Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyettmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın Yönetmenı: Orhan Erinç • Genel Yavın Koordinatörü: Hikmet Çetinkava # Yazıişlerı Müdürlerı: tbrahim Vüdız, Dinç Tayanç (Sorumlu) • Haber Merkezı Mudüni Hakan Kara • Görsel Yönetmen: Fikret Eser Dış Haberler Ergun Balcı • Istıhbarat. Yalçın Çakır • Ekonomj Bülent Kızanlık • Rad>o-TV Uygar Eremektar # Küliur. Handan Şenköken # Spor Abdülkadir Yücelman # Yurt Haberler' Mehmet Saraç 9 Makaleler Sami Karaöreo # Çevırı Sevfettin Turban • Düzeltme Abdullah Yazıcı Yayın Kurulu llhan Selçuk (Başkan), Orhan Erinç. Oktav Kurtböke. Özgen Acar, Hikmet Çetinkaja, Şükran Soner, Ergun Balcı, Dinç Tayanç, lbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustafa Balbay. Ankara Temsılcısr Mustafa Balbay • Haber Müdürû: Doğan Akın Ataturk Bulvan No 125. Kat:4, Bakanhklar-Ankara Tel: 4195O20(7hat). Faks 4195027 • Izmır Temsilcısi SerdarKtnk, H. Zıya Blv 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks. 4419117 • Adana Temsilcısi Çetin Yiğenoğlu, Inönü Cd. 119 S No:l Kafl,Tel: 3522550. Faks. 3522570 Müessese Müdürü: Erol Erkut 0 Koordmatör AhmetKorulsaııOMuhasebe Bülent Yener 9 Idare Hüsevin Gürer • tşletme Önder Çefik • Bügı-lşlem Nail İnal • Bılgısayar Sıstem Mörövet Çiier • Reklam Reha Ijrtman 9 Halkla llışkılcr Nurten Berksoy Yıyunlavan \e Basao: Yenı Gun Haber Ajansı, Basın ve Ya>mcılık A Ş Türtocaicad 39 41 Cağaloğlu 34334 Ist PK. 246 tstanbul Td (0 212] 512 05 05 (20 hat) Faks (0 212)513 85 95 27OCAK1995 Imsak:5.45 Güneş:7.13 Öğle: 12.24 tkindi: 14.57 Akşam: 17.21 Yatsı 18.44 Demiryolu projesinin bitmesiyle Türkiye'nin "İpek Yolu" da tamamlanmış olacak Kara treıı Uzakdoğu yokmda Mücevher nasıl kullanılır? • Haber Merkezi - Kuzey Yanmküre'de kış soğuğu insanlann iliklerine kadar işlerken yaz için geç kalmak istemeyen moda dünyası imbat esiyormuşcasına ilkbahar-yaz koleksıyonlannı sergiliyor. Ispanyol desinatör Paco Rabbanne'ın fantezi modellen de dün modanın başkenti Paris'te düzenlenen defilede bu hazırlığa koşut olarak sergılendi. Defilede mücevherlerden oluşturulmuş giysi ve giysiyi tamamlayan şapka en ilgi çeken unsurlardı. Kimbilır bir gün fantezi ler gerçekleşır ve böyle giysilerle sokakta da dolaşılabilir. Berker, Basm Konseyfnde • tstanbul Haber Servisi - Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyyaz Berker. Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğine seçildi. Basın Konseyi'nden dün yapılan yazılı açıklamada Berker'ın, Basın Konseyi Temsilciler Kurulu'nun "basın dışı" üyeliğini yürüttüğü, aynı kontenjandan yüksek kurul üyeliğine seçildiğı belirtildi. TGC'nin hgilizce kursları • tstanbul Haber Servisi - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin, Doğuş- Richmond School Of English ile işbirliği yaparak düzenlediği lngilizce kurslannın yeni dönemi, 6 şubat pazartesi günü başlayacak. TGC'den yapılan açıklamaya göre tngiliz öğretmenlerin ders verdiği kurslarda hiç bilmeyenlerin yanı sıra, oıta ve ileri derecede lngilizce bilenler içın de eğitım veriliyor. Aynca hukuk. tıp ve medya Ingilizcesi gibi çeşitli uzmanlık kurslan da bulunuyor. Ders saatlerinin öğrencilerin ve iş sahiplerinın çalışma saatierine göre ayarlanabildıği kurslar içın kayıtlar, Çemberlitaş'taki Basın Muzesf nde ve Acıbadem'deki Doğuş- Richmond School Of English Merkezi'nde yapılıyor. Samsunlu'ya Liyakat Nişanı • Tstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Ahmet Samsunlu, Almanya Federal Cumhuriyeti Büyük Liyakat Nişanı ile onurlandınldı. Samsunlu'ya nişanın Türkiye-Almanya dostluk ve çevre bilımleri ilişkılerindeki katkısından dolayı verildiği bildirildi.Samsunlu'ya nişanı Almanya Cumhurbaşkanı adına Prof. Dr. Geissler Kuss tarafından verildi. KENAN BÎLtZ ERZURUM - Devlet Demir- yollan Genel Müdürlüğü ile Gürcıstan Devlet Demiryollan tarafından ortaklaşa etüt çalış- malan başlayan demiryolu pro- jesi, Türkıye'ye yeni ufuklar aça- cak. Türkiye-Asya demıryollan bağlantısıyla, Türkıye'nin başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Kafkas cumhunyetleri ve Rusya ile dırekt bağlantısı sağlanacak. Türkiye. Kafkaslar, Sibirya, Uzakdoğu ülkeleri, Rusya ve Doğu Avnıpa ülkelerine entegre oluyor Ocak ayında Gürcıstan Devlet Demiryollan ile Türkiye Devlet Demiryollan Genel Mü- dürlügü arasında yapılan proto- kolle çalışmalan başlayan proje çok büyük önem taşıyor. Etüt ça- lışmalan yapılan projenin ta- mamlanmasıyla Türkiye'nin "İpek Yolu" da tamamlanmış olacak. Etüt çalışmalan yürütülen Er- zurum-Ahıska-Tıflis demiryolu hattının tamamlanmasıyla Tür- kiye, Asya ve Uzakdoğu ülkele- rine dırekt bağlantı kuruyor. Bu projeyle Tiflis-Azerbaycan, Tif- lis-Samtradiya hattı, Soçi- Ku- zey Kafkasya demiryolu hattı, Dağıstan'ın Mohaçka-Derbent- Astrahan hattıyla ve Trans Sibir- ya hattına otomatikman bağlanı- yor. Projenin tamamlanmasından sonra Türkiye şu demiryollanna • Türkiye-Asya demiryollan bağlantısı, Türkiye'nin başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Kafkas cumhuriyetleri ve Rusya ile direkt bağlantısını sağlayacak. tam olarak bağlanmış olacak: "Erzurum- Sankamış-Kars-Pö- sof-Vafc-Ahıska (Gürcıstan) Tif- lis-Bakü-Derbent- Muhaçka- Grajini-Astrahan- Urailar-Trans Sibirya(Sıbırya) ve Japon Deni- zi'ne açılan Nahutka Limanı. lkinci yol; Ahıska-Haşuri- Santradiya-Suhumi (Abhazya), Soçi-Tuhapse-Rostov (Rusya) Kuzey Kafkasya Demiryolu- Moskova-Baltık Cumhuriyetle- ri'nden Avrupa'ya ulaşacak. Proje hakkında görüşlenne başvurduğumuz birçok Bırleşik Devletler Topluluğu (BDT) ül- kesiyle tıcan ılışkiler yürüten Er- zurumlu sanayıci ve ışadamıYıl- maz Kuşkay, etüt çalışmalan yü- rütülen projenin malıyetenin çok büyük olduğunu söyledi. Kuşkay, şu anda tam rakam- lann çıkmamasına rağmen Tür- kiye ve Gürcistan'ın bu projeyi uluslararası bir konsorsıyuma devredebileceğini belırtti. Aynı zamanda Gürcıstan'ın Erzurum Fahn Konsolosluğu'na getirilen Kuşkay. fahn konsolos- lukla ilgıli yazının Gürcistan Dı- şışlen Bakanlığı'ndan Türkiye Dışışleri Bakanlığı'naulaşmadı- ğı için bu unvanını kullanamadı- ğmı belirterek şunlan söyledi. u Yine deprojeyi çok yakından izleyen biriyim. Çok önetnli bir proje. tlerisinde Düırya Bankası, Exirabank gibi bankâlardan kre- di kullanılacak kadar büyük. Katrilyonluk proje denilirse ya- lan söy lenmemiş olunur." Uzmanlara göre Asya demir- yollan bağlantısı Türkiye'ye şu yararlan sağlayacak: • BağımsızDevietier Toplulu- ğu ile Ermenistan üzerinden ku- rulan bağ, demiryolu hattı ve sı- nır kapısının 1.5 yıldır kapalı ol- ması nedenivle tamamen kesil- miş durumda. Bu yol açık olsay- dı, Ermeni-Azeri savaşı olmasay - dı, bölgenin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı ounayacakb. # Türkiye-Asya demiryollan bağlantısı, Türkiye'nin başta Uzakdoğu ülkeleri olmak üzere Kafkas cumhuriyetleri ve Rusya ile direkt bağlantısını sağlaya- cak. • Japonya'nın Kobe- Nago- ya-Yakohoma limanlanndan kalkan gemiler, Nahotka limanı- na yüklerini boşaltıyoıiar. Btıra- dan Türkiye'ye ulaşması için mutlak deniiryoluna ihtiyaç var. Önceden Trans Sibiry a-Kafkas- ya, Monaçka-Tiflis ve Ermenis- tan'dan Erzurum'a geliyordu. Bu yol da kapalı. # Şimdı buyolla Ermenistan bağlantısına bir alternatif geli- yor. Ermenistan'ın engellemele- ri olsa da artık yeni proje yolun kapanma sıkıntısmı tamamen or- tadan kaldıracak. 0 Bu proje Erzurum-Tiflis- Bakü hattmı daha da kısalüyor. Türkiye- Gürcistan ekonomik münasebetieri de bu yolla olduk- çageuşecek. # Türkiye, bu proje sayesin- de dış politikada serbestliğe ka- vusacak. Sıkışıklıktan kurtula- cak ve bir üstünlük sağlayacak. Türk basketbolünün yeni yıldızı, 27 yaşındaki Harun, NBA'den çağınrlarsa şansını deneyecek Basketbolü egjenmek için oynuyorum • Bugüne dek 91 kez ayyıldızh for- mayı given Harun Erdenay, günde 400 civannda şut atıyor. sürekli agırlık ça- lışıyor. Harun, gününün büyük bölü- münü basketbole ayınyor. Akşam bi- lardo ya da bovling oynuyor ya da film, Selgesel izliyor. Gece yatmadan önce kitap okuyor. CUMHUR CANBAZOĞLU Harun Erdenay, Avnıpa "da ses getirmeye baş- layan Türk basketbolünün yeni yıldızı Yabancı basketbol dergilerinde sık sık yer alıyor, ünlü lcu- lüplerpeşinden koşuyor, yurtiçinde gençler onun stilıni taklit edıyor. 1968 Ankara doğumlu Harun (boy: 190 cm, kı- lo: 85, ayak no: 45) On yaşında, eski milli oyun- culardan babası Kemal Erdenay elinden tutup onu İTÜ altyapısına yazdmyor. Harun, İTÜ'de kısa sürede parlıyor ve 18 yaşında A Mılli Takıma çağ- nlıyor, hem de hiç yıldız ve genç milli olmadan. Bugüne dek 91 kez ayyıldızh formayı gıyıyor. Kulüp serüveni lTU'den Paşabahçe'yetransfer- le başlıyor. tki yıl Paşabahçe'de oynadıktan sonra babasının çağnsıyla yeniden İTÜ'ye dönüp vefa borcunu ödemek istiyor. Geçen yıl Fenerbahçe foımasını taşıyor ve bu sezon olaylı şekilde Ol- kerspor'a geliyor... Harun. gününün büyük bölümünü basketbole ayınyor. Akşam 18.00'de çıkıyor kulüpten. Ye- mekten sonra bilardo ya da bovling oynamak içın dışan çıkıyor. Çok yorgunsa evde kalıp film ve belgesel izliyor. Gece yatmadan önce kitap oku- yor. Lise mezunu. Okulu sporla bir arada götüre- meyince Boğaziçı Üniversitesi Bilgisayar Prog- ramcılığı Bölümü'nden aynlmış. Askerlik görevi- ni 29 yaşına kadar tecil ettirmiş... Harun'un 'yanm takun' olduğunu iddia eden- ler.Avrupa Koraç Kupası çeyrek final ıkınci aya- ğında Fransız Pau-Orthez önünde ondan yine çok- şeyler bekliyorlar. - Türk basketbolündeki üerleme nasıl başladı? Basketboldeki büyük değişimin en büyük aktör- lerinden biri Efes Pilsen. Medya da basketbole il- gi göstermeye başladı. Maçlar TVden yayımlanı- yor, spor sayfalannda her gün muhakkak basket- bolle ilgili haberler oluyor. Son üç-dört senedir ye- ni sistemler geldi. Daha önce çok kolaydı basket- bol oynamak. Fiziki güç önem kazandı. savunma güçlendi. Eskiden 78 kiloydum, 85'e çıktım. Da- ha önce fazla çalışmazdım. Şimdi günde 400 ci- vannda şut atıyorum, sürekli ağırlık çalışıyorum. - Bir sezonda kaç maç oynuyorsunuz? Özelleri de sayarsak çok maç oynuyoruz. Res- mi maç olarak ligde 32, play-off'da 12, Avrupa'da sekiz, Türkiye Kupası'nda dört, milli maç olarak da on tane karşılaşmaya çıkıyoruz. Tabiı bunlartur atlamaya göre azalıp artabilıyor. - Avnıpa Kupası maçlanndan sonra yabancı dergikrde sık sık en başarılı isimler arasına seçili- yorsunuz. Avrupa basketbolünde Harun Erde- nay'm yeri neresi? Harun Erdenay artık Italya ve tspanya'da tanı- ruyor. Yabancılarla oynadıkça daha fazla dikkat çe- kiyor, şu andaki piyasası bile 300-400 bin dolar civannda. Aslında Olympiyakos'ta oynayan To- miç'in 1 milyon dolar aldığı bir piyasada gerçek bir değer saptamak güç. Çünkü basketbol Yuna- nistan'da birinci spor haline geldi ve o adamlara bu paralan ödüyorlar. Bızde ise aynı ilgi olmadı- ğı için doğru bir ölçü vermek zor. Bu sezon olaylı şekilde Ülkerspor'a geçen Harun Erdenay, •seyirciyi ateşlemek, maçı koparmak için hep üçlüğe çıkmayi denerim. Basket olursa maçui havası birden değişir" diyor. - Sezon başında Fenerbahçe'den ola> h şeldlde ay- nldınız. Hakkınızda çok şe\ yazıbp çizildi dürüst ounamakla suçlanduuz. İşin perde arkası nasıl ge- lişö? Sezon kapandı, elime bir anlaşma tutuşturuldu. Şartlan komıkti, imzalamadım. Baskılar sonucu imzayı attım ama, 'Şartlar iyileştirilmezse Avru- pa'ya giderim' dedim. 'Senüik bir anlaşma daha yapacağız' dedıler. Yeniden anlaşmaya otururken peşın para veremeyeceklerini söylediler. Ben de on eşıt taksite bölünmüş 150 bin dolar istedim. 'Çokpara' dediler. Aynı gece Efes'ten Tamer'e on milyar teklif etmişler. Benim ıstediğim anormal bir rakam değildi. Galatasaraylı bayan basketbol- cülenn 50 bin dolar aldığı bir piyasada herhalde ben de 150 bin dolar alınm; hem ne prim istedim ne de başka şey. Birçok teklif vardı. Fenerbah- çe'den sonra Galatasaray'a gitmek kötü etkı yapa- bilirdi. Hem ben Fenerbahçeliyim. Efes Pilsen'den de teklif geldi. Ülker'in kafamdaki basketbole da- ha uygun bir kulüp olduğunu hissettim. - Avrupa'da büyük işler yapan Efes Pilsen'in Ha- run Erdenay la şampiyonluğa oynayacağını iddia edenlerin savısı artıvor. Neden Efes Püsen'e trans- feri düşünmüyorsunuz? Efes Pilsen'in sistemleri çok sert, robot gibi ha- zırlanıyorlar. Oradaki sporculann karakterleri bu disiplıne uygun Getırdiklen Naumoski de öyley- di. Corchiani de öyle. Devamlı kamptalar, biz ise yalnızönemli maçlar öncesi kamp yapıyoruz. Ben basketbolü eğlenmek için oynuyorum. Sanınm Efes Pilsen'de mutlu olamam. - Avrupa 'ya gitmiyorsunuz. Önerikn paralar mı az geliyor, yoksa Türkiye dışında başansız olmak- tan mı çekiniyorsunuz? Türkiye'de Efes Pilsen, Ülker gibi takımlar ar- tıkAvrupa'nınüstsıralanndadolaşıyor Avrupa'da belki fıyatınız ikiye katlanabilir ama en ufak ba- şansızlıkla yabancı oyuncu olduğunuz için sizi suçlarlar. Geçen yıl Barcelona'dan teklif geldi. oralarda yalnız yaşamaktan korktum, ailemden, arkadaşlanmdan uzakta aynı başanyı göstereme- yeceğimden çekındim. Ancak çok astronomik tek- lif gelirse giderim. Bir de NBA'den çağınrlarsa şansımı deneyecegim - Peki Yunanistan'dan teklif geldi mi? Panionıas'la oynadık geçen yıl Yunanistan'da. Orada 30 sayı attım adamlara. Coach'lan geldi, 'Çok şanslry duı. hep böyle oyTiayamazsm' dedi. Is- tanbuTdaki ıkınci maçta 44 sayı attım. Geldi, 'Ger- çi Türk oyuncuyu kabul ettirmek zor ama Yuna- nistan'da oynamayı düşünür müsün?' dedi. Kabul etmedim. 'Tek sorun havaya girmek' - Kulüp takımlannın başansı neden Milli Ta- kım'a yansıyamıyor? - Geçen yıl antrenördeğişikliğıne kadar çok iyi hazırlık dönemi geçirdik. Milli oyunculara teker teker baktığınızda Avnıpa'da Hırvatistan, Rusya ve Sırbistan'dan sonra İtalya, Fransa, Ispanya ve Almanya'yla başa baş oynayacak bir takım görür- sünüz. Uzunlar Tamer ve Ömer form tutturdukla- nnda yabana atılacak takım değiliz. Tek sorun iyi hazırlanabilmek ve havaya girmek. Milli Takım hazırlık aşamasında stresi yenmek için gezmeli, eğlenmelı, psıkolojik rahatlıga kavuşmalı. - Karşı karşrvB oynamaktan çekindiğiniz ve oyu- nunu beğendiğbuz oyuncular kimler? Skora çok yatkın adamlardan. Levent Topsa- kal'dan ve Filodoro Bologna'nın yıldızı Djordje- viç'ten çekiniyorum. Beğendiğim adamlar ise yi- ne Le%"ent, Ömer Büyükaycan, gençlerden Ufıık ve tbrahim. Ülker'den de Örhun ile Pete abi (Wil- lıams). - Harun'un basketbol sahasında en önemli özd- liği ne? Seyirciyi ateşlemek için yapoğuuz beDi bir hareket var mı? Ben sayıya rahat giden, takım oyununa yatkın bir oyuncuyum. Savunmayı sevmiyordum ama Avrupa Kupası maçlannda çok gerektiği için yap- maya başladım. Çünkü takım arkadaşlanma say- gısızlık oluyor yapmazsam. Seyirciyi ateşlemek, maçı koparmak için hep üçlüğe çıkmayı denerim. Basket olursa maçın havası birden değişir. - Harun'u daha kaç yü seyredeceğiz? Şu anda birkaç oyuncuyla birlikte Türiaye'de yıldız seviyesindeyim. Türkbasketbolüne çok şey vermem gerekiyor, Milli Takım'ı yukanlara taşı- malıyım. 27 yaşındayım ve 32 yaşına kadar oy- namayı düşünüyorum. Sonra İcüçük çocuklan yetiştirmekten Milli Takım teknik dırektörlüğüne uzanacak bir kariyer planlıyorum. Yağmur, Kemerköy Santralı'nı durdurdu OLCAYAKDENtZ MİLAS - Sürekli yağışlar, Yatağan'dan sonra Gökova'daki Kemerköy Termık Santralı'nın da devre dışı kalmasına neden oldu. Yatağan Termik Santrah'na kömür sağlayan Eskıhisar kömür ocaklanna son yağışlarla sel sulannın dohnasıyla üretim durmuş, santralda enerji üretimine ara verilmişti. Yatağan'ın devTe dışı kalmasımn ardından deneme üretimi adı altında Gökova'daki Kemerköy Termik Santralı devreye sokuldu. Ancak yağışlar bu santralın da uzun süre çalışmasına 'izin' vermedi. Santralda yakılan kömürden • geriye kalan kül ve curufu 5 kilometre uzaklıktaki Ahmetli kül barajma taşıyan hattın yağmurdan zarar görmesi ve devrilmesi sonucu Gökova'da da üretim durdu. ' Yetkıliler, anzalann ıncelemeye alındığını, hasann belirlenmesinin ardından onanm çahşmalanna başlanacagını belirterek onanmın ikı ay sürebileceğini söylediler. Kül ve curuf sisteminin çalışmaması durumunda. santralda yakılan kömürden çıkacak atıklann bacadan atılabileceği öğrenılirken, TEAŞ yetkiHleri kesinlikle böyle bir yönteme başvuruuTiayacağını belirttiler. TEAŞ yetkiHleri, yağmurlar nedeniyle santralın devre dışı kalmasını gizlemeye çahşarak olayı yeterli kömür stoku bulunmadığına bağladılar. Santralın bir ünitesinde günde beş bin ton kömür yakıldığını, oysa santrala günde ancak 3 bin ton kömür taşınabildiğini belirten yetkililer, yeterli stok oluştuktan sonra üretimin yeniden başlayacagını belirttiler. Yaşanacak bir enerji darboğazı durumunda Kemerköy Termik Santralı'nın kül ve curufun bacadan atılma yöntemiyle çahştınlabileceği kuşkusu, yöredeki çevreci grupları harekete geçirdi. Sürekli Eylem Kurulu Sözcüsü Saynur Gelendost santrah sürekli olarak gözetim altında tutacaklannı söyledi. Metin Üstündağ 'törpü'lerini Kalk Gidelim Defteri'nde topladı Mizahıtnda, yitirdiğnmz o çocuk hayab anyorum METtNHAKYERİ 50 bine yaklaşan satışıyla Türki- ye'nin en çok satan haftalık LemanMi- zah Dergisi tutkunlan, onu iki heceyle tanıyor. Met-Üst.'. Metin Üstündağ ya- ni. Omür Törpüsü adını verdiği köşesin- de. ömrün nasıl törpülendıgıne ilişkin kimi kez deneme, kimi kez şiir, kımi kez öykü ama çoğu kez de henüz adı konmamış bir 'şey' ile dile getiriyorya- şamı. Sözgelimi tüketim toplumunda hayatlann nasıl tüketildiğini, aşk acıla- nnın hangi yöntemlerle dindırildiğini, mızahın hayatın kangren yanlannı na- sıl da kaşıdığını... Metin Ostündağ'ın şiir "kisvesinde" dile getirdiği o "tör- püler" Kalk Gidelim Defteri adını ver- dığı "kıpatın"da. Bu kipat niye yazıldı, bu kipat ne diyor, bu kipat ne demiyor. Met-Üst sorulanmızı şöyle törpülüyor: - Kalk Gidelim Defteri'nde karam- sartık var. Bu karamsariığuı hakiı ge- rekçeleri ne? ÜSTÜNDAĞ-Biz 1980'lerieberaber çok acımasız, çok canavar bir tüketim toplumu haline getınldik! . Ve yine bi- zim tıfıllığımız; dünyanın, hayatın, aş- kın ve zamanın son çocukluk günlerine rastladığı için iki ayağımız üzerinde durmamız imkânsız!.. Cumhuriyet tari- hi boyunca hiçbir kuşak. bunca kendini yan yolda kaybedip günaşın intihar et- ti mi acaba!.. Öyle ki özel hayatlar an- lamında tek çocuklu ve dul bir dönem bu!.. Fena halde tüketim toplumu haline getirilen biz, tüketilecek her şeyi bir çe- kirge sürüsü ruhu halinde harcayıp bi- tirdikten sonra, artık tüketmek için bir- birimi2e ve kendimize döndük!.. Herkes birbirine gönüllü Salieri'lık. John Len- non'lık, 'Boyah Kuş'luk yapıyor!.. Ar- tık öyle kı toplu katliamlarda ölenler yakınlanmız değilse üzülmüyoruz bi- le! Zapping, paparazzi ve yargısız infaz ruhu egemen herkese! İnsanlann ınsan- lıklannı hatırlayacak zamanlan yok; çünkü. özne, atbaşı koşan para! tnsan artık hayatın nesnesi! Değerleri ise zarf tümleci bile değil! Insan artık çok zor, bir cümle içinde kullanılabiliyor! Kan, kahraman ve rezillik görmek için can atılıyor. - Mizahla karamsarlık arasında bir uyumsuzluk yok mu? Met-Üst: Hayat kim?Bizden önemli mi? ÜSTÜNDAĞ: Mizahın oldum olası hayatın bu kangren yanlanna tampon olan, teselli, umut dağıtan bir yanı var- dı! Ancak şimdilerde mizahçılar da ha- yatın bu kangren yanlannı iştahlıca ka- şıyorlar! Allah sonumuzu her an evet edebilirçünkü! Ve mızah en samımi, en sokak kokan sanatlardan biri de ondan! Kendinizı kandırabılirsiniz ama, miza- hı asla! Aslında en büyük erozyon insanda verildi! Bu ülke insanın malzemesin- den çalındı! Bu ülke insanının tuhaf bir yanı var, bünyesi her şeyi kabul ediyor! Temel mesele bu! Eğer bir umut ola- caksa önce insan malzememiz eski ha- line getirilecek! 70'li yıllarda insanlar sözle bitireme- dikleri aşk acılannı, bıçakla, tabancay- la, ciletle, kezzaplabitirmeye çalışırlar- dı! Bugün medya kullanılıyor! Tek te- ke yaşanmış ikili ilişkilerin muhasebe- si yürek yerine medyada yapılıyor! tn- sanı en aşağılayan durumlardan biri bu bence! Çünkü toplumla yatağa giril- mez! Aşk! Yani iki insan arasındaki en temel umut da beyaz camlı geneleve dü- şürüldü! - hketi hayata veda.mı edikli sence? ÜSTÜNDAĞ- Ilkesiz, düstursuz, şa- maroğlanı durumunda biraz herkes! En ilkel anlamıyla topyekûn bir varoluşçu- luk ruhu mevcut! Sevgi diye aslında nefret kutsanıyor! Sıfinn altında ilerle- niyor! Hayat diye yaşanılan şeylerin ak- lı başında bir tarumı var mı! Sürekli bir teneke tıngırtısı kulaklan nrmalıyor! Bu durumda çok iyi 'sus'mak ve bu tıngır- tının bittiği en küçük bir zaman dilimin- de avaz avaz bağırmak gerekiyor! - Mizah biraz dasığuıüişlevi migörü- yor? ÜSTÜNDAĞ: Ben mizammda haya- tı anyorum tekrar! 70'li yıllarda yitirdi- ğimiz o çocuk hayatı! O çocuk insanla- n! Bulamayacağız belki hiç, fakat gev- şek zamanlara kalan hayat, o çocuk za- manlar işte! Her duvara çarptığımda, her kazık yiyişimde Sah Faik kitaplan- na sığınıyorum! Ama şunu da biliyo- rum: Sait Faik, spor olsun diye sirozdan ölmedi! Ama ne yapalım, sonunda siroz miroz da olsa, çocuk kalan yanlanmızı korumalıyız! Şu da var Bu genel ruh hali; kuşatıl- mışlığın, sıkıştınlmışlığın bir sonucu! Ya posası çıkacak hayatın ya da alışıla- cak! Dünyada hiçbir yeni gün, dün ka- dar, güzel olmayacak! Her şey onu gös- teriyor! Her gün bir gün ölüneceğini dü- şünerek yaşamak umutsuzluk mudur ki acaba! Kara mizahı seviyorum, çünkü bu hayatı ve beni çok açıyor! Sonuçta şunu da diyebilmeliyiz: 'Hayat künlan! Bizden önemli müJ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog