Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA HABERLER Demirel yine söz verdi: Katfller bulunacakHaber Merkezi - Evinin önünde uğradığı bom- balı saldın sonucu ıkı yıl önce yaşamını yitiren Uğur Mumcu'nun ölüm yıldönümü nedenıyle ya- yımlanan mesajlarda yetkililer görev başuıa çağn- larak katillerin bulunması istendi. Cumhurbaşkanı Süteyman Demirel, "Katiller eninde sonunda bulu- nacakür"dedı. Cumhurbaşkanı Demirel, dün Radyo Televizyon Üst Kurulu'nu ziyaretinden sonra gazetecilerin so- rulan ûzerine, Mumcu cınayeti ıçın şunlan söyle- di: "Yerine yenisi konulmaz, ikincisi oimaz değerii bir arkadaşımız; hainane bir cinayete kurban gitti. Vapanlar, önünde sonunda bulunacakbr." Mumcu'nun eşı GüldaJ Mumcu'ya da bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı, "AJçakça birsuikast so- nucu yitirdiğinıiz değerii eşiniz. Türk basuunın araştıncı, titiz ve dürüst mensubu, Atatürk Türki- yesi'nin yümaz sa\unucusu Lğur Mumcu'yu, ebe- diyete intikalinin ikinci yılında rahmetfc anıyor; si- ze ve yakuılanna metanet, sabır dilekJerimi yineii- yorum" dedi. TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, Uğur Mumcu'nun ikinci ölüm yıldönümü dolayısıyla eşi Gûldal Mumcu'ya gönderdiği mesajda, "Uğur Mumcu'yu katieden sapık canilerin bir an önce ya- kalanarak adaiete teslim edUmeleri, en içten dile- ğimdir" dedi. SHP Genel Başkanı, Murat Karayalçın, Mum- cu'nun katledilişinin üzennden 2 yıl geçmesine rağmen katillenn bulunamamasının ağır yükünü omuzlannda taşıdıklannı belırttı. DSP Ankara Milletveki UhıçGürkan Mumcu ve diğer bazı cinayetleri işleyenlerin kendi başlanna hareket ettikleri yönünde önemli ip uçlan olduğu- nu behrterek. "tran'ın bunlan yakâladığı ve \eelin- de tuttugu ifade ediliyor. tran'ın bu kişileri Türki- ye'ye iade etmek için tabii ki siyasal bir diyet istiyor. Bu da Türidye'de bulunan bazı tranlı rejim muha- liflerinin kendisine verümesidir" dedi. Izlenimler Aydııılığın sarkacı IŞIKKANSU ANKARA-24Ocak 1995. Uğur Mumcu'nun odası loş. Raflar. kıtap dolu. Notlar, fotoğraflar, taze arular. 24Ocak 1993. Sakin.pazargünü. Anne, kahvaltıyı hazırladı. Ço- cuklar. uyku mahmurluğunda. Daha öncekı gün kamelerini almış- lar, pınl pınl. Baba, gazeteleri okuyor, günün habercisi. Birkaç te- lefon. Hastanedeki dostuna gıdecek. Paltosunu giydi. Anne, telaş- ta, o da çıkacak. Saat 13.30. Hain tuzak. Yurtsever gökyüzü ındi yere. 24 Ocak 1995. "Bu evde, Uğur Mumcu yasamışnr" plakasına, çıplak sögüdün gölgesı vuruyor. Kalabalık, fısıltılarla konuşuyor. "Yiğklim aslanım"şarkısını mınldanıyor kımisı. 24 Ocak 1993. Uğur Mumcu, karlar üstünde. 24 Ocak 1995. Uğur Mumcu'nun yattığı yerde, ıki yaşında çı- nar, ilkbahan bekliyor. Önde, ölüme tanık, o günkü duvar. Anka- ra'nın taşı. Çocuklar mumlar yakıyor çevresıne. Kadınlar. karan- fıller sunuyor. Güz güneşi vuruyor yüzlerine. Aydınlık. 24 Ocak 1993. Issız sokak, şimdı dopdolu. Polısler. gazetecıler. halk. Başsağlığı zıyaretleri. Venlen sözler: "Failleri bulmak, na- mus borcudur." 24 Ocak 1995. Kalabalıkhareketleniyon "Katfller bulunsun. he- sap sorubun." Uğur Mumcu'nun Sokağı tıklım tıklım. "Suskun toplum istemiyoruz." 24 Ocak 1993 Halk, akın akın Uğur Mumcu'ya geliyor. Nöbet- ler tutuluyor. 24 Ocak 1995. Üniversite gençliğı orada. Kasketliler, babalar, anneler; çocuklan ile orada. Tanıdık yüzler geçiyor önümüzden. Uğur Mumcu'yu selamlıyoruz bırlikte. Rüştfi Asjr ah'nın sesi yük- selıyor: "Merhaba Uğur Mumcu dostian. Biz hepimiz buradayız. KatÜlerortadavok. .Nerede?" Dennden *Yuh"lar. sonra "Katil dev- lefsloganlan. llhan Selçuk. kürsüde. "Katil devlet demek kolay, ama katil devleti, katil olmayan dev- lete, demokratik devlete dönüştürmek, Uğur'un katillcrini bulabi- lecek, örgutlü bir dcvletc dönüştiirmek; o zon.. Onu yapmak için gerekli çabayı ve anlımı gösterdik mi, arkadaşlar?"27 Ocak 1993. Yağmurla yürüdü yüzbinler: "Uğurlar ölmez." 24 Ocak 1995. Sokağın üzennden, pırpırh uçak geçiyor, ardın- da dalgalanan "Uğur Mumcu'yu yaşatacağız" andı ile. Binlerce in- san, Mumcu'ya gıdıyor, alkışlarla. AzünetKöylüoğlu ıse Uğur Mumcu cinayetinin üzennden 2 yıl geçmesine rağmen kimın yaptiğı- nın dahi bilinmediğini belirtti. ABD'den dün sabah dönen Kültür Bakanı Ti- murçin Savaşda gazetemıze gelerek Genel Yayın Koordinatörümüz Hikmet Çetinkaya ve Yazıişle- n Müdürümüz Ibrahim Yıldız'la görüştü ve Mum- cu'nun öldürülmesınden duyduğu üzüntüyühâlâ içinde taşıdığını belirtti. Aradan iki yıl geçmesine karşm, Uğur Mum- cu'nun hayatına kasteden karanlık güçlenn ortaya çıkanlmamasını hukuk devleti ve demokratik re- jım açısından yüz kızartıcı bir eksiklik olarak nite- lendıren Türkıye Gazeteciler Cemıyetı, yayımladı- ğı mesajda, "Sorumlulan ve tophımun bütün kat- manlannı demokrasiyi işletmeye, hukuk devletini egemenkılmayaçağınyoruz"dedı Parlamento Mu- habırleri Derneğı (PMD) Başkanı Banş Kaşıkçıda yaptığı açıklamada "KatiDerin, verilen bütün söz- lere rağmen yakalanamamasu düşündürücû ve üzüntü vericidir" dedi. CHP Istanbul ll Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, laik cumhuriyete karşı sürdürülen sal- dınlann gıderek sıradan olaylar olarak algılanma- ya başlandığı ve faillenn bulunamayışının cumhu- nyet düşmanlanna daha çok fırsat verdıği bejırtı- lirken. Işçi Partisi lstanbuHl Başkanı TuranÖzlü. "Uğur, Mumcu, Bahriye Lçok, Muammer Aksoy, Turan Dursun, Metin Albok ve Onat Kutiar'lan mücadelemizde yaşatacağız"dedi. Turk Kadınlar Bırliğı temsılcilerinden oluşan bir grup da gazetemızi ziyaret ederek tepkilerini dile getirdiler. Çağdaş Hukukçular Derneğı Genel Baş- kanı Şenal Sanhan da dün yaptığı açıklamada, "24 Ocak; Mumcu cinayeti ve tüm faili meçhullerin ay- dınlanması için hepimizin sorumlulukJannı anım- sadığı ve harekete geçtiği gün olmabdır" dedi. Kristal-lş. Petrol-lş, Yol-lş, Eğitım-lş, Eğit-Sen. Ener-Sen, Tüm Sağlık-Sen, Yargı Sen. Yapı-Yo' Sen, Tanm Sen, Tüm Bel-Sen. Haber Sen, Tüm Maliye-Sen, TMMOB, Köy-Koop ve Yl- TED'den oluşan Demokrasi Plat- formu, yaptığı açıklamada, failı meçhul cinayetlerin sayısmm gi- derek arttığına dikkat çekerek "karanlıklar çoğalıyor"uyansın- da bulundu. tnşaat Mühendısleri Odası ls- tanbul Şubesi Yönetim Kurulu, bu cınayetlere artık dur demenin za- manının çoktan gelip geçtiğini vurguladı. Avrupa Alevi Birlikle- ri Federasyonu da katillerin bir an önce buVunmasını istedi. Nükleer Tehlikeye Karşı Banş ve ÇevTe Için Sağlıkçılar Derne- ği'nin (NUSED) açıklamasında da Mumcu'nun sömürü toplumu- nun kurbanı olduğuna dikkat çe- kıldi. tstanbul Demokratik Lıseliler Birliği (İDLB), gericiler ve kontr- gerilla tarafından, aydınlar ve dev- rımci kitlelere yapılan baskılan kınayan bir mesaj yayımladı Yazanmız Uğur Mumcu diğer ıllerde de düzenlenen çeşıtlı etkın- liklerle anıldı. Mumcu için Tarsus ve Mersin'de "Uğurlar öhnez" yü- rüyüşü yapıldı. Mersın'deki yürü- yüşe gazetemiz yazan ve Çağdaş Gazetecıler Derneğı Başkanı Mustafa Ekmekçi de katıldı. Mumcu, lzmır'ın Kuşadası il- çesınde de anıldı. Bu arada, üretı- ci birlıklen toplantısına katılmak amacıyla Kuşadası'nda bulunan Başbakan Tansu ÇUIer'e, Uğur Mumcu'nun bir resmi ile 200 im- zanın bulunduğu katillerin bulun- ması ve hesap sorulmasının isten- diği bir metin venldi. Antalya, Trabzon, Bursa, Ço- rum ve Edirne'de de Uğur Mum- cu'şu anma törenlen düzenlendi. Mumcu'nun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler Yıldınm. 16; Osmangazı: 60; Bursa - Ata- türkçü Düşünce Derneği: 234; Sivas 332; Sivas - tmranlı 20; Koyulhisar: 3; Kangal: 35; Divri- ği: 20; Balıkesir 790; Bandırma: 3S0,Edremit. 125; Altınoluk: 5; Savaştepe: \l\Bigadic: 162; Erdek: 12; Gömeç: 20; Balıkesir - Köv Hizmet- leri. 97; Gönen: 157; Türkeli: 2; SusuHuk: 167; Balıkesir Üniversitesi Ögrencileri: 34; Balıkesir - Politika Gazetesi: 177; Muğla 484: Bodrum. 1 \%,Bayır. 20; Ortaca: 240; Fethive. 209; Mar- maris.192; Datça: 11; Göcek: 47; Milas: 14; Menderes: 22; Dodurga: 40; Adapazarı 423; Uzunçarşı: 5; Ankara 17166; Sincan: 56; 5a/- gat: 14; Emek. 151; Çiftlik: 113; Aydınhkevler: 96; Aşağıavrancı: 25; Bakanlıklar: 41; Mamak: 220; Batıkent: 46; Maltepe: 228; Çankaya: 168; Küçükesat: 141; Kızılay: 572; Samanpazan: 93; Sıhhiye: 10; Akdere: 80; Balgat: 224; Bilkent: 20; Altındağ :58; Yenimahalle: 59, Yücetepe- 20; Ulus: 285; ÖSYM: 35; Yenişehir: 197; Keçı- ören: 590; Dikmen: 224; Cebeci. 161; Bahçelı- evler: 136; Çubuklu. 65; Polatlı: 174; Etlik. 70; Kavaklıdere: 386; Gölbası: 106; Ankara - Rad- yo Kulüp: 20; Ankara - Insan Hakları Derneği: 20; Hacettepe Üniversitesi: 20; A.Ü. Siyasal BFak. ve ADD: 780; Adlive Sarayı: 43; Ostim: 20; Bayındır Turizm: 10; İzmir 14546; Kemal- pasa: 551; Aliağa:\61; EgekenV 225. Eşrejpa- ŞG: 120; Karşıyaka: 860; Narhdere: 380; Bor- nova: 733; Kahramanlar. 31; Basmane: 530; Hatay 140; Buca: 240; Balçova: 438; Ödemiş: 348; Şirinyer: 60; Alsancak: 304; Konak: 648; Gaziemir: 20; Menemen: 152; Yeşilyurt: 27; Çğli: 220; Foça: 2; Denizbostanlısı: 254; Kü- çikyalı. 118; Tire: 160; Urla: 181; Selçuk: 9; Kimalpaşa: 75; Yenişehir: 37; Güzelyalı-Shell: 5»; Ege Üniversitesi: 2Q\Aliağa Beledive Baş- knlığı: 142; Uşak Eşme: 117; Karahallı: 38; Amasya 700; Gümüshacıköy: 407; Taşova: 76; Gresun 256; Güce: 20; Eynesil: 20; Konya 2:9; Beyşehir 4; Seydişehir: 169; Ereğli: 28; Bazığ 125; Arrvin 21; Arhavi: 20; Ardanus. 153; Borçka: 20; Aksaray Ortaköy: 59; Bilecik 252; Manisa 334; Akhisar:22; Demircı:3; Mus- tcfakemalpaşa;20; Salihli: 220; Isparta 81; Mvaf.lO; Nevşehir 57: Özkonak:20; Zongul- <ük 5468; Karabük: 336; Ereğli:230; Işık\e- TtnAl; Devrek: 194; Zonguldak Tüm Bel &/I.-375; Zonguldak - Eğitim Iş:40; Aydın 383; S2zilli:44; Söke:59, İzmit 8201; Gebze. 52; De- mce.124; Malatya 333; Kavram Kitabevi:\7>0; Bırbn73; Kırşehir 230; Kütahya Altıntas:53; lıvşanlı:!; Ankara - Bilkent Universitesi:\3; jtfyon 81; Kaymakçı: 20; Çav: 222; Adana 6>47; DüziçiAl; Kadirli:lA; Ceyhan: 257; Ça- mkkale 1164; Küçükkuyu: 20; Çan: 40; Ezine: i:i; Tokat74; Zile: 20; Niksar: 20; Turhal: 55; Danimarka 6 Tokat Gazeteciler Cemiveti: 291; Zonguldak Kozlu: 49;Kırklareli Lülebur- gaz: 9; Eskişehir 3319; Köprübaşı: 60: Sinop 292: Avancık- 28; Gerze: 85; Muratpaşa: 16; Denizli 4165; Babadağ: 52; Tavas: 119; Havza: 20; Kayseri 809: Erci\>es Üniversitesi :40;Yeni- ce: 2O.Kütahya 120: Domaniç: 20; Bolu 621; Yozgat79; Şefaatli: 2; Yozgat Kız Öğrenci Yurdu: 20; Kahraman- maraş 285; Elbistan : 190; Danimarka Midtsja- ellands: 62; Ankara ODTÜ :85; Antalya 7229; Manavgat: 55; Akseki: 162; Gazipaşa: 274; Anamur: 40; Tekirdağ 772; Çerkezköy: 78; To- kat Turhal. 20; Manisa Sarıgöl: 40; Soma :220; Akhisar: 56: Ordu 165; Fatsa: 205: Ünve :20; Muş 115; Niğde 99; Ulukuşla: 17; Bor. 20; Gaziantep 262; Nizip: 20; Şahinbey: 20; Gaziantep tller Bankası: 34; Burdur Kapalı Cezaevi :6; Kars 619; Trabzon 130; Of: 20; Beşikdüzü: 34; KTÜ Fatih Eğt. Fak.: 40; Kıb- ns 132; Girne: 37; Lejkoşe: 51; Eskişehir 20; Çorum 1896; Sungurlu: 20; Türkeli. 17; Kargı: 12; Frankfurt 2: Bolu Akçakoca: 60; Bilecik 54; Edirne 405: Uzunköprü: 60; Keşan: 117; İzmit Değırmendere :80; Bayburt 28: Antaha Alanya. 302; Konya Ilgın: 80; Selçuklu: 5*5: Akşehir: 144; Alaaddin: 9; tstanbul Informa- tek: 40; Tıcaret Sigorta AŞ: 40; lletişim: 10; Ank-TPAO Sondaj: 34; Ankara Trans Ltd. Şti.: 20; Hahteks Aş- 20; tstanbul Tıdas AŞ.: 20; Ankara Ugrak Pazarlama 20; tstanbul Evo Yapı: 5, OFO Inş. ve Turz. Aş. :20: Koçbank: 20; Samsun 1824; Ladik: 59; Bafra: 228; Tekel Dağıtım Müd.. 20; İzmir Özel Çaka Bey Lisesi: 40; lstanbul Surol tnşaat: 40; izmir TMO: 20; Jnterplast: 20; Akademi Tercüme. 14; Bosch Ti- caret: 20; Ankara Alternatifbank: 20; lstanbul Kerem Tekstil: 26; Frigo-Frioterm: 20; Hatay 388; Hassa: 43; Dörtyol: 80; tskenderun: 1929; Madenci Belediyesi: 14; Samandağ: 220; tstan- bul Osmanlı Bankası: 18; Engin Oto: 20; An- kara75£A: Gen. Müd:. 26; lstanbul Antel Mü- hendislik. 15; Metis tnşaat: 15; Çankırr. 190; Eğitim tş :51 lstanbul Akın Konfeksiyon :4; An- kara Reagenz Ltd:. Şti. 6; Bazaar Ötel: 20; ts- tanbul Soytur: 7; Ankara Nigbaş :AŞ. 40; ts- tanbul TKİ Satın Alma- 48; Ankara Tügsaş: 9; Gaziantep Beyaz Tıcaret• 20; Büyükşehir Bele- divesi: 20; Gaziantep Üniversitesi. 195; tstan- bul Okmeydam SSK. 31; TEB Capital Merkezi: 20; Biga Ltd. Şti: 20; Tanyeli Otomotiv: 5; Toros Gübre ve Kimva: 38; Enka Holding: 60; Ser&Çe Inş.: 9; Ankara DSÎ Teknoloji D. Başk.: 33; Antalya Pamfilya Turizm: 20; Magic Tanıtım AŞ.: 20," tstanbul Engin Oto Ltd.. 40; STFA: 91; İzmir Çimbeton Çahşanları: 20; ts- tanbul Acıbadem 20; Doğan Pazarlama. 'Mumcular bıırada katiller nerede?' Ankara'da evinin önünde bir bombalı suikastla öldüriilen Uğur Mumcu için kitle ör- gütleri ve yurttaşlar \urdun her yerinde 'Uğuriar ölmez', 'Kahrolsun Şeriat' slogan- lanyla bir araya gelip sorumlulann bulunmasını istediler. Bahçelievler'de SHP-CHP yönetici ve üyelerinin katıldığı Uğur Mumcu'ya anma yü- rüyüşüne jaklaşık bin kişi kabldı. Yürüyüşte terörii lanetleyen sloganlar aüldı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazetemiz yazan Uğur Mumcu, öldü- rülüşünün ikinci yıldönümünde onbin- lerce yurttaşm katıldığı törenlerle anıl- dı. Ankara'dakı evi önünde toplanan binlerce ınsan. Uğur Mumcu'nun is- tekleri doğrultusunda çağdaş bir Türkı- ye oluşturmak için ant içerken, katille- rin, verilen namus sözlerine karşın, 2 yıldırbulunamamasınıkınandı. Binler- ce vurttaş, "Kahrolsun şeriat". "Uğur- lar burada, katiller nerede?", "Katiller gücünii devletten aüyor"sloganlanyla Uğur Mumcu'nun Sokağı'ndan Cebe- ci Asri Mezarhğı'na kadar olan kılo- metrelerce yolu yürüyerek, Mum- cu'nun mezannı karanfıl yağmuruna tuttular. Gazetemiz Yayın Kurulu Baş- kanı llhan Selçuk. "Devleti, doğnı dü- rüst bir devlete dönüştüremi>orsak, da- ha çok Uğur'lann kanı yerde kalacak- ür" dedi. Selçuk, ardındaki milyonla- nn, Mumcu'ya layık 2 yıllık bir yürü- yüş yaptıklannın söylenemeyeceğini, ancak aydmlığa olan inancın bomba- larla parçalanamayacağmı vurguladı. Arûna töreni Uğur Mumcu'nun So- kağı'nda bombalı suikastın gerçekleş- tiği yerde, olay saatinde başladı. Mum- cu'nun yazılanndan alıntılann yer aldı- ğı pankartlann asıldığı sokakta saat 13.30'da binlerce insan toplandı. Anma töreni, Uğur Mumcu'yu öldü- ren bombanın patladığı dakikalarda ya- pılan saygı duruşuyla başladı Saygıdu- ruşu sırasında atılan "AK, Hüseyin, Ulaş, kurtuhışa kadar savaş". "Namus sözü verenler nerede?", "Bir gider, bin geB- riz" sloganlan dikkat çekti._ Ozerinde, Mumcu'nun. "Ulkeaydm- lan, ülke yönetimiyie ilgili düşünce üre- tip korkusuzca ^amıyorlarsa, ülke so- runlanyla yabancılaşüiar", "Devrün- ler aracılığrvla çağdaş uygarük düzeyi- ne ulaşmak, Atatürk milliyetçiliğinin ana amacıdır", "Demokrasi \e banş dü- şüncesi bağımsızlıktan a\n düşünüle- mez" sözlennın yazılı olduğu pankart- laırn yanısıra, "Karanlıklan aydınla- tm", "Sağcısıyla, sokusuyla ülke bizim ülkemizdir", "Bağunsız Türkiye, Ata- türkçülüğün Türküsü Budur", "Yeter artık, katiller bulunsun", "Nefaşizm, ne şeriat, en iyisi sosyai demokrat" yazılı dövizler de dikkat çekti. Ellerinde ka- ranfıllerle anma törenıne katılan yurt- taşlar, "Faşizme karşı omuz omuza", "Katil devlet", "Türkiye faşizme me- zar olacak", "Katiller bulunsun, hesap sorulsun", "Kahrolsun şeriaf", "Molla- lar İran'a. Türkiye İran olma>acak", "Kahrolsun Hizbullah, kontrgerilla", "Katfller gücünü devletten ab>or", "Şe- riata karşı omu/ omuza", "Gcnciz güç- lüyüz Atatürkçüyüz", "Uğurlar öl- mez". "Devrim şehrderi öHimsüzdür". "Mollalar mecliste", "Yaşasm halkla- nn kardeşüği", "Burası Türkiye şeri- ata geçh yok". "Sıvas'uı hesabı sorula- cak", "Verilen sözier şimdi nerede" slo- ganlan attılar. CHP lideri Deniz Baykal'ın kalaba- lığın arasına girişi sırasında "SoMa bir- Bk" sloganlannın atılırken, yuh sesleri de duyuldu. Uğurlar bıırada Anma törenine Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu. çocuklan Ozgür ve Ozge ile yakınlan da katıldı. Uğur Mumcu'nun Sokağı'ndaki tö- rende ilk olarak kürsüye çıkan tiyatro sanatçısı Rüştü Asyah. "Merhaba,mer- haba, merhaba, Uğur Mumcu dostian merhaba" sözleriyle konuşmasma baş- ladı. Asyalı, Uğur Mumcu'nun dostla- nnın her 24 Ocak'ta olduğu gibi yine evinin önünde bulunduğunu, ancak ka- tillerin yakalanamadığını belirterek, "Her 24 Ocak'ta da burada olacağız. Saat 13J0, sessizUk ve utanç, selam sa- na Uğur Mumcu" dedi. Gazetemiz Yayın Kurulu Başkanı ll- han Selçuk. saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, şunlan söyledı: "Acunız çok büyük. Acınuz büyük- tür. En yakınlanndan başlayarak en uzaklara kadar dalga dalga ya> ılan bir acının,okyanusun içindeyiz. Bu okyanu- su oluşturan da sizlersiniz. Damla dam- la her biriniz, gözyaşlan gibi bu acının okyanusunu oluşturuyorsunuz. Uğur'u iki yıl önce 1 milyon kişi elden ele taşı- yarak son yolculuğuna uğurladık. İki yıl sonra yine bir mihon imza Uğur'un katiDerinin bulunması için Büyük Mil- let Meclisi Başkanuğı'na verildi. Şimdi 2 yıldan beri de>am eden aeınıızı yine- lemek, Uğur'u tekrar içünizde duyum- samak için burada toplandık. Acı hiç- bir zaman iki yıl önceki gibi ay nı acüık- ta yaşanamaz, ama acı dediğimiz za- man aklımıza ne geliyor? Acı, ayıu za- manda tepkileri oluşrunır. Acı ağlabr, acı duygulandınr, acıdan kin veöfke do- ğar. tlkel toplumlarda herhangi bir acı- nın ardından kan davası gelir. Uğur bir kan davası istemezdi, Uğur uygar bir insandı. Uğur kan davası istemediği gi- bi. uğrunda öklüğü ideallerin, fikirle- rin ülkemizde gerçekleşmesini isterdL L ğur'a bakarakyolumuzu yordamımı- n saptamak gerekiyorsa, diyorum ki, 2 yıl sonra burada böyle konuşahm. Biz dövünmeyiz, ağlamayız, kin tutmayız. Ama Uğur'un \e Uğuriar'ın bilincinde ışryan yolumuza yordamımıza acaba bi- linçle örgütlenerek, bütünleşerek, ku- rurnlaşarak devam edebiüyor muyuz? Bu uzun yürüyüşü yapabfliyor muyuz? Bugün bu alanda toplananlar dışında, bu alanlann içinde bulunanlann içinde ve bütün Türkive'de, Uğur'un yolunda yürüyen insanlann acaba 2 yıl sonra bir özeleştiri yapmaya yürekleri ve cesaret- leri var mı?" "Sö/Jertutulmadı" Selçuk, 2 yıl öncekı cenaze törenin- de, bütünleşme, örgütlenme, kurumsal- laşma ve faili meçhullerin olmadığı bir Türkiye ıçin söz venldiğını vurgulaja- rak. "Bu duygulanmızı bir yana bıra- karak, kendi kendimizi aynada görmek gerekiyorsa, Uğur'a layık bir iki senelik yürüyüş yapabildiğimiz söylene- mez"dedı. Kalabalığın, "Katil devlet"sloganla- n üzerine, "Evet 'Katil devlet' demek kolay, ama katil devleti katil olmayan devlete dönüştürmek, demokratik dev- lete dönüştürmek, Uğur'un katilkrini bulabilecek örgütlü bir dev lete dönüş- türmek, o zor. Onu yapmak için gerek- li çabayı ve atüımı gösterdik mi?" dıyen soran Selçuk, "Hayn-" yanıtı üzerine, "Gösterelim" karşılığını verdi. llhan Selçuk, 2 yıl boyunca dayanışma, ör- gütlenme ve kurumsallığın gerçekleş- tınlemediğini kaydederek. şu görüşle- ri dile getirdi: "2 seneden beri dönüp de devlet, ül- ke.toplum, halk ve milletyaşamına bak- tığımu zaman negöriiyoruz? Kan,göz- yaşı, acı, faili meçhul cinayetler. sömü- rü. Son biryüda sömürü, yüzde !5Oenf- lasyonla yoksulun tepesine binmiştir. Kim yapryor bunlan? Bunlan yapanla- n nasıl yola getiririz? Nasıl bjı işin için- den kalkanz? Çiçekler gibi 1 milyon ki- şi bu ülkenin dağlanna bayırlanna kentkrine yayıbnış, bu bir mihon kişi Uğur'un acısını yüreğinde duyuyor, ama bu bir milyon kişi dağıldığı zaman bir gram kadar hafıfliyor. Toplandığı zaman dünyalar kadar ağırlık tutuyor. Acaba arkâdaşlar, bugün 1995'in 24 Ocağından sonra 1997'nin 24 Ocağın- da da y ine buray a geldiğimiz zaman. ül- kemiz böyle mi olacak? Yoksa biz önce kendi aramızda birleşmenin, bütünleş- menin, kurumsallaşmanın, kişisel çatış- malann sonuna bir nokta koy abilecek miyiz? Birieşebilecek miyiz? Uğur, bu- nu isterdL" Sözlen."Genciz güçlüyüz Atatürk- çüyüz" sloganlanyla kesilen Selçuk, konuşmasma şöyle devam etti: "Uğur Mumcu kalpaksız Kuvayı Milliyeciydi. Ku>ayi MUIiyecüigin ayıp sayilmadtğı bir toplumda. bir ülkede, bir de\lette yaşamak istiyonız. Kuvayı Milliyeciliği sanki bir günahmış, bir suç- muş gibi yorumlayan büyüklerden, medy adan. insanlardan biz utanıyoruz. Uğur Mumcu eğer bugün Türkiye'de örnek bir kişiyse, devletin radyolan Uğur Mumcu'yu anmak için, Uğur Mumcu'nun mteliklerinisayıyorsa, dev- letin büyükleri Uğur Mumcu için eğer teselli edici sözler söylüyoriarsa, hükü- metin büyükleri "Uğur Mumcu'nun ka- tilinin bulunamayışından utanç duyu- yonız'diyebiliyoriarsa, Uğur Mum- cu'nun katilinin bulunması için namus sözü \erenler bugün ortada yoksa >v bü- tün toplum medyasıyla, partileriyle, devletiyle, hükümetiyle Uğur Mum- cu'nun değerlerini eğer bugün amyor- sa,ozaman neden L ğur!Mumcu'nun is- tediği bir Türkiye'yi bugün yaşıyaımyo- nız? O zaman bütün bunlar bir sahte- karhk mıdır? Eğer biz işimizi başkala- , ruıa bırakırsak, o iş hiçbir zaman ger- çekleşmeyecektir." Selçuk, "Yaşasm halklann kardeşli- ğJ" sloganıyla bölünen konuşmasma, "Halklann kardeşliği, insanlann kar- deşliğL ulusların kardeşliği ve bomba- lann patlamadığı bir Türkiye'nin özle- mi içinde hepinizi say gıy la selambyor ve Uğur'a layık olacak bir yaşam diliyo- rum" dıye son verdi. Yurttaşlar yollarda Uğur Mumcu'nun evinin önündeki törenin ardından, görevlilerin, Cebeci Asri MezarlığYna gidilmesi ıçin araç- larabınılmesı yönündeki uyansı üzeri- ne, tören alanında bekleyen araçlar do- larken, binlerce insanın yeraldığı kala- balığın büyük bölümü, en önde Türk bayrağı. Atatürk ve Uğur Mumcu pos- terleri ile "Sağcısıyla, solcusuyla, bu ül- ke bizim ülkemizdir" pankartı eşliğin- de, slogan ve türkülerle yürüyerek me- zarlığa gittiler. Cebeci Asn Mezariı- ğı'na doğru yürüyüşe geçen topluluk, DYP, RP ve Büyük Birhk Partisi (BBP) Mamak ilçe örgütlerinin bulunduğu bi- nanın önüne geldiğinde. "Mollalar İran'a", "Türkiye laiktir. laik kala- cak""Gericiy»bazeğitimeson" ve "Yo- bazlar gücünü devletten ahyor" slogan- lan atıldı. Daha sonra Mumcu'nun ma- zan başmda saygı duruşunda bulunarak tstiklal Marşı'nı okuyan topluluk, me- zan karanfil yağmuruna tuttu. Törene katılan binlerce kişi sloganlar atarak olaysız bir şekilde dağıldı. Anmagecesi Uğur Mumcu'yu anmak için gündüz ev inin bulunduğu sokağı dolduran coş- kulu binlerce insan, aynı coşkuyu ak- şam saat 20.30'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programda da sürdürdüler. Binlerce Uğur Mumcu dostu salonu tıklım tıklım doldururken çok sayıda kişi de salon girişinde yığın- lar oluşturarak dinlemelde yetindi. Ga- zetemizle Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfi'nın işbirliği ve Çan- kaya Beledıyesi'nin katkılanyla düzen- lenen program, Tiyatro sanatçısı ve ge- cenin sunucusu Rüştü Asyab'nm ko- nuşmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vak- fi'nın amblem ve logo yanşmasında 1. olan Alper Tungar Şen. 2. olan Alkan Ürenve 3. olan Gözde Oral'a ödülleri Vakıf Başkanı ve Mumcu'nun eşi Gül- dal Mumcu tarafından verildi. Uğur Mumcu'nun Almanya'da dü- zenlenen bir panelde yaptığı konuşma sinevizyon aracıhğıyla salonu doldu- ran binlerce kışiye aktanldı. Tiyatro oyunculannm, Mumcu ctna- yetinden sonra dönemin Cumhurbaş- kanı, Başbakan, bakan ve diğer yetki- lilerinin yaptığı açıklamalan ve Mum- cu'nun terörle ilgili sözlerinin yeraldı- ğı metni seslendirmelerinin ardından sanatçı Selda Bağcan Uğur Mumcu için besteledıği "Uğurlar olsun"adlı şarkı- sını seslendirdi. Geceye, Yayın Kurulu Başkanımız tlhan Selçuk, kankatürist Turhan Sel- çuk ile Mumcu'nun çocuklan ve ya- kınlan da katıldı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog