Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyefİmtiyaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vavııı Yonetmenı. Orhan Erinç# Genel Vayın Koordınatoru Hikmet Çerinkaya • Yazıı^lerı Miıdıırlerı fbrahimVıldız. DinçTavanç(Sorumlu) 9 HaberMerke/ı Müdurü. Hakan Kara 0 Görscl Yönctmen Fikret Eser DullabcrlcnErgun Balcı# Utıhharai >. alçın Çakır # Lkononıı Büknl Kı/anlık # R<td>ı>-TV liygar Eremektar 9 Kııltur Handan Şenköken 0 Spor \bdülkadir Yücelman # V urt llabcrlcr Mehmet Saraç 0 Makulelcr Sami Karaörcn 0 (,'evın Srtfettin Turhan 0 Duzcltmc Abdullah Yazıcı Yayın Kurulu İIhan Selçuk (Baikan). Orhan Erinç, Oktav Kurtböke. Ö/gen Acar, Hikmet Çefinkaya. Şükran Soner, Ergun Balcı, Dinç I a>anç. İhrahim V ıldız, Orhan Bursalı. Mustafa Balha\. Ankara Tcmsılcısı Mustafa Balbav 0 Habcr Muıluru Doğan Akın Ataturk Bulvarı No 125, Kat4. Bakanlıkldr-Ankara Tel 4l95020(7hat), Faks 4195O270İ7mırTcmMİcısı Serdsır Kı/ık, H /ıya Blv 1352 S 23 Tcl 4411220. I aks 4419117 0 Adana Tcmsılcısı Çetin Yiğenoğlu, Inonu Cd I 19 S No I Kat I. Tel 3522550. Faks 352257(1 MucsscNcMuduru ErolErkııt0K.oordınator Ahmet Konıisan 0 Muha.sebe BülentYener 0 Idare Hüsevin Gürer 0 l^letme Önder Çeiik 0 Bılgı-lşlem Naıl InaJ 0 Bılgısayar Sıstcm Mürüvet Çiler 0 Reklam Reha Işrnnan 0 Halkla llışkıler Nurten Berksov V*)imla>aa ve B I M B : Yenı Gun Haber AıanM. Ba^ın \e V jvıncıhk A s* TuAjcagı >.ad ' 9 41 (. jgalagiu 1 4 1 M k< PK 246 Llanbul Tel lü 2121 5 \2 05 UJ [20 hall. l l l l 212) <l 1 K> 25OCAK 1995 Imsak: 5.46 Güncs 7 14 Öğlc 12.23 Ikındıl455 Akşam: 17.18 Yatsi: 18.41 Arfur'a büyük ilgi • Çeviri Servisi - "Çevresinın medan iftihan ve en kıdemlisi, son zamanlarda bir tür kanser kuşkusu altında. Bu konudakı soru üzerine yorum yapmak istemeyen basın sözcüsü, onun sadece hastanede gözetim altında bulunduğunu belırtmekJe yetindi." Böyle bir haberi okuduktan sonra sağlığı böylesine ilgı görenı merak edersinız değıl mi? Hemen açıklayalınr Bu Londra Hayvanat Bahçesı'nın 5 yaşındaki ve 160 kıloluk kıdemlı aslanı Arfur. Arfur, Asya kökenli bir aslan ve soyunun sadece 400 temsilcisinden biri. Geçen yıl hücresıne girmeye kalkışan iki kişıyı göğsünden ve gırtlağından ısırdığı için de fbtoğraflan yayımlanmıştı. MESAM'm TBMM ziyareti • ANKARA (AA) -Müzık Eserleri Sahiplen Meslek Birliklen (MESAM) yönetıcileri, TBMM'de DYP. SHP, ANAP ve RP gnıp yöneticileriyle görüşerek Telif Haklan Yasası'nda yapılmasını istedıkleri değişiklikler konusunda bilgi verdıler. Ziyarete, MESAM Başkanı Yildınm Gürses, sanatçılar Fatih Erkoç, Fuat Güner, Dağhan Baydur, Esın Afşar ve Savaş Manço katıldılar. Başkan Yıldınm Gürses, siyasi parti grup yetkılilerine 40-50 trilyonluk bir kaynağın, izınsiz kullanılan eserler nedenıyle sanatçılann ve devletin kasasına giremediğinı söyledi. Kirliliğin nedeni eğitimsizlik • tstanbul Haber Servisi- Doğal Hayalı Koruma Derneği ile Procter Gamble firmasmın işbirliğiyle ilkokullardaki öğretmen ve öğrencilere yönelik dûzenlenen eğitim çalışmalannın sonuncusu DHKD Eğitim Bölümü Sorumlusu Esin Uslu Avşar tarafından gerçekleştirildi. Söz konusu tanıtıcı programda,çevre kirliliğinin temel nedeni olarak eğitimsizlik gösterildi. Yunanistan Hıtiyarlıyop • ATİNA (AA) - Türkıye ve Arnavutluk'taki nüfus artışı Yunanistan'da endişeyle ızlenıyor. Selanık'te dûzenlenen "Çağdaş Dünyada Aile" konulu bir konferansta konuşan Yunanistan Çok Çocuklu Aileler Derneğı Başkanı Nikalaos Kapsomenakis, 2025 yılında Türkıye'de 100 milyona, Arnavutluk'ta da 12 milyona ulaşacak nüfusun. Yunanistan'da 10 milyondan 9 milyona düşeceğını söyledi. Yunan Devlet istatisttk Htzmetleri'nden venlen rakamlara göre, Türkiye'de gençlenn, nüfusun yüzde 51.2 'sıni oluşturduğu, oysa Yunanistan'da bu oranm yüzde 28.6'yı geçmedığı vurgulandı. Tramvayda basın kartı tartışması • tSTANBUL(AA)- lstanbul'da, kentiçi ulaşımda hizmet veren "Hızlı Tramvay" ile "Çağdaş Tramvay"da basın kartlannın geçersiz sayılması yönünde ^ başlatılacak uygulamldan vazgeçildi. Istanbul Büyükşehır Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, Istanbul Ulaşım AŞ son yaptığı toplantıda, emniyet mensuplannın ailelennın de tramvaylara ücretsiz bindi|inin saptanması ûzerine, emniyet mensuplannın da ücretliye çevnlmesi; basın kartı sahibi gazetecılenn ıse tramvaydan yıne ücretsiz olarak yararlandınlması karaıiaştınldı. Yüksek Denizcilik Okulu mezunlanndan tarihsel bir hizmet: Bandırtna Vapııra arbk 'hayalT değîl 16-19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'nda kimler vardı? Bandırma Vapuru'nda Mustafa Kemal Paşa ile birlikte, Kurmay Albay Kâzım Bey, Üsteğmen Hayati Efendi, Kurmay Albay Mehmet Arif Bey, Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey, Binbaşı Kemal Bey de bulunuyordu. Bandırma Vapuru'nda M. Kemal Paşa ile birlikte Istanbul'dan Samsun'a yolculuk eden heyette şu kişiler bulunuyordu: 1- Kumay Albay Kânm Bey: 9. Ordu Kurmay Başkanı (Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Kâzım Dırik Paşa adıyla anıldı, Izmır Valıliği ve Trakva Genel Müfettışlığı yaptı). 2- Üsteğmen Hayati Efendi:Kurmay Başkanf nın emır subayıydı. 3- Kurmay Albay Mehmet Arif Bey: Ordu müfettışıydi. 3. Kolordu Komutanı oldu ve Eskışehır Mılletvekilı olarak TBMM'ye gırdi. M. Kemal'in yakın dostu olmasına rağmen, 1925'tekı Izmır suıkastı ile ılişkılı görüldü ve lstıklâl Mahkemesı'nce ıdama mahkûm edıldı. 4- Kurmay Binbaşı Hüsrev Bey: Harekât Daıresı Şube Müdürü. Cumhuriyetten sonra Berlin ve Tokyo büyükelçiliği görevlennde bulundu. 5- Binbaşı Kemal Bey: Topçu kumandanı. Daha sonra KırkJarelı mebusu. 6- Tabip Albay İbrahim Tali Bey: 9. Ordu Sağlık Başkanı'ydı. Daha sonra mılletvekilı oldu ve Varşova elçiligi yaptı. 7- Tabip Binbaşı Refık Bey:Ilk TBMM'de milletvekıli oldu, Refik Saydam adıyla uzun yılar Sağlık ve Içışleri bakanlıklan görevınde bulunduktan sonra 1940'ta Başbakan oldu. 8- Yüzbaşı Cevat Abbas Efendi: M. Kemal Paşa'nın baş yavenydı. tlk sıvil havacılığı kuran kışı oldu. Bolu Mılletvekıllığı yaptı. 9- Üsteğmen Muzaffer Efendi: Başyaver yardımcısı 10- Yüzbaşı Mümtaz Efendi:Kurmay Mülhakı. 11- Yüzbaşı İsmail Hakkı Efendi. 12- Yüzbaşı Ali Şevket Efendi: Emır Subayı 13- Yüzbaşı Mustafa Efendi: Karargâh Komutanı 14- Üsteğmen Abdullah Efendi: laşe Subayı 15- Kâtip Teğmen Faik Efendi: Şıfre Subayı 16- Katip Teğmen Memduh Efendi: Şifre Subayı yardımcısı 17- Üsteğmen Hikmet: Askeri Yargıç. Tümgeneral Hikmet Gerçekçi Kaynak: O Kızıldemir arşivi / Denizatı dergisi •M. Kemal Paşa ve arkadaşlarını 1919 mayısında tstanbul 'dan Samsun'a götüren Bandırma Vapuru'nun Köstence limanında çekilmiş bir fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı tarihimizin ilk büyük tanığını yeniden gün ışığına çıkartıyor... OKTAY EKİNCİ Yıl 1927.Cumhuriyetınhenüz 4. yılında Atatürk, denız yoluy- la Izmit'ten Istanbul'a gelırken, bırden8yılöncesınıanımsar Er- tuğrul yatının güvertesınde Kız Kulesi'ne doğru bakarken, ya- nındakılere dönerek "Bandırma Vapunı ne oldu" dıve sorar 16 Mayıs 1919sabahı, yanı yine Kız Kulesı açıklannda tngilız ışgal gemılennce saatlerce denetlen- dikten sonra Istanbul'dan Sam- sun'a doğru yola çıktıklan o ılk sabah, şimdı yine Gazi'nın göz- len önüne gelmış gibidir Ertuğrul yatındaki görevlıler, bu beklemedıkleri soruvu **Ona- nlıyor efendim^şeklinde yanıtlı- yorlar. Oysa Ulusal Kurtuluş Sa- vaşı tanhimızin bu kahraman ge- misı, o sırada hurdaya çıkartılıp çoktan parçalanmıştır. Onanl- makta olan ise 1926'da satın alı- nan yenı Bandırma gemisidir. Alman arşivİerinden.^ O günlerden bu günlere dek, asıl Bandırma Vapuru'nun re- sımleri tarih kitaplannda hep 'canlandırma* olarak yer aldı. Tablolarda dalgalarla boğuşan. okul kitaplannda ancak bir sılu- et şeklinde gösterilebılen Ban- dırma'nın gerçek şeklini. yanı 'kendisini' göstenr bir fotoğrafı bulunamadı. Oysa o yıllarda dünyadaki he- men tüm gemilenn ve hele Ban- dırma gibi Ingiltere'nin Glascım kentindeki ünlü Paisiey gemi tez- gâhlannda yapılanlann fotoğraf- lan mutlaka arşivlerde saklanmış olmalıydı. Nıtekım, Yüksek Oenizcilik Okulu Mezunlan Derneği yöne- ticileri, yakın tanhimızin bu önemli 'belge eksikliğini' gıder- mek üzere kollan sıvadılar ve ka- rarlı biraraştırmanın sonucunda, 'Hergesteilt im Bundesarchrv' VI. Kemal Paşa, 1919 mayısın- daki İstanbul-Samsun seferine Mirüva (tuğgeneral) rütfoesiyle katılmışü.(L'stte) İşte tarihin fotoğrafi». Osmanlı Seyri Sefain İdaresi'nin Bandırma Vapunı, 1918 yıhnın temmıı/ .. „ ,. avında Köstence Limanı silolanna yanaşmış dunımda. m a Bandırma Vapunı, yaklaşık 70 yddır hep hayali resimlerie ve bu şekilde canlandırüdı. adlı Alman arşivi kaynaklann- dan Gazı M. Kemal ve arkadaş- lannı Istanbul'dan Samsun'a gö- türen Bandırma vapurunun fo- toğrafını buldular. Tarihı gemi. Osmanlı Seyri Sefain İdaresi'nin gözde bir emektan olarak Kös- tence Limanı silolanna yanaş- mış, oylece duruyordu. Bu fo- toğraf. salt bir belge olmasının ötesinde, cumhuriyet tanhımizın çok önemli bir tanığını da yeni- den ve bu kez 'tüm gerçekliğiy- le' ülkemiz kültürüne kazandın- yordu Şeriatın yalanlan Bandırma'nın 1918 yılında Köstence'de çekilen fotoğrafını Alman arşıv lerinden bulduktan sonra, bu resmı anlamlı bir yılba- şı kartına basıp yaklaşık 4000 ki- şiye gönderen YDO Mezunlan Derneği Başkanı Kaptan tlhan ÖnerdemMen, bu çabalarının gerekçesını soruyorum. Kaptan Önerdem. "Bandır- ma'yı tarih bilgimize ve künürü- müze tüm özeUikleriyle kazan- dırmak, boynumuzun borcu ol- muştu" dıyor ve hemen ardından şunlan söylüyor "Şeriat özlem- cileri, bu belge eksiküğini de fır- sat bilip genç imam-harip öğren- ciJerine ve Kuran kurslanna gi- den çocuklara Bandırma diye bir geminin olmadığınu maketi ve el- le çizilen resimlerinin de sahte ol- duğunu anlaüvorlar. Bu gerici va- lanlan artık sövleyemeyecekİer. Bu nedenletüm devletyönetieüe- rine, pariamenterlere, bürokrat- lara, partilere ve vazarlara, ay- dınlara gönderdiğimi/ karta, sa- dece Bandırma'nın fotoğrafını basmakla v etinmedik. bu gemi ve yaşadıgı serüvenlerle ilgili bilgile- re de yer verdik_." YDO Mezunlan Derneğı'nın hem yılbaşı kartlannda hem de 'Denizatı' adlı dergilerının son sayısmda, Bandırma vapurunun >aşam oykusüne genış yer ven- lıyor Denız tanhı araştırmacısı Orhan Kızıldemir'ın derledığı yazı ve belgeler, salt bu gemıye aıt degıl, geminin tanık olduğu olaylara ilişkin bilgılen içeriyor. 1878'deGlascovv'daki H. Inti- nye Paısley tezgâhlannda Tro- cadero adı venlerek '279GTyük gemisi' şeklinde ınşaedılen Ban- dırma'nın ılk sahibi Dously Ro- binson London \apur Kumpan- >asL Daha sonra kaptan Ander- yadis'ın mülkıyetındeyken 1891 Aralık avında Erdek'te kayalara çarpıyor ve a>nı yıl kurtanlarak 'Kvmi' adıv la Rama P. Derasemo Istanbul Vapur Kumpanyası'nca satın alınıyor. 1894'te Osmanlı devletinın resmı denizcilik kurumu olan "İdâre-i Vlahsûsa' elıyle çalışma- >a başlayan gemiye 1910 yılın- da Bandırma adı venlıyor. 28 Mayıs 1915'te. Murefte-Şarköy seferini yaparken. E-ll tngilız Kültür Bakanı Savaş, 14 Nisan 1993'te ABD'ye kaçınlan 'Yüksek Kabartma Insan Başı'nı New York'ta teslim aldı 4 Kaçırılan eserlerîn peşindeyiz' Scherrer'den 1995yazına merhaba Jean Louis Scherrer de 1995 yılı flkbahar -yay koleksivonunu Fransa'nın başkenti Paris'te tanıttı. Ünlü modacının parlak siyah kumaştan hazıriadığı uzun gece givsisi i/leyenlerden büyük alkış aldı. Giysiyi siyah biveli beyaz volanlar süslüyordu. (Fotoğraf: Reuter) Kültür Servisi - Aydın'ın Karacasu ilçesindeki Afrodisias örenyeri kazı evi bahçesinden 14 Nı- san 1993 tarihınde çalınan ve Amenka Bırleşık Devletlen'ne kaçınlan"Yüksek Kabartma İnsan Başı", dün Türkıye'ye getırildi. Nevv York'a giderek FBI yetkililerinden l.S. 1. yüzyıla ait olan heykel başını teslıme alan Kültür Bakanı Timurçin Savaş, Kültür Bakanlığı Müste- şan Prof. Emre Kongar ile Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Engin Özgen'in de ka- tıldığı basın toplantısında Kültür Ba- kanlığı olarak tarihi eser kaçakçıiığı üzerinde önemle durduklannı belirtti. Çalınan u Yüksek Kabartma İnsan Başı", 1980 yılında SebasteıonTapına- ğı kazısında bulunarak kabartma pano üzerindekiyenneyapıştınlmış. Mitolo- jikbiravsahnesinincanlandınldığıpa- noda, başı çalınan avcı fıgürü bir eliy- le kılıcını. bir eliyle atını yulanndan tutmuş şekilde yer alıyor. Grek mıtolojısini yan- sıtan yaklaşık oruz adet kabartma panosundan bi- ri olan bu pano, 169 cm yükseklığinde. 130 cm genişliğinde ve 0.41 cm kalınlığında Eser çalındığmda konu hemen Içişlen Bakan- lığı'na bildırilmiş ve müzelere, koleksıyonerlere, eski eser ticareti yapanlara ve özel müzelere sa- tılması olasılığına karşı tüm valiliklere genelge çıkanlmış. Aynca tüm gümrük kapılanna duyuru yapılmış veyurtdışında araştınlması ıçin Interpol bülteninde yer alması sağlanmış 30 Ağustos 1994 tarihinde Afrodisias kazı baş- kanı Prof.Smith'ın esenn Nevv York Fortuna Fıne Arts Galerisı'nde sergilendiğinı bıldirmesi üzen- ne FBI esere el koymuş. Kültür Bakanı Savas, ABD gezisınin ilk dura- ğı olan VVashıngton'dan sonra Nevv York'a geçe- rek yetkılılerden heykel başını teslim almış. Ka- çınlan tüm tarihi eserlenn peşinde ol- duklannı vurgulayan Savaş. tanhi eser- lerin geçmışte buiunduklan yerde ser- gılenmesinınöneminedeğındı: "Yerin- den başka bir yerde, bir müzede sergi- lenmesinin. o eseri yapan dönemin sa- natçdanna da hakaret olduğunu düşü- nüvoruz. Çok zengin bir kültür mirası- na sahip, âdeta bir açık hava müzesi olan Türkiye'nin bu konuda öncülük etmesi gerekiyor. Şu anda bunun icin uğraşıyo- ruz. \alni7 Türkiye'de değiL tüm dünyada böyle bir mantık oturtulmalı". Savaş, bundan bö>le kimsenın Türkiye'den ta- nhi eser kaçıramayacağını. çünkü alıcı bulamaya- cağını da belirtti: "Artık Amerika'da Türk Kül- tür Bakanlığı'nın, bunun peşini bırakmavacagı mantığı yerleşmiş dunımda. Güvenlik görev lileri- miz de bu konuda çok başanlılar. A> nı şekilde Tru- va hazincleri için de gereken görüşmeleri vapök." Ağaçlar da radyo dinler Çeviri Servisi - Amenkan do- nanmasının kutup bölgesinde, buzaltındaki denizaltılarla temas ıçın kurduğu bir radyo istasyo- nu. bilim adamlannın şımdıye kadarakıllanndan geçınnedikle- ri birsonuç yarattı ve ıstasyonun çok düşük frekanslı radyo dalga- lanndan etkilenen bazı ağaçlann hızlabüyüdüğü. geliştiği. gövde- lerinin kalınlaştığı gözlendı. Michigan eyaletınde kurulan istasyon, 1986'da çalışmaya baş- lamıştı Yerleşım yerlennın sey- rek, ormanlann ise çok yoğun ol- duğu bölgede, 1985'ten beri de bilim adamlan tarafından ağaçlar üzennde araştırmalaryapılmak- taydı. Bazı ağaçlardakı gelışmelenn dikkati çekmesı üzerine konuyu yakından ınceleyen uzmanlar. yayın merkezıne yakın kızılçam ağaçlannm ve 50 kilomerre kadar uzak kesimde de kavakların bek- lenmedik bıçımde gelışıp gür- büzleştiğını gördüler. Aynı çev- relerdekı meşelerde ıse herhangı bir degışıklik gözlenmedi denizaltısı tarafından Silivri açıklannda torpıllenerek batın- lan Bandırma Vapunı. buna rağ- men yine kurtanlarak Osmanlı SeyriSefain İdaresi'nin malı ola- rak hizmete devam edıyor.. ^.Ve yolculuk başhyor Yıl 1918. Istanbul ışgal altın- dadır. Işgal kuv\ r etlen komutan- lığı Sadaret'e (Bakanlar Kurulu) başvurarak, Samsun ılındeki Rum köylen ile Türk koyleri ara- sındakı çatışmalara müdahale edilmesını, aksi halde kendileri- nın devreye gireceklennı bıldi- nr Bunun üzerine telaşlanan Damat Ferit, Işışlen Bakanı Mehmet <Vli Bey'ın tavsıyesıyle o yıllarda Mirliva (Tuğgeneral) olan Mustafa Kemal Paşa'nın bölgeye göndenlmesını Padişah Yahdettin'e kabul ettırir. İşte bu gelışme, Bandınna Vapunı'nun da Ulusal Kurtuluş Savaşı tanhı- mızdekı gunırlu yenni almasına nedenolur 16 Mayıs 1919saba- hı M. Kemal ve karargâh heyetı, Galata nhtımından sandallarla vapura çıktıktan sonra. gemi sü- varisı İsmail Hakkı Kaptan'a he- men hareket etmesi talımatı ve- nlır Kız Kulesı açıklannda lngi- lız ışgal donanması tarafından saatler süren denetleme ve sor- gulamadan sonra Boğaziçi'ne doğru yol venlen Bandırma'nın 19 Mav ıs 1919 da Samsun "da bı- tecek olan tanhsel yolculuğu da böylece başlamış olur. Tarihe geçen gemicilen.. Bandırma Vapunı, yine tarih- çı Orhan Kızıldemir'ın arastır- malanna göre M. Kemal Ata- türk'ün haberi olmadan, 1925 yılında kadro dışına çıkanldı. Aynı yıl bir hurdacıya satıldı ve Haliç'tekı Fenernhtımında Hur- dacı Ilhami Söker adlı bir gemi bozmacının tezgâhında söküle- rek parçalandı. 1926'da lngılte- re'den satın alınan 905 tonluk ye- ni Bandırma vapunı ıse tarihi ge- mının sadece adını yaşatmış ol- du. Yüksek Denizcilik Okulu Mezunlan Derneği, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varan Bandır- ma'nın fotoğrafını bulup tanh- çesını ve künyesinı de ortaya çı- karmış olmanın hakiı gunırunu yaşıyor. Dernek Başkanı Kaptan Önerdem, bu gururun gerekçesi- nı ıse şöyle özetlıyor: "Türkiye Cumîıuriyeti devle- tini, şeriat esaslanna dayandır- mak ya da 'ıkincı cumhunyet' adı altında ne olduğu pek anlaşd- mayan düşüncelerin yoğunluk kazandığı günümüzde, ulu Ata- türk'ü Istanbul'dan Samsun'a taşıyan gemi ve bu geminin gemi adamlan hakkında bügileri gün ışığına çıkarmayı onurhı bir gö- rev saydık™" "Tarihe geçen gemKİler" şun- lardı. Bandırma Vapuru'nun kaptanı İsmail Hakkı (Durusu) Bey: 1871 'de Kaysen'de doğ- muşru. Babası da aynı meslekten Kaptan Haa Ahmet'ti. 'Heybe- liada Mektebi Fünunu Bahriye- i Şahane'yi 1891'de bıtirdikten sonra çeşıtli gemılerde zabitlik yaptı. İkıncı Kaptan Üsküdarh Tahsin Kaptan ile Çarkçıbaşı Haa Süleyman Efendi de bu yol- culuğun dığer gemıcıleriydıler. Dılenz, YDO Mezunlan Der- neği 'nin tanh bilgimize kazan- dırdığı tüm bu belge ve kişılik- ler. uygun bir müzemizde yeni- den ele alınır ve özellıkle Ban- dırma gemısı. gerçek şeklı ve özeUikleriyle canlandınlarak "bir kültür mirasT özelliğıyle gelecek kuşaklara da aktanlır. Türkiye'nin. böylesi bir vefalı davranışa. her zamankinden daha fazla gereksınımı var..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog