Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

25 OCAK 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 • DAKKA (AA) - Bangladeş Başbakanı Halide Ziya'ya eşlik eden korteje bombalı saJdında bulunuldu. Saldında ölen ya da yaralanan olmadı. Başbakan Halide Ziya'nın uluslararası ekonomi konferansından dönüşü sırasında korteje firlarılan bomba, otomobillerden hiçbirine isabet etmedi. Başbakan, patlamadan sonra yolunu değiştirmedi ve başbakanJık konutuna gitti. Polisin, bazı kişileri tutukladığı, o sırada gösteri yapmakta olan bir grup muhalifi gözyaşartıcı bomba kullanarak dağıttığı kaydediJdi. AB-KazaMstan ortakldc anlaşması • BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği ile Kazakistan arasında işbirliği ve ortaklık anlaşması, Brüksel'de düzenlenen bir törenle dûn imzalandı. Imza törenine katılan Kazakistan heyetine devlet başkanı Nursultan Nazarbayev, AB heyetine de dönem başkanlığını yûriiten Fransa Dışişleri Bakanı Alain Juppe başkanlık etti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Santer de törende hazır bulundu. On yıl süreli anlaşma karşılıkJı ekonomik ilişkilerin geliştınlmesini değil, aynı zamanda siyasi. mali, bilimsel teknolojik ve kûltûrel işbirliğinin de geliştirilmesi öngörülüyor. Iran'da deprem • LEFKOŞA (AA) - Iran'm Bandar Abbas liman kentinde dûn bir deprem meydana geldiği bildirildi. Iran resmi IRNA haber ajansı, TSlO6.15'de meydana gelen depremin şiddetinin Richter ölçeğine göre 5.1 olduğunu bildirdi. Haberde, depremin merkez üssünûn Tahran'ın yaklaşık bin kilometre gûneydogusunda olduğu da belirtildi. Depremde ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kaddafi, Tokyo'yıı Israil bagları koparhyor • Başbakan Izak Rabin'in Yahudilerin güvenliği için Israil'in Filistinlilerden tamamen aynlaması gerektiğini açıkiadı. Başbakan Rabin'in açıklaması bağımsız Filistin devleti tartışmalanna yol açtı. Dış Haberier Servisi - Israil hükümeti, son 10 ay içinde Filis- tinlilerce gerçekleştirilen 4. inti- har saldınsının da önlenememe- si üzerine iki halkın birbirinden tamamen aynlması tezine yönel- di. Israil Başbakanı Izak Rabin Filistinliler ve Israil arasında ye- ni bir sınır oluşturulması için kollan sıvadı. Rabin'in bu gınşımı sağ kanat muhaliflerden bağımsız bir Fi- listin devletinin kurulmasının yolunu açacağı gerekçesi ile sert tepki aldı. Geçen pazar günü meydana gelen intihar saidınsından son- ra, bu eylemlere karşı önlem al- manın neredeyse imkansız oldu- ğunu belirten hükümet tek çözû- mû, Filistin ve fsrail topraklan- na birbirinden aynlması ve Filis- rinlilerin ülkeye girişinin engel- lenmesi olarak görüyor. Bazı bakanlar fsrail tarafindan güvenlik amacıyla oluşturulacak sınınn banş görûşmeleri sonun- da oluşturulacak nihaı sının da etkileyecegini, bu yüzden sınınn çok dıkkatli hazırlanması gerek- tiğini belirtiyorlar. Çevre Bakanı Yossi Sarid bü- tünüyle aynlmanın Filistin dev- leti anlamına gelip gelmediği ile ilgili bir soruya u Bu öncelikle güvenlik ve nüfusia ilgili bir so- run. Ama Filistin devletinin ku- rulmasından yana olduğumu söyleyebUirim'' dedi. Askeri radyo ise Gazze Şeridi çevresinde yakında tamamlana- cak duvara benzer bir duvann Batı Şeria'da da oluşturulması- nın bir yıla yakın zaman alacağı ve 250 milyon dolara mal olaca- ğını duyurdu. Muhalefet kaygıh . fzak Rabin'in önceki gece Is- rail halkına televizyondan sesle- nerek "Sizinle bizim aramızda bir aynma gidilmesini istryoruz, böyle bir böiüıune fsrail toprak- lan içinde yaşayan İsrailliler'in yüzde98'inin gerilla saldırüaruı- dan korunmasıdcmek oJacaktjr" demesi parlamentodaki sağ par- tiler tarafindan büyük tepki ile karşılandı. " Rabin'in açıklaması bir Filis- tin devleti kurulması için yeni bir adım olmuşrur." diyen Likud par- tisi başkanı Moshe Ktaz böyle bir sınınn çizilmesi durumunda Israil topraklannın dışında kala- cak yüzde ikilik Yahudi nüfusu- nu hatırlatarak "Rabin Tel Aviv'deoturan Yahudilerle yerte- şimci Yahudileri birbirinden ayınnayı nasıl düşünebiür" de- di. Saldınlara karşı siyasi bir çö- züm arayışı süre dursun, Israil polisi de aşın dincilere karşı ope- rasyonlannı bir yandan sürdürü- yor. 19 kişinin ölümüyle sonuçla- nan saldınnın sorumluluğunu Is- lami Cihad ve Hamas örgütleri- • TOKYO(AA)-übya lideri Muammer Kaddafi'nin Japonya'da geçen hafta meydana gelen ve yaklaşık 5 bin kişinin ölümüyle sonuçlanan depremin bu ülkeye "tann tarafindan verilen bir ceza" olarak nitelendirmesi Japonlan kızdırdı. Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tenısuke Terada bugün dûzenlediği basın toplantısında, Japonya'nın Kaddafi'nin bu sözleri nedeniyle Libya'yı resmen protesto edeceğini açıkiadı. tsrail askerieri yarablann kaldınldığı hastanenin önünde patiamada ölen 18 arkadaslannı kaybeünenin üzüntüsünü yaşıyor. Saldınların kronolojisi BEIT LID (Reuter) - Orta Israil'deki Netanya kentindeki bir otobüs durağında meydana gelen patlamalar 16 aydır süren tsrail-FKÖ banş görüşmelerine vurulan en son darbe oldu. Israıilı insan haklan grubu B'Tselem anlaşmanın imzalandığı 13 Eylül 1993 tarihinden 1994 sonuna kadar lsraillilerin -çoğunluğu askerler tarafindan- 195 Filistinliyi öldürdüğünü açıkladılar. Grubun açıklamasına göre bu tarihler arasında 91 Israilli de Filistinlilerin saldınsına kurban gitti. 1994 yılı içerisinde gerçekleşen büyük 16 ayda 258 kurbansaldmlar şöyle sıralanıyor: 25 ŞUbat: Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein Batı Şeria'daki Hebron kentindeki bir camide dua eden Müslümanlann üzerine ateş açarak 29 kişiyi öldürdü. 6 NfSan: Kuzey Israil'deki Afula kentindeki bir otobüste meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Sorumluluğu Arap teröristler üstlendi. 13 Nlsaii: tsrail'in Hadera kentindeki otobüs patlamasında üzere kişi 6 öldü. Sorumluluğu Arap teröristler üstlendi. 14 EkllTt: Hamas tarafindan kaçınlan 19 yaşındaki Israil askeri Nachson Wainuuı'in kurtarma operasyonu sırasında Waxman, 3 Hamas militanı ve bir lsrail askeri öldü. 19 EkllTI: Hamas bombacısı Saüb Abde4-Rahim d-SouwıTel-Aviv'in ana caddelerinden Diznegoff caddesinde bindıği otobüste kendisı ile birlikte 22 kişiyi daha havaya uçurdu. * 2 KaSIITI: lslami Cihad yöneticisi Filistinli gazeteci Hani Abed arabası havaya uçurularak öldürüldü. lslami Cihad saldından Israil'i sorumlu tuttu. 11 K3SMI: lslami Cihad üyesi bir bisikletli Gazze şeridi yakınındaki bir askeri üs yakınlannda kendini ve üç lsrail askerini havaya uçurdu. 18 KaSim: Gazze Şeridi'nde cuma namazından sonra meydana gelen gösterilerde Filistin polisi Hamas'lı gösterilere ateş açarak 14 kişiyi öldürdü. 25 Arallk: Hamas sempatizanı bir Filistin polisi Kudüs'teki bir otobüs . durağında kendini havaya uçurdu. 13 kişi yaralandı. BtLECtK ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞt'NDEN 1993/281 Davacılar Erol Günsever, Nurvet Günsever ve Suzan Öz- demir (Günsever) vekilleri Av. Ertuğrul Şakar tarafindan da- vahlar Rukiye Demirpençe ve Yusuf Çim aleyhlerine mah- kememize açılan maddi ve manevi tazminat davasının yapı- lan açık yargılamısmda verilen ara karan gereğince; Davalılardan Rukiye Demirpençe'nin tüm aramalara rağ- men tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden mahke- memizin 1993/281 esas sayılı tazminat davasına ilişkin dava- mızın duruşması 02.02.1995 günü saat U.OO'e bırakılmış olup, davalı Rukiye Demirpençe'nin belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazrr bulunması, bulunmadığı takdirde da- valı gıyabında yapılıp bitirileceği, tebligat ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere ilan olunur. Basın: 2664 BAFRA 2. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1991/565 Davacı: Nihat Sesli, Bafra Vekili: Av. Seldüs Zengin, Bafra Davalılar: 1- Selim Köseoğlu, Bafra Vekili: Av. Fikret Deriş, Samsun. 2- Ramazan Altınışık, Yeşil- yayla Havuzlu Sok. No: 9 Bursa Dava: Tapu iptali. Taraflar arasındaki davanın yapılan yargılaması sonunda; Davalılardan Ramazan Altınışık'ın adresi tüm aramalara rağ- men tespit edilemediğinden, mahkememizden verilen 22.9.1992 tarih ve 1992/632 karar ve 1991/565 esas sayılı ilamı Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanlıgı'nın 6.12.1994 tarih ve 1994/2560 esas, 1994 11365 karar sayılı ilamı ile bozulmuş olduğundan: Yargıtay bozma ilammın adı geçen davalı Ramazan Altını- şık'a tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 2970 İLAN T.C. SARIYER1. ASLtYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1993/34 Davacılar Fatma Adile Yılmaz ve arkadaşlan vekili tara- findan davalılar Hazine ile Ibrahim kızı Şerife mirasçılan ve diğerleri aleyhine açılan tescil davasında; Ibrahim kızı Şerife mirasçılan Rumeli Kavak Çayır Sokak No: 6 Sanyer adresınde olduğu bildirilmiş ve Mustafa kızı Ümmügülsüm mirasçılannın da aynı adreste olduğu bildiril- miş olup ve Sahure mirasçılan Ayşe'nin kızı Eda'dan kocası Ethem Ağa'ya ondan da Sahure'ye intikal ettigi bildirilmiş olup bu adreslerden davalılar zabıtaca araştınlmış ancak bu- lunamadıklarından dava dilekçesi de adlanna ilanen tebliğ edilmıştir. Mahkememizce 22.9.1994 gün 1993/34 esas, 1994/455 karar sayılı ılamı ile davanın kabulüne karar veril- miş ve Sanyer Rumeli Kavak Mahallesi Çayırdere ve Köprü Sokak 118 pafta, 835 ada, 1 parsel sayılı 29.4.1994 örihli bi- lirkişi raporunda 11.870.00 m2 olarak belirtilen taşınmazın davalılar adına görülen 35573688/95552438 hisse kaydının tapusunun iptali ile iş bu paylann M.K.'nin 639. maddesi ve gereğince ve paylan oranında davacılar adına tapuya tashi- hen kayıt ve tesciline karar verilmiş ve bu karar davalı Hazi- ne tarafindan temyiz edihniştir. Temyiz dilekçesi yerine ilanen tebliğ olunur. Basın: 3331 BtLECtK ASLİYE HUKUK HÂKtMLtĞt'NDEN Davacı Emel Günsever vekili Av. Ertuğrul Şakar tarafin- dan davalılar Rukiye Demirpençe ve Yusuf Çim aleyhlerine açılan tazminat davasının yapılan açık duruşmasında verilen ara karan gereğince; Davalılardan Rukiye Demirpençe'nin tüm aramalara rağ- men tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden mahke- memizin 1993/130 esas sayılı tazminat davasına ilişkin dava- mızın duruşması 02.02.1995 günü saat 11.05'e bırakılmış olup, davalı Rukiye Demirpençe'nin belirtilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunması, bulunmadığı takdirde da- valı gıyabında yapılıp bitirileceği, tebligat ve dava dilekçesi tebliği yerine kaim olmak ûzere ilan olunur. Basın: 2675 SEKA AKDENİZ MÜESSESESt MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SİLÎFKE 1- Adana, Antalya. Kahramanmaraş, Mersin. Isparta, Kütah- ya, Eskişehir ve Konya Orman Bölge Müdürlüklerine bağlı muhtelif orman işletmelerinden müessesemiz ihtıyacı için 1995 yılı tahsisi olarak satın alacağımız kÂıtlık odunlann şartnamesi esaslan dahilinde Taşucu-Silifke'ye naklını teminen 22.02.1995 günü saat 11.00'e kadar kapalı teklıf alınacaktır. 2- Teklifler Müessesemiz Haberleşme ve Arşiv Şeıîiğrne yut- kanda belirtilen gün ve saate kadar tevdı edilmiş olacaktır. Pos- tada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. 3- Teklıf mektuplan 22.04.1995 tarihi akşamına kadar opsi- yonlu olacaktır. 4- Şartnameler Taşucu-Silifke'de Müessesemiz Hammaddde Tedarik Kısım Müdürlüğü'nden, Ankara Alım Satım Müdürlü- ğü'nden, Dalaman, Balıkesir, Çaycuma, Afyon, Kastamonu, Aksu ve Izmit Müessese Müdürlükleri'nden bedelsiz olarak te- mın edilebilır. 5- Müessesemiz Devlet thale Kanunu'na tabi olmayıp, ihale- yi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta, ihaleyi bölmekte veya dılediğine yapmakta sert>esttir. Basın: 3361 İLAN T.C. ERBAA ASLİYE HUKUK MAHKEMESt 1992/380 E. 1994/209 K. Yukanda numaralan yazıh dosyanm yapılan yargılaması "sonunda Erbaa Batı mahallesi, 121 ada, 16 nolu parsele, davaiılar Halim Temiz, Mahmut Temiz, Ahmet Yağcf nın yapmış ol- dûklan müdaha lelerinin menine tecavüze konu olan fınn, baraka, duvar, bina merdi ven ve saçaklığın kal'ine karar ve ilam harcı ile vekalet ücretinin davalılardan tahsiline ilişkin verilen karar, davalı Ahmet Yağcı vekili tarafindan temyiz edilmekle, tüm aramalara rağmen bulunamayan ve karar tebliğ edilemeyen Halim Temiz mirasçılan 1955 do- ğumlu Halim kızı Asiye Temiz 1969 doğumlu Halim kızı Miyase Temiz, 1967 doğumlu Halim oğlu Hasan Temiz, 1967 doğumlu Halim oğlu Hüseyin Temiz'e karar ve tem- yiz dilekçesi tebliğ edilemediğinden tebligat kanununun 28'nci maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verildiğin- den, ilanden itibaren 10 gün sonra bu şahıslara karann ve temyiz dilekçesinin tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 10.1. 1995 Basın: 2805 İLAN T.C. EDREMİTİCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN tLANEN TEBLİGAT DosyaNo: 1994/531 Borçlu: Ethem Ovacık, Atatürk Mahallesi Marmara Cad. No: 30 Balıkesir Alacaklı Lavi Tekstil Ürünleri San. Tc. Ltd. Şti. vekili avu- kat Re cep Köken'e (250.000.000) lıra alacağm tahsili için aleyhinizftyapılan icra takibinde adresinize gönderilen (152) örnek no.lu ödeme emri tebliğ olunamamış ve zabıta tahkikatı neticesinde yeni adresiniz tes bit edilemediğinden ödeme em- rinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Yukanda yazıh borcunuzu masraflan ile birlikte iş bu ilanın neşir tarihinden itibaren kanunı (30) günlük süreye 15 gün ila- vesiyle (45) gün zarfmda ödemeniz, takıbın dayanağı borca karşı bir itirazınız varsa, neşir tarihinden itibaren (7) gün süre- ye 15 gün ilavesiyle (22) gün içinde yazıh veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz, borcun bir kısmına itirazınız varsa o kısmın cihet ve miktannı açıkça göster mediğiniz takdirde itiraz etmemiş sayılacağınız, senet altındaki imza yı inkâr edi- yorsanız aynca ve açıkça bildirmeniz, aksi takdirde senet teki imzayı kabul etmiş sayılacağınız, süresi içinde itiraz edilmez ve borç ödenmezse, alaçaklının gayrimenkulünuzün satışını is- teyebile ceği ilanen tebliğ olunur. 11.1.1995 Basın: 3052 nin üstlenmesinden sonra, Jsrail polisi önceki gece Batı Şeria ve Gazze'de aşın dincilerin peşine düştü. Güvenlik güçleri gece boyun- ca yaptıklan operasyonlarda, Fi- listinli radikal dincilerin kurdu- ğu sosyal ve dinsel derneklere baskmlar düzenlediler. Bu çer- çevede Batı Şeria'da Halil kasa- bası ve civar köylerde 20, Cenin ve civannda 15, Doğu Kudüs'te 10, Nablus'ta 7, El Bireh'te de 4 Filistinli tutuklandı. lsrail polisi aynca Halil ve Ce- nin'de Hamas'a yakınlığı ile bi- linen Jslam Dinadamlan Derne- ği'nikapattı. Filistinli kaynaklar, tsrail po- lisinin Gazze şeridinde de ope- rasyonlara giriştiklerini ve yüz- lerce kişiyi lslami Cihad üyesi olduklan iddiasıyla tutukladığı- nı ifade ettiler. İsrail-Filistin Ozerklik . Anlaşması fsrail Başbakanı Izak Rabinile Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat 13 Eylül 1993'te Washington'da bir araya gelerek Gazze Şeridi ve Eriha'da Filistinlilere özerklik tanıyan anlaşmayı ımzaladılar. İki liderin tarihi bir el sıkışmayla onayladıklan anlaşmanın maddeleri şunlardı: # Batı Şeria ve Gazze'yi 5 yıl süreyle yönetecek olan 'Geçfci Konsey' on ay içinde seçiîecek. # lsrail ve Filistinliler 5 yıl süreyle sürekli bir çözüm konusunda görüşmeler yapacak. # tkı taraf anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Israil askerlennin Gazze Şeridi ve Eriha'dan çekilmeleri konusunda görüşmeler başlatacak. # Beş yıl sonra sürekli çözüm anlaşması yürürlüğe girecek. se Kenned aıfesı JosephPatnck Kennedy 1888-1969 Rose EJİzabeth Frtzgerald Savaş uçaöı pilotu. II. Dûnya Savaşı sırasındalngıltere üzerinde görev uçuşundaykan dldû. JosephP.Jr.fJbej 1915-1944 196rdeABDbaştenoHu.22Kasm 19631e Teteas'dabtrsu&astekurtoan&tL 1994 yritnte ölen Jacqueüne Borierte entyd Çtfbn ıh çocuHen oUu. Jobn E(Jack) 1917-1963 2hmset özûrtû olduğu ıçin çocukhjğundan bu vana bahıv altında Rosemary 1918 ıf Dunya Savaşfnda Olen Hartington Mahusı yle eviiyöi. KenOtsı de 1948 yılında bir uçak kazasmöa CMü Kathteen 1920 -1948 Banş Gönüllûlen eskı başkanı ve 7976da ABD başkanlığına aday olan Robert Shnver ile evtf. 5 çocuklan var. 19841e ölen aktör Peter LawfordTa evlendı ve boşandı 4 çocuklan var. Başsavcıltğtntn yantsıra başkanlığa da aday oldu. 1968 ytlmda bir suikast sonucu öklütüldü. 10 çocuğu oldu. ABD Irtanda büyOkelçisi. 19S6'da Stephen Edward Smıth'le evtendi. Dört çocuklan oldu 1962'den bu yana Massachusetts senatöriüğû yapıyor. Vırgna Bennet'ie | evlenip bofanan Senatör Kennedy, 1992'dl Victona Reggıe ile evtendi. 3 çocuğu var EdwardM.(7ed) 1932 Rose Kennedy toprağa verildi M A S S A C H U S E T T S (Ajanslar) - Pazar günü 104 ya- şında zatürreeden ölen eski ABD Başkanı John Ken- nedy'nın annesi Rose Kennedy, dün Massachusetts'de toprağa verildi. Dini törenden sonra toprağa verilen Rose Kennedy, aile me- zarlığında eşi Joseph Ken- nedy'nin yanına gömüldü. Rose Kennedy için yapılan cenaze törenine, ABD Başkan Yardımcısı Al Gore'un eşi q per Gore, Eğitim Bakanı Rk- taard Riky ve Beyaz Saray eski personel şefı Mack McCarty- katıldı. Rose Kennedy 1984 yılında geçirdiği bir felç sonucu teker- lekli sandalyeye mahkûm ol- muştu. Rose Kennedy, 9 cocuk ve 30 torun sahibi oldu. Ne var ki ya- şamı trajik olaylarla geçti. Ço- cuklanndan 4'ü öldü. Rusya'dan açıklama: PKK, yasal değil >IOSKO\A(AA)-Rusya lçişleri Bakanlıgı, bölücü terör örgütü- nün Rusya'da yasal sayıldığı yolundaki iddialanreddederek,ülke topraklannda hıç bir terörist faaliyete izin verilmeyeceğini açıkia- dı. tçişlen Bakanı Nahit Menteşe. "PKKterörizminin Rusy-a'dayu- valanmasının önlenmesi konusunda çok büyük bir teminat \erdiler. Gerekli tedbiri hemen alacaklannı, terörizmin Moskova kanalından Türki\e'\i rahatsız etmesinefirsattanımayacaklaruıı ifade ettiler" dedi. Rusva ile Türkiye arasında imzalanan protokolde. terörist ör- gütlerin bannmasına karşı. karşılıklı olarak etkin tedbirleralmacak. lçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin Moskova'daki temaslan sıra- sında Bakanlık tarafindan yapılan resmi yazıh açıklamada, "PKK adlı ögütün Rusya'da yasal sa>ıldığı ve engellenmediği" şeklindeki yaklaşımın kesinlikle reddedildğı vurgulanarak. bu rür haberlerin "ha>TCtle karşılandığı" beürtfldL Güvenlik protokolû . Rusya lçişleri Bakanı Viktor Yerin ile lçişleri Bakanı Nahit Men- teşe dün görüşmeler sonucunda bir de protokol imzaladılar. İki ba- kanın imzasını taşıyan protokol metninde, Rusya'nın bölücü terör örgütüne karşı verdiği garanti de yer aldı. Protokolün bu konudaki bölümünde, "tki tarafa yönelen her rürlii terörist faauyetin enget- lenmesi, Rusja Federasjonu ve Türkiye Cumhuriyeti topraklarm- da terörist teşkilatlann bannmasına karşı etkili tedbirler alınması, karşılıklı olarak bu konuda etkin bilgi değişimi yapılması karariaş- rjnlnnştır" denildi. Öte yandan Rusya lçişleri Bakanı Viktor Yerin lçişleri Bakanı Moskova'dan aynlmasmdan sonra yaptığı açıklamada, terörizmin Türkiye'yı Moskova kanalından rahatsız etmesine kesinlikle firsat vermeyeceği konusunda güvence verdiğini teyid etti. Iskeçe Miiftüsü cezaevine girdi LARİSA (AA) -Iskeçe'de Türk Cemaatin Müftü olarak seçtiği Mehmet Emin Aga, dün Larisa tstinaf Mahkemesi'nde "kendisine mütfii sıfatJ verdiği kklasıyla" 10 ay hapse mahkûm edilerek cezaevine kondu. Mehmet Emin Aga, 1993 yı- lında yayınladığı birbayram me- sajında. "Yunan adalerine haka- retettiği ve kendisine müftü sıfa- ü verdiği'" ıddası>la, Iskeçe Bi- dayet Mahkemesi tarafindan 21 ay hapis cezasına çaptınlmış ve bu karara itiraz etmişti. Larisa tstinaf Mahkemesi'nde dün gö- rülen davada, Aga, "Yunan ada- letine hakaret" suçundan beraat ederken, "kendisine müftü sıfatı vermek'' suçundan, paraya çev- rilebilmek kaydıyla 10 ay hapis cezasına çaptınldı. Karann açıklanmasından son- ra mahkeme masraflan ile bir- likte yaklaşık 100 milyon lırayı bulan meblağı ödeyecek durum- da olmadığını belirtti. Mehmet Emin Aga, fstinaf Mahkemesi tarafindan Larisa Kapalı CezaevTne gönderildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog