Bugünden 1930'a 5,503,765 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 OCAK 1995 CUMARTESİ 10 DIŞ HABERLER Dünya soykuiım lanetledi• Auschwitz kampının Nazilerin elinden kurtuluşunun 50. yıldönümünde yaşanan utancın asla unutulmaması ve gelecek kuşaklara aktanlması gerektiği vurgulandı. Dış Haberler Servisi - Auschwıtz ölüm kampındakı tu- tuldulann serbest bırakılması- nın 50. yıldönıimü nedenıyle önceki gün başlatılan anma tö- renlen sona erdi. Törenler sıra- sında yapılan konuşmalarda. soykınm \e ırkçılık lanetlene- reİc Auschwıtz'de yaşananlann asla unutulmaması gerektiği vurgulandı. Polonya Devlet Başkanı Lech Walesa ve Auschwitz toplama kampından kurtulanlardan bın olan Nobel Banş Ödülü sahıbi EtieVVTeseL kampta düzenlenen buruk anma törenıne ev sahıplı- ğı ettıler. Önceki konuşmalann- da, Auschvvıtz'de tutulan 85 bın Polonyalfnın üzennde ısrarla durarak aynı yerde öldürülen yaklaşık 1 milyonun üzennde Yahudı'ye haksızlık ettiği ge- rekçesıyle Yahudıler'ın sert eleştinlenne hedef olan Wale- sa, dünkü konuşmasında Yahu- dılere de yer verdi Konuşması- nın önceden basına dağıtılan metnınde Yahudılerden söz edil- memesine karşılık Walesa, eleş- tirilerin ardından kampta yaptı- ğı konuşmaya son anda "Bu yol Auschnitz'de 50. yıl kutlamalan çerçevesinde gaz odalannın yıkıntuannı gezen kadın, kampta ölen 1.5 raihon Vahudinin anısına yaküğı mumlarlann karşısında gözyaşlaruu tutamıyor. biiyük bir hakstdığa uğramış in- sanlan, özeDikle de Yahudi haJ- kını temsil etmektedir" sözlen- nı ekledı. Anma törenlennın düzenlenış tarzına tepkı gösteren Yahudı li- derlen, Polonya hükümetınin Krakov kentınde düzenledıği açılış törenıne katılmayı redde- derek Auschvvıtz-Bırkenau 2 kampında toplanarak kendı tö- renlerini dûzenlediler. Polonya'nın Krakov kentınde düzenlenen törenlerin önceki günkü açılış konuşmasını Dev- let Başkanı VValesa yaptı. Bun- dan tam 50 yıl once Rus birlik- lerinin Polonya'ya gırmesıyle sona eren yüzyılın kathamının yıldönümü nedenıyle Kra- kov 'daki Jagellan Universite- si'nde yaptığı konuşmada Wale- sa, hoşgörü ve insan haklanna saygı gösterilmesı için çağnda bulundu. Törende konuşan Jagellan Ünıversitesi Rektörü Aleksan- der Koj ıse başında bulunduğu kurumun "Smkınmla ügili ta- rihsel gerçekleri iletmek" göre- vinı üstlendığını belırterek üni- versitenın Nazi avcısı ve mer- kezı Vıyana'da bulunan Yahudı Bılgı Bankası'nın yönetıcısı Si- mon VViesenthaTa bır onur nışa- nı verdığını vurguladı. Etniktemizttk Auschvvıtz kampının Nazile- nn elinden kurtuluşunun 50 yıl- dönümünün "Tüm insanlıtcöze- liklede genç kuşaklar için hoşgö- rüsüzlûğün. >abancı düşmanh- ğnun ve nefretin sonuçlannı gös- termek açısından bir uyan anla- mı taşıması" gerektığını söyle- di. Koj "etnik temizKkten"'söz ederken günümüzde yaşanmak- ta olan Bosna \ e Çeçenya dram- lannı örnek gösterdi. Öte yandan Almanya Başba- kanı Hetanut Kohl, yıldönümü nedenıyle yayımladığı bıldiride Nazi toplama kamplannda ya- şananlan Alman tanhının "en karanlık ve en dehşet verici bö- lümü" olarak nıtelendirdı Kohl, "Auschwitz bagün ırkçılık çü- gınlığının ve Avnıpalı YahudOe- rin soykınmının simgesidir. Bu- rada yaşananlar asla unutulma- malıdır. Geçmişteki korkunç de- ne>imlerin yeniden yaşanma- ması için bu bilinci genç kuşak- lara üetmek en önemli görevle- rimizden biridir" dedı. Kadınlar bolumu I Ertektef bölumu 19431er socra kadınlar ı \fenı geterter ıçr duşlar ve dezerrfekte odalan o Ana erkekler kampı Krematoryum V (3gazodaa) Krematoryum IV 3 (3 gaz odası) fl3'JJJJ3'J3J »• m* Brtmemış üçüncübiok | Odalar 0 Mutfaklar | Tuvaletve duşlar yyyggyiODU Dezerrfefcte odası Toplantı odası Krematoryum III (yerarbgaz odatan) Krematoryum II (yerarbgaz odalan) n QQ Birkenau: Auschvvitz'deki ı ana ölüm kampı Anaoftstef oa II- - - - - - - 11= === === Ql= =3^E = = = SSbarakasıve I s u tıp merkezi tkulesi = = = 3®]= = === | Bınncı Btok j LAFP graflk Ekim 1944teki kamp Gelenlerden 75 *te 45 yaş arasındakrlerden çahşabılecek durumda otanlar çalışma karnptna, dığerien gaz odalanna göndenltyordu Her fınn günde 500 ıle 1000 arası kişı alabilıyorĞu. Simon Wiesenthal revizyonizme savaş çağnsında bulundu Naziavcmfaşisüere karşı Dış Haberler Servisi- Dünyanın en ünlü Nazi avcılanndan Simon VViesenthal Auschwıtz toplama kampından kurtuluşun 50 yıl anma törenlennın revizyonizme karşı bır savaş cephesı oluşturması çağnsında bulundu. Vıyana'da kendi çabalanyla bır Yahudi Bilgi Bankası kuran VViesenthal. kendısı ıle yapılan bır söyleşide, Nazi savaş suçlulannın soykınm ıddialannı reddettiğını, çok az sayıda Nazının suçunu kabul ettığını söyledı. Kilisenin rolfl 1 5 mılyon Yahudının öldürüldüğü Auschvvitz Kampı'nın kurtuluşunun 50.yıl kutlamalannda, soykınmı reddedenlenn lanetlenmesı gerektığını ılen süren Wıesenthal, bu törenlerde kilisenin rolünu şıddetle eleştirdi. Polonya'daki kampın yıkıntılan arasındaki "haç"a da dikkat çeken VViesenthal. "Kilise, Yahudi şehitlenni kendine mal etmek istiyor" diye konuştu. Polonyalı yetkilıler ile Polonyahlan soykınma karşı duyarsızhkla suçlayan Yahudi liderler arasında ortaya çıkan anlaşmazhk, törenlerin ilk gününe gölge düşürdü. Yahudı liderler resmı törenlere katılmama karan aldi. Bu arada Alman neo Nazi Partisi (NPD) lideri, Günther Deckert'ın evinde arama yapan Bonn polısı, soykınmm varlığını reddeden çeşitli görsel ve yazılı malzemeleri ortaya çıkarttı. Evde aynca Adolf Hitler'ın Mein Kampf adlı kitap bulundu. Deckert, geçen yıl ırkçılığı körükleyici girişimlerde bulunduğu gerekçesi ile hapis cezasına çarptınlmıştı. Alman polisi aynca NPD'nin Stutgart'ta bulunan merkezine ve partının 10 ayn bolgedeki şube binasına anı baskınlar dûzenledi AVRUPA 9 DAN EDtP EMÎL ÖYMEN Bölünme-BiPleşme Masalları Yıl 1979... Aylardan Mayıs... Mayıs'ın üçü!.. Ülke: Ingil- tere... Olay: Işçı Partisi ıktidannın sonu. Muhafazakar Par- tı dönemınin başı. O tarihte kımse, bu dönemin 16 yıl sü- receğini tahmin etmiyordu... Seçimi kaybeden Işçi Partı- si'nde bölünme olup, içınden Sosyal Demokrat Parti çı- kacağını da... Seçimden hemen sonra, bir dahaki seçimi nasıl alsak tartışması başlamıştı. Parti daha sola kayma- ya başladı. Sağ kanattan dört önemli isım istifa edip Sos- yal Demokrat Parti'yi kurdular. Yıl 1981. Başlangıçta her şey toz pembeydi. Aslında Ingiliz siya- set sahnesınde sadece iki partiye yer vardı: Işçı ve Muha- fazakar Partiler. Ama tarihi bir cilve sonucu bir üçüncüsü de kıyıda köşede idare edip gıdiyordu: überal Parti... Ge- çen yüzyılda ingiltere'yi. uzerinde güneş batmayan impa- ratoriuk yapan düzenın partısiydi. Ama imparatoriugun modası geçmiş, Liberal Parti de ufalmıştı. Sempatik lide- ri David Steel de olmasa ismi bıle okunmayacaktı. Bizim aslan sosyal demokratlar baktılar ki siyaset sah- nesinde bir dördüncü partiye hiç yer yok, Liberal Parti ile ittifak yaptılar 1983 seçimine üb-SDP olarak girdiler. Yüz- de 25.5 kadar oy aldılar. Çoğunluk sistemı uygulandığı için sadece 23 mılletvekilleri oldu. Ama seçmen, onlarayüz vermedı. Ideolojıden yoksundu parti çünkü. 1987 seçimin- de durumları iyıce kötüledı. SDP'li dört kurucudan bir tek Davıd Owen milletvekili seçilebildi. Oysa SDP kendisini pek önemli görüyordu. üb-SDP ıttıfağı, iki partinin sulta- sını aşıp yeni bir soluk getireceklerdı siyasete. Hem de ide- olojik bir temeli olmadan. Olmadı. Seçimın ertesi sabahı, Liberal Parti Başkanı David Ste- el, ittifağa son verme karannı açıkladı. Partililer, iki parti- nin birleşmesi fikrini ortaya attılar. SDP lıden David Owen karşı çıktı. Ama parti, liderine boş verdi. Birleşme karan aldı. Davıd Owen ıstıfa ettı. SDP'nin 5 mılletvekilınden 3'ü kendısını desteklıyordu. Birleşık Parti'nın yeniden örgütlenmesı için gen kalan- lar, 200 saat çalıştılar! Birleşık Parti'nın adının, "Yeni Libe- ral ve Sosyal Demokrat Parti" olması kararlaştınldı. öte yandan SDP de kendi kendını feshetmek için ayn bır kong- re topladı. David Owen, kongreye katılmadı bile. 'Kendi' partisini kuracağını açıkladı. Kurdu da: "SosyalDemokra- si İçin Kampanya". Aynı sıralarda, überal Parti de kendi- ni fesh etti. Lideri David Steel, siyaseti bırakacağını açık- ladı. 1987-88'de sosyal demokratlar arasında bır yıl süren bu itiş kakış için müşterek bahısçilerbile, "Yılın en kayda değ- meyen sıyasal olayı" değerlendirmesi yaptılar. Bırleşik Sosyal Demokratlar, eskı bır deniz piyadesini yeni lider seçtiler. Yıl 1988... Aylardan temmuz... David Ovven, yeniden kurduğu partisini bir süre sonra kapattı. Siyasetten çekıldi. Ama kenara atılacak bıri değil- di. Şövalyelık unvanı verildı. Son yıllarda Lord Ovven adıy- la, Yugoslavya Bunalımı'nda Avrupa Bırliğı adına arabu- luculuk yapıyor... Davıd Steel de Sir oldu. Eski sevimli ha- liyle bu kez Lordlar Kamarası'nda... Paddy Ashdovvn baş- kanlığında, adlannı son kez überal Demokrat Parti'ye dö- nüştüren sosyal demokratlann 1992 seçımınde oy oranı yüzde 5 azalıp yüzde 17'ye genledı... Şimdilerde Işçı Par- tisi'nin yükselen grafiği karşısında LibDem'in hiç şansı yok. "Şahıs Partisi" özelliğinı koruyor. Kendisini °şa/7/s"zanneden her siyasetciye küçük-mü- çük fark etmez, bir "parti" lazım. Ideolojiden yoksun ol- ması da fark etmez. Yeter ki kendi "partisi" olsun. Mikrofon. Radyonun olmazsa olmaz eşyası. Herkese, her söze açık bir çokseslilik simgesi. Best FM, tam 2 yıldır sesini söz gücüyle duyuruyor. 45 milyon insan bu sesi dinliyor, bu sesle konuşuyor, soruyor, öğreniyor, eğleniyor. BEST FM sesiyle, sözüyle pes dedirtiyor... Radyo dediğin bu kadar olur. H e r ş e y s e r b e s t , s u s m a k y a s a k . BEST FM TÜRKİYE ABANA (KASTAMONU) I00.5 • ADANA 87.7 • AKÇAY (BAUKESİR) I03.6 • AKSARAY 94.2 • ALANYA (ANTALYA) 99.S • ANKARA 984 • ANTALYA 9I.2 • BAFRA (SAMSUN) 97.9 • BAUKESİR 89.1 • BANDIRMA (BAUKESİR) 98.4 • BERGAMA (İZMİR) 93.5 • BİLECİK 95.0 • BURDUR 88.2 • BURSA 98.4 • ÇAVDIR (BURDUR) 9I.7 • ÇORLU (TEKİRDAĞ) I0I.8 • DATÇA (MUĞLA)IO3.6 • DENİZÜ 99.1 • DTTARBAKIR 9 7 i • DOĞUBEYAZIT (AĞRI) 104.4 • DÜZCE (BOLU) 90.2 • EDİRNE 94.0 • EDREMİT (BAUKESİR) 103 6 • ERDEK (BAUKESİR) 107.0 • ERZİNCAN 101.0 • ER2URUM 89.9 • ESKİŞEHİR 96.3 • GERZE (SİNOP) 98J • GÛLPAZARI (BİLECİK) 95.0 • İSTANBUL 98.4 • KAYSERİ 96.6 • KONYA EREĞÜSİ (KONYA) 101.5 • KÜTAHYA 98.5 • LUUEBURGAZ (KIRKLAREÜ) 98.3 • MALATYA 104.4 • MANAVGAT (ANTALYA) 93.5 • MARMARlS (MUĞIA) 99 2 • MERSİN 98.2 • NALLIHAN (ANKARA) 100.2 • PAZARYERİ (BİLECİK) 95.0 • SAMSUN 100.0 • SİDE (ANTALYA) 93.5 • SORGUN (YOZGAT) 92.5 SÖGUT (BİLECİK) 95.0 • SÖKE (AYD1N) 1031 • TAVŞANU (KÜTAHYA) 97.4 • TEFENNİ (BURDUR) 95.6 • TEKİRDAĞ 98.4 • TORBAU (İZMİR) 100.8
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog