Kulübü adına Asbaşkan ve Futbol Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Orhan Keçeli, Futbol Şube Sorumlusu Yardımcısı Selim Soydan ve muhasip üye Mehmet AB Aydınlar. Galatasaray Kulübü adına Me- najer Adnan Sezgin, Trabzonspor Kulübü adına Baş- kan Yardımcısı Mehmet Cevahir ve yönetim kurulu üyesi Dursun Çakır, Samsunspor Kulübü adına da Başkan tsmail Uyanık \e yönetim kurulu üyesi Fuat Yümaz katıldı. Kulüp Başkanı Sefa Sirmen'in isteği üzerine, kura çekimine Kocaelispor Kulübü adına temsilci katılmadı.Kura çekimine UEFA tcra Kurulu toplantısı nedeniyle Cenevre'de bulunan Futbol Fede- rasyonu Başkanı Şenes Erzikkatılamadı. Lacivert-Beyazlılar 10. maçta 7. galibiyeti aldı ve yerini sağlamlaştırdı Efes Pilsen tam gaz • Avrupa Kulüpler Kupası'ndaki temsilcimiz, Leverkusen galibiyetiyle ikinci sıradaki yerini korurken, 620 sayıyla her iki grubun en az sayı yiyen ekibi olma başansını da sürdürdü. Spor Servisi - Avrupa Kulüpler Şampıyonası"ndakı temsilcimiz Efes Pilsen, grubunda oynadığı 10. maçında Le\erkusen"i 77-66 yenip 7. galibıyetinı aldı. Efes Pilsen'de 28 sayı, 5 nbaunt, 2 asıst, 55 şut yüzdesi ile oynayan Ufuk; 22 sayı, 44 şut yüzdesi ve 5 ribaunt ile oynayan Volkan; 8 sa- yı, 5 ribaunt. 50 şut yüzdesi ve 3 top çalma ıle oynayan Corchiani, galibıyetın mımarlan oldular. 9 dakikayı yakın oynamasına karşın birbırinden kritik 5 ribaunt alan ve hem takımı hem trübünle- ri ateşleyen Mirsad ile 2. yanda savunmada etkilı olan Cross ve Tamer de galibiyette önemli rol oyndılar. Efes Pilsen. bu sonuçla grubunda averajla ikinci sıradaki verinı ko- rudu. Efes Pilsen aynca 620 sa- yıyla her iki grubun en az sayı yi- yen ekibi olma başansını devam ettirdi. Gözfer Limoges maçında Leverkusen galibıyetinı unutan Efes Pilsen. şımdi gözünü bu haf- ta Istanbul'da oynayacaği çok kri- tik Limoges maçına çevırdi. Efes Pilsen'ın bulunduğu grupta bir maç dışında sürpriz sonuçlar ahnmadı. Olympiakos galip Grup lideri Ohmpiakos, galibi- yeti bulunmayan İoventut Bada- lona'yı 84-53'lük skorla rahat yendi. Limoges ise sahasında Barcelona takımını çok başanlı savunma yaptığı maçta 69-5-7 ye- nerek iddiasını sürdürdü. Saha- sında başanlı maçlar çıkaran ve maç kaybetmeyen Buckler Bolog- na ise bu kez Cibona Zagrebc kendı evinde 86-84 yenildi. Diğer grupta ise sürpnz sonuçlar çıkmadı: Real Madrid: 76 - Mac- cabi: 64, Panathınaikos: 101 - CSKA Moskova: 77, Benfica: 77 - Paok 75, Smelt Olimpıja: 84 - Scavolini: 87. PUAN DURUMU (B) GRUBU TafcımUf 0 G M A Y 1. Otympiakos 2 Efes Pilsen 3 Buckler 4. ümoges 5. Barcelona 6 Leverkusen 7. Cibona 8. Joventut 10 10 10 6 A 789 744 16 10 6 4 699 660 16 10 3 771 664 17 3 642 620 17 4 780 767 16 4 6 740 769 14 4 6 720 783 14 -10 647 781 10 PUAN DURUMU (A) GRUBU Tatamlar 0 G M A Y P 1 Sacavolinı 10 2. Panathınaikos 10 3. RealMadnd 10 4. CSK Moskova 10 5. Maccabı 10 6. PAOK 10 7. Smelt 10 8. Benfica 10 831 762 769 852 783 736 730 8 704 783 18 710 17 723 17 842 15 788 15 762 13 764 13 795 12 Avrupa Kulüpler Kupası"ndaki temsüdmizi Efes Pflsenli basketboicular, Bayer-Leverkusen gal- ibiyeti sonrası seyirciye teşekkür etti. (Fotoğraf: ALİ ESER) GÜNÜN PROGRAMI FUTBOL 2.1ig: 13.00: Erzurumspor-Çaykur Rize 13.00: Y.Sıncan-Şekerspor BASKETBOL: Bursa (Atatürk) Oyak Renault-Kolejliler Balıkesir (Kurtdereli) Karşıyaka-Taçspor Antalya (Atatürk) 16J0: Antalyaspor-Beşiktaş KAR\TE: 10.00: Minikler il Birinciliği (Cüngören) SUTOPU: 10.00: Uluslararası Istanbul ÜmitlcrSutopuTurnuvası (Ataköy) GÜREŞ: 09J0: Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası (A.lpekçi) RASGELE / R4tF ERTEM Kış Ortasında Yaz Edirne'de kar. Kurtancılar yolda! Tutsak... Istanbul'da gö- zü yaşlı. Sulu kar. Şayak giysilerimi okşadım. Kardeşim göndermişti. Yel, soğuk şöyle dursun. Kurşun işlemez. Düştüm yollara. Git git bitmıyor. Işte güneş doğuyor. Doğuyor da gülerek doguyor. "Kar topluyor" derlerdi eski ustalar. Bu başka bir sabah. Güneş yakıyor. Balaban'a geldim. "Bahara döndü kışım." Bahar da de- ğil! Kış ortasında yaz. Terkos ışıl ışıl. Sular parlıyor. Öztem yüreğine düşmüş. Ay- nlık da bitmiş. Güneş, sular, kucaklaşmışlar. Mutlular. Ko- nuklarını ağırîıyorlar. Bekler buldum. Ördekler mekelere kanşmışlar. En güzel şarkılannı söy- lüyorlar. Karşı yamaçta karatavuklar. Şarkılara katılıyorlar. "Cuk, cuk, cuuurk." Biz de vanz. Güvercinler savruluyorlar. Önümüzde yanımızda. Elimi uzatsam konacaklar. Ak martılaria kara kargalar. Tepemizde dolanıyorlar. Gök- yüzü siyah-beyaz forma giymiş! Beşiktaşlılar övünmesınler. Uçmaya kalkmasınlar... Boynu alalı serçeler. Göğsü kınalı köroglular. Söyleşimi- ze katılacaklar. "Cık cık cık." Kumrular sekiyorlar. Uzansam seveceğim. Bekliyorlar. Guuk Guk guk. Guuk. Barakamızın önünde ateş. Tepemizde güneş. Çevremiz- deki dostlar. Mutluyuz, mutlular. Doğayı paylaşıyoruz, ya- şamı paylaşıyoruz. Sevenler sevilenler! Gönlümüzce... "Mutlu zamanlar çabuk geçiyor. Bitmesini istemediğin. Işte güneş yaslandı. Işınlan karşı sazlıklan yakıyor. Ateş sazlara düştü. Sevdiklerini bekliyorlar. ördekler, mekeler! Sessizce süzüldüler. Aralanna girdiler. Gecenin karanlığı- na karşı. Bannacaklar, doyunacaklar." Karadaki kuşlar. Ağaçlarda kayboldular. Bir sessizlik çök- tü. Geceye hazırlanıyorlar. "Akşam diyordun işte oldu akşam." Ateşimizin alevleri! Karanlığı yarıp yarıp da geçiyor. Yanan odunlann çıtırtısı! Biz de susmuşuz. Başka ses duyulmuyor. Bir kumru öttü. Birbirimize baktık. Tedirgin. Gece yırtısı- nın narası! Bir serçenin ağlayışı. Diğer kuşlar da katıldı. Çığ- lıkçığlığa... Barakamıza çekildik. Babs'ın sesiylefırladık. Köpeğimiz, ağlamaklı. Kurtlar olmalı. Kovdu. Burnundan kan sızıyor. Bekliyoruz... Sabah?.. Kasım, Göksun, oğlu bastı. Suyun rengi ağar- dı. Çetin, gazi oldu... Evlerimizin yolunu tuttuk. Kentteyiz, geçeye hazırlanıyo- ruz. Kentlerdeki karanlık! Insanlara yönelik. Onat'lar, Uğur'lar, Yasemin'ler... Öncekiler? Kalanlar! Birleşme kurultayında göreceğiz. Bugün yann! Rasgele... Güneş: Çakman yeni çığır açtı • TRABZON (Cumhuriyet) - Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, tatil edilen Kocaelispor-Samsunspor maçı ile ilgili olarak, "Hakem Serdar Çakman Türkiye'de yeni bir çığır açtı ve tartişma başlattı"dedi. Şenol Güneş, konu ile ilgili olarak gazetecilerin sorulannı yanıtlarken Serdar Çakman'ın hakem camiası adına büyük bir kahramanlık örneği gösterdiğini ifade ederek şunlan söyledi: "Ancak karan erken verdi. Çünkü Türkiye şartlan ve altyapısı buna hazır değil. Sorunu çözmek için öncelikle eğitime önem vermemiz lazım. Eğer eğitim sorununu çözmeden birtakım şeyler yapmaya kalkarsanız donkışot gibi ortada kalırsınız." Vehbi Emre başbyor • Spor Servisi-13 Uluslararası Vehbi Emre Grekoromen Güreş Turnuvası, bugün başlıyor. Abdı Ipekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan turnuvaya Türkiye'nın yanı sıra Güney Kore, Ukrayna, Isviçre, Romanya, Gürcistan, Fransa, Özbekistan, Fransa, Özbekistan. Bulgaristan, Kazakistan, Moldova ve ( Suriye'den toplam 139 >• güreşçı katılacak. Türkiye, turnuvada 10 sıklette toplam 39 güreşçiyle mücadele edecek. Güreş Federasyonu Başkanı İsmail Demirci,"Bu turnuvada bızim için madalya önemli değil. Şimdiye kadar hep ferdi başanlar peşinde koştuk. Bundan sonra hedef takım başanlan. Burada söz veriyorum. Bunu gerçekleştıreceğiz. Artık Türkiye, serbestte olduğu gıbı greko-romende de söz sahıbı olacak" dedi. Gençlere büyük önem verdiklerini ve Vehbi Emre Turnuvası'nda mücadele edecek 39 güreşçıden 26'sını gençlerden seçtiklerini ifade eden Demırci, "Gençleştırme operasyonuna başladık. Artık milli takımda kısıtlı başanlarla yıllanmış sporculara yer vermeyeceğiz. Yavaş yavaş bunlan kadrodan çıkartıp yerlerine genç güreşçilen getireceğiz" dedi. Voleybolda start yenlden veriliyor • Spor Servisi - 1 .Türkiye Bayanlar Voleybol Lıgı'nde final ve klasman grubu maçlan bugün başlıyor. Binnci devresi 28 Şubat'da ' kapanacak ligin, ikinci yansı , 11 mart' da başlayacak ve 12 Nısan Çarşamba günü oynanacak maçlarla sona erecek.Böylece şampiyon takım ile Konfederasyon Kupasf nda (CEV) ülkemizi temsil edecek 2 ekip belli olurken.ligden çekilen THY'nın dışında klasman grubunda mücadele eden ve son 5 sırayı alan ekıplerde 2.1ige düşecekler. Günün programı şöyle: tstanbul (B.Felek): 12.00 Deniz Nakliyat- G.Saray,13.30Yeşılyurt- Eczacıbaşı.lzmırt Atatürk): 1 3.30 Karşıyaka- Vakıfbank.Eskışehır (Atatürk): 13.00 Eskişehir DSl-Enka. Tahti Güreş Tımuvası • TAHRAN (AA) - tran'ın Şiraz kentinde düzenlenen Uluslararası Tahti Güreş Turnuvası'nda, Türk güreşçilen 2 altın, 1 gümüş madalya kazandılar. Turnuvada, Türk Milli Takımi'ndan 82 kiloda Yalçın Özdemir ve 100 kiloda Kenan Şimşek Iranlı rakiplerini yenerek altın madalya alırken final '. maçında tranlı rakibine sayıyla yenilen ismail Zurnacı ise gümüş madalya elde etti. 14 takımın katıldığı turnuvada güreşçilerimız 3 sıklette daha mücadelelenne devam ediyor. Turnuva, yann sona erecek. Cantona gözden çıkarıldı • MANCHESTER(AA)- 25 ocak çarşamba günü takımının Crystal Palace'la oynadığı lig maçında oyundan atılan daha sonra tnbünlere giderek rakip takımırt bir taraftanna tekme ve yumruk atan Fransız futbolcu Enc Cantona'yı kulübü Manchester United, sezon sonuna kadar kadro dışı bıraktı. '.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog