Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

2S OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER DGM Başsavcısı Demiral'dan Mumcu suikastıyla ilgili hem suçlama hem itiraf: EKıılizcleıı kaçırdık...GÜNEŞGÜRSON ANKARA -Uğur Mumcu cinayetini soruştur- makla görevli Ankara Devlet Güvenlik Mahke- mesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, suikas- tın 2. yılında, katillerin bulunmasından "ümitli*" olduğunu ifade ederek, soruşturmanın tamam- lanması için, yine süre verdi. Mumcu soruşturma- sının "buyıl içinde'' sonuçlanacağıru belirten De- miral. TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştır- ma Komisyonu'nu, basına bilgi sızdırarak, fail- lerin kaçmasına yol açmakla suçladı. Demiral, Cumhuriyet'in suikast sürecine ilişkin sorulan- na, şu yanıtlan verdi: - Soruşturmada Ülkü Coşkun'dan sonra görev - lendirilen savcı Kemal Ayhan'uı ulaştığı yeni bir bulgu var mı? - Tabıı. Benden de intikal eden evTaklarda, so- -ruşturmanın sürdüğû, önemli izlerin tespitine ça- Jışıldığı yolunda. Ancak, bizi sonuca ulaştıracak .kesin, elverişli bir bulguya, bugüne dek vanlama- ;dı. Benim gözlemlerim bu. Ama, soruşturmarruz sürüyor. Omit ederim ki, kısa süre içinde soruş- .turmanın çok kapsamlı olarak bitirilecegi ve so- ,nuca gidileceğı söylenilebilir. Geçen gün zaten, Içişleri Bakanırruzda açrklama yaptı. Çünkü biz, .buyruklanmızı Ankara Emniyet Müdürlüğu'ne, ügili diğer birimlerine gönderiyoruz. Yapılan iş- Iemleri kendilerine sonıyoruz. Işlemlerle ilgili .cevaplanmızı alıyoruz. Tabii, o işlemleri açıkla- mamız, soruşturmanın selametli bir şekilde biti- .rilmesine engel teşkil edeceği için. sözlerirniz bu kadar. Yine pazartesı günü soracağım tabii. Ev- raklarda gözümüzden kaçan şey var mı, yok mu diye? Çünkü, geliyor, ben okuyup veriyorum on- lara. Bende de evrakın bir örneği var. Araştırma- lann özenli bir şekilde yürütüldüğünü Içişleri Ba- kanımız, zaten efkân umumiye açıkladı. - Elverişli bir bulguya ulaşüamadtguu söyledi- niz-Neden? - Biz, her zaman söylüyoruz. Bu, bir örgütsel çahşma sonucunda meydana getirilen eylemdir. Örgütler, hareketlerini çok bilinçli bir şekilde ta- yin ve tespit ederier. O bakımdan sonuca, yerli ol- muş olsaydı, varabilecektik. Bir Mehmet To- paç'ın (Ankara'da öldürülen eski Adalet Bakanı) eylemi, biliyorsunuz. Soruşturmaya ilk başladı- ğımızda, "Yerti örgürün kişüeri taranndan yapıi- mış ise kısa bir sürede, 3 ay içinde bunu sonuçian- dırabiliriz" demiştik. Oysa, elimize yerli bir ör- gütün bu işi yaptığına dair bilgi ulaşmadı. Ulaş- madığı için, biz bunu biraz daha derinleştirdik. Tabii. bunu derinleştirdik derken, bu derinleşme- yi emniyet birimleri yapıyor, istihbarat birimleri yapıyor. - Emniyet birimteri. soruşturmanın yakın süre içinde sonuçlanabileceğini yeni mi söyiediler? - Yok. Bu, öteden ben söyleniyor. Kadıköy'de dün akşam düzenknen "Uğur Mumcu'yu Anma Yürüyü$ü"ne kabianlar, elk'rinde- ki meşaİelerte, İskde Meydanı'ndan Altıyol'a kadar yürüdüler. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, dev- letin, suikastın çözümüne ilişkin verilen süre ko- nusunda mahcupolduğunu açıklamasuu nasılde- ğerlendiriyorsunuz? - Öyle bir mahcubiyet söz konusu olrnaz.' Gö- revde bir aksama yahut da görevde bir ihmal söz konusu değildir. - Suikastuı yurtdışı kaynaklı olduğuna dair, ei- de somut yeni bir bilgi var mı? - Yok. Ö gün bizim yaptığımız araştırmalara gö- re, kullanılan plastik patlayıcı, genelde yurtdışı kaynaklı örgütler tarafından Türkiye'de îcullanı- lıyor. Çok nadiren yerli örgütler kullaruyor, ama 3 tane büyük cinayet Türkiye'de ve bunun yanın- da birde buna eklentili daha 4 cinayet var, yaban- cılarla ilgili. Bunlarda kullanılan patlayıcılar da aynı. Biz, yurtdışı bağlantılı olduğu düşüncesinı. oradan çıkanyoruz. - Yurtdışındaki istihbarat birimierinden bu ko- nuda bilgi istendi mi? - Emniyet birimlen, bizim yazdığımız müzek- kereler üzerine, bıze bilgi veriyorlar. Onlar sür- dûrüyorlar. Zaten görevleri o. Bir an önce yaka- lamak ve sonuca giderek, failleri bize teslim et- mek. Bugüne kadar ancak gelişmeler, bu yönde gelişti. "fnşaDah bu sene bitirebinnz" diye ben dü- şünüyorum ve öyle arzu ediyorum. Zaten biri çö- zülürse, hepsi de çözülecek. Ben, öteden beri, hep aynı savda bulundum. _ - Soruşturma süreci boyunca, tsiami Hareket Örgütü'nün Mumcu suikastıyla baglanüsı oldu- ğu yolunda haberler basına yansıdi-. - Şu veya bu örgüt ısmi vermemiz hem yanlış olur, hem soruşturmayı yanlış istikamete götüre- bilir. O bakımdan, örgüt değil de, bir illegal ör- gütün yaptığını söylememiz, isim vermeden, da- ha doğru olur. -Emniyet ve istihbarat birimleri arasında uyum olmaması ve İslanıi Hareket Örgütü sanıklannın yakalama tutanaklannda tahrifat yapıhnasuu na- sıl değerlendiriyorsunuz? - Oyle bir şey yok. Onlar, hep yanlış. Bizim yaptığımız soruşturmada, her şey yasal çerçeve içinde oldu. Bunun üzerine. bir arkadaşımızı (Ül- kiii Coşkun) gönderdım ve araştırma yaptırdım. Beşen hata olsun veya olmasın, biz onu öyle bi- liyorduk zaten. "Üle şu yapn" diyecek duruma gelebilmemız için. bizim yan deliller ve teyıt edi- len bulgulan elde etmemiz lazım. Bunlar olma- yınca, bir kişinin üzerine, şahit çıkıyor. "Bengör- düm,ettim"diyor. Buralarda geldi, keşifyapıldı. Olaydan sonra. biz onlann hepsini araştırmıştık. Meİctuplann hepsini değerlendirdik. - DVT kınkkale MiDetvekili Sadık Avunduklu- oğlu başkanlığuıdaki TBMM Faiii Meçhul Cina- yetleri Araştırma Komisyonu ile aramzda çıkan sorunun kaynağı neydi? - TBMM İçtüzügü'ne göre, soruşturma yargı- ya intikal ettiyse. ancak onlar da kısa ve özet bil- gıleralabilir. Evrak, kendilerine verilmez. Küçük bır sızıntı, hemen öteki tarafta kaybolmasına ne- den olur. Çok hassas soruşturmalar bunlar. - Komisyonun önümüzdeki a> açıklanacak ra- porunda. sizin hakkınızda suç duvurusu istemin- de bulunulması bekleniyor. - Bulunulabılır. Ben, görevimi biliyorum. Ba- na görevimi kimse öğretmesin. Ben, yasalar için- de hareket eden bir cumhuriyet savcısıyım. O y önde sızacak. yapılacak her şeye biz açıgız. Ev- raklar bizim elimizde. Evraklan hiçbir zaman açıklığa getirecek bir ortam içine salamayız. Ti- tizliğimiz. ordan kaynaklanıyor. Kimse, bundan gocunmasın. 'Adam sıvıştı gitti' ^ - Sizce, neden böyle bir tavır içine gjrüdi? - Evraklan istedi. Biz, evTaklan gönderdik. On- dan sonra, evraklan, gördünüz televizyonda bile okudular. Bizim hassasiyetimiz burada. Bilsey- dim, göndermezdim yine. Bir özet gönderirdim. Yine bir özet gönderdik. Onlar, ille biz ifadeleri okuyacağız. Kardeşim, evrak sizin elinize zaten yanlışlıkla gitmiş. Okumuşunuz. Herkese de olcuttunuz. Ondan sonra da, küçük bir ipucu var- sa, karşıdaki adam, sıvıştı, gitti. Kaş yapalım der- ken, göz çıktı. Titiz olmak lazım. O bakımdan, o şekildeki şeyleri benim için hiçbirşey ifade et- mez. Ben. görevimi bilen insanım. - tçişleri Bakam'mn açıklamasında. olavın ya- bancı kaynakb olduğuna dair bir bilgisi oiinadığı yer aku. Bu, sizin iddianızla çelişkili değü mi? - Yok. Ona cevap \ ermedi Sorulan soruya ce- vap vermemek demek, yabancı kaynaklı oldu ve- ya olmadı şeyıni getirmemesi lazım. Biz, kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Konulan bomba çe- şidi, yerli ürünü değil. Yerli kişinin yapacağı bir hareket tarzı değil. Çünkü yerlilerin hepsi, bugü- ne kadar tespit edildi. Ben, o bağlantıyı kurarak, o şekilde bir düşünce tarzı sergiliyorum. Bu, de- mek değildir ki, muhakkak yabancıdır. Yerli de olabilir, ama taşeron kullanmıştır. - Sizin genel değertendirmeniz nedir? Kullanı- lan bombanın Çekoslovak veya Amerikan malı olduğu konusunda çdişkiler belgelenmiştL Llke konusunda bir tahmininiz var mı? - Bombanın menşei beni ilgilendirmez. Kişinin mahareti çok önemli. Çok kısa bir süre içinde koyması ve mahir bir şekilde koyması lazım. Kü- çük bir titreşim, kendi canını götüriir. Bu işte eğitilmiş kişilerin çalıştığı ve bu hareketi mey- dana getirdiği gözleniyor. Adam geliyor, bırakıyor, gidiyor. O kadar. Hadise o. İzmir'de Uğur Mumcu Etkinlikleri Mumcu'ya merhaba... Söylenecek söz Jritti... İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Uğur Mumcu, öldürülüşünün ikinci yı- lında Izmir ve Ege'deki çeşitli kentleride de düzenlenen tören ve etkinliklerle anıl- dı. izmir'de Demokrasi Platformu'nun, Cumhuriyet Alanı'da Atatürk heykelinin önünde düzenlediğı mıtınge katılan bin- lerce yurttaş, katillenn ve arkasındaki güçlenn ortaya çıkanlmasını ıstedı. Bu- ca Cezaevı'nde yakınları 36 gündür aç- lık grevinde bulunan kadınlar da mitin- ge katılarak ağızlanna bant yapıştırdılar ve "Söz bıttT mesajını verdiler. izmir'de etkinlikler saat 12.00'de Cumhuriyet Alanı'ndaki mitingle başla- dı. Türk-lş, DİSK , Diş Hekımieri Oda- sı, Tabip Odası, TMMOB'ye bağlı oda- lar, Kamu ÇalışanJan Platformu, Çağdaş Hukukçular Demeği, Halkevleri, Genel Saglık-lş, Eğıtim-lş, Izmir Barosu ve tn- san Haklan Derneğı'nin oluşturduğu Iz- mir Demokrasi Platformu'nun düzenfe- diği miringe binlerce kışi katıldı. Mum- cu anısına bir dakikalık saygi duruşuyla başlayan mitingte, platform adına konu- şan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam, Uğur Mumcu'nun katledilen ilk ve son aydmımız olmadığını vurguladı. Çam, "O ve onun gibî Kemal Türkler. Abdı lpekçı, 1 Mayıs 1977 şehitiert Mu- ammer Aksoy. Turan Dursun, Bahrıye Üçok, Çetın Emeç. Musa Anter, Srvas'ta 37 canınuzve son olarak yBzar Onat Kut- lar' ın kauedilişi. ülkenıizi karanlığa boğ- mak isteyen özgürlük, demokrasi ve laik- ük duşmanı aiçaklann beyhude çabala- rKnr" dedi. llenci, demokrat, yurtsever aydmlanmızın bır daha katledilmemele- rinin güvencesınin, ülkemizde çağdaş. demokrat ve özgürlükier rejımimn ya- şam bulması olduğunu kaydeden Çam, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ne zaman ki, ülkemizde ekonomik sömürü ve zulüm son bulacak, tıim çalışanlar örgüdenme özgfiriüğüne kavoşacak. ülkemizde dü- şünce suç olmaktan çıkacak ve sivasal öz- gürlükier yasam hulacak. insan haklan ihlalleri. işkence ve yargısız infazlar son bulacak, işte o zaman ülkemizde banş ve kardeşlik egemen olacaktır. İşte o zaman karanîıklar vekaos rejinıi son buJup, haJ- kın iradesine dayalı. özgür. çağdaş, de- mokrat ve saygın bir Türkiye olacak. Uğur Munıcu'lar ve üısanlanmız kaüe- dUmeyecek ve faili meçhul dnayeder son bulacaknr." Çam, ülkemızı çağın gensıne götür- mek isteyen ve bu uğurda bırçok aydını- mızı katleden, camılerden çıkarak cadde ve sokaklarda şeriat göstenlen yapan, Atatürk büstlerini parçalayan, televiz- yonda ve basın organlannda açıkça "Şe- riat isteriz" diyenlere karşı, laüt cumhu- riyeti savunacaklannı \e ülkeyi teslim et- meyeceklerinı sözlerine ekledi. Çam'ın konuşmasınm ardından Mumcu'nun "Ulusa Sesleniş"i, sanatçı Hüsrev Öz- türk'ün flütü eşlığınde okundu. Toplu- luk. "Faili İVleçhullere Son, Kanller Bu- lunsun. Hesap Sorulsun" sloganlan attı. Buca Cezaevı'nde 36 gündür açlık gre- vi yapan rutuklu yakınlan da miringe ka- tıldılar. Ağızlannı bantlayan kadınlar, ağızlannı bantlayarak "Söz bitti*' mesa- jı verdiler. Atatürkçü Düşünce Dernegi Izmir Şu- besı'nin etkinlikleri de "Sanatçılardan Mumcu'ya SaygT konulu plastik sanat- lar sergısıyle başladı. Buca Beledıye- si'nde de Mumcu'yu Anma Günü dün yapıldı. Urla Beledıyesi'nm ışçi ve me- mur sendıkalarayia ortaklaşa düzenledi- ğı bir toplantı gerçekleştırildi. Karşıyaka SHP ve CHP ılçe örgütlen de ortaklaşa Uğur Mumcu'yu Anma Et- kınliği düzenlediler. Aliağa'daki anma programı dün saat 11 OO'de Uğur Mum- cu Sahil Koşusu'yla başladı. SHP Genç- Iik Komisyonu tarafindan hazırlanan, Atatürk Külrür Merkezi 'ndekı gecede ise slayt gösterisi, Aliağalı amatör müzik grubunun konseri ve şıir dınletısi ger- çekleştirildi. Aydm'da Atatürk anıtında yapılan törende, Atatürkçe Düşünce Der- neğı Aydın Şubesı Başkanı avukat Erol Ertuğrul bır konuşma yaptı. Muğla'dada Atatürk anıtında buluşuldu. Belediye Konakaltı Kültür Merkezi'nde de Muğ- la Belediyesı, Muğla Barosu. (HD, Ata- türkçü Düşünce Demeği. Muğla Gazete- cıler Cemıyeti ve Muğla Meslek Odala- n Dayanışma Kurulu tarafindan bir şöy- leşı gerçekleştinldı. Atatürkçü Düşünce Demeği ile Balı- kesır Gazeteciler Cemiyeti Mumcu'yu anma etkinliklen düzenledi. Denizli'dede, 16 ocakta başlayan "De- mokrasi İçin Birfik ve Uğur Mumcu'yu Anma Haflası" etkinlikleri sürerken dün de bır anma toplantısı düzenlendı. Yurttaşlardan valilere dilekçe yağmuruYiırt Haberler Servisi - Gaze- temiz yazan Uğur Mumcu'nun karillerinin bir an önce bulun- ması için dün saat 11 .OO'de çe- şitli illerin valisine ortak bir di- lekçe venldi. Kırşehir Valisi Ne- şet Kanyılmaz, Mumcu'nun ka- tillerinin bulunmamasırun dev- letin bir ayıbı olduğunu belirte- rek "Bir vali olarak bu ayıbı ta- şıyorum. KatiIIerin yakalana- jnaması karanuk güçlere cesaret vermektedir"dedi. Antalya Va- lisi Saim Çotur, Denizli Valisi O. Kağan Köksal ve Hatay Va- lisi Utku Acun ise dilekçeyi Içiş- leri Bakanı'na gönderecekleri- ni söyiediler. Burdur'da da SHP'li Belediye Başkanı Arma- ğan Üct demokratik kitle örgü- tü yöneticileri ve vatandaşlar, Vali RecaiTosyah'yı ziyaret ede- rek Mumcu'nun katillerinin der- hal bulunmasını istedi. Yazanmız Uğur Mumcu'nun katledilişinın 2. yıldönümü olan dün Türkiye'nin birçok ilinde vatandaşlar ve demokratik kitle örgütleri birlikte hareket ederek katillenn bulunmasını istedi. Mumcu için toplanan bir milyon imzayı temsilen hazırlanan or- tak bir dilekçe çeşitli illerde va- liliklere sunuldu. tstanbul Haber Servisimiz'in bildirdiğine göre lstanbul'da, Mumcu'nun katillerinin bulun- ması için açılan kampanyada toplanan imzalan temsilen ha- zırlanan dilekçe, SHP ve CHP il yönetim kurulu üyeleri ile mes- lekJ ve demokratik kitle örgütle- rinin temsilcilerinden oluşan bir heyet tarafindan Istanbul Vali Yardımcısı Nihat Kemal Eren'e teslim edildi. Heyeti temsilen valılikte bır konuşma yapan SHP PM üyesi Perihan Ergun. "Bahriye Uçok, Muammer Ak- soy, Turan Dursun ve L'ğur Mumcu ile son olarak Onat Kut- lar'ı öldüren kaniçiçiler, Cum- huriyet'i ve demokrasiyi yok et- meyi hedefliy oriar. Biz de devle- tin temsilcileri olarak sizlere, katillerin bu- lunması için aç- tığımız kam- panyada topla- dığımız imzala- n teslim ediyo- ruz," dedi. Nihat Kemal Eren ise Er- gun'un sözleri- ne "aynen" ka- tıldığını belirte- rek söz konusu imzalan Içişle- ri Bakanlığı'na ulaştıracağını söyledi. Antalya'da Uğur Mum- cu'nun katille- rinin bulunması için toplanan 1 Trabzon'da da bütün Türki- ye'de olduğu gibi saat 11.OO'de Valiliğe gidilerek faili meçhul cinayetlerin önlenmesi ve Mum- cu'nun katillerinin bulunmasını isteyen dilekçe sunuldu. Kayseri'de SHP ve CHP yö- Keven saat 11.OO'de valiliğe gi- derek dilekçeyi Valilik Özel Ka- lem Müdürlüğu'ne teslim etti. Vali Ertuğrul Ersoy'un asayiş toplantısında olduğu öğrenildi. Erzurum'da ise "Uğur Mum- cu'nun katilleri bulunsun" im- CHP ve SHP vöneticileri imzalan İstanbul Vali Yardımcısı'na verdiler. milyonu aşlan imzayı temsilen Antalya Valisi Saim Çotur'a di- lekçe verilerek devlet yönetici- leri olarak faili meçhul cinayet- lerin durdurulması ve Mum- cu'nun katillerinin bulunması için gerekli duyarlılığın gösteril- mesi istendi. Samsun'da Ata- türkçü Düşünce Demeği Şube- si Başkanı Aybars Turan ve Yö- netim Kurulu üyeleri, Samsun Valisi Şinasi Kuş'u makamında ziyaret ederek Mumcu'nun ka- tillerinin bir an önce bulunma- sını ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasını istedi. neticileri tarafindan 1 milyon imzayı temsilen dilekçe Kayse- ri Valiliğı'ne verilerek katillerin bir an önce bulunması ve valilik- lerin de bu konuda duyarlı olma- lan istendi. Kastamoou'da SHP il yöneti- cileri de valiliğe giderek saat 11.OO'de dilekçelerini sundu. Sinop'ta GazetecilerCemıye- ti saat 11.00'dedilekçeyi Vali Ir- fan Kuru'ya sunarak Mum- cu'nun katillerinin bir an önce bulunmasını istedi. Yozgat'ta eylemi SHP II Baş- kanlığı üstlendi. tl Başkanı Ali zalı dilekçeyi valiliğe götürme eylemine hiçbir demokratik kit- le örgütü ve siyasi parti katılma- dı. Erzurum'da dilekçeyi temsil- cimiz Kenan Biliz tek basına Va- li Oğuz Berberoğlu'na sundu. Bursa'da dilekçe demokratik kitle örgütü temsilcileri tarafin- dan Vali Rıdvan Yenişen'e saat 11.00'de sunuldu. Kırşehir'de SHP 11 Başkanlı- ğı. İHD Kırşehir Şubesi ve Eğit- Sen Şubesi temsilcilerinden olu- şan bir heyet, Vali Neşet Kanyıl- maz'ı makamında ziyaret ede- rek Mumcu'nun katillerinin bır an önce bulunmasını istediler. Gaziantep'te Adnan Kızütop- rak isimli vatandaş, Uğur Mum- cu'nun katillerinin bulunması istemiyle hazırlanan dilekçeyi Vali vekili Ozer Aydın Ata'ya sundu. . - EdinM'dede ortak dilekçe Vali Koru En- gin'e saat 11.00'de sunul- du. TokarlıJar ise SHP, DSP il ve ilçe başkanlan ile çeşitli de- mokratik kitle örgütü temsilci- leri ve gazeteci- lerden oluşan kalabalık bir grupla dilekçe- v^i Vali Mehmet Oygün'e vere- reİc katillerin bir an önce bulun- masını istediler. Ç a n a k k a - le'de dün saat 11.OO'de valiliği ziyaret eden bir grup kamu sen- dikası şubeleri ve demokratik kitle örgütleri temsilcisi, Vali Yardımcısı MemetSeyman'ı zi- yaret ederek Mumcu'nun katil- lerinin bir an önce bulunmasını istediler. izmir'de de kendisine dilekçe verilen Izmir Valisi Kuthı Aktaş, yaptığı konuşmada, "Hiçbir ci- nayetin faili meçhul kalmasuu is- temiyoruz. Uğur Mumcu gibi di- ğer cinayetlerin de av dınlatılma- sını istiyoruz, Tek avuntumuz, Izmir'de bu türden cinaveüerin olmamasıdu-" dedi. Denizli Valisi O. Kağan Kök- salda Demokrasi Platformu'nun verdiği dilekçeyi bir üst yazıyla Içişleri Bakanlığı'na göndere- ceklerini belirtti. Burdur'da Belediye Başkanı Armağan llci, ADD Şube Baş- kam SüleyTiian Altuğ ve kurucu yönetim kurulu üyeleri, bir grup öğretmen ve vatandaşla birlikte dün saat 11.00'de Vali Recai Tosyah'yı ziyaret ederek Mum- cu'nun katillerinin derhal bu- lunmasını istedi. Malatya'da SHP yöneticileri- nin oluşturduğu üç kışilik bir he- yet, Vali Yardımcısı Cevdet Can'a dilekçeyi verirken Mar- din'de de dilekçe Vali Ahmet Kayhan'a sunuldu. Mersin'de SHP İlçe Başkanı CemalKarakava başkanlığında- ki bir heyet dilekçeyi Vali Gök- han Aydmer'e verdi. Antakyatia ise ADD yöneticileri dilekçeyi Vali Utku Acun'a verdiler. Vali Acun konuyu bakanlığı iletece- ğini belirtti. K. Maraş'ta Anadolu Basın Birlıği Şube Başkanı Devrim Başar ve bir grup gazeteci tara- findan dilekçe Vali Aslan Yıkü- nm'a verildi. Niğde'de de dilekçe Valilik Özel Kalem Müdürlüğu'ne ve- nldi. Diyarbakır'da ise CHP II Başkan Yardımcısı Yaşar Av- türk, DYP Merkez Ilçe Başkan Yardımcısı Nurettin Demircan, YDH Merkez Ilçe Başkanı Nev- zat Bingöl dilekçeyi Vali vekili Sefa Ozmen'e verdiler. Özmen, başta Uğur Mumcu olmak üze- re tüm faili meçhul cinayetlerin katillerinin bulunması için elle- rinden geleni yapacaklannı bil- dirdi. istanbul Kamuoyunun vicdanı yaralıdır •Yazanmız Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin ikinci vılı dolayısıvla gazetemizin bahçesinde düzenlenen törende konuşan Hikmet Çetinkava ve Toktamış Ateş "Katiller nerede" diye sordular. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak ise herkesi namus borcuna sahip çıkmaya çağırdı. tstanbul Haber Servisi - Yazanmız Uğur Mumcu, lstanbul'da "sade", ama "anlamlı" törenlerle anıldı. Gazetemız bahçesinde düzenlenen törende konuşan Genel Yayın Koordinatörümüz Hik- met Çetinkaya, yazanmız Prof. Toktamış Ates ve DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak birer konuşma yaptı. istanbul 'dakı anma törenlerine, ellerinde karanfiller ve Mum- cu'nun fotoğraflanyla katılan çok sayıda yurttaş bir kez daha, "Katifler bulunsun" sloganını artılar. SHP ve CHP il yöneticilerinden oluşan grup, dün sabah ga- zetemizi ziyaret etrikten sonra. demokratik ve mesleki kitle ör- gütlerinin temsilcilerinın de katılımıyla, İstanbul Valiliği'ne ka- daralkışlarla, Mumcu'nun katillerinin iki yıldıryakalanamama- sını protesto ederek yürüdüler. Vilayet girişinde polisin kurdu- ğu barikatı alkışlarla protesto eden grubun içinde bulunan ve si- yasi parti temsilcilerinden oluşan bir heyet, dilekçeyi valilik yet- kililerine verdi. Gazetemiz bahçesinde tören Gazetemizin Cağaloğlu'ndaki merkez binası önünde düzen- lenen tören saat 11.45'te başladı. Alkışlarla ve "MumcuTar öl- mez" sloganlanyla gazetenin bahçesine giren gruplar. sık sık "Mumcu'nun katili konrrgeriUa". "Katiller bulunsun, hesap so- rubun", "Kahrolsun MİT, ÇL4, kontrgerilla". "Türkiye laiktir, laik kalacak". "MumcularÖünez"."Türkiye, lran olmavacak" sloganlan attılar. Gazetemizin bahçesindeki törende konuşan Genel Yayın Ko- ordinatörümüz Hikmet Çetinkaya. "Uğur Mumcu suikasunın ka- ranhkta kalması ve iki yıl sonra bile bir ipucu bulunamamasuTür- kiye'nin üzerine çöken bir karabasan niteliğindedir. Katillerin ad- resieri beUi, ama o adreslere ulaşamrv oıiar ya da ulaşmak istemi- yoriar. Bu nedenle de kamuoyunun vicdanı yarabdır"dedi. Katiller nerede? Gazetemiz yazan Prof. Toktamış Ateş de konuşmasında, "Çağdaşuktan yana. aydınlıktan, özgüriükten vana olan bizJer, en hain tuzaklarla en kanlı biçimlerde susturulmak isteniyor ve sustunıluyoruz. Karsunızdaki bu örgütiü güç, bizleri sindirmek ve yıkürmannı gayreti içinde. Elbette sinmivoruz. elbette yılgın- hğa yer vermiyoruz. Ama yitirdiklerimizin acısı yüreğimjzi bur- kuyor. Kim öldürdü. nive öldürdü? Nivesini bilivoruz, ama kim olduğunu ancak tahmin edebiüyoruz. Ve işin acısı. bu tahmirıle- rimizi dile getirmekte de zoriuk çekiyoruz, Çünkü övlesine tah- minler var ki, övlesine senaryolar aklımıza gelhor ki eğer bunlar gerçekse işüniz çok zor demektir. Eğer bunlar gerçekse biz çok şeyleri yitirmenin eşiğindeyiz demektir. Ama gunümüzde, o üze- rine ölü toprağı serpilmiş olan Kemalistierin, aydınlıktan yana olanlann, laiklerin arok seslerini çıkarmava başlaması, doğrusu bizeteselli olmuyor. Kavgının getirdiği boşluğu doMuramıyoruz'' dedi. " 'Namus borcu; sahip çıkın!' Devrimci Işçi Sendikalan Genel Başkanı Rıdvan Budak da ko- nuşmasında. "Biz DİSK olarak var oldukça, işçi sınıfi var oiduk- ça Uğur'un katillerinin bulunması için sonuna kadar onu anma- va, dillendirmeye, ondan bahsetmeve devam edeceğiz. Burada, onun öldürülüşünün arkasından namus sözü verenlere, sözlerin- de durmalan genektiğini bir kere daha hav kınyonız. Ve diyoruz ki: Biz de devlet de.. bu ülkenin avdınhk geleceğine bakan her in- san ve her demokratik kumluş, namus borcuna sahip çıksın, Uğur Mumcu'nun katilleri bulunsun"dedi. Devletin ayıbı Çağdaş Yaşamı Destekleme Demeği (ÇYDD) tarafindan Dev- let Tiyatrolan Taksim Sahnesi'nde düzenlenen anma toplantı- sında bir konuşma yapan gazetemiz Yönetim Kurulu Başkanı Alev Coşkun, "Aydınlanmayan her faili meçhul cinayette devle- tin sorurnluluğu vardır. Bulunamayan her faili meçhul cinayet devletin ayıbKür" dedi. ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Türkân Sayİan ise kaybedilen değerli insanlann arkasından ağıt yakmanın an- lamsızlığına dikkat çektı. Beşiktaş'taki tören CHP ve SHP Beşiktaş II Gençlik Komisyonu, DEGEF ve Ata- türkçü Düşünce Dernegi Gençlik Komisyonu'nun, SHP'li Be- şiktaş Belediyesi'nin katkılanyla Beşiktaş Meydanında düzen- lenen anmatörenine Işçi Partisi İstanbul II Örgütü. Tüm Bel-Sen ve Eğit-Sen'in yanında çok sayıda vatandaş katıldı. Mumcu ve devrim şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuy- la başlayan törende, Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay. Mumcu'nun, Türk halkınm çağdaşlaşması uğruna birçok aydın gibi öldürüldüğunü belirterek "Mumcu'nun uğrunda canını ver- diği ilke ve düşünceler bugün de saldınvla karşı karşıyadır. Bu saldınlann hedefi Atatürkçülük, laikük ve çağdaşlıktır. Amaçja- n, çağdışı bir rejimüı temellerini atmakür. Türk halkı, aydııihk v-olda yüriimeye devam edecektir"dedı Anma törenine katılan vatandaşlar ise aynca, Mumcu'nun çi- çeklerle süslenmiş anıtına kjrmızı karanfiller koydular. RP'ti beledjyeden doğalgaz kesintisi Bu arada Beşiktaş'taki Mumcu Anıtı'nın çevresindeki meşa- lelerin yakılmak istendiği sırada, RP'li istanbul Büyükşehir Be- lediyesi'nin doğalgaz kullanimına izin vermemesi yüzünden mazotla yakılan meşaleler çevrede sis tabakası oluşturdu. Belediyenin tavn vatandaşlann tepkisini çekti. Beşiktaş'taki Uğur Mumcu Anıtı'nın önünde aynca, gece geç saatîere kadar meşaleler eşliğinde "saygı nöbeti*' tutuldu. Diğer etkiniikler SHP'li Çatalca Belediyesi'nce Çatalca Kültür Merkezi'nde dü- zenlenen törende konuşan Çatalca Belediye Başkanı t. AykutFı- rat. "Birtik içinde, çağdaş-laik demokrasimizi yaşatmak için da- haçok kenetlenmekzorundayız.Uğur.Mumcu'ynkadedenkrya- kalanmadığı sürece devlet hep utanacaktır"dedi SHP Bahçelievler ilçe örgütünce düzenlenen anma töreninde de Mumcu'nun düşünceleriyle sonsuza kadar yaşayacağı vurgu- landı. SHP ve CHP Şişli örgütlerince, Osmanbey'deki Uğur Mumcu Anıtı'nda gerçekleştirilen anma törenine de çok sayıda vatandaş katıldı. CHP Şişli Ilçe Başkanı Dursun Çam burada yaptığı açıklama- da, "Uğur Mumcu'yu öldürmekle düşüncelerini de öldürecekle- rini sanıyoriar. Uğur Mumcu düşünceleriyle bayraklaşmıştır. Bu bayrağa sahip çıkmaktan geri durmayacağız"dedı DSP Avcılar Ilçe Örgütü'nce, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde- ki Uğur Mumcu Parkı'nda da bir anma töreni yapıldı. Meşaleh" saygı yfirfiyfişü SHP ve Kadıköy CHP ilçe örgütleri tarafindan dün akşam sa- at 17.00'de düzenlenen "Uğur Mumcu'ya Saygı Yürüyüsü"ise Kadıköy tskele Meydanf ndaki Atatürk heykelinin önünde baş- ladı. Kalabalık bir topluluk, meşaleler eşliğinde, "UğurlarÖI- mez" sloganlan atarak Altıyol'a kadar yürüdüler. Burada çeşitli konuşmalar yapıldı ve yol kenanndaki çiçek- liklere mumlar dikildi. Polisin, sessizce dağılmaya başlayan gru- ba sert biçimde, "Dağıhn" uyansında bulunması ise tepkiyle karşılandı. ÇYDD'nin, Cumhuriyet Kitap Kulübü ile Kadıköy Belediye- si'nin katkılanyla Caddesbostan'daki Kadıköy Belediyesı Kül- tür ve Sanat Merkezi'nde dün akşam saat 18.OO'de düzenlediğı anma toplantısı ise ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkân Say- lan'ın açış konuşmasıyla başladı. Sunuculuğunu, Orhan Kurtul- du ile Nesrin Akkoç Kurtuldu'nun üstlendiği toplantıda, gaze- temiz yazarlanndan DenizSom ise Mumcu'nun gazeteci kişili- ğiyle ilgili bir konuşma yaptı. Toplantıda aynca Selahattin Ev- cil yönetimindeki istanbul Müzik Öğretmenleri Korosu dr jir konser verdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog