Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

.27 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER |Son iuzlaşma 'arayışı da sonuçsuz kaldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-SHP-CHP bütünleşmesınin "parti vanşına" dönüşmemesi \e adaylar arasında bir uzlaşma sağlanmasına dönük diin yapılan son girişıtnler de sonuçsuz kaldı. SHP Grup Başkanı Seyfi Oktay, Grup Başkanvtkiü Ercan Karakaşıle SHP -milletvekilleri Aydın Güven Gürkan, Hikmet Çetin, 'önceki gûn Murat Karayalçjn ile temas kurarak, ;uzlaşmaya gidilmesıni 'önerdiler. Karayalçın, konunun CHP Genel Başkanı Deniz Baykalıle Jlideradayı Mümtâz Soysal'ın ;tutumlan alındiktan sonra bir karara varabileceğini jbelirterek, yine üçlü yönetim iönerisini gündeme getirdi. lUzlaşma aramak amacıyla Igirişimde bulunan aynı SHP jmilletvekilleri diin ılk önce CHP lideri Baykal ile •görüştüler. Baykal. göriişme sonrasında, yeni bir yaklaşım ve oluşum konusunda aydıntanmayan birçok nokta pldugunu belirterek. "Bu konuda ben umutlu değilim. •Gördüğüm manzara bana umut vermiyor. Bunu arkadaşlanmla beraber tespit ettik" dıye konuştu. Baykal, birleşme kurultayına dayanışma ve bütünleşme içinde girilmesinin her ikı parti içinde yararlı olacağını vurgulayarak. "Arkadaşlanma bu anlayışa katkj yapmalannı beklediğimi, bunun gcregini yerine getirme anlayışı içinde olduğumu ilettim" dedi. Ercan Karakaş da. kurultaylann sağlıkli bir sonuca varabilmesı için var olan tablolann dışında yeni biroluşumun yaratılması konusunda Baykal'a görüşlerini ilettiklerini söyledi. Karakaş, "Sayın Baykal, bize yeni bir oluşumun alryapısının kunılamayacağuıı b Sosyal ile göriişme SHP mıllctvekıllen, daha sonra Mümtaz Soysal ile bir araya geldıler. Sonuç çıkmayan bu toplantıdan sonra Mümtaz Soysal. "Arkadaşlarla her defasmda göriişmek benim için zevk oluyor. Yîne göriişfük, beraber giilüştük. Giile oy naya gidiyoruz, bayram şenlik demedik mi?" dedi. Gazetecilenn, "Kaç kişi gküyorsunuz" sorusuna Soysal. "3'lü şenlik olacak demedik mi, öyle gjdiyoruz"yanıtını \erdi. Mümtaz Soysal, "Uzlaşma konusunda bir gelişme var mı" sorusuna, "Delege bakacak ona"karşılığını verdı. Ercan Karakaş da. "Sayın Baykal'la göriiştük. Sayın Baykal, bu noktadan sonra bir uzlaşma orfamı görünmediğini soyledi Sayın Hocamıza. bazı kaygılanmızı, delegelerden edindiğimiz izlenimleri anlattık. Sayın Soysal'ın adaylığı kesinleşti. Kendlsine başanlar dileyerek aynlıyoruz. Vann (bugün) iki liderin adaylıklannı resmen açıklamasıyla sonuç kesinleşecek" dedi Ercan Karakaş. "Soysal'a destek veriyor musunuz" sorusuna. "Sayın Hocamız, delege karar verecek dedi. Biz de gereğini yapacağız"karşıfığını \erirken. sorunun tekrarlanması üzerine Soysal araya girerek, "Herhalde, aleyhime çanşmayacaklar"dedi. Aydın Güven Gürkan da, sorulann kendısine yönelmesi üzerine. adayltgının hıçbır zaman söz konusu olmadığını belirterek. "Sayın Baykal'a gitme duşüncesi Karayalçın'dan kaynaklanmıştı. Sa>ın Karayalçın'a yaptığımız temaslar hakkuıda bilgi vereceğK" diye konuştu. Çetin'in açüdaması Görüşmeler sonrası Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlayan Hikmet Çetin. "Kunıltayın bir yanşa, partiler arası yarışa dönüşmemesi gerekir. İki parti, haydi yanşaüm diye birteşernez" dedi Çetin, görüşmelerden bir sonuç çıkıp çıkmadıgına ilişkın bir soruyada, "Deniz Baykal, bu konuda bir altyapı olmadığınu kendısine ciddi bir öneri gelmedigini söyledL Bir uzlaşma sağlanamadı"karşı 11gını v erdı. SHP-CHP bütünleşme kurultayıyarın Yann gerçekleştirilecek birlik kunıltayında liderlik koltuğuna kimin oturacağını delegelerin vereccği oylar belirleyecek. SHP Grup Başkanvekili Adnan Ekmen, liderlik yanşında Baykal'ı destekleyeceğini açıkladı SHP'de Baykal firesiTÜREV KÖSE ANKARA-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, SHP milletvekilleri, yönetıcilen ve delegeleriyle yaptığı görüşmelerde. "Sadece CHP'lilerin değiL SHP'lilerin de adayı olmak istiyorum" dı> erek destek is- tedi. Baykal'ın bugün adaylığını açıkla- yacağı basın toplantısında bazı SHP yö- netıcilerinı de arkasına alacağı bıldırildı. SHP Grup Başkanvekıli Adnan Ekmen, Baykal'ı destekledıgıni açıkladı. SHP lı- deri Murat Karayalçın'ın. Doğu \e Gü- neydoğu delegelen üzerinde etkilı oldu- ğu yorumlan yapılırken aynı zamanda Batman Millervekiliolan Ekmen'in. Bay- kal'ı desteklemesı dikkat çektı. Baykal, yarın yapılacak bütünleşme kurultayına. CHPGenel Başkanlığı'ndanıstifaederek gideceğinı \e "SHP çatısında karar kıb- nırsa CHP'nin, protokole a>kın olarak feshedilmemesi durumunda siyasal yaşa- Baykal cephesi Baykal, SHfye yÜMenİyer Baykal, SHP yönetıcilen ve delegeleriyle yaptığı görüşmelerde "Sadece CHP'nin değil, SHP'nin de adayı olmak istiyorum" diyerek destek istedi. Baykal. CHP Genel Başkanlığf ndan istifa edeceğini bildirdi. mını noktalayacağım" bildirdi. Baykal. bugun parti meclısi(PM)veil başkanlan toplantısının ardından adaylı- gını resmen açıklayacak. Baykal. kurul- taya hazırlanırken SHP'lılerle yakın te- masa gırdı. Baykal. önceki gün SHP mıl- lenekillen İbrahimGürsoy.Mustafakul. Sinan Yerlikaya. Salman Kaya, .Mehmet Alp. Muhammet Kaymak, Vfehmet kah- raman. Adnan Ekmen. Güler İleri. Mus- tafa ^ ılmaz ile PM üyesı Arif Sağ ve Çu- kobirlık eski genel müdürü olan. Adana BüyükşehirBeledıyeBaşkanlıgı"naaday gösterilmedıgi için de Karayalçın "a çok tepki duyan Sedat Doğan ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonunda. kulıslerde Mustafa Kul, Mehmet Kahraman \e Mehmet Alp'in Baykal'a yaklaşabilece- gı konuşulurken, Adnan Ekmen ile Sedat Dogan'ın desteklennı açıkça bildirdıkle- ri öğrenıldi. Görüşmeden sonra Kahraman. "Ben bireysel karar vermem'' derken. Adnan Ekmen ıse "Bajkal'ı destekliyonım. l (,üncü bir aday üzerinde uzlaşılsın iste- dik. ama olmadı. Şimdi üç adav >ar, biri- nitercihettim"dedi. Sedat Doğan da Baykal'ı destekleyece- ğini açıkladı. Baykal'ın SHP'lilerle gö- rüşmelen sırasında, "Tepedeuzlaşma sağ- lanamadı. Bi/ tabanda bir araya gelelim, partiyi büviitelim. Ben sadece CHP'lilerin degiL SHP'lilerin de adayı olmak istiyo- rum" mesajı verdıSi öğrenildı. Baykal, dün Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlar- ken. SHP'lilerle görüşmeleri konusunda "Çok olumlu izlenimler edindim, çok gü- zeL Arkadaşlaıia biiyiik ölçiide bir anla- yış birtiği içinde olacagız" dedi. Baykal. adaylığı konusunda da bugün parti mec- lisi ve il bajkanlan toplantısından sonra bir karar alabılecegıni bildirdi. Baykal. kurultayagiderkenbırkilitlenmeolupoi- madığına ilişkin soruyu. "Kilitlenme yok"dıye yanıtladı CHP lideri, Karayal- çın ile bir kez daha görüşüp gönişmeye- ceğine ilişkın soru üzerine de "planlan- mış bir şey*olmadıgını söyledi. Karayalçın cephesi Murat Karayalçın çekilmeyecek Karayalçın cephesinde, "Hem CHP adında birleşmek hem de Baykal'ı genel başkan seçmek, SHP'nin CHP'ye iltihakı demektir. Kabul edilemez" değerlendirmesi yapılıyor IŞIK KANSL ANKARA -Bütünleşme ku- rultayı öncesi Murat Karayal- çm'ın adaylıktan çekılmeyeceği- nı ifade eden SHP lıderınin kur- maylan. "Hem CHP adında bir- leşmek hem de Deniz Bay kal'ı ge- nel başkan seçmek, SHP'nin CHP'ye iltihakı anlamına gelir. Bu durum, SHP açısından kabul edilemez'* görüşünü sav unuyor- lar. SHP lideri, hükümetin deva- mının önemine isaret ederken yann yapılacak kurultay arife- sinde iktıdar kartını daha açık ıfadelerle ortaya koy maya başla- dı. SHP Genel Başkanı Karayal- çın, dün partisinın merkez yürüt- me kuruluyla son değerlendır- meleri yaptı ve ıl başkanlan ile aörüştü. Karayalçının kurmay- lan. bütünleşme kurultaymda CHP çatısı altında birleşmenın bir zorunluluk olarak ortaya çık- tığını belirterek görüşlennı Cumhuriyet'e şöyle aktardılar "Çatının CHP olması bir zo- runluluk 0bi. Çünkü, üçte ikiço- ğunlukbulunarak CHP'nin ken- disini feshetmesi kolay değil. CHP çatısı altında hirleşildiği takdirde ve Baykal da genel baş- kan seçiiirse bu, SHP'nin CHP'ye iltihakı anlamına gelir ki. kabul edilemez bir durum- dur. Eğer böy le bir gelişme olur- sa. SHP'lilerin kendi partilerini feshetmeleri için Murat Karayal- çın'ın bile gücü yetmez. Dola>> sıyla CHP çatısı olduğu takdirde genel başkanın SHP'den. yani Murat Karayalçın olması gereki- yor. İki parti de kendini bir şekil- de aynada görebilmeli. Eğer ilti- haka benzer bir durum ortaya çı- karsa SHP kendini feshetmez. Kaldı ki, Aydın Guven Gürkan ile Mümtaz Soysal'ın da öyle bir durum ortaya çıktiğı takdirde SHP'nin feshedilmemesi vönün- Soysal cephesi Soysal'ın hedefi partiyi kurtarmak AYŞE SAV IN ANKARA- SHP-CHP bütünleşme kurultaymda 3. aday olması beklenen Ankara Millefvekili Prof. Dr Mümtaz SoysaL destek arayışlannı sürdünirken. "partiyi kurtaracak bir yönerime inti- yaç olduğunu" \urguladı ve seçilmesi durumunda "partide yenilenme" ola- cağını söyledi Soysal, "İki genel baş- kanı da yönetime almam" sözlenne, "Bu, ikisine de önem vermiyorum de- mek değil. Benim şahsi kaprisim de de- ğil. Şu anda delege, bir siire için yöneti- mi yeni bir yapıya terk etmelerini isti- yor"diye açıklık getırdı. Soysal. bir arkadaşına aıt büroda de- legelerle görüşmeler yaparken. y andaş- lan; Eskışehır. Afyon. Denızlı. Isparta. Antalya. Gazıantep. Kaysen. Zongul- dak. izmırveTrakyabölgesındeki ılle- nn delegelennden büy ük ölçüde destek bekledıklenni söylediler. Soysal'ınbü- rosunda yapılan görüşmelerde "Statü- ko mu, değilim mi?"seçeneklerinin or- taya konduğu ve Soysal ın özellikle Do- ğu \eGüneydoğubölgesındckıdelege- lenn tepkisıne yol açan Kürt sorunu ile ilgılı görüşlerini anlattığı bıldırildı. Soysal, kamuoyunda gordüğu desteğın delegeler bazında karşılığı olmadıgına ılışkin sa\ lara. şu yanıtı verdı: "Ben delegenin bir görevi olduğunu düşünüyorum. Vapı farklı olsa bite de- lege, herşey den önce kendi partisini dü- şünen insandır. Kurultay, ihsan dağıtı- lacak bir yer değil. Partiyi kurtaracak bir yönetimi oluşturmakdelegelerin gö- revidir." Soysal. dün akşam Dışişlen Bakan- lığı Konutu'nda SHP lideri Murat Ka- rayalçın ile yaklaşık 1 saatsürenbırgö- rüşme yaptı. Göriişme sonrası gazete- cilerin sorulannı yanıtlayan Soysal. bu istegın Karayalçın'dan geldiğinı belir- terek adaylıktan çekılip çekılmeyece- ğıne ılışkin bir soruya. "Ben niyeçeki- lecek ınişim?" yanıtını verdı . "Seçile- mezsenb partide kalırmısınız" sorusu- na da Soysal. "Bakanm"karşılığını verdı. de bir anlaşmaya vardıklannı duyduk." Deniz Baykal'ın SHP mıllet- vekıllen ile görüşmeler yapma- sının bir amaca ulaşamayacağı- nı savunan Karayalçm'ın kur- maylan. parti içinde SHP lıden- ne karşı 19 muhalif olduğunu. bunlann sayısının. koşullar kar- şısında Karayalçın'a yakınlaşa- bıleceklenni savundular. Doğu ve Güneydoğu delegelerinin ço- gunluğunun Murat Karayal- çın'dan yana tavırkoyacaklanna ınanan aynı çevreler, "Deniz Be>; tepede ilişkiter kurarak bir nok- taya varmaya çahşıyor. O>sa biz, tabanda, Tiirkiye'yi gezdik. SHP ve CHP'li delegelerle görüştük. Kimsenin oyu. kimsenin cebinde değiTjJediler Hükümet kozu SHP lıderine yakın kaynaklar, Karayalçm'ın. bütünleşme ku- rultayından sonra hükümet or- taklığını sürdüımekte kararlı ol- duğunu vurgulayarak şu görüşle- ri dile getırdıler: "Karayalçın, hükümerten ay- nlmak istemiyor. Bugüne değin. hükümetteki bütün olumsuzluk- lan üstümüze almışız. Önümüz- deki iki y üda da beklenen olum- lu gelişmelerden de yararlanma- byız. Meclis'ten istenilen yasala- nn çıkanlacağı, ekonominin dü- ze çıkacağı diişüncesindeyiz. Bunlan bildiği için A.NAP. hükü- mete talip. Bunlann meyvesini yemek istiyor. Bir ay önce hükü- metten av nlsay dık. memura yüz- de 100 oranında zam verileme- yecek. Karayalçın. hükümerten aynlmavarak en yakın sürede kurultaya gidilmesinden yana. Bizim tahminlerimize göre, 1995 yılında seçim yok. Seçim, 1996'da, yasal süresi içinde ola- cak. Eğer Türkiye'de biiyük bir anormallik olmazsa, 1996'ya ka- dar kendimizi toparlanz." Söz konusu kaynaklar. Kara- yalçın ile Baykal'ın bir araya gel- meleri için aracılık yapanların bulunduğuna işaret ederek. "So- mut bir gelişme olmazsa, öneri gelmezse.göriişmelerininbiran- lamı olmayacak. Olay lar. kilitten- meye doğru gidiyor. Ancak, siya- sette bir-iki günde çok şeyler de- ğişebilir. Tekrar bir araya gelebi- lir, anlaşma sağlayabiliıier. An- cak, Murat Bey, adaylıktan çekil- meyecek. Ancak, üzerinde anla- şacağı bir aday gündeme gelirse çekilecek" dedıler. POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Hocaefendi... 'Hocaefendi'yi ben 1975 yılında Izmir'in Kemalpaşa il- çesiyle Balıkesir'in Edremit ilçesi yakınlannda kurduğu 'Nur Kamplan'nda tanıdım. Gözden ırak, ormanlık alan- larda kurulan bu kamplarda Fethullah Gülen, yaşları 8- 15 arasındaki çocukları eğitiyordu. 1975 yılında ortaya çıkardığım bu kamplarda yoksul Anadolu çocuklar/ önceden hazırianan bir program çerçe- vesınde yetiştirılmeye başlanmıştı 'Nur Kampları'nha. Kamplarda, yaşları 25-30 arasında değişen 'ağabeyiler', 'Atatürk düşmanlığı' aşıladıkları körpecik beyinlere şöyle sesleniyortardı: "Ceberrui devlet yıkılacak, şeriat gelecek..." 'Nur Kamplan'nm 'ağabeylen' ünıversıte öğrencileri ya da üniversitede görev yapan genç asistanlardı.. Ege Ünıversitesı Kimya Bölümü asıstanlanndan Dr. Mu- zaffer Ayvaz, zeytinyağı tüccan Hacı Arif Çağan, Avcı- lar Köyü'nden Hacı Ahmet Ambarlı, tuğla fabnkası sahi- bi Osman Aykut yakalandıklarında DGM savcıiığında şu ifadeyi vermişlerdi: "Kamplan düzenleyen Fethullah Gülen'dir..." Olay. 1975 yılı temmuz ayında meydana geldi. Biz o ta- rihte Izmir DGM Savcı Yardımcısı Edip Özyörük'e gördük- lerimizi aktardık. Böylece Fethullah Gülen adını kamuoyu ilk kez duydu. Şimdı aradan yaklaşık 20 yıl geçti. Çok satan gazetele- rimız Fethullah Hoca'yı kamuoyuna tanıtmaya başladı. Biz de Fethullah'ın açıklamalannı okuyup onu tanımaya (!) baş- ladık. • * • Fethullah Hoca, Hürriyet'e "Bir kere oy verdim" diyor, Sabah'ta ise Nuriye Akman a "Hiçbir zaman oy verme- dım"diye konuşuyor. Hangısinin doğru olduğunu bilmiyo- ruz, ama tek bildiğimiz Gülen'in 1980 öncesi Adalet Par- tisi'nı, 1980 sonrası ANAP'ı, şimdilerde ise DYP'yi, dola- yısıyla Tansu Çiller'i destekledığidir. Fethullah Hoca sorulara pek içten yanıt vermıyor. Her za- man olduğu gibi 'takıyye' yapıyor. Örneğın Turgut Özal'la tanışıklığını anlatırken 1977 seçimlerinde Özal'ın Izmir'den MSP adayı olduğunda onu desteklediğinı gizliyor. Fethullah Hoca, Silahlı Kuvvetler'deki Fethullahçı su- baylarla ilgili olarak da şunlan söylüyor: "Beni tanıyan insanlardır, değildir. Camiye gelmişlerdir, vaaz dınlemışlerdir, değildir, bilemem ben onu da. Belki askerin içinde de ordunun içinde de bu denen şeylere ina- nanlar vardır. Bilemiyonjm, öyle olduğunu zannedenler, vehmedenler vardır. Bu manada bir Fethullah yoktur. Fet- hullahçı yolu yoktur..." Hoca, tıpkı bize gönderdiği tekziplerdeki üslubu kulla- nıyor kendısine yoneltilen soruyu yanıtlarken. Yanı 'takıy- ye'yapıp işin içinden sıynhyor... Hoca, Müslüman kişi yalan söylemez, doğru bildiğini söyler. 'Vardır, yoktur, olmuştur' gibi sözcük oyunlarına Müslüman kişi girmez. Hocaefendi, düpedüz gerçekleri saklıyorsun; bu yüz- den cehennemde 'cayırcayır' yanacaksın... • • • 20 yıl önce Fethullah Hoca'nın Kemalpaşa ve Edremit yöresindeki 'NurKamplan 'nı ortaya çıkannca yer yerinden oynamıştı. Demokratik kitle örgütleri ayağa kalkmıştı. Fet- hullah Hoca ise ortalıkta yoktu. Dün bir kez daha 20 yıl önceki dizi röportajımı okudum, çektiğim fotoğraflara baktım... Kamplardan çekilmjş bir fotoğraf.. Bir tabelada şunlar yazılı: "Izinsizgirilmez..." Altında ise bir başka yazı: "Imam-Hatip Yüksekokul Talebelerini Himaye ve Yetiş- tirme Derneği Kampı..." Işte bu kamplarda 8-15 yaşlarında yoksul Anadolu ço- cuklan laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti düşmanı ola- rak yetiştiriliyordu. Aradan 20 yıl geçti ve bugünlere geldik... Fethullah Hoca güçlendı ve palazlandı. Okullan, gaze- teleri, televizyonları, radyoları ve dershaneleri olduğu söy- leniyor, yazılıyor. Fethullah Hoca bakın özel okullan konusunda ne diyor: "Ben duygu ve düşünce itibanyla bu kurumlan destek- lerim..." Olmadı Hoca, olmadı... Bu okulların, dershanelerin arkasında ktmler var? Para- lar nereden geliyor? Hakem heyeti denılen topluluğun ba- şında kım var. ne iş yapar? Onları açıklaman gerekir... Söyle bakalım Hoca: "Biremekli vaizın askeri lıselerde, polis koleji ve akade- milerindeki 'şeriatçı örgütlenme'de adı neden geçer?" Fethullah Hoca, Sabah ve Hürriyet'te kendisini aklama- ya çalışıyor... Kim inanır buna? Oyun içinde oyun... Hedef, 2 bin yılıdır... Bugün şeriat isteyenlerin tek amacı ordu ve polis için- de, devlet kurumlarında iyice örgütlenıp darbeyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmektır... Başka ne söylenir... • • • Zaman gazetesinin Almanya'da oturan ve ilhan Murad kod adını kullanan ilhan Bardakçı adlı yazan 'maskesı' dü- şünce paniğe kapıldı. Bu telaş niye Sayın Bardakçı? Siz casusluktan yargılanıp hapis yatmadınız mı? Zaman gazetesı okurlan beni telefonla arayıp aynen şöy- le dediler: "Elinize sağlık, İlhan Bardakçı 'nın kim olduğunu saye- nizdeöğrendik..." Fena mı yaptık İlhan Bey... Cillerden Yılmaz'ın iddialarına yanıt: 'DYP ruhu, parayla satın alınmaz'ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Tansu Çiller, ANAP lideri Mesut Ydmaz'ın. "DV P'nin, devlerten alacaklı miiteahhitlere, paralanna ka\ uşrtıalan için ANAP'tan milletvekili transfer etmeleri şartı koştuğuna" ilişkin iddiasına açık yanıt vermekten kaçındı. Çiller. partisini kastederek "Bu ruhu, para ile pulla satılır diye karalamaya çalısanlara acryorum" dedi. Çiller. DYP'nin demokrasi mücadelesı vermiş bir 'ruhun' ürünü olduğunu da savunarak "Bu nıhu tercih etmeyenlere acıyorum, Bu anlayışta olan bütün arkadaşlanm: tekrar buraya da\et ediyorum" dıye konu^tu "Kürsiide ağlayan Başbakan "olarak anılan Çiller. dün de aynı sahney tekrarladı ve ülke sonınlannın güçlügünden söz ederken gözleri buğulandı Partisinın grup toplantısında konuşan Çiller. Yılmaz'ın. DYP'lilerin bazı müteahhitlerden. ANAP'tan milletvekili transfer etmelerini istediği yönündeki iddialanna ılk kez yanıt veren Çiller. bu konudaki soru ışaretlerine açıklık getiremedi. Çiller. transfer teklıfi konusuna 'dolaylı' olarak değinirken. DP. ÂP'den DYP'ye uzanan 'ruhu' anlatarak konuya girdi. Yılmaz'ı isim vermeden eleştirirken "Korkak ve kaçaklar, bu ruhu anlamaz" dıyen Çiller. "Bu ruhu, bu anlayışı tercih etmeyenlere acıyorum" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog