Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

27 OCAK 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 ABDnükleer silahları • NEVVYORK(AA)- ÇevTe örgütü Greenpeace, Amerikan nükleer ftzelerinin 1991 yılmdanbu yana kitle imha silahlanna sahip olduklanndan kuşkulanılan üçüncü dünya ülkelerini hedef almakta olduğunu ileri sürdü. Raporda, "1989'da Berlin Duvan'nın yıkılması ve özelliklede"l991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra Amerikan askeri yetkililerinin. kitle imha silahlanna sahip olduklanni düşündükleri ülkelere karşı nükleer silah kullanılmasını sağlayacak prosedürler geliştirdikleri" iddıasınayer verildi. Raporda, ABD'nin bir "hedef lıstesi" hazırladıği ifade edildi. ancak hedef alınan ülkelenn adlan belirtilmedi. Fransa'da tırtına -» *•••• 2olu • PARİS (AA) - Avnıpa şıddetli fırtınalann etkisi altında. Fırlınanın etkisiyle dün Fransa'da bir inşaat alanında çöken vinç, yanındakı lisenin üstüne devrildi. Kazada 6 öğrencinin hayatını kaybettiği, ikisinin ise ağır yaralandığı bildirildi. Polisin açıklamasına göre Fransa'nın doğusundaki Toul'de meydana gelen kazanın şıddetli rûzgardan kaynaklandıği sanıhyor. Özel lisede yaşamını yitiren öğrencilenn 16-18 yaş arasında oldugu belirtildi. Fransa'da son günlerdeki yağışlar, son 150 yılın rekor düzeyine ulaştı. Bulgaristan'a yeni • SOFYA(AA)- Bulganstan'da Sosyalist Parti (BSP) Lıderi Jan Videnov tarafından kurulan yeni hükümet, parlamentodan güvenoyu alarak görevine başladı. Jan Videnov hükümeti. parlamentoda bugün yapılan ve oldukça tartışmalı geçen görüşmeler sonucunda. çoğunluğu elinde tutan BSP milletvekillerinin oylanyla güvenoyu almayı başardı. , Insan tıakian ihlalinde rekor • CENEVTtE (AA) - 1994 yılında dünvada. "daha önce görülmemiş derecede" insan haklan ihlalleri yaşandığı bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) tnsan Haklan Yüksek Komiserliği yetkilisi Jose Ayala Lasso," I994*ün, dünyanın çeşitli yerlerinde. daha önce görülmemiş boyutlarda insan haklan ihlallerinin yaşandığı trajik bir yol olduğunu" söyledi. Papandreu'nun silalı skandalı • ATİNA (AA) - Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu'nun, George Hallag adındaki Lübnanlı silah tüccan arkadaşına, yıllar önce 150 milyar liralık (1 milyar drahmi) yerli üretim silah ve askeri malzeme "hediye ettiği" ortaya çıktı. Avriani gazetesinin haberine göre, Meclis'e sunduğu servet beyannamesinde Atına'daki yeni villası için Hallag'dan 9 milyar lira borç aldığını belirten Papandreu. 1983 yılında usulsüz bir anlaşma ile Lübnanlı silah tüccanna 5 bin 5O0 adetotomatik tüfek, 2 bin 2O0 adet şarjör, 7.6 çapmda 7 milyon adet mermı ve 50 adet de telsiz cihazı satışı için emir verdi. Karabağ sorunu • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın. Karabağ sorununun banşçı çözümünü arnaçlayan AGİT Minsk Grubu Başkanlığı'na ortak ol-nası sonrasmda iki eşbaşkanın ilk ortak girişimleri başladı. Ejbaşkanlar Isveç temsilcisi Jan Eliasson ve Rusya tcnsilcisi Valentin Lozinsky acına, tsveçli diplomat Aıdreas Bjurner ve Rus tensilci Vladimir K.azimirov, dâı bölgeye gittiler. rYoskova'daki Isveç Bjyükelçiliği'nden edinilen blgıye göre, Bjurner ve Kazimirov. Azeri ve Eımeni taaflan kapsayan gmişmelerini bir hafta bsyunca sürdürecekler. DÜZELTME Yerleşım bölg krizl• İsrail hükümetınin Batı Şeria'da Yahudi yerleşim bölgelerinin genişletilmesini onaylaması Filistinlilerin sert tepkisine neden olurken, Yahudi yerleşimciler de hem hükümete hem de Filistinlilere karşı başlattıklan kampanyayı sürdürüyorlar. şim bırimlerıne daha fazla konut yapılmasını onaylaması üzerine harekete geçen yerleşimciler te- peye el koyarak vaftiz ettiler ve G'rvat Atarot ısmını verdiler. Kochav Yaacov yerleşım biri- minin 500 metre uzağındaki tepe- nin kendileri tarafından satın alı- nan hükümet toprağı olduğunu söyleyen sözcü Aharon Domb dün sabah inşaata başladıklannı duyurdu. Asken yetkilıler tarafından kı- sa bir süre sonra yapılan resmi açıklamada tsrail ordusunun yer- leşimcilerden inşaat faaliyetını durdurmalannı istediği belirtildi. Domb. durdurma emrini aldık- lannda buldozerlerin ışın ilk bö- lümünü bitirmiş olduğunu \ e ara- zinin konut yapımına uygun hale getirildiğıni belirttı. Sözcü " tlk bölümü tamamladık ve arazhe sahip olduğumuzu kanıtladık" Dış Haberler Servisi - Israıl hükümetınin yeni yerleşim bınm- leri kurulması karan hem Filis- tinlileri hem de Yahudilen öfke- lendirdi. Filistınliler karan banş süreci- ne indırilmiş bir darbe olarak ni- telerken, Yahudi yerleşimciler hükümetin açıklamasını yetersiz buldular. Özerk Filistin topraklan içınde azınlık durumuna düşen İsrail lı yerleşimciler, sadece ev değıl top- rak istediklerini belirttiler. Yerle- şimciler, Batı Şeria'daki Ramal- lah kasabası yakınlanndaki bı te- peyi işgal ederek 500 yeni komu- tun inşasına başladılar. Yerleşimciler Bethelem ve Hebron kentleri arasında kalan Maele Amos'ta da 50 hektar top- rağı bir gecede çitleyerek el koy- dular. İsrail hükümetınin önceki gün Batı Şeria'daki Yahudi yerle- dedi. Daha fazla toprak için yıl- başından ben hükümete baskı ya- pan yerleşımci lıdcrler, 3 bin ye- ni konutun yapılma.sını öngören hükümet karannı yetersiz bulu- yor ve zayıflık olarak görüyorlar Yerleşımcıler hükümete doğru- dan karşı çıkarak Fılıstın de\letı- nın özerklığinin bütün Gazze Şe- ridi'ne yayılmasını engellemye çalışıyorlar. Yahudı yerleşimciler özerklıkle bırlikte aynlacak olan İsrail askcrlerının ycrınc Filistin polisi bölgeye >erle^tiğinde gü- venliklerinin geleceğinden kor- kuyorlar. Filistinlilerin tepkisi Fılıstinli yetkilıler de tsrail hü- kümetınin Filistin topraklarında 3 bin yeni konut yapılması yö- nündc aldığı karan kınadılar ve bu kararla banş sürecınin balta- landığını öne sürdüler. Fılıstın öz- erk yönetımi sözcüsü Marwan Kanafani "Bu karar banş süreci- ne yeni bir engel oluşturmaktan ve barrçdüşmanlannı yeni provakas- yonlara vönelmeye teşvik etmek- ten başka bir işe varamamıştır" dedi. KANADA Irkçı birlik dağıtıldıNEW YORK (AA) - Soma- li'deki BM Banş Gücü görevi sı- rasında ırkçılık yaptığı amatör kameramanlann çektiği filmler- le kesinlik kazanan Kanada'nın en seçkin alaylanndan bın, sa- vunma bakanlığından gelen tali- mat üzerine lağvedıldi. Alayın dağıtılmasına yol açan olay, KLanada Hava tndırme Ala- yı'nın Somali'de bulunduğu sıra- dacereyanettı. 1992ve 1993 vı- lannda alaya bağlı bazı askerler, Somalilı bir genç kız ile bir zen- ciyi öldürmekle suçlanmışlar. ancak haklannda yeterli delil bu- lunamadığı öne sürülmüştü. Ancak iki amatör kameraman tarafından çekilen filmlerin Ka- nada telev izyonunda göiterilme- si^ 600 kişilik alayın dağıtılma- sindaki ilk kaynak oldu. Alayın "Kanada halkının gü- venini kaybetti^ için lağvedüdi- ğini 1 " açıklayan Kanada Savun- ma Bakanı David Collenette.ye- niden oluştunılan alayda görev alacak subay ve askerlerin "ger- çekprofes> l one0er"*olacağını ifa- de ettı. Geçen hafta Kanada televız- yonutıda gösterilen ve "'halkûze- rinde şok etkisi yapan" filmde. alaya bağlı bazı askerler Soma- lılilere karşı ırkçı nitelemeler yapmışlar ve "zencilerinöWüriiW melerinden'" söz etmişlerdi. Filmde aşın derecede sarhoş ol- duklan anlaşılan askerlerin sırtı- na "Ku Klux Klan'ı seviyorum'" yazdıklan zencı bir asken yer- lerde sürükledıkleri sahnelerde yer almıştı. Mahkemeye verildilcr Olaydan birincı derecede so- rumlu tutulan 9 Kanadalı görev- lıden biri olan Kyle Brovvn. aske- ri mahkeme tarafından 5 yıl ha- pis cezasına çarptmltrken bir di- ğer subayın da 3 ay hapse mah- kum edildiği, iki subaya ihtarce- zası verildiği. 4 subayın da bera- at ettiği öğrenildi. Kanada'nın en seçkin asken ünitelerinden biri olarak bilinen söz konusu alay, 1968 yılında Sovyetler Birliği'nin Kanada'ya muhtemel bir saldınsını önleme amacıyla oluşturulmuştu. "Sınır engetının" muhtemel yen YeşılHat(1967 Önemlı Fılıstın ve Arap kentlen Yatıudı yerleşim bınmlen /ûalgilrya ,•' BATI ŞERİA AKDEN1Z '1967'denben , Israıl ışgalınde Kudus Gush Etzıon İSRAİL Hafhul B •OtryatArba Hebron *^JGAZZE ŞERIDI Sınır engelı yapımt suruyor Kjşhkbeyazgıysigry«n Çeçen sav^aşçılar sonuna kadar diraımekte kararfaiar. BELÇİKA Washington kaygdı Çeçenyâ'daki savaşm yayılması ABD'yi korkutuyor VVASHİNGTON (Ajanslar) - Ruslar. Başkent Grozni'nin güneyine ve çevre banliyölere yönelik saldınlannı sürdürürken ABD yönetimi. Çeçenyâ'daki savaşın yayılmasından kaygılı olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanîığı Sözcüsü Christine Shellj-, önceki gün yaptığı basın toplantısmda VVashington yönetiminin harekatı durdurması için Moskova'ya art arda gönderdiği mesajiara karşın "savaşjn giderek yayümakta oldugu" yönünde bir ızlenım edindiklerini belirtti. Shellv "Çeçenya'da sürencan ka>bı ve yıkım bizi kavgılandınyor. Savaşın köylere de ya>ilma>a başlaması bizi son derecc rahatsız etti" dedi. Reuter'ın haberine göre ABD. Çeçenya harekatı başladığından beri Moskova'ya verdiğı "Çeçenlerie uzlaşın" mesajından da vazgeçmiş görünüyor. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Shelly. açıklamasında "VVashington yönçtimi, Moskova'nın Çecema Devlet Başkanı Cahar Dudayev "le göriişmevi reddetmesini anlayışla karşılıvor" dedi. Sözcü. Moskova'nın Dudayev'le görüşme>i reddetmesi halinde iki taraf arasında banş görüşmelen gerçekleştirilmesınin nasıl mümkün olacağı şeklındeki soruya şöyle yanıt verdi. "Ruslar Dudayev'le neden görüşmevecekkri konusunda turumlannı açıkça belirttiler. Bunu anlayışla karşılıvx)ruz."'Rusya devlet Başkanı Yeltsin'in Dudayev'le görüşülmeyeceğini bildirmesi uzmanlarca sıyasi çözüm olasılığını yok etmişti. Bu arada Çeçenya'da önceki gün MI- 24 tipi iki Rus helikopteri, yerden açılan ateş sonucu düşürüldü. ltar-TASS'ın haberine göre Grozni yakınlanndakı bir bölgede meydana gelen olayda, helikopterlerde bulunan toplam 6 Rus askeri öldü. Grozni yönüne girmekte olan helikopterlerin mürettebatı, düşürülmeden önce telsizle, şıddetli bir ateş altında olduklannı bildırmişlerdi. Bu anonstan beş dakika sonra bölgeye giden bir başka Rus helikopterinden, iki helikopterin de düşürülmüş olduğu ve tüm mürettebatın öldüğü tespit edildi. Rusya Savunma Bakanı Pavel Graçov, Çeçenya'ya müdahalenin başladığı 11 aralıktan bu yana meydana gelen çatışmalarda 564 Rus askennin öldüöünü bildirdi. Polis işkence yapıyor BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 9 ay önce oluşturulan, polis me- murlan ve jandarma ile bunlara bağlı tüm kuruluşlan kontrol et- mekle görevlendirilen Polis Kontrol Komitesi bugüne kadar 220 polis memuru hakkında şi- kayet dosyası açıldığını bildirdi. Belçika'da görev yapan polis ve jandarma sayısının 40 bini bulduğunu belirten yetkililer, açılan soruşturma dosyalanna örnek verirken silah kaçakçılığı- na kanşan komiserler. insanlan döven ve işkence yapan polis ve jandarma görevlileri bulunduğu- nu belirttiler. Belçika kamuoyuna çeşitli broşürlerle tanıtılan Polis Kont- rol Komitesi vatandaşlann polis ve jandarmaya yönelik bıreysel şikayetlerini de dikkate alıyor. Söz konusu komitenin sadece polis ve jandarmalardan oluştu- rulmadığı, hukukçu ve adli uz- manlann da komite bünyesinde görev aldığı belirtiliyor. Bir numarah poBs Öte yandan "Belçika' > nın 1 nu- marah 001158" olarak nitelendiri- len Brüksel Emniyet Müdü- rü'nün önceki gün Brüksel Ce- za Mahkemesi tarafından 3 yıl hapis cezasına çarptınlması po- lis birimlerinde rahatsızlık ya- rattı. Görevi suiistimal. suçsuz ın- sanlar hakkında haksız takibat ve şantaj, KDV'de büyük çaplı yolsuzluk iddialanyla 8 aydır yargılanan emniyet müdürii Frans Reyniers için sav cılık 6 yıl hapis cezası istiyordu. Yargıçlar. önceki akşam açık- ladıklan kararda, Reyniers'in ül- keye verdiği hizmetlerin göz önünde bulundurularak cezanın hafifletildiğini ve tecil edildiği- ni belirttiler. Reyniers ile birlikte dolandın- cıhk ve yolsuzluk yapan arka- daşlan Noel GBsen 4 yıl. Sonja Camps 2 yıl. Alman dedektif Werner Mauss ise 2 yıl ağır ha- pis cezalanna çarptınldılar. Belçika'da ilk defa üst düzey bir polis yetkilisi yargılanarak mahkum edılivor. Öncekı gün 10. sayfamızda «jkan "Soykınnv. Nazilerin Cfâm Haritası" başlıklı harita- <a toplama kamplannda ölen- lmn sayısının sonuna üç sıfır edenecektir. Dûzeltiriz. Apaçık Romina'nın Teyyaresi. Kaptan pilotu: cesur bir kaşif... ilgi alanr. (heniiz) tanınmamış yetenekler. Hafta içi her akşam havalanır. Görüş: açık, uçuş: zevldi Best FM, tam 2 yıldır yeni sesleri, eski ve popüler seslerle birarada sunuyor. Taze yetenekleri de tanımak istiyorsanız.. BEST FM TORKİYE AfiAMA (KASTAMONU> I00J • ADANAS7 7 • AKÇAT (ML1KBIR} 103 6 - AK5ARAY 94^ • ALANTA (ANTALYA) 993 • ANKMA98 4 • ANTALYA9IJ • SAflU (SAMSUN) 979 • KALKB1R 8» I • BANORMA <BAUKE9ft) 9i4 • KKGAMA (CMR) 935 • MUCİK « 0 • «UHOU» »!• »URSA 98 4 • ÇAVOm (BLKDUHI 917- ÇOOUJ (TBOKDAG) 1011 • DATÇA (MUÖ»l03 6 • O€Nttll« I • DrYAMAK» 97 S • DOOUMTABT (A&W\ I « 4 • DUZCE (KXU) 901 • KMtNE 94 0 • EMBHT (BAUKES*| 103 (. • BtDK (BAUKB») I07S • ER21NCAN I01JJ - EftZUNJM «9 9 • E9ÜŞEHİK 96J • GERZE (9NOP1 » 2 • CUU'AZAN (BILKİK) 95 0 • STAN«m 91« •KAYSEM%&- KOf4YA EREÛLJ9 (KONYA) 1011 • KLTTAHYA 98J ' lUfBUftGAZ (KtRKLAREÜ) 9A3 • MALATYA 104.4 • MANAVGAT (ANTALYA) 93 5 ' HARIİAK1S (MUĞIA) 99 2 - MEASIN98 2 • HkLUNAN (ANKARA] 0O.2 • PAZARYBU (BitKlK) 95 0 • SA«UN 100 0 • XX (ANTTALYA) 93i • SORGUN fYOZGAT) 915 SOĞLTr (HtK3K) 95 0 • SOCE (AYDIN1 103 2 • TAVŞANU (KUTAKYAI 97 4 • TEFENhU |BUMXI») 95 6 • TBOKDAG 914 • TOKtAU ItZMM) I0OJ POLITIKADA SORUNLAR ERGU1V BALCI Auschvuitz'i Anarken Nazi işgali sırasında Polonya'nın genel valisi Hans Frank 1946'da Nüremberg'de asılmadan önce "Bin yılgeçse bi- le Almanya'nın günahlan silinmeyecek" diyordu. Bu günahlann simgesi halıne geien Auschvvitz kampının Rus birliklen tarafından kurtanlmasının 50. yıldönümü bu- gün anılıyor. Auschwitz'de katledilen insanlann sayısı bugün bile tam olarak bilinemiyor. Kimine göre 1.5 milyon, kimine göre 3, kimine göre ise 4 milyon. William Shirer, 1944 yılında bu ölüm kampında günde 6000 cesedin yakıldığını yazar. 1944 yazının ilk 45 gününde kampta 250-300 bin Macar Yahu- disı öldürüldü. Bu sayıya, Polonya ve Fransız Yahudilerini de eklemek gerekiyor. Gaz odalan bile bu kadar çok insa- nı öldürmeye yeterli olmadığından, Naziler binlerce insanı kurşuna dizdi. Milyonlarca Yahudi'nin öldünjlmesinde kullanılan Zyk- lon-B gazı ise ünlü kimya fırması I.G. Farberim patenti ile üretiliyordu. Auschvvitz'de insanlar sadece kitle halinde gaz odala- rında yok edilmiyordu. Tıbbi (!) deneyler için kobay ve süs eşyası olarak da kullanıyoriardı. Evet süs eşyası. Nasıl oluyordu bu? Şöyle: Genç ve ciltleri güzel olanlar, kliniğe götürülerek burada ciltleri bozulmasın diye iğneyle öldürülüyor, sonra derileri yüzülüyordu. Bu derilerden yapılan lamba abajurian, kamp komutanları ile bir dizi Nazi liderinin evlerinı süslüyordu. "ölüm Meleği"Dr Mengele'nin tıbbi deneylerinde (!) ise insanlara mikrop aşılanıyor, kollannda bacaklannda kang- rene dönüşen yaralar açılıyor, buzlu sulara atılarak kaç da- kikada donarak öldükleri saptanıyordu.. Auschvvitz. Nazilerın ınanılmaz vahşetinin, sadizminin, barbartığınm bir simgesi ıdı. • • • Auschvvitz, Dachau, Ravensbruck gibi ölüm kamplany- la doruğuna ulaşan ırkçılık ve anti semitizmin tohumlan ise Avrupa'da 19. yüzyıldasanayi devriminin yol açtığı çalkan- tılı dönemde atıldı. Yaşlı kıtada işçi sınıfının güçlü biçimde ortaya çıkmasıy- la sınıfsal çelışkiler keskinleşmış, kendi ürettiği ürünü sa- tın alamayan, ürününe yabancılaşan bu sınrfa ek olarak, kapitalizmin gelişmesiyle iflas etme tehlikesı ile karşı kar- şıya kalan küçük dükkan sahipleri. zanaatkarlar, ufak iş- letme sahiplerinin sahnede boy göstermesiyle toplumsal huzursuzluk doruğa uiaşmıştı. Bu belirsizlik ortamından sorumlu olan bir suçlu bulmak gerekiyordu. Suçlu Yahudilerdi. Fransız kont Arthur de Gobineau, Ingıliz Houston Chamberlain, Rus Sergei Nilus ve Nazilerin ideoloğu Alf- red Rosenberg, insanlık tarihının en büyük soykınmına gi- den yolu açmakta öncülüğü yaptılar. Kont Gabineau'ya göre uygariıklann çöküşünün temel nedeni, Aryen ırkının kanının demokrasi yüzünden Aryen olmayan kitlelerin kanı ile kanşıp bozulmasıydı. Houston Chamberlain, Gobineau'nun teorisini geliştirdi. Rus rahıp Sergei Nılus Yahudilerin dünyayı ele geçirme- yi planlandığını yazıyordu. Nazilerin ideoloğu Alfred Rosenberg ise 1930'da yazdı- ğı "20. Yüzyılın Efsanesi" adlı kitabında Almanya'nın yeni- den kurulması gerektiğini, suçluluk duygusu, günah ve ah- lak gibi Hıristiyan değerlerinin yeni Alman toplumunda ye- ri olmadığım yazıyordu. Rosenberg'e göre Alman kanı tüm degerierin üzerinde idi. Naziler bu safsatalarla en az 5 milyon Yahudiyi öldürdüler. Auschvvitz olayını unutmamak gerekiyor. AUSCHWITZ'tN 50. YILDONUMU Soykırımm kronolojisiKRAKOVV (AA) - tkincı Dünya Savaşı 'nda Nazilerin Po- lonya'nın Galıçya'daki Osw\- ecim kenti yakınlannda kurdu- ğu en büyük toplama ve imha kampı olan Auschvvitz Kam- pı'nda sağ kalabilenlerin kurta- nldığı günün 50'ncı yıldönümü dolayısıyla anma toplantılan düzenleniyor. Nazi diktatörlüğünün "kesin 902001" formülü doğrultusunda Avrupalı Yahudilerin yok edil- mesine vönelik olarak kullanı- lan Ikinci Dünya Savaşf nın bu en büyük toplama kampı için hem Musevi örgütler hem de Polonya'daki örgütler anma top- lantılan düzenliyorlar. Auschvvitz'e ait kronoloji şöyle: 27 Nisan 1940: Nazi Polis Ör- gütü Şefi (SS lıderi) Heinrich Himmler, Auschvvitz (Lehçe Osvviecim) yakınlannda kam- pın kurulması için emir verdi. 4 Mayıs: SS Yüzbaşısı Rudolf Franz Hoess, kamp komutanlı- ğınaatandı. " 20 Mayis: İlk 30 Alman tu- tuklu kampa getirildi. Ardın- dan. 728 Polonyalı tutuklu. Eylfil 1941: Sıyanürlü "Zylon B" gazı. ilk kez tutuklular üze- rinde denendi. 850 Polonyalı ve Rus savaş esiri öldürüldü. Ekim: İlk "çekirdek kamp" ardından, Bırkenau (Lehçe Brzezinka) köyü yakınındaki kamp kuruldu. (Bunu takiben, 40 çalışma kampı binmi bölge- de kurulacaktır.) Ocak 1942: Birkenau'da Ya- hudilerin ımhasına başlandı. (llerleyen aylar ve yıllarda, ça- lışabılecek durumdaolan erkek- ler ve kadınlar zorunlu çalışma kampına gönderilirken. ışe ya- ramayan güçsüzler. yaşlılar. ço- cuklar ve annelen öldürülüyor- du.) 26 Mart: "Kadın bölü- mü"nün kuruluş tarihi. Tutuklu sayısı bir ay ıçinde 6 bine ulaşı- yor. Şubat 1943: Bırkenauda Çin- geneler için özel kamp kurulu- yor. Temmuz 1944 tanhıne ka- dar burada 20 bin 967 erkek, ka- dın, çocuk toplanıyor. 1943 bahan: Dört yeni gaz odası kuruluyor. Ölü yakma fı- nnlanyla birlikte 24 saatlik ce- set imha kapasıtesi 8 bıne çıka- nlıyor. Mayıs 1943: Josef Mengete, "kamp doktorluğu'"na getirili- yor. Tıbbt deneylennı bu büyük vahşet laboratuvannda uygula- maya koyuluyor. 1944 bahar avlan: Macar Ya- hudilen. Birkenau'yagetirilme- ye başlanıyor. 800 bin erkek. ka- dın. çocuk. gaz odalannda kat- lediliyor. Ağiıstos 1944: Sovyet Kızıl Ordusu bölgeye yaklaşmakta- dır. SS komutanlan kamp kompleksini söküp ortadan kal- dırmaya başlıyorlar. 2 Ağustos: Çingene kampı dağıtılıyor. Hayatta kalabilen 2 bin 897 kadın-erkek-çocuk gaz odalanna yollanarak öldürülü- yor. 7 Ekim: Büyük isyan günü. 4 Numaralı KrematoryunTda (Ölü Yakma Fmnı) çalışan Ya- hudiler ayaklanarak tesisi hava- ya uçuruyor. 450'si can veriyor. 17 Ocak 1945: "Son yoklama toplam tutuklu saytsı" : 67 bin 12. 18 Ocak: Büyük tahliye baş- lıyor. 58 bin esir. Almanya'daki kamplarda çahştınlmak üzere yine zorla. yürüyüş kafileleri halinde sürülüyor. 7 bin hasta, bitik tutuklu Auschvvitz kam- pında yiyeceksiz, ilaçstz kade- rine terk edildi. 27 Ocak 1945: Polonyaya gi- ren Sovyet Ordusu, kampta 7 bın 650 tutuklu buldu. (Kayıtla- ra göre 5 bin 200 insan kurtan- labiliyor.) Arahk 1946: Auschvvitz'den kurtulan Alfred Fiderkievvicz, bölgede bir müze kurulması işi- ni üstlendı. 2 Nisan 1947: Kamp komu- tanlığını beş yıl boyunca yürü- ten ve savaş bitiminde turukla- nan Rudolf Hoess, yargılanıp ölüme mahkum ediliyor. Dara- ğacının kurulduğu yer, Ausch- vvitz kampındakı bürosunun he- men yanı. 2 Temmuz 1947: Devlet mü- zesi resmen açıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog