Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

!28 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET VJÜNÜNTI TELEVIZYON SAYFA İ7 ÜN P İLMLERİ 10.50 , . . lnterst§r ^ GÜLOURU Bir Köpeğin Maceralan (Atta Gırl kell\) - Kopek kellv gormezlere rehbcr- lık etmek uzere vetı^tınlır \ n James Sheldon Ovn Arthur Hıll J D Caıınon CumaKızı (Hıs Cırl Frıday) -Gazete yönetıcısı. evlenmeye ha- zırlanan eskı karısına engel olacaktır Yn Hovsard Havvks O\n Cao Crant ~Ro->ulınd Russcll (1940) 1U0/ an / Sevimli Avılar 2 Ayrıntt vanda 12.00 ShowTV DFtAM 12.45 Kanal 6 V GULDURU 73.70 TRT INT MACERA 73.70 TRT1 MACERA 73.30 ShowTV MACERA 74.00 Saty GÜLDÜRÜ 74.25 Interstar DRAM 74.30 TGRT WESTERN Gariban lttırava ugravan kadınla bır çocuğun oykusu Yonct- men Mehmet Dınler Oynayanlar Menderes Utku, Savaş ^ı urtta^ Kartopu Ekspresi (Snovvbal! Express) - Bır kentlı mıras kalan ka\ak merkezınıcanlandırmayaçalışır Vn NormanTokar Ovn DeanJones. NancyOlson Herrv Morganl 1972) Vurgun Bır kenar mahalle dılben ıle ona yardım eden adamın ıliikisinı konu alan filmınvonetmenı ŞahınGok O>n Serpıl Çakmaklt. Berhan Şımşek Safari Rüyası (Safari Exprcss) - *\fnka'da rehber olarak çalısan ıkı arkada:>ın maceralan \ on Duccıo Tessarı Oy- navanlar Guıllıano Gemma, Ursula Andress Dişi Yumruk (Angel Fist) - Kız kardeşı öldurulen genç kadın. ıntı- kamamacıvlakarateöğrenmeye başlar Yn CrıoSan- tıago Ovn Cat Sassoon Melissa Moore Muhteşem Enavi Sıradan bır addmın aıfesı tarafından yadırganmasının ovkusu Von Avdemtr \kbaş Oyn A Akbaş. Şeh- naz Dılan Erdınç Akbaş Delikan Bır bar kadını ıle fedaının ovkusu konu edılıyor Vonetmen AtıfYılmaz Ovnayanlar MujdeAr.Tank Akan Kamıl Sonmez (1981)' Baü'nın Silahı (Bull of the West) - 'Shıloh Ranch TV dızısının ıkı bölumunden uyarlanmış bır film Yn Paul Stanley, O>n C Bronsön. G Kennedy (1971 100 dk)15.15 / Kanal 6 / Aşk Ateşi Lokomotif Ayrıntı yanda (Dıe Lok) - Cocuklar yaşlı bır adamın lokomotıfıyle Sıbırvagezısıneçıkar Yn GerdHaag Oyn RalfHop- pe Isabel Dotzauer. Margus Fleıscher Evcilik Oyunu Besık kertmesı olan ama bırbırlennı tanımayan ıkı gencın oykusu Yon OrhanAksoy Oyn TankAkan, Gulşen Bubıkoglu Hulusı Kentmen Canlı Hedef (Mo\ing Target) - tnkıvım bır polıs \e meslektaşı, Kubalı bır bılımcıvı korumayaalır Yn EnzoG Cas- telları Ovn B Spencer P Mıcheal Thomas (1991) 19.50/Kanal 6/Yollarda Ayrmtt yanda 20.10 ,... Interstar GULDURÜ 20.20 HBB GERİLİM 20.35 ShovvTV GÜLDÜRÜ 27.00 TRT 3 GÜLDÜRÜ 22.20 TGRT POLlSİYE Şalvar Davası Kovun kadınlan erkeklere başkaldmr Yonetmen Kartal Tıbet Oynajanlaf Mujde Ar, Şener Şen ve Halıl Ergun Ölüm Maskesi (Deathmask) - Tıp araştırmacısı, olume sebepolmak- la suçlanmaktadır Yn Rıthard Fnedman Oyn Far- leyGranser Lee-öryanuJ,ohn,McCurry (1984,),. t Nerden Çıkü Bu Velet Fıdye nedenıvle kaçınlan kuçuk çocuğun oykusu Yn Osman Seden Oyn Metın Akpınar, Zekı Alasya. Ha- leSovgazı (1975) GizlfSos (rast Food) - Okuldan atılan ıkı oğrencı, afrodızyok soslu hamburger satmaya başlar Yn Mıchael A Sımpson O>n C Brand'on.T Gnffith, (1989,92 dk) Tek Başına Cınayet tanığı memurun oykusü konu edılıyor Cuneyt Arkın ın yonetmenlığmı yapıp rol aldığı fılmde, Eş- ref Kolçak da var' 22.5» / TRT 2 / İki Film Birden Ayrıntı yanda 23.00 interstar MACERA 23.70 ShovvTV DUYGUSAL 23.30 TRTINT DRAM 23.30 Kanal D DRAM 23.45 Kgnal § .. GULDURU 00.75 HBB MÜ ZİKAL Kanlı Savaşçılar (Blood VVarriors) - Interstar. keşke bu uyduruk fil- mın yerıne 10 50 de harcadığı klasığı gosterseydı Vn Sam Fırstenberg Ovn DavıdBradley Mem-u Zin Bır Nevruz Ba> ramı gecesı başlayan aşk oykusu Yon UmıtElçı O>n Meltem Doğanay, Yalçın Dümer, Ha- lıl Ergun Fusun Demırel Kara Bahtım Haksızlığa uğrayan ıkı se\gılının aılelen arasındakı surtu^melenn ovkusu Yon Vluslum Gurses Oyn RecepKavmak A Cansev Kördüğüm Yaşamını süngercılık vaparak kazanan adamın yaşa- mındakı aksılıklerı konu alan fılmın yonetmenı, Os- man F Seden Ovn O Gencebay.G Bubıkoglu Brooklyn Köprüsü (Over The Brooklvn Brıdge) - ABD New York Brooklvnlı bır Yahudı, Manhattan da lokanta açmak iMer > n M Golan Oyn E Gould M Hemıngvvay Mississippi (Mississippi) - Bır nehır gemısinde geçen eğlencelı olaylar Yn Edvvard Sutherland Oyn Bıng Crosby. WC Fıelds, Joan Bennett Queenıe Smıth (1935) 'Viem-u Zin', Shovv TV'de saat 23.10'da ekrana gelecek. 00.20 , . . TRT1 POLlSİYE 00.45 TGRT MACERA Yasak Aşk (Falsche Lıebe) - Sanat tanhçısı kadın, bır taksı şoföruyle gonul ılışkısıne gırer Yn Suzanne Zanke Oyn Ülnke Folkerts Mıchael Schreıner KızılEnse (Red Neck) - Soyguncular kaçarken bır çocuğu rehın alır Yn Sılvıo Nanzzano Oyn Franco Nero, Telly Savalas Mark Lester (1972, 89 dk) © Yerhfılmlet © Yabancı fılmler I Izleyin —VOrta Halli TRT 2 22j(j Vecdı Sayafın sunduğu İki Film Birden'de mücadelenin 1000. günü içın hazırlanan yapımlar var Saraybosna'da dün ve bugün Saraje\o Dıarv: t r o m Bad to Y\ orse V önetmcn Dom Rotheroe 1994 Ingıltere vapımı. bclgoscl tllm 64 dakıka T\ Servisi - Vecdi Sajar, "iki Film Birden" kuvığında bu gete Sa- ravbosna traıedisını konu alan fılm- ler sunuvor Bunlann ılkı. Ingtlı? Dom Rotheroe'nın çektığı bır belge- sel Dığerı ıse 19S^ vapımı bır ^vus- turvafilmı Bu gece, Saraybosna nıu- cadelesının 1000 günu Vecdı Sayar studv oya dav et ettığı polıtıkacı v e sa- natçı konuklanyla bu konuda sohbct edecek "Sara>bosna Guncesi", uzun yıllar burada kalmıs, bır Ingılızın 1993bailarındaaılesını savaşcehen- nemınden kurtanmak ıçın goze aldı- gı tehlıkelerı anlatıyor Adam onte karısını dahasonrada oglunu Sarav- bosna dan çıkarmayı başanr Vıdeo kamerayla hazırlanmıs bır "gorsel- işitsel günluk' olan yapım Bosnalı- ların \erdığı ^ava^ımdan kesıtler su- nuvor Avrupa'nın gobeğınde ya^a- nanbuvahşet bırçok sanatçıyı hare- kete geçırmış \e başka belgeseller yapılnııştı Zagreb dogumlu Rado- van Tadıç'ın Sara>bosna'da \ a- şamak\eOlmek"(1992 1993) \l- man Didi Danquart'ın "Wundb- rand" (Vanık Yarası) Saraybosna- lı Benjamin Flipoviç \e Semezdin Mehmedoviç'ın "Miraldo" (Son), Saravbosnalı vazarlar grubu SA- GA'nın \ıdeo fılmlen Hırvat Lor- dan Zafrano\iç'ın "Testament L.Z." ve Alman Romuald Karma- kar'ın"Warheads"filmlen Avru- pa'da vankılar yaratmıştı 'İki Film Birden'in ikınci filmı "Saraybosna: Bir Dönemin Sonu"nda yonetmen Fritz Kortner, egitici bir tarihsel ders \eri\or insanlara Saraybosna: Bir Dönemin Sonu Sarajevo (Um Thron und Liebe) Yonetmen Frıtz Kortner / Senarvo Robeıi Thoeren Goruntu Heinz Holscher Oyuncular Ewald Balser, Luıse l Irich, Fritz Eckhard. \Volfnd Lıer, Hubert Hılten. Klaus Kinskı. I9SS vapımı 95 dakıka TV Servisi - Avusturya asıllı oyuncu ve yonetmen Fritz Kort- ner( 1892-1970), bu fılmınde Bırıncı Dunya Savaşı'nın baijlamasına ge- rekçe gostenlen suıkastın 12 saat on- cesını anlatıyor Bılındığı gıbı 1914 yılında, Avus- turya Krallıgı'nın velıahtı Franz Ferdinand ve eşı Sophie, Bosnalı ve Sırp mılhyetçılertn planladıgı bır su- ıkast sonucu oldurulunce, Av rupa ka- nşmışvesavaşçıkmıştı Donemınsı- yasal atmosfennı bas^rıy Id canlandı- ran film eğıtıcı ve surukleyıcı bırta- rıh dersı nıtelığındc Frıtz Kortner, Vıyana Akademı- sı'nde oyunculuk eğıtımı gormuş, da- ha sonra da Mannheım Hamburgve Berlın tıyatrolannda çalışmış ve Al- man sahnelennde onemlı bır karak- ter oyuncusu olarak unlenmiijtı 1919 da, Berlın DevletTıvatrosunda, yonetmen Leopold Jessnersıledışa- vurumcu anlayışla oyunlar sunmaya başladılar Dışavurumcuuslup Kortner'ınsi- nema oyunculuğunu da etkılemıştı "Drevfîıss" 1931 de"KatilDımit- rı Karamazor" (Der Morder Dımıt- n Karamasoff 1931) ve "Dan- ton"(1931) filmlennde başrolu oy- nadı ve 1933 te Amerıka >a gıttı 1948 de Almanya ya gen dondu ve ağırhklı olarak tıyatro alanında çalış- tı Kortner zamanzaman filmvonet- menlığını denedı "Sara> bosna: Bır Dönemin Sonu", sanatçının bu konudakı başanlı çalışmalan arasın- da veralıvor Kanal 6 7515\ Mike Nichols, iki usta oyuncuyla birlikte inandıncı bir tablo çiziyor Aşkla evliliğin modern tasviri Heartburn Yonetmen Mike Nichols Senaryo Nora Ephron (Kendı romanından) Goruntu Nestor Almendros ; Muzık Carly Simon Oyuncular Merly Streep, Jack Nicholson, Jeff Daniels, Maureen Stepleton, Stockard Channing ' 1985 ABD vapımı. 110 dakıka Aile kurumtındaki yozlaşmavı anlatan filmde Jack Nicholson \e Meryl Streep oynuyor. TV Servisi- Kanal 6, 1994 sonbahannda gosterdı- ğı "Aşk Ateşi"ntyenıdenekranagetınvor MikeNıc- hols, usta oyuncu kadrosunun ınandıncılık ve denn- lık kazandırdığı bu yapıtını, günumuzun çıçeğı bur- nunda kadın yonetmenı Nora Ephron'un senaryo- sundan çekmıştı Gazetecı bırçıft tanışır. âşık olur ve e\ lenır Çocuk- lar doğduktan sonra. kadın kocasına vabancılaşmava başlar Adam da doğal olarak, tesellıvı 'dışarda' ara- y acaktır Tıyatro kokenlı Mike Nichols. daha ılk fılmı *'k.im Korkar Hain Kurttan?" (1966) ıle \menkan ku- çuk burju\azıs\nın kadın erkek ıhşkılen. aşk ve e\lı- lık anlayışının amansız bır gozlemcısı olacağmı orta- >a kovmuştu \ onetmen. bu tavrını "Aşk Me>si- mi"nden (The Graduate 1967) sınemalanmıza aelen son çahşması "Kurt" (Wolf 1994) fılmıne dek sür- durdu Servetınveheryoludenejerekbaşkalannaus- tun gelmenın tek başan olçutu olduğu bır toplumda bırçok değer gıbı aşk ve evlıhğın de yozlaşacağını Amenkan sınemasında pek az > onetmen onun kadar inandıncı ve tutarlı bıçımde anlatabılmı^tır atv 22 30 'Siyaset Meydanı' Kurultay gelişmeleri TV Servisi - \li Kırca'nın yo- nettığı "Siyaset Meydanı"nda SHP-CHPbutunleşmekurultayının gerçekleştinldığı gunde Turkıye'de merkez solun geleceğı tûm yönle- nvletartı^ılacak Daha once "maf- \a ve adalet" konu>>unun ışlenece- ğının bıldınldığı programda gun- demsonandadeğıştırıldı Kurulta- yın gece geç saatlere kadar uzaya- cağını dıkkate alan Alı Kırca ve ' Siyaset Meydanı ekıbı, gelışme- len ve sonucu anında yansıtıp tar- tışma>a açmaya karar verdı SHP ve CHPden temsılcıler tartışmaya kurulta> salonundan canlı olarak katılırken Istanbul studyosunda D- SP"lılerle sosval demokrat yurttaş- lar siyaset bılımcılervegazetecıler veralacak Kanal D 16 00 Değmez 'Mumcu'ya Saygı' TV Servisi- Sunuculuğunu \rzu Ozaltav'ın yaptığı "Genç Ba- rış"ta Uğur Mumcu'ya Saygı" bolumuyle başlıyor Bu bolumde Mumcu ıle ılgılı anma programla- nndan goruntuler ekrana gelıyor Ardından Hur FM'de "Haftanın Başbakam" adlı programı hazırla- yan \dnan Tonel ın gerçekleştır- dıgı bır performans çahşması sergı- lenıyor Gazetemızyazarı Dr ErdalAta- bek dc "Beni Duyuvor musu- nuz?"bolumunde gençlerden ge len mektuplan değerlendın>or D. Bakır'da yaymlar durduruldu D h ARBAKIR (Cumhurivet)- Dıvarbakırda ozel T\ veradvola- nnvavını askenve veemnıvet teş- kılatının haberleşme smtemlen ıle TRT nın vavmlannı bozdugu ge- rekçesıvle durduruldu Telsız Ğe- nel Mudürlugu nun uvansı uzen- ne harekete geçen Dıvarbakır \alı- hgı kenttekı ^ T\ \ e l ^ radvo ka- nalmatebhgat gondererek "\erici- lerın asker v eemniv ete ait haber- leşme sistemlerı ile TRT vaMnla- rında 'enterferans'a neden oldu- ğu" ıçın kapatıldığı bıldınldı \alı- lığın teblıgatı uzenne kent merke- zmde vavın vapan Kanal 21, Met- ro. Can. Mega ve \ ıldız televız- vonları ıle, Değışım. Ses. Metro. Kent. Show. Bağ. Malabadı. Nur. Can. Mega. Dıvar. Genç. Super FM. Klas veStarradvolannın \e- rıcılenne tıltre takıncava kadar \a- vını durduruldu Bu arada Ozel radvo \e T\ sa- hıplerı tarafından vapılan ortak açıklamada kapatılan kanalların standanlarauvgıınvencılerkullan- dığı \avinlannmbuna ragmendur- duruldugu ıddıa edılerek Turkı- vede bolgeler arası çıfte standart uvsulanmaktadır deııdı [kanai 6 19 5o\ Steve Martin ve John Candy ikilisi filmin başrol oyuncuları 'Yollarda 9 aranan kişilik öyküsü Planes, Trains and Automobiles Yonetmen John Hughes Goruntu Don Petterman Oyuncular Steve Martin, John Candy, Kevin Bacon, Laila Robbins 1988 ABD yapımı, 110 dakıka TV Servisi - "Yollarda" Kanal 6 nın "demirbaş" fılmlennden bın John Hughes'un kendı senaryosun- dan çektığı yapıt sonunda ınsancıllı- ğın ve dostluğun ustun geldığı ılgınç bıroyku anlatıyor Luks dıplomat çantası olçulerıne göre dıkılmış gıysılen ve cebıne sığ- mav an kredı kartlanyla, her tarafın- dan 'paraakan'bır pazarlama yöne- tıcısı Neal Page. nasılsa boş kalan bırkaç gununu değerlenırmek ıster Nevv York'lu *iş bitirici'. Şıkago da- kı kansını ve çocuklannı zıvaret ede cektır Ancak her şe> ters gıtmeve başlar Once 'hava muhalefeti'vu- zünden kendını Kansas tabulur Son- ra da yenıtanıştığıgezgınsatıcı Gnf- fith ıle uğraşmak zorunda kalır Zıt karakterlı bu ıkı adam, birlikte kabus gıbı bır volculuğa çıkacaktır John Hughes. 1980 lenn 'egoist' Amenkası nda en çok bastırılan ve ezılendayanışmatilığı ışlı>or Senar- yovu vazarken Frank Capra'nın "İnsanoğlu temelde ı> idir. veter ki ona bunu gostermesi ıçin fırsat \ e- rılsin" ınanı.ını da goz onunde tut- musa benzıvor Gerçekten de. ba>- langıçta tafrasından geçılmeven ve ınsanlan ıtıp kakan Neal Page. so- nunda paradan kredı kartlanndan başka değerlenn de oldugunu öğrenı- yor Bu açıdan uçak trenveotomo- bılle vapılan bu uzun gezı kışılığını bulma >olculuğuna donuşuvor atv ıı 3o\ îkinci çevrimi İyiHk teıııalı çizgifîlın Sevimli Ayılar 2 The Care Bears Movie: "A Nevv Generation Yonetmen Dale Shott Senaryo Peter Sauder Muzık Patricia Cullen / 1986 Kanada 68 dakıka TV Servisi-"Sevimli Ayılar"ın 1985 te gerçekles,tı- rılen ılk bolumu buyuk ılgı gormus, bunu ıkı devam bo- lumu ve bırTV dızısı ızlemıştı Arna Selznick'ın yonet- tıgı ılk bolumde sevimli a>ılar ıkı kımsesızçocukla bir- likte ınsanların arasına duşmanlık sokan kotulerle sava- şıvor ve ustun gelıyordu Klasık veçağdaşçızgı film un- surlarını basarıyla kullanan yapıt ınsandakı lyılığı yucel- tıyordu 1986 da çekılen ıkıncı bolum bunun kadar ba- ijdrılı bulunmamıstı ama, s.ıddet dolu çızgı filmlenn >a- nında, ınsancıl tcmalı bu yapıt, çocuklara onerılcbılır "Bulut Ulkesi nde yas.ayan sevimli avılar tekrar ver- vuzüneınıyor Çunku 'mutluluk barometresı'nın ıbre- sı, lyıce aşağı duşmu^tur . 'Sevimli Avılar 2 , çok fazla s.ey beklememek ko^u- luyla. cglendmu vc surukleyıcı bır çızgı film Ilk bolumu buvuk ılgı goren •Sevimli \>ıl.tr'ın ly N { ' da çekılen ıkıncı bolumu ılki kadar başarılı bulunnidnııştı. Çızgi film ozellıklc çoıuklara cğlendırıci tiakikalar vaat cdivor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog