Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27OCAK1995CUMA 10 DIŞ HABERLER İran'da iki deprem • TAHRAN (AA) - tran'm güneyinde önceki akşam Richter ölçeğine göre 5.1 ve 4.8 şiddetlerinde iki deprem meydana geldi. Haberi veren IRNA Ajansı, Körfez'in kuzeybatısmdaki Busehr bölgesinde Tangistan yöresini etkileyen yer sarsıntılanyla can kaybı ya da hasar olup olmadığı hakkında bilgi vermedi. Depremlerin merkez ûssünün Şiraz kentinin 160 km güneybatısında olduğu belirtildi. Gûneydeki Bandar Abbas Hman kentinde önceki gün meydana gelen 5.1 şiddetindeki depremde 3'ü ağır olmak iizere 11 kişi yaralanmıştı. Clinton'dan Ktorıs mesoiı • ATtNA(AA)-ABD Başkanı Bill Clinton'ın Kıbns özel temsilcisi Richard Beattie, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu ve Dışişleri Bakanı Karolos Papulyas ile Atina'da görûştü. "Taraflann nabzıni yoklamak" amacıyla bölgeye gönderilen Beattie'nin, Papandreu ile yaptığı görüşmede, ABD Başkanı Clinton'ın özel bir mesajını ilettiği bildirildi. Beattie, Atina'dan önce uğradığı Kıbns'ta, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides'e de Clinton'ın aynı içerikteki mesajlannı iletmişti. Beraberinde ABD Dışişleri Bakanlığı Kıbns özel Koordinatörû Richard Williams olduğu halde Papandreu ve Papulyas ile görüşen Beattie, gazetecilere " Yunan yetkililerinden, Kıbns sorununun çözümü amacıyla ABD'nin sarfettiği gayretlere destek verip yardımcı olmalannı istedim" dedi. Rus karapgâhma bombalı saldırı • TtFLİS(AA)- Gûrcistan'ın başkenti Tiflis yakınlannda bir Rus askeri karargahına dün sabah bombalı saldın düzenlendi. Binalann camlannın kınlmasına yol açan saldında ölen ya da yaralanan olmadı. Rus ordu sözcüsü Albay Gennadi Dolgaçev, Tiflis'in 5 kilometre dışındaki Rusya Transkafkas Kuvvetleri Grubu karargah binasınm bahçe kapısı önüne bırakılan ve üç kilogram TNT içeren bombanın sabah erken saatlerde patladığını belirtti. Tiflisliler ise patlamanın bütün şehirden duyulabildiğini söylediler. ADS hakkında yenî gelişme • BOSTON (AA) - ABD'de A1DS konusunda yapılan bir araştırma, virüs taşıyıcılannın yaklaşık yüzde 5'inde hastalığın kanda ve lens sinir düğumlerinde çok zayıf virüs bulunması nedeniyle hemen hemen hiç ilerlemediğini gösterdi. Alerji ve Solunum Hastalıklan Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen ve "New England Journas of Medicine"de yayımlanan araştırmada, bu çeşit hastalarda lenf sinir düğümlerinin iç yapısının ve bağışıklık sisteminin genelde etkilenmediği belirtildi. iNDEPENDENT'a göre Temas Grubu'nun barış planı Sırplar'm lehine değiştiriliyor Bab'ıım Bosna'da yeııi ilıaııetiDış Haberier Servisi - Bosna buna- lımınm başlamasından bu yana Sırp- lara taviz veren Batılı ülkeler yeni bir ihanetin peşindeler. Ingiliz The Independent gazetesi- nin haberine göre Batılı ülkeler Bos- na-Hersek'in yüzde 51'ini Müslü- manlarla Sırplara, yüzde 49'unu da Sırplara bırakan Temas Grubu'nun banş planında Sırplann lehinde deği- şikJikler yapılıyor. Temas Grubu'nun Banş planı Müslümanlar tarafından kabul edilmiş, Sırplar ise planı red- detmişlerdi. Sırplar halen Bosna'nın yaklaşık yüzde 72'sini ellerinde tutu- yorlar. lşin ilginç yanı, Batılılann bu se- ferki ihanetinin başını Müslümanlan kolladığını iddia eden ABD çekiyor. Yenitaktik The Indepeodent'e göre Clinton yö- netimi geçen aralıkta tutumunu değiş- tirerek Bosna'dan yeni taktik uygula- maya karar verdi. Washıngton. Temas Grubu'nun ba- nş planını zaten istemeye istemeye ka- bul eden Müslümanlan büyük düş kı- nklığına uğratan bir da\Tanışla planın banş görüşmeleri içın "başlangıc nok- tası" olduğunu öne sürmeye başladı. Başka bir deyişle planın pazarlığa açık olduğu mesajını verdi. Planda değişiklik yapılmasını iste- yen Sırplar da aynı görüşü savunuyor. BM karannı ihlal etti ABD'nin Bosna özel temsilcisi Charles Thomas, geçen hafta Bosna- lı Sırplann karargahımn bulunduğu Pale kentine giderek Sırp liderlerle görüştü. ty'ashington böylece BM Güvenlik Konseyi'nin Bosnalı Sırplarla görüş- me yapılmasını yasaklayan karannı ciğnemiş oldu. Clinton yönetiminin, bir zamanlar "savaş suçhısu" ilan ettiği Sırp lider- lerle görüşmesinin bir dizi Amerikalı diplomatı öfkelendirdiği bildiriliyor. The Independent'e göre Clinton yö- netimi, Bosna'nın doğusundaki 3 ufak Müslüman bölgesini (Gorazde, Sreb- renica ve Zepa) Sırplara bırakmak is- tiyor. Buna karşılık Sırplann da Saray- bosna bölgesinde Müslümanlara bi- raz daha fazla toprak vermelerini öne- riyor. The Independent, Clinton yöneti- minin Ingiltere, Fransa ve Rusya'nm baskısı altında tutumunu değiştirdiği- ni yazıyor. Gazete, Sırplann bu tavizi bile ye- tersiz bulabileceklerini belirtiyor. Bi- lindiği gibi Sırplar Saraybosna'nın Müslüman ve Sırp bölgeleri olarak ikiye bölünmesini ve Adriyatik'e açı- lan bir koridor istiyor.Bosnalı Sırplar aynca Bosna-Hersek'in sanayi ve enerji kaynaklannın üç toplum arasın- da eşit olarak paylaşılmasını istiyorlar. Yani kaynaklann yüzde 50'si, Müslü- man-Hirvat Federasyonu'na, yüzde 50]si Sırplara verilecek. Öte yandan Bosna'da görev yapan 23 bin Banş Güçü askeri komutan de- ğiştirdi. tngiliz General Mkhael Ro- se'un yerine 51 yaşmdaki yeni komu- tan tngiliz General RupertSmithatan- dı. General Smith, Bosna'da çatışma- lar nedeniyle acı çeken insanlara yar- dım ve banşı sağlamak için elinden geleni yapacağını söyledi. Küba kapitalizme ilk adımını attı• The Washington Post'un haberine göre çiftçiler ürünlerini devlet müdahalesi olmadan serbest piyasada satıyorlar. Dış Haberier Servisi- Küba yıllardan sonra ilk kez komüniz- min katı kurallannı kırarak pa- zar ekonomisine adım attı. Çift- çiler ürettikleri mallan, devlet müdahalesi olmadan yerel pa- zarlarda satmaya başladı. Bu pa- zarlarda satılan tanm ürünleri- nin. fıyatlannı arz ve talep belir- liyor. Son günlerde korkûnç bo- yutlara ulaşan yiyecek sıkıntısı bu yolia biraz hafifletilerek hal- kın soluk alması sağlanıyor. Washington Post'un muhabi- rinin bildirdiğine göre üreticiden tüketıciye devlet müdahalesi ol- madan satılan mallar, son yıllar- da halkm belini kıran yiyecek sı- kıntısını biraz azaltırken ülkeyi ekonomik darboğazdan çıkart- maya çalışan FidelCastro'ya za- man kazandınyor. Sovyetler Birliğı'nin ekonomik yardımı kesmesi ve üretimde bir artış sağlanamaması. Küba ekonomisi- nin çökme noktasına gelmesine yol açmıştı. Siyasi gözlemciler. gıda sıkıntısı- nın sosyal patlamalara yol açmasm- dan korkan yöneticilerin üreticilere. mallannı devletin müdahalesi olma- dan satma kolaylığı getirdiğini ileri sürüyor. Geçen yaz aylannda yiye- cek sıkıntısının had safhaya ulaşma- sı, halkın hükümet aleyhine göste- rileryapmasına ve binlerce Kübalı- nın derme çatma teknelerle Flori- da'ya kaçmasına yol açmıştı. Halk pazarlan geçen yıl 1 ekim- de açıldı ve sayılan kısa zamanda Küba Devlet Başkanı FkJel Castro, yiyecek sikıntısına çözfim olarak devieti üretidyle tüketicinin arasından çıkartti. KÎMLİKKARTI: KÜBA Yüzölçümii: 110 bin 860 ki- lometre kare. N'üfus: 11 milyon 64 bin. Nûfiıs dağdunı: Yüzde 72 kentsel, yüzde 28 kırsal. Dfl: Ispanyolca. Yönetim şekli: Sosyalist Cumhuriyet. Devlet Başkanı: Fidel Castro Kişi başına düşen yühk ge- finl370dolar(1992). Ulusal bötçe: 14.4 milyar do- lar (1990). Ithalat: 3.7 milyar dolar (1991). lhracat: 3.6 milyar dolar (1991). Başhca ürûnfcn Şeker, tü- tün, pirinç, kahve, tropik meyveler. Sanayi: Çimento, gıda, şeker. 160"a ulaştı. Özel ve devlet çiftlik- lerinde, kooperatifierde ve askeri bi- rimlerde üretilen mallar pazarlarda yan yana satılıyor. Fiyadar yüksek Şu anda talep arzı aştığından fi- yatlar oldukça yüksek. Ancak pa- zarlann açılması, 1989'da Sovyet- ler'in dağılmasından sonra darbo- ğaza giren Küba ekonomisinin az da olsa düzelmesine yol açıyor. Dofcjres adındakı yaşlı kadın "Bu pazarlar olmasa ölürdük. Hayatta kalmamızı bu pazariara borçluyuz. Çok fazla bir şey alamıyoruz. ama önceden bunlan da bulamryorduk. Bulabildiklerimiz de dolaria satılı- yordu"diye konuşuvor. Dolores es- ki plastik torbasını birkaç domates, lahana ve fasulye ile doldurabiliyor. Bir hastanede hemşıre olarak çalı- şan Maria da Dolores gibi fazla bir şey alamıyor ancak evine az da ol- sa yiyecek götürebıldigı ıçin mutlu Maria, "Bu pazarlar yaşantımızda son yıUarda meydana gelen en güzel şey. Yaşam çok zor ama en zoru pa- ra kazanmak" diyor. Georgetovvn Üniversitesi'nde Küba üzerine araştırmalar yapan GUlian Gunn bu pazarlan inceliyor. Gunn pazarlann insanlar üzerinde çok büyük psikolojik etkisi olduğu- nu ileri sürerek şöyle konuşu- yor:"tnsanlar en azından yiyecek bulamama fobisinden kurtuldu. Do- layısıy la insanlann midesine yiyecek girmesinden çok bu psikolojik ra- hatlama daha öncmli. Ancak fry-at- lar düşmezse bu iyimserük zaman- la yok olur." 1959'da Castro'nun iktidara gel- mesiyle tanm ürünlerinin fıyatlan devlet tarafından belirlenmeye baş- ladı. Çiftçiler. bugün bile ancak dev- letin saptağı kotalann dışında kalan mallan istediği fiyattan satabiliyor. Kotalardaki ürünler resmi fiyattan satılıyor. Çiftçiler pazara girdikleri zaman ellerindeki malın miktannı ve fıya- tını beyan ermek zorunda. Çiftçiler bu mal beyanlanna dayanılarak ver- gilendiriliyor. Bu vergiler üretim merkezi ile pazar arasındaki mesa- fe ile ters orantıh. örneğin çiftliğe yakın pazarlarda satılan mallara uy- gulanan vergi yüzde 15 civannda. Oysa Havana'daki pazarlarda vergi yuzde5'e dûşüyor. Çiftçi bir kez pa- zara girdi mi istediği fiyatı uy- guluyor. ÖzellikJe öğleden sonra fıyatlar düşüyor. BALKANLAR Krayina,4 yeni krîz odağıANKARA (AA) - Hırvatistan'ın BM Banş Gücü'nün çekilmesini istediği Krayina bölge- sine olası bir askeri müdahalesınin, Sırp-Hır- vat savaşını yeniden başlatabileceği belirtiliyor. Ffırvatistan. Sırplann tek taraflı olarak ba- ğımsızlık ılan ettikleri Krayina bölgesindeki BM Banş Gücü askerlerinin çekilmesini BM Güvenlik Konseyi'nden resmen istemişti. Hır- vatistan'ın bu istegi, 31 mart tarihinde BM Gü- venlik Konseyi'nde ele almacak. Diplomatik kaynaklar, 31 mart tarihine ka- dar Hırvatistan'ın karannda bir değişiklik ol- maması durumunda BM askerlerinin çekilme- sinden başka bir seçenek kalmayacağını söy- lüyorlar. Hırvatistan'ın amacının. BM'nin " Krayina bölgesinde Hırvat egemenliginin sağ- lanması^konusunda verdiği sözlen yerine ge- tirmesi için baskı yapmak olduğuna dikkati çe- ken aynı kaynaklar, bunun aynı zamanda Sır- bistan'a yönelik bir girişim olduğu görüşünü savunuyorlar. Krayina, Bosna-Hersek'e örnek Hırvatistan'ın Krayina bölgesi konusunda- ki gelişmelerin Bosna-Hersek için de örnek olacağını söyleyen diplomatik kaynaklar, şu görüşleri dıle getiriyorlar: "Sırbistan. Hırvatis- tan'daki Sırplann çoğunlukta yaşadığı bölgele- rin de Hın afistan toprağı olduğunu kabul eder- se, bu hukuki olarak Bosna-Hersek için de ay- nı kapıyı açacaktır. Bosna-Hersek'te Sırpiann çoğunlukta olduğu yerler Sırbistan'ın değil, Bosna-Hersek'in bir parçasıdır. Krayina'da Bosna-Hersek'teki durumun benzeri vardır. Hın atlar. işgal altındaki topraklardan Sırpla- n çıkartabilirse böyie bir gelişme, Boşnaklânn da topraklannda egemenliklerini kurabDecek- lerini gösterir.'* NORVEÇ FUZESİ Yeltsin: Düğmeye ilk kez bastımMOSKOV'V (AA) - Rus nük- leer hava savunma sisteminin, önceki gün Norveç'ten fırlatı- lan füze nedeniyle en yüksek düzeyde alarma geçirildiği bil- dirildi. Boris Yeltsin, Devlet Başkanı olmasından bu yana ilk kez önceki gün "her zaman yanında taşıdığı kara çantada- ki düğmeleri kullandığını'' söy- ledi. Yeltsin, dün yaptığı açık- lamada, çantayı kullanarak der- hal Savunma Bakanı Pavel Graçov ve diğer ilgili general- lerle bağlantı kurduğunu, gere- ken talimatlan verdiğini ve fü- zeyi yakından izlediklerini be- lirtti. Basında sık sık gündeme gelen, ancak bugüne kadar ne olduğu resmi olarak açıklan- mayan "kara çanta" ile Rusya Devlet Başkanı'nm nükleer sa- vunma ve saldınIan idare ede- bileceği savunuluyor. Devlet Başkanı bu çantayı hiçbir za- man yanından ayırmıyor. SSCB'nin dağılması sırasın- da da bu çanta gündeme gel- miş, eski SSCB'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un çantayı Yeltsin'e teslim edip et- mediği tartışmalan basına yan- sımıştı. Kara çantadan 3 tane olduğu; birinin devlet başkanı. birinin savunma bakanı, diğe- rinin de ateşleme ile ilgili ko- mutanlann elinde bulunduğu bildirildi. Yemen sımmıda Sııucli yımııam • Suudi Arabistan ile Yemen arasında bir ara yatışan gerginlik yeniden tırmanışa geçti. Yemenli yetkililerin raponına göre lÜyad, salı gününden bu yana sınıra asker kaydınyor. Dış Haberier Servisi - Ye- men "deki siyasi kaynaklar, Su- udi Arabistan'ın iki ülke arasın- daki tartışmalı sınırboyunca bir- lik, tank ve hava gücü yığmaya başladığmı bildiriyorlar. Batılı kaynaklar da Suudile- nn sınıra tank, roketatar, zırhlı araç ve piyade birliklerinin yanı sıra F-15, F-16 uçaklan ve aske- n helikopter yerleştirmeye baş- ladığmı bildiriyorlar. tki hafta önce yine sınır an- laşmazlıklan nedeniyle meyda- na gelen çatışmalarda en az 40 Yemenli ve 14 Suudi hayatını kaybetmişti. iki ülke de çatışma- larda ölenlerin sayısı hakkında kesin bir açıklama yapmazken, Yemen polisi Suudi çetelerinin ele geçirdiği bir sınır karakolu- nun geri alınması sırasında ça- tışma çıktığını açıklamıştı. Iran hükümeti de dün yaptığı açıkla- mada Suudi Arabistan'ın Ye- men'le arasında yapay bir ger- ginlik çıkarmaya çalıştığını id- dia etti. tran devlet radyosu tarafından yapılan açıklamada "Riyad Ye- men'in ryi niyetine ve savaşa yol açabileceğini bilmesine karşın Sana ile arasındaki gerginliğiye- niden ateşlendirmeye çahşıyor" denildi. Açıklamada Suudi Arabis- tan'ın böye bir çabaya girmesi- ne gerekçesinin "Suudflerin kendi halklannın dikkatini ya- bancı bir tehlikeye çevirerek içe- rideki halk baskısından kurtut- mak" olduğu bildirildi. Yemenli üst düzey askeri yet- kililerin verdikleri raporlara gö- re Suudiler salı gününden bu ya- na sürekli olarak Yemen sının- na asker kaydınyorlar. Suudi birliklerinin Yemen smınna 3 ki- lometre kadar yaklaştığı bildiri- liyor. tki taraftan pazartesi günün- den bu yana, 1934 yılmda yapı- lan bir anlaşmayla Suudi Ara- bistan'a bağlanan sorunlu üç bölge üzerinde bir çözüm bul- mak amacıyla görüşmeler sürüyor. TBMM BAŞKANLIĞI'NDAN 1) PROJE YARIŞMASI Türkıye Büyük Millet Meclisı Genel Kurul Salonu'nun Yeni- den Düzenlenmesi Mimari Projelennin elde edilmesi işi "Mi- marlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircılık ve Kentsel Tasa- nm Proje Yanşması Yönetmelıği" kurallan içınde serbest ulusal ve tek kademeli olarak yanşmaya çıkanlmıştır. Bu yanşmaya Türk Mühendis ve Mimar Odalanna kayıtlı üye- ler katılabilir. 2) YARIŞMA JÜRİSt DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ: - A. Hüsamettin CİNDORUK - H. Fahri KÖPRÜLÜ - Celal OKLTAN TBMM Başkanı TBMM Genel Sekreter Yardımcısı (Teknık) Tesisat Mûhendıslen Derneğı Başkanı ASLl JÜRİ ÜYELERİ: - Mustafa A. ASLANER - Sezar AYGEN - Işılay SAYGIN -Prof.Dr.GönülTANKUT - Prof.Dr. Yjldınm YAVUZ YEDEK JÜRİ ÜYELERİ: - Hasan ÖZBAY - Murat ULUĞ RAPORTÖRLER: - Bılal YAKUT - Fulya (ERTUĞ) İBİŞ 3-)ODULLER: 1 ÖDÜLENET 2 ÖDÜLE NET 3. ÖDÜLE NET 5 adet mansiyon herbirine net ödenecektir. Yer görme zorunlu degildir. Yer görme olanağı projelerin tesli- mine kadar her pazartesi günü saat 14.00-15.00 arasında sağla- nacaktır. Proje Teslim Tarihi: 25 Nisan 1995 Salı günüdür. Yanşmacılar. yanşma şartnamesini almak için şahsen veya posta ile T.C. Zıraat Bankası Merkez Şubesi 30401-43-7 nolu hesaba 1.500.000.-TL yatınldığını gösteren, yanşmacınm adına kesilmiş ve yanşmanın adı yazılmış bir makbuz ile Mimarlar Odası Ankara, lstanbul ve lzmir şubelerinden temin edebilecek- lerdir. Basın: 4237 Yüksek Mimar Yüksek Mühendis-Mimar Mimar Yüksek Mimar Yüksek Mimar Yüksek Mimar Yüksek Mimar Yüksek Mühendis-Mimar Mimar-Yüksek İç Mimar : 600.000.000.-TL. . 450.000.000.-TL. : 350.0OO.O00.-TL. : 200.000.000.-TL. tLAN TAVŞANTJ SULH HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1990/194 Dahili davalılar Gülser Sezgin. Hakan Eğrigöz, Gülfıde Eğngöz ve Perihan Eğngöz'e dava ve dahili dava dilekçesi ile duruşma günü nün adreslerinin tespit edilememesi nede- ni ile tebliğ edilememiş ol makla. dava ve dahili dava dilek- çesi ile duruşma gününün davalılara gazete yolu ile ilanen teblığine karar verilmiş, adı geçenlerin 3.2.1995 günü saat 09.00'da Tavşanlı Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salo nunda hazır bulunmalan veya kendılerini bir vekil ile temsil ettirme leri, aksi takdirde haklannda açılan davanın gıyap- lannda yapılıp karar verileceğı hususu ilanen tebliğ olunur. Basın: 3674 tLAN T.C. URLA SULH HUKUK MAHKEMESİ 1993/110 Davacı Ihsan Erden vekili Av. Turan Karaca tarafından Urla Rüstem Mah. Ücahırh mevkiınde kaın 628 ada. 10 parsel sayılı taşınmazın taksımi mümkün olduğu takdirde taksimine, mümkün olmadığı takdirde satılarak ortaklığının giderilmesi hakkında da- valılar Güngör Gencay ve 31 arkadaşı aleyhine açılan ızalei şü- yu davasmda yapılan açık duruşmasmda verilen ara karan gere- ğince: Davalılardan Şükrü Öz, Hasan Vural. Süle>Tnan Tutuk, H. AJi Öztekin, Emrullah Biber, Selahattin Enli, Hüseyin Şanlısoy, Ve- dat Oskaylar, Mehmet Tonus. Mesrur Kızık. Osman Göl, Tuncer Sürücü, Nevzat Yehayat, Mehmet Katırcı. Ahmet Turgu ve Gün- gör Gencay'ın adresi tespit edilemediğınden davetiye tebliğ edı- lememiştir. HUMK'nin 509-510. maddesı gereğınce aşağıda be- lirtilen gün ve saatte mahkemeye gelmelen veya ıbraz etmek is- tedikleri belgelen getirmeleri, gelmedıklen veya getirmedıklen takdirde aynca gıyap karan tebliğ edilmeden yokluklannda karar verileceğı, duruşmanın 31.1.1995 günü saat 09.10'da olduğu ila- nen tebliğ olunur. Basın: 3474 tLAN MANİSA SULH CEZA MAHKEMESİ EsasNo: 1994/1192 Karar No: 1994/1922 Karar Tarihi: 19.12.1994 Mahkememizin yukanda tarih ve numarası belirtilen ka- ran ile gı da maddeleri tüzüğüne muhalefet suçundan sanık Namık Kemal Yağcı hakkında TCK 396. 647'4, TCK 402/1-2 maddesi gereğince 1.160.000 TL ağır para cezası- na, 3 ay meslek, sanat ve ticaretin tatili ile 7 gün işyerinin kapatılmasına, aynca TCK 396. 647/4. TCK 402/1-2 mad- deleri gereğince de 1.160.000 TL ağır para cezasma. 3 ay meslek. sanat ve ticaretin tatiline, 7 gün işyerinin kapatıl- masına karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilanına, masrafın sanıktan alınmasma karar veril di. Durum TCK 402/2. maddesi gereğince ilan olunur. 13.1.1995 Basın: 3535 tLAN SEFERİHİSAR ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1994 41 Karar No: 1994/92 Nüfus cüzdanında sahtekârhk suçundan sanık Bingöl ili Genç ilçe si. Tarlabaşı Köyü 12 hanede nüfusa kayıtlı olup, aynı yerde oturan Mehmet ve Hatice'den olma, 1971 D.'lu Orhan Doğan hakkında Se ferihisar Asliye Ceza Mahkeme- si'nin 16.9.1994 gün ve 1994/41 Esas. 1994/92 Karar sayılı ilamıyla beraatine ve emanetin 1994/6 sırasında kayıtlı ve sanığa ait olmadığı anlaşılan nüfus cüzdanının müsaderesi ne dair verilen karar, yapılan aramalara ragmen adres tespit edileme diğinden sanığa tebliğ edilememiştİT. 7201 sayılı yasanın 29. maddesi gereğince hüküm fikrası- nın ilanen tebliğine, ilan tarihinden 15 gün sonra karann sa- nığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. Basm:3527 tLAN BODRUM ASIİYE HUKUK MAHKEMESİ 1994/882 Davacı Bodrum Mal Müdürlüğü tarafından davalılar Havva Özgün, Gülsüm Karasağnak, A.Veli Yarbasan, Ayşe Özdemır, Fat ma Türker ve Doğan Ulusoy mirasçısı Ebru Ulusoy aleyhine açılan kısmi tapu iptali davasuıda: Duruşma gününün davalı Ebru Ulusoy'a gazete ilanı ile yapılması na karar verilmiş olmakla duruşmanın atılı bulunduğu 14.3.1995 günü saat 9'da mahkememizde hazır bulunması veya bir vekille ken disini temsil ettırmesi, hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde, duruşmaya vokluğunda devam edileceği ve karar verileceği ilanen tebliğ ölunur. 11.11.1994 Basın: 3501 İLAN BALIKEStR 1. SULH CEZA MAHKEMESt'NDEN 28.1.1994 suç tarihinde sağlığa az veya çok zarar verecek mahiyette ekmek imal edip satışa sunmak suçundan sanık Re- cep Kırabakan hakkında mahkememizce 29.9.1994 gün. 1994/3331 esas, 1994/812 karar sayılı ilamı ile TCK'nun 396- 402, 647/4. maddeleri uyannca 2. 625.000 TL ağır para cezası, 6 ay süre ile cürme vasıta kıldığı meslek ve sanatın ve ticareti- nin tatiline, 7 gün müddetle işyerinin kapatılma sına dair mah- kememizce verilen karar kesinleşmiş olmakla TCK'nun 402. maddesi uyannca ilan olunur. 13.1.1995 Basuı:3528 SARIYER SULH HUKUK HÂKİMLtĞt Sayı: 1994/595 Mahkememizin 12.12.1994 tarih 1994/595-1116 sayılı ilamı ile Rıze, Çayeli, Taşhane, cılt 013/02, sayfa 18, kütük 42'de nüfusa kayıtlı Muhammer Karahan'a, aynı yerde kayıtlı ağabeyı Fatih Rüçhan Karahan'ın vasi tayin edildığı ilan olunur. Basın: 3439
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog