Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27OCAK1995CUMA HABERLER DSP'ye büyük katılım • DSP'ye SHP veCHP ağırlıklı olmak üzere çeşitli partilerden yaklaşık 4 bin kişi katıldı. DSP ll Başkanı Toprak, partisinin iktidara bir adım daha yaklaştığını söyledi. İstanbul Haber Servisi - De- mokratik Sol Parti (DSP). ya- nn Ankara'da eerçekleştirile- cek SHP-CHP^Birleşme Ku- rultayı öncesi istanbul "da "•gövde gösterisi" yaptı. DSP'ye SHP veCHP ağırlıklı olmak üzere çeşitli siyasi par- tilerden yaklaşık 4 bın kışi ka- tıldı. DSP II Başkanı Erdogan Toprak ise partisinin iktidara bir adım daha yaklaştığını be- lirterek. "Biz bugün birieşme adı altında politikası/lığu poli- tik ilke haline dönüştürmüş, kendilerini sosyal demokrat ilaneden si>asilerin elinden de- mokratik solu kurtarmak için geliyoruz"* dedi. DSP'ye yoğun katılım Zeytinburnu Kapalı Spor Salonu'nda. DSP'ye katılım- lar için dün düzenlenen tören- de, DSP İstanbul tl Başkanı Erdoğan Toprak. DSP'lı Zey- tinburnu Belediye Başkanı Dr. Adil Emecan, K. Çekmece Be- lediye Başkanı Nurettin Şen ile DSP İstanbul il ve ilçe yö- neticileri hazırbulundu. Salo- nun hınca hınç dolu olduğu tö- rende aynca partiiiler flama- lar sallayıp sloganlar atarak coşkulubirgörüntüoluşturdu- lar. Daha sonra ıse SHP ve CHP ağırlıklı olmak üzere DYP. ANAP ve RPdenaynla- rak DSP saflanna geçen yak- laşık 4 bin yeni üyenin kimlik kartlan doldurularak partiye kayıtlan yapıldı. ll Başkanı Er- doğan Toprak ise törende yap- tığı konuşmada DSP'nin, adımlannı her gün biraz daha sağlamlaştırarak iktidara doğ- ru yürüdügünü söyledi. Top- rak. "Söylediğimizhersözesa- hip çıkıyoruz. Türkiye' 1 de ya- şayan işçisiyle. memuruyla. çiftçisiyle. dar gelirlisıvle. çalış- nıak isteven ve onuru ile yaşa- mak isteyen halkımızla vepar- timizle el eleyiz" dedi. Çiller'in serveti videodan izlendi • TBMM Araştırma Komisyonu üyeleri. Başbakan Tansu Çiller'in ABD'deki servetini videodan izledi. Komisyon, aynca ANAP'lı üyelerin isteği üzerine Mesut Yılmaz'ın Finansbank'a ortak olup olmadığım Finansbank Genel Müdürlügü'ne sormayı kararlaştırdı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Siyasi parti liderle- rinın maKarlığını araştırmak üzere kurulan TBMM Araştır- ma Komisyonu üyeleri. Baş- bakan Tansu Çiller'in ABD'deki servetini "vide- odan" izledi. Çiller'in serveti- ni araştırmak üzere ABD'ye gidecek olan alt komisyon üyelerine. "ön bilgi" niteliğin- de Uğur Dündar'ın hazırladı- ğı ve Çiller'in bu ülkedeki gayrimenkullerini ortaya çı- kardıSı Arenaprogramının vi- deokâsetı izletildi. DYP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Ka- rakuyu'nun. ANAP liden Me- sut Yılmazın "Finansbank'a ortak olduğu" yönündeki iddı- alan üzerine. ANAP'lı üyele- rin istemiyle bu iddialann araştınlması kararlaştınldı. Finansbank'tan bilgi istendi Komisyonun, dünkü toplan- tısında. Yılmaz'ın. Finans- bank 'ın ortağı oiup olmadığı- nın araştınlması için Hazine Müsteşarlığı Kambiyo Genel Müdürlüğü ve Finansbank Genel Müdürlüğünden bilgi istenmesi kararlaştınldı. Toplantıda. aynca Çiller'in ABD'deki servetini yayımla- yan Ârena programı izlendi. ABD'ye gidecek alt komisyo- na "Ön bilgi** verme amacı da taşıyan programda, Çiller'in, mal bevanında 2 gayrimenkul göstermesine karşın gerçekte 4 gayrimenkulünün bulundu- gu görüldü. Buna göre Çil- ler'in Boston-Salem'de 220 bin dolar değerinde bir villası, aynı yerde 120 yataklı l mil- yon değerinde oteli, Derry bel- desinde l milyon dolar değe- rinde 18 daireli bir apartmanı ve Hohset'te I milyon dolar değerinde iş merkezi bulunu- yor. TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu 908 cinayeti inceledi Demiral ve Coşkun uyardacak ANKARA (Cumhurhet Bürosu)- Parlamento adına çalışmalaryapmak üzere 2 v ıl önce kurulan TBMM Fa- ili Meçhul Cinayetlen Araştırma Komisyonu. 19X0 ön- cesinden bugüne kadar "kim ya da hangi örgiit tarafın- dan işlendiği bile ortaya çıkanlamavan" 90S Myasi ci- nayet hakkında. hükümetı göre\e çağırmaya hazırlanı- yor. Gazetemız yazarı l'ğur Mumcu'nun >anı sıra Prof.Dr. Muammer Akso>. Bahrive Üçok, Turan Dur- sun.Çetin Emeç in de kurbanları arasmda yeraldığı si- yasi cınavetlerin araştınlmasında ça- lışmalannın son aşanıa.sına gelen ko- misyon. raporunu önümüzdekı hafta- larda TBMM Başkanlığı'ııa sunacak. Faili meçhul ciııayetlenna>dııılatılnıa- sı için hazırlanan mevzuat değışıkliği önerilerinin bulunacagı raporda. soruş- turma süreçlerinde görev ini gerektiği ölçüde yerine getirmeven de\ let organ- lan veyerkilileri hakkında suçduyurusuısteminedeyer verilmesi bekleni>or. Komisyonun. "\etkisinikotii\ekullanarak~ Meclis'e "bilgi ambargosu" u>gulayan Ankara DevletGüvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiralile soruşturma sürecinde görev alaneski DGM Sa\cısı İJIküCoşkuıı'un yanı sıra Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı yetki- lilerin görev lerinin gereğini yerine getirmediklerinedik- kat çekeceği belirtiTiyor. DYP Kınkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu başkanlığında 9 Şubat IW3 tarihinde. parlamentodaki siyasi parti gruplarının önergesiyle kurulan komisyon. yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarını, bu ayın sonunda ta- mamlayarak raporunu TBMM Başkanlığı'na sunacak. Raporda. Mumcu cinayeti başta olmak üzere, soruştur- ma sürecinde polis. yargı ve istihbarat birimleri arasın- da vaştınun koordinasyonsuzluk ve tutarsızlıklara dik- kat çekilerek araştırma komisyonunun yetkilerini kul- • TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu, yetkisini kötûye kullanarak Mecfis'e 'bilgi ambargosu' uygulayan Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiraf ile eskı DGM Savcısı Ülkü Coşkun'un görevlerinin gereğini yerine getirmediklerine dikkat çekecek. lanmasını engelleyen devlet birimleri uyanlacak. İlk toplantısını l7Mart 1993 tarihinde yapan komis- yonun 2 yıllık çalışma programı. şöyle gerçekleşti: Anayasanın 9X. maddesi ile Meclis Içtüzüğü'nün 102. ve 103. maddeleri uyannca faaliyete geçen araştırma ko- misyonu, görev dağılımı ve çalışma yöntemlerini belir- ledikten sonra ilk olarak Başbakanlık. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı. Adalet. Içişleri, Milli Savunma bakanlıklan. Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı. TRT Genel Müdürlü- ğü, Ankara Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fa- kültesidekanlıklan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakül- tesi Dekanlığı, Istanbul, Ankara ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi başsavcılıklan ilegeçmişdönem- lcrde İçişlcri Bakanlığı yapmış bazı bakanlardan bilgi ve belgeler istedi. Diyarbakır. Batman, Silvan, Mardin ve istanbul'da da incelemelerde bulunan komisyon. Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT, Dışişleri Bakanlığı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilile- rinin yanı sıra 24 Ocak 1993 tarihinde öldürülen Mumcu'ya yöneltilen su- ikasttan sonra sürpriz tanık olarak or- taya çıkan Ayhan Aydın'ı TRT'de Ateş Hattı adlı programa konuşmacı olarak çıkaran program yapımcısı Reha Muh- tar ile Ceial Kazdağk, Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu. eskı Muş Milletvekili Sım Sakık. eski Batman Milletvekili NizamettinToğuç.eski Van Millet- vekili Remzi Kartal. TBMM lojmanlannda 27 Ekim 1993 tarihinde. oğlu MustafaGüngöröldürülen eski Iz- mir Milletvekili ErolGüngör. eski Ankara Milletveki- li Ömer Çiftçi, 23 Kasım 1993 tarihinde emekli Jandar- ma Binbaşı A.Cem Ersever'in öldürülmesiyle ilgili ola- rak Aydınlık Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hikmet Çiçek'in bilgisine başvurdu. Türk bayrağına Çiller kumaşı Başbakan'ın eşi Özer Uçuran Çiller'in, Türk bayrağının kumaşının kalitesiz olduğu uyansının ardından Başbakanlık, ABD ve İsrail bayraklannda kullanılan kumaşlan incelemeye aldı OSMAN AVDOĞAN ANKARA - Başbakan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'ın. "Türk ba>ra- ğL, kalitesiz kumaştan yapılıyor" uyansı- nın ardından Başbakanlık. Türk bavrağı- nın kumaşını değiştirmek için harekete geçti. Başbakanlık'ta görevlı uzmanlar. ABD ve İsrail bayraklannın kumaşlannı inceleyerek Türk bayrağı için yağmur ve rüzgâra karşı dayanıklı daha kaliteli bir kumaş belirieme çalışması yürütü> orlar. Özer Çiller'in uyansı. Başbakan Tansu Çiller'in talimatıylabaşlatılan milyarlar- ca liralık proje sonunda. yeni standarda göre üretılecek kumaştan yapılan bayrak- larla ülke genelinde resmi kurumlarda de- ğıştirilmesinin planlandığı öğrenildi. Hiçbirresmı sıfatı bulunmamasına kar- şın. hükümetteki bakanlar ve üst düzey bürokratlann atanmasından özelleştirme çalışmalanna. milletvekili transferlerin- den yabancı ülke büyükelçileriyle muha- tap olmaya kadar önemli devlet işlerine kanşan Başbakan'ın eşi Özer Çiller. bu kez de Türk bayraklannın kumaşı için devreye girdi. Başbakan'ın eşi olarak pek çok konuda düşünce üretmesinin ve bun- lan eşine aktarmasının doğal olduğunu söyieyen Özer Çiller, Başbakanlık Konu- tu'nda gazetecilere verilen yeni yıl resep- sıyonunda Türk bayrağının kumaşı konu- sundaki görüşlerini dile getirmiştı. Türk bayrağının kalitesiz kumaştan yapıldığı- nı ve bu nedenle kısa sürede yıpranıp. sol- duğunu söyieyen Özer Çi 1 ler,"Bizun ba>- raklann kumaşınu Batı ülkelerinde oMu- ğu gibi daha kaliteli hale getirmek gereki- yor" demişti. Özer Çiller, bayrak kuma- şının polyesterkanşımi bir maddeyleüre- tilmesi durumunda daha kaliteli ve daya- nıklı olacağını da söylemişti. Özer Çil- ler'in bu açıklamalanndan sonra görüşle- rini aktardığı eşi Tansu Çiller'in emriyle bayrak kumaşının değiştirilmesi için gi- rışimlerin başlatıldığı öğrenildi. Başbakanlık'ta yürütülen çalışmalar çerçevesinde. Özer Çiller'in önerdiği ABD ve İsrail bayraklannın kumaşlann- dan örnekler getirtildi. Bu örnek bayrak kumaşlan üzerinde incelemeler yapan uz- manlar, yağmur ve rüzgâra karşı dayanık- lı ve su geçirmeme özelliğine sahip bir kumaş standardı belirlemeye çalışıyorlar. Türk bayrağı kumaşının değiştirilebil- mesi için yeniden düzenlenmesi gereken Türk Bayrağı Yasası ve Türk Bayrağı Tü- züğü'nde, bayrak kumaşının cinsine iliş- kin 10 ayn seçenek bulunuyor. Yürürlük- teki tüzüğe göre Türk bayrağı yüzde 30- 70, yüzde 25-75, yüzde 45-55 ya da yüz- de 50-50 oranlannda; yün, naylon, pol- yester, akrilik, pamuk veya ipek kanşı- mından üretiliyor. Batıkent Uğur Mumcu heykeli yann açılacak ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Bombalı saldın sonucu yaşamını yitiren gazetemiz ya- zan Uğur Mumcu'nun anısına Batıkentli demokratik kitle ör- gütlerince yaptınlan heykel ya- nn açılacak. ÇağdaşGazeteciler Derneği de basın şehitlerinin anısına oluşturulan koruluğa, ilk olarak Ugur Mumcu, Mu- ammer Aksoy ve Onat Kutiari- çin çınar fidanlannı 29 ocak pa- zargünüdikecek. Batıkentli de- mokratik kitle ör- gütleri, yaptıkları ortak açıklamada aydınlara yapılan saldınian kınadı- lar. Batıkentli hey- keltıraş Metin Yurdanur'un yap- tığı Uğur Mumcu heykeli, Uğur Mumcu anısına düzenlenen "Ada- let ve Demokrasi HaftasT kapsa- mında yaşamın- dan kesitlerin su- nulacağı slayt ve sinevizyon göste- rileri eşliğinde Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi Yasemın Par- kı jandarma girişınde yann saat 15.30'da açılacak. Çağdaş Gazeteciler Derne- ği'nin, Atatürk Kültür Merkezi alanında oluşturacagı "Basın Şehitleri Koruluğu n na ilk ola- rak. Uğur Mumcu, Muammer Aksoy ve Onat Kutlar için çınar fidanlan pazar günü düzenlenen törenle dikilecek. Türkiye Orman Mühendisle- Heykeltıraş Metin Yurdanur'un yaptığı Uğur Mumcu heykeli, Batıkent Uğur Mumcu Mahallesi Yasemin Parkı jandarma girişinde yann saat 15.30'da açılacak. ri Odası ile Türkıye Ormancılar Derneği'ninkatkılanyla düzen- lenen törende 60 adet huş fida- nının dikimi de gerçekleştirile- cek. 40 demokratik kitle örgütü- nün katılımıyla düzenlenen "Adalet ve Demokrasi Hafta- sı"kapsamında, "Uğur Mumcu ve Demokrasi" konulu söyleşi bugün saat 17.00'de Dikmen Caddesı No: 122'Aadresindeki Iğdecik ve Hocabey köy der- neklerinde yapıla- cak. Söyleşiye ko- nuşmacı olarak Ankara Üniversi- tesi Siyasal Bilgi- ler Fakültesi ögre- tim üyesi ve Og- retim Üyeleri Derneği Başkanı Prof Dr. Alpasian Işıklı katılacak. Aynı gün saat 20.00'de Devlet Çoksesli Korosu, Cebeci'deki eski konservatuvar bi- nasısalonundabir konser verecek. "Misak-ı Mil- li'ninMeclis-İMe- busan'da Kabulü'' konulu pa- nel. yann saat 11.00'de Dil ve Tanh-Coğrafya Fakültesi Fara- bı Salonu'nda gerçekleştirile- cek. Atatürkçü Düşünce Deme- ği'nce (ADD) düzenlenen pa- nele, ADD Genel Başkanı Sup- hi Gürsoytrak. Prof. Dr. Seçil Akgün, Prof Dr. Süıa Akşin, Dr. Sıtkı Ayduıel ile ADD kurucu üyesi Prof. Dr. Özer Ozankaya konuşmacı olarak katılacak. GALERI • ATÖLYE ^ ^ ^ H• 293 89 78 f 3HAT1 MÜHSİN BİLYAP RFSÎM SERQİSÎ *İMqt kİRİf "IHEVF* IFII dfNİzdm.' 25OCA)<. 12 Ştt»ı ) 995 GALERİ CEP hikU C.I M*ov. Sl S,, 9 Iınc' IH 245 19 96 ALKENT ACTUEL ART 21 .x 15 1995 \ y 1995 AFANASIE OPREA Resım Setgısı Tepecik Yolu F3-18 Etıler Ist Tel: I021JI 257 J6 84 SAMAT MEVKEZİ NÜZHET KUTLUĞ UZAY II Resim Sergisi 18 Ocak-25 Şubat 1995 C*"ıonbey Halöıkörgozı Cad Sobı Sok 21.2 ••' 0 212)232 09 20 233 45 11 ACELE 3 yaşındaki oğluma bakacak universıteye hazırlanan veya açık öğretim öğrencısı bayan anyorum. Tel: 512 05 05 (488-453) TEŞEKKÜR Gerçekleştırdıği başarılı amehyatla beni sağlıgıma kavuşturan Cerrahpaşa Tıp Fak. Cerrahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sn. Doç. Dr. CİHAN LRAS'a, Dr. M. HAKAN TEKELtOĞLL'na Gürkan-C serv isinin görev abidesi Hemşire SABfHA K l RTLLDlfŞa ve diğer hemşirelerıne. _ ^İ"^ S^ki^ter FATMA ÇAVL ŞOĞLU'na, ' x * ' sürekli yakın ilgilerini gördüğümüz değerli bilim adamı Sn. Prof. Dr. SEDAT TAVŞANOĞLU'na, aile doktorumuz Sn. l zm. Dr. MECDl ERGÜNEY'e, ameliyat öncesi tanı \e yaklaşımı ile benı yönlendiren. bilınçlendıren Gast. bilim dalından Sn. Lznı. Dr. AHMET DOBRUCALrya ve aynı bölümden sevgili arkadaşım Kim. Müh. SEMİH AYDOĞDl \n teşekkürü bır borç bilırim.. ALt EROL EDEOĞLU Sevinçliyiz, çünkü, uluslararası ödül kazandık. Aksamlarda nostaljıyı, dans müziğini, tangoyu bizimle yaşayabilirsiniz. Cumartcsi 15.OO'te danslı matinelerimiz devam ediyor. r Restaurant Cafe — Bar TeL: 2510OO0 Fax: 252 7580 Sponsored by Grafıkerier Meslek Kurulufu Desıeğıylt II. KURUM KİMLİĞİ KONFERANSI FAALİYET RAPORU TEKFENBANK //. Corporate Ideııüty Conference • Annual Report 2 ŞUBAT 1995 MARKEITNG GTÜRKTVEd KONFERANS I2 45TKAYIT VEKAHVh Coffte and repılraUon I3I5THOŞGELDİNİ7. Vttkomı I U I I T A Ç D - I Ş K C I M ' S M A S İ Krynote ipeedt BIRİNCI cmjRl M/ VIOOKKAKIK Fırsl Sessıaı/ 13.35V FAALİYET RA>**)*<1 KAÇINILMAZ BR tLETlŞlM Vh DBNim.M AKAriDIR Annual repori UJ <tv rarfHiai 1001 Jc ı ccrporaıe coırvnunii'utioıı ıind conttoi hialıyet Raporu"nuıı tnrtlct Mildo*ı kuııJtrrctır' hddh>ei Raporündjjı. ıl^m kcsınıltriii bcklenlılaınclaıUı Kurunıun. v^h»nu Joficnııruic kcıtdutc. • ATTtLAM OCHD AVC • MliHMbTKRIhN •II;KFENBA.NX • AYKITKOKSAI ATT • ALİATIFBIR /\iudolu l Tnıvercıtetı • l'ANSEN BAŞARAN faali)tfi raporunun deçen ncdu ' IKINCKm>K( WM(ll)hKAI(>K Second Sessıon/ Modrralor I4:45T KURUMUN KRİSTALLEŞMIŞ GORÜNTUSi; OLARAK FAALİYET RAİ'dttl 1 Annual repon 0ı ıhe cryslûUızrd anaçr of the company Kuruflı lcımljğuıuı \uı%\ uiburUn. laalıye' r^poninaiıaâı! yjnMr' Fa^lıyet Râporunun sozel kımlık un>urları runua gor>ct kınılık uıu.urUn • l lll/\VılKKAVI'N(1' (."uiairova Ciruhu • ARZl ÇEKKCİb SabalK! Holdıng • UO.AFRANCIS NtLnapns Thonıpson • KERCXINHVRKL Bozcll J*oua/ 16.00Y ÇAY SAATİ/ Tta nme l'ÇUSCÜ OTURl'M/ MCX>ERATC* Thırd Sessûn/Hodrraor • AYKLT KOICSAL ATT 16:K)T KLIRUM K1MLIĞİNİ FAALİYET «TİMUÇİNUNAN RAPORLiNA YANSITMADA RPM R^Ur YARATKTILIK • ŞAHİN TEKGl'NDUZ Cretıimıty tn rrflecnng thf corfiorııtr Parajtms tdrnnıy to ıhr amual rtpon • AHMET KAYAC1K (>nt«kt donem raporianyla uyunı sorunu Kayscık BjsiMftnıjı ve nulzcmt sc<,uııı ıie kurum »ATtLLA AKSOY kunlığının liınlısı Yaıı unın t< ı^ııolojıleTin Aksoy Mıtbun sunduğu yenj s«ç enekla 7 45VORNEKOLAY CaSeSmây Tctlaıhank fabya nporlırı ' 19^1 yilı faâlıyei raporu. GnıphıS'Annuat Report4ı< 'Dımyjnın en lyı otı ^ jrj>utda goslmlmı^lır) • BltLEVT ERKMEN (>zgun sunui Aykiii Koksal ATT 18 * ) • SALUMDAN GELECEK St*ULAR. TARTIŞMALAR IJufilıeıns aılâ rrnittrks from ıhr nudınıcr \tlt)V KClNFERANSIN KAPANIŞI Cfastng tfthr ctmfnnvc İstanbul ^ > MÖVENPİCK HOTİL Lülfen goiKkrini^. . (212) 264 43 92) AVC Pazarlama ve Iletişim Hizmellen Gnılnj 82 | Adı Soyadı _ _ _ | Fırmada Görcvi ş lFax: 1212)282 69 27) Eskı Bııyıikdere Cad. No: 31 IV Levent 80650 Isıanbul Tcl: (212) 2809112 2 Şubat 1995'ıe yapılacak olan II. Kurum Kımlıgı Konferansı çalışmast için yer ayırtmai. ıslıyorum (istiyoruz). Kaülım Ücreti: 1600.000 (KDV Dahil) Firma Adı I Fatura Adrcsi (KDV içinde falura göndcnlecek) . I I Telefon - Vefgi Dairesi Fax -No AVC Pazarlama ve İletişim Hizmetleri Gnıbu adına Z İş Bankası IV. Levem Şubesı 195 240 D Akbank Uvenı Şb. 26773-2 no.lu hesaba yalırdım. Dekont kop\a>ı ektedır. Zl Çekımi/i Gönderiyoruz. Z Tahbilal ıçîn lütfen bir cleman gönderin. (tslanbul ıçın geçerildir. I Tanh / / 1995 En son başvuru lanhı 1 Şubal 1995 AVAM KAMARASI The Bar B U AKŞAM AĞLAMAKVE GÜLMEK İlhan Selçuk 9. bası60.000(KDV içinde) Çağdaş Yaymları Türkocağı Cad. 39-41 Cağaloğlu-İstanbul Ödemeli gönderibnez KURUÇEŞME DİVAN KARŞIS1NDA, HEM SU ÜSTÜNDE HEM YERALTINPAYIZ. GELEN GEL6İN Bılgı O532 213 63 97 Nüftıs ve emekli cûzdanım, Zıraat Bankası emekli hesap cûzdanım. sağlık kamem. sağlık heyet raporum çalınmıştır. Hükümsüzdür. NERMINKVŞ Süriicü belgemi kaybettim Hükümsüzdür. NURETTİN DÜZEN Kimlıgimi kaybettim. Hükümsüzdür. ŞEHMVZ BAŞKAN 07.00-08.30 Sabahın ilk Işıklan 08.30-09.30 Basında Haber 09.30-11.00 Sabahın ilk Işıkları-Devam 11.00-13.00 Güneşli Dakikalar 13.00-15.00 Sanat Gündemi 15.00-18.00 İstek Taksî 18.00-20.00 Bir Alböm 20.00-24.00 İstekler (Sevgi Çağlayanı) 24.00-07.00 Gecenin Sesi Haber Saatleri: 10.45-11.45-12.45 16.45-18.45-20.45-24.00 08.00 Sabahın Nağmeleri 11.00 Enstrümantal 11.30 Sevgi Bahçesi 14.00 Gûldeste 17.00 Sevdiğmiz Sesler, Sevdiğiniz Şarkılar 18.00 Fasıl 19.00 Tasavvuf Müzığimizden Seçmeler ve Sohbetler 20.00 Seçme Eserler 23.00 Sevilen Şarkılar Haber Saatleri: 11.00-12.00-13.00-17.00-18.00-19.00-21.00 iziM musiKimiz. Türkiye îşçi Partisi Fatih tlçe Başkanı, DİSK Kimya-İş, Keramik-İş, Sosyal-İş sendikalan uzmam Devrimci Arkadaşımız CEZMI AKSOY'U kaybettik. 27 Ocak 1995 Cuma günü Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığf nda toprağa verilecektir. Tüm dostlarına duyurulur. TÜRKİYE İŞÇİ PARTİLİ ARKADAŞLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog