Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

24 0CAK1995SALJ CUMHURİYET SAYFA HABERLER DYP Kınkkale Milletvekili Avundukluoğlu'ndan Mumcu suikastı için hükümete ağır suçlama: Gayri ciddi soruşturma, delîfleri kararth GÜNEŞGÜRSON ANKARA - TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetleri Araş- tınna Komisyonu Başkanı ve DYP Kınkkale Milletvekıli Sa- dık Avundukluoğlu, Uğur Mumcu şuikastına ilişkin soruş- tunnayı yürüten makamlan, gö- rev ve yetkilerinin gereğini tam olarak yerine getirmeye çağırdı. Avundukluoğlu, "Hazırhk so- ruşturması yapanların. gayri ciddi bir şekilde ve geiişigüzel so- nışturma yapmaları neticesin- de, teröristlerin fazla bir gayret göstermesine gerek kalmadan. delillerin hepsi karartıldı. Soruş- tunnalar bövle olduğu siirece, cinayetler faili meçhul kalmava mahkûmdur" dedi. "Demokra- siye ve hukuka inanan kişüerin emniyet ve adalct mekanizmala- nnda bulunması ve yetkilerini sonuna kadar kullanmalan du- rumunda". faili meçhul cinayet kalmayacağını vurgulayan Avundukluoğlu, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcı- sı Nusret Demiral'ın, Meclis'e bilgi aktanlmasını önleyerek. yetkilerini kötüye kullandığmı savundu. Faili meçhul cinayetle- ri araştırmak üzere başkanlığın- da kurulan komisyonun raporu- nu tamamlama aşamasına geti- ren Avundukluooğlu, Cumhuri- yet'in sorulanna, şu yanıtlan verdi: - Gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun öldürülmesinden bugüne kadargeçen 2 yıllık süre içinde, komis- yonunuzun saptadığı en önemli bulgu nedir? Hazırlık soruşturması yapanlann, gayn cid- di bir şekilde ve geiişigüzel soruşturma yap- malan neticesinde, teröristler fazla bir gayret göstermeden, delillerin hepsi karartıldı. Poli- sin bu derece delil toplamada yetersız kaldığı, kendisine intikal eden ihbarlan yeterince de- ğerlendıremedigı, kendisine intikal eden bil- gileri, diğerillerdekiyetkilimakamlarazama- nında bildiremediği bu ve benzeri soruşrur- malarda, teröristlerin pek fazla gayret göster- mesine gerek kalmadan, işlenen olaylar faili meçhul kalmaya mahkûmdur. * Araşürmaİannızı yürütürken dikkatinizi çeken herhangi bir olay yada gbişim oldu mu? Hukukun kurallan içinde olaya yaklaştık. Meclis tç Tüzüğü'nün 102. ve 103. maddele- rinde Meclis, kendini bağlamış. Denetim yap- TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonundan yeni saptamalar: Poliste koordinasyon yokANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bombalı suikast sonucu 2 yıl önce yaşamını yitiren gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun katilleri hâlâ bulunamazken cina- yet soruşturmasını yürüten emniyet birimlerinin ara- sında "koordinasyonsuzluk*' olduğuna iiişkin belge- lere yenileri ekleniyor. TBMM Faili Meçhul Ctnayetleri Araştırma Komis- yonu, Mumcu şuikastına kanştıkian ileri sürülen ba- zı îslami Hareket Örgütü ftHÖ) üyelerinin ifadeleri konusunda. Ankara ve Istanbul Emniyet müdürlükle- ri arasında. -bilgi akışıacısından kopukhıkolduğunu" ortaya çıkardı. Bu belgeler, emniyetin soruşturmayı "ssvsaklamasının" göstergesı olarak nitelendirildı. Mumcu'nun öldürülrnesinden birkaç gün önce ts- tanbul'da başlatılan İHÖ operasyonunda ele geçen ve yakalama rutanaklannda "tahrifat'" yapılan örgüüln H- der kadrosundan MehmetZeki Yıkfanm ile Ayhan Us- ta'nın Ankara emniyetince hazırlanan "yer gösterme tutanaklannda". Mehmet Zeki Deniz adlı örgüt üye- sine çalintı oto teslim ettikleri belirtildi. Yıldınm ve Usta'nın yer gösterme tutanağında verdikleri bilgiye göre ktanbul'da çaldıklan 3 adet Tempra ve 1 adet Re- nault Concorde marka otomobil, Ankara'da satması için Zeki Denif e teslim edildi. Ancak, Jstanbul poli- sinin, daha sonra yakalanan Deniz'e. "Ankara'da tes- Bm akuğı otomobiDeri ne yapbğına dair" hiçbır soru sormaması dikkat çekti. Poiis gecikti, kurye kayıp Bu arada, "Hizbollah örgûtû kuryesj" olduğu ileri sürülen ve İHÖ üyesi Adnan Günaydm'ın akrabası ol- duğu belirlenen MehmetTeyfikGünaydın adlı kişi de Mumcu suikastından bir ay sonra. hakkındaki ihbara karşm, polisin 4 gün gecikmeli olarak harekete geç- mesi nedeniyle yakalanamadı. TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Ârastırma Komisyonu'ncabelgelenen ko- ordinasyonsuzluk. polisin soruşturmayı "ne manbk- la yürüttüğünün gostergesi" oldu. İHÖ soruşturması sürecinde, komisyon tarafından belgeienen koordinasyonsuzluk. şöyle gelişti: 17 Şubat 1993 günü saat 21.50 sıralannda. Emni- yet Müdürlüğü'nün 155 numaralı telefonunu arayan ve kimliğini açıklamayan bir kişi: Batmanlı Mehmet Teyfık Gunaydın adlı kişinın Ankara Devlet Demir Yollan (DDY) Misafirbanesi'nde kaldığım, bu kişi- nin ttizbullah örgütü kuryesi olduğunu ihbar etti. Te- rörle Mücadele Şubesi Nöbetçi Amirliği tarafından, aynı gün "Telefon İhbarTutanağT tutuldu. Ancak, Te- rörle Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler. telefonla ya- pılan ihbardan 4 gün sonra, 21 Şubat 1993 günü, DDY Misafirhanesi'ne giderek arama yaptılar. 21 şubatta yapılan kontrolden sonra düzenlenen arama tutanağm- da. Günaydın'ın misafirhanede kaimadıgı belirlendi. Tutanakta, şöyle denildı: "17 Şubat Î993 günü saat 21.50 sıralarmda Emni- yet Müdürtüğü 155 numaralı tetefonu arayan krmliği- ni açıklamayan bir şahıs; Batmanlı Mehmet Teyfik Günaydın isimli krşinin, Ankara DDY Misafirhane- sfnde kaldığını, bu kişinin HizbuIIah Örgütü kuryesi otduğunu ihbarda buiunması üzerine, bahse konu ye- regidiklL llgili yerin müdürü ile irtibata geçilerek misafir- hanede kalan kişüerin isim listesi istendL Elimiz- de bulunan şüpheli isimleıie karşılaşttnünası ya- pıldı. thbar edilen şahsın isminin listede mevcut ol- madığı görüldü. thbar edilen şahsın ismini yazdırmadan odalar- da kalabilecegi ıhtimali düşünülerek yine misafir- hane müdüründen izin alınarak misafirhane re- sepsiyonunda görevli şahsın da refakatı ile tüm odaların kapısı tek tek çalınarak kimlik kontrolü yapdmıştır. Kontrol neticesi ihbar edilen şahsın DDY misafirhanesinde kaimadıgı anlaşılmıştır. (21 Şubat 1993)" Orgfltflyesiakraba gözahmda Öte yandan, ihbardan 8 gün, aramadan da 4 gün son- ra, 25 Ocak 1993 tarihinde, İHÖ üyesi Adnan Günay- dın. lstanbul'da yakatanarak gözaltınaalındı. Kodadı Hasip olan ve halen tutuklu bulunan Adnan Günay- dın'ın fezlekeli olay tutanağında, "Orgüt üyesi olmak, örgüt adma hırsızlıkyapmak" suçlannı işlediği yer al- dı. Batman ili Merkez Bahçelievler Mahallesi nü- fusuna kayitlı olan Günaydın hakkındaki tutanakta, şu bilgiler yer aldı: "Batman ill Bahçelievler Mahallesi 1620Sokak, 19/2 sayüj yerde oturur. İstanbul Üsküdar Emniyet Mahallesi Asdziye Sokak \o:ll/4 adresinde ikamet eder, okur-yazar. bekâr, sabıkasız olduğunu söyler. Mahmut Hamdi oğiu -1974 dogumlu." maktan ahkoymuş. Araştırma komisyonunun yetkilerinin, bir yerde çok özel sınırlamalar hariç, sınırsız olması gerekir. Kanunlarla yet- kili kılınan kişiler Meclis'e karşı bilgileri açık- ça vermesi gerekirken onlar, kanundan doğan yetkileri ilen sürerek, belge ve bilgi vermek- te ketum davranıyorlar. Oysa Meclis, milletin Meclisi. Ben de Meclis adma, devletin göre- vini yapıyorum. IComisyon olarak, aktif yet- kileri sonuna kadar kullandım Ihtiyaç oldu- gundan ve anayasal sınırlar tam olarak çizil- mediğinden devletin diğer kurumlan, komis- yonun girişımlerini. yetkilerine müdahale ola- rak algıladılar. Ankara Devlet Güvenlik Mah- kemesi (DGM) Başsavcısı Nusret Demiral, bilgi akışını engelledi. Sürtüsme olmasın di- ye, üstüne gıtmedik. Yoksa iki kurum arasın- da şahsiyet zedelenmesine sebep verilirdi. -Tutanaktahrifan konusunun üzerine gjdil- dimi? Ankara DGM Savcısı L'lkü Coşkun. tutanak tahnfatının. uykusuzluktan kaynaklandıgını belirterek, polis memurlannı koruma çabası içine girdi. Polis, koruma altına alınmaya ih- tiyaç duymayacak şekilde birçalışma yapmış. llk defa îslami Hareket Örgütü faillerini yaka- lamış. Bu, olsa olsa ancak takdir edilir. Ayn- ca, polisi koruma altına alma ç^lışması yan- lıştır. O zaman böyle bir çalışma içine giren kişi üzerinde durmak gerekir. "Polisi koruyo- rum" düşüncesiyle birtakım kuskular içinde çalışrnaktadır. Ülkü Coşkun'a, islami Hare- ket Örgütü sanıklannın tutanak tahrifatı tah- kikatının yaptınlması yanlıştır. Yanlış, bir se- ne sonra komisyon tarafından ortaya çıkanla- cak ise tahkikatı yürüten zincirin halkalann- dan birine yaptınlması yanlıştır. Birbaska eki- be yaptınlmalıydı. Aynca, 20 Ocak 1993 tari- hinde Istanbul'da başlayan operasyonun, ayın 23'ündebaşladığı belirtilmiştir. Bununbelge- si de raporda yer alacak. 'Demiral, yetkKİni kötüye kuHandı' - Çahşmalanıuz süresince başka engeüeme- lerle karşılaştnuz mı? Bu engeller, hangi birim- lerden geldi? DGM Başsavcısı Nusret Demiral, "Komis- yona bilgi vermeyin" diye Emniyet Müdürlü- ğü'ne yazı yazarak, yetkisini kötüye kullan- maktadu. Yetkiyi kötüye kullanan bir kişiyi, komisyonaçağırmakdahi istemedik. Diyarba- kır ve tstanbul cumhuriyet savcılan ve DGM başsavcılan Ankara'ya geldi. Komisyona ge- rekli bilgileri verdiler. Ankara DGM. komis- yonu hedef alan yazılar yazınca, iki kurum arasında çekişme olduğu intibaını ortaya çıka- racak hareketten kaçınmak için, bugüne kadar herhangi bir hareket içine gir- medik. Yardım, devletini, mille- tini seven ve bunu görev bileri in- sanlann ilk önce yapması gerek- li olan bir harekettir. DiğeT faili meçhul cinayetler konusundaki dosyalan da bize göndermeye- rek yanlış yapmışlardır. Yüksek Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu'ndan 5 hâkim is- tedik. Hiçbir hukuki değeri ol- mayan bir yorumla bu talebi red- dettiler. 5 uzman verselerdi. da- ha çabuk konuya girme. daha değişik bilgileri elde etme olana- ğı olurdu. Ne şekilde seçildikleri ortada. Yargının bağımsızhğı 1980 ihti- lalinden sonra çiğnenmiştir. lCo- misyonun istediği hâkımlerin yeterli bilgiye sahip olmadığını ileri sürdüler. "tsimleri biz belir- leyecegiz'' dediler. Onlann 'ye- tersiz' olarak nitelendirdikleri kişiler hâkim olarak halen görev yapıyorlar. îtiraz etmem üzeri- ne. beni TBMM Başkam'na şi- kâyet ettiler. - Neden böylebir tavıriçine gi- rildi? Bunun yorumu gayet açık. Yo- rumu, kamuoyuna bırakmak ge- rekir. Raporumuzda, bunu so- mut olarak belirteceğız. Yetki çatışması olduğu değerlendir- mesini yapamayız. Çünkü bir savcının, yetkiyi kendisine ve- ren makamlarla sürtüşmeye gir- mesi halini, abesle iştıgal olarak değerlendiririm. Raporda yer alacak önerilere, kamuoyunun sahip çıkmasını beklıyoruz. - Araştırmalannız sırasında karşılaşöğınız güçlükler, yetkilerin sınırlı ounasıyla bağjanb- Umı? Araştırma komisyonunun görev ve yetkile- rinin sınırlı olmasından kaynaklı. lfade alma- dan başlıyor. Yaptınm gücü yok. Soruşturma ve araştırma diye 2 ayn komisyondan ziyade, tek ve tam yetkili komisyon olmalı. Adalet mekanizmasıyla yargıyla birlikte çalışma yet- ki ve görevine sahip bir komisyon olmalı. - Faili meçhulcinayetterin aydınlatüması ko- nusunda umutlu musunuz? Bazı tıkanıklıklann giderilmesi suretiyle fa- ili meçhul cinayet kalmaz. Demokrasiye ve hukuka inanan kişilerin, emniyet ve adalet me- kanizmalannda bulunması, en önemli olay. Başka ülkeler de bu tıkanıklığı yaşıyor. Yetki- leri sonuna kadar kullanıyor. İHD Cenel Baskanı Akın Birdal: Faili meçhuller sistematik oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İHD Genel Başkanı Akın Birdal, gazetemiz yazan Uğur • Mumcn'nun öldürülüşünün üzerinden iki yıl geçmesine karşm faillennın bulunmayjşının, ststematikleşentt faBi meçhul" cinayetleri özendirdiğini söyledi. İHD Genel Başkanı Birdal, dün yaptığı yazıh açıkJamada, Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin kaynağı ve sorumlulannm herkesçe bilindiğini, bu odaklann üzerine gidilmeyişinin faili meçhulleri sıradan insan haklan ihlaline dönüştürdüğünü bildirdi. 1989-91 yıllan arasında 42 olan faili meçhul cinayetlerin, 1992 yilmda 362,1993 yılında 510.1994 yılında 292 olarak geTçekleştiğini, bu rakamlann cinayetlerin artık sistematikleştiğini gösterdiğini kaydeden Birdal, şu görüşlere yer verdi: -Faili meçhul cinayetierin acıga çıkanlmasmın birind derecede sorumlusu TBMM, Udncisi de basın ve stvtl topium kurumlandır. Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün ikinci yümda, toplumca faili meçhul * cinayetlerin sona ermesi ve sorumlulannm acığa çıkanlması yolunda kararühğunız ve bu bir adım otmahdır." VATANDAŞL.4R 60İLDE VALtLtKLERE BAŞVURACAK 'Cinayetler artık sona ermeli' Yurt Haberleri Servisi - Yazanmızın katledilişinin 2. yıldönümü olan bugün, yaklaşık 60 ilde demokratik kıtle örgütleri temsilcileri ve vatandaşlar bir dilekçe ile valilıklere başvurarak Uğur Mumcu'nun katillerinin bulunmasını isteyecek. tki ay gibi bir sürede Türkiye'nin her kö- şesinden, Avrupa'dan, Amerika'dan Avust- ralya'ya kadardünyanın heryanından faks- larla, posta yoluyla yüz binlerce insan im; zalanyla, "Uğur Mumcu cinayetinin katil- lerinin hemen şündi bulunması ve tüm faili meçhul cinayetlerin son buhnası, Türkiye'de demokratik laik \t gelişmeye açık bir ortam yaratılnıasr ısteklennı dile getirdiler. Uğur Mumcu'nun öldürülüşünün ikinci yılı olan bugün, Türkiye'nin hemen tüm il- lerinde insanlar birlikte hareket ederek bir milyon imzalı dilekçelerini yetkililere vere- rek. Uğur Mumcu, Muammer Aksov. Bah- riye Üçok, Turan Dursun. Bedrettin Cömert, Musa Anter ile son olarak Onat Kutlar ve Yasemin Cebenoyan cınayetlen gibi tüm fa- ili meçhul cinayetlerin derhal aydınlatılma- sı ve bu türden cinayetlerin kesinlikle son bulmasını istediklerini duyurmaya çalışa- caklar. " Biz aşağıda imzalan bulunan bir milyon kişi, Uğur Mumcu'nun katillerinin derhal bulunmasını istiyoruz" başlıklı dılekçede özetle şu görüşlere yer verildi: "Ülkemizin bu cinayetlerle kan gölüne çevrümesini istemeyen tüm vönetkilerin, tüm partilerin v e ülkemizde örgütlü durum- da ne kadar dernek, sendika. meslek kuru- luşu varsa tiimü. birinci dereceden sorum- lu ağızlardan hemen şimdi şunu duymak is- tivoruz: Bu cinayetlere bizler de sizler ka- dar karşıyız. Ölenler kim ve hangi düşünceden olur- sa olsun, hepsi bu ülkenin vatandaşıdır. Bugünden itibaren bu cinayetlere son ve- receğimize ve de faili meçhul cinayetlerin tamamının faillerini en kısa sürede or- taya çıkaracağımıza söz veriyoruz." Ülkü Coşkun'dan soru: Mumcu'nun telefonlan dinleniyor mu? •Mumcu suikastını soruşturan savcı Ülkü Coşkun,"Mumcu'ya gelen tehdit telefonlannın tespit edilip, bildirilmesini" istedi. Coşkun böylece, Mumcu'nun telefonlannın "adli makamlardan izin alınmadan" ve "gayri resmi olarak" dinlendiğini kabul etmiş oldu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Uğur Mumcu şuikastına ilişkin ilk soruşturmayı yürütmekle görevlendirilen Eski Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) savcısı Ülkü Coşkun'un, Milli tstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, Mumcu'nun ev telefonlannın dinlenip dinlenmediğini sorarak. "Mumcu'ya gelen tehdit telefonlannın tespit edilip, biklirilmesi T 'ni istediği belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, Coşkun'a, telefon dinleme işleminin "adB mercOerden izin alınmak şartrvla" yapılabıleceği yanıtını verdi. Coşkun'un bu girişimiyle, Mumcu'nun telefonlannın "adli makamlardan izin alınmadan, gayriresmi olarak" dinlenebileceğini kabul etmiş olduğu belirtildi. Ankara 2 No'lu DGM Yedek Hâkimliği'ne atanan Ülkü Coşkun'un, savcılık göreviyle soruşturmayı yürüttüğü dönemde, Mumcu suikastından 1 ay sonra MtT Müsteşarlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderdiği resmı yazıda. "Telefonlar dinleniyorsa, Uğur Mumcu'va gelen tehdit telefonlannın tespiti ve bUdirilmesi" istendi. O tarihte Emniyet Genel Müdürü olarak görev yapan Yılmaz Ergun, Coşkun'a verdiğı yanıtta, "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, telefonlan dinlemeye almak gibi bir icrai çalışma vapmadıgını" belirtti. Ergun, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzce telefonlan dinlemeye almak gibi icrai bir çalışma yapılmamaktadır. Bu tür çalışmalar. adli mercilerden izin alınmak şarhyla, il emniyet müdürlükleri bünvesinde yapılmaktadır. Uğiır Mumcu'nun evinde kurulu bulunan telefonlann Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağh birimlerden hiçbirisi tarafından, herhangi bir şekilde dinlemeye alınnıadığı tespit edilmiştir" yanıtını verdi. MİT Müsteşar Yardımcısı Emre Taner de, Mumcu'nun telefonlannın MİT Müsteşarlığfnca dinlenmediğini belirterek, "Bu itibarla. adı geçene gelen tehdit telefonlan hakkında herhangi bir bilgimiz mevcut değUdir" dedı. Uğur Mumcunun katillerinin yakalanabilmesi için imza verenler yum: 12: Oluşum Inş. Ltd. Ş.\ 20; Oda Ya- yınları: 20; Atlas Zımpara: 16 / Ankara Matbaa. Koop.: 20 / İstanbul Çoban Yoğur- du: 12; EtaşEnerji ve Telekom: 108 / Anka- ra Simko Yazılım: 9; Gülen Mefntşat: 20 / tstanbul Yenigün Tekstil: 14 / Adana İleri Elektrik: 14 / İstanbul Türk Philips: 18 / Maltepe Emlak Bankası: 120 / Bursa Sidas Sınai Don.: 60 / İstanbul Dofjpn Mali Müş.: 15; Ultra A.Ş.: 8; Siemens: 20; Gen Ltd. Şti.: 8; Özaltın A Ş.: 18; Form Mimarlık 8 /Zon- guldak TTK: 20 / Kastamonu Çatalzeyün M. Gaz: 89 / tstanbul Tempo Tencüme: 20; Mobil Satınalma: 5; Sunset Trekking: 14; GarantiBankası: 12; Anteks tth. lhr: 19; Be- yoğlu SHP tlçe Başk.: 33; B.Ü. Eğitim Fak.: 30; Türkerler Otomotiv: 21; Aksu TıcareV. 20 / Bursa Tamek Gtda: 20 ' tstanbul Mar- mara Tıp Merk.: 40 / Ankara TEB: 20 / İs- tanbul Eczacıbaşı AŞ: 20; Sun-Ermetal Sa- navi: 20 / Burdur Yeşilova: 388 / tzmir Ege Yı'ldız: 20 / İstanbul İFA Ltd.: 20; CMontaj ve Amb.: 11 {; Sanat Reklam Aj.: 13; Eypen PVC Pencere: 21; Mayepa Oto: 20; Özel Acıbadem Hastanesi: 20 / İzmir Çağ Yayın Dağıtım: 90' Ankara B. Ü. SBF: 2; BMHol- ding: 5 / tstanbul Ouiksilver Polimar: 17; Akan Mühendislik: 20; Sadık Erbay Inşaat: 17; Bakırköy/SSK Doğumevi: 16 Bursa To- faş Bakım Müd.: 20 / Ank. ODTÜ tşletme Bölümü: 60; Telesis: 40 / tzmir Ege Üniver- sitesi Tıp. Fak.: 325 / tstanbul Akpa Tekstil: \6%;DtSK-Lastiktş: 20/ Almanya Bremen: 4 / Kayseri Erciyes Üniversitesi: 47 / Sivas 5. Er Eğt. Tümeni: 38 / tstanbul ÎTÛ: 20 / Almanya: 20 / İzmit Teknas AŞ: 20 / tstan- bul GTS tnşaat Doğ. Gaz: 10/ Ankara Ef- sane Çiçekçilik: 15; Elan Otel: 13 / tstan- bul Bukay Tıcaret: 19; EGD Dış Tıc. Ltd.: 8; Et/tin Mühendislik: 9; Tahtakale GSMSant.: 23: Gesendet Von: 10; BankEkspres: 36 /Ri- ze Çaykur Salarha Çay Fab.: 17 Muğla Ye- nisu Mimarlık. 20 / Ankara Gürün Alhm Müh.: 20 / Adıyaman Foto Varlık. 5 / tstan- bul Çahrlar Et Pazarları: 20; May Çanta: 20; Bercan Tur. 10 / Ankara llhan Kitabe- vi: 23 / tzmir Schneider Elektrik. 40 ' ts- tanbul tktisat Bankası: 8 / Ankara Üçok Inş. San. Tur. Tıc.: 60 / tzmir Petek Ltd. Şti.: 17 ' tzmit Brisa: 11 Tekirdağ: 40 / Balıke- sir Erdek. 20 / tzmir Yemak Torna Atölye- si: 12 / İstanbul Hat Grafık Ltd. Şti.: 20 / Muğla Asar Inş. Ltd. Şti.: 2 I tstanbul Tür- kiyeAile Pl. tst. Şb.: 2; Anadolu Kargo: 9; Benetton: 4; Canbolat Dış Tıc. : 28; Merit Antique: 7; Tayatro Yapım Yayın: 20; Tepsaş AŞ.-.ttl Malarya Güvenç Oto Elektrik.20 I istanbul: 277 / Muğla Can Mühendislik. 5 / Antalya Cemtaş Clean Con. : 14 / An- . kara: 53; Erkal Mimarlık 5; Mey Tekstil: 42; Duvguinş. Ltd. Ş.: 20;KutlutaşMakinaAŞ.: 20 / İzmir Egekim Ltd.: 5 / tstanbul Alfap- refabrik. 53 / Ankara Metro Inc: 15 / De- nizli-Acıpayam Özkan Tıc: 80 / İstanbul Genel lş Sendikası: 40; Karagöz Priv.: 4; Tepretoğulları Aş.: 36; Akbank T.A.Ş.: 1; Ajans Grey: 20; Coats Türkiye: 20: İzmir Maki Reklam: 18; Basisen Sendikası Gen. Merk: 42 / AHağa Petrol tş Sendikası: 148 / Bursa Eğitim Fakültesi: 20 / İstanbul Bo- rova Holding: 3; Meriç Tekstil: 20; Ulus- Zerbank: 20 / Zonguldak Koçkan Inşaat: 20 / Eskişehir Bozüyük EKS: 29 / Ankara Gülenç Ticaret. 11; Azimdağ Plastik San. Tıc: 50 / tstanbul Ayhan Muhasebe: 20 / Artvin Ziraat Bankası: 8 / tstanbul Yöne- tim AŞ.-.IS/ Çoriu Algida: 65 / Alanya De- mirtaş Belediyesi: 1; Enerji Tekniği: 18 / tst- Şenesenevler /; Bankası: 18 / Ankara Çağ- rı Mimarlık 27 / Bolu: 20 / Antalya Dede- man : 15 / Avustralya: 40 / İstanbuİ: 1994; VarolSürücü Kursu: 20 / tzmir Empeks Ltd.: 40 / İstanbul Orka Tekstil: 20; tntemak Elektrik. 20; ifElectronic: 40 / Sarıyer DSP tlçe Örg.: 55 / Muğla: 40 / Ankara Tıt Ltd. Şti.: 20 / tstanbul Tezman Holding: 18; Erk- san Holding: 60/ Mersin ArtemMühendis- lik 16; Aksavas: 20 / tzmir OKNLtd. Şti.: 10; Ceren Kırtasiye: 96 / İstanbul Gölge Panjur: 91 Antalya: 31/ Çaycuma Arçelik 20 / tstanbul Koleksiyon Mobilya: 20: An- kara BIAA: 3 / İstanbul Artı Mimarlık Müh.: 12; Esenler - CHP: 20; Orpa: 40; Abateks: 2; Fatih - SHP: 40 / Eskişehir TurmedMad. Lt.: 13 / İstanbul Lojistik & Ar-Ge: 2; Şişe Cam: 24 / Muğla Başak Sig.&Taner Em.: 40 / tzmir Hidroser Ltd. Şti.: 15 / tstanbul Berben Expres: 20 / Kayseri TCK 6. Bölg. Müd.: 46/ tst. Şişli CHP: 20; Kadıköy Ce- za Adliyesi: 27; Ulusal Radyo TV: 20 / tz- mir Bornova Belediye Başk: 20 / İstanbul Turke Turizm: 55 / Taksim Ten Tour. 20 / İstanbul Ünal Tıbbı TahlilLah: 18; Ercem Çemb. Aş: 5; Tıp DeriKl: 120; Tekin Yayı- nevi: 20; Arçelik Aş:2\, SGS Gözetme: î 1; Tıbitaş Hazır Beton Aş.: 7; Penta Boyalan: 20; MilliyetSanat: 5; KDZBölümBaşk: 5/ tstanbul Jetro: 5 / Denizli: 197 ' tstanbul Ekim Gümrükleme: 20/ tzmir Masalcı Mer- mer. 17 / tstanbul NilSan Çorap: 20 / Sam- sun Epsilon Ltd.: 20 / İstanbul BanatAs: 40; Vetal Aş: 3; GençMega Medya: 25; Özde- mirler San. Tıc: 40 / Ankara Gürün Alkım Müh.: 20 Rize-Çayeli CBIStie: 13 / İzmir: 21 Zonguldak Onur Yapı Koop.: 41 / tstan- bul İktisat Bankası: 20. Orkam-Sen: 20 / An- kara: 36 ' tstanbul FCHO Yön. Bilg. Hizm.: 20; TBMM: 20; AtölyeAssos: U,KitleSpor AVYideo: 108; DtSK -Lastik lş: 12/Kayse- ri Duygu Kitabevi: 15 İstanbul Anadolu Çimento Taş.: 16/Anka- ra Anıt Mühendis- lik. 10 / İs- t a n b u l ğıtSan.:\% /tzmir 7e- ma Dış Tîc. Aş: 20 / Bursa Tek- nik Yem Kath: 33 / İstanbul Mutlu Tı- caret: 15 / Ankara ES-HS: 5 / M e r s i n Çukurova San. tşl. Taş.: 9 I Niğde 5e- lediyeBaş- kanlığı: 60 / İstanbul Pano Rek- lam: 5/ Al- manya: 40 / tstanbul Şimşekler Yapı: 20; T u r k a r Ltd.: 217 / Ankara Antik Tuğra: 20; Anglo Tur. 39; Ci- ba: 6 / tstanbul MSD tlaç AŞ.: 195; Batı Medya: \l;Aksellnş.: \21Bo\uBarvsu: 12 MUMCU'YU ANMA FORUMU- Atatürk Vakfl tarafin- dan Beyoğhı Ses Tıyatrosu'nda düzenlenen Uğur Mutn- cu'yu Ânma Forumu'unda Atatürk'ün emaneti olan la- ik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek ya- şaübnası gerekriği vurgulandı. Törenin açıhş konuşması- nı yapan Atatürk Vakfi Başkanı Osman Şentürk, saldın- lar karşısında yümamak gerektiğini söyledi. Foruma ka- ülanlar Aysun Timurcan eşliğinde Uğur Mumcu anısına türkûlersövledL(Fotoğraf: HULYATOPCU) neli: 16 / İst.-Uzundemir SHP: 15 Anka- ra Hotel Stad: 20; Ömerler Ltd.: 20 / İstan- bul Simge Boya: 20 / İzmit Buma Tesisat Ltd: 20 / Sinop: 20 / Manisa: 52 ' Denizli: 82 / Antalya: 1 / Mersin: 331; Mezitli: 37; Silijke: 118/ Gaziantep. 40 / Ankara. 309 / tzmir: 624 / Sinop Ayancık: 10 / Şanlı- urfa: 56 / Rize: 40 Münih: 3 Balıkesir Edremit: 18 / Muğla Fethive: 278 . Eskişe- hir: 322 / Trabzon: 1 / Bolu: 40 / Sinop: 1 / Balıkesir: 176: Bigadiç: 2; Bandırma: 20 / Giresun: 3 / Aydın: 22 / Afyon Dinar: 58 ; Ç o r u m Sungurlu: 20/Diyar- bakır: 1 - Aksaray: 20 / Zon- guldak: 482 / Art- vin Hopa: 20 / Zon- g u I d a k Zamanlar Tıc: 21 / A y d ı n Ener-Sen: 39/tst 5ü- reyyapaşa Migros: 41 Bursa H K M O Bursa Şb.: 37 / tstan- bul Pazar- lama Aş: 32/ Veti- farmAş:6f Antalya Kışlahan Otel: 6 / Trabzon Ati tnşaat. 20; Aksigorta Hayat: 18 / Çanakkale Eğitim tş: 74 / Divriği TMlş. Cevhertşl.: 60/ Merzifon Belediye Başkan- İstanbul Metro Alışveriş AŞ.: 20; Ömür lığı: 97 / Ankara Topsakal Aş: 97; Çocuk Ecza Deposu: \1; Ferro Ltd.: 13; Cenajans: 20 / Ankara Dinçer AŞ.: 20 / İstanbul Ku- şak Tekstil: 14; Geomar. 20 / Ankara Yıl- dınm Yay. San. Tıc: 20; Körfezbank Hazi- ne: 33; ZiraatBankası: 8; Obaköv Otelcilik 15 ' tstanbul KSC-ERD: 20 / Bursa Mar- kim Kimya: 6 / tzmit Türk Kablo Aş. Perso- Bahçesi Ltd.: 17; Türkcell: 20 / tstanbul T.S.K.B.: 18/Ankara DrvgsanAş.: \b;lnf- lightSVCSOuality: 32 / tstanbul OkurMat- baası: 20; Agva Belediyesi: 26 / Kadıköy: 20 / Münich: 1 / Beşiktaş Kızkulesi Derne- ği: 40; Demirbank Taş.: 18; Nova Reklam Aş.: 6; Schledt: 13 / tstanbul Promimpeks Dış Tic.: 14 / Kırşehir Çağ Ticaret: 20 / An- talya Selçukfpek 12 Bursa-Y.şehir Biri- cikKağıt: 32; Eltes Kablo: 5 İstanbul Öz- gür Yayın Dağıtım: 3; Simko: 34; Hayat De- partmanı: 30;tstekAş.:2\ / İzmirPegaPet- rol: 20 / Bursa Kaplay Plastik: 10 / Antal- ya Kuc. San. Koop.: İ 7 ' tstanbul Boğaz- gören Yapı Koop: 17; Mega Ajans: 10; Halk Bankası: 2; Bimel Nehvork: 20 / Suitan - Antalya: 20 / Aydın Ünal Ticaret: 41 / ts- tanbuİ BiocellTıb. Tahl. Lab.: 40; Erksan Holding: 20 / Ankara Grafık Ltd. Şti.: 21 / Kırklareli: 60 , Bursa Çağın Yapı Merke- zi: 20; Çetinel Otomotiv: 20 / İstanbul Bu- gav Film: 20; Silvan Depo: 25; Team Teks- tiİÖrme: 12/Ank. SSKMeslekHastl. Hast.: 18 / İzmir tzocam Bürosu: 11; tnkaya Mi- marlık 20 / tstanbul Nava tnşaat: 9 / An- kara Samtek Ltd.: 10/ İzmir Era Tekstil: 14 / İstanbul Başak Sanat Galehsi: 24: EF-ES tnşaat: 20 / Malatya Barış Ticaret: 19 / İs- tanbul Auya Gümrükleme: 11; Tangülü Coll. Ltd. Şti.: 20 / tzmir Bimaş Aş.: 20 / Or- du: 9 / Adana: 89 / Suudi Arabistan: 160 / Kütahya: 20 ' Gaziantep: 20 Hatay Sa mandağ: 11 / Uşak Ulubey: 40 / Bursa Kes- tel: 60 / Muğla Marmaris: 2 I Edirne tp- sala: 11 /Balıkesir Burhanive: 18 /Afyon: 26 / Tunceli: 21 / Kırklareli: 110/ Hatay Iskenderun: 20 / Aydın: 7 / İzmit Gebze: 20 /Zonguldak Çaycuma: 15 /Sivas tmran- h: 20 / Tokat Turhal: 20 ' Malatya: 41 ' Kırklareli Lüleburgaz: 20 ' Konya Seydi- şehir. 1 / Tokat Niksar: 2 ' Mersin: 25 ' Edirne Uzunköprü: 60 / Erzurum: 2 / Bo- lu: 20 / İzmit Kammürsel: 5 / Bursa: 101 < Yozgat Çandır: 217 / Artvin Hopa: 20 - Konya Ereğli: 20 / Kayseri: 10 / Muğla Bodrum: 8 / Zonguldak Safranbolu: 1 ' Bursa Ulubev: 20 ' Kahramanmaraş: 1 ' Samsun: 10 / Isparta 9 / Sivas: 7 / Tokat Turhal: 37 / Şanlıurfa: 20 ' Kütahya Ta\- şanlı: 18 / İst- Aktan elektronık San. ve Tic: 11; Tasarım Ltd.: 29' Ankara Net Mağaza: 20 / Eskişehir Kırka: 60 / Mersin Teknik Donatım: 21 / Adana: 40 / İstanbul Cato- ni Merkez: 5 / Ankara - Barutsan: 20 / İs- tanbul Yapı Kredi Bankası: 40 / Ankara Ya- pı Kredi Bankası: 1 / Antalya Suitan: 20 / tstanbul Oto Paz. Aş:\; Belediye tş: 17 / Ankara Gürün Alkım Müh.: 20 / tstanbul Pamukbank: 17; Fatih SHP llçe: 53 / Muğ- la îmta Turizm: 84 / tstanbul Üsküdar Fen Dersanesi: 20 / Bolu Ortak Avukathk. 20; Bakımay Aş.: 40 / tstanbul Tradera: 4 / Muğla TurunçAkyaka:60/Balıkesir 5ın- dırgı: 101 /Antalya SHPllÖrg.. 90 Bur- sa Gür Yapı Aş: 20 / İstanbul: 47; Magic Line: 4 < Ankara Çağdaş Okul Yay: 20 / tstanbul Sode Group Aş: 21; Demir Moti: 30 Ankara Ege Turkent: 20 / Balıkesir Bandırma: 16 ' tzmir Sağlık Merkezi: 5 / tstanbul Garanti Pankası: 24; Rek Man Ltd.: 13 ' Muğla Başkan Ticaret: 44 / ts- tanbul Yakası Telefon Başmüd.: 10; Petrol lş Sendikası: 20; Aks Oto: 11 / Zeytinbur- nu Belediye Başkanlığı: 113/ İstanbul Öz- kanlarLtd. Şti.: 3; Oktay Otomotiv: 16 ' tz- mir Yemta Tariş: 5 / Niğde Beledive Baş- kanlığı: 40 / İstanbul Hür FM: 30' Burdur: 117' tstanbul Y.O. Cam Ambalaj: 89; Er- kablo: 14; Akademik Yavıncıhk 20 tstanbul: 45972; Sirkeci- 2118; Karaköy: 131; Levent: 2094; Şirinevler: 522: BahHcöy: 575; Taksim: 825; Beyoğlu: 2348; Bostancı: 782; Yeşilpınar 39; Kadıköv: 5730 Beykoz: 520; Gültepe: 320; Yeşilköy: 227; Silivri: 40; Pendik:420; Soğanlık: 82; Ataköy: 2; Feriköy: 20; Bağlarbaşı: 22; Cermhpaşa: 386; Fatih: 20; Küçükyah: 273; Kocamustafapaşa: 22; Güngören: 13"0; Sarıyer: 540; Zeytinburnu: 29; Harbiye: 20: Istinye: 220; Erenköy:%5; Maltepe: 744; Aksaray: 322; Bahçelievler: 113; Beşiktaş :674; Yenibosna: 20; Suadiye: 240; Bağcılar: 173; Adalar: 123; Beylerbe- yi: 34; Sultanhamam: 20; Kartal: 620; Çağ- layan: 20; Gayrettepe: 35; tkitelli: 16; Kum- burgaz: 20; Şişli: 753; Bahariye: 51; Bay- ramoğlu: 20; Çemberlitaş: 53; Göztepe : 108; Teşvikiye: 91; Maslak: 118; Silahtar: 60; Kurtköy: 200; Yalova: 129; Yeniköy: 20; Bavrampaşa: 2; Kızıltoprak: 126: Bebek: 51; Mecidiveköy: 376; Üsküdar: 27; Yıl- dız.10; Yakacık: 459; Merter: 40; Kanarya: 4: Gaziosmanpaşa: \5;Eyüp: 78; Küçükçekmece: 11; Edirnekapı: 16; Emir- gan. 40; Arnavutköy: 343; tstanbul Teknik Üniversitesi :55; Büyükçekmece: 4; Küçük- bakkalköy: 59; Fındıklı: 2; Ümraniye: 40; Üstbostancı: 45; Rahmanlar: 19; Topkapı: 10; Avcılar: 64: Gaziosmanpaşa SHP: 187; İstanbul 100. Yıl Halkevi: 103; İstanbul - Radyo Vizyon: 20; Boğaziçi Üniversitesi 41: Van 20; Tekirdağ Çorlu: 179; Bursa 5461; Mudanya: 74; Gençosman: 195; Ga- ziosman: 50; Karacabey :7; Gemlik: 75: Emek: 38; Uludağ Üniversitesi: 7; Bursa - Birlik Nakliyat: 20; Çekirge: 9; Inegöl: 3G; Sürecek
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog