Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

28 OCAK 1995 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA 13 ANKARA IŞIK KANSU Delegeler okusun diye... U ğur Mumcu haftası ıle bugun yapılacak SHP-CHP butunleşme kurultayı bırbırıyle çakıştı. Biz de 2 bine yakın delegenin okuması içın Uğur Mumcu'nun, bundan tam 12 yıl önce yazdığı bir yazıdan alıntı yapalım dedık: Türkiye'de, bunca deneyden sonra bir tek sağcı parti çıkar ve sivil demokrasinin kurulabilmesi için sermaye kesimine olduğu kadar, emek kesimine de söz ve örgütlenme hakkı verilmesini ve ceza yasalarındaki düşünce ve örgütlenme suçlarınm ayıklanmasını ister mi diye boş yere bekleniyor. Keşke, böyle bir parti olsa ve böyle bir parti ile topiumun ilerici kesimleri arasında sağltklı diyaioglar kurulsa... Ama olmuyor. Bir tek özgürlükçü sağ parti çıkmıyor, çıkamıyor. Böyle olunca, 'demokratık sol' ya da 'sosyal demokraf partiler, Batı'daki liberal partilerin görevlerini yerine getiriyorlar. Sosyal demokrat partilerin, bu bakımdan omuzlanna çok büyük sorumluluklar yükleniyor. Sosyal demokrat nitelikli partilerin, önce bir çatı altında toplanmalan, sonra sağcı partileri demokrasinin temel kurallan üzerinde guç bırlığı' yapmaya zortamalan. kaçınılmaz görevlerden biri olarak beliriyor. Sosyal demokrat partiler, liberal partilerin görevlerini üstlenince, 'yenı bir örgütlenme modelı' ile ortaya çtkmak isteyenlerin, Batı'da örnekleri görülen 'demokratık sosyahst bir kimlik ve örgüt yapısma bürünmeleri bir zorunluluk oluyor. Erkendir, geçtir, bilemeyiz. Ama, er geç, Türkiye'de ulusal bağımsızlığı baştacı yapan; burjuva demokrasisine sımsıkı bağlı, hukuk devletine geçeriik kazandırmaya çalışan, özgürlükçü ve katılımcı bir sosyalist parti kurulacak ve 'soldakı boşluk', işte ancak o zaman doldurulacaktır. Sağda, liberal kapitalizm, solda demokratık sosyalizmi yaşatamazsak, bu fınnlarda daha çok ekmek yeriz. Ve bu binayı, döner, döner bir daha okuruz." Dilenz; SHP ve CHP delegelen, oylannı kullanırken döner, döner, bu yazıyı bir daha okurlar... Tepede toz duman. Dedıkodu, pazaıiık vesaıre. Teiefonun ucunda, kurultay kulislerini koklayan bıri, "Kimin ne zaman, nerede olacağı belli olmaz. llkeler bir yana, çıkariar bir yana" dıyebılıyor. Bu sozcukJer, sosyal demokrat partının en ust düzeyınde çınlayabilıyor. Es venp, tabana ınelım dedik. Oradakı tını, halkın bam telıne vuruyor. SHP Ankara delegesi Reşat Kadaifçiler, 30 ocak sabahının, siyasal tanhe ve Türkıye solunun tanhıne duşülecek kayıdın, ya "beceremediler" ya da "bir Düdük çaldı umut yarattolar" olacağını vurguluyor. Kadaıfçıler'ı dınleyelım: "Bu kaydın nasıl olacağını, 1600 kişi belirleyecek. Delegeler olarak bir tarih yazdığımızın bilincindeyiz ve tarihte doğruyu yapanlar olarak anılmak istiyoruz. Her şeyin metalaştığı koşullarda, delegelerin alınıp, satılan bir meta olarak görülmesinden rahatsızım. 12 Eylül sonrası solda bir türlü gerçek güce ve bütünselliğe ulaşamamaktan, kişisel çekişmeler arasında kalmaktan, ideolojik ve politik tutarsız görünümlerden, yapısal bozukluklara neşter vuramamaktan sıkıntıhyız. Cumhuriyette, demokrasiden, laik ve sosyal bir hukuk devletinden, ülke bütünlüğünden, insan haklanndan ve soldan sürekli ödün verilmesinden yurttaş olarak bıktık. O nedenle 30 ocak sabahı yeniden bir umudun atılım yolunu açmak istiyoruz. Dev uyanıyor. Halkımız müsterih olsun. 28 ocakta, bugüne gelişimizin nedenlerine son venmek için, solda statükoculuğu ve oportünizmi yenmek için yenileşmek için solda daha büyük bir bütünleşme olanaklannı yaratmak için karariı ve ödünsüz uğraş vereceğiz. 30 ocak sabahı, halkımız, bu uğraşlar hangi sonucu yaratırsa yaratsın, sol gücün bütünleşme adresinde netleşecektir." Gong vurdu. Maç başlıyor. Tnbünler pur dikkat!... Şapka korumada.(Fotoğraf: UĞUR GUNYÜZ) Köpek tartışması M emuriara ek zam venlmesını öngören yetkı yasa tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komısyonu'nda tartışılıyordu. ANAP Ankara Mılletvekılı Nedim Budak'ın. Istanbul'da memur yurüyuşü sırasında, polıs köpeklennın memurların üzerıne salınmasını eleştırmesı, komisyonda gerginliğe yol açtı. Budak, ıktidan eleştirdı: "Siz, vahşi köpekleri memurun üzerine saldırtıyorsunuz. Devletin köpeklerini, devletin memuriannın üzerine saldırtmaktan vazgeçin." Sen mısın bunları soyleyen DYP'lı üyeler, "Onlar eğttimli köpekler" diye karşılık verdı. Budak. kararlıydı: "Onlann eğitimli olduğunu biliyoruz. Ama şuna karar verin, devletin köpeklerini, devletin memurlanna saldırtmaktan yana mısınız, değil misiniz?" DYP'lı Yahya Uslu, çok sinirlendi ve Budak'ın bu sözlerı ile polısleri kastettiğıni ileri sürerek "Siz ne demek istiyorsunuz? Devlet memurlanna, köpek diye hakaret edemezsiniz" diye bağırdı. Budak, memurlan değil, polıs köpeklerini kastettığinı belırtmesıne karşın, Uslu, yatışmıyordu: "Siz hiç 657 sayılı yasaya tabi köpek biliyor musunuz? Niyetiniz açıktır." Budak, yalnızca memuriara saldıran köpekleri kastettiğıni vurguladı da tartışma tatlıya bağlandı. KATKIDA BULUNANLAR: HÜLYA KARABAĞLI, AYŞE SAYIN. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu SAYI: ARK. K.RD ANKARA KONU: Krtdilı Mtnkulknmel, 4çığtSen$ vr Menkul kıymettem Ödüaç ilrnu \e lerme Itfemleri iztıt Rftgf\ı Bu belge ıle Olobal Menkul Degerfcr AŞ nın kredılı menkul kıyme!. açığa satış \e menkul kı\mellenn odunç alma \e \erme ı^lemlen vapmaM uyyun goruimuşıur Bu belge Sen VNo 18 Savıtı TebhC'ın 4 uncu maddesı u>annca *enlıru$ı<r \LtİHS\\KARAC\\ Başkan D<nDr Buhrneîi,ı>kCaıl V,ı /( Fax 22I3İ2İTI\ 44592 SPk-TR 7İ' 2'i Huiı Köy Enstitülü öğretmen. ^aır ENVER ATILGAN'ı 25.01.1995 günü yıtırdık. Anısı sağolsun. Cenazesi 26.01.1995 Perşembe günü Bakırköy Zuhuratbaba Camii'nden ıkındı namazını müteakip kaldırılmıştır. AlLESt BtZTARAFIZ Laikliğe, Demokrasiye, Insan haklannın sözde yaşanmadığı Türkiye Cumhuriyeti'ne. Aksoy'lara, Üçok'lara, Mumcu'lara, "Kararmasıru hiç istemediğin o yüreklere* Ve... SanaONATKUTLARî' GAZİANTEP ÜNÎVERStTEStNDEN 32 ÖĞRETİM ELEMA1NI KİM KİME DUM DUMA BKIÛÇ AK ÇİZGİLİK KÂMİL MASARACI HARBİ SEMtHPOROY .\K\1AVA KAKİKATÜRİİUfÇ. ALMAH 'ĞT&ŞIİMS TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAIS 28 Ocak SEKIZINCI HENRY'NIN OLUMU.. 15+7'DE SUGÜN, UNLU INGILIZ KEALI P/[t.HEN/?Y 56 YA- ŞlNpA OLMUŞTIJ- AĞABEYI AgTHUR BEKLEMMEOllC Bl- ÇlMDE EK.KEN ÖUMESEYpl, 77*HTX ÇtKMASt SÖZ (&>- KIUSU OLMIYACAZT7. fffl. HENKY', İSKOÇYA ILE ÇAT7Ş- MA \/E FRANSA 'DAN FETIH YOLUrLA TDPSA/C El£ GEÇtRME UĞGAŞlLA&tMPAN ÇOK, ALr/ tC£Z MESlYLE UNLÛOÜR.OYSA,ZAMAN(NDA, HA7OUK. KİUSE- Sl BOfAMMAYA KESİN OLAISAIC KAI2flYC>l. Sü DU&UM, İLK EŞiMPEN SlR E&/CEK ÇOCUK SAHfS' OLAMAYAM KAALI, P/VDE GEFO&MLAR. >*PA*A GEGEKSİHlMrYLS kA^Çf IG4£ÇtYA 8tl?At£Mt?n. ALfNAM K/tgASLA, gO- ŞAUMA YASAĞI ZALPt&IUMtŞ, IgU.HEUieV PE, IMU- Cl EŞl ANNE BOL£YN'L£(£A6t>A)EVL£NMIŞTİ. O/V- OAN ÛA ESKEK ÇOCU6U OLMAYfNCA lOAM ET- TGEREK SlgKAÇ *£Z DAHA EVLEAMçnC UGUR MUMCU ve MUAMMER AKSOY A N M A T O P L A N T I S I 28 Ocak 1995 Saat: 14 0 0 - 1 8 00 İ.T.ti. Macka G Amftel P R 0 G R A M Sunan:ASUONGOREN • Açılış ve Saygı Duruşu BİLGE BİLGİÇ •Sıyiam Gistcrl »Kon u; macılar İLHAN SELÇUK ŞÜKRAN SONER CEYHAN MUMCU MUZAFFER AKSOY AYYUK ERENBERK • Mûzık OSMAN BAYMAN Piyano Resitali • 6«i(llkKııu|nıtı Kapani} SELDA BAĞCAN'la A1AIUHKCU OUSUÎlCt DtHIIlCI ISIAIJBUL SUHfSI Tel & Fax (0212) 272 62 18 GALERI • ATÖLYE 293 89 78 (3HAT) İLANEN DUYURU Merkezi Gebze Cam Kent Konut Yapı Koop. üyelenmiz- den Özdemir Senn, Altay Çeşme Mah lstıklal Cad. G1 So- kak Yüzevler Maltepe'de olan kooperatıfe 66.860.000 li- ralık ödentileri ve işlemiş olan faizlerinı bugüne kadar öde- memişbulunduğunuzdanüyeolurkenbırakmışolduğunuz adresınıze yapılan tebligatlar adres bırakmadan terk etmış bulunduğunuzdan gen dönmüştür. Işbu ılanın duyurumuz- dan itıbaren 30 gün ıçınde 180.560.000 TL. anapara ve nak- di ışlemış faızi olmak üzere 211 760.000 TL. ödememe- nızhalınde üyelikten çıkartılacağınız, llanen duyurulur. PEN YAZARLAR DERNEĞ1 ONAT KUTLAR YAŞIYOR Şukran Kurdakul • Salım Şengıl • Aydın Hatıpoğlu • Orhan Barlas • Sennur Sezer • Leyla Erbıl • Adnan Özyalçıner • Gulsum Cengız Akyuz • Rekın Teksoy • Işıl Özgenturk • Gulsen Tuncer • Kemal özer • Cevat Çapan • Ulku Tamer • Erhun Kutlar K ü ç ü k S a h n e 31 Ocak 1995 Salı Saat: 19.0OGırış Serbesttır. MÇIHSIN BİLYAPR E S I M StRqısı 'İMt,t kiRİENMtus [Ek dfM^d'R 25OcAk- 12 ŞLIMT I995 GALERİ CEP ly*W Cd Mi!>-ro SL Sa 9 îıtl Iti 245 19 96 ALKENT ACTUEL ART 21 . 15 1 . -• ; 2 1995 \ / 1995 AFANASIE OPREA Resım Sergısı Tepecık Yolu F3-t8 Etıler ts! Tel: (0212)257 16 84 SANAT MCMHEZt I I NUZHET KUTLUĞ UZAY II Resim Sergisi 18 Ocak-25 Şubat 1995 Osmonbey *tolâskârgozı Cod SobıSok 21/2 'el C 212) 232 09 20 233 45 H SÖMESTRE TAIÎLİNDE &*^ natura GRAND ROCK HOTEL OCAK SONUN&SADAR 3Gün3gecc: 8.45Ö.000.-TL 5 GÛB 5 geces 10.350.000.H. 7 Gfta7gece; 1İL800.000.-TL 1 »ÖBAT - 5 ŞÜBAJ §Gfiıı a tfecc: 8.050.000.-TL GöaSjece: 9.700.000.-11 •KONÜTFONSDZ •PASAPORTSÜZ * GÎDIŞ - DÖNÜŞ UÇAKBÎLET! •TSANSFER •KDNAKLAMA SSOBA SGfiadgece: 7.350.000.-H. 5GQq5gece: 8.550.000.H. 7Gfio7gece: 9.750.000.-11. AYSEL TURİZM Olgunlar sokak 2/4 Bakanlıklar-ANKARA ... Tel: 417 21 36 Fax: 418 34 69 •KkHVALTI •AKŞAMYEMEĞÎ * HERŞEYDAHtL • • ALI KICIMAN'ı Bir eğitimciyi, yaşama sevinci dolu, iyilik ve dostlukta örnek, sımsıcak bir güzel insanı KAYBETTİK Çok üzgünüz. MEF Dershanesi Öğretmenleri Cenazesi 28 01 1995 Cumartesi günü Üskudar Merkez Yenı Camıı'nde kılınacak oğle namazından sonra Uskudar Nakkaştepe Mezariığı'nda toprağa venlecektır. KÖY ENSTİTLXERİ VE ÖTESİ Mahmut Makal 2 Bası 50 000 (KDV ıçınde) Çağdaş Yaunlan TürkfKaiıCad 39-41 CaiahÇlu-İstanbul Ödemeli gönderilmez PROF. TARIK ZAFER TUNAYA ÖLÜMÜNÜN OÖRDÜNCÜ YILINDA MEZARIBAŞINDA ANILIYOR. Değerli bilim ve hukuk adamı Prof. Dr. TARIK ZAFER TUNAYA ölümünün 4. yıldönümüne rastlayan 29 Ocak 1995 Pazar günü saat 10.30'da, yakınları, dostlan ve öğrencilerinin katılacağı birtörenle, AŞİYAN'daki mezarı başında anılacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog