Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 OCAK 1995 CUMA 18 SPOR Alman ekibi Leverkusen'i 11 sayı farkla devirdiler Efes PflsendohıLEVTNT YUCELMAN A\ rupa Kulüpler Şampıyona- sı'nda Efes Pilsen 10. maçında 7. ga- libı>etını aldı. Ilk dakıkalarda Efes hücumda problem yaşamadı. Ancak adam adama savunmada Leverku- sen ıçende boy avantajını kullandı. Kısalar, uzunlara yardıma gıttıkleri anlarda ise Efes, dış şuttan kendısi- nın de beklemedığı kolay sav ılar ye- di. ÖzellıkJe Harnisch. Yölkan'a kar- şı boy avantajını kullanınca bu oyun- cuyu Cross tutmaya başladı. Efes Pilsen degişmeli adam adama sa- vunmayla müdafaada boşluk verme- meye çalıştı. ancak istediğinı alama- dı. Böylece Efes. 13. dakikada alan savunmasma döndü. Ancak Efes. hücumda ıçenyi hemen hemen hıç kullanamayınca tamamen dış şuta ümıdını bağladı. Hücumda çok nız- lı top çevıren Leverkusen hem Efes'in müdafaasındaboşlukJarbul- du hem de alan sav unmasıyla etkin- lıgini arttınp farkı 9'a çıkardı, Le- verkusen'ın yüksek yüzdeli oyunu- Efes Pilsen: 77 - Leverkusen: 66 HAKEMLER: Tıziano Zancanella (ttafya) (7), CariJungebrand (Fîn) (6). EFES PİLSEN: Mirsad (7) 2, Corchiani (8) 8, Volkan (8) 22, Tunç (5), Cross (7) 10, Tamer <6) 7, Ufiık (8) 28. LEVERKUSEN: Garrick (6) 18, Förster (?), Wucherw (5) 9, Welp (4) 5, Hupmarm (6) 7. Hamisch (6) 10, Koch (7) 15, Musch (4) 2. tLK YARI: 40-40 5 FAUL: Hupmann (34.54) na, 9 sayı gerıye düşmemıze, Ta- mer'ın 3. faulüne bakınca galıbıye- te olan ınancımız kınlmadı değıl. Ancak son 3 dakikada uygulanan tam saha pres, çalınan toplar, kolay sayıya gıdiş Efes'i maça ortak etti, bizlen de umutlandırdı. 2. yanda Efes'msavunmasıhıçaçıkvermedi. Özellikle uygulanılan sert savunma Leverkusen'i rahatsız etti ve hata yapmaya zorladı. Bu avantajı iyı de- gerlendırdiğımizı söyleyemeyiz. Çünkü öne geçme paniğı ve maçı kaybetme korkusu berabennde hü- cumda yapılan hatalan getırdı. An- cak hatalann önüne geçen dış şutta Volkan ve L'fuk ile ısabet kavdeden. Leverkusen'in 5 kısa ile oynadığı sü- rede de kısalann içeri drive edişle- riyle skorbulan Efes, agresif savun- masıyla rakibine bu kez şans tanıma- dı. Son dakıkalarda oyuna giren Mirsad'ın. çok kntık toplan alması, hırsı, Efes'i ateşleyen bir unsurdu. Efes Pilsen, dün önemlı bir başanya daha ımza attı. Dünkü maç Leverku- sen'in grupdan çıkması içın belki de son şansıydı. Bu nedenJe zor maç oldu. Efes'in devirdıği Leverkusen'i küçük görmemek lazım. Avrupa şampiyonu olan Almanya mılli takı- mının ilk beşinden üç kişinin (Har- nisch, Koch, Welp) Leverkusen'de forma giydıği unutulmamalı. Aynca Leverkusen, grupda bulunduğu ye- rin daha üzerini hak eden bir takım. Bu açıdan bakılırsa Efes, Avru- pa'nrn en iyi uzunlanna, en iyi dış adamlanna saiüp mücadeleci bir ta- kımı yendı. Efes'in maç içerisinde zaman zaman ınış çıkışlan oldu. An- cak bunu da normal karşılamak ge- rekir. Zorlu birrakibe karşı, maçı ka- zanma zorunluluğuyla birlikte 12 bin kişinin oyuncular üzerindeki baskısını yok sayıp maçı aynı çizgi- de başlayıp sürdürmesini bekleye- meyiz. Bunlar grup maçlan olduğu- na göre önemli olan kazanmaktı. Kendi sahalannda maç kaybetme kredisini doldurduklannın bilincin- de olan, skorda geride olduğu halde bızim bile ümıtlerimiz kınlmışken kazanmaya olan mancını yıtirme- yen, coach Aydın Örs'ün kafasından geçeni en iyi şekilde sahaya yansı- tan basketbolculan kutlamak gere- kir. Onlan her hafta zorlu bir maça motıve eden, gecesini gündüzünü oyuncularla paylaşan teknik kadroyu da tebrik etmeden geçemeyiz. Son dakıkalarda oyuna giren Mirsad hırsıvla takımını ateşledi. (Fotoğraf: ALİ ESER) Serdar Çakman daha önce de 1987/88 sezonunda bir maçı tatil etmiş daha sonra tekrar başlatmıştı 6 Bir maç yanda kalacak' deıııiştîNÜVİTTOKDEMİR tZMİR - ''Bir maç. özellikie İs- tanbul'daki bir maç, küfürden ya- nm kalacak ki, bakm o zaman sa- halarda çrtçıkmayacak. Bu konu- da yönetmelikte açık madde ara- dıki yok. FIFA ve UEFA böyie bir şey koymamış.. Niye? Avrupa'da L. o_. ç_. demiyortar. Federasyon ve hukukçularla masaya oturduk. Müsabakayönetmeliğuıin sanıyo- rum bir maddesinde var. Aşın ve kötütezahüratdiye. I.ve2.anons- lardan sonra maçı tatil etmeyi uy- gulayacağız. Bunun karannı al- dıkJ" Bu sözler. FIFA kokartlı ha- kemimiz Serdar Çakman'a aıt. Çakman. bu sözlen 1 Aralık 1994'te TSYD izmır Şubesf nde Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcıleri Derneğı Başkanı Oğuz Sarvan'la birlikte düzenle- dikJen basm toplantısında söylü- yordu. Çakman. aynı zamanda TFFHGD Başkanvekılı'ydi. Söz- lerinden, bir maçı tatil etme konu- sunda kesın kararlı olduklan an- laşılıyordu. Aynı gün, "Maç tatili komısunu siz kendiniz mi uygula- yacaksımz. yoksa berbangi birar- kadaşınız mT sorusuna. "Ben ya da bir başka arkadaşım. bu konu- da tepkimizi dile getirecegiz. l y- gulanıay a koyacağE" derken. der- nek olarak kararlılıklannı vurgu- luyordu. Anılan tanhte hakemlerin, ku- lüp yöneticilerinın verdiği demeç- ler, yaptıklan açıklamalar. teknik dırektörlenn bunlara katılması ne- deniyie b ü ) ^ sıkıntılar yaşadık- lan görülüyordu. Bu nedenle de ...Ve Malatyaspor 8 kişiyle oynadı Malatyaspor: 1 - Bursaspor:4 STVT: in-niu (,'aimuı 12). Meım T<ıkai(2>, BüL-nı iancıJJ M V U n ^ S P O R : Şewı (ty Gûrsrl (5). ifutiafiı 13). Zeynel ıftf (ntomı6j Uienı itt). teszuHak ($) C l nuHSt.kmail14t. ()hui f*t, \t\-HK1tin 14) Bl RS.ASPOR:£/*/« (<ı. Ta\^ım 14). -IhmılSuphı (5). Esal If» Turun ih. &** M>. Çttm ($1. Bnitan t-ll. Ahıttct 14). Sejot tS> frnot 16ı GOLI.fR: /K 4İ \efaı. M .U Ahmm. Dk. !» Çeım, 60 BllKVTVAIMÇ MALATYA (Csmhıır*}«t) • U n n ı u rtır»7 «k-r, Oktay »e Malatyıspor - Bıırüspor Fcyzullah. hakandcn kırmıa ınacmda ol.lvlar (ikn lungordû-Seyirci buo)a>Tl çok Seyi'cmın sahaya yabancı road- « n bıcımdc lepkı gösicrıtı ve IİCICT altnası ve fulboicuiann sahaya >abancı madjc kıvgjBi y\i7unJcn oşiın ooıo >3fidınnaya ba^ladı Oyıın 7 sûn: nynanımadi dakıkada dunju. Oüvtniik güc- CünrfH'tn hata^ındtn fa\dab- sin< k^rşm Hakcnı Senkr Çak- Ranık bır orta yaptı Topa aıak nun ovvmı ı.ilıl etmck »ledı ytpan Ccrin. kalevı Sencr ılc Oaiu wnn icfcraı bırlıkte vıktı Bu jrada Sencr. Cctın'ı dü»0nlu Hskcm Seriu Caknun pcnaliı ookanttı jös- tenncc playlif batlıdı Pcnalü olâ>ianii bu Ve/ Ûna seO gırcn Hcyhan'ı yumnıkla«lı Hakan ScnürCafcmaa Cnai'a ıb kıntıı« kart gfi'üenncc Makttya-Bursaspormaçuııtatiletmişti Spor Servisi - Kocaelıspor - Samsuns- por maçını tatil ederek şimşeklen üzerine çeken Ankara bölgesı hakemi Serdar Çak- man, 1988 yıhnda da Malatyaspor - Bur- saspor maçını 3 kez tatil ederek olay adam olmuştu. 21 Şubat 1988 yıhnda oyrıanan Malat- yaspor - Bursaspor maçını yöneten Serdar Çakman, maçın 36. dakikasında Bursaspor lehıne bir penaltı karan vennce ortalık ka- rışmış, Çakman, Malatyasporlu Oktay ve FeyzuUah'ı kırmızı kartla oyun dışı bırak- rruştı. Kırmızı kart kararlanndan sonra se- yircı, tepkısıni sahaya yabancı madde ata- rak göstemiş. maç 7 dakıka durmuştu. Gü- venlık güçlennin duruma müdahale etme- sıne karşm Serdar Çakman oyunu tatil et- mek istemiş, daha sonra başlayan maçta Malatyasporlu ÜnaL kendisine sert giren Bursasporlu Beyhan'ı yumruklamıştı. Çak- man. Ünal'ı da oyundan atmış. bu kırmızı karttan sonra Malatyaspor ilk yanyı 8 ki- şiyle tamamiamıştı. Ikıncı yarı başlarken Serdar Çakman, can güvenlığını öne süre- rek maça çıkmayacagını açıklamış. Ancak Malatya Valısi Kutlu Aktaş. "Maçı bitir. buradan pkamayız" dıyerek Çakman 'ı ık- na etmişti. Maçın 79. dakikasında yan ha- kemlik yapan Bûlent Yavıız başında'n yara- lanınca Serdar Çakman maçı tekrar tatil et- mek istemiş, yabancı maddelenn geldiği tribünde polıs sayısı arttınlınca Serdar Çakman maçı bıtirmeye razı olmuştu. bir basın toplantısıyla sorunlannı dile getırmeyi uygun görmüşler- dı. 6 bın 500 üyesi bulunan TFFHGD yöneticıleri, Sarvan ve Çakman'ın bu tür açıklamalanna karşın. Futbol Federasyonu ve MHK'den ses çıkmaması hayli ıl- gınçtı. Ne zaman ki. Fenerbahçe Başkanı AMŞen, "Hakemlerkoru- majnız altında" yolunda bir de- meç verdi, ışte o zaman yeni bir hareketlenme başladı. Lıglerın BASKET YORUM AHMET KLRT Bırakıp giderdim! Fenerbahçe 1907' li dostlarım! Ben sizin yerinizde olsam, bırakırdım basketbol şubesini. Hemen, şimdi, bugün... Bıra- kıp giderdim "al"diyerek. "Al bakalım Ali Şen, daha iyisini ya- pabiliyorsan sen yap!" Ben, Fenerbahçe basketbol takımına iki yılda 4 milyon do- lar (yaklaşık 160 milyar lira) harcayacağım; tribün kottuklannı yapıp, reklam panolarını satarak kulüp kasasına paralar akı- tacagım ve o kulübün başkanı bana dil uzatacak ha! Bırakır- dım! Bir dakika bile düşünmez götürüp kulübe teslim eder- dim basketbol şubesini. Al kardeşım, bal kardeşim, ben bozuldum sen oyna... Evet, evet! Aynen boyle derdim sayın başkana: Al sen oyna! Ma- dem sen bu kulübün başkanı olarak, basketbol şubesini bi- zim oyuncağımız olarak görüyorsun; Bize teşekkür edeceğin yerde, ironik demeçlerle bizi kullanarak reklam yapmaya kal- kıyorsun, al o halde. Al ve şampiyon yap sana lider teslim et- tigimiz takımı... Davulu da tokmağı da bırakırdım Dereağzı'na. Ve..Bağınr- dım kulübe doğru: Sayıo başkan! Ne diyordun seçim önce- sinde? Getiririm bir milyon dolarlık birAmerikalı, şampiyon ya- panm basketbol takımını mı demiştin? İyı o halde. Buyur yap! Eğer gerçekten bunu başaratolirsen, gelecek yıl futbol için ver- digin sozlerı tutacağına inanacaktır taraftar. Ama ya tersi olur- sa? Ya b^ceremezsen bu ışi? Bırakalım yenı Amerikalı getir- meyi eldeki kadroyu bile tutamazsan ne olacak? Nasıl inan- dıracaksın kamuoyunu Fenerbahçe'yi düşünen bir başkan ol- duğuna? Bırakın beyler! Bırakın dostlar! Yıl sonunu beklemeyın; he- men şimdi bırakın... Görelim bakalım nasıl yöneteceklermiş o basketbol şubesini. Görelim bakalım kaçıncı bitireeekmiş Fenerbahçe bu sezonu... Ali Şen basketbol şubesi yönetici- ' liğinden gelmiştir kulüp başkanlığına. Bilir yönetmesini: bıra- kın yapsın. O gelmeden önce basketbol tribünlerinde de "Ali Şen başkan. Fenerbahçe şampiyon" diye bağırılıyordu. Gö- relim bakalım ... Durun dostlar! Derin bir nefes alıp yeniden düşünün. Siz ben değilsiniz. Gaza gelmeyin. Siz bir derneksiniz. Fenerbahçe'ye hizmet için kurulmuş bir demek... Siz daha sağlıklı düşünmek zorundasınız. Haksıziıklara bfcim gibi ani tepkı göstermeme- lisiniz. Bizim kızdığımız vefasızlık. Hani...Dedik ki.. Biri bizim çalıştığımız bir derneğe karşılıksız olarak yüz milyarlar bağış- lasa ne yapardık? Onu küstürüp kaçırmaya uğraşmazdık her- halde... Neyse, boşverin! Soğukkanlı olun 19O7'lı dostlarım. Bırak- mayın basketbolü... Gerekirse vitrini bırakın ama herşeye kü- süp gitmeyin. Altyapıdaki çalışmalarınızı bırakmayın, gelece- ğe yönelik programlarınızı değiştirmeyin... Kim ne derse de- sin, biz sizlerin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe basketbolüne ve Fenerbahçe LJsesine olan katkılannızı iyi biliyoruz. Biz bas- ketbol ailesiyiz ve siz de artık bizlerden biri oldunuz. Boşve- rin demeçlere! Ali Şen başkanlık işini iyı biliyor. Kulübü ve ken- disini gündemde tutmak için her sabah birşeyler söylüyor. Fe- nerbahçe'nin satışını arttırıyor...Bunu anlayışla karşılayın ve bu yolda söylenenleri kafanıza takmayın. Işinize bakın... Unut- mayın beyler! Başkanlar değişir, kurumlar kalır. Gitmeyin! Di- renin! En azından bu sezonu bitirin. Yoksa... Oyuncular para- lannı alamaz, antrenör takımı bırakır, Fenerbahçe çöker gider. CHan basketbolümüze olur... ıkıncı yansının başladığı günler- deki bir açıklama karşısında der- nek başkanı Oğuz Sarvan, sıkın- tılannı dile getırirken, yıne Fut- bol Federasyonu ile MHK'yi olaylara seyirci kalmakla suçlu- yor gibiydi. TFFHGD Başkanvekıli FIFA kokartlı hakem Serdar Çakman, hakemlere yönelik eleştiri dozu- nun artması, maçlarda bunun kü- fürlü sloganlara dönüşmesinı pro- testo etmeyı sürdürüyordu. Sonuçta Çakman kararlılığını Kocaelispor-Samsunspor maçın- da gösterdi. Turan'ın oyundan atılmasından sonra, sahaya giren Mustafa De- nizli'yi de ikı kez uyaran Çakman, seyircimn küfürlü sloganlanm ge- rekçe gösterip maçı tatil etti. Şımdı top, hakemlerin de sessiz kalmakla suçladığı bırim olan Futbol Federasyonu'nda... Federasyon Kura bugün, karar pazartesi SporServisi-Futbol Federas- yonu Yönetim Kurulu, hakem Serdar Çakman tarafından 36. dakikasında tatil edılen Koca- elispor-Samsunspor Türkiye Kupası çeyrek final rövanş ma- çı için 30 ocak pazartesi günü olağanüstü toplanacak. Federasyondan yapılan açık- lamada,Türkiye Kupası yan fi- nal kuralannın Beylerbeyi Atatürk Eğitim ve Araştırma Merkezi'nde bugün yapılacagı bildirildi. iptal karanna iliskin madde Kulübün fiıtbolcusu, ıdareci- si, antrenörü, monitörü veya yardımcılan ile yetkililerin ay- n ayn veya birlikte hakeme müdahale veya tecavüz etme- leri, kavgaya sebebiyet verme- leri ve bu müdahaleler dolayı- sıyla hakemin müsabakayı de- vam ettirme imkânını bulama- ması halinde, hükmen mağlu- bıyetinden gayn galibiyet ha- linde verilen puan kadar, puanı tenzil edilir. Eğer müsabaka eleminasyon usulüne göre ter- tiplenmiş ise bu müsabakalar- dân ihraç ve ertesi yıl aynı ma- hiyetteki müsabakalara sokul- maz. NEYMİŞ ABDİ LKADİR YÜCEL>L\> Futbolda Dönüm Noktası ve Çakman Hakem nedir, kimdir? Ne iş yapar, görevi ve sorumluluğu nere- ye kadardır? Hakem, bir spor müsabakasını yöneten kışidir. Gö- revi, hangi spor dalında olursa olsun o müsabakanın sağlıklı bir biçimde bitmesini sağlamaktır. Sorumluluğu, futbol alanını belir- leyen dört çizgi arasındadır. Ancak trıbünlerden gelecek herhan- gı fiili bir durum, maçın oynanmasına engel teşkil ediyorsa o za- man maçın ıptaline karar vermek gibı bir yetkiye sahiptir. Ve ha- kem asla ve asla tribündeki seyırcıyı eğitmek gibi bir görev ve so- rumluluğu da yuklenmez. Oysa Serdar Çakman, tribünlerdekı çir- kin tezahüratın bitmesini anons ettırmış, ancak maçın oynanma- sına fiilı bir durum olmamasına rağmen maçı iptal etmiştır. Yani bir anlamda seyirciyi eğitmek gibı Don Kışot'ça bir girişimde bu- lunmuş, ülkenin mülki amırlerini ve güvenlik güçlerini bir kalem- de sılmiş, gönüllü gibı ortaya çıkarak seyırcıyı cezalandırmaya kalkmıştır. Serdar Çakman böyle bir davranışta bulunacağını 1 Aralık 1994'te Izmır'de Oğuz Sarvan ile birlikte yaptıklan toplan- tıda açıklamış ve "Bir maç mutlaka küfürden dolayı yarım kala- cak" demişti. Işte Kocaeli'ndeki maç yarıda kalmıştır. Çünkü bu, daha önceden alınmış bir karardır. Hatta belki de sarı kartlık bir pozisyonu kırmızı karta çevıımek de senaryonun içinde vardır. SerdarÇakman'dan çok daha önceleri, yani daha rahmetli Sul- hi Garan'dan başlayıp bugünlere dek gelen çirkın tezahuratı ön- lemek için çeşitlı girışimler, çeşftli önlemler alınmıştı, ama hiçbiri- si Serdar Çakman'ınki kadar cesaretli değildi. Serdar Çakman ise düşünce olarak haklıydı, ama Türkıye'nın koşulları içinde cınsel- likten başka küfür bilmeyen toplumumuzu hangi kesimde, hangi kademede eğitebilecektiniz? FIFA ve UEFA yönetmelığinde ise fi- ilı bir tecavüz olmadığı takdirde maçın hakem tarafından tehir edılmesıne ilişkın hiçbır madde de yoktur. Üstelik Avrupalı, cın- sellik küfürlerinden uzaktı. Şimdi her şey bir yana, ortada yarıda kalmış bir maç vardır. Fut- bol Federasyonu nasıl bir karar alacaktır? Futbol Federasyonu eğer bugüne dek kendi yönetmeliklerine sahıp çıksaydı hakem ve tribün olaylan bugünkü noktaya gelmez- di. Geçen yıl Samsunspor-Trabzonspor, Karabuk-Zeytinburnu maçlanndakı hakem saldınlanna, fiili bir duruma karşın federas- yon ne yapmıştı, nasıl bir ceza vermişti? Mini cezalarla eyyamcı- lığını sürdüren federasyon, bugünkü patlama noktasının hazırla- yıcısıdır. Federasyon, Kocaeli'ndeki olaylı maçla ilgilı 2 şekilde karar ve- rebilir. 1- Hakem Serdar Çakman'ı verdiği karanndan dolayı cezalan- dırır, bir daha maç vermez, maçı tekrarlatır. 2- Futbol Federasyonu hakem Serdar Çakman'ın karannı doğ- ru bulur ve Kocaelıspor'un hükmen yenilgisıne karar verir ve bun- dan böyle çırkin tezahüratın yapılacagı her maçın iptal edilmesi- ne karar verir. Bunların dışında bir karar mümkün değildır. Ama Futbol Fede- rasyonu bugüne dek olduğu gibı eyyamcılığını sürdürürse bileme- yiz, belki kendisine göre ışin ortasını bulacak başka bir karar da verebilir. Şadan Kalkavan Eskişehir maçındaki flıtbolu beğenmedi Yedelder de sınıfta kaldı HİLMİTÜRKAY Toprak da kötüler arasındav dı. Fenerbahçe'nin "'yedekteri" sınıfta kaldı. San-Lacivertli ekibın Eskişehirspor'la oyna- dığı kupa rövanş maçında Iviç'in şans verdiği futbolcular bu şanslannı iyi kullanamadılar. Futbo! Şube Sorumlusu Şadan Kalkavan, Ali Nail'in dışında Senüh, Hakan, Toprak ve Taynır'un çok kötü bir futbol ortaya koyduk- larını ifade ederek, "Bu futbolculanmız elle- rine geçen firsaö gördük ki değeıiendiremedi- ler. Bu maç onlar için büyük bir şansü. Ama böyle futbol oynanmaz. Başkanımız Ali Şen de dönüşte kendilerini ikaz etti ve çok çahşmala- n gerektiğini sövledi. Eksiklerimiz çok. Kısasü- redegidermekzorundayiz. Geçen sefer desöy- lcdim, yine tekrar edivorum: ben takımdan memnun değüim!" dedı. Fenerbahçe'de basketbol şubesini finanse eden 1907 Fenerbahçe Demeği ile kulüp baş- kanı Ali Şen arasındakı ıpler kopma noktası- na geldj. 1907 Fenerbahçe Demeği Basketbol Şube Sorumlusu Necdet Ersoy. yaptığı açıklamada. "Birim, Ali Şen ya da herhangi bir yöneticiyle sorunumuz yok. Kendisinin bizimle vursa onu bilemem. Eğer şubeyi bizden daha hi yönete- ceklerse emaneti devretmeye hazınz" dedi. Başkan Sen'in "Fenerbahçe'nin ismini kulla- nıyoriar. kulübün verini bÛe bilmiyorlar. Ge- çen gün kulübe çağırdık, adresi saşınp Gala- tasarav Kulübü'ne gîrmelerinden korktuk" şeklindeki açıklamasına da tepkı gösteren Er- soy, şunlan söyledi: "Bizim Fenerbahçe'yi kuOanmakgibine bir niyetimiz ne de böyle bir şeye ihtiyacımız var. Oyle otsa iki yıl içinde şubeye 4 mirvon dolar (yaklaşık 160 milyar lıra) harcamazdık. Bu- nun için kulüpten tek bir kuruş bile talep et- medik, etmeyiz de. Bunun yanında Fenerbah- çe Stadı'ndaki özel koltuklar ile saha içindeki reklam panolannı da biz organize ettik. Mad- di birçıkar peşinde koşsakbunlan>apmazdık. Sayın Şen hiç üzülmesin,kulübün renklerini de armasını da adresini de çok i>i bih'voruz. Hiç merak etmcsin. yolumuzu şaşuıp da Galatasa- rav Kulübü'ne gitmeviz. Biz kulübü yıpratma- mak için polemiğe gjrmivonız. Kişüere degil. Fenerbahçe'>e hizmet için bu görevi devral- dık. Ama kuiüp. şubeyi bizden daha iyi yöne- tecekse emaneti devretmeye hazınz. Biz üzeri- mize düşen şerefli görevi en iyi biçimde yerine getirmeye çahşrvoruz, ancak şevkimizin kınl- maya çalışılması üzücü." Kalli 50 milyan reddetti • Şimdiden teknik direktör aramaya başlayan G.Saraylı yöneticilerin Kalli'nin hemen göreve başlaması için 2 milyon markteklif ettiği, Alman hocanın bu teklifi, "Futbolu yalnızca izlemek istiyorum" diyerek reddettiği öğrenildi. mızılı yönetim, geçen yıl yaptı- ğı hataya düşmemek için yeni teknikdirektörü sezon bitmeden belirleme çalışmalanna girdi. Galatasaray'ın yeni teknik di- rektör arayışlan sürerken, orta- ya bir çok isim çıkıyor. San-Kır- nıızılı yöneticıler, değişik kanal- lardan Hollandalı Rinus MkheL Italyan Sacchi, Hırvat Saffet Su- siç'le temasa geçerlerken, eski MUSTAFA ERSOY Kalli, Galatasaray'ın 2 milyon markını reddetti. Ligin ikinci ya- nsına Gençlerbirliği mağlubiye- tiyle giren San-Kırmızıhlar, önümüzdeki sezonun teknik di- rektörünü şimdiden aramaya başladılar. Reinhard Saftig'le yollannı ayırmayı kararlaştıran San-Kır- teknik direktör Karlheinz Feld- kamp'a tekJıf götürdüklen öğre- nildi. Galatasaraylı yöneticilerin Kalli'nin hemen göreve başla- ması için 2 milyon mark tekJif ettiği, Alman hocanın bu tekli- fi, "Futbolu yalnızca izlemek is- tiyorum" diyerek reddettiğii öğ- renildi. Hakan sağlam çıktı Bu arada Galatasaray'ın Bur- saspor maçında sakatlanan gol- cüsü Hakan Şûkür'ün de çeki- len özel röntgeni (MR) temız çıktı. Dizinde ağnlan olan Ha- kan'ın bu hafta dinlendirilmesi bekleniyor. GALATASARAY YÖNETİMİ ÇANKAYA'DA -GaJatasaraj Yönetim Kurulu dün Cumhurbaşkanı Sülevman Demireri Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde zivareterti. San-Kırmızıh kulü- bün '90. Yıl" organizasyonu içinde yer alan program gereği yö- netküer ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Ülker'in tur hesaplan Spor Servisi - Ülkerspor, Av- rupa Koraç Kupası çeyTek final maçında Pau-Orthez'ı 7 sayı farkla 72-65 yenmenin hem se- vincini yaşıyor hem de tur he- saplan yapıyor. Menajer Doğan Hakvemez, "Biz bu kupada gidebileceğimiz en iyi yere kadar girmeyi hedef- ledik Charleroi. Filodoro Bolog- na, TDK Manresa. PSG Racing ve Cholet gibi takunlardan son- ra Pau Orthcz gibi Fransa ligin- de liderüğe oynayan bir takımı devirdik1 " dedı. Doğan Hakye- mez. 1 şubattakı rövanş maçı içın 7 sayılık farkın kendileri için önemli olmadığını belirtti. Beşiktaş'a yeni salon Spor Servisi - Beşiktaş Kulü- bü"nün Fulya'da yapacağı spor salonunun temeli, spordan so- rumlu Devlet Bakanı Şükrü Er- dem tarafından törenle atıldı. Erdem, sporda başannın tesis- leşme vealtyapıdan geçtiğini, bu nedenle göreve geldıklen gün- den bu yana tüm imkânlan tesıs için seferber ettıklenni söyledi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Süley- man Seba ise 500 seyirci kapa- siteli spor salonunun 1 yıl için- de tamamlanacağını ve yaklaşık 50 milyar liraya mal olacağını belirtti. Cantona'nın başı yanacak ZAFERARAPKİRLİ LONDRA - Fransa'nın ve Manchester United'ın "deli ço- cugu" EricCantona. önceki ge- ce Londra'mn CrystalPalace ta- kımı ile oynanan deplasman ma- çında, rakıp takjmın seyırcilerin- den binne, saldırdı. Eric Canto- na, karşı savunmadaki rakiple- rinden biri ile uzun süre itişip ka- kıştıktan sonra, "yaradana sağı- nıp" sıkı bir tekme attı. Pozisyo- na çok yakın olan yan hakemin uyansı üzerine. karşılaşmanın hakemi hıç tereddüt etmeden kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada seyırcilerden birinin kendisine hakaret ermesi ve el hareketi yapmasına öfkelenen Cantona, bıranda seyırcıyı nakavt etti. Sa- ha birbirine girerken seyirciler ile Manchester United takımı oyunculan arasuıda bır arbede çıkması görevlilerin çabası ile önlendi. Olaydan hemen sonra açıklama yapan Ingıltere Futbol Federasyonu, Fransız futbolcuya ağır bır ceza geleceğıni belirtir- ken ışın "adli yanını" da takip eden polis, Cantona'nın ve Crys- tal Palace takımı taraflarlannın ıfadelenne başvurarak dava aç- ma yoluna da gidebilecekler. Haftanın hakemleri Spor Servisi - Lider Beşik- taş'ın 29 ocak pazar günü dep- lasmada Kocaelispor ile yapaca- ğı zorlu mücadeleyi, Ankara bölgesınden FIFA kokartlı Me- tin Tokat yönetecek. Haftanın maçlannm hakemleri şöyle: Bursa-Altay (Nedûn Göklü), Denızlı-Gaziantep (Ahmet Ça- kar), Kocaeli-Beşiktaş (Metin Tokat), Van-Samsun (Turgut Sı- ğıç)._Trabzon-AntaIyaspor (Yıl- nurÖnen). Galatasaray-Petrolo- fisi (Enrf Ersoy), Zeytinburnus- por-Gençlerbirliği (Engin Kurt), Adana Demirspor-Kayserispor (Sabri ÇeHk), MKE Ankaragü- cü-Fenerbahçe (Bûlent Yavuz). Beşiktaş 3. turda Spor Servisi- Basketbol Tür- kiye Kupası ikinci tur karşılaş- masında Beşiktaş Antbirlik'i 83- 64 yenerek tur atladı. Oynanan lıg maçında ise PTT-Tofaş Sas'a 61-74 yenildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog