Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA • • • • SAYFA •—: V ı.^? f i 19 Kdıç'ın suçladığı MtT'çi, Eymiir HALİLNEBtLER tSTANBUL - Kızı L'ğur Kı- hç'ın oldurulmesınden sonra ver- dığı demeçlerde, Ozal ailesi ılc btrlıkte bır MlT'çıyı de "olayda pannağı buhınmakla" suçla>an Dundar Kıiıç'ın hedef aldığı kı- şının, MlT'te daıre başkanlığı yapan ve unlu MtT Raporu'nun yazan Mehmet Evmür oldufu öne suruldu Kılıç, kızı Ugur'un Uludağ'da kıraltk bır katıl tarafından oldu- mlmesınden hemen sonra goruş- tuğu televızyon \e gazete muha- bırlenne, kızının olumunde Ozal ajlesının rolu olduğunu so> lemış vetertıpçılenn arasında bulunan ust duzey bır MlT yetkılısınden soz etmıştı .Kılıç, bu MİT yetkılısme yo- nelık benzer suçlamalan daha (}nce ılk kez Kanal 6 ve Show İV'de Alaattin ÇakKi ıle yaptı- ğı öne sürulen ve montaj olarak mteledıği ses bandının yayının- dan hemen sonra ortaya atmıştı _, Dundar Kılıç'ın Cumhun- İCt'te29ve30Arahk 1994 tan- hınde yayımlanan roportajının yapıldığı 26 Aralık 1994 gunu dıle getırdığı bu suçlamalar, ses kaydına geçılmedığı sırada yapı- lan özel gorüşmede bulundugu ıçın yayında yer almamıştı Dundar Kılıç, bu MlT yetkılı- sının Cıvan olayındakı ses bftn- dı montajında da parmağı oldu- ğunu, bu rur tertıplerle sureklı olarak ustune geldıgını söyle- mıştı ı Sozünu ettığı MtT'çının Özal aılesıy le arasının çok ıyı olduğu- nu da belırten Kılıç, bu kışının bundan sonra meydana gelmesı- aı bekJedıgı olay lann da tertıpçı- tannden bın olacağını ılen sur- muştu Kılıç'ın sozunu ettığı NJİT yetkılısının, unlu MlT Ra- poru'nun yazan >u anda da VilT'te ozel ıstıhbarattan sorum- tu daıre başkanı duzey ınde gorev >apan Mehmet Eymur olduğu o/ıe surulmuştü « Uğur Kılıç ın oldurulmesın- den sonra basın mensuplarına açıklamalar yapan Kılıç. daha once olduğu gıbı bu açıklamala- nndadaaynı MfTyetkılısınıadı- nı \ermeden andı ve tertıpçı ol- makla suçladı Dundar Kılıç'a yakın çe\relerden oğrenıldığıne göre Kılıç ın suçladığı MlT'çı, yıne Mehmet Eymur'du Eymfir-Kılıç karşılaşması Mehmet Eymur le Dundar Kı- lıç'ın ılk karşılaşmalan 1984 vı- lında Kılıç'ın Emnıyet Genel Mudürluğu Kaçakçılık Daıre Başkanı Atilla •Vvtek'ın ekrplen tarafından gozaltına alınarak o dönemde MlT Kaçakçılık Daıre Başkanı olarak çalışan Mehmet Eymur tarafından sorgulanması sırasında gerçekleştı Kılıç bu sorguyu. "Boynuınu- zaprangalar vunıldu. Çok işken- celer gorduk" dıye anlatıyordu Dundar Kılıç uzun sure turuk- lu olarak yargılandıktan sonra 1988 yılında mahkeme tarafın- dan tahlıye edıldı Aynı yıl Meh- met Eymur unlü MlT Raporu nedenıyle gorev ınden aynldı Mehmet Eymur un adı daha once Zejnep Ozal'ın evlenmek ıstedığı davulcu Asım Ekren'ın kaçınlması gınşımınde de geç- mi!>tı Ülkücfi mafya eğitimi Eymur, aynca, ulkucü mafya- yı eğıtımden geçırerek sınır ote- sı operasyonlarda ASALA ve PKK'ye karşı kullanmakia da suçlanmıştı Eymur'un ulkucu- len Kuçükçekmece Cennet Ma- hallesı ndekı E5 Motelı'nın ar- kasında buiunan polıgonda eğıt- tığı one suruldu DundarKılıç'ın suçlaması uzenne goruşmek ıs- tedığımız Mehmet Evmur e ulaşmak mumkun olmadı Ote yandan oncekı gun goru- len Cıvan a ruşvet davasında ta- nık olarak dınlenmesı gerekırken mazeretsız olarak duruşmaya gıtmeyen Semra Ozal, aynı gü- nun akşamı bır nıkaha katıldı ve ^ahıtlık yaptı Karakola saldırı tstanbuJ Kaber Servisi - Üm- rânıye Sangazı Jandarma Kara- kolu'nun onündekı ozel bır oto- mobılın altına bomba koymak bılgı vermekten kaçındı Saldırganın cesedı, Haydar- paşa Numune Hastanesfnın morguna kaldınldı ünhtıış zaman ayarlı ve parça te- sııiı bombanın elınde patlaması sonucu oldu - Sangazı Jandarma Karako- hı'nun onündekı 34 SHC 88 plakalı ozel otomobılın altına dun gece saat 21 45 sıralannda zaman ayarlı, parça tesırlı bom- bayı yerleştırmek ısteyen kımlı- ğı belırsız bır kışı, bombanın pı- knı takarken kısa devre yaparak patlaması sonucu yaralandı Daha sonra yaralı olarak kaç- maya çalışan saldırgan, jandar- malar tarafından yakalanıp Haydarpaşa Numume Hastane- ii'ne goturulurken yolda yaşa- mını kaybettı , Jandarma yetkılılen olayda blen kışının kımlığı hakkında • J \ Uyuşturucu trafîği hızîandı Çevin Scrvisi - Tıcaretını yapanlann da, kullananlann da daha yakından ızlenmesıne karşın. uyuşturucu trafığının gıderek hızlandığı anlaşılıyor Ingılız gümrük görevlılennın açıkladığma gore 1994'te ya- kaîanan kokaın mıktan, bır on- cekı yılın ele geçenınden yüz- de 224 fazla Kokaının yanı sı- ra aynı yıl ıçınde 51 ton da uyujturucu tablet ele geçınldı- ğı, bunun yaklaşık değennın 550 mıryon sterhn olduğu res- mı açıklamada venlen bılgıler arasında HAFTAYA BAKIŞ • Baştarafı 3. Sayfada "Bu rektorlerden bır bolumu 254 7sayılı Yüksekoğretım Kanunu'nun 26. maddesınde ongonılmuş bulunan (1) Ya- bancı dılbıldığını Merkezı Yabancı Dıl sınavlanndan geçe- rekkanıtlamak, (2) Uluslararası nıtelıkte bılımselyayın yap- mak ve (3) Yayınlanndan unlu yazarlar tarafından alıntı ya- pılmış olmak gıbı profesor olmanın çetın koşullannı karşı- layarak değıl, 3455 sayılı kanun yoluyla kamuoyunda ko- lay profesorluk denen bıryontemle unvan kazanmışlardır " Aynı rapoaın bır başka paragrafında da şoyle denıyor "Bu rektörlerden buyuk bırbolumunun, Turk-lslam sen- tezı dıye adlandınlan ocak ve derneklerle ılışkılı olduğu ve atanmalannda, bu guç odaklannın Cumhurbaşkanı uze- nnde etkılı olduğu herkes tarafından bılınmektedır" Soz konusu Cumhurbaşkanı, rahmetlı Turgut Özal'dır Son rektor atamalarında bu durumu goz onune almak ge- reğını duyan da Sayın Demirel'dır • • • Her şey çok açık Umversıtelerarası Kurul Başkanı'nın mektuplanyla falan kapatılmasına olanak bulunmayacak kadar açık Tıpkı, varlığını "sıstem"eborçlu olanlann osıstemı değış- tmnetenne olanak bulunmadığı kadar açık 1 * ' t i •» * *> \ »•, ~ " G U N D E M MÜSTAFA>R4LBAY. . / * *> • Baitarafı 1. Sayfada yuruyuşler, a ç ı k û t f c dı " <O v . ''-"> Başkenttekı topjaftfılaijş or^mlı bır ozellıöı, katıianiârın Büyuk fco- ğunluğunun genç olmasıydr UİÛJ» yıllar Uğur Mumcu'nun yazısrnı okumuş, açıkoturumtard* konuş- masını dınlemış kışılenn yanı sıra* un.vers.teli ve un.versrte-çağ.ndaki gençlenn alanlan doldurmas. umut & •¥- °fal 4st&t<q>dd,ye alma- i verıcı umut > s&q>y ^iyr ©. ^amtburokrası çiK.n, kınpkeyf, Katıllenn bulıînmayışının arkasın- dakı soru ışaretı tum toptâftiıların ortak konusuydu Arkadaşırnrz Gü- neş Gürson'un tıtızlıkle ınce*«dığı ıkı yıllık soruşturma syree^derloyle anlaşılıyor kı, guvenbk guçlerı yo-^' ğun bır çaba ıçınde Ctfagaftöstu bırt çabayla, ıpucu buiurtmamas», bulu-' nanların da karartılrnas^#ft ugras venyorlar „ r t \ \ ^ Kendılenpe, "Kohy flefetp Turkıye'nın bugün ıçınde Ö ğu tabloyu gozden geçirebn), , . Demokratık devlet duzenırtı ve"* toplumun temel yapısını dermden sarsan olaylarla yuz yuzeyız Son bır haftadakı gelışmelen satırbaşla- rıyla sıralarsak, yoruma gerek_ kaJi, maksızın, "Nasıl bır Turkıye'dje ya- şadığımızr tum çıplaklığıyla gorebi: lırız Yeraltı dunyasryla yerustü dunya- sı karışmış durumda Kımın elı kı- mın cebınde, kımın yetkıâı Rımın elınde bellı değıl Yeraltı dunyası kendı arasında hesaplaşıyor, neden olarak bır polıs muduru gosterılıyçr Yeraltı dunyası ılev esk*4îir btfıkaçr,. hesaplaşıyor, aradab.ır-Cumhurbaşj-? de&m Zaman- ne yazlk kr bızî haklı çıka- mra âultîMi, onufnuzde- de vermeye gıde t, "Yeraltı dunyast dıyor bunyetı'nın bıhrier? Tetetfzydfr kanatınızı nasıf, hangr ^ k û V açıklamadı- kaynaöı karandR ız tfe mı karantiir' Öcleiicn^fecse Bır Meclıs du- şünun k* d6ffte bın seçıldığı partıyi bırakrrtı^ Kımı yöriı partı kurmuş, kımı dığV pâhıye geçmış ^1 Bu,tpök çök e"fcsıkle oJuşmuş ^Si- yasal ırâdeyı hıçe* saymak değıl mı- Yâte /Uec//s^ öy*lerı halkrkar^- angı bır l^pnuyla ılgılı araştır- rtia' Ttomısyonu kurulunca anhyoruz kı, konuylk'tfğfâtufyity 3iusû^eflBpV' kamuoyu v&jtyfo&uc^fi -%-f *^>u - Sıvıl anayasa yapma haarlıklanna gınşılınce anlıyoruz kı, partrter gur/ dfenemesınde bulıjnacak. Bu gıdışle -Mecîlıs uyefert bfr gûn bakacaklar kı, halkın dışına, düş* müşler, arkada kalmışlar 40eşkez sağ ve merk"ez sokjn hafi, radıkaf partıler ıçın ballı borek Seç- 27 Mart yeref seÇtmterınde >VP ve ANAP'ı burun buruna^eb- np, "Taban farkınız yok" dedl Ama -^tavan. gurtrttüden geçılmıyor,,Otel ayısı pazara çıkıp hıncını halktan alı- ' yor, bjpdığeftelıne boş tencerö alıp, "Elşlannı elaJannı, Allah versın be- la/aıftiZ dıyor Buna, saçlarmı tara- mâk£ş$» ftrsat btHdukça ÇiHer'e ov- gdtet&uzeo Edat Kıratlıoğlu çıkıp karşılık venyor Süçlama^ağır, yanrt p'işkin Bünları bır kenara koyalım Ana muhalefef partfeının lıderi Yılmaz, ıktıdanntbûyıJk ortağını ağır bi? dllfe eleşttnyor - Partnnden mılletvekılı ve beledı-' ye başkanı transfer etmek ıçın ara- ya müteahhıt koyuyorlâr -- Meclıs'ın seçmen oyuyla oluştu- ğu demokratıli bır ulkede bondan ağır,,b(r suçlama olabılır mı? Ölüıuden clöjulii• Baştarafı 1. Sayfada yarbay ve oğlunun, 8 gun rhağa- rada kar suyu ıçerek yaşamJarJ' nı surdurdukJenyara"ma çalışma- lanna katılan helıkopterlen gor- melenne rağmen kendılennı du- yuramadıklan oğrenıldı Koru- ma altına aldığı kuçuk oğlunu mağarada bıraktıktan sonra sü- runerek bır orman kulubesıne ulaşan ve rahatsızlığı nfdenlyle yuruyemedığı ıçın 2 gûn de bu- rada kalan Yarbay Couıllard. Se- l Mp arkadaşlan tarafından bıdundu Amenkalı yarbay, kendısını bu- lanlann Aladağ Orman Bolge, i\ Yarbdy Couılkırd ve oğlu voğuo.kar ^oğisı yuztmdAı yodonrtı :, ısrar edryor, yaşrt yok Soruyoruz •p? - Böytesıne ahtaksız bır pazarlı- hm, yerattı dünyasının Istanbul ku- fharhanelennı paylaşım savaşından ne farkı var? Tek farkı, btnnın demokrası, dığe- nnın para adına yapılıyor olması Bı- 1 nııde sılah olarak ıhale ve para kul- -lanıhyoF, dığennde tabanca Olumsuzluklar yelpazesınm bır kanadı da solda bırtık dalaşmalan, affedersınız çafışmalan Uğur Mum- co'yu anma toplantılannın ortak ıs- tepiiennden bın de buydu Herkes . uyanyor -"Adam gıbı bırfeşın, yoksa taban kayıp gıdecek " SHP ve CHP cephesınde bu uya- nlara duyaıiı olan pek çok yonetıcı var Ama genel gorunum, bırieşme çafışmalan kamuoyunun ıstedığı yonde değıl 28 ocağa uç kala hâlâ beklenen sağduyu gelmedı Werkez sağ ve soldakı bu olum- slızluklar, geçmışlerı sabıkalı, de- mokrasrye ınançlan şuphelı partılens yanyor Uğur Mumcu'nun aramızdan ko- panlışının ıkıncıyılında, karsımızdakı manzara bu Oldüren değıl olen suçlu, namuslu değıl ça\an rtıbariı 20-22 ocak arasında, Köln, frankfurt ve Berfın'dekı Uğur Mum- cu'yu.anma toplantılarında konuş- macıydım Yazıyı, Frankfurt'takı ko- nuşmam sonrasjnda, Ruhi Su'nun btr oğrencısının soyledığı turkunun nakaratı ıle noktaiayalım Bır tştk yanar karanlıklann arasın- dan, Sakın umudunu kesme yurdun- dan nne'aelen ek dağ Orman liletmesi'ncgetınl- dı Burada tercuman aracılıgıy la ve guçlukle bılgısıne başvurulan yarbay, kuçuk oğlunu bıralrtığı yen anlatarak kurtanlmasını ıs-, tedı Olayınjandarma yetkılıleft- ne bıidınlmesınden sonra, g^nşi kava ıle kapatılmış mağarada bıî- r lunan kuçükMatthewdebatası- f^ Yârbay Couıllard ve o'gluna bah (dun sabah) orman ışçılen- nın yanına getınldı ' JOgunlukaçlıktan,sowaılH,karH nııj kendisını buldjığunu, daha Baba-oğıdunbuhışması „_, ^s * Gul^"Ça>, terejağı • Bolu Aladağ Orman Işletme oluşan kah\altı yı* Şefı YukselGul.babaıle'oğulun ^oğul, bir taraftan da bıziere te- ysrş^ığT ola^ı anlatan küçalc buluşmasının unutulmaz bır an şekkur ediyordu. Kö^uÇ Matt- Matthew ıse ıkı gun mağarada olarak hafızalarda kalacağını be- hew, sürekli 'Teşekkür ede-« tek başma kalmak zorunda ol- lırterek şunlan söyledi nm'sozleriylesevinçiıu'ifa4&€di- masının ;ve kar yağışjn;» ken*- "ABD'li Yarbay Couiflard'ı," yordu 1 * dedî * *- < dısını çok'korkuthığûnu balıf Seben ilçesmin Gokhalıller ko>-^" "Bolu >alısı Yener Rakıcıoğ- texek "Babamfikmisti veyardım tihsal barakasında van bav&n buluyoriar. Koyluler, durumu dertıaljandarmaya \e birtbikiir- diler. Ben ve arkadaslanm, otav yerineintikalederekyarfe»»AJa- dağ'daki şeflıgıınıze getirdBc Bu sırada varbav, Turkçe konuşma-, ya çabşarak oğlunun bulundugu şan yarbay veoğlu.BoIuâtvlet Hastanesı'jıe kaldınldı bağırmava başladım. Yanıma^ l benı aldılar. Annemi öz- 0 * " * A n k a r a ' d a " d ı y e i AP Bûyükel- ^ » ^ Couıllard ve S bulunrnası ]lTti]^f; giırjjjdûg^ yaTuıırf ,'nedemyJe b^r teşekkür mcsajı mevkhitarifetrneyeçalı$tı.esufl nurf içık elduğım^'t>diWt11e* ^ımta4*.Mesajda, yarbay ve dzenuejandarma vetkifflerj ma- Kıxuk ç^uğün^uhaıuada \ e-" ögfumnfsağ olarak bulunduklan ğaraja ulaşarak knçıık Matt- nnde olduğunu fca\âVden W k i - ' s * f i ö ) " D « v l e t ^ î s t B n e s l ' n e k a l - heM-udeşeflığegetırdfler." 'lıler,jmcâ\s|ğ,ite^ık.<Uz l^pa- dın|tMcTanJbe1ırt||prçk. "Türk i •\TSfc'de özel.eğitim alan subâytarın >ıorumu: özel • ABÇ'h W o t YarBây Mıke Couıllard, yaşamını 9 gun toyoncaSıjrdüref>ılmesinı, aldığı özel eğıtımlere borçlu İJenzer«ğjt$mırt Turk Sılahlı Kuvvetlen'nde, bu alanda yttışbnkn-subay vçastsubaylara da venldığı oğrenıldı ^o? koşûffarda yaşammı sürdürmek ıçın eğitim alan bır KaraKavveiren sûSayı, ABD'lı yarbaym, ılk ış olarak d kafla çevırerek, İcendısme bır mağara | î soyledı Kar altında kuçuk oğlu ıîcjoa- -j&b-yieûiteft * j şammucadelesıverenyarblryîlOi —*•&. *-*••<--'. oğl un un bu!uşması. çevredekı^- n duygulandırdı Ç<3cu|un.urt " odaya gınşı sırasında koHukta:;'nıfi;eBeral'lurl oturan ve ayağa kalkmaktagiig^ luk çeken yarbay tum guPunu kullanarak kendısıne dcfğru 'ko^ şan oğluna sanIdı Yakla^ik 5 da,-^ kık^ bırbınne kenetlenen baba' öazet&ü*rfç g< ıle oğul, gozyaşlanna Bağuldu* "xmy'üî%r a V E F A T Merhum Ahmet Alemdar ve merhume Servet Alemdar'ın İcızlan, Mekjr . Alemdar'ın ablası, merhum Kemalettın Sezgın ve Medıha Sezgm T in / gelınlen, Güven ve Demet Sezgın, Tuncer ve Incı Sezgın, Ömer ve Bgtül Sezgın'ın yengelen, Mertcan'ın babaannesı, Mert Kemal Sezgtn'-vç. Emre Sezgın'ın sevgılı annelen, Gurel Sezgın'ın çok değerlı Istanbul Barosu avukatlanndan AFIFESEZGIN Hak'kın rahmetıne kavuşmuştur. Cenazesı, bugün (25 Ocak 1995 Çarşamba) Şışli Camıı'nde kılınacak oğle namazından sonra, Hasdal Mezarlığf nda toprağa venlecektır. , ,. Allah rahmet eylesın AİLESI MüAMMERÂfoor Şmacdar: ŞU evrim Şehltlerini BirlikteAtfulım • Gun:26/i/199<* • ' • ^- Yer:ASM(Abasıyanık SahafMerkezif' " ' * " Sa«t:r7M-l9.09* * Adupazurı Atatürkçü Dûşunce Derneği t Bfirosu) - Kayak yapmak amacıyla |lu MatthevTft"^ gün once kayooT- " Tarakbulunan ABD'lı Pılot Yarbay Mflce jCottöTard hayatta İcalmasını aldığı ozel eğıtıme borçlu Zor i yajamını sürdurebılecek bıçımde eğitim goren ABBiı yarbaym, "kurtarma" konusunda da eğıtımden geçtığı ofreniktı Pılot îarbay Couıllard'm aldığı özel eğitim, Turk Sılaftb Kuwetten ; 'ode bu alanda yetıştınlen subay ve ast- subajdara da venlı'yo? Cuöjhftrryet'e kanuyla ılgılı olarak bılgı veren bır Kara Kuvvetîetı subayı, Couıllard'm eğitımının benzennın kendı- lenne 6t venldığıru belırterek, ABD'lı yarbaym oğluyla bırlıkte yaşamınr^âfakıTde'Surdurebıleceğını soyledı "BûmKfigfrtıdîğiTniz kadanyla, ABD'Ii subay zaten zor koşuDardC yasıimnı surdürebflecek şeküde eğitimli. Kaybol- masının ardından bır kuytuya sığındığı anlaşıhyor. tlk oiarâk bu kuytu yenn çevresııü karla kapatabilir. Kendisıne kuçük bir mağara yaratabflir. Bu şekilde soğuk hava ve esıntiy le bağlanOsı keser. Karla kapb bir kuytunun ıçi sıcak olur. Çevresı kar kaph olduğu ıçın su soronu yaşamaz. Su ihtryacını bu şeküde gıderdik- ten sonra, beslenmek için avlanabüir de. Bunun için basit gereflerle tuzakter kuımbiMr. Aynca, ot yıyerek de beslenebDir. K4ir^p'rdüği1çnL>'ryebiieceği otian seçmekte zortanmaz. Bu , çfcu-fcaşlaogiçta tatsız veya acı se>1erdir, ama yenebiür.'' *tkita'şiolmalan avantaj 1 Ozel eğitim alan subay şoyle devamettı "Yarbaym biravan- byVkendısı için kotiı gibi gözükse bfle, vanında oğlunun buhın- masdır. Karlı bır yerde kalmanın en büyük tehükesı donmadır. Bunun için uyumanıanız gerekir. Varbay, oğ/uyla nobetieşe uyuyabılir. Aynı şekilde oğlu da babasuun nöbet tuttuğu za- manlarda uyuyabffir. Bu gibı durumlarda parmak uçlannda ve ayak uçlannda donmalar yaşanıyor. Bunun ıçın kısa süreli hareketierde bulunmak gerekryor. Kısa harekederle eklemleri çalıştırması gerekir. Varbay, arüaşıldığı kadanyla düz bir abn- da bannmjş. Hareketetmesıya da dışan çıkıpavfauunası,ot bıd- masj kendisi için sorun olmamışdr." ZEHRAARALfiesim Sergisi - -_» Ş Oâık 26 Ocak 95 Târkiye İş Bankası ParmaKkapı Sanat Galerisl Beyoğhı-lst. Tel: 244 20 21 Galeri Atölye ılanlarfriız ıçın 293 89 78 (3hat) . ı r .ı . ııocî / Sabahattin Tuncer Ream Sergıa 21 Ocak 25Şubat 95 « Pazarttsı çunu dçifKla her^un 11 30-19 00 Jns jçıttf PENDtK3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ' " . EsasNo 1993/54 Hâkım Yaiçın Erkmen 18598 Kâtıp Nalan Yılmaz Davaeı Arsa Ofisı Genel Mudürluğu vekıli Av Ismaıl öğrüce tara fmdan Mustafa Yıldız ve arkadaşlan aleyhme açılan Tescıl davasının yapılan ara kararı geregınce Asağtda ısım ve en son bıldınlen adresı yazılı bulunan davalı- ^ mahkemernız tarafından teblıgat yapılması mümkün olmadığı gıbı yapılan tum yazışmalara ve tahkıkatlara rağmen davalının tdblıgata sanh açık adresınm tespıtı rnümkün olmadığından dava- tıya duruşma günö ve saatının ılanen teblıgıne karar venlmıs ol- makla cfuruşma gü nû ölan 22 3 1995 günu saal 10 3O'da mahke- * memız salommda hazır bulunması, dava ıle ılgılı her nırlü yazılı belge ve delıllennı dosyaya koyması ve duruşma gunune kadar ıbraz etmedığı takdırde ve maza ret göstermeksızın duruşmaya gelmedığı takdırde yargılamanın gıya bında yapılarak karar ven- leceğı davalıya davetıye yenne kaım olmak üzere ılanen teblığ olunur 23 12 1994 *Davalı Halıl Erdoğan Dere Mahallesı Değırmen Yolu Sokak No 28/4 Manısa Baiın: 3086 OLAYLAREV ARDEVDAKt GERÇEK • Baştarafi 1. Sayfada Çunku bırlık ve butunlük adına toplanacak bır kurul- taya bolunmuşluk göruntusu ıle gıdıldığı ızlenımını guçlen- dırmektedır Demokratık bır ortamda kımsenın "Sen aday olma" dıye zorfanamayacağı açık- tır Ancak aday olmayı duşu- nenlerın de, partılennın sa- vunduğu ılkelerle yaratılmış olan goruntu arasında aynm ofup olmadığını soğukkanlı bır tutumla ırdelemek ve saglıkfı bır sonuca ulaşmak gıbı bır gorevlen olmaJıdır Doğaldır kı bır partının yö- netımını delegelerı belırler Ancak bu belııieme tumuyie partının ulke çapındakı gu- cunu değıl, bır ölçude seçı- lenlenn partı ıçındekı gucu- nu yansrtır <Dysa önemlı olan, partıde ışbaşına getınleceklerın sol seçmende yeşerteceğı umut ve ıktıdar seçeneğı olarak yenKten ağırlık koyma yetıle- ndır Bu nedenle delegelere duşen sorumluluk, genel başkan adaylarmın sorumlu- luğundan daha ağırdır Yenı- den umut ve ıktıdar seçene- ğı olabılmek, ancak delege- lenn tercıhlennın sol seçme- nın tercıhlen ıle ortuşmesıne bağlıdır Tersıne bır sonuç, "butünleşerek guçlenme" yenne "butünleşerek etkısız- leşme" anlamına gelecektır Yıllardır dıle getınlen solda bırieşme ve butunleşme öz- lemının yaşama geçınlmesı ıçın doğmuş olan çok onemh bır fırsat, sol seçme- nı yok sayacak bır tutumla partı ıçı kısır çekışmelere kurban edılmemelıdır • • • Çiller'den üreticiye 'el çekme' vaacli MERİHAK KUŞADASI- Başbakan Tansu ÇUler, Kuşadası'na. buyuk bır değışımı başlatmak ıçın geldık- lennı belırttı ve devletın, üretıcı bırhklerden "elini çekeceğini" açıkJadı Çıller "Üretici mutlaka yöne- tici olmah. Hem uretici, hem yö- neticı olmaya hazır mısınız? Ha- zırhğınızı yapın" dedı Başbakan Yardımcısı Murat KarayaJçın da tanmı, geleneksel sorunlannm dışına çıkılarak ye- nıden ele alacaklannı belırttı ve u >ereOeflgflikarariar,yerel yöne- timkrce: üreticiyle OgjUi karartar, üretkilerce aJınacaktır" dıye ko- nuştu Sanayı v e Tıcaret Bakanlığı ta- rafından organıze edılen I Ta- nm Satış Kooperatıflen Oretıcı Kurultayı dun Kuşadası Adaku- le Otel'de başladı 13 bırkkten çok sayıda delegenın katıldığı kurultayda, bırlıİderle ılgılı so- runlar ele alındı Üretidden tepkfler Kurultaym ılk gunünde üretı- cıler, Sanayı ve Tıcaret Bakanı Mehmet Dönen'e tepkı gosterdı- ler Uretıcıler, Dönen'ın fon ko- nusunda verdığı sozu tutmadığı- nı savunurken Dönen, fonun hu- kumet karan olduğunu belırttı Ozellıkle TARÎŞIı pamuk ürehcılen, Dönen'ı fon konusun- da sözunü tutmamakla suçladı Dönen. bırlıklenn bundan önce- kı dönemde sıyası amaçlar doğ- rulrusunda acımasızca kullanıl- dığını söyledı 7Jyılhkplan Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, kaynakların devlet yönetımı yenne uretıcıler tara- fından kullanılması durumunda çok daha çabuk gen doneceğını savundu Hûkümet olarak ıkı önemlı ko- nu ûzennde çalıştıklannı belır- ten Karayalçın, bunlardan bm- nın 7 5 yıllık plan olduğunu soy- ledı Kara>alçın, kooperatıflenn "yakasmdan" devletın elını çe- keceğmı de soyledı Konus.masına "Bu bacuuz b«- raya bir bayram havasıyla gekü" dıyerek başlayan Başbakan Tan- su Çıller, daha sonra 13 bırlığın kurultaya katılıp katılmadığını anlamak ıçın yoklama yaptı Çıller 18 ay önce "Terör ya bitecek,yabitecek" gorüşuy le or- taya çıktığını ve destek aldığını anımsattı Sermayenın tabana yayılmasını sağlamak amacıyla çahşmalar yaptıklannı ve bu do- nemde Turkıye'nın dış borcunun cumhunyet tanhı boyunca en yüksek duzeye ulaşlığını belır- ten Çıller, "milli mıicadele şu- unı" ıçınde bununla da mucade- le başlattıklannı dıle getırdı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog