Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAGMŞMYINU» İlhon Sekuk YÜZBAŞI SELAHATTIN'İN ROMANI (İKİdtT) T40.000TL(KDVİqndc) Cumhuriyef Kitop Kulûfaû Cog PoaHİama A.$. Mocojı Cod. 39/41 (343 Cumhu ÇAĞMŞVHHAn İlhon Selçuk GÖRÜLMÜfTÜR M.OOOTUKDVİoıdel Mmnyer Kitop Kâhû Çog Pozalacna A.Ş. Tûritocoğı Cod. 39/41 """ 71. Yl SAYI25315 /15000 Tl (KDViçinde) KURUCUSU: YUNW HUt (1924-1945) BAŞYAZARI: Mflfc HMOİ 280CJIKİ886CUMMIBİ Bugün başlayacak SHP-CHP bütünleşme kurultayında işler kanştı Güven bımalımıSon g ü n kavgaSI SHP-CHP bütünleşme kurultayı öncesinde, Erdal Inönü üzerinde yoğunlaştınlan tek adayda uzlaşma arayışlan, iki parti lideri arasındaki güven bunalımını su yüzüne çıkardı. SHP yönetimi, înönü üzerinde uzlaşmaya vanldığını, Mümtaz Soysal'ın adaylıktan çekileceğini bildirdi. Ancak Baykal, uzlaşma karannın kendisine adaylığını açıkJadıktan sonra bildirildiğini öne sürerek çekilmesinin artık mürnkün olmadığını açıkladı. Bunun üzerine Soysal, Baykal'm çekilmemesi halinde kendisinin de çekilmeyeceğini belirtti. SHP'de katllmama tartişmasi SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Baykal'ın adaylıkta ısrarlı olması durumunda, înönü'nün devreden çıkacağını söyledi. SHP MYK'nin ardından PM de dün gece olağanüstü toplandı. Karayalçın ile MYK, son gelişmelere göre tavır alma yetkisi istedı. Karayalçın'ın kurmaylan da kurultaya katılmayarak yann "SHP'nin kendi kurultayını toplaması" istemini dile getirdiler. Toplantı gazetemiz baskıya girdiği sırada devam ediyordu. TÜREY KftK/KBMM. YURTERh*» İHtaH • 5. Sayfada €slii p^rtj \\£tr'ı<r> fçin mi ,'f İZLENtMLER Oteflerden taşan ince hesaplar •Parti genel merkezlerinde başlayan kulisler zamanla otellere de yayılarak sürdü. Önceki gün Mümtaz Soysal'la görüşen, ancak bir sonuç alamayan Murat Karayalçın'ın, gazetecilerin "görüşmenin içeriği hakkındaki" sorulanna karşılık söylediği "Bir kafa o bana attı, bir kafa ben ona attım" yönündeki esprili sözlerinin gerçekte birleşme kurultayının nasıl geçeceğinin işaretini verdiği yorumu yapılıyor. •Muhalifler arasında "ilk turda Soysal" formülü ağırlık kazanırken, Aydın Güven Gürkan'ı da bu formül için iknaya çalışacakJarı bildirildi. Gürkan'la birlikte hareket eden birçok delege, "Eğer Gürkan, Karayalçın'a sıcak bakarsa bu iş burada biter" diyor. 4. Sayfada BAYKAL CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Aydın Güven Gürkan veya Erdal înönü'nün tek aday olması koşuluyla adaylıktan çekilebileceğini bildirmesine karşın Murat Karayalçın'dan net bir yanıt alamadığı için adayhğını ilan etmek durumunda kaldığını söyledi. ş 4. Sayfada KARAYALÇIN Kurultayda bütunleşen sol görüntüsü venmenin zorunlu olduğunu söyleyen Karayalçın, SHP'nin CHP'den "çok daha büyük" bir parti olduğunu, bu ağırlığın birleşme sürecinde bir siyasi katsayıya dönüştürülmesi gerektiğini savundu. Karayalçın "üçlü yönetim modeli" önerisini yineledi. YUHFftZKMrHtalNri • 4. Sayfada SOYSAL SHP - CHP aynşmasına karşı Soysal, birleştirici aday görüntüsünü öne çıkarmaya çahşıyor. Soysal, "Eğer yenilenmeyi, bütünlüğü, Türkiye'yi sağiam yere oturtma iradesini hep birlikte gösteremezsek eski klikler kazandı görüntüsü verirsek hep birlikte yok oluruz" diye konuştu. IŞKKJUBirnunlatart • 4. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Delegeler Zamam... Solda kurultay hazırlığı şanına yaraşır bir biçimde sürüyor. Son günkü for- müller saniye saniye de- ğişti. Yarış kıyasıya devam ederken akşam saatlerin- de sürpriz bir gelişme ya- şandı. Karayalçın'ın, daha ön- ce defalarca aday olmadı- ğını, olmayacağını açıkla- yan înönü'nün birleşik so- lun lideıiiğini kabul ertiğini söylemesi ortalığı karıştır- dı. Inönü, Pembe Köşk'te hasta yatağında iyileşme- ye çalışırken kulisler onun- la dalgalanıyordu. Öğleden sonra yaşanan baş döndürücü trafik, ay- lardır süregelen güvensizli- MArkasıSa. 19,Sü.3'te BÜLENT ECEVİT: HESAPLARINI DSP DIŞINDA YAPSINLAR • 3. Sayfada Sıfira sıfir, elde var sıfir SOSYAL DEMtRKIRATLAR GULGEÇ rn TAHI> s Danıştay, Sıvas'ta askeri suçladı • Danıştay 2. Dairesi, "Tugay Komutanlığı'ndan yardım isenmesine karşm, yardımm kundaklama olayından sonra gonderilmesi, çevre il ve ilçelerden gelen kolluk kuvvetlerinin dk sayıca yetersiz olması ve gecikmeli gelmesi nedeniyle oaylanr önlenemediği anlaşılmaktadır" görüşünü bildirdi. ^Danıştay, Sıvas'ta 37 kişinin katledilmesiyle sonuçlanan oaylardan sonra, Içişleri Bakanlığı müferrişlerince dönemin S\as Valisi Ahmet Karabilgin ve Emniyet Müdürü Doğukan Cner hakkında başlatılan soruşturma ile ilgili olarak oy Ç5»kluğuyla "men-i muhakeme" karan verdi. 15. Sayfada • Bugün Karayalçın'ın SHP'si de Baykal'm CHP'si de "eksi"dedir. Soysal, bu iki eksiyi "sıfırlamak" amacıyla ortaya çıkıyor. "Artı" olan ise Ecevit'in DSP'si... • Ecevit, eksilerden kaçışmda haklı olabilir, ama sıfırdan kaçışını kimseye anlatamaz ve Türkiye'nin içinde bulunduğu "vaziyet" de "sıfira sıfir, elde var sıfir"ı kaldırabilecek durumda değildir. VBtL aMftn İMara Vady«t1 • 5. Sayfada POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Havanda Su... • Son anda önemli bir gelişme oluyor: Dün saat 18.00'de Ankara'da siyasi kulisler birden hareketleniyor. Adaylık için Erdal Înönü'nün adı ortaya atılıyor. tlk gelen haberlere göre Inönü, bu öneriyi kabul ediyor. Ancak Deniz Baykal 'dan olumlu bir yanıt ahnamıyor. Bu, bir uzlaşma formülü mü acaba? Şımdılik çok erken... • 5. Sayfada Daniel Mitterrand: YaşarKemal'e haksızlık yapıldı • Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand'ın eşi Danielle Mitterrand, "Yaşar Kemal'i şahsen tanıyorum. Dünyaca ünlü biryazar. Pek çok Türk gibi artık bu haksızlığa ve gerek Türk, gerek Kürt analannın ağlamasına dayanamıyorum" dedi. • 7. Sayfada Bugun CumhıiPiyefle birlikte 3 KDBŞUHUN PEBDE ARKASI Dündar Kılıç: Ölümü bekliyorum •Uğur Kılıç'ın öldürülmesinden sonra, 50 kişilik aile meclisini toplayan Dündar Kılıç: "Bana ve aileme bir şey olursa sorumlusu MlT'çi M.E.'dir. Siyasi bir kapışmada kavgalanna alet etmek istedi, olmayınca da bana düşman kesildi." HALlLNEBİLER Bir hafta önce Uludağ'da işle- nen cinayetle ilgili olarak herke- sim ve kurum ayn değerlendir- meler yapıyor. Kızı Kğur Kılıç'ın üç kurşun- la kiralık katil ta- rafından öldürül- mesi üzerine Dün- dar Kılıç da 23 Ocak 1995 günü aile meclisini top- layarak bir değer- lendirme yaptı. Yaklaşık 50 kişi- nin katıldığı aile meclisinde Dün- dar Kılıç'ın ilk sö- zü, "Her dakika öJümü beklijo- nını''. son sözü Mafya devlet sermaye Yarm Cumhuriyel "tt ıse "Başunıza ne gelirse gelsin, müsebbibi VI.E.'dir" oldu. Kılıç, aile meclisine yaptığı konuşmada, MlT yöneticilerin- den M.E.'nin kendisini kullana- rak bir siyasi kapışmaya girdiği- ni ve rakiplerini yıpratmaya ça- lıştığını, bu oyuna gelmemesi nedeniyle kendisine döşman ke- sildiğini uzun uzun anlattı. Dündar Kılıç, aile meclisine durum değerlendirmesi yapar- ken ilk olarak. "Şu anda bundan sonra her dakika bunlardan öifi- mü bekliyorum. Kendimi konı- rum-koruya- mamoaynınese- Je. Beni vunırlar- sa bunlann en son cinayetleri olacak" dedi. Dündar Kılıç, daha sonra şunla- n söyledi: "Ba- km sündi, Genet- kurmay Başkanı hakkında. şimdi- Id Meclis Başka- nı hakkında, da- ha bir sürii vöne- tki hakkında rapoıiar yazidı bu M.E. denen adam. Bu adam be- ni kullanarak kendi aralannda- ki siyasi kavgada onlan yıprat- ma\a çaüşü hep. G«nelkurma> Başkanı'nın ogtuna bir kömür ocağı verdiğimi soylüyor. Benim MArkasıSa. 19,Sül'de Gözler şimdi Zeynep Ozal'da Kllft İSİm OldU Engın Civan'ın silahlı saldında yaralanması, Uğur Çakıcı'nm öldürülmesiyle devam eden yolsuzluk olayında kilit isim Zeynep Özal oldu. Civan'a ait olduğu ileri sürülen Isviçre'deki özel hesaplardan birinde Zeynep Özal'ın Istanbul Kalamış'taki adresine rastlanmast Özal ailesi üzerindeki kuşkulan arttırdı. Yllmaz. özallar'a rest çektl Ahmet Özal'ın Engın Civan olayına ilişkin olarak söylediği "Kimse bize sahip çıkmıyor" şeklindeki sözleri üzerine ANAP lideri Mesut Yılmaz, "Kendi hesabını veremeyen hiç kimseye ANAP sahip çıkmaz. ANAP bundan sonra sadece hesabını verebilen alnı ak insanlann partisi olacaktır" dedi. M 7. Sayfada BAŞBAKAN DAVOS TA ~ 4 Ekonomik krizi tek başunıza aşbk9 • Ekonominin düzelmesi için hükümetin radikal bir program hazırladığını belirten Çiller, programın ana hedeflerini ise piyasa ekonomisine dönmek, kamu sektörünü disiplin altına almak, iç ve dış dengeleri düzeltmek olarak sıraladı. Çiller bir ön anlaşma imzaladıklan IMF'ye şubat ayı içinde bir niyet mektubu sunulacağını söyledi. ZÜRİH/DAVOS (AA) -Baş- bakan Tansu Çffler Zürih'te Türk Isviçre Sanayi ve Ticaret Konse- yi'nce onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada seçimlerin 1996'da yapılacağını bildirdi. Çiller, IMF'yle geçen haftalarda Washington'da bir ön anlaşma imzalandığını, şubat içinde de bir niyet mektubu sunulacağını söyledi. Başbakan Çiller, Isviçre ve dünyada etkili birçok şirketin üst düzey yöneticilerinin hazır bu- lunduğu yemekteki konuşma- sında ekonominin düzelmesi için hükümetin "radikal" bir program hazırladığını belirtti. Çiller, programın ana hedefleri- ni ise piyasa ekonomisine dön- mek, kamu sektörünü disiplin altına almak, iç ve dış dengeleri düzeltmek olarak sıraladı. Çil- ler odemeler dengesinde 7 mil- yar dolar açık olduğunu. ticaret açığının da 14 milyara ulaştığı- nı, rezervlerin tehlikeli sınırlara geldiğini anımsattı. Tüm bu olumsuzlukları aşmak için uy- gulanan radikal programın ilk aylannda sonuç alınmaya baş- landığını kaydeden Başbakan Çiller, ilk etapta dış dengelerin düzeltilmeye çalışıldığını kay- detti. Uygulanan programla öde- meierdengesindeki açığın 3 mil- yardolara indiğini, ticaret açığı- nın da büyük oranda düşürüldü- ğünü belirten Çiller, döviz re- zervlerinin ise cumhuriyet tari- hindeki en üst seviyeye çıkanl- dığını anlattı. Çiller, "Ozefleştir- me sadece ekonomik alanda de- ğB,siyasi alanda da reformlar ge- tirecektir"dedi. Başbakan Çiller, Türkiye'de mArkasıSa.l9,Sü.3'te Erbakan'ın kaçak yapısı yıkılacak RP liderinin ydlarca arsa olarak gösterdiği Balgat'ta kaçak yaptırdığı dairenin yıkımı için tanınan süre şubatta doluyor. • 19. Sayfada Perinçek DCM'de Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bir röportajında bölücülük yaptığı gerekçesiyle yargılanmasına Ankara DGM'de dün başlandı. • 19. Sayfada Yunanfstana tepkl Iskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın Yunan makamlannca 'sahte müftülük' yapmakla suçlanıp hapis cezasına çarptınlmasına tepkiler büyüyor. Batı Trakya Türk Birliği Genel Başkanı Bedri Uçar, Yunanistan'da, insan haklan ihlalinin arttığını söyledi. • 19. Sayfada Cumhuriyet Satranç Yarı$ması Bugün başlayacak Satranç Karma Takımlar ügi, 30 nisana kadar sürecek. H 18. Sayfada BORSA ûDun 25.246.07 Önceki 24.781.06 DOLAR •& Oün 4O.62S önceki 40.750 MARK ODün 26.800 önceki 26.850 ALTIN ODün 496.500 önceki 501.500 Dursun Karatas serbest bırakıldı Geçen ekim ayında tutuklanan Dev-Sol lideri Dursun Karataş, tutuksuz yargılanmak üzere sertsest bırakıldı. Karataş'ın yerini Fransız polisinden başka kimse bilmiyor. • 19. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog