Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

27OCAK1995CUMA CUMHURİYETT SAYFA HABERLER Cindoruk: Halk fikrini sokakta söyler İstanbul Haber Servisi - TBMM Başkanı Hüsametttn Cindoruk. "darbeyi" se\Ttıedi- ğini behrterek. "Seçim olmaz- sa halk sokağa dökülür demiş- tim. Çünkii halk. fikrini sokak- ta söyler. Benim söylememek istediğim, halkın fikrini parla- mentoda söylemesidir. Çünkii halkın temsücileri pariamento- dadır. Parlamento halkın ihti- yaçlannı dik getirirse, halk o zaman işine gücüne bakar"de- dı. Cindoruk aynca Türk halkı- nı "iyimser olmaya" çağırdı. TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk dün, I992"de ku- rulan Sanyerliler Derneği'nin yeni taşmdığı binanın aç\lış tö- renine katvldı. 'Geçmişimiz bûyük' Cindoruk burada yaptığı ko- nuşmada. "Biziın geçmişimiz biiyük bir geçmiştir. Dilerim geleceğimiz de biiyük bir gele- cek olur. Yeter ki çocuklanmı- zı hoşgörü içinde yetiştirelim. Her şe>in çozütebileceğiinancı- nı içimizde taşı>alım. TBMM Başkanı olarak ülkcmize birlik aşılamak istiyorum. Bu yüzden herkesi iyimserliğe davetediyo- rum" dedi. Cindoruk. bir gazetecinin. "Seçim olmazsa halk sokağa dökülür" demecini animsat- ması üzerine ise "Halk. fikrini sokakta söyler. Benim söyle- mek istediğim, halkın fikrini pariamentoda söylemesidir. Çünkii halkın temsilcileri par- lamentodadır. Parlamento, hal- kın ihtiyaçlarını dile getirirse halk o zaman işine gücüne ba- kar" dedı. Cindoruk. "Darbeyi seviyor musunuz" sorusunu ise "Dar- beyi sevmiyorum. ama darbe- yi yapanlar Türk ordusunun değerli subaylandır. onlan da seviyorum. Arada fark var" sözleriyle yanıtladı. Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, uçak alımında yolsuzluk olduğuna ilişkin iddialan yalanladı: SilaLüaııma yarışında geri kalnıayacağız MOdernİZasyon SÜrecek Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan, Türkiye'nin bulunduğu bölgede yaşanan siyasi gelişmelere dikkat çekerek oraunun modern silahlarla donatılması ıçin başlatılan çalışmalann sürdürüleceğini ifade etti. Tanker uçaklann Hava Kuvvetleri'nin hareket alanını genişlettiğini belirten Gölhan, uçaklann alımındaki yolsuzluğu yalanladı. endİşeSİ Gölhan, Iran'ın, nükleer silaha sahip olmak için yaptığı çalışmalann yakından izlendiğini söyledi. Gölhan, Almanya'nın, îran'da nükleer santral yapmak için başlattığı projenm Rusya Federasyonu tarafından tamamlanmak üzere olduğunu aktanrken, "Şu ana kadar üretim yok, ama 4-5 sene sonra Iran nükleer silaha sahip olabilir" endişesini dile getirdi. Askerleri rahat barakin Milli Savunma Bakanı Gölhan, darbe söylentilerini şiddetle redderek "Demokrasiye inanan, askerden medet umar mı" diye sordu. Gölhan, "Çözüm Meclis'tedir; çareyi sokakta aramayın. Ordunun görevi iç ve dış tehditlere karşı koymaktır, darbe yapmak değil. Âskerleri rahat bırakın" uyansında bulundu. KEMAL YURTERİ ANKARA - Milli Savunma Bakanj Mehmet Gölhan, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede yaşanan siyasi ge- lişmelere dikkat çekerek ordunun modernizasyonu için başlatılan çalışmalann sürdürüleceğini söyledi. "Silahlan- mayı sürdüreceğiz. Türkiye bu silahJanma yanşında geri kalmayacaktır" diyen Gölhan, Iran'ın nükleer silahlara sa- hip olmak için başlattığı çalışmalann yakından izlendiği- ni kaydetti. Gölhan, ordunun, yaşanan iç siyasi gelişme- lerden rahatsızlık duyduğu yolundaki savlann gerçeklık pa- yı taşımadığını belirtirken, "Demokrasiye inanan. asker- den medet umar mı? Çözüm Meclis'tedir; sokakta çare aramayın. Askerleri rahat bırakın'" uyansında bulundu. Gölhan. Türk Silahlı Kuwetleri"nın modernizasyonu ve yaşanan gelişmeler konusunda Cumhuriyet'in sorulannı yanıtladı. Savunma harcamalannın yüksek olduğu şeklin- de bazı eleştirilerin bulunduğunu anımsatan Gölhan, Tür- kiye'nin de içinde bulunduğu bölgede yaşanan gelişmele- rin silah alımını zorunlu kıldığıni vurguladı. Kafkaslar ve Balkanlar'da istikrarsızhk yaşandığını aktaran Gölhan, or- dunun modernizasyonu için başlatılan çalışmalann süre- ceğini belirtirken şöyle konuştu: "Bölgemizde silahlanma yanşı yaşanıyor. Biz dengeleri kollamak durumundayız. Si- lahlanmayı sürdüreceğiz. Türkiye, bu silahlanma yanşın- da geri kalmayacaktır. 1923'ten bu yana savaş yapmadık. Biz kimsenin hak ve hukukuna saldırmayı aklımızu ucuıt- dan bile geçirmiyoruz. Ancak, caydıncı olmak bakımın- dan, ordıunuzu modern silahlarla teçhiz etmek durumun- dayu." Gölhan, Kafkasya ve Balkanlar'da yaşanan gelişmelerin yanı sıra Irak'ın iç istikrarsızlık yaşadığına değinirken, Iran'ın nükleer silah yapımı için yoğun çaba gösterdiğine; Suriye'nin silah ithaline başladığına dikkat çektı. Iran'ın nükleer silah yapmasını engellemek için Birleşmiş Millet- ler ve NATO'nun girişimlerde bulunduğunu aktaran Göl- han, son olarak Kuzey Kore'nin nükleer silah yapımının durdurulması yönünde çaba harcandığını ıfade etti. Tanker uçaklara savunma Milli Savunma Bakanı Gölhan, havada yakıt ikmali ya- pacak tanker uçaklann, ordunun modernizasyonu çerçeve- sinde alındığını belirtirken, bu alımlara ilişkin sav lann ger- çeklik payı taşımadığını dile getirdi. Tanker uçaklann alı- mı konusunda Genelkurmay'ın görüşünün alınmadığına ilişkin ıddıalara, Generkurmay Başkanlığt'nın ihale konu- sunda kesin karann verilmesinden ikı gün önce gönderdi- ği yazıyı göstererek yanıt veren Gölhan, bu görüşün de alımlann ABD'den yapılması doğrultusunda olduğunu ifa- de etti. Ahnan tanker uçaklara alternatif olarak gösterilen Israil fırmasının verdiği fiyatın daha düşük olduğunu an- latan Gölhan, uzun vadeli bir hesabın ABD'nin teklifmi ca- zip kıldığını kaydetti. Gölhan, tanker uçaklann Türk Hava KuvvetlerTnin ha- rekât sahasını iki kat genişleteceğini söylerken, "Örneğin, ülkemizin babsında 500 küometre dışına gidip gelebüirsi- niz, aynı şekilde kuzeyde ya da diğer yönlerdc de >ine 500 kilometre daha fa/ia gidebilirsiniz. Bizim ülkemiz uzun. Bir savaş sırasında batıdaki üslerin tahrip edildiğini düşünün, tanker ucaklar sayesinde doğudaki üslerde bulunan uçak- lan batıya > önelik bir harekâtta rahatlıkla kullanabilirsi- niz, bunun tersi için de aynı şey geçerli1 " dıye konuştu. Göl- han, ordunun iç siyasi gelişmelerden rahatsızlık duyduğu- nu ve darbe yapabileceğine ilişkin savlan reddettı. 'Sokaktaki Kedi-Köpek ve Toplumsal Sorumluluğumuz' konulu sempozyum dün yapıldı 'Hayvan seven çocuk, i da sever' tstanbul Haber Servisi - •'So- kaktaki Kedi-Köpek ve Toplum- sal Sorumluluğumuz" konulu sempozyumda, hayvanlann da- ha sağlıklı bir yaşama kavuştu- rulması için tüm bireylerin üze- rine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Doç. Dr. Bûlent ZüTfıkarkonuşmasında, belediyenin kedi ve köpekleri öl- dürmediğini söylemesi bazı hay- vanseverlerin protestosuna ne- den oldu. Veteriner Hekimleri Odası. The World Society- for Protecti- on of Animals (Dünya Hayvan- lan Koruma Derneği) ve Istanbul Üniversitesi Veteriner Fakülte- si'nin katkılanyla düzenlenen sempozyum, Mecidiyeköy Kül- tür Merkezi'nde yapıldı. Sem- pozyuma Türk ve yabancı bilim adamlannın yanı sıra. hayvan ko- ruma dernekleri temsilcileri, tanm ve sağlıktan sorum- lu Istanbul Vali Yardımcısı Selahattin Ekremoğlu, Ka- dıköy Belediye Başkanı Selami Oztürk. Istanbul 11 Sağ- lık Müdürü Hürriyet Yılmaz. Istanbul Büyükşehir Be- lediyesi Sağlık Dairesı Başkanı Bülent Zülfıkar. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Hasan Metin,yö- netmen Halit Refiğ ve sanatçı Yonca Evcimik katıldı. tstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Başkanı Bülent Zülfıkar ın. - lann korunmast için çalışıyor. Başıboş olan kedi ve köpekleri öldürmüyoruz' ha>\anse\erlerin tepkisine neden oldu. (Fotoğraf: HULYA TOPCU) K^adıköy Belediye Başkanı Selami üzturk, ebeveyn- lerin çocuklara hayvan sevgisini aşılaması gerektiğini söyledi. Bitkiyi ve hayvanı seven çocuğun. gelecekte in- sanı da seveceğine dikkat çeken Öztürk. "Türkiye'dein- san haklan var mı ki hayvan hakkı olsun demeyin. Bu haklar birbirivle ilintUidîr" dedi. Yılmaz ise Istanbul'un on dokuz ilçesinde yaptıkla- n bir araştırmada yalnızca 7 bin 800 adet köpeğin aşısının yapıl- mış olduğunu, binlerce hayva- nın ise başıboş dolaştığını tespit ettiklerinı söyledi. 1994 yılı Ka- sım ayına kadar 17 bin 993 ku- duz vakasına rastlandığını vur- gulayan Yılmaz, "Birdozkuduz aşısuun 2 mihon lira olduğunu düşünürsek ülkenin ne kadar ekonomik zararda olduğu anla- şıhr. Hayvanlanmızın aşı ve ba- kımını düzenli olarak yapüra- hm" diye konuştu. Dünya Hay-vanlan Koruma Demeği Başkanı Joy Leney de başıboş dolaşan hayvanlann dünyanın birçok ülkesinde top- lumsal ve ekonomik problemler yarattığını belirtti. Sempozyuma geç gelen Istanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Dairesi Baş- kanı Bülent Zülfıkar'ın, "Betedi- yemiz hayvanlann korunması için çahşıyor. Başıboş dolaşan ke- di ve köpekleri öldürmüyoruz" diye konuşması bazı hayvanseverlenn tepki göstermesine neden oldu. Zülif- kar'ın yalan söylediğini belirten Saadet Kekeç ve Ayla Tekkanat adındaki iki hayvansever "Belediye, başıboş hayvanlan topluyor ve Alibeyköy eski baraj >oluna go- türüyor. Oradaki ha> n vanlar su içinde açlıktan ölüyor. Biz beslemeye çabşıyoruz" dıye konuştular. Beledryemiz, hayvan- diye konuşması bazı ANAP'lı yönöticiler Anayol formülüüe karşı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısmda, "1995 içinde erken seçim koşu- hıyta" DYP Ûe koalisyonun tartışılabileceğini ıfade eder- ken, parti yöneticileri Anayol förmülüne kesinlikle kar- şı oldukylartnı söylediler. Yılmaz başkanlığmda 8 saat süren bir toplantı yapan ANAP MKYK, aralannda Ankara ve tstanbul'un da bulunduğu 8 il örgütündeolağanüstû kongreye gidilme- sini kararlaştırdı. Yöneticileri atamayla getirilen Anka- ra. tstanbul, Burdur, Edirne ve Aksaray ile feshine ka- rar verilen Uşak, Samsun ve Kınkkale'de 18-19 şubat tarihlerinde olağanüstû kongre yapılacak. Toplantıdan sonra açıklama yapan Mesut Yılmaz, hükümetin eko- nomik politikalanru eleştirirken, şubat ayı içinde ağırko- şullar getiren yeni bir istikrar paketi beklendiğini söy- ledi. Yılmaz, Başbakan Tansu Çüler'in. DYP'ye para karşılıgı millervekili transferi ıddıalanna verdiği yanıtı değerlendınrken. "Söyiediklerimiyalanlamıyor.Şandaıı şereften bahsediyor, ama böyie şeyler olmadığını söyte- nü>tM""dedi. Yılmaz, Çiller'in DYP grup toplantısmda. memurlarla ilgili konuşurken gözlerinin domıasını ise "Memurlar aylardan beri ağiıyor. Başbakan'm gözyaş- lan memuriarm gö/yaşlannı dindiremez" dıye konuş- tu. Parti yöneticiierine. özellikle milliyetçi-muhafaza- kâr kanattaki millenekillerinin yoğun eleştirileryönelt- tiği toplantıda, üyeler muhalefetin yoğunlaştırılmasını ve DYP ile koalisyona kesinlikle karşı olunduğunun açıkça dik getirilmesini istediler. Yılmaz da, toplantı- nın sonunda yaptığı konuşmada. DYP ile koalisyon ko- nusunda görüşlerinin değişmediğini ifade ederken, bu- nun ancak "1995 yılı içinde erken seçim'* koşuluyla tar- tışılabileceğini söyledi. İskeçe Müftüsü'ne ikinci davaHaber Merkezi - tskeçe Müftüsü Mehmet Emin Aga'nın 10 ay hapse mahkûm edilerek cezaevine konulması- na tepkiler sürerken Aga'nın bugün bir başka davadan yargı- lanmak üzere Agrinion kentine götürüldüğü bildirildi. Yuna- nistan Hükümet Sözcüsü Evangelos Venizelos. Mehmet Emin Aga'nın, cezanın paraya çevrilebilen edenni ödeyeme- yeceğini belirttiği için hapse girdiğini öne sürdü. Devlet Ba- kanı NecmettinCevlıeri, Yuna- nıstan Elçiliği'ne Aga'nın du- rumunun düzeltilmesi gereği- nin bıldirildiğinı, aksi halde mukabele-i bilmisil olanakla- nnın kullanılacağının anımsa- tıldığını söyledi. ANAP Grup Başkanvekili Hasan Korkmazcan, "Biz nasıl patrik seçimine kanşmıyorsak Yunanistan da müftü seçimine kanşmamalı" dedi. RP Grup Başkanvekili Abdullatif Şener ise Aga'nın tutuklanmasına karşılık, Türkiye'nin tstanbul Fener Rum Patriği'nin tutukla- ması gerektiğini savundu. Iskeçe'nin seçilmiş müftüsü Mehmet Emin Aga, Larissa Is- tinaf Mahkemesi'nin verdiği 10 aylık hapis cezasından son- ra yattığı cezaevinden büyük bir gizlilikle dün bir başka da- vada yargılanmak üzere Agri- nıon'a götürüldü. Aga, Larissa Kapalı Cezaevi'nde kaldığı 48 saat içinde kimseyle görüştü- rülmedi. Aga'nın ailesinin gö- rüşme isteğine, Yunanlı yetki- liler tarafından çeşitli bahane- lerle izin verilmedi. Agrini- on 'daki davanın şahitleri ara- sında Yunan polis yetkilileri, Yunan yönetimi tarafından müftü olarak tayin edilen Meh- met Emin Şinikoğlu ile yerel basın mensuplan bulunuyor. Bugünkü duruşmayı izlemek için İskeçe ve Gümülcine'den azınlık mensuplannın otobüs- lerle Agrinion'a gittikleri öğ- renildi. Yunanistan Hükümet Sözcü- sü Evangelos Venizelos, Meh- met Emin Aga'nın kendisine müftü sıfatı verdiği için yargı- lanarak mahkûm olduğunu ve paraya çevrilebilen cezasını ödemeyerek 'kendi arzusu ile hapse ginneyi tercih etttiğini' savundu. Insan Haklan Derneği (İHD) Genel Başkanı Akın Birdal. dün yaptığı açıklamada Aga'nın mahkûmiyetiyle tnsan Haklan Ev rensel Bildirge- si'nin 18. maddesi başta olmak üzere uluslararası sözleşmeler- le güvence altına ahnan din, inanç ve vicdan özgürlüğünün açıkça ihlal edildiğini bildirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanış- ma Derneği 29 ocak pazar gü- nü saat 14.00'te Holliday Inn Oteli'nde "Yunanistan'da tn- san Haklan ve Batı Trakya Çık- mazT konulu bir panel düzen- leyecek. Yunanistan'a gittiler •>,-, TBMM lnsan Haklan Kç- misyonu'dan üç kişilik bir he- yet Mehmet Emin Aga'nın du- rumunu yerinde incelemek üzere Yunanistan'a gitti. ANAP'tan Mehmet Çevik, DYP'den İsmail Amasyalı, RP'den Mukadder Başeğ- mez'den oluşan heyet. dönüşte izlenimlerini bir rapor halinde lnsan Haklan Komisyonu Baş- kanlığı'nailetecek. SHP'liüye- lerin kurultay nedeniyle heyet- te yer almadığı bildirildi. 32U ourumuz StneTıas nin 1 Numoroiı Yaraîıc^ı K KIESLOVVSKI »m "UÇ RENK" Uçlemesınden "BEYAZ" Sıiı "MAVI" Kadaı Eltıleyecek BÜÇ RENKT M EYAZlulıeDelc, :ıar,ıev ZamaçboAskı • Jonusz Gaıos BEYOGLU ALKAZAR (245 73 83) 12.1S-14.30-16.4S-I9.00-2I.IS 3.HAFTA Dilek TÜRKER Tiyatro AYNA MUTLU OL NAZIMKÜÇÜK SAHNE/BEYOĞLU OYliNLAŞTlRAN Ataal Behramoğlu OYNAYAN Dilek Türker c'.i!« Tel 251 8S 8" 24S 21 90 Cıınu 20 V) Cumanesı İS (K) SİNEMAMN 100., ONAT Kl.TLAR'I\ lh[şf 59. DOĞUM GÜNÜ NEDENİYLE YAŞAYAN ONAT KUTLAR HAFTASI ALKAZAR AVRUPASENEMASI Tel 245 73 27 OCAK Cuma HAZAL Yön: ALİ OZGENTÜRK 15.45-17.45-19.45-21.30 ANKARA SANAT TIYATROSU IST\NBUL TURNESI Genel İstek tj UGUR MUMCU « SAKINCALIPIYADIRuttay A2iz4Mm Bıljy MÜZIIL Tınur SeHçtA Oekoc Yalao I GENEL ISTEK UZERINE 1 Şubat'ta yalnız 1 gün Saat 19.00 ve 21.15 KAOIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Tel: 418 61 86 SALİH KALYOİNI ı ı>\K"ı •, İl O v SINAV H.r C l l l l r l t l l . f l l l F 1 3 . 0 0 BEVOĞLU KUÇÜK StHNE Istiklal Caddesı No: 209 Tel: {0 212) 251 85 87 Bizim Tiyatro Altunizade CAPITOL (Üst Kat) Tel : 391 65 38 Müzikli Çocuk Oyunu NASRED DİN « HQ CA EŞEGI is tiyatro metnini ve tafer Diper'in virtüoz iyunculuk gösterisini kaçırmayın. / BASIN YARGI Cunartes 1 1B 30 Ctesı-Pazar 15 00 ORTAOYUNCULAR ISTİKLAL CAD ^4O 140 TEL 251 18 65-66FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER ŞU GOGOL DELİSİ S E Y DEFTERf Perjembe 1 8 3C C u n a n « ı " 5 Î J 2 ' 00 3 a23< 'İIZ 13 30 Bilet Satıs Vntnî: SES-tBSS Ortaoyuncular W : 251 U 65 VAKKOUMA Taksim-RumeU.CARSI Mıslak-Bakıriûy, Cjprtol M*uaJan MU»MMM KARAC*T.YATHOSU _ I D O S T L A R K AR AC A TIYATROSU NDA Perşembe 18.30 Cuma 21.00 Cumartesii 5.00 Nazım Hikmet - Genco Erkal ANBUL BUTUKŞEHIR BELEDİYESİ \, ŞEHIR TIYATROLARI L- HARBIYE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) BİR DELİNİN HATIRA DEFTERI <T Tei: 513 74 3125i 6o 90 • C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 HALDUN TANER G0ZLER1MIKAPAR1M VAZ1FEMIYAPARIM Çocuk Oyunu BULUNMAZ TİYATRO - ISTANBUL KONSERVATUARA KARŞI TİYATRO EĞİTİMİ 513 74 31-522 65 85-251 60 90-638 14 84 NAZIM HİKMET SAHNESI V ONFTEN SAVAŞ DINÇEL (25-26-27-28-29 Ocak) EMILE FABRE-HUSEYİN SUAT GOLGENIN CANI v a\rp, CEMDAVMN (28-29 Ocak Saat 11 00) REZERVASYON (0.212) 230 16 18 « n n j OTUMU- Vooeten Moşfih Kenter Nedtm Saban-Pekcan Koşor-KStsol Çngür ve Horıko kıdtoi P«rş«mb«: 21 00 Cımo: Sl 00 CumortMİ: 1 S 30-21 00 Potor 1 5 30-18 30 Mûzuaı ÇOCUK OYUNU HEB PAZAR 12 OODE SISLl GONUL ULKU-GAZANFER OZCAN TIYATROSU I 0GRENCI ÖĞRETMEN. IŞÇI. MEMUR ve EUEKLİVE HEB SEANSTA INDIRIM' OTOPARK KONUSUNOA BIZ1 ARAYINIZ BULUNMAZ TİYATRO I S T A N B U L Çocuk Oyunu SİHİRLİSANDIKYaz.-Yön: H.Hilmi Butunmaz Cumartesi 11.00 USKUDAR ODEON SINEMASI Tel : 310 98 69-251 60 90 27 OCAK CUMA REGGAE'DAN ROCK'A Giriş Bileti : 250.000 TL. |ILK YABANCI İÇKİ DAHİL) 28 OCAK VE 4 SUBAT C.TESİ 1S.30-16.30 SAHNE-İ ATİYE TIYATROSU - t. 'E, doğal olarak sinirimiz bozuidu" Necmı Oyun İçin Giriş Bileti: 200.000 TL. 18.30-19.30 YEŞİL ÜZÜMLER DANS TIYATROSU ~ ^ JM Kassandra Oyun İçin Gıris Bileti : 200.000 TL. 20.00-03.30 D A N S G E C E S İ Giriş Bileti : 250.000 TL. (İLK YABANCI İÇKİ DAMIL) 29 OCAK PAZAR 18.1S-19.15 SAHNE-İ ATİYE TIYATROSU ^' '. 'E, doğal olarak sintrimiz boaıldu' Uszrn Oyun İçin Giriş Bileti: 200.000 TL. 3O OCAK PAZARTESI E S K İ Y E S sezen aksu uğur yucel Birlikte çalınıp söyleniyor. 31 Ocak'a kadar hergün Son 5 gösteri 254 35 09 - 255 20 20 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANÜĞI ÖZEL PERA MÜZİK VE EL SANATLARI MERKEZİ BALE1994-1995 ÖĞRETIM YILI ŞUBAT DÖNEMI ÖN KAYITLARI BAŞLAMIŞTIR. Pfogram, KONSERVATUAR duzeyınde bir eğıtımdır. Programın sjresı, Temel Eğıtım I 3 yıl Temel Eğıtım II, 3 yıl llen Eğnım. 2 yıl Pıoiesyoneltet işn Masık baie dereteri Programın ıçerığı, KLASIK BALE RfTMIK JİMNASTIK, TARİHI OANSLAP KARAKTER DANSLAR REPERTUAR DANSLAR MOOERN CANSLAR SANAT TARIHI MAKYAJ ESKRIM PİYANO derslen ıte bırlıkte eğıtım süresı ıçe'snvje başarılı olan öğrencterin ulusla/afası yaz kurslarına. çeşıtl< bale 'esüva leııne. uluslararası bale okulları yanşmalanna katılmalan sağlanacaktır Eğitımtenn'z pıyano eş6klidu Programa hale eğıtımı yapmak ısteyen öğrexıier GİRİŞ SIHAVI ile alırtır 1 Programı başarı ile bıtıren öğrencılere MİLLİ EĞİTİM B A K A N L I Ğ I ' n ı n onaylı D i p l o m a s ı verılır OtdO^HICnnlcnGmlMkl 11 •«»* ».. ., <K-',»7S K^B», fciyt*» W<-«m» «Jm*. KM ÇelebıMah Maşe'ık SOK Qhr(a Han 18'2O Kat 4-5 Taksım - Ist 252 50 82 - 245 44 60 - 244 52 03 Fax : 252 30 82 FİLM GÖSTERİMİ "YOUNG FRANKENSTEIN" Yön: MEL bROOKS Bûyük ekranda, mçiltzce orjinal 1 ŞUBAT CARŞAMBA 18.15-19.15 SAHNE-İ ATİYE TIYATROSU - A "E, doğal olarak sinirimiz boruldu" Hecm Oyun İçin Giriş Bileti: 200.000 TL. 23.00 FETHİ TANER ve TOPLAMA ADAMLAR * ırkçe f»o:' Cartlı Müzik lcin Ciris Bileti: 100.000 TL. 2 ŞUBAT PERŞEMBE (RESTOMNT R0XA>MEDk SOY» FİÜZLI VE SOY* SOSLU İŞKEMBE SOTE) i 22.00 KAÇAN KEÇİ - Caz Canlı Mûlik İçin Ciris Bileti : 100.000 TL. 3 ŞUBAT CUMA EĞLENCE LATİN'LE BAŞLAR. Giriş Bileti v 250.000 TL. (İLK YABANCI İÇKİ 0AHİL1 Taks/m'rfen Sırasefvı/ere girince Alman Hastaneai'ne gelmeden so/daki, Aslan Yatağı s*. Tel: 249 48 39-51 Fax : 234 32 36 ÇÜRÜK TEMEL ONETIK 1IHNIKUÇUMEN (23-30 Ocak Saat. 20 30) r* AÇIK EVLILIK YONETEN MAZLUMKIPER k Saat 18.00/20.30 26-27 Ocak Saat 15 00) G Ü N G O R DİLMEN Çocuk Oyunu BİR GECE MASALI CANU MAYMUN LOKANTASI NEŞ'E ERÇETİN (28-29 Ocak Saat. 11.00) v ONtTEN ALİTAYGUN (25-26-27-28-29 Ocak)UER ELINI BRÛADvVAY Çocuk Oyunu -K/.AECHTEP SOYTARILAR OKULU E^J ÇETİN İPEKKAYA (25-26-27-28-29 Ocak) EPOSTCĞLJ-MCKUÇ YAVRU KİMİN ONETEN BAŞARSABUNCU (25-26-27-28-29 Ocak) ASKERLİĞIM BIRLIKTE OYNAYALIM 0 V T . DENIZUYGUNER (28-29 Ocak Saat. 11.00^ YCNETEN ENGINULUDAĞ (25-26-27-28-29 Ocak) m'.tri Çar 15.00, 10 10 Pfc 10 10 Currt 20 10 Ct ıS OC 20 10 Paıar 15 00 I B1LETLER SEHIR TIYATROLAHI GIJELER1 İLE KAOIKOY HALDUN TANEH (MERKEZ CI5ESI) nde SATILMAKTADIR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog