Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

ÇA£DAŞ YAYINL&RI - l ^ 5 H. Veldet Velidedeoğlu YOL KESEN IRMAK SOOCOTUKDVıoınfe) Cumhuriyet Kitap KulübO Ca$PaznrbmAİ Moca$C«! 39/41 (34334) Cağaloğkı istanbut CumhuriyeC İlhan Selfuk l ° ; " YUZBAJI SELAHAnİN'İN ROMANI 1 kitoç 100.000 TL(KDyJdnde) OmhuriyelKrtapKulüiıû Ça$PazaHomoA.Ş Törkocoğı Cod 39/4) (34334) üğtioğkhkaM 71. Y l SAYI2S814 /15000 Tl (KDV ıçmde) KURUCUSU: YUİIS MDİ (7924-T945J B/AŞyAZ4/?/: MAPh WBİ (1945-1991) 270CAK1996CMU 3 KURŞUNUN PERDE ARKASI 'Semra Ozal kızım Uğur'u tehcüt etti'• Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç: "Semra Özal, öldürülmeden 15 gün önce kızımı arayarak 'Yakmda göreceksiniz' tehdidini savurdu." HALtL NEBtLER Yeraltı dünyası. kendıne öz- gü kurallan, davranış bıçimle- ri ve kavramlanyla, apayn bir dünya. Insanlann göz kırpma- dan öldürüldüğü va da binle- nnin öldürûlmesinın belli an- laşmalar içın şart koşulabıldi- ğı bır dunya. Bu dışa kapalı dunyada yaşananlar. kimi za- man bazı olaylarla günyüzüne çıkıyor Bu olaylardan bin de Dündar Kılıç'ın kızı ve Alaat- tin Çakıcı'nın eskı eşı Uğur Kılrç'ın ITludağ'daöIdürüIme- si oldu. Dündar Kılıç, Uludağ'da geçen hafta Alaattin Çakı- cı'nın adamı Abdurrahman Keskin tarafından kızının öl- dürülmesının, Çakıcı'nın. Özallardan almak istediğı üç milyon dolann sonucu oldu- ğunu açıkiadı. Kılıç. Semra Ozal'ın. öldürülmeden 15 gün önce kızı Uğur Kılıç'ı araya- rak "Yakında göreceksiniz"di- ye tehdıt ettığını de ılen sür- dü Uğur Kılıç'ın önceki eşin- den olma 12 yaşındaki oğlu Onur ıse annesi- ntn. Alaattin Çakıcı'yla yerııden evlenmek için Ahmet Hamoğlu. Zeynep Özal ve Ahmet Özal'm öldürülmelerini şart koştuğunu anlat- tı. Dündar Kılıç, kızı Uğur Kılıç'ın ölmeden kı- sa bır süre önce kendısine anlattıklanna daya- narak şunlan söyledi. • Uğur Kılıç'ın 12 yaşındaki oğlu Onur: "Annem, Alaattin Çakıcı'yla yeniden evlenmek için üç şart koştu: "Ahmet Hamoğlu, Zeynep Özal ve Ahmet Özal'ı öldürteceksin." "Bunlar aralannda pazar- lık yapmışlar. Pazariık konusu 3 mityon dolar. Uğur ölmeden 15 gün önce bu kadın, Semra Özal, Uğur'a, 'Yakında göre- ceksıniz'diyor. 'Biz senin için çok iyı şeyler düşünüyorduk, sen bızim ısmımizı verdin, yi- ne de büyüklük bende kalsın, ben sızi banştırayım' diyor. Uğur'a en SOD tekJİfleri şu: Bu Alaattin'in teklifı tabii, Sen' di\or 'basın toplantısı yap; de kı, babam kafama sılah daya- dı, bu yüzden Özallann ısmi- nı verdım, ortaya attım. Aslın- da Özallann bu işlerle ilgisi yok de. Ben parayı aldııktan sonra sen istersen gene Özal- lar'ı suçla... Üç milyon dolan aldıktan sonra tekrar onlan suçlayabılirsin.' Uğurda 'Ben kabul edemem' diyor vekabul etmiyor. Ondan sonra da ölü- münü hazıriryoriar işte." Uludağ'daİu cınayetın tanı- ğı, Uğur Kılıç'ın önceki eşın- den olma 12 yaşındaki oğlu Onur, yeraltı dünyasının ılginç bır başka noktasını gözler önüne serdi Uğur Kılıç, Ala- attin Çakıcı ıle yeniden evlenmeye hazırdı, ama dört şartı vardı Şartlardan bın Klassis Ote- li'nın sahıbı Ahmet Hamoğlu'nu, ıkisi Özal M Arkası Sa. 19, Sü. l'de ÖZAL İLE KILIÇ, TV'DE BİRBlRLERlNl SUÇLADI • 19. Sayfada OLAYLARIN ARDENDAKİ GERÇEK ÖlçüNe Olmalı?.. Bu satırlar yazılıncaya ka- dar SHP ıle CHP birleşmesi- ne ilişkin çeşitli söylentıler birbirini izliyordu; ama, hiç- bir şey açık seçık bellı değil- di. Bellı olan bir nokta vardı: Iki partınin birleşmesi, bır genel başkanlık yarışına dö- nüştürülüyordu. Dileriz ki bu satırlar yazıl- dıktan sonra bu durum aşa- lır, ikı partınin anlaşması ve kaynaşması yolunda, daha ciddi bir yaklaşımla, umut verici bir gelişme sağlanır. Çünkü bugüne kadar sos- yal demokrat kesımde ger- çekleşen kurultaylar, bitmez tükenmez bir genel başkan- lık didişmesinin usandırıcı maratonunu sergilemekte- dır. Bu kez de iki partinin birleşmesinde aynı sorunun ağır basması, kamuoyu üzerinde olumsuz etkiler ya- ratıyor; böyle bir bMeşme- nin, yeni ayrılmalara, çatla- malara, bölünmelere yol açacağına ilişkin kuşkuları besliyor. Yeni kurultaylara, yeni liderlik çekişmelerine ve dünden bugüne süren kavgaların yannlara aktarıl- masına karşı halkın hoşgö- rüsü tükenmıştir. Burada bir noktayı daha vurgulamak ısteriz: Cumhu- riyet gazetesi, sol kesimdeki partilere, hiziplere, politika- • • • • Arkası Sa. 19, SiL 8'de SHP-CHP birleşmesine bir gün kala uzlaşma sağlanamadı Sancıh birLeşmeSHP-CHP bütünleşmesine bir gün kala, uzlaşma arayışlan sonuçsuz kalırken kurultaya üç adayla gidilmesi hemen hemen kesinlik kazandı. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın 'ın hırmaylan, "Birieşilecekpartinin hem çatısı CHP, hem de genel başkanı Deniz Baykal olursa bu, SHP 'nin CHP 'ye iltihab olur Bu durum kabul edüemez. SHP kurultayındanfesih kararı çıkmaz " dediler. Delegasyonuna büyük ölçüde egemen olduğu ve kendine güvendiği gözlenen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise son günlerde SHP millet\'ekilleri ve delegeleri ile doğrudan temas kurarak, atağa geçti. Mümtaz Soysal ekibi ise kendilerinin baştan beri bir taban hareketi olduğunu dile getirerek, belirienen ilkeler çerçevesinde kurultayda mücadele edeceklerini savunuyor. Her ikipartideki gelişmeleri izleyen gözlemciler, gerek 28 ocaktaki birieşme kurultayı, gerekse daha sonra yapüacak SHP ve CHP kurultaylarının, bu koşullania çok gerilimli geçeceğini dile getirerek, hangi aday kazamrsa kazansın, partilerin yeni sancılam gebe olduğunu kaydediyoriar. Ortak kurultayın; yeni bir aynşmayı gündeme getirmesiya da prvtokole aybrı olanikfesih ve birieşme kurultaylarının gerçekleştirilmemesi olasılığıyla bidikte, her iki partideh' muhaliflerin DSP seçeneğini de değerlendirmeye alabileceklerine dikkat çekiliyor. SHP'DEN DESTEK ÎSTİYOR Baykal firesi • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, SHP yöneticilen ve delegeleriyle yaptığı görüşmelerde "Sadece CHP'nin değil, SHP'nin de adayı olmak istiyorum" diyerek destek istedi. Baykal, bütünleşme kurultayından önce CHP Genel Başkanhğı'ndan istifa edeceğıni büdirdi. TtiREY KÖSFr* taterf • S.Sayfada Cıımhııriyet kurultayda Hikmet Çerinkaya, Deniz Som, Mustafa Balbay yazılanyla; Yümaz Gümüşbaş, Işık Kansu not ve izlenimleriyle; Türey Köse, Ayşe Sayın, Ayşe Yıldınm. Ergün Aksoy, Bülent Sarıoğlu haberleriyle; Ismail Gülgeç çizgileriyle; Rıza Ezer ve Tank Tınazay objektifleriyle bütünleşme kunıltayını Cumhuriyet okurlan için izleyccekler... KATILIM KABUL ETMtYOR Karayalçın çekilmiyor • Karayalçın cephesinde "Hem CHP adında birleşmek hem de Deniz Baykal'ı genel başkan seçmek, SHP'nin CHP'ye iltihakı demektir. Kabul edilemez" değerlendirmesi yapıhyor. SHP lideri, bütünleşme kurultayı arifesınde iktidar kartmı daha açık ifadelerle ortaya koymaya başladı. IŞ3K K/UVSVnui hateH msSayfada DELEGELERE GÜVENtYOR Soysal kararlı • Seçilirse parti meclisini yenileyeceğini, yerel örgütlerde de 'kaynaşma' saglanacağını belirten Mümtaz Soysal, mevcut iki genel başkanı bırleşik partinin yönetimine almama yönündeki görüşünün 'delegenin tercihi' olduğunu söyledi. 5.Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yarışla mı, Banşla mı? Solda birliği SHP ve CHP'nin tavanı sağlayamadı, iş delegeye düşüyor. Eğer bu kurultay, kitleleri kucaklamış, ideolojisi oturmuş bir partinin lider arayışı olsaydı tabii ki herkes aday olmakta haklıydı M Arkası Sa. 19, S TBMM, 12 Eyföl'ü koruyamaz' Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Başbakan Tansu Çiller ile Murat Karayalçın'ı, anayasa değişikliğinde 12 Eylül yöneticilerine yargı yolunun kapalı tutulmaması için uyardı ANKARA (Cumhurijet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Sükyman DemireL DYP milletvekıllerinden sonra, Başbakan Tansu Çiller ile Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın'ı da anayasa değişik- lığı çalışmalannda, 12 Eylül yöneticile- rine karşı yargı yolunun kapalı tutulma- ması konusunda uyardı. Değışiklık paketi çerçevesinde, "Baş- langıç" bölümünden, "12 Eylül darbesi- nin milletin çağnsıyla yapüdığı" ifadesi- nın çıkanldığını anımsatan Demirel, Çıl- Ier ve Karayalçın'a, "Bu hûkmü kakhran Meclis'in, 12 Eylül'ün tasamıflannı ko- ruması doğru değil" dedı. 21 maddelık değışiklık paketının gö- rüşüldüğü TBMM Anayasa Komısyo- nu'nda belirienen alt komitenin başkanı DYP Istanbui Mılletvekili Coşkun Kır- ca, Cumhurbaşkanı Demırel ile bir ara- ya geldi. Cumhurbaşkanı Demirel, 12 Eylül darbesinin ardından oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi, Danışma Meclisi ve o dönemde kurulan hükümetlerde görev alanlara karşı, hiçbir şekilde "cezai, hu- kuki, mali" sorumluluk iddiasıyla yargı- ya başvurulamayacağını karar altına alan geçıcı 15. madde hükmünün. anayasa de- ğişikliği paketi dışında bırakılmasına karşı harekete geçti. Demirel'in 12 Eylül döneminde görev alan yöneticilere karşı yargı yolunun açıl- ması konusundakı görüşleri, ilk kez, DYP Kastamonu Milletvekili Münif Is- lamoğlu tarafından, önceki gün toplanan TBMM Anayasa Komisyonu'nda gün- deme getırildı. Demırel, görüşünü alan bazı milletve- kıllennin ardından, bu konudaki düşün- celennı Başbakan Çiller ıle SHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışiş- leri Bakanı Karayalçın'a, doğrudan ak- tardı. DYP ile SHP arasında 19 Kasım 199l'de ımzalanan koalisyon protoko- lünde de 12 Eylül uygulamalannı yargı M Arkası Sa. 19, Sü. l'de YETKİ YASASrNA DEMİREL'DEN ONAY • 9. Sayfada Uğur Mumcu büstü tstanbıü'da Zeytinburnu Belediyesi tarafindan belediye bahçesinde yaptınlan Uğur Mumcu büstü, dün açıldı. Zeytinburnu Beledhe Başkam Dr. Adil Emecan. büsrün açılışmda yapbğı konuşmada, Türkive'nin üzerini kara bir örtüyle kaplamak isteyenlere asla izin verilmeyeceğini söyledi. Uğur Mumcu büstünün Adil Emecan ve DSP Istanbui İl Başkam Erdoğan Toprak tarafindan açümasmın ardından, çoğunluğu çocuklar ve gençlerden oJuşan Ze>1inburnululara Uğur Mumcu'nun kitaplan dağıüldı. (Fotoğraf. HATİCE TUNCER) Yaşar Kemal, Isveç basınında 4 Türkiye'de şiddet sürekH artıyor' • Dagens Nyheter'de yayımlanan demecinde Yaşar Kemal, 12 Eylül dönemini ve izleyen uygulamalan şiddetle eleştirerek " 1980'deki hükümet darbeşi Türkiye'yi perişan etti. Türkiye'yi diz çökmeye zorladı. Olke, o zamana dek yaşadığı en zalim totalitarizmi yaşadı. On kadar insan asıldı. Yüzbinlerce kişiye işkence edildi. Hapishaneler tıklım tıklım" dedi. GÜRKANUÇKAN STOCKHOLM - Yaşar Ke- mal, Isveç'm en buyük sabah ga- zetesi Dagens Nyheter'den Hen- rik Berggren ve Per Jönsson'un sorulannı yanıtladı. Gazetenın çarşamba günkü sayısının kül- tür bölümünün bınncı sayfasın- da altı sütun üzennden yayımla- nan söyleşıde romancımız, Tür- kıye'deki şiddet konusunda ko- ca bir kitap yazabilecek kadar dolu olduğunu belirtti. Gazetede daha önce, Yaşar Kemal'ın Der Spiegerde çıkan yazısı da biraz kısaltılarak yayımlamıştı. Yaşar Kemal'in 2 ile 8 yıl arası hapis cezası istemıyle yargılandığının da belirtildıgi söyleşinin sorula- M Arkası Sa.19, Sû. 3'te WIESEL'DEN ÇİLLER'E MEKTUP • 19. Sayfada Memur zammı seçime bağlı• Memur ve emekli aylıklannda iyileştirme yapma konusunda TBMM'den 6 ay süre için yetki alan hükümetin, 2.5 milyon BORSA Dun 24.781.06 önceki 24.806.19 DOLAR ODun 40.750 önceki 41.000 MARK Dun 26.850 Önceki 27.130 ALTIN Dun 501.500 önceki 505.500 kamu çalışanı ve emekli maaşma yapılacak zammı, seçim takvimine göre şekillendireceği behrtildi. • 9.Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog