Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA 14 KULTUR Onat Kııtlar bugün 59 yaşmdaKIRMIZI VE SlYAH Evel e\et Bu ganp goruntu>le beş yıl once ılk kez karşılaştığım gecenın sıslı sabahında nasıl hatırladıysam şımdı de aşağı yukan oylesme canlı hatırlayabılıyorum Duş ve gerçek arası bır gorüntu Bır dızı fılrn gıbı beş yıldır suruyor Başlangıçta daha sık goruyordum Neredeyse her gece Sonra azaldı Ama gene de suruyor- du Israrlı bır bıçımde Son zamanlar- da neredeyse unutmuştum Bır alan goruyordum Sapsarı, gu- neş ıçınde Genellıkle boğa gureşı alanlannda "ogleden sonra saat beş- te " gorulduğu gıbı guneş ve golge çızgısı yoktu Tümu guneştı ''Nıe ka- dar benzıyoruz tspanyollara,'" dıyor- dum sessızce, "ve Istanbu! ne kadar benzıvor Endülus'e " Çunku bu tıp- kı bır corrıda alanı ıdı ve ustelık de Taksım'dı Daha da tuhafı alanı çe\- releyen ve çok eskı taşlardan yapıl- mış surlann hemen öbur >anında uç- suz bucaksız bır bozkır uzanıvordu Belkı de Mardın ya da Harran duzu Taşlann aralıklanndan >abanı ıncırler fıskırmıştı ve jabanı güvercın yuva- ları fark edılıyordu Sankı alanda kımse yokmuş gıbı duvann yuzunu yalayan ruzgân duyabılıyordum Ba- karken hafıfçe urpenyordum Yonetmenın adı Wıtold Gıersz Polonyalı bır çızgı-film ustası Kırmı- zı \e Sıvah ı ılk kez Krakovv'da gor- muştüm Bırden bır pencere açılıyor, güçlu bır esıntı masanın usründe du- ran kırmızı ve sıyah çını murekkebı şışelennı devınyordu In, kırmızı ve sıyah tanelı bır yağ- mur gıbı sapsan alanm guneşlı zemı- nıne dokuluyordu murekkepler Ve şaşırtıcı bır hareket başhyordu Bu- yuklu kuçüklu kırmızı boğa gureşçı- len sıyah boğalar arasında Aynı za- manda hem bır dövuştu bu, hem de bır şolen Boğalar hınçla saldırıyor, gureşçıler kılıçlannı zanf çalımlarla parlatıyorlardı Zaman zaman kışkır- tıcılar doluyordu alana Sıyah atların ustundeydıler ve ellerınde uzun kar- gılar \ardı Sarı gıysılerınden oturu alanın zemını ustunde kendılen go- runmuyordu Izleyıcıler coşkun- du Şapkalarını sık sık havaya firlatı- yorlar zaman zaman hızlannı alama- yıp alana fırlıyorlardı Ben hemen kıyıda duruyordum Yanımda kanm, çocuklanm Az ıler- de sevgılım duruyordu kendı aılesıy- le bırlıkte Sonra komşular, çalıştıgım ışyennın sıyah pılılı eteklık ve beyaz ıpeklı bluz gıymış duz saçlı sekreter- Bır bılım adamını bu sanatçn ı, bır gerçek a \ dım ne kadar zor \etı$tırdığınuzı duşunınorum da olup bıtenleıv bır turlü akıl erdıtvnmorum Btlını ı e sanat ağac ının dallarımn hangı özgur ka\ naklardan gelen sıdarla beslendığını duiumn orum da bu ağaa karanlıkta bımkamk, en sağlam dallarını buday arak (evresmde aşûmaz bır beton dmaı orvnek ne \apma\a çahştığımızı anlamnonım Ulkemızın bır Iran olmadığını bılıyonım Geçmışın kamnhklarına dönmeve /amsenın nn etı olamaz ulkemızde Vıce çekıa gelse bu âlem-ı esrar "dan aklın veyaşamın a\dınlığına çıkmak zorunda\ ız Sen topruğı en olıımsuz koşullaı altında delen heı tohumu gunışığma \onelen her dalı gozumuz gıbı korumak zorunda\ ız Onlara \almz olmadıklanm bu ulkenın bılıme sanata, ozgurluge ıçtenlıkte bağlı ınsaniaria a\dmlığa çıkacağına olan ınancımızın bır du$ olmadığını anlatmak zorunda\ ız Olkemızın fotoğrafını çekme\egelen \abanulara gıınııia gostereceğmız şe\ sızın vuzunuzduı 'Onları çekın dıyeceğız, ' bu topmğın ıırun \eren ağaçlannı Gelecek orudadıı (Yeter ki Kararmasın'cfc/7) GÜNLÜKŞİİRLER len Az ılende avukatlan fark edebı- hyordum Nedense topluca duruyor- lar ve ellerını kollannı sallayarak tar- tışıyorlardı Teknısyenler, hatta gum- ruk komısyoncuları bıle vardı Hep bırlıkte bu tuhaf şolenı ızlıvorduk Tuhaftı, çunku tum coşkunluğuna karşın, bır şenlıkten beklenmeyecek kadar şıddetle doluydu Se\ ınç, zafer. ıncelık, kan ofke ve hınç bır araday- dı Uzaktan, guluşüyle benı okşayan sevgılıme "Korkma'" dıyordum "Sadece bır fılm bu "Yuzunden bır gölge geçıvordu "Zaten korkmuyo- rum Uzuluyorum " "'Oysa ben kor- kuyordum Geceye ya da savaşa gı- den çocuklar gıbı korkujordum Par- terle sahne arasmdakı gorünmez sını- n aşarken duyulan korku Hızla bır haJk karnavalma dönüşu- yordu alanın göruntusu Bır ayıne bır sevışme torenıne ya da ozgurlüğun ılk gunu yaşanan çılgınlığa Donu- yordum çocuklarıma gururla "Işte boyle zamanlar yaşadık bız" dıyor- dum 'ben gordum bûtun bunla- n Sızler de mutlaka goreceksınız " Ama gene de tuhaf bır durumdayım Sankı eskı bır fılmden soz edıyor- dum aynı zamanda onun gösterdığı gerçekhğı de yaşayarak Çunku hep boyle olur Bır an gelır, kopar fılm Umulmadık bır anda tu- tulur gune> Gece vakıtsız ıner lşte hep boyle olur Ağır ve karan- lık bır kapak gıbı ınıyordu gökyüzu alanın ustüne Masadakı renklenn çıldırdığı paletlenn, boya ve murekep şışelennın, fırçalann ustune sıyah bır ortu lnsanlar şaşkın, kaçışıyordu. yuksek duvarlann çevreledığı alanın kıyılanna doğru Gene de çoğu kalı- yordu ıçerde Bız, kıyıda. kıpırdama- dan duruyorduk Hep aynı soruyu so- rarak "Nıçm 7 " Savas, deprem. salgın ya da kara- basan Gerçektı, ama bız ınanmadık. hıçbır zaman bunlara 'Bu kadarı olamaz Bırduşbu 1 ' dıyorduk Ne duşunursek duşunelım, alanın ortasında, ıçınde ınsaniar bulunan o karanlık örtu. çağdışı bır hevkel gıbı duruyordu Kenttn tam orta yennde, her gun bınlerce ınsanın geçtığı yerde bo> lesıne ganp bır nesnenın bulunu- şuna bır turlu alışamıyorduk Bır şey- ler yapabıleceklenne ınandığımız her yere başvuruyorduk Unıversıtelere. basına, yetkılılere Hıçbır sonuç yoktu Duruyor \e ge- çen zamanla saglamlaşan bır beton yığını gıbı meydan okuyordu heptmı- ze Ktmı zaman gozupek kışıler çıkı- yordu aramızdan Bıleklenne güve- nerek bır ucunu kaldırmaya çalışıyor- lardı örtunun Ama o tuhaf kıtle, eto- bur bır bıtkı gıbı bır an açılıyor ve onları da alıyordu ıçıne Uzun sure kımse bır haber aiamıyordu onlardan Çevrede arada sırada gozu yaşlı, >es- sız kadınlar goruyorduk Utancımız- dan bakarrmorduk onlara Duşun sonlanna doğru karabasan ıçınde karabasan gıbı daha da kor- kunç gelen bır sahne ızlıyordum Alanın kıyısında, ırı taşlardan orul- muş duvann onunde duruyordum Çevremde kımse yoktu Taş aralıklar- dan gorunen bozkır bomboştu Ruz- gâr yabanı ıncırlenn tozlu yapraklan- nı hafıfçe sallıyor, duvar dıbınden ın- ce bır toz bulutu kaldınyordu Gıttık- çe uzaklaşan bır ses duvuyordum Ağıt, dua, ayın benzerı bıktıncı bır ses Alan ıse canlıydı lnsanlar her gunkü yaşamlannı surdüruyorlardı Pınl pınl otomobıller. troleybusler ayakkabı boyacılan, bırahaneler, gazete kulubelerı yaya geçıtlerı seyyar satıcılar her zamankı gıbıy- dı Boğulur gıbı bır sıkmtıyla ınsan yüzlerıne bakıyordum Bır şaşkın- lık bır yadırgama ıfadesı bulmak ıçın Yoktu Alanın ortasını boydan boya kaplayan o karanlık kıtle oyle- ce duruyordu \e kımse donup bak- mıyordu bıle Ahşılmıştı ya da unu- tulmuştu E\et evet, unutulmuştu Ilk zamanlarda duşunuyordum, acaba bır sann mıydı bu° Bır hasta- lık mı 0 Şımdı pek aldırmıyorum Çunku ben de daha seyrek gormeye başladım bu duşu Yakında, bılıyo- rum, tum normal ve uy sal vatan- daşlar gıbı alışarak kurtulacağım bu karabasandan Ama gene de bır kaygı yok değıl ıçımde Herkes unuttugunda kım hatırlayacak o ortünun altın- dakılen'' (Bahar fsyancıdır'dan) Sen gıttıkten sonra ıkı çalgıcı turnalar semahını çaldı ve kımse dınlemedı onlan benden başka Sanmsak kokusunun yoksulluk ve rakıyla buluştuğu saygısız kalabalıkta kımse duymadı benı terk eden kanatlann bıraktığı esıntıyı Bın ıncecık oburu kalın ıkı tel vururken çalgının yuregıne nıcedıraklımı kurcalayan Bertolt Brecht'ın "Sevenler" şıınnı duşundum bır yaşamdan otekıne yan yana uçan ıkı turnayı Taa yırmısekızlerden / "Guneşm ve ayın az değışken dılımlen altında uçup gıderleryıne, boyle tutkun bırbınne Hey, nereye gıdersınız1 - HJÇ bır yere- Nerden gelırsınız9 Her yerden Sorarsınız, ne zamandır bırlıktesınız0 dıye Az zamandır Ne zaman aynlacaksınız pekı9 - Yakında " Çıktığımda hava açıktı ıkındı guneşı gıbı nıcedır ısıtmayan parlak ayın az değışken dılımlen altında yürurken sordum kendı kendıme Nereye gıdıyorsun9 Hıç bır yere Ne zamandır yalnızsın0 Bılmem, denıze ve ayışığından yapraklar kesen şııre sormalı bunu Daha yazılırken bır anıya donüşen şıırlere Sordum kendı kendıme ne yapılabılır çamurdan9 Heykel Acılardan9 Aşk Yoksulluklardan bır devnm bıle yapılabılır Ama hıç bır şey hıç bır şey yapılamaz aynlıklardan Sen çalgıcılar ve ayışığı çekıp gıttınız uykunun eşığıne vurulmuş bır turna gıbı donerek duşerken sordum otuzdokuzlardan Bertold Brecht'le bırlıkte "Ne yapmalı pekı9 " Aklım dokunacak bır başka akıl anyor Nıce yabancı denızlerde yıkanan tenım başka bır tenı "Ne yapmalı9 " Bılıyorum, yagmur yağmaz yukan doğru yenıden Acımaz olur sılınır gıder ızı bıçağın Ama hıç bır ruzgâr dolduramaz boş kalan yennı bır yaşamdan otekıne bırlıkte uçan turnalann yennı gokyuzunde fUnuruImuş Kentten) BULUTLUBİR GÜNDE DOĞAN ÇOCUĞA Baban bu toprağın en delıkanlı boğasıydı bır nevruz şenlığınde kestıler Ne tuhaf sen kırlı yeşıl eylul bulutlan altında ve aylardan temmuz onun gelıncıklennden doğdun Burcunda yıldız gorunmuyor Olumun kapısını aralayan guz çok surmez Yenıden vururdallara bahar tşte sana ma\ı gokyuzu \e ma\ ı denız deften ustelık tertemız El koymanın tam zamanıdırufukta kargalar henuz gorunmuyor (Unutulmuş Kent'ten) Oscar'lardan birinin sahibi belli CLMHUR CANBAZOĞLL Sınemaseverler 67 Oscar hevkelcıklennı kımlenn kazanacağını oğrenebılmek ıçın 27 mart gecesını bekleyeeekler Ancak Oscar"ın sahıplennden bın daha şımdıden bellı Vlichelangek) Antonioni. Amenkan Fılm Akademısı'ne bağlı Oscar Komıtesı, kanyerler ıncelenerek dağıtılan Onur Oscan'nın bu yıl Antonıoru"ye venleceğını açıkladı Oscar adaylan 14 şubatta açıklanıyof Akademı Başkanı Arthur Hiller. TV kameralan karşısında Antonıonı'nın odullendınlme nedenını anlatırken "4BD'B filmciler onu usta, sanatçı ve dene>ci dive tanımlıvortar. Ozgün stili>İ€ \ntonionı, doneminin en unlu sanatçılardan biri" dedı Hollyvvood ıkı yıl once aynı odulu Federico Fdlini'ye vermış, 1990'da da Sophia Loren'ın kanyen Oscar'la odullendınlmıştı Loren bu yıl Altın Kure Onur Odulu'ne de layık göruldü Antonıonı'nın Akademı'den Oscar alması. Hollywood'un Jtalyan sınemasına ılgısının bır başka gostergesı oldu 1987'de Bernardo Bertoiucci, 'Son İmparator'la dokuz Oscar kazanmıs, ardından 1989'da 'Nuovo Cincma Paradiso'yla Giuseppe Tornatore, 1991 'de Gabriele Salvatores, 'Mediterraneo'yla (Akdenız) En lyı Yabancı Fılm Oscan'nı almıştı ABD'de L'Avvenrura, La Notte, L'eclisse, Blow- Up'la tanınan Antonıonı, Hollyvvood'un kurallanna hıç uymadı ama Amenka'da çektığı Zabriskie Point'le kalıcı dostluklar edındı Bu dostlardan bın de Jack Nicholson'dı Antonıonı'yle Nıcholson, 1975'de 'Professione Reporter'da bırlıkte çalıştılar Akademı resmı olarak açıklamasa da 27 mart gecesı büyuk olasılıkla Oscar Ödulü'nü Antonıom'ye Jack Nıcholson verecek Oscar adaylan 14 şubatta açıklanıyor Altın Kure'dekı başansından sonra Forrest Gump'ın Oscar şansı arttı Taranrinonun Pulp Fıctıon"ı onu ızlıyor Robert Redfbrd'un TV 'de yanşmalann perde arkasını anlattığı Quiz Show'un da şansı var Tom Hanks'in şansı daha fazla Erkek oyuncularda geçen yıl 'Philadelphia'yla Oscar alan Tom Hanks'ın (Forrest Gump) şansı fazla Ancak Akademı ıkı yıl ust uste olmasın dıye heykelcılığı Paul Newman'a da (Nobody's Fool) verebılır Terence Stamp'ın 'Priscilla'dakı oyunu da unutulmamalı Bayanlarda ıse ısımler aynı. filmler başka Oscar'a yakın ısımler. 'NelTde çıplak gözuken Jodie Foster, bu yıl Altın Kure alan Jessica Lange (Blue Sky), Susan Sarandon (The Clıent), Menl Streep (The Rıver Wıld) ve Miranda Jackson (Tom and Vıv) Danimarka'da Türk şyplem K • KOPENHAG (UBA) - Danımarka'nın seçkın duşün- edebıyat dergılennden Denn Bla Port (Mavı Kapı) 30 sayısında oldukça ılgınç bır bolum sundu Türk edebıyatınm en onemlı ısımlennden Ahmet Haşım, Orhan Velı \e Melıh Cevdet Andav "ın eserlennı ele alan dergı toplam 9 şıın tsmaıl Aksoy'un çevınsıyleyayımladı Dergıde "Mımet HaşınTın "Merdrven", Orhan Velı'nın "Istanbul'u Dınlıvorum" ve "Gün Olur", Melıh Cevdet Anday'ın "EIlenmızGıbf. "Rahatı Kaçan Ağaç". "Güvercın". "Orta Yaşlı bır Kadın". "Yaşlı Adam ve Köpek" adlı şıırlen yer aldı Denn Bla Port aynca Gulten Akın'ın "Golge" ısımlı şıınne de sayfalannda yer \erdı vv^^^ •*•-"" * - m t •»•"^» Gur-jmuz S nemasının Numaralı Voraf K KIESIOV/SKI nın "UÇ RENK" Uçieiıesınder "BEYAZ S z "MAVI" kadaı E kılevece* BÜÇ RENKrT EYAZJjlıe De'py • Zbıanıev Zamaçboıvskı • Janusz Gaıos BEYOGLU ALKAZAR (245 73 83) 12.15-14.30-21.15 2. HAFTA İANKARA S \XXT TTCU"ROSU ISTANBUl TURNESI Genel Istelc Uzefine UGUR MUMCU » J » SAKINCALIPIYADE Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) ı RutkayAsz-tMln GENEL İSTEK ÜZERİNE 25 Ocak-1 Şubat KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Tel: 418 61 86 Saat 19.00 ve 21.15 SLNEMANIV 100., ONAT KUTLAR'IN 59. DOĞUM GÜNÜ NEDENİ\LE ISTANBUL BUYUKŞEHIH B6LEDIYESI ŞEHIR TIYATROLARI i.1 HARB1YE MUHSIN ERTUGRUL SAHNESI (240 77 20) SUBAT AYI. I I HALDUN TANER GOZLfRJMI KAPARJM VAZİFEMIYAPAR1M C ic" . SAVAŞ DINÇEL (25-26-27-28-29 Ocak) EMILE p ABRE U USEY N SUAT < • < v < > <> u u < > Kültür Sanat ılanlarınız ıçın 293 89 78 (3 hat) YAŞAYAN ONAT KUTLAR HAJTASI ALKAZAR AVRUPA SINEMASI Tel 245 73 83 26 OCAK Perşembe YUSUF İUE KENAN Yon OMER KAVUR 15 4Ş-1" 45-19 45-21 30 Çocuk Oyunu W P T EPZ GOLGENIN CANI v 0 \ T ^ CEMDAVRAN (28-29 Ocak Saat 11 00) ÇURÜK TEMEL YONETE\ ZIHNIKUÇUMEN (23-30 Ocak Saat 20 30) tlft^MHmy^{fy|W TEL: (0.212)230 16 18 ORTAOYUNCULAR ISTIKLAL CAD Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 21 00 NO 140 TEL 251 18 65 66 FAX 244 43 27 Ferhan Şensoy Ferhan Şensoy ŞU GOGOL DELİSİ Perjembe ' 8 3C Cuma21 M Dumarles 13 3C21OO Pazar 1=30 18 30 l i l t t Sitış Yertffi: SES-III5 Ortaoyuncubr TH: 251IIS5 V«KK0MMt Tjks.m^un^ı C1RSI Mıslık lakırkoy, Capıtcl Mifizıtan 3AKANİIG OZEL PERA MUZIK VE EL SANATLARI MERKEZİ HARBIYE CEP TIYATROSU ( 240 77 20 ) DAR.O FO AÇIK EVLILIK YONETF\ MAZLUM KIPER 18 00/20 30 26-27 Ocak Saat ISOO) KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ (349 04 63) GUNGO" DILMEN CANLJ MAYMUN L0KANTA5I YONtTEN ALITAYGUN (25 26 27 28 29 Ocak) Çocuk Oyunu BIR GECE MASALI E\ 00) NEŞ'EERÇETIN (28-29 Ocak Saat ! I ÜSKÜDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESİ (333 0] »7) UÇ RENK: BEYAZ i •KıeslCA'skı nın "Uç Renk" uçlemesınden Ikıncısı BEYAZ* * < > Beyoglu ALKAZAR da gostenmde Polonyalı Karol ıle (Frans'z karısı Dorrınıque evhlıklerının cınsel HIŞKI ıle asla 4 Utamamlanamadıgını ıddıa eder Karol bunu aoğrular ı/e' boşanırlar Karol sahıp oldugu herşeyı yı'ırmıştır Aşk ' irısı bırıktırdığı her kuruşu yutmuş olan k jafor saionu ^ • Me'elıksız kımlıksız ve kundakçıl k nedenıyle polıs 'arafından aranan Karol un, bu koşullar alt nda <l Polci,a ya donmesne ımkan yoktor Parasızdır Hıle le Î Tiftroya bıner Burada yjrtdaşı Nıkola ıle karşılaşır \lık3la Karol a vardiTicı olmak ısler hatta ona kıralık kat 11 oıarak bır ış bıle teklıf Pder Karol rsddeder Bır bavjla gızlenersk Polonya /a doner Tum enerjısını zengır • olmak ıç n kullanmaya kararlıdır Bırkaç lalıhsızlıkten sonra bu hedefıne erışır Servetınden yararlanarak f-skıkansı Domınıque der ıntıkam almak ıster Onu kandırarak \/arşova ya gelmesını ^ağlar ama kendısı nt i'amının kurbanı olur Gene de başka bır şç Domınıque nın askmı E S K İ Y E S I L sezen aksu uğur yucel Birlikte çalınıp soyleniyor. 31 Ocak'a kadar hergun Son 7 gosteri 254 35 09 - 255 20 20 • MEMET BAYDUR TENSİNG CNET \ ÇETIN IPEKKAYA (25 26 27 28 29 Ocak) FATİH KEŞAT NURİ SAHNESİ (52* 53 10) Çocuk Oyunu SOYTARILAR OKULU TANER BARLAS ral< Saat I I OOt NIKOLAY GOGOL PALTO NırEN BAŞARSABUNCU (25-26 27 28 29 Ocak) Çocuk Oyunu ? AVŞAREULGER T O G D YAVRU KIMIN v " \ ' \ ŞEYKETAVŞAR (78 99 Oralt <Î3ar I I (XN GAZİOSMANPAŞA SAHNESİ (571 İO 47) NEILSMON _Ç°i Uk ^ l î n " ASKERLIĞIM fONETEN ENGINULUDAG (25-26-27-28-29 Ocak) Ç BİRUKTE OYNAYALIM tU DENIZUYGUNER (28-29 Ocak Saat 11 00) mCuncri Çır IJ H. » )• Ptr 10 I| Cum )»J» Cl li M, 21 ]» Pi/jr IS 11.11 ) l • IL€TLEH. ŞEHIR TİYATROLARI GI^ELENI ILE KAOIKÖT HALDUN TANEK ıMEHREZ OiSESI) n<t SATILMAKTAOm. Prog omın arrac lcend dalfa rda uzrran oğre^m gorevfılen ejlıg nde KONSERVATUAR dure, nde egıt m vermet Ogfenc !ere ersfruman becerıte ı icazond rmanın yanıstra muzıksel ı$ıtme ve rılm dır/gusunu guç end rmek ulusal .e ovrensel fuzıgın seçicın ofnekler n tarrforak rruzıg» se^'dırmefc ve muzık kulturunu ofuşturmaklıt PIYANO GITAR IKLASIK FLAMENCO) NEFESLI SAZIAR KLARINET SAKSAFON FLUT VIOMPET YAYLI SAZLAR KSMAN SGLFEJAR/VONI Haftado bır gun 4 saat Topbrı scre 3 y I SOLFEJARMONI Haftada b r gun 4 saat Topbm su e 4 v I S O L F ^ ARMONI Haffada bır gun 3 saot Toplam sure 4 yıl DOSTLAR-KARACA TIYATROSU NDA Perşemb* 18.30 Cuma 21 00 Cumart»»ı15 00 Nazım Hikmet - Genco Erkal BİR DELİNİN HATIRA DEFTER C.tesi 18.30 . 700. OYUN . Tel : 252 59 35 y VIYOLONSEL ŞAN SOLFEJ-ARMONI Hoffacıa bı r gun 4 sao Toplam sure 4 yıl SOLFEI Haftoda bır gun 4 saat Toplam sure 4 y I SOLFEJ NAZARİYAT REPERTJAR Hoftaaa b ' gu- 4 saat Toplan sure 4 y l SOLFEJ NAZAR YAT RE D ERTUAR Haftoda bır gun 4 saat Topam ^ure 4 yıl m \cpı alt. ı&le\eı TURK MUZIĞI UD KANUN TANBUR TURK HALK MUZIĞ! TAIL BAGLAMA oq o ı a MUZIK ^sjı . ! -. GIRIŞ SINAVI le al>n SON BAŞVURU: 27.01.1995 SINAVTARİHI: 28.01.1995 CUMARTESİ Saat-.13.00 Program başarı tle bıhren oğrencılere MILLI EĞİTİM BAKANUĞI w •<a> l Diploması .e K.M. Celebı Mahallesı Mcselık Sk Dünva Han 18/20 Kat-4-5 TAIoım-lst. 252 30 82 245 44 60 24452 03 Fax 252 30 82
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog