Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

27 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Boğaziçi yasa taslağındaki imar affı maddeleri törpülendi. 'Ayncalıklı ruhsat' anlayışı egemenliğini koruyor Plansızhk yasaya baglanacakOKTAY EKİNCİ Başbakan Tansu ÇUIer'in 'İs- tanbul'a el koyma' planındaki en önemli operasyonu oluşturan 'Boğaziçi ve su havzalanııa' iliş- kin yeni imar yasası taslaği, ka- çak yapılaşmayı önleme adına bu kez 'plansız yapılaşmanm'önünü açıyor. "İstanbul İçme Suyu Havzala- n ve Boğaziçi Koruma ve İmar İdaresi Teşkilatımn Kuruluş ve Görevieri Hakkında Kanun Tasa- na" adını taşıyan yeni yasal dü- zenleme. eger lasarlandığı şek- liyle' TBMM'den geçerse, artık Büyükşehir Belediyesi'nin sü- rekli ertelediği "Nazım Planı Ta- mamlama' çalışmasının da bır anlamı kalmayacak. Çünkü plan- da hangi kurallar getırilirse geti- rilsin, Istanbul "un en fazla korun- ması gereken bölgelerinde bu ye- ni yasaya dayanılarak imar ve in- şaat uygulaması yapılabilecek. Dahası, bu alanlardakı yeni imar planı kararlannda da Nazım Plan yine dikkate almmayarak doğrudan 'hükü- mete bağh' bir kurul tarafından isteni- len her türlü degişiklik de onayianıp yü- rürlüğe sokulabilecek. Geçen günlerde Bakanlar Kuru- lu'nda % prensipolarak' kabul edildikten sonra TBMM'ye sunulmak üzere son şekli verilen İstanbuTa el koyma yasa taslağı" Boğaziçi öngörûnüm, gerigö- rünüm ve etkılenme bölgeleriyle kentin kuzeyindeki içme suyu havzalannı. Karadeniz kıyılan- na dayanan geniş ormanlık alan- lan da ıçine alacak şekilde 'imar yetkileri bakımından' Başbakan- İığa bağlıyor. Bayındırlık ve lskân Bakanı Halil Çulhaoğlu'nun karşı çık- ması üzerine, bu bölgelerdeki ka- çak yapılann "para karşıhğında af&nı' öngören maddelerinde son anda değışıkhk yapılan taslağa göre, aynı bölgelerdeki imar ve planlama yetkileri 'İstanbul İçme Suyu Havzalan ve Boğaziçi Koru- ma ve İmar YUksek Koordinas- yon Kurulu' tarafından devralı- nacak. Başbakan ve ılgili bakan- lardan oluşan koordinasvon ku- rulunun kararlannı ise fstanbul Valisi başkanlığındaki 'Koruma ve İmar İdare Heyeti' yürütecek. Yine bakanlıklara ait il müdürle- rinden oluşan bu heyetin altında ise 'u>"gulamadan sorumlu" ola- Dünyanın en değerii SfTlerinden Boğaziçi öngörûnüm bölgesindeki kaçak inşaatiar özgûrtük dönemi yaşıyor. rak 'Koruma ve İmar Başkanlığı' altın- da yeni bir kuruluş oluşturulacak. Böy- lece Istanbul'un yaklaşık 1-3'ünü kap- sayan bir kesimde, "Bakanlar Kurulu, il müdürliikleri ve vaiiüğe bağlı başkan- hktan oluşan' bır bürokratık hıyerarşı içerisinde. imar ve inşaat uygulamalan artık bu yasaya göre sürecek. Taslağm bu genel yapısına uygun dü- şen diğerbirhükmü ise söz konusu böl- gelerdeki imar denetimı için de beledi- ye zabıtası yerine 'yapı polki' denilen ve yine valiliğe bağlı çalışacak yeni bir 'imar zabıtası teşkilaü'nın kurulması. Taslağa göre bu teşkılat Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'ndaki yetkilere de sa- hip olarak görev yapacak. Yasataslağının özellikle 'imar koşul- lannı' belirleyen maddelerinde de yü- rürlükteki 'Boğaziçi Yasası' ve Boğazi- çi Imar Planlan'na aykın olarak 1000 metrekare ve daha büyük arsa ve arazi- ler için 'yüzde 6 oturma alanlı' ve 2 kat- lı inşaat olanağı sağlanıyor. tstanbul'a el koyma yasa taslağının 'asıl amacı' sergilediği izlenimini veren bir diğer maddesi de bu bölgeden toplanacak yüksek imar harçlan ve cezalannın 'üle- şimiyle' ılgili olanı. Kaçak inşaat sahi- bı ve sorumlulanna 500 milvon ile 1 Minibüs çarpmıstı Gazeteci Ilkin Aydm yoğun bakımda İstanbul Haber Servisi - Gü- neşli Basın Ekspres Yolu Med- ya Plaza'nın yanındaki yolda ge- çirdigi trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve iki gündür İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Has- tanesi'nde tedavi gören. Yeni Yüzyıl gazetesi muhabirlerin- den llkin Aydm'ın sağlık duru- mu ciddiyetini koruyor. Şuuru yerinde değil Hastane yetkililennden alınan bilgıye göre kaza nedenıyle bey- ninde ödem oluşan llkin Ay- dın'ın şuuru halen kapalı bulu- nuyor. llkin Aydın'ın kazada ay- nca kalça kemiği de kınlmıştı. Bir haberden dönerken, Gü- neşli Basın Ekspres Yolu. Med- ya Plaza yanındaki yolda 34 LTG 25 plakalı bir minübüsün çarptığı Aydın, ağırbiçimde ya- ralanmış ve IC Tıp Fakültesi Hastanesı'ne kaldınlmıştı. tlkin Aydın'a çarpan minibüsün şoförü ise olaydan sonra polise teslim olmuştu. Yeni yasa tasansı belediyenin belini bükecek ÎSKİ'nin gelirlerine tırpan İstanbul Haber Servisi - Hükümetin, tstanburun içme suyu havzalan ve Boğaziçi'ne ilişkin hazırladığı yasa tasansı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki yetkileri almakla kalmıyor, ISKl'nin bazı gelırlenne de el koyuyor. u İstanbul İçme Suyu Havzalan ve Boğaziçi Koruma ve İmar İdaresi Teşkilatı'run Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasansı" neler getıriyor? İstanbul İçme Suyu Havzalan ve Boğaziçi Koruma ve İmar İdaresi; Yüksek Koordinasyon Kurulu. Koruma ve tmar İdare Heyeti, Koruma ve imar Başkanlığf ndan oluşuyor. Koruma ve İmar Başkanlığının görevlen: Boğaziçi imar planlannı ve Boğaziçi alanında bu kanun amacına uygun yatırımlan ve ilgili diğer faaliyetleri düzenleyen imar uygulama programlannı ve ilgili diğer pİanlan hazırlamak, Knıma ve tmar İdare Heyeti'ne sunmak. Boğaziçi ve koruma alanında imar uvgulamalannı. ruhsat ve izin işlemlerini yürürmek. Boğaziçi ve koruma alanında vapılan ve inşaatlan kontrol etmek. İmar uygulamasına ve ılgili yasalara aykın yapılar hakkında alınan yıkım kararlannı uygulamak. Söz konusu kanunla verilen denetim. koruma ve yetkili kurul kararlannui 'ınfaz' göre> lerini yerine getirmek üzere Polis Vazife ve Salahiveti Kanunu'ndaki yetkileri de 'haiz' olarak zabıta teşkilatını kurmak ve çalıştırmak. Başkanlığın gelirleri şu şekilde sağlanacak: Her yıl genel bütçeden aktanlacak ödenekler. Boğaz köprülennden geçiş ücretlerinin yüzde 10'u. Koruma havzalaruıdan bölgeye sağlanan içme suyu gelirinin yüzde 20'si. Koruma \e Boğaziçi alanında yapılacak bina ve tesislerin ruhsat harçlan ile cezalar. Yurtiçi ve yurtdışından bağış ve yardunlar. Başkanlığın gelirlerini düzenleyen 6. maddenin 3. fikrası şöyle: "Ruhsat harçlan ile buna ek olarak aiınacak cezalardan elde olunacak gelirlerin bir bölümü 'Başbakan' tarafından (Hükümet denilmiyor) Hazine'ye, fonlara veya ihtivaç duyulan kuruluş bütçelerine aktanlabilir." milyar lira arasında ceza öngö- rülen, aynca yine hem Boğazi- çi'nde, hem de su ha\zalannda ruhsatlı yapı için 'metrekare ba- şına 1-50 niihon lira' harç bede- li getirilen taslakta, trilyonlara varabilecek bu gelirin 'birbölü- müne' Başbakan tarafından el konulabileceği de belirlenmiş durumda. Bu yasa durdurulmalı Taslakta. 'Başbakanhk' yeri- ne doğrudan 'Başbakan' şeklin- de tanımlanan bu yetki, bölge- den toplanan paralann hıç değil- se yine bu bölgeye hizmet yeri- ne, 'ihtiyaç duyulan başka yer- lere' rransferine de olanak sağ- lıyor. Böylece, özellikle meslek kuruluşlan ve diğer duyarlı ku- rumlann 'oldukça kısrtlan- mış'itiraz haklan daha baştan etkisiz kılınacak ve planlar ger- çekten yanhş ve hatalı bile olsa- lar, bekletilmeden yürürlüğe so- kulmuş olacakJar. Böylesi bir yasaya ve imar denerimi- ne konu olan Boğaziçi öngörûnüm. ge- rigörünüm ve etkilenme bölgelenyle. bunlara komşu ve Karadenız'e dek da- yanan Sanyer-Beykoz yörelerindeki or- manlık alanlar, aynı anda 'SİT alanı' olarak 2863 sayilı koruma yasasının hü- kümlerine bağhlar. Aynı nedenle yine bu bölgelerde, özellikle kültürel ve do- ğal dokunun korunmasına yönelik imar kurallan içinse 'Kûltür ve Tabi- at Varhklan Koruma Bölge Ku- rulu'nun kararian geçerli. Evet. Bu yasa, mutlaka durdu- rulmalı ve deyim yerindeyse fs- tanbul'un 'yağmurdan kaçarken dohıya yakalanması' önlenmeli. İstanbul için öncelikle yapıl- ması gereken, imar ve planlama konusunda var olan yerel yetki- leri 'kabluncı vedemokratik' bir düzeye getirmek; yanı sıra özel- likle kaçak yapılaşmaya karşı ye- ni bürokrarik kunımlar yaratmak yerine, yine var olan yerel organ- lann 'görevi ihmal suçlanna' kar- şı ağır ve etkin yaptınmlan yü- rürlüğe sokmaktır. Örneğin, fs- tanbul'a hâlâ bir Nazım Plan"ı getiremeyenler ya da getirme- yenler, bu aymazlıklannda 'öz- gûr' kaldıklan sürece, Boğaziçi ve su havzalannı ne 'emin eüer' kurtarabilir, ne de Tansu Çil- ler'in başbakanhk elleri... Eminönü'nden, Kadıköy ve Bostancı'ya çalışacak deniz otobüsleri hizmete girdi Erdoğan'dan4 dua'h bayrak töreni • Büyükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdoğan, Eminönü'nden Kadıköy ve Bostancı'ya çalışacak ikı deniz otobüsünün sefere konması nedeniyle düzenlenen törende direğe 'dua' okuyarak bayrak çektirdi. İstanbul Haber Servisi - tstanbul Bü- yükşehir Belediye Başkanı Tayyip Erdo- ğan, lstıklal Marşı eşliğınde direğe bay- rak çekilmesi kuralını değiştirdi. Erdo- ğan, yeni sefere konan deniz otobüsünün direğıne "dua" okuyarak bayrak çektirdi. ltalya'nın "Temiz EUer" operasyo- nunun ünlü savcısı Di Pietro'nun Türk işadamlanna ahlak dersi vermeye çağnl- masını eleştiren Erdoğan. belediyedeki rüşvet ve yolsuzluklan önleyerek en bü- yük "mega" projelerini gerçekleştirdik- lerini söyledi. Tayyip Erdoğan dün Eminönü'nde ya- pılan Deniz Otobüsleri Iskelesi'nin açı- lışı ile bu iskeleden Kadıköy ve Bostan- cı arasında çalışacak olan iki deniz oto- büsün hizmete girme törenine katıldı. Belediye bandosunun Istiklal Marşı'nı okumasından sonra bir konuşma yapan Erdoğan, iki deniz otobosünün alınma- sıyla Avustralya ile iyi birdıyaloğun baş- latıldığını, Boğaz tüp geçişi projesinin de Avustralya tarafından yapılabileceği- ni söyledi. TÜSİAD'ın Di Pietro'yu Tür- kiye'ye davet etmesini eleştiren Erdoğan şöyle dedi: Önümüzdeki hafta düzenli olarak seferlere başlayacak olan Aksemsettin ve Ertuğrul Gazi adlı deıüz otobüsleri Eminö- nü-Kadıköy arasıru 20dakikada.Eminönü-Bostancıarasınıiseyanmsaattealacak. (Fotoğraf: MEHMET DEMİRKAYA) "Bir sivil toplum kuruluşu. Itahan sav- cıyı, "Temiz Eller" operasyonunu gerçek- leştirdi diye, bizim işadamlanmıza'ah lak dersi' vermek üzere buraya davet edivor. Ben bu adımu bu ülkenin insanuıa haka- ret olarak telakki ediyorum." Bazı kişilerin kendilerine "mega"pro- jelerinin ne olduğunu sorduklannı belir- ten Erdoğan, en büyük "mega" projeyi, belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluğunu önleyerek gerçekleştirdiklerini söyledi. Konuşmalardan sonra, Deniz Otobü- sü lskelesi'nin kurdalesini keserek iske- lenin açılışını yaptı. Buradan Aksemset- tin adlı deniz otobüsünün güvertesine çı- kan Erdoğan "dua" eşliğinde direğe bay- rak çektirdi. Klasik pervane yerine "su jeti" ile çalışan yeni deniz otobüslerine Aksem- settin ve Ertuğrul Gazi adlan verildi. Eminönü-Kadıköy arasını yaklaşık 20 dakikada alacak olan deniz otobüsünde yolcu ücreti 20 bin lira; Eminönü-Bos- tancı arası ise 50 bin lira. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KJŞLALI Üç Yol AjjziL Ecevit dışı sol, üç yol ağzında. Birinci yol, Karayalçın-Baykal ikilisi ile devam etmek... Ve bu yolun nereye götüreceği fazla belli oldu. Ama gene de bir şansı var. Çünkü büyük kurultay delegelerinin -en azından- bir bölümünü kendilerine göre oluşturmuşlar. Birisinin genel başkan olması, ya da ıkisinin birlikte yö- netime talip olmalan hiçbir şeyi degıştirmez. Çünkü ikisi de, inandıncılıklarını yitirmişler. Kuşkusuz ikisinin de önemli nitelikleri var. Birikimleri var... Ama "ideolojik" kaygılan yok! (Belki en önemli ortak nok- talan da bu.) Kişisel olarak sempati duyduğum Sayın Karayalçın için ideoloji değil, "iş yapmak" önemli. Eski parti ve hükümet arkadaşım Sayın Baykal içinse; belirgin bir biçimde sağda olmamak ve kendisi başta olmak kaydıyla "her ideoloji" makbul. Onlar, numaracı Cumhuriyetçi ile de kol kola olabilirier, Kemalist ile de ve hatta liberal sağcı ile de... Inandıncılık- lannı -başarısızlıklanndan çok- bu nedenle yitirmişlerdir. CHP-SHP ortak kuaıltayı bu birinci yolu seçerse, oyla- nn DSP'ye kayışı hızlanır. • Ecevit'in "almam" demeyecegı isimler de, arkalarına bi- le bakrnadan kapıyı çarpıp çıkarlar. Parti, yapılacak ılk seçimde barajı geçemez... Ve biter! • • • # ikinci yol, Cem-Karakaş çizgisidir. ikisinin de birikımlerine. üretıciliklerine, dürüstlüklerine ve bunlann ürünü olan kişiliklerine saygı duyanm. Ama - özellikle Karakaş çizgisinin- "Altıok"\u bayrakla bağdaşma- yacağına, ona zarar vereceğine, ona saygısızJık demek ol- duğuna inanınm. O çizginin toplumda "ciddi" bir desteği olmadığına ina- nınm... Gene de bu yol denenebilir. Belki de denenmelidiıi Denenmelidır ki, Kemalızm dışı solun 21. yüzyıla girer- ken Türkıye gerçeklen ile ne ölçüde bağdaşabildiği.. Boy- ner hareketinden bir farkı olup olmadığı.. seçmenden yüz- de kaç oranında oy alabildiği anlaşılsın! Ve de soldaki kafa kanşıklığı son bulsun! Bu durumda "Altıoklu bayraktan ve isimden vazgeçilir. Parti küçülür, ama tutarlılık kazanır. Bir süre daha yoluna devam eder. Sonra da Boyner ile Ecevit arasında paylaşı- lır... ••• Üçüncü yol, Kemalizm yoludur. Inançsızlardan, çıkarcılardan, yıpranmışlardan annmak- tan.. sıfırdan başlayarak, yeni baştan yapılanmaktan.. "Ku- vayiMilliye" ruhunu 21. yüzyıl koşullannataşımaktan.. em- peryalizmin dayattığı "yenidünya ideolojisi"n\n gerçekan- lamını kitlelere iyi anlatmaktan.. "düzeni değiştirme" isten- cine -içtenlikle- sahip olmaktan geçer. Insan ve ulus sevgısini, toplumu "yeniden" aydınlığa çı- karma heyecanını, kişisel amaç ve beklentilerin önüne ge- çirebilme özverisinden geçer! Ve bu durumda da, DSP ile ayrı ayn çatılar altında olma- nın bir anlamı kalmaz! Sol da tıkanıklıktan kurtulur.. demokrasi de.. Türkiye de. ••• Seçmek serbest. Her yolun nereye götüreceği belli. Ama seçimlerin çok yaklaştığı ve "deneme" için yeter za- man kalmadığı da bir gerçek. Ve acaba, şu düşüncenin sahıbi Oktay Ekşi mi haklı: "Bulunacak en güçlü isim. adresi belirlenmiş olan topar- lanmayı gecıktirmekten -bir bölücü rolü oynamaktan- baş- ka sonuç vermeyecektir. Beğensek de beğenmesek de bilehm ki, o adres artık Ecevit'in DSP'sidir." Birinci ve ikinci yol, oyların Ecevit'e akışını hızlandınr. Üçüncü yolun sola getireceği "katkı" ise daha uzun vade- lidir... CHP-SHP ortak kurultayının delegeleri "yaşamsal" bir tercih yapmak durumundalar! Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nden tasarruf sahiplerine duyurulur Garanti Finansal Kiralama A. Ş.'nin ilk yıl brût % 89 sabit, müteakip yülarda degişken faizli, yılda bir faiz ödemeli 14.12.1995 vadeli III. tertip 20.000.000.000.- TL nominal değerii tahvillerinin 14.12.1994 -14.12.1995 dönemi için geçerli olacak faiz oranı brüt % 131 olarak belirlenmiştir. îşbu tahvTİlerin halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.1993 tarih ve 55/G-3 sayılı kaydına dayanmaktadır. Ancak bu kayıt ortaklıgın ve tahvülerin Kurul ve kamuca tekefîulü anlamına gelmez. Tahvil ihracına ilişkin izahname 12.11.1993 tarihli 3404 sayılı Türkiye Tlcaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. • •mGARANTİ • İ L Ü L E ASING Akıllı yatırım. Akılcı işbırligi. GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GENa MODORLOK: Ortaklar Caddesi, Bahçeler Sokak No: 13 Mecıdiyeköy 80290 İstanbul Tbl: (0-212) 288 55 08 (6 hat) Faks: (0-212) 274 18 45 TEKSTtL GRUBU: Faüh Caddesi, Akçaagaç Sokak No: 1 Kat 2 Merter 34010 İstanbul Tfel: (0-212) 637 28 82 (4 hat) Faks: (0-212) 637 06 84 Tavsiye kararı iptal edildi Bakanlık, Alevi gafinı düzeltti• Milli Eğitim Bakanlığı, 'incect' sözcüğünün karşılığına 'Kızılbaşhk' tanımını getiren Langensheidt's School Dictionary English adlı sözlügün 'tavsiye karan'nı iptal etti. • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ramazan Çetindağh'nın onayıyla alınan kararda, toplumun bir kesiminde tepkiye yol açması nedeniyle, "Langenscheidt's School Dictionary English"adh sözlüğe 1989 yılında verilen tavsiye karan kaldınldı. EMİNE KAPLAN ANKARA - Mılli Eğitim Ba- kanlığı Talim ve Terbiye Kuru- lu. aile içi cinsel ilişki anlamı- na gelen "incect" sözcüğünü "Kızılbaşlık" olarak açıklayan Ingilizce sözlüğe verdiği "tav- siye karan"nı 5 yıl sonra iptal etti. Milli Eğitim Bakanlığı, Re- suhi Akdikmen ve Ekrem Uz- TCC Başkanı Nail Cüreli: Faili bulunmayan cinayetten devlet sorumlu 'Yolsuzluk yapan, basını hedef alıyor' İstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Nail Güreli. "medya terör yapıyor" gerekçesiyle basına saldınp hakaret edenlerin çoğunun sıyasi kışıler olduğunu söyledi. Bu sıyasetçileri "yolsuzluğa adı kanşmış ve siyaseti dolap beygiri gibi gören kişiler'* olarak nıtelendiren Güreli, "Kendi haksızlığını. başansızlığını ve yolsuzluğunu örtmek için bütün faturayı basına çıkararak, medyaya karşı terör havası estirmektedirler. fşte bu, medyaya karşı terördür" dedi. Güreli, medya üzerinde estirilen bu terör havasının, gazete binalanna yapılan sılahlı saldınlar ile basın mensuplanna yönelik faili meçhul cinayetlere zemın hazırladığını vurguladı. İTÜ Vakfı Sosyal ve Kültürel Hizmetler Komitesi tarafından düzenlenen "Medya terörü ve medyaya karşı terör" konulu söyleşi. dün vakfın Maçka'daki sosyal tesislerinde yapıldı. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan TGC Başkanı Nail Güreli, bazı yayın organlannın ve gazetecilerin yapttğı hatalar nedeniyle bütün medyayı suçlamanın yanhş olduğunu söyledi. Medyada yapılan hatalann bır özeleştirisini yapan Güreli. basın özgürlüğünün bireysel bir özgürlük olmadığını belirtti. Gazeteciliğin bir anlamda zamanla yanşmak olduğunu belirten Güreli, haberi yetiştirmek adına baa yanlışlann yapılabildiğini dile getirerek bunlann affedilebileceğini söyledi. Bu tür yanlışlar nedeniyle basını suçlamanın büyük haksızlık olacağını nederuni biraz da burada aramak gerekiyor. Yapılan hatalara rağmen basına sahip çıkmamız gerekir" dıye konuştu. Med> a terörü kadar medyaya karşı terörden de söz edılmesi gerektiğini belirten Güreli, medyaya saldınp hakaret eden kişilerin çoğunun siyasi olduğunu söyledi. TX G GC Başkanı Nail Güreli, bazı yayın organlarmm ve gazetecilerin yaptığı hatalar nedeniyle bütün medyayı suçlamanın yanlış olduğunu söyledi. Mumcu ve Kutlar örnek savunan Güreli, günümüz Türkiyesı'nde yargının ve TBMM'nin yapması gereken pek çok şeyi, medyanın üstlendiğini ifade etti. Yolsuzluk iddialannın üzerine yargı ve TBMM'den çok, medyanın gittiğini \oırgulayan Güreli, "Pek çok kurumun işlev ini ttstlenmek durumunda kalırsanız, yaptıgınız hatalar da artar. Hatalann Söz konusu kişilerin, medya üzerinde terör havası estirdiğini vurgulayan Güreli, bu durumun, faili meçhul cinayetlere ve gazete binalanna yapılan silahlı saldınlara kadar uzandığına dikkat çekti. Medyaya karşı terörün, silahlı saldınlara ve basın mensuplanna yönelik faili meçhul cinayetlere zemin hazırladığına değinen Güreli. Uğur Mumcu ve Onat Kutlar cinayetlerini buna örnek olarak gösterdı. Devletin. söz konusu cinayetlerin faillerini bulmakla görevli olduğunu ifade eden Güreli, faili bulunmayan her cinayetten devletin sorumlu olduğunu söyledi. Faili meçhul cinayetlenn sayısının 3 bıni bulduğunu da dıle getıren Güreli, "Bunca faili cinavetten sonra artık insaıun sorası geüyor" diyerek "acaba gerçekten faili meçhul mü, yoksa faili devlet mi" sorusunun sorgulanmasını ıstedi. bey tarafından hazırlanıp Ders Kitaplan Anonim Şirketi tara- findan yayımlanan, "Langensc- heidt's School Dictionary Eng- lish"adlı Ingilizce sözJüğe 1989 yılında verdiği "tavsiye kara- n"nı kaldırdı. Milli Eğitim Bakanhğı Talim ve Terbiye Kurulu, Cumhuri- vtrt'te "Milli Eğitim'de Kızılbaş Skandalı" başlığıyla yayımla- nan haber üzerine 19 ocak per- şembe günü inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonucunda Ingılızce sözlügün eğitim ve öğ- retime uygun olmadığı karanna vanldı. Eğitim Araçlan İncele- me Yönermeliği'nin "Eğitim ve ögretim açısuıdan uygun bulun- madığı, yapılan inceleme, adli ve idari sonışturma sonucu tespit edilen eğitim araçlarının tavsiye karan iptal edilir" hükmü uya- nnca sözlügün tavsiye karan ip- tal edildi. Talim ve Terbiye Ku- rulu Başkanı Razaman Çetin- dağh'mn onayıyla alınan karar- da şöyle dendi: "Adı geçen kitapta 'lncest: Akraba ile zina, Kızılbaşlık' ifa- desinin yer aldığı. yaptlan ince- lemede anJaşılmıştır. Bahse ko- nu sözlükte geçen bu ifadenin toplumun bir kesiminin infiaU- ne yol açması nedeniyle, yönet- meliğin 18 maddesi a fikrası ge- regi eserin tavsiye karan iptal edihniştir." Eğitim Araçlan İnceleme Yönetmeliği'ne göre, eğitim ve öğretim açısuıdan uygun bulun- madığı, yapılan inceleme, adli ve idari sonışturma sonucu be- lirlenen, bakanlığın izni olma- dan kalite ve içeriğinde degişik- lik yapılan, bakanlığa ve baş- kanlığa yönelik yanlış veya ya- nıltıcı beyanda bulunulduğube- lirlenen eğitim araçlannın tav- siye kararian kaldınlabiliyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog