Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

27 CCAK 1395 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 'TBMM 12 Eylül'ü koruyamaz' • Btştarafı 1. Sayfada denetmınder uzak tutmaya ça- lışan aıayasa hukumlennın kal- dınlaıagı sözu venldığııu anım- satan rumhırbaşkanı, anayasa- nın lîaşlaııgıç'' bölumundekı degışKİıge kcşut bırduzenleme- nın, g<çıcı 15 maddede de yapıl- masın ıstedı Cunhurba^kanı Demırel "Başlıngıç" bolumunden 12 Eylul larbesnın "mılletin çağn- sylagırçekleşirildiğr ıfadesı çı- kanlmen 12 Eylul yönetıcılen- ne yaıp bağışJdıgı tanıyangeçı- cı 15 nadde hukmunün değıştı- nlmenesının çehşkı olduğunu vuıgulidı Denırel, koalısyon protoko- lundefc "4jMyasanın, riımüvk 0 değişntesi beklenmeden geçici maddderinde ver alan ve birçok bakımian hukuk devletini işle- mez klaiL, bu açıdan çeşitli hak- sızlıkia-a yol açan ve giderek bir döneırin uygulamalannı vargı denetiminden uzaktutmaya çan- şan biıtun hukumlen oncelikle kaldınlacaktır*' hukmüne dıkkat çektı îtirazetmediler Demırel "Baş.langıç bdlu- mündeki bu hukum çıkanhrken, donemmyoneüeUenne karşı yar- gı yolunun kapalı tutulmasına ilişkin geçici 15. madde hıikmu- nun kaidınlmaması yanhş. Mec- lis: haksız tasamıf. yolsuziuk ve usulsuzluk iddialanııa karşı 12 Eylul'iı koruvamaz"goruşunu dıle getırdı Başbakan Tansu Çıllerve Mu- rat Karavalçın'ın. Cumhurbaş- karu'nın bu goruşlennı dınlerken hıç ıtıraz etmedıklen öğrenıldı Oyalama taktiği mi? Bu gelışmeler yaşanırken Anayasa Komısyonu'nda, 21 maddclık değışıklık paketıne son bıçımını vermek uzere belırle- nen alt komıtenın başkanı DYP Istanbul Mıllervekılı Coşkun Kırca, dun Çankaya Koşku'ne çıkarak, Cumhurbaşkanı ıle go- nıştu Sıyası çevrelerde degışıklık paketının alt komısyona havale edılmesının "oyalama" amacına hızmet edeceğı yorumlan yapıl- dı Paketın alt komısyona gonde- nlmesı, "din ve inanç ozgiirlü- ğâ w nü duzenfeyen24 madde ıle "temei hak \ehurtivetlerin kotu- ye kulianılamaması"nı duzenle- yen 14 maddemn de ANAP \e RP'ıun ıstedığı doğrultuda degı- şıklık paketıne dahıl edılmesı ıçın "manevra" olarak değerlen- dınldı Refah Partısi \e Anavatan Par- tısı ~de\letin sosyaL siyası, hu- kuki ve ekonomik temeİ duzenı- nin din esaslanna dayandınla- mayacağT hukmunün anayasa- nın 24 maddesınden çıkanlma- sını ıstıyor 'Başlangıç' değjşikliği Demırel 'ın, Çıller ve Karayal- çın'ın dıkkatını çektığı anayasa- nın "Başlangıç" bölumundekı değışıkJık, meünden şu bolumûn çıkanlması ıle gerçekleştınle- cek "Ebedi Turk vatan ve milleti- nin butunluğune ve kutsal Tıirk devletinin varüğına karşı, cum- huriyet devrinde benzeri gorul- memiş bolucu ve vikıcı kanh bir iş savaşın gerçekleşıne noktasma yaklaştığı sırada: Turk fiıüktınin aynbnaz par- çası olan Turk Silahb kuvvetle- ri'niu, oüJletin çağnsrvla gerçek- leştirdiği 12 Eylul 1980 harekâtı sonucunda, Türk milletiıûn meş- ru temsılcilen olan Danışma Vleclisı'nce hazırlanıp. Millî Gu- venlik KonseyTnce son şeklı ven- lerek-Turk milletı tarafından ka- bul ve tasvip ve doğrudan doğru- ya onun elmiyle vazolunan bu anavasa..." 15. madde ne diyor? DYP- ANAP ve SHP'nın ortak ımzasıyla Anayasa Komısyo- nu'na sevk edılen 21 maddelık degışıklık paketınde. geçici 15 maddenın 12 Eylül dönemınde çıkanlan kanunlar. kararnameler ve kararlara karşı kapalı tuttuğu yargı yolunun açılması öngörû- luyor Cumhurbaşkanı Suleyman Demırel'ın kaldınlmasınııstedı- ğı ve 12 Eylul donemı yönetıcı- lenne karşı yargı yolunun kapa- lı tutulmasını öngoren geçici 15 madde hükmu ıse şoyle "12 Eylül 1980 tarihinden tti- baren, ilk genel seçımler sonucu toplanacak TBMMnin Baskan- lık Divanı'nı oluşturuncaya ka- dar geçecek sure içınde, vasama ve >unıtme yetkilerini Turk mü- ietiadına kuüanan. 2356sayıiı ka- nunla kurulu YIillı Guvenlik Konsev i'nin, bu konseyin yoneti- mı dönemınde kurulmuş hüku- metlerin, 2485 savılı Kurucu Vleclis Hakkında Kanunlagorev ifa eden Danışma Meclisi'nin her turlu karar ve tasarruflanndan dolayı haklannda cezaı, mali ve- va hukukı sorumluluk ıddiası iJe- n sumiemez ve bu maksatla her- hangi bıryargı mercüne başvuru- lamaz. Bu karar ve tasarruflann ida- rece veya yetkılı kılınmış organ, mercıvegorevlilerceuygulanma- sından dolayu karar alanlar, ta- sarrufta bulunanlar ve uygula- yanlar hakkında da yukandaki fikra hukümleri uygulanır." Semra Özal, kızuıı Uğıır'u tehdît etti9 Başturafi 1. Sayfada aılesmı. sonuncu ıse bızzat Çakıcı'nın kendısını ılgılendınyor- da. Alaattın Çakıcs'mn vurtdışına kaçmasıylabırlıkte, Etüer AJ- kent'tekı evde annesıyle bırlıkte kaJan Onur, Alaattın Çakı- a'nınannesıneban^mak ıçın sürekiı telefonetüğını belırtü Ku- çûk tanık şunlan anlattı "Alaattın amca, banşmak için annemebirccp telefonuyla btr taoe iki yûz mihonluk bıfcak gonderdi. Annem de bunu Dûn- dardedemesovtedi-Dedem, Bunu hemen gen gonder diyiean- aeme kudı. \nnem telefon açıp geri göndermek ıstedı. Kavga ettüer geri göndermek ıçin. Adam da biraz yüzsuz işte, geri aV <b. Birini gönderip büeziği geri aktı, sonra tekrar gönderdt \n- tem geri verdL Adam bu bileziği aJdı \erdi, aldı verdi. Her gün etefoolakonuşuynrduk \laattin Amca'yia." "PeldyLannenger- çekten AJaattin Çakıa'j la banşacak mıydı" sorusuna ve dıger sorulara da şu yanıtlan verdı Onur 'Bia Amerika'ya çapnjordu' "Annemin şartlan vardı. Lç fane şartı vardı. Bir, Ahmet Ha- a noğlu öldürulecekti Neden bilmiyorum anıa, öldürûlecektL ' Öd, ZeyTiep ÖzaJ öktûriıiecekti. l ç, Ahmet Ozal otöiirüJeeektL Su üç şartı vardı. Bir şartı daha vardı annemin. Alaattın geJip esfim oiacaktı. Ondan sonra evk'neceklerdi tekrar. AJaattin \mca telefonda "Sız benım aılemsınız Imam nıkâhlı aılemsı- fiz" diyordu. Bia yanına, Amerika'va çağtnyordaT "Alaattın Çakıcı Amenkada mıydı 7 " "Teiefonda bize 5>1e oyordu. Biz Uludağ'dan döndükten sonra Amerika'va gkkcek- a. Bizi yanına çaguiyordu.'* 'Uludağ'a gıtmevi ne zaman ka- rarlaştırdılar 7 " "Bir hafia önce. Ben gitnıek ıstemiyordum. <\n- «•me dedim ki, siz arök ayrtkünız. Sen ha Alaattin'in tuttuğu leükopterle Uludağ'agitmişsin, ha bır başka adamla gitmişsin. Annem, bir şey otanaz dedt Ben güvennıiyordum adama. Hem Kz Uludağ'a "gittiğonizde peşimize poüsler takılacakn. Belki Aİaattin e bir şey olacak, yine bizitn üstümöze atyacakb. siz ih- ter ettink diye. Ama annem dinfenıedi" "Amenka gezisinı Alaattın Çakıcı mı teklıf ettı''" "Bizi çağmvordu. Anneme, 'Orada nıkâh yapacağız" diyor- B 0 k i i d P l i l W t e d i d 4 l] 0 p j srtin amca bana Bır şey olmaz oğlum' diyordu. r Bır araba sı- a havaalanından alacak. dolaştııacak. otelınıze bırakacak. Bır bfta boyle dolaşacaksınız, bız takıp edeceğız Bır şey olmadı- ^ anlaşılınca benım yanıma geleceksmız' diynnhı." CakKiABD'demi? Bu konusmalardan. Alaaran Çakıcı'nm ABD'de olabıleceğı snucu çıkanlabıhf Oysa Dundar Kıhç, Alaattıc Çakıcı "yi çok sJa takıp ettığını behrtetek, onun Beîçıka'da olduğunu soylöy or srarla. Ancak Çakıcı. uydu yayından Turk televızyon kanal- knnı Beîçıka'da ızleyebılırdı Oysa Savaş 4y'ın sunduğu A Takanı frogramında, programı ızlemedığını, telefonla taJap ettıgmı takıcı kendı agzından t>öylenuştı Bu da Çakıcı'nm, daha ön- e Uğur Kılıç'a ve kuçuk tantk Onur a soyledığı gıbı ABDlde öduğu olasılıgını güçlendınyor Kuçuk tanıgın ıddıalan, res- nı makamlara venlen ıfadeîenn üç gün sonradefıştınidıgı, rüş- «tın bır gunde borca mdırgendığı bır dunyada bır önyargıy la hbul y ada reddedılmesı degıl. mcelenıp araşönlınası gerekîy- HUtttç,hH* M tHurâtami Mdiyop w w G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada ve kıyasıya yanşacaktı Ne yazık kı durum oyle değıl 28 Ocak, solda tek başlarına tabanı kucaklayamamış ıkı partının "Şımdı bu ışı bırlıkte yapabılır mıyız" soru- suna yanıt aramasıdır Ama, ıkı par- tının lıderlerı boyle duşunmuyor Onlara gore 28 Ocak, solda ıkı par- tının bırlesmesı ve "guçlu" olanın lı- der olması Kurultay tam bır "yanş" havasına gırmış gorunuyor Bu bağlamda, 28 Ocak'a "bırieşme-butunleşme" ku- rultayı demek guç Bunun adı olsa olsa, "boğuşma-tuş etme" karşılaş- ması olabılır Yenıden altını çızmekte yarar var; sıyasette lıderiık yanşı, bır partı ıçın- dekı adayların çekışmesıdır Ancak SHP-CHP butunleşmesı, bır partı ıçındekı guç dengesıne gore yonetı- mı belırlemek değıl, adı uzerınde bırleşmek "Bırieşmeyı" günluk yaşama ındı- relım Ikı aıle, çocuklarını evlendır- mek ıstıyorsa, her şey "tatlılıkla" yu- rutulur Zaman zaman gelın-kayna- na çekışmesı olur, ama bu, ışın ren- gındendır Boyle bır duğun hazıriığı her şeyden once karşılıklı anlaş- mayla yurur Anlaşmazlık olursa za- ten baştan ış bozulur ve başka ge- lın-damat adayları aranır Oysa SHP-CHP butunleşmesınde duğune bır gun kala, hıçbır şey bellı değıl Duğun ıçın bele yerleştırılen sılahlar, keyıfle havaya mı sıkılacak, Yarışla mı, Barışla mı? yoksa bınnın alnına mı dayanacak? Boylesıne guvensız bır ortam "Bırieşmeyı" bır de ış yaşamına ındıreiım Dıyelım kı ıkı firma bırleş- me karan aldı Once patronlan go- ruşûr Bır ortak zemın bulunur Son- ra uzmanlar bır araya gelır Kımın nesı var ortaya konur Yonetıcılerın kımler olacağı saptanır Bır protokol hazırlanır ve kamuoyuna duyurulur - Bız artık tek fırmayız, adımız da şu Pekı, bızımkıler ne yapıyor? Bır- leşme karan alıyor Kımın nesı var, yonetıcı kım olacak, bellı değıl Ön- ce açıklanıyor - Bız bırieşme karan aldık Ardından bakıyoruz kı ne hangı koşullarda bırleşıleceğı bellı, ne kımlerın yonetımde olacağı bellı, ne de hangı evde oturulacağı bellı - Buntarne zaman belırfenecek? - Bırleşeceğımız gun - Anlaşamazsanız? - Bılek gureşı yaparız, kazanan, her şeyın sahıbı olur Sozumuz artık genel başkanlara değıl, ıkı partının delegesıne Anadolu'da bır soz vardır "Baba eder, evlat oder " Bunu sıyasete uyariarsak "üder eder, partı oder" dıyebılınz Nasıl kı bır mılyon lıralık banknot, içınde on bınlık, yuz bınlık bır dızı değen ıçerıyorsa ve butun o bınmler bır mılyonun ıçındeyse partı lıderı de partısının tum değerını bunye- sınde taşır Bır mılyonluk banknotun değen duştukçe, ıçındekı kuçuk bınmlerın de değen duşecektır Partı lıden, kamuouyunun gozun- den duştukçe partısı ve partısının tum bınmlen de aynı erozyona uğ- rayacaktır Tek başlanna solu buyutemedık- lerı ıçın bunu bırleşerek başarmayı hedefledığını soyleyen ıkı partının lı- den, yan yana gelıp "omuz tema- sında" bulunacağına, karşı karşıya gelıp kafa kafaya tokuşmaya hazır- lanıyor Kavganın kazananı olmaz Soruyoruz - Bu kıme yarar sağlayacak? Boyle bır kavgada haklı taraf yok- tur Kavganın galıbı de "kazanan" taraf olmayacaktır Daha oncekı bır yazımda vurgula- mıştım, gazetecılıkte en ıtıcı sozlenn başında "Ben yazmıştım" gelır Ama, bu noktaya gelışın ne kadar "bılınen bır şey" olduğunun ortaya çıkması bakımından aktarıyorum, bır ay kadar once solda bıriıkle ılgılı yazımda şoyle demıştım "Karayalçın ve Baykal uzlaşma- yacak Her ıkısı de lıderlık yanşını bırakmayacak Baykal, kendı dele- gesının sağlam ve cebınde olduğu- nu duşünuyor 'SHP'den ne kadar delege bana oy venrse kârdır' dıyor Bu yolla, bırieşmış partının lıderfığı- nı elde edebıleceğını düşunüyor Ancak Karayalçın'ın da 'projecı'c/- duğunu unutmamak gereklı" Bugun aynen bu gelışmeler olu- yor Ikı lıden de tanıyanlar, bunlann olacağını baştan kestırebılırdı Gorunen lıder yorumcu ıstemez Pekı, madem boyle olacağı bellıy- dı, nıçın ıkıde bır "Acaba ne olacak" sorusunu soruyoruz'' Çunku, her şeye karşın sosyal demokrasıden, soldan umudunu yıtırmemış kesımler var 1950'den bu yana sağın Turkıye'y' ıyıye goturmedığını, ulkeye tam demok- rasıyı sağın getıremeyeceğını goren kesımler var Turkıye'de sağ par- tılenn seçmenın yuzde 6O'ı uzennde kurduklan kesın hâkımıyetın verdığı rahatlıkla, kendılerı gıbı düşun- meyenlerı kolayca dışlamaları nedenıyle, bu ulkeye barışı getıre- meyeceğını goren bılınçlı ınsanlar var Ikı partının, çok sağlıklı olmayan delege tabanının, bu gerçekten hareket ederek şu aşamada goz- lerını bırbırlerıne değıl, Turkıye'ye çevırebıleceğını duşunuyoruz Gelışmeler, 28 Ocak kurultayının beklenen barışı sağlamayacağı, sadece tarafların bırbırının alnını kanşlama yanşı olacağı yonunde Yanılırsam, bayram edeceğım OLAYLAMN Nobel Banş Ödülü sahibi Elie Wiesel, Çiller'e mektup gönderdi 4 Yaşar Keıııal öliiııı tehdidi altında9 Dış Haberler Servisi - Dış dunyada Yaşar Kemal'ın bolucülûk propagandası yaptığı gerekçesıyle mahke- meye venlmesıne tepkıler artıyor Nobel Banş Ödülu sa- hıbı Elie N\lesel bu konuda Başbakan Tansu Çiller'e mektup gondenrken, Alman basını da Yaşar Kemal'ın ölüm tehdıdı altında olduğunu ılen surdü AFP'nın habenne göre, Başbakan Çiller'e gönderdı- ğı mektupta, Yaşar Kemal'ın ülkesı ıçın büyük gurur kaynağı oldugunu belırten tanınmış "Nazi avcısı" ve Nobel Banş Odulu sahıbı yazar Elie Wıesel. "Sevgili dostum. büvuk yazar Yaşar Kemal'ın bolucu fikhieri destekledığıne hiçbir zaman şahıt olmadım. Yaşar Ke- maL Turkıye'nın gurur duyması gereken bir Türk va- tandaşıdır. Kendim ve başkanı bulunduğum Evrensel Bilimler Akadcnıısı uvelen adına meslektaşımıza duy- duğumuz hav ranlığı ıfade etmek ve kendisini en kısa za- manda veniden aramızda görmeyi umduğumuzu belirt- mek ıstiyorum" dedı Yaşar Kemal'ın de uyesı bulunduğu akademı, başta ınsan haklan ve ahlaksal konular olmak üzere 21 yüz- yıla gırerken dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorun- lan ıncelemek uzere 1993 yılında Fransa Devlet Başka- nı François Mitterrand tarafından kurulmuştu Çumhunyet Ankara Bürosu'nun bıldırdığıne göre Hamburg Eyalet Parlamentosu Mılletv ekılı Hakkı Kes- kin, yazar Yasar Kemal hakkında Der Spıegel dergısın- de çıkan yazısı nedenıyle açılan davanın Alman bası- nında "Yaşar Kemalolum tehdidi ahuıda" şeklmdekı ha- berlerle kamuoyuna duyuruldugunu belırterek. "Fikrin vedıişûncenin'suç oknasııutanımayanvekesinliklekı- nayan demokrasilerde Yaşar Kemal orneğuıdeki benzer uygulamalann savunulması olası değfldir" dedı \aa abartmalı Keskın. Cumhurbaşkanı Sıileyman DemireL TBMM Başkanı Husamettin Cindoruk. Başbakan Tansu Çıller, sıyası partı lıderlen ve bakanlara gonderdığı mesajın- da, Turkıye'de son dönemlerde duşunceye karşı yapılan kovuşturmalann arttığını belırterek bu uygulamalann Turkıye'yı dostlan tarafından da savunulamayacak bır konuma ıttıgını kaydettı Yaşar Kemal'ın Der Spıegel dergısınde çıkan yazısını onaylamadığını belırten Kes- kın. "Yaşar KemaJ'ın Der Spıegel dergısınde çıkan yazı- sı önemli yanlışlar ve buyuk abartmalarla doludur. An- cak, Yaşar kemal'in ve farklı duşuncedeki herkesin gö- ruşlennı ozgurce yazabilmeleri ve soyleyebılmeleri, de- mokrasilerin asla vazgecemeyeceklen temel Ukedir" de- dı Pans muhabınmız Mişel Perlman'ın habenne gore, Fransız yazar ve eleştırmen Alain Bosquet sağ eğılım- lı Le Figarogazetesınde dun yayımlanan bıryazısmda, ~Yaşar Kemal'in bir kez daha tebükede olduğunu" ıfa- de ettı Yaşar Kemal'ın Fransız yazar dostlan arasında bulunan Alaın Bosquet "tnce Memed"ın yaratıcısı ıçın, "Mûcadeletere ve de. begenılsın beğenünıesin, kendiger- çeğini ifade etmeve alışıktır"dıvc yazdı Alaın Bosquet, gazetenın son sayfasında yer alan çok uzun yazısında, ozellıkle, Yaşar Kemal'ın yazar tarafi- nı ele alarak bır değerlendırme yaptı "Yaratması, evTensel insanın yaratmasıdır*' dıyen Fransız yazar, Yaşar Kemal'e karşı açılmış davaya ılış- kın olarak, "Çagdaşlarına görkemli bir boyut verebile- cek yetenekte olan özgur insanlan sadece diktatdrlükler ezer" görüşüne yerverdı „ 'Türkiye'de şiddet sürekli arhyor' • Baştarafı 1. Sayfada n \ e yanıtlan şöy le - Bu yazıyı neden şimdi yaz- dın? - Dünya, Der Spıegel'de anlat- tığım trajedıyı, yanı Turkıye'de yaşanmakta olan kanh trajedıyı gormuyor Yavaş yavaş, haksız- lıkJar ve sürülmeler daha da yo- ğunlaştı Ne yapabıleceğımı bılemıyor- dum Elİenm kollanm bağlıydı Öyle kı Der Spıegel o yazıyı ıs- teyınce, bu büyük trajedı uzen- ne on bır sayfa yazı yazdım - Rejimin Kıirtlere karşı vap- ügı baskı konusunda Turk av dın- lan neden pasıf bu* tavir takını- j^rlar? - 1980'dekı hukümet darbesı Turkıye'yı penşan ettı Turkı- ye'yı dız çokmeye zorladı Ülke, o zamana dek yaşadığı en zalım totalıtanzmı yaşadı On kadar ın- san asıldı Yüz bınlerce kışıye ışkence edıldı Hapıshanelertık- lım tıklun dolduruldu Buçokkı- şı polıs karakollannda öldürül- dü Nüfuz uygulamanın en zalım şeklı olan ışkence ve haksızlık- lar, hem aydınlan hem de halkı boyun eğmeye zorladı Bu deh- şet, bugun de suruyor - Der Spîegel'deki yazuıda, PKK'nin rolunden hiç söz etmi- vorsun. Ovsa birbirine oldukça yakın haberlere gore PKK, bin- lerce sivilin olmesine yol açan yo- ğun terör eylemlerinden sorum- lu. Kürt halkuı çoğunluğunu, PKK'ye karşı tavır almaya çağır- saydın, hûkümete yonelttiğin eleştirinin inandıncıhğı ve ağuiı daha artmaz mıydı? 'Benim temel ilkem1 - Durum tümüyle çok kanşık Bır yan, koy koruculannı ve on- lann>akınlannı PKK'nin oldur- düğunu ılen surüyor ve suçu ona yüklüyor Karşı taraf ıse öldüru- lenlenn devlet güçlen olduğunu ılen süruyor Dünyanın herköşe- sındekı okurlanm bılırler kı ben. amaçlann en kutsalı ıçın bıle tek bu- insanın oldürulmesıne karşı- yımdır Bu benım temel ılkem- dır Ben, bupıs ve gayn ınsanı sa- vaşın bıtmesını ıstıyorum Eğer Türkıye Cumhunyetı, bın yıllık kardeş halkın, Kurtlenn, dılını kesmemış olsaydı, onlan ınsan haklanndan yoksun bırakmasay- dı, tanhmdekı bu en trajık döne- mı yaşamaktan kurtulurdu Tür- kıye Benım terör üzenne gorüşum, çok yonlu bır konudur ve öyle bırkaç satırla açıklanamaz Dos- tovyeski bıle, bunu yapabılmek ıçın yuzlerce sayfalık bır kıtap yazmak zorunda kaldı Yıne de tumuyle başanlı olamadı Ama şunu belırtebılınm Teronzm, belkı de tümuyle umudu kesmenın bır sonucudur fnsanm yüzünu bütün kapılar ka- patılmışken Durumun boyle olduğunu sanıyorum Ve PKK konusunda ılende uzun uzun tar- tışılacaktır, bu orgutun bır terör orgutu olup olmadığı konusun- da Ben hıçbır polıtık kanadın yanlısı değılım, kımsenın duş- manı da değılım Tekbır şeye ke- sınJıkle karşıyım, o da şıddete ARDCNDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada cılara karşı eşıt mesafededır Hıç kuşkusuz koşe yazarlan- mız yorumlarında serbesttır- ler, şu ya da bu partıyı ve lı- den destekleyen yazıların gazetemızde yayımlanması doğaldır ve herkesin aynı tef- den çalması olanaksızdır; tekduzelığın de yaran yoktur. Çumhunyet gazetesı, bılınen dünya goruşunun yelpaze- sınde butun goruşlere sayfa- lannı açmaktadır Bu açılışın temelınde yatan gerekçe nedır? Turkıye'de solun ozel bır onemı, Batı'dakınden ayn bır anlamı bulunuyor Çunkü ul- kemızde merkez sağ partıler demokrasıyı dışlıyorlar Za- ten sağ partıler evrensel ol- çutlerıyle demokrasıyı be- nımsemış olsalardı, hukuk devletı çoktan kurulmuş, başta anayasa olmak uzere demokratık yasalar parla- mentodan geçırılmış olur- du Ne yazık kı, bugun, yalnız sol kesımdekı sıyasal partıler evrensel demokrası hukuku- nun savunucusudurlar DYP, ANAP, RP, MHP'nın demokrasıyı Batı'dakı olçule- rıyle ıçeren bır sıyasete sahıp olmamalan, solun onemını ve anlamını Turkıye'de çok ozel bır ağırlığa kavuşturu- yor Sol bu ağırlığını bolune- rek ve parçalanarak yıtırdık- çe, demokratıkleşme sureklı bıçımde ertelenıyor Eğer 1980'lerde sol bırle- şıp butunleşebılseydı, Turkı- ye bugunku acıları çekmez, 12 Eylul'u 199O'lı yıllara taşı- maz, Avrupa'nın karşısında boynu eğık duruma duşmez- dı Aydınlık bır rejımın geçertı olması ıçın gereklı demokra- tık reformlar yapılabılırdı Bunun ıçındır kı Cumhun- yet, solda bırleşmeye karşı çıkan sol onderlen eleştır- mektedır Bırieşmeyı bır genel baş- kanlık yanşına donuşturerek butunleşmenın oz ine golge duşuren sıyasetçılerı ya da partı genel başkanlannı eleş- tırmek de gorevımızdır. Bu sağlıklı ve objektıf bır olçu- dur Şu ya da bu genel baş- kanın veya polıtıkacının des- teklenmesı gıbı kışısel ve du- zeysız bır yayın polıtıkası, ağaçları gorup ormanı gör- meyenlerı hoşnut edebılır, ama, bu tur yaklaşımlar, ko- nuyu sığlaştırmaktan otede bır yarar sağlamazlar Yınelıyoruz kı, solun bu- gunku sorunu, her şeyden once fikırsel tıkanıklığın yolu- nu açmakla çozumlenebıle- cektır Yoksa şımdıye değın çok sınanmış polıtıkacılar arasındakı bıtmez tukenmez rekabetın mantığını halk kıt- lelenne anlatmak olanaksız- dır ••• Özal ve Kılıç'tan karşılıklı suçlama Haber Merkezi-Eskı Emlakbank Genel Müdu- rü Engın Cıvan ın vurulmasıyla ortaya çıkan ve Lğur Kılıç'ın oldürulmesıyle gelışen yolsuziuk olayındakı ıddıalar. dun gece UğurDıindar'ın sun- duğu Shovv TV'dekı "Arena" programında karşı karşıya gelen Ahmet Ozahle Dundar Kılıç'ın bır- bırlennı suçlamasıyla surdu Ahmet Ozal, hakla- rındakı suçlamalann "Ozal ailesini karala- mak"amacını taşıdığını belırttı Dundar Kıhç ıse kızının olumunden Ozal aılesının sorumlu oldu- ğu bıçımındekı ıddıasını tekrarladı Shovv TV'de dün gece Uğur Dundar'ın studyo konuğu olan Ahmet Ozal, kendısı ve Ozal aılesıy- le ılgılı tüm ıddıalan yalanladı Programa telefon bağlantısıyla katılan Dundar Kılıç ıse, "Bunlar, devletkasasmdan hazineler kadar paralan çalarak pay ettiler T 'dedı Kıhç, Lğur Dundar ın, "Sizego- re Engin Crvan ne kadar gofürmüştür" sorusuna, Almanya silalı yardıınım donduruyor DtLEK ZAPTÇIOĞLU BERLtN - Almanya, Körfez Savaşı sırasında Turkıye'ye söz verdığı 1 5 mılyar markJık sılah yardımının son sevkıyaonı yap- maya hazırlanıyor 52 mılyon mark değenndekı sılah yardı- mından sonra Turkıye'ye artık sevkıyat yapılmayacak Alman Savunma Bakanı Volker Rühe, Meclıs Savunma Komısyo- nu'nda "NATOortağımızTürki- ye'ye bütün silah yardunı artık durduruhnuştur" dedı Gönde- nlecekolan sılahlar lıstesınde 70 panzer, 600 şışme bot, 15 asken ambulans ıle bırdonanma teçhı- zat gemısı ve yedek parçalar bu- lunuyor Alman Savunma Ba- kanlığı'nın verdığı bılgıye göre Almanya'dan Turkıye'ye 1964 yılından bu yana NATO çerçeve- sınde 6 mılyar marklık savunma yardımı yapıldı Almanya, Turkjye'ye sılah yardımını sona erdırme karannı ıkı yıl önce alnuş ve Ankara'yı haberdar etmıştı Alman hukü- metı, Turkıye'ye sılah yenne ekonomik yardünda bulunmayı tercıh ettığını bıldırmıştı Alman Dışışlen Bakanlığı ıse son rapo- runda, Turkıye'de "hiçbir gru- bun ırk, din ya da ulus özeUikle- ri yuzünden takip gormediğini' 1 kaydedıyor Bavyera Eyaletı Içışlen Bakanı Gunter Beckste- in oncekı gun Munıh'te yaptığı açıklamada Dışışlen Bakanlığı raporundan da alıntılar yaptı 17 ocak tanhlı raporda şoyle denı- yor "Küröer, Türkiye'de hiçbir sorun olmadan yaşayabümekte- dir; Kürtolduklan ıçın dev let ta- rafindan yaptınmlarla karşüaş- mamaktadırlar." Raporda Tur- kıye'de hıç kımsenın salt Kurt olduğu ıçın takıp edılmedığı ve Kurt nufusun neredeyse uçte ıkı- sının Batı ve Guney Anadolu'da yaşadığı belırtıldı "10 milyar dolann üzerinde.- Bunlar, Uğur KH nç'a; maskelerini duşürmesin diye, adice, bu cina- yeti gerçekleştirdiler.''yanıtını verdı Ahmet Ozal ayonelık, "3-4gün önceBebek'te- ki kimin evine para gönderdi?" dıyen Kılıç daha sonra, "Beni de öldürmek istiyoriar. Ama onlar ilahi adaleti unutmasmlar. Onlan adaletin gazabı- na sevk ediyorum. Kahpe olumden korkmuyoruz ve olume meydan okuyoruz" dedı Kılıç'm ıddıalannı "tnamhnaz bir şey " olarak yorumlayan Ahmet Ozal ıse suçlamalan " Sayin Kılıç başkalannın ağzrvla konuşuyor. Ozal ailesi- ne saldırmanm Bmitieri aşıldı Bu artık beni çıldırt- ma noktasında. Bunlar çizmeyi çoktan aşmışOr. Karşunızda bizi suçlayan kişinin sabıkadosyası 1.5 metre uzunluğundadır. Bunlan medya olarak ka- muoyuna sergüeyin. Toplum Turkiye'dekigerçek- leri biraz daha dikkatli gorsbn. Saldınlann altın- da Turgut Ozal'ın Turkıye'deki kaçakçıhğı önleyen poHtikalan- na tepki yatıyor. Çunku kaçakçı- lığm onlenmesıyle, >eralü dunya- sınuı kayıpian tnlyonlarca lirayı buluyor" diye yanıtladı Dundar Kılıç ıse bunun uzen- ne, "Sabıka kayıdanmı getirin ve kamuoyunda sergüeyin. Bugüne kadar hiçbir yargjç bana Turkı- ye'de ceza vermemiştir. Ben ma- sum insanlara silah çekmedim. Yıllar önce, nefsi mudafaa içın, hayatnna saldın uzerine silahımı çektim. Turkiye'de. kimlerin ne- relere kadar yurudüğunıi pobs vedevietm ıstihbarat örgutlen bk Kyor. Neden Ozal ailesi ya da Ah- met Bey bunlan ınkâr ediyor?" dedı Programda, Engın Cıvan'ın ozel not deftermı ve Isvıçre ban- kalannda açtığı gızlı hesaplara ılışkın belgelen gosteren Uğur Dundar ıse, "Şimdi biz,İtarya'da- ki gibi yurekli, babayığit savcıla- nn, bu belge ve dosyalara sahip çüunasını bekliyoruz. TBMM den. devietin vetkiJilerin- den ve Adalet Bakam'ndan bu ise derhal ei koymalannı bek- uVonız"'dedı TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ NDEN ORTAKLARIN YENf PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER Çıkarılmış sermayemız 445 708 800.000.- lirası nakıt karşılığı, 2.357 491 200.000- lirası ıç kaynaklardan karşılanmak suretıyle 1.868.800 000 000 - lıradan 4.672 000 000 000.- lıraya arttınlmaktadır Arttmlan senmayeyı temsıl eden hısse senetlen, Sermaye Pıyasası Kurulu'nca 03.01.1995 tanh ve 2/1373 sayı ıle kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklı- ğımızın ve hısse senetlennın kurul veya kamuca tekeffulu anlamına gelmez Ortaklığımız ıle ılgılı aynntılı bılgılen ıçeren ızahname 17 01 1995 tanhınde Ko- caelı Ticaret Sıcılı'ne tescıl edılmış ve 23 10 1995 tarıh 3709 sayılı TTSG'de ya- yımlanmış olup aynca başvuru yerlerınde ıncelemeye açık tutulmaktadır Ortaklanmızın arttırılan 2.803 200 000.000 - lıralık sermayeyı temsıl eden pay- lardan, ellenndekı paylann % 23 85'ı oranında yenı pay, % 126.15 oranında be- delsız pay alma haklan vardır Yenı pay alma hakları, aşağıda belırtılen başvuru yerfennde 30.01.1995 ıle 28.02 1995 tanhlen arasında 30 gun sureyle kullandınlacaktır. Bu surenın son gu- nunun resmı tatıle rastlaması halınde yenı pay alma hakkı kullanım suresı, ızleyen ış gunu akşamı sona erecektır. Bır payın nomınal değen 1 000.- TL olup 1 000 - TL 'sınden satışa arz edıle- cektır Ortaklanmız, aşağıda belırtılen yeriere başvurarak sahıp olduklan hısse senet- lennın 5 no'lu yenı pay alma kuponlan karşılığında yenı pay alma haklannı, 6 no'lu yenı pay alma kuponlan karşılığında da bedelsız pay alma haklannı kullana- caklardır. Bu sermaye arttınmında yenı pay alma hakkını kullanmak ıstemeyen ortaklan- mız, ılgılı kuponu yenı pay alma hakkı suresı içınde satabılırler. Bedelsız pay alma hakkının kullanımı herhangı bır sureyle sınırtı değıldır. Başvuru şeklı Ortaklanmız, aşağıda belırtılen yerlere başvurarak sahıp oldukla- n hısse senetlennın 5 no'lu yenı pay alma kuponlan karşılığında yenı pay alma hakJannı, 6 no'lu yenı pay alma kuponlan karşılığında da bedelsız pay alma hak- lannı kullanacaklardır. Başvuru yerlen: Vakrfbank'ın Menkul Kıymetler Mudurluklen ıle ıl merkez şube- len. Hısse senetlennın teslım şeklı Vakıfbank'ın Menkul Kıymetler Mudurluklen'ne muracaatta hısse senetlen anında, ıl merkezı durumundakı şubelere muracaatta ıse 7 gun içınde teslım edılecektır Basın: 3691
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog