Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 4 HABERLER 1OPKK1 olduruldu • Haber Merkezi - Mardin'ın Nusaybin ve Dîyarbakır'ın Lice ilçelerinde güvenlık kuvvetlen ile PKKİİ teröristler arasında çıkan çatışmada 10 kişi öldü, çatışmalarda bır uzman çavuş ile bir er şehit oidu. Dün gece Nusaybin ilçesine baglı Kutlubey köyü yakınlannda sürdürülen operasyonlar sırasında, giivenlik kuvvetleri ile terönstler arasında çatışma çıktı. Çatışmada 6 terönst ölürken. komando Uzman Çavuş Halil Aydemir ile er Mustafa Akyıdız da şehit oldu. Bu arada Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yukan Duru köyünde giivenlik ku\\etleriyle çatışmaya gıren 4 terörist öldürüldü. SBtAM-SBU Kongresi • Haber Merkezi -Türkiye Selüloz ve Kağıt Sanayıi Kamu Çalışanlan Sendikası(SEKAM- SEN)'in genel başkanliğına Ömer Akın oybırlığı ile seçıldi. Türkiye genelinde SEKA'nin bulunduğu 9 müesseseden 8'inde orgütlü bulunan SEKAM- SEN'ın 1. Olağan Kongresi yapıldı. Kongreye şube delegelen ve Genel Merkez Kurucu üyelerinden oluşan toplam 80 delege katıldı. Olumlu bır şekilde geçen kongre sonunda çarşaf yöntemi ile seçimler yapıldı. Yurdakuler için MecHs'te tören • ANKARA(ANKA)- Ankara'da ölen eskı Tabii senatörlerden MuzafTer Yurdakuler için TBMM'de bir tören düzenlendi. Meclis'te düzenlenen törene Muzaffer Yurdakuler" in yak-inlan, TBMM Başkanvekilleri Vefa Tanır ve Kamer Genç ile milletvekillen. eski parlamenterler ve Meclis çalışanlan katıldı. Yurdakuler. Kocatepe Camıı'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. DYP, ANAP liderinin parayla transfer iddialanna sert tepki gösterdi Ydmaz'a 4 hodri meydan'• Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, partisinden milletvekili • DYP Genel Başkan Yardımcısı Serdaroğlu da ANAP lideri transferi için para önerildiğini iddia eden ANAP lideri Yılmaz'a. Yılmaz'ın, "Kendi milletvekillerini satılık mal, parlamentoyu da "Müfteri olmayı kabul ediyorsa. iddialarını ispat etmez" dedi. insan pazarı olarak göstermekten bile çekinmedığini" söyledi. «a Köylüoğlu, işkenceyi gizleyen hekimleri YOK'e şikâyet etti Raporlar, bakandan gizlendi YUSUFOZKAN ANKARA - Eskişehir Emniyet Müdürlü- ğü'nde 5 saat ışkence gördükten sonra böbrek yetmezligine giren Ahmet Özçi!"in durumunu incelemek üzere kente gelen insan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azünet Köylüoğlu. Öz- çil"e işkence yapıldığı yolundaki raporlan ken- disinden saklayan Osmangazi Ünıversitesi yö- neticılenni, "obyı örtbas ettikleri" gerekçesiy- le Yüksek Öğretim Kurumu'na (YOK) şikâyet ettı. Köylüoğlu, Eskişehir Cumhuriyet Başsav- cısı Mustafa Canpolat'ın da işkence dosyasına yeten kadar hâkim olmadiğını belirterek Ada- İet Bakanlıgı'na başvurdu. Istanbul'da bırotomobil hırsızlığı olayına ka- nştığı gerekçesıyle gözaltına alınan ve yüzleş- tirilmek için getirildiği Eskişehir Emniyet Mü- dürlüğü "nde 5 saat işkence gördükten sonra böb- rek yetmezligine giren Ahmet Özçil "in durumu. Köylüoglu'nu'harekete geçirdi.Tedavi gördüğü Osmangazi Cniversitesi Tıp Fakültesi Hastane- si"nde Ahmet Özçil'i ziyaret eden Köylüoğlu. vetkililere haber vermeden gittiği Tıp Fakültesi Hastanesı'nde Rektör Prof. Dr. Esat Erenoğ- lu'nun tepkisıyle karşılaştı. Erenoğlu. Bakan Köylüoğlu'nun kendilerine haber venmeden Ah- met Özçil'le görüşmesini eleştirerek "Haberi- miz olmadan hastanın odasına nasıl girersiniz" diyeçıkıştı. Rektör Erenoğlu, hastane başhekimi Yılmaz Şentürk. işkence yapılmadığı yönünde rapor ha- zırlayan Yrd. Doç. Dr. Mehmet Soydan ve ilk durum raporunu hazırlayan Dr. İTkü Tuna ile bir toplantı düzenleyen Köylüoğlu'ndan. Psikiyat- n Anabilım Dalı Başkanı Doç. Dr. CemKapta- noğlu'nun hazırladığı "İşkence vardır" raporu ile Özçil'e ılk müdahaleyi yapan Dr. Ülkü Tu- na"nın hazırladığı ılk durum raporu gizlendi. Köylüoğlu, daha sonra değıştirildıği bildirilen Ülkü Tuna"nın raporunun varlığını Cumhuri- yet'ten öğrendi. Ülkü Tuna'nın hazirladığı ra- porla Cem Kaptanoğlu'nun raporunu daha son- ra edinen Bakan Köylüoğlu. 19 Ocak 1995 ta- rihinde YÖK Başkanlıgf na yazdığı yazıyla iş- kenceyi saklayan üniversite yöneticileri ve he- kimlenn mesleki sorumluluklannı yerine getir- mediklerini bildirdi. Bakan Köylüoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada. Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yönetici ve hekimlerinin tutumunu eleştirerek bu tütgınşımlerin işkence olaylannın artması- na yol açacağını söyledi. Kazazedeye karakolda işkence ! adlı birçift geçirdikleri trafik kazası sonucunda görürüldükleri Ümraniye Merkez Karakol'unda işkence gördüklerini öne sürerek, İ sküdar Cumhuriyet SavcıhğTna suç duyurusunda bulundular. İHD tstanbul Şubesi'nde bir basın toplantısı düzenleyen Aygûi çifti a>nca Adü Tıp Ku- rumu'ndan aldıklan raporian da gösterdüer. Garip Aygün. gördüğü işkenceyi şö>le anlattı: ^Işlemediğim bir suçu kabul etmek istemeyinee, 'Biz seni zaten önceden tespit ettik. 1 Mayıs Mahallesi'nde oturuyor- sunuz' diverek bizi terör suçlusu gjbi gösternıeve çalıştılar. Bizden ma- halkmizdeki hücre evlerinin adreslerini vcrmemizi istediler. Hiçbir şeyi kabul etmeyince de,' Kjzlannın buraya getirip,gözünüzün önünde tecavüz edeceğiz* dedfler." ; VEFAT Merhume Rukiye Ataç ve merhum Dr. Galip Ataç'ın tek evlatları, merhume Halide Altıok ve merhum Nuri Altıok ve merhume Safi Rona'nın gelinleri, Meral Ataç'ın ablası, Atâç, Altıok, Ercan, Parman ailelerinin yeğeni, teyze, hala ve ablaları, merhum Kâmi Akcalı'nın çok sevgili eşi, ANAMIZ SUZAN AKCALI'yıkaybettik. Cenazesi, 26 Ocak 1995 Perşembe günü Kadıköy, Söğütlüçeşme Camisi'nde kılınacak öğle namazından sonra Bodrum, Bitez'e götürülecektir. Çiçek gönderilmemesi rica olunur. Çocukları: KEZBAN AKCALI MEHMET GALİP AKCALI (MERHUM) İSABEL - NAMİ AKCALI ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP'li müteahhitlenn, ANAP'lı millet- vekillerini transfer etmek için para öner- diklerini iddia eden ANAP Genel Başka- nı Mesut Yılmaz'a, DYP'li Devlet Baka- nı Esat Kıratlıoğlu, "Hodri meydan, bu- yursun acıklasın" yanıtını verdi. Türki- ye'dc, memur ve emeklilcr dışında kim- senin yaşamından şikâyet etmemesi ge- rektiğinı savunan Kıratlıoğlu, "5 Nisan başansız oldu diyenler, ekonomiyi bilmi- yor"dedı. DYP Genel Başkan Yardımcı- sı Rtiat Serdaroğlu da ANAP lideri Yıl- maz'ın "Kendi milletvekillerini satılık mal, parlamentoy u da insan pazan olarak göstermekten bile cekinmediğini" söyle- di. Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu, Cum- huriyet'in sorulannı yanıtlarken, parti- sinden milletvekili transferi için para öne- rildiğini iddia eden ANAP lideri Mesut Yılmaz'a, "Müfteri olmayı kabul ediyor- sa, kkJialannı ispat etmez" dedi. 'Bildiğinianlaf Başbakan Tansu Çiller'in, Yılmaz'a yanıt vermek durumunda olmadığını, DYP genel başkan yardımcılannın parti adına konuştuklannı kaydeden Kıratlıoğ- lu, şunlan söyledi: "Genel başkan yardımcılanmız, 'Eğer böyle bir bildiğın varsa. buyur anlat. Yok şantaj yapiyorsan sen müfterisin' diyor- tar. Buyursun, hodri meydan. Müfteri <A- mayı kabul edivorsa, muhalefet lideri ol- may a da hakkı voktur. Genel başkan yar- dımcılarımı/.ın sözlerinidikkate almıyor- sa kendi partisindeki genel başkan yar- dımcılannın da hüknıü voktur. O adanı- lar boş yere orada duruyorlar demektir." Serdaroğlu. ANAP lideri Yılmaz'ın önceki gün parlamenter sistemı ciddi bir biçimde sarsacak ağır suçlamalarda bu- lunduğunu kaydetti. Serdaroğlu, Yıl- maz'ın Tansu Çiller ve DYP'yı sıkıntiya sokabilme amacıyla suçlamalarını so- rumsuz bır hale getirdiğıni belirterek ANAP liderinin busuçlaması ile 1991 se- çimlerinden bu yana partı değiştıren bü- tün milletvekillerinin şahsında parlamen- ter sisteme ağır bir darbe ındirdığı görü- şünü dile getirdi. Serdaroğlu. şöyle de- vam ettı: "Sayuı Yılmaz'L, ispata davet ediyo- rum. teklif edilen kimlerse bütün burila- n açıklasm." Serdaroğlu. ANAP ıçindeki "siyaset bilen" milletvekillerine de sesle- nerek bu iddialann öncelikle onlann mil- letvekili ığine yönelik olduğunu belirtti ve **Bu işin peşini bırakma> ın" dedi. DCMden tahliye kararı PKK kuryesi olmakla suçlanan Almanlar serbest; • Karen Braum ve Andreas Günter Landvvern'ın > tstanbul 2. No'lu DGM'de yâpılan duruşmasını Türkiye'nin Almanya Başkonsolosu da izledi. Istanbul Haber Servisi - "PKK kuryesi" olmakla suçlanan ve tutuklanan Alman vatandaşlan Karen Braunve Andreas Günter Landwem dün çıkanldıklan DGM'de tahliye edildiler. Davanm Türk sanıği Kenan Akyol, getinldıği DGM'de • yapılacak ikinci aramayı kabul etmedıği ıçın duruşmaya katılmadı. Istanbul 2 No'lu DGM'de dün yapılan duruşmayı, i tutuklu Almanlann yakınlanyla Almanya'nın Istanbul Başkonsolosluğu görev lıleri izledi. Çok sayıda yabancı ' gazetecinin de ilgisinı çeken duruşmada, sanık Almanlann : Almanya'dan Türkiye'ye uydu telefonu getirdiği. bunu Istanbul'da teslım ettikleri Kenan Akyol'dan aldıklan video ve ses kasetlerini de almanya'ya götürürken yakalandıklan belirtildi. Sanıklann U PKK kuryesi" olmak suçundan TCK'nin 169. maddesi uyannca 5 yıla kadar hapısle cezalandınlmalannın istendıği iddianamenin okunmasından sonra Karen Braun'un ıfadesi alındı. Karen Braun, , AImanya 'da iç inde ', bulunduklan 4 yabancılara yardjm ( kuruluşu ıçinde ; tanıdıklan ve soyadını bılmedıklen Levent'ten, nışanlısı Andreas ; Günter Landvvem'le , birlikte tatıl için gideceklen Türkiye'ye götürülmek üzere bir çanta aldıklannı anlattı, Bu çantayı Levent'in . verdığı adrese , götürdüklerinı ve Kenan Akyol'a teslım • _, ... ... .. . . ... . ettiklerini, Akvol'un Tahhye edilen Almanlar kenddenne v e r d l ğ , v ı d e o ; e ^ yonelülen suçlamayı kabul etmedı. k a s e t , e n n i d e ^ 1 ^ ; aldıklannı dile getıren Braun, kasetlerde ne olduğunu , bılmediklerini söyledi. Arabayla Almanya'ya dönerken \ Kapıkule'de yakalandıklannı kaydeden Braun, PKK'yle bir ılgilerinin bulunmadığmi savundu. Diğer Alman sanık Andreas Günter Landvvern de ifadesinde olayın gelışiminı anlattı. Kuryelik yapmak gibı bir amaçlannın olmadığını. hedıye olarak göndenlen bir telefonu Türkiye'ye getırdiklennı, Türkiye'den de kasetler götürdüklerini ifade eden Landvvem, tahliye edilmelerinı istedi. Diğer tutuklu sanık Kenan Akyol'un getirildiği DGM'de yapılan ikinci aramaya karşı çıktığı için duruşmaya katılmadığı açıklandı. Akyol'un avukatı, mahkeme heyetınden izin alarak müvekkılıyle yaptığı görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, duruşmaya getirilen tutuklulann • cezaevinden çıkarken arandığını, müvekkılınin DGM ginşınde ikinci kez arama yapılmasını protesto etmek için duruşmaya katılmadığını belirtti. Daha sonra ara karannı açıklayan mahkeme. Alman sanıklann tahliye edilmelenne ve Kenan ., ./ Akyorun.tunjkjulukhalinindevamına'kararverdı. , . ,,J Sözleşmelilere de yuzde 15 zam benimsendi Memur zammı komisyondan geçti .\NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Memurlara ek zam veribnesini öngören yetki yasa tasansı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan küçük değıjıkJiklerle kabul edildi. Hükümete. memurlann "mali vç sosyal haklannda iyaeştirme" yapılması konusunda kanun hükmünde kararname (K.HK) çıkarma yetkisi veren tasan, muhalefctin, "ana\Tisa>a avtanuk" iddialanna karşıa benimsendi ve TBMM Genel Kurulu-nda-ivedaflde" görûşûlmesi kararlaştmldı. Hûkümet, sözleşmeli çalışan memuriann maaşlanna da ilk üç ay için yuzde 15, ikinci üç ay için de yûzde 7.5 oranında zam yapılamasını benimsedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda dün göruşülen tasan için ANAP, anayasaya aykmlık önergesi verdi. Komisyonun ANAP ve RP'li üyeleri, hükümetin, rrıemur ücretleri ile ilgili dûzenlemeyi fc Meclis'ten kaçırdığuır belirterek yetki istenrnesini eleştirdiler. Tasannın yasalaşması ile hükümet. 6 ay içinde bütün memurlara ek zam yapma konusunda yetkili olacak. Bu zammın, düşük dereceli mcmurlarda en yüksek oranda olması bekleniyor. ANAP Ankara Milletvekili Nedim Budak'ın, tstanbul'da memur yürûyüşü sırasında, polıs köpeklerinin memurlann • üzerine satınmasım eleştirmesi. komisyonda gergınliğe yol açtı. Budakın iktidan eleştirirken "Sfct, vahşi köpekkri memurun üzerine sakurtıyorsunuz. Devktin köpeklerini, devletin memuriarmın üzerine sakürtmaktan vazgeçin r sözlerine. DYP'li üyeler, "Onlar eğjtimii köpekter" diye karşılık verdi. Budak, "Onlann eğitimli olduğunu bilryoruz. Aroa şuna karar verin; devletin köpeklerini, devletin memurlanna saJdu-tmaktan yana mısınız, değil mLsiniz"diye sordu. Hükümet kamu kurumlannda sözleşmeli olarak çalışan personelin maaşlanna. memurlara koşut olarak 1995'in ilk üç ayı için yuzde 15, ikinci üç ayı için de yüzde 7.5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Zamma ilişkin kararname Bakanlar Kurulu üyelerinin imzasına açıldı. Bakanlann imzasına açılan kararnameye göre kamu kurumlannda kadro karşılığı çalışan sözleşmeli personeün ücretlerine 1995'in ilk üç ayı için yüzde 15, ikinci üç ayı için de yüzde 7.5 oranında zam öngörülüyor. Kararname, Bakanlar Kurulu üyelerinin imzalan tamamlandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. ESKİŞEHİR ASLİYE 3. HUKUK MAHKEMESİ İLANEN TEBLİGAT Sayı: 1994/227 E. Davacı Ayfer Bıyık ve- kili tarafından davalılar Turan Çopur ve Her-lş Seramık aleyhine mahke- memize açılan menfi tes- pit davası sebebiyle; Tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Turan Çopur'un duruşmanın bırakıldığı 23.2.1995 günü saat 09.10'da mahkemede ha- zır bulunması veya kendi- sini kanuni bır vekille temsil eddirmesi, aksi takdirde HUMK.'nun 377. maddesi gereğince yokluğunda yargılamaya devam edileceği ve duruş- ma gününün tebliği yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 16.12.1994 Basın: 3245 T.C. İLAN PENDİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo: 1993/555 Hâkim: Yalçın Erkmen 18598 Kâtıp: Nalan Yılmaz Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili Av. Ismail Öğ- riice tara fından davalılar Ayten Yalabık ve arkadaşlan aley- hine açılan Tescıl davasının yapılan ara kararı gereğince: Aşağıda isim ve en son bildirilen adresleri yazılı bulunan davalılara mahkememiz tarafından teblıgat yapılması müm- kün olmadığı gibi yapılan tüm yazışmalara, tahkikatlara rağ- men davalıların tebligata sarih açık adreslerinin tespiti müm- kün olmadığından davalılara du ruşma günü ve saatinin ıla- nen tebliğine karar verilmiş olmakla duruş ma günü olan 22.3.1995 günü saat 10.30'da mahkememiz salonunda hazır bulunmaları, dava ile ilgili her türlü yazılı belge ve delillerini dosyaya koymaları. duruşma gününe kadar ibraz etmedikieri takdir de ve mazeret göstermeksizin duruşmaya gelmedikleri takdirde yar gılamanın gıyalannda yapılarak karar verıleceği davalılara davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 23.12.1994 Davalılar: 1- Nuriye Artan, 2- Metin Ünlü, 3- Aişe Ünlü, 4. Aysel Ünlü: Bağdat Cad. Abant çiftliğı Şaşkınbakkal Su- adiye;Kadıköy, 5- Ayten Yalabık: Selahattin Kızı Topkapı Maltepe Numune bağı. 6- Şaziment Güngör: Ibrahim kızı Şeyhli köyü Pendik, 7- Ahmet De mirbaş: Mustafa oğlu Sa- fiye Sultan Çesmesi Yan sok. No: 17 Paşa bahçe Beykoz/'ls- tanbul, 8- Mehmet Cebir: Zelkif oğlu Karaca köyü Of'Trab- zon. 9- Kadir Emır: Ibrahim oğlu Şeyhli köyü Pendik. Basın: 3091 1977 yılından bu yanakurucusu ve ortağı olduğum İLERİ KİTABEVÎ'nden aynldım. Kitapseverlere duyurulur. EROL SÜTÇÜOĞLU PENDİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ EsasNo. 199354 Hâkim: Yalçın Erkmen 18598 Kâtip Nalan Yılmaz Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili Av. Ismail Öğrüce tara fından Mustafa Yıldız ve arkadaşlan aleyhine açılan Tescıl davasının yapılan ara kararı gereğince: Aşağıda isim vc en son bildirilen adresi yazılı bulunan davalıya mahkememi7 tarafından teblıgat yapılması mümkûn olmadığı gibi yapılan (üm ya/ışmalara vc tahkikatlara rağmen davalının tebliga- ta sarıh açık adresinin lespıtı mümkun olmadığından davalıya du- ruşma günü ve saatinin ilanen leblığıne karar verılmis olmakla durusma gü nü olan 22 3.1995 günü saat 10.30'da mahkememiz salonunda hazır bulunması. dava ile ilgili her türlü yazılı belge ve delıllennı dosyaya koyması vc duruşma gününe kadar ibraz etme- dıği takdirde ve maza ret göstermeksizin duruşmaya gelmedıği takdırde yargılamanın gıyıı bında yapılarak karar verıleceği dava- lıya davetiye yerine kaim olmak u/crc ilanen lcblığ olunur 23 12 1994 Davalı. llalıl I rdoğan Dere Mahallesi I>eğinnen Yolu Sokak No: 2X4 Manısa Basın: .1086 VEFAT Baromuzun 10678 sıcıl sayısında kayıtlı AVUKAT AFIFE SEZGIN vefat etmiştir. Aziz meslektasımtzın cenazesi 25.1 I995günû(bugün1 Şişli Camıi'nde kılınacak öğle namazını müteakıp ebech ıstirahatgâhına dcfiiedilecektır. Merhumcye Tanndan rahmet. kederiı ailesine ve meslektaşlanmıza * başsağlıfı dileriz. İSTANBULBAROSU BAŞKANLIĞ1 Geleceğimizi kendi karanlıklarına gömemeyecekler. YASEMİN CEBENOYAN ONAT KUTLAR'ı saygıyla anıyoruz. \*h Kıınlopln. \yçe Sak. Rrrrin E. ( n»al. Riilrnı Aı-lfiz. Burlıaıı Enloğaıı. Cıın i'zuıı. llüiHİar Çcliıı. Kr.ıııı IIIKT. Ijılr IUMT. (iiihlrn l)i»aııojBu. llakan OıytiMiı. Mulıluıı $u\u$. llaluk Cüv><-lllH-z. Haıuıjt Milıriraıı. HÜM>>in <VZ|KI\. tlhaınî TiirkHoğaıı. jalr Bayir. KiMiurı ^ariıı. Mıij^an Yıtnıaztiırk. Mııral ^nlıin. Münliiııı Aş^ı. Kahitıı \alçıııla{, Seıı^ııı V. >ipil. Sf»<|a Kjırııtrn. S«-«inı lt;ı\raklar. Srvıap Tüıiııı. SÜM-I Akay. Tnııırr KuMiak. Valı»' Ta-^ıopltı. Vahil karalaç. \<»iM*a KaraİM-ıı. TOPLAİYn DUYURUSU Üyelerimizi 30 Ocak 1995 Pazartesi günü saat: 14.00'te merkezimizde düzenlenecek genişletilmiş Yönetim Kurulu toplant ısına bekliyoruz. PEN YAZARLAR DERNEĞİ Demirel: Hür olmak, smırsız olmak değil ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Cumhurbaşkanı Süley- man DemireL özel radyo ve tele- vizyon kuruluşlanna. "Hiir ol- mak.sınırsız olmak değüdir. Oto- kontrol mekanizmasıv la medya etiğioluşturmair mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Demirel. dün Radyo ve Televizyon Üst Kuru- lu'nu (RTÜK) ziyaret etti. Tür- kiye'de yayın tekelinin yasal bir düzenlemeylekaldinldığını kay- deden Cumhurbaşkanı. halkın ve devletin çok şey beklediği RTÜK"ün zorbir görev üstlendi- ğini vurguladı. Radyo ve Televizyon Yasa- sı'nın genel hatlanyla rahatsızlık sınırlannı çizdiğini ve Türki- ye'nin Avrupa Sınırötesi Televiz- yon Sözleşmesi'ni onayladığını kaydeden Demirel, Basın Ahlak Yasası'nın bazı maddelenne de- ginirken "Bu alanda çalışanlar, kendi bünyelerinde otokontrolü kurmalı, bir medya etiği oluştur- malı. OtokontruL RTL'K'ün gö- revini kolaylaştıracaknr" görü- şünü dile getirdi. RTÜK Başkanı Ali Baransel de konuşmasında. zorama onur- lu bir görev üstlendiklerini bıl- dirdı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog